The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเขียนหลักการและเหตุผล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เดชา มิ่งระกูล, 2019-12-11 00:03:48

การเขียนหลักการและเหตุผล

การเขียนหลักการและเหตุผล

การเขียนหลักการและเหตผุ ล
สามารถเขียน 3 ยอ่ หน้า หรือ 2 ยอ่ หน้า
1. เขียนถึงความเป็นมาหรือความสาํ คญั ของเรื่องที่จะทํา
2. เขียนถึงเครื่องมือที่ใช้ประมวลผล สภาพปัญหาท่ีเกิดขนึ ้ ในปัจจบุ นั หรือแนวโน้มของ
ปัญหาที่อาจเกิดขนึ ้
3. สรุปวา่ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหา ดงั กลา่ ว ใช้อะไรแก้ และดอี ยา่ งไร

พฒั นาระบบ
1. เขียนถงึ ความเป็นมาหรือความสําคญั ของเร่ืองท่ีจะทํา
ท่ีตงั้ ธรุ กิจองค์กรทําอะไร
2. เขียนถงึ เครื่องมือท่ีใช้ประมวลผล สภาพปัญหาท่ีเกิดขนึ ้ ในปัจจบุ นั หรือแนวโน้มของ
ปัญหาที่อาจเกิดขนึ ้
สภาพปัจจบุ นั ใช้เคร่ืองมืออะไรในการประมวลผลข้อมลู ทําอยา่ งไร เกิดปัญหา
อะไร
3. สรุปวา่ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหา ดงั กลา่ ว ใช้อะไรแก้ และแก้แล้วดอี ยา่ งไร

CAI

1. เขียนถงึ ความเป็ นมาหรือความสาํ คญั ของเร่ืองที่จะทํา

เน้ือหาจดั การเรียนการสอนในระดบั ใด อยใู่ นกลุ่มสาระไหน มีวตั ถุประสงคอ์ ะไรบา้ ง


Click to View FlipBook Version