The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TohruKung7, 2022-09-05 10:08:50

เจตคติเรื่องเพศ

หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 3

เจตคติใน
เร่อื งเพศ

สาระการเรยี นรู้

1 เจตคตใิ นเรื่องเพศ

2 ความเชือ่ และความเขา้ ใจผิด
เกย่ี วกบั เรือ่ งเพศ

3 ปจั จยั ทีม่ ีอทิ ธพิ ลต่อเจตคตใิ นเร่อื งเพศ

เพศเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณ อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์
เก่ียวข้องกับความสุขความพอใจในชีวิต และเป็นสิ่งสาคัญท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต บุคลิกภาพ และการเกิดความรัก ความรู้สึกทางเพศ ซึ่งเป็น
จุดเร่ิมต้นของการเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมเพศเริ่มทางานทาให้มีแรงขับดันทางเพศมาก
ขึ้น มีความสนใจในเรื่องเพศ อยากรู้อยากทดลอง และมีการเรียนรู้เร่ืองเพศจาก
กลุม่ เพ่อื นและสื่อตา่ ง ๆ การไดร้ ับขอ้ มลู ข่าวสารและมีการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมก็จะ
ส่งผลให้วัยรุ่นมีเจตคติในเร่ืองเพศท่ีถูกต้องและแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่าง
เหมาะสม

เจตคตใิ นเร่อื งเพศ

เจตคตใิ นเรอื่ งเพศ

หมายถงึ ความรูสกึ นึกคิด ความเชื่อ
การใหคณุ คาในเรือ่ งเพศอันเปนผลมา
จากการเรยี นรู ประสบการณ์ และเปนตัวกระตุน
ใหบคุ คลแสดงพฤติกรรมหรอื แนวโนมทจี่ ะ
ตอบสนองในเร่ืองเพศ อาจจะสนบั สนุน
รสู กึ เห็นดีเหน็ ชอบตอการกระทาน้นั
หรือตอตาน ไมเห็นดไี มเห็นชอบตอการ
กระทาตาง ๆ ทเี่ กย่ี วของกับเรื่องเพศ

ลกั ษณะท่วั ไป
ของเจตคติ

ลกั ษณะท่วั ไป 1
ของเจตคติ
เปนสภาพของจติ ใจ และความรูสกึ นึกคดิ
แสดงใหเห็นไดทางพฤติกรรม

ลกั ษณะท่วั ไป 2
ของเจตคติ
เปนความพรอมทีจ่ ะตอบสนองของบุคคล
ตอสิง่ ตาง ๆ

ลกั ษณะท่วั ไป 3
ของเจตคติ
เม่อื เกดิ เจตคติตอสง่ิ ใดแลวจะเกดิ ขนึ้ ตอเน่อื ง
และมพี ฤตกิ รรมที่สัมพนั ธกับเจตคติ

ลกั ษณะท่วั ไป 4
ของเจตคติ
ประสบการณมีสวนชวยสรางเจตคติ

ลกั ษณะท่วั ไป 5
ของเจตคติ
เปนพลงั ท่มี ีอทิ ธพิ ลตอพฤตกิ รรมทีแ่ สดง

ลกั ษณะท่วั ไป 6
ของเจตคติ
เปนสภาพของจติ ใจท่ีมีความถาวรพอสมควร

สรปุ ได้ว่า

หากบุคคลใดมเี จตคติเรอื่ งเพศเป็นอยา่ งไร ก็จะแสดงพฟติกรรมทางเพศ
ออกมาเชน่ น้นั ซึง่ ถา้ หากบุคคลนั้นได้รับรใู้ นเรอื่ งเพศท่ไี มถ่ ูกต้อง จะส่งผลตอ่
การมเี จตคตทิ ี่ไมเ่ หมาะสม และอาจแสดงพฤตกิ รรมทางเพศท่ไี มเ่ หมาะสม

สรปุ ลักษณะท่ัวไปของเจตคติ

1. เปนสภาพของจิตใจ และความรูสกึ นึกคดิ แสดงใหเห็นไดทางพฤตกิ รรม
2. เปนความพรอมท่จี ะตอบสนองของบุคคลตอสิ่งตางๆ

3. เมอื่ เกดิ เจตคตติ อสง่ิ ใดแลวจะเกิดข้ึนตอเน่ือง และมีพฤติกรรมท่ีสมั พนั ธกบั เจตคติ
4. ประสบการณมสี วนชวยสรางเจตคติ

5. เปนพลังทม่ี อี ทิ ธพิ ลตอพฤตกิ รรมท่แี สดงออก
6. เปนสภาพของจิตใจทม่ี ีความถาวรพอสมควร

หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 3

เจตคติใน
เร่อื งเพศ

สาระการเรยี นรู้

1 เจตคตใิ นเรื่องเพศ

2 ความเชือ่ และความเขา้ ใจผิด
เกย่ี วกบั เรือ่ งเพศ

3 ปจั จยั ทีม่ ีอทิ ธพิ ลต่อเจตคตใิ นเร่อื งเพศ

ความเช่ือและความเขา้ ใจ
ผิดเก่ียวกบั เรอ่ื งเพศ

ความเชอื่ และความเขา้ ใจผิด
เก่ยี วกับเร่ืองเพศ

ความเช่ือและความเขาใจผิดทเี่ กดิ จากความคิด ซึ่งไดมาจากประสบการณ
หรอื ความรู ในขอเทจ็ จริงทีไ่ มถกู ตอง ก็จะทาใหมีเจตคตทิ ไ่ี มถูกตอง ส่งผลตอ่
การแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีไมถกู ตองตามมา

ตวั อยางของความเช่อื และความเขาใจผิดเก่ยี วกบั เรื่องเพศ

ตวั อยางของความเชื่อและความเขาใจผิด
เกยี่ วกบั เรอื่ งเพศ

เรอ่ื งอวัยวะเพศและการเปลยี่ นแปลงตาง ๆ ของ 2 ในขณะมปี ระจาเดอื นหามดม่ื นา้ มะพราว
หรือหามกนิ นา้ แขง็
1 รางกาย ไมควรจะนาไปปรกึ ษากับผูปกครอง เพราะ
เปนเร่ืองทน่ี าอบั อายและไมสภุ าพ ปรึกษาเพ่อื นดที ่สี ุด

อวัยวะเพศก็เหมือนกับอวัยวะอ่ืน ๆ ของร างกาย น้ามะพร าวไม มีผลกระ ทบต อการมีประ จาเดือ น
เมือ่ มอี ะไร ผดิ ปกติจงึ ควรปรึกษาผูใหญ เพราะมีประสบ นอกจากคนที่แพน้ามะพราว เพราะน้ามะพราวมีฮอร์
การณในเร่ืองดังกลาวมากอน ซ่ึงจะไดรับคาตอบท่ี โมนบางอยางทาใหเกดิ อาการแพได และการกินน้าแข็ง
ถกู ตองมากกวาปรึกษากบั เพ่ือน ไมไ่ ดส้ ง่ ผลตอ่ การบีบตวั ของมดลกู แต่อย่างใด

ตัวอยางของความเชื่อและความเขาใจผดิ
เกยี่ วกบั เรือ่ งเพศ

3 การมเี พศสัมพนั ธกับผูขายบริการเทานน้ั ทจ่ี ะทาให 4 เดก็ ผูชายถามีใบหนาเหมอื นบดิ า หรือเดก็ ผูหญิง
เปนโรคเอดสหรอื โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่มใี บหนาเหมอื นมารดามกั เปนคนอาภัพ

การมีเพศสัมพันธไมวากับใครก็จะตองมีการปองกัน การที่บุคคลจะมีหนาตาเหมือนบิดาหรือมารดานั้น
โดยการใสถงุ ยางอนามัยอยางถูกวิธีทุกครั้ง เพราะอาจ เกิดจากพันธุกรรมท่ีไดรับการ ถายทอดมาจากบิดา
เกดิ การตงั้ ครรภและโรคตดิ ตอทางเพศสัมพนั ธได หรือมารดา ซง่ึ ไมเกย่ี วของกับความอาภัพอบั โชค

ตัวอยางของความเช่อื และความเขาใจผิด
เกีย่ วกับเร่อื งเพศ

5 การมอี วยั วะเพศใหญเปนส่ิงท่แี สดงถงึ 6 การมเี พศสมั พนั ธตัง้ แตยังเปนวัยรนุ
ความเปนชายมากกวา แสดงถงึ ความโดดเดนเปนชายเหนือกวาคนอ่ืน

ผูชายแตละคนมีขนาดและรูปรางของอวัยวะเพศ ความเป นชายไม ไดแสดงออกด วยการมีเพศ
ท่ีแตกตางกันตามลักษณะพันธุกรรม เชื้อชาติ ไมได สัมพันธ แตอยูท่ีการแสดงออกถึงความเปนสุภาพบุรุษ
แสดงถึงความสามารถในการสืบพันธุ หรือความ เชน การปกปองผทู อ่ี อนแอกวา มคี วามรบั ผิดชอบ
เปนชายทีม่ ากกวากันแตอยางใด

ตวั อยางของความเชอ่ื และความเขาใจผดิ
เกยี่ วกบั เรื่องเพศ

7 การเกิดฝนเปยกและการสาเร็จความใครดวยตนเอง 8 การแตงกายเพอ่ื ดึงดดู ความสนใจทางเพศ
แสดงถึงความหมกมนุ ในเรอื่ งเพศ

ฝ นเป ยกเป นการระบายอสุจิเก าซึ่งเก็บอยู ที่ การแตงกายที่เปดเผย อาจจะกอใหเกิดอันตราย
อัณฑะ เพ่ือให มีพื้นท่ีสาหรับอสุจิที่ถูกผลิตขึ้นใหม แกตนเอง เพราะการแตงกาย อาจทาใหผูพบเห็นเกิด
การสาเร็จความใครดวยตนเองเปนการ ชวยปลดปลอย อารมณทางเพศได แต่ท้ังนี้ไม่ว่าจะแต่งกายอย่างไร
ความตองการทางเพศ แตไมควรหมกมนุ จนเกินไป เรากค็ วรเคารพสทิ ธิในเนื้อตัวของตนเองและผ้อู ่ืน

ความเช่อื และความเขา้ ใจผดิ

สรุป เกีย่ วกบั เรื่องเพศ

ความเชื่อและความเขาใจผดิ ท่ีเกดิ จากความคดิ ซึ่งไดมาจากประสบการณ
หรอื ความรู ในขอเท็จจริงท่ีไมถกู ตอง กจ็ ะทาใหมีเจตคติที่ไมถูกตอง ส่งผลตอ่
การแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ไี มถูกตองตามมา

ปจั จยั ที่มอี ทิ ธิพลต่อเจตคติ
ในเรื่องเพศ

เจตคติเป นส่ิงท่ีเรียนรู และเป นแรงจูงใจท่ีทาให บุคคลกล าเผชิญหรือ
หลีกเล่ียง ซ่ึงการที่บุคคลจะมีเจตคติในเร่ืองเพศเปนอยางไรน้ัน หรือมีความ
เชอื่ ในเร่อื งเพศอยางไร เกดิ จากปจจัยหลายอยางท่เี กยี่ วของ ไดแ้ ก่

ครอบครัวเป นสถาบันแรกที่เราได รับการอบรม 1. อทิ ธิพลของ
เล้ียงดูและไดรับความรูตาง ๆ จากพอแมและบุคคลใน ครอบครัว
ครอบครัว สมาชิกทกุ คนในครอบครัวมีสวนชวยในการ
สรางครอบครัวใหอบอนุ สงเสรมิ การเรยี นรูเกีย่ วกับการ
มีเจตคติในเรื่องเพศและแสดงพฤติกรรมทางเพศอยาง
เหมาะสม ซ่ึงครอบครัวและพอแมจะเปนผูถายทอด
ความเช่ือ เจตคติใหแกเด็กท้ังโดยเจตนาและไมเจตนา
ควรสอนใหเห็นคุณคาในตนเอง และปลูกฝงพฤติกรรม
ทด่ี ใี นการรจู ักใหเกยี รตผิ อู ื่น

เพ่ือนท่ีอยู ในวัยเดียวกันหรือใกล เคียงกัน 2. อทิ ธิพลของ
มีรสนิยมและความสนใจในเรื่องต าง ๆ เหมือนกัน เพื่อน
เพ่ือนจึงมีอิทธิพลอย างมากทั้งทางบวกและทางลบ
การคบเพ่ือนท่ีดี มาจากครอบครัวท่ีเปนแบบอยางที่ดี
และชักชวนกันทากิจกรรมที่ดี มีประโยชน เชน สนใจ
เรียน ช วยเหลือผู อ่ืน อยู ในระเบียบท่ีดีของสังคม
มีความประพฤติ ที่เหมาะสม จะทาใหเติบโตเปนผูใหญ
ท่ดี ใี นอนาคต

3. อิทธพิ ลของส่ือ

การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ สงผลทาให
มี ทั ศ น ค ติ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง เ พ ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป
เยาวชนสวนใหญในปจจุบันใหความสนใจสื่อตาง ๆ
ที่เผยแพรขอมูลเร่ืองเพศมากข้ึน เชน อินเทอรเน็ต
โทรทัศน์ นับวาส่ือมีอิทธิพลเปนอยางมากสาหรับวยั รนุ่
ในการเปดโอกาสใหเยาวชนไดรับรูขอมูลความรูและมี
การแสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง เก่ยี วกับเร่ืองเพศ

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมพหุวัฒนธรรม คือ 4. อทิ ธพิ ลทาง
กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกัน มีความหลากหลายทางเช้ือ วัฒนธรรม
ชาติ ชาติพันธุ ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิธีการดาเนินชีวิต ความเช่ือ
และคานิยมทางการเมือง รวมทั้งความ หลากหลาย
ทางเพศ เราต องยอมรับความแตกต างและความ
เท าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป นมนุษย ของผู ท่ี
อาศยั อยูในสังคมเดยี วกนั

สรปุ

ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองเพศ ส่งผลต่อเจตคติใน

เรื่องเพศของวัยรุ่น ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนทาให้วัยรุ่นมีเจตคติในเร่ืองเพศ
ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน สื่อต่าง ๆ และวัฒนธรรม ดังนั้น นักเรียนจึงควรคิด
อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์และเลือกรับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศที่ถูกต้อง เพ่ือนาไปสู่การมีเจตคติทางเพศ การแสดงออก และพฤติกรรม
ทางเพศทเ่ี หมาะสมตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version