The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเชื่อมโยงปัจจัยกำหนดสุขภาพและสภาวะสุขภาพของบุคคลโดยการสัมภาษณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MONNAPORN PANYANAN, 2019-12-08 10:18:21

What's with health

การเชื่อมโยงปัจจัยกำหนดสุขภาพและสภาวะสุขภาพของบุคคลโดยการสัมภาษณ์

464445 WHAT'S WITH HEALTH?

Public โดย นศ.ภ.มนภรณ์ ปญญานนั ท์
Health รหสั 591010100

KEVIN RICHTER

สารบัญ 1

ที่มาของการเลือกกรณีศึกษา 2
3
Chapter 1 : Kevin Richter 4
Chapter 2 : Lifestyle with health 4
Chapter 3 : Food 4
Chapter 4 : Environment 5
Chapter 5 : social expectation 6
Chapter 6 : Grab 6
Chapter 7 : Grab and Health 8
Chapter 8 : Health Issue 12
Chapter 9 : What are the effects? *
Chapter 10 : The social-ecological model ปจั จัยกำหนดสขุ ภาพ * 13

สงิ่ ที่ได้เรียนรูจ้ ากการสัมภาษณ์ *

*หมายเหตุ
เป็นจุดเนน้ ของหนังสอื เลม่ น้ี

1

ทม่ี าของการเลอื กกรณศี ึกษา

ปัจจบุ ันธรุ กจิ บริการส่งอาหารกำลงั เป็นทีน่ ิยมอย่างมากดว้ ยสภาพสงั คมท่เี ปล่ียนแปลงไป
ผู้คนมีเวลาในการทำอาหารน้อยลงและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น Kevin Richter นกั ศกึ ษา
คณะมนษุ ยศาสตร์ไมเ่ พียงแตจ่ ะทำ Grab food (สง่ อาหาร) เท่านั้นแตย่ งั ทำ Grab win (สง่ คน) และ
Grab express (สง่ ของ) ดว้ ย จึงเปน็ เร่ืองท่ีนา่ สนใจว่าเหตใุ ดนักศึกษามหาวิทยาลยั ซ่งึ เปน็ วัยท่ี
ส่วนมากยังคงไดร้ ับเงินจากผู้ปกครองจงึ ทำงานถงึ 3 อย่างพร้อมกัน เขามวี ิธกี ารจดั การอย่างไรและ
การทำ Grab สง่ ผลกระทบกับชวี ติ เขาอย่างไรบ้างรวมถึงผลกระทบในด้านสุขภาพ

2

ชอ่ื -นามสกลุ : Kevin Richter
อายุ : 22 ปี
การศกึ ษา:คณะมนษุ ยศาสตร์ เอกวิชาภาษาเยอรมัน ช้ันปที ่ี3
สถานภาพ : มีแฟนแล้ว

เควินเป็นหนุ่มลูกครง่ึ ไทย-เยอรมนั ท่ีมาอยูป่ ระเทศไทยตัง้ แต่อายุ 11 ปี ครอบครวั ของเควนิ
มสี มาชิกทั้งหมด 4 คน คือ พอ่ แม่ เควนิ และนอ้ งสาว กอ่ นท่จี ะเข้ามหาวทิ ยาลัยเควนิ อาศัยอยูก่ ับแม่
และนอ้ งสาวท่จี งั หวัดนครสวรรค์ สว่ นคุณพ่อเปน็ คนเยอรมนั แต่ทำงานที่สวติ เซอร์แลนด์จะบนิ มาหาที่
ประเทศไทยปีละครั้งในชว่ งที่เปน็ วันหยดุ ฤดหู นาว เควนิ ไม่ค่อยบนิ ไปหาพอ่ เพราะพ่อจะค่อนขา้ งย่งุ

เมอ่ื เขา้ เรยี นทีม่ หาวิทยาลัยเชยี งใหม่ เควินเช่าหอพักอยใู่ กล้กบั ตลาดต้นพยอม
(กาดตน้ พยอม) เพราะใกล้กับมหาวทิ ยาลัยเหมาะกบั การเดินทางดว้ ยรถจกั รยานยนต์โดยเควินอย่คู น
เดียวไม่มีเพ่ือนร่วมหอ้ ง

เควนิ เลอื กเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาเยอรมันเพราะเปน็ ลูกครงึ่ เยอรมนั จึงถนัด
ภาษานแ้ี ละคดิ ไว้วา่ อยากจะเรยี นตอ่ ปรญิ ญาโทในสาขาวิชาประวตั ศิ าสตรเ์ ยอรมนั เพราะในประเทศ
ไทยยงั ไมค่ อ่ ยมคี นเชีย่ วชาญ สว่ นอาชีพ คิดว่าอยากเปน็ นกั ประวัติศาสตรเ์ ยอรมนั หรืออาจารยส์ อน
วชิ าประวัตศิ าสตร์เยอรมนั

ปกตเิ ควินจะไม่คอ่ ยพดู กับคนที่ไม่สนิทแต่ความสัมพันธก์ ับเพ่ือนในคณะ ครอบครัวและแฟนมี
ความอบอนุ่ ดีโดยปกตเิ ควินจะคุยโทรศพั ทก์ ับคุณแมแ่ ละวดิ ีโอคยุ กบั คุณพอ่ ในวนั เสารแ์ ละอาทติ ย์
สำหรบั แฟนมีทะเลาะกนั บ้างแตไ่ ม่ถงึ กบั ทำให้เกิดความเครียด

3

ปกตติ อนอยูท่ ่ีคณะ เควินไม่คอ่ ยได้ทำกิจกรรมมาก ตัง้ แต่เขา้ มหาวิทยาลยั งานใหญ่ๆท่ีเขา้ รว่ ม
กจ็ ะเป็นงานทน่ี ักศึกษาชน้ั ปที ี่ 1 ตอ้ งเขา้ ร่วมอยแู่ ลว้ เช่น sport day หรอื กีฬา freshy ซ่งึ เควนิ ได้
เข้ารว่ มกจิ กรรมหอ้ งเชียร์ในตอนแรกแตห่ ลงั จากนน้ั กไ็ ปเป็นนักกรีฑาและต้องซอ้ มวงิ่ เควนิ เคยไดท้ ่ี 3
ตอนแข่งว่งิ ระยะ 1,500 เมตรในงานกีฬา freshy ตอนน้นั ดีใจและภมู ใิ จมาก สว่ นก่อนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยเควินเปน็ นักกีฬาเทควันโดซึ่งเคยเข้าคัดตวั ระดับจงั หวัดและระดบั ภาคแต่กไ็ มช่ นะทำให้
รู้สกึ เสียใจ โดยปกติแล้วเควนิ จะออกกำลังกายตอนเยน็ อยา่ งนอ้ ย 1 ช่ัวโมงและมากสดุ 3-4 ช่ัวโมง
เพราะกำลงั เตรียมตัววิง่ มาราธอน 42 กิโลเมตร

กิจกรรมยามว่างนอกจากเล่นกฬี าแลว้ เควนิ ยังชอบฟังดนตรีและเลน่ ดนตรีซงึ่ เครือ่ งดนตรีท่ี
สามารถเลน่ ได้ คือ เบส สาเหตทุ ่ีเล่นกีฬาและเลน่ ดนตรเี พราะต้องการผ่อนคลายความเครยี ดจากการ
เรยี นหนงั สือ

ก่อนหน้านเ้ี ควินเป็นคนนอนดกึ และตืน่ สาย สาเหตุท่นี อนดึกเพราะก่อนนอนชอบเลน่ โทรศพั ท์
และมีอาการนอนไมห่ ลบั ซง่ึ มีสาเหตุจากการอกหกั ทำให้ไม่มแี รงจงู ใจในการเรียนจงึ เครยี ดเรื่องเรยี น
ไปดว้ ยแตต่ อนน้ีเควินกำลงั ปรับนสิ ัยในการนอนจงึ นอน 4 ทุ่มและต่ืนประมาณ 7 โมงเช้า สาเหตทุ ่ี
ปรับการนอนเพราะเรียนคาบเช้าไมร่ ู้เร่ือง รู้สกึ งว่ งตลอดเวลา นอกจากน้เี ควินยังไปซ้อื เมลาโทนนิ ท่ี
รา้ นขายยามากนิ เพอ่ื ชว่ ยใหน้ อนหลบั แต่ไมไ่ ดก้ นิ ทุกวันจะกินเฉพาะช่วงทีน่ อนไม่หลบั จริงๆ ต่ืนบอ่ ย
หรอื วันถดั ไปมีงานสำคัญที่ตอ้ งไปแต่เชา้ โดยเควนิ ได้ขอ้ มลู ของเมลาโทนนิ มาจากอินเทอร์เน็ตและถาม
จากเพ่อื นเพราะมีเพ่ือนที่นอนไมห่ ลบั เช่นกัน

4

เควนิ สามารถกินอาหารไดท้ กุ อยา่ งแต่ไมช่ อบอาหารทะเลและเควินมีการวางแผนการกนิ คือ
กินเนื้อสัตว์น้อย กนิ แปง้ และไขมนั เยอะเนือ่ งจากเป็นนกั ว่งิ ซึ่งปกตเิ ควนิ มักจะทำอาหารกนิ เองโดยซ้อื
ของจากตลาด ส่วนหนึง่ เพราะเป็นนักกฬี าต้องควบคุมอาหารอีกส่วนหนึง่ เป็นเพราะที่อืน่ รสชาติไม่
ถกู ใจ

สภาพแวดลอ้ มในคณะท่เี ควินเรียนอย่คู ่อนข้างสะอาดแต่ช่วงก่อนมีปญั หาหอ้ งน้ำไมค่ ่อย
สะอาด นักศึกษาและอาจารย์จึงร้องเรียนทภ่ี าควชิ าและทางภาควิชาไดเ้ รียกแม่บา้ นไปตักเตอื นทำให้
ตอนนส้ี ะอาดข้ึน สว่ นต้นู ้ำดม่ื ฟรภี ายในคณะจะมีเฉพาะบางอาคาร อาคารท่เี ควินเรยี นนน้ั ไมม่ ี ส่วนสง่ิ
อำนวยความสะดวกเชน่ ลิฟต์ เม่ือก่อนไม่ดเี พราะค้างบอ่ ยซ่ึงตอนนี้ปรบั ปรุงแล้วแต่เควนิ ยังรู้สึกว่า
จำนวนลฟิ ตไ์ ม่พอเน่ืองจากคณะมนษุ ยศาสตร์มจี ำนวนนักศึกษามาก ในบางคร้ังเควนิ ตอ้ งข้ึนบนั ไดไป
ห้องเรยี นที่อยชู่ ัน้ แปดทำให้รสู้ กึ เม่อื ยและปวดขา ในคณะของเควนิ มีสนุ ัขเขา้ มาบ้างแตเ่ ป็นสุนขั ที่เข้า
รว่ มโครงการกบั ทางมหาวิทยาลยั จงึ ผ่านการฉีดวคั ซนี มาแลว้ ประกอบกับเควินเปน็ คนรกั สตั วอ์ ยู่แล้ว
จึงไม่ได้รู้สกึ วา่ เป็นปัญหา

สำหรบั ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เควนิ มองวา่ รถม่วงมีจำนวนพอดเี พราะคิดวา่ หากมีมากกว่า
น้จี ะทำให้รถตดิ ส่วนอ่างแกว้ สะอาดดเี พราะนกั ศึกษาให้ความรว่ มมือและสำหรับนักทอ่ งเที่ยวจีน
เควนิ รสู้ กึ ว่าบางคร้ังเสียงดงั แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะวฒั นธรรม

เควินรู้สึกว่าสงั คมปจั จบุ นั มักตดั สนิ คนจากภายนอกและรู้สึกวา่ สังคมคาดหวังว่าอยา่ งน้อยคน
ทเ่ี ป็นนกั ศกึ ษาเหมือนเควินเมื่อเรียนจบแลว้ จะสามารถชว่ ยพฒั นาประเทศด้านใดด้านหน่งึ หรืออยา่ ง
นอ้ ยคนรอบข้างได้

5

เควินขับ Grab ทั้งหมด 3 อยา่ ง คอื Grab food (สง่ อาหาร) Grab win (ส่งคน) และ Grab
express (สง่ ของ) เควินทำทั้ง 3 อย่างเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการเดนิ ทางซึ่งปกตแิ ลว้ มักจะทำงานเป็น
ชว่ งเวลาแตบ่ างเสาร์อาทิตย์กท็ ำงานเตม็ วัน

สาเหตุทที่ ำ Grab คืออยากหารายได้เสริมเพราะคุณแม่เลยี้ งแบบชาวต่างชาติ คอื ถ้ามีของท่ี
อยากไดต้ อ้ งเกบ็ เงนิ ซื้อเองและ Grab ดกี วา่ บรษิ ัทอ่ืนตรงทีส่ ามารถเลอื กช่วงเวลาในการทำงานได้จึง
ไม่กระทบกบั เวลาเรียนและเวลาออกกำลังกายซึ่งเควินรจู้ กั Grab จากการทเ่ี ห็นเพือ่ นทำแลว้ มรี ายได้

ในการทำ Grab ตอ้ งมีทนุ สว่ นตวั คือ มรี ถของตัวเอง มคี า่ น้ำมนั กลอ่ งใสอ่ าหาร กระเป๋าใสเ่ งิน
และต้องมีเงินติดในแอพพลิเคชั่นด้วยเพือ่ จ่ายคา่ อาหารใหก้ ับร้านอาหารไปก่อนท่ีจะไดร้ บั เงนิ จาก
ลูกค้า

รายได้จากการทำ Grab สามารถแบ่งออกได้เปน็ 3 อย่าง คอื
1. คา่ ส่งอาหารที่ไดจ้ ากลกู คา้
2. เงนิ โบนัส
3. เงินทไ่ี ด้จากบรษิ ัท Grab
การจะไดเ้ งนิ โบนัสตอ้ งทำรอบการส่งเพือ่ สะสมเพชรท่ีใช้ในการเปล่ียนเปน็ เงนิ โบนัส โดยท่ีผา่ นมา
เควนิ เคยได้รบั โบนัส 40 บาทจากการสะสมเพชร 70 อนั ซ่ึงปกตแิ ล้วบริษัทจะใหเ้ พชรเพียง 2 อนั ตอ่
1 รอบการสง่ ทำให้ต้องขี่หลายรอบจึงจะไดโ้ บนสั นอกจากนี้เควนิ ยังเลา่ ว่าก่อนหนา้ นี้เงินท่ีได้จาก
บริษทั ต่อรอบดีกวา่ ตอนนโี้ ดยไดร้ บั เงินสงู สุด 120 บาทตอ่ หนึ่งรอบการส่งแตเ่ พราะตอนนี้ Grab มี
การปรบั นโยบายใหม่ คือ ลดรายได้ตอ่ รอบลงแต่เพ่มิ เงินโบนสั แทนซงึ่ สง่ ผลกระทบต่อตวั เขาและคน
อื่นๆจนทำใหเ้ กิดการประท้วงทศี่ นู ยข์ อง Grab ในหลายจงั หวดั เควนิ ยงั บอกอีกวา่ ถา้ เป็นร้านอาหารท่ี
ต้องรอนานจะยิง่ ทำให้เสียเวลาในการทำรอบการส่ง

เควนิ รู้สกึ ว่าบางครัง้ การทำ Grab ได้เงนิ ไมค่ ้มุ กบั ค่าน้ำมนั หากมลี ูกคา้ นอ้ ยซ่ึงเควนิ เองเคยต้อง
เสียค่าน้ำมันในการขี่ Grab win วนหาลกู ค้าท้งั วนั แต่ไม่มเี ลย

การทำ Grab นอกจากจะตอ้ งมีการใช้เงนิ ของตัวเองลงทุนแล้วยงั ส่งผลกระทบตอ่
ความสมั พนั ธ์อยู่บา้ ง คือ ช่วงแรกแฟนไม่อยากใหท้ ำเพราะความหงึ เนือ่ งจาก Grab win บางคร้ังตอ้ ง
ไปส่งลูกค้าทเ่ี ป็นผูห้ ญิง

6

สำหรับการทำ Grab เควินบอกว่าในแต่ละวนั ต้องเจอกับฝุน่ ควันจากรถและอากาศร้อน
โดยเฉพาะชว่ งท่ีมี PM 2.5 ตอ้ งใส่หน้ากากและตอ้ งมชี ่วงเวลาพักระหวา่ งวันเพ่ือหลบแดดนอกจากน้ี
ยังรูส้ ึกว่าเสี่ยงต่อการเกดิ อุบัตเิ หตุ เควนิ จึงสวมหมวกนริ ภยั และทางบรษิ ัท Grab เองก็มขี ้อบังคบั ใน
เรอ่ื งนีด้ ว้ ย

ปกติเควินไม่สูบบหุ รแ่ี ตด่ ืม่ แอลกอฮอล์บ้างเวลาไปเทย่ี วกลางคืนกบั เพื่อนและตอนนเ้ี ควนิ ให้
คะแนนสขุ ภาพตวั เอง 5 เพราะเป็นหวดั มอี าการคดั จมกู เป็นเวลา 7 วนั แลว้ ส่วนในเวลาปกติทีไ่ ม่
เจ็บปว่ ยให้คะแนน 8.5 เพราะเปน็ นกั กฬี าจงึ มีการบาดเจ็บของกล้ามเนอ้ื ตลอด

สำหรับเควินมองว่าสขุ ภาพ คือ ความสามารถในการดแู ลรา่ งกายของตนเองว่าดูแลไดด้ ีมาก
นอ้ ยแค่ไหน เควินอยากให้ตัวเองมสี ุขภาพดี คือ หนุ่ แบบนักกฬี าทม่ี กี ลา้ มเน้อื มากและไขมันน้อย ซึง่
ปกติเควินจะไปออกกำลังกายคนเดียวเพราะเคยชวนเพอื่ นแลว้ แต่เพอื่ นวิ่งไม่ทนั และแฟนเปน็ คนไม่
คอ่ ยชอบออกกำลงั กาย

ปกตเิ วลาไม่สบายเควินจะดแู ลตวั เองก่อนโดยการพกั ผ่อนใหเ้ พียงพอและทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เชน่ บางคร้งั หากรสู้ ึกปวดเมือ่ ยคล้ายจะไมส่ บายกจ็ ะดืม่ น้ำมะนาวสด จะไปซอ้ื ยาท่รี ้านขาย
ยาก็ต่อเมื่ออาการเป็นหนักข้นึ กว่าเดิม เช่น ปวดหัว เพราะรู้สึกว่าเสียเวลาและเสียเงินแต่เมื่อไปซอ้ื ยา
ทรี่ ้านขายยาเควนิ กร็ สู้ กึ ว่าเภสชั กรใส่ใจดี มกี ารซักประวัติ ถามอาการ ถามยาท่ใี ช้มากอ่ นและการแพ้
ยา แตก่ ม็ บี า้ งที่เจอเภสัชกรทีไ่ ม่ค่อยซกั ประวตั ิอย่างละเอียด รบี จา่ ยยาใหแ้ ละไมม่ ีการควบคุมอารมณ์
รู้สกึ เหมือนกำลงั โกรธอยูต่ ลอดเวลา

ปกติเควินมกั จะไมไ่ ปโรงพยาบาล ส่วนหนง่ึ เพราะไมค่ ่อยป่วยหนักและรูส้ กึ ว่าหากไป
โรงพยาบาลจะทำให้เสยี เวลารอนานรวมทงั้ มผี ู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก กลวั ว่าอาการที่เปน็ อยู่อาจแย่
ลงกว่าเดมิ หากตดิ เชือ้ จากโรงพยาบาลเพม่ิ

7

สิ่งทเ่ี ควินอยากให้ปรบั ปรงุ เปน็ อยา่ งมากสำหรับโรงพยาบาลจากประสบการณท์ ี่ผา่ นมาคือ
การรอนานและการควบคุมอารมณข์ องบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการลดความแออัดและการรับยาทีร่ ้านยาแทนโรงพยาบาลเควนิ ไม่เคยไดย้ ินมาก่อนแต่
คดิ ว่าอาจใช้ไมไ่ ดก้ บั ทุกโรคและอาจได้ยาคนละตัวกบั ท่ีแพทยส์ ัง่

เควนิ จะใชส้ มุนไพรเป็นอาหารมากกว่าใชเ้ พอ่ื รกั ษาโรคเพราะคดิ ว่ายาแผนปัจจุบนั น่าจะได้ผล
ดกี ว่าแต่ตัวเควินเองกท็ ราบว่าสมุนไพรมปี ระโยชนใ์ นการบำรงุ รา่ งกาย สำหรับการรักษาทางเลอื กที่
ไมใ่ ชก่ ารใชย้ าแผนปจั จบุ นั หรือสมุนไพร เช่น การแพทย์แผนจีน เควนิ รู้สึกว่านา่ สนใจแต่ที่ไมเ่ ลอื กใช้
เพราะสถานท่ีทีเ่ ปิดบริการมจี ำนวนนอ้ ย หายากและคดิ ว่าคา่ บริการนา่ จะแพงกว่ายาแผนปัจจุบนั
ผลติ ภัณฑเ์ สริมอาหารที่เควินกินนอกจากเมลาโทนนิ แล้วก็มเี วย์โปรตนี เพราะเปน็ นักกฬี าจงึ ตอ้ งบำรุง
รา่ งกาย

สำหรบั ขา่ วสารทางการแพทย์เควินมโี อกาสติดตามบ้างเชน่ การใช้กัญชาทางการแพทย์ เควนิ
เคยติดตามเพจทางเฟซบุก๊ ซึ่งเจา้ ของเพจทำยาจากกัญชาให้กับผ้ปู ว่ ยทำให้หายจากโรคมะเร็งแต่
ตอนน้ีเจ้าของเพจถกู จับกุมแลว้ สว่ นตัวเควนิ คดิ ว่าควรอนญุ าตให้ใชก้ ัญชาทางการแพทยเ์ พราะเหน็
จากเพจว่าไดผ้ ลดแี ละเห็นว่าท่ีต่างประเทศก็มีการนำมาใช้รักษาโรค

สำหรับสทิ ธกิ ารรักษาของประเทศไทย เควนิ รู้สึกว่าสทิ ธปิ ระกนั สุขภาพถว้ นหนา้ อาจไม่จำเป็น
สำหรบั บางคนและมคี วามซ้ำซอ้ น เช่น ตัวเควินเองมีท้งั สิทธินกั ศึกษาแล้วยังมสี ทิ ธิประกันสุขภาพถว้ น
หนา้ รวมทัง้ ประกนั ชีวิตซงึ่ เควินคิดว่าควรนำสิทธิประโยชน์ทซี่ ำ้ ซอ้ นไปเพิ่มชุดสิทธปิ ระโยชนใ์ ห้กับผู้ท่ี
ตอ้ งการใช้จรงิ ๆมากกว่า สำหรบั นโยบายส่งเสรมิ สขุ ภาพเควนิ รู้สึกว่ารัฐบาลควรมีความจรงิ จังมากกว่า
น้ใี นการผลกั ดนั ใหป้ ระชาชนรูส้ กึ วา่ ควรจะดแู ลสุขภาพตนเอง ทีผ่ า่ นมาการจดั กจิ กรรมการวง่ิ โดยมีคน
ทีม่ ีช่อื เสียงเปน็ แกนนำและมกี ารจดั การวงิ่ เนอ่ื งในโอกาสตา่ งๆก็ถอื เปน็ การเรมิ่ ต้นท่ีดีแต่จะดีกว่าน้ี
หากจรงิ จงั มากขึน้ นอกจากนบี้ ุคลากรทางการแพทย์ควรมกี ารใหค้ วามรู้ในการดแู ลรกั ษาตนเอง
สำหรบั การเจบ็ ปว่ ยเบอ้ื งต้นเพื่อที่ประชาชนจะไดไ้ มต่ อ้ งมาโรงพยาบาลหากไม่จำเป็น

8

เควินมีความภาคภมู ใิ จและมีเป้าหมายเรือ่ งของกีฬาเปน็ หลกั จงึ นำไปสพู่ ฤตกิ รรมการออก
กำลงั กาย การทำอาหารกินเองและการใหค้ วามหมายของคำว่าสขุ ภาพในแง่ของความสามารถในการ
ดแู ลร่างกายของบคุ คลรวมทง้ั อยากเหน็ ตัวเองมสี ขุ ภาพดคี อื มรี า่ งกายแบบนกั กฬี านอกจากนเี้ ควิน
ยังใหค้ วามสำคญั กบั การเรียนสงั เกตจากการตัดสนิ ใจทำงานบรษิ ทั Grab เพราะสามารถเลือก
ช่วงเวลาในการทำงานได้อกี ทัง้ ความเครียดจากการเรียนหนังสอื ยงั นำไปส่พู ฤตกิ รรมการออกกำลัง
กายและการผ่อนคลายโดยการเล่นดนตรี แสดงให้เหน็ ว่าความภาคภมู ิใจ เป้าหมายและการให้
ความสำคญั ของบุคคลตอ่ เรอ่ื งใดนั้นสง่ ผลถงึ ความคาดหวังต่อสุขภาพของตนเองและนำไปสู่พฤติกรรม
สุขภาพดว้ ย

การนอนไม่หลับของเควินเกดิ จากทัง้ พฤติกรรมของเขาเองและความสมั พนั ธ์กับคนรอบขา้ ง
และสิง่ ทนี่ ำไปส่กู ารปรบั เปลี่ยนพฤตกิ รรมของเขาคือการตระหนกั ถึงผลเสียของการนอนไม่หลบั ตอ่
การเรียนรวมทง้ั การตระหนกั ถงึ ผลเสยี นน้ั ยังนำไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาวิธีการดแู ลสขุ ภาพของ
ตนเองคือการซือ้ เมลาโทนิน แสดงใหเ้ หน็ ว่าการที่บคุ คลจะมกี ารปรบั เปลีย่ นพฤติกรรมสขุ ภาพของ
ตนเองหรือแสวงหาวิธกี ารดูแลสขุ ภาพนนั้ จำเป็นต้องมีแรงขับเคลือ่ นบางอยา่ ง กรณขี องเควนิ คอื การ
ตระหนกั รถู้ งึ ผลเสียของพฤติกรรมนั้นและตระหนักไดว้ ่าสขุ ภาพของตนเองกำลังมปี ัญหา

แม้เควนิ จะออกกำลังกายและทำอาหารกินเองแต่ก็พบวา่ มีปจั จัยทสี่ ่งผลเสยี ต่อสขุ ภาพของ
เควิน เช่น การท่เี พอ่ื นชวนดืม่ แอลกอฮอลแ์ ละการที่ทำงาน Grab ซงึ่ ต้องเจอกบั มลภาวะและเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุแต่เควนิ กม็ กี ารปอ้ งกันปจั จยั เสยี่ งดังกลา่ ว เช่น การใส่หน้ากากป้องกันฝุน่ รวมทง้ั
หมวกนริ ภัยซึง่ เป็นผลจากข้อบงั คับของบริษัท Grab แสดงให้เหน็ วา่ นอกจากตวั บคุ คลจะเปน็ ตัวหลักที่
ทำหน้าท่ีดแู ลสุขภาพตนเองแล้ว การมีนโยบายทีส่ ่งเสรมิ สุขภาพหรอื ป้องกนั อุบตั เิ หตุกเ็ ป็นการ
ปอ้ งกนั ปัจจยั ทีส่ ่งผลเสียต่อสขุ ภาพของบุคคลได้เชน่ กนั

เม่ือไมส่ บายเควนิ มีการประเมนิ อาการและความรุนแรงรวมทั้งขอ้ ดีข้อเสยี ของการไปซือ้ ยาท่ี
รา้ นขายยาและการไปโรงพยาบาลกับการพักผอ่ นหรอื หาวิธีดแู ลตนเองจึงทำให้เควินตัดสนิ ใจที่จะดมื่
นำ้ มะนาวสดและพกั ผ่อนแต่การประเมนิ อาการไม่ได้ทำเพยี งครั้งเดยี วเพราะหากอาการแยล่ งเควนิ จะ
ตัดสนิ ใจไปร้านขายยานอกจากน้เี ควนิ ยงั เช่อื ว่าการใชย้ าแผนปจั จุบนั ไดผ้ ลดกี ว่าการรกั ษาทางเลอื ก
อนื่ ๆ เช่น การแพทยแ์ ผนจีนอกี ทงั้ การตดิ ตามเพจทางเฟซบกุ๊ ทำให้เควินเชือ่ ว่ากญั ชาสามารถรักษา

9

โรคมะเร็งได้และการสอบถามจากเพ่อื นรวมถงึ หาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ กท็ ำใหเ้ ควนิ ตดั สนิ ใจใช้
เมลาโทนนิ แสดงให้เหน็ ว่าการทีบ่ ุคคลจะตดั สนิ ใจเลือกบริการสขุ ภาพใดน้ันหลายคร้ังเกิดจากการ
ประเมินภาวะการเจ็บปว่ ยของตนเอง การเปรียบเทียบข้อดขี อ้ เสยี ของแต่ละบริการ การไดร้ บั ข้อมลู
ข่าวสารและเกิดจากความเชื่อของตัวบุคคลเอง

สำหรบั ความเห็นที่เควินมีใหแ้ กบ่ รกิ ารทางสขุ ภาพได้มาจากประสบการณ์ ความรูส้ กึ ของ
ตนเองและการได้รบั ข้อมูลขา่ วสาร เชน่ ความคิดเหน็ ท่มี ตี ่อการทำงานของบคุ ลากรทางการแพทย์
รวมถึงตวั เภสชั กรเกิดจากการทเี่ คยไปซ้ือยาทร่ี ้านขายยาและไปโรงพยาบาลอีกทงั้ การไม่เคยไดร้ ับ
ข้อมูลขา่ วสารทถี่ ูกต้องเกี่ยวกับนโยบายลดความแออัดด้วยการรบั ยาท่ีร้านขายยาทำให้เควนิ มีความ
กงั วลและไมเ่ ห็นด้วย นอกจากน้ีเควนิ ยังรสู้ กึ ว่านโยบายหรือชุดสิทธปิ ระโยชนด์ ้านสุขภาพที่ได้รบั
บางอยา่ งไมจ่ ำเป็นสำหรบั เขาเพราะเควนิ ไมม่ ีปัญหาเรือ่ งเงนิ มีประกนั ชวี ิตและเปน็ นักศึกษาซึ่งมสี ทิ ธิ
นกั ศึกษาอยแู่ ล้วจึงทำใหเ้ ควนิ มองชุดสทิ ธิประโยชน์บางอยา่ งเหล่านัน้ เป็นความซ้ำซอ้ น แสดงให้เหน็
วา่ มุมมองและความคาดหวังท่บี คุ คลมตี ่อการบรกิ ารทางสขุ ภาพเป็นผลมาจากทัง้ ประสบการณข์ องตัว
บุคคลเองและการไดร้ ับข้อมูลขา่ วสาร

การเปน็ นกั กีฬา ให้คุณค่ากบั สขุ ภาพ 10
ด้านร่างกายเปน็ หลัก
ความภาคภมู ใิ จใน ทำอาหารกนิ
การแข่งว่งิ ชนะ การออกกำลังกาย เอง

เปา้ หมายใหม่ใน แสวงหาทางเลือกในการ
การวิง่ มาราธอน 42 ดูแลสุขภาพ คือเมลาโทนนิ
กม. และเวย์โปรตีน
ความเครยี ดจาก
การเรยี น

ความเครยี ดจาก
ความสัมพันธค์ ืออก
หกั

11

เพอื่ น ดื่มแอลกอฮอล์

ประสบการณ์และ ความคิดเห็นต่อการ
ความเชื่อสว่ น บริการทางสุขภาพ
บุคคล และการตดั สนิ ใจเลอื ก
การไดร้ บั ขอ้ มลู บรกิ ารสขุ ภาพ
ขา่ วสาร
สถานะการเงิน สวมหมวกนิรภัย

นโยบายของ ลดรายไดต้ ่อรอบ การทำงานทเ่ี จอ
มหาวทิ ยาลัย กบั ฝนุ่ ควนั มาก
เหน็ เพอ่ื นทำงาน ขน้ึ
ข้อบังคับและ แลว้ มรี ายได้
นโยบายของบรษิ ัท ท่ีบา้ นเล้ียงแบบ สวมหนา้ กาก
Grab ชาวตา่ งชาติ ต้อง ป้องกนั
ดแู ลตนเอง
ทำงานกบั
บริษัท Grab

การอยากหารายได้
เสริม

12

ปัจจยั กำหนดสุขภาพ

- เปน็ เพศชายและอายุเพยี ง 21 ปี

จงึ มีกำลงั มาก

- เปน็ ลกู ครึง่ เยอรมันจงึ ไมเ่ ครียด

กับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง เชน่ ชาว

จนี

Relationship individual - ชอบเลน่ โทรศัพท์กอ่ นนอนจึงต่นื
สาย
- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ชว่ ยกันรักษาความ
สะอาด, โครงการสวมหมวกนิรภยั 100%, ให้สุนขั - ชอบออกกำลงั กายและทาน
ฉีดวคั ซนี
- บริษทั Grab มีขอ้ บังคบั สวมหมวกนริ ภัย ผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหารเพราะเป็น
- บริษทั Grab มนี โยบายลดรายไดต้ ่อรอบลดลง
ตอ้ งทำรอบการส่งมากข้นึ ในขณะท่ีคา่ น้ำมนั ตอ้ ง นักกีฬา
จ่ายเทา่ เดิม
- มีสทิ ธิรักษาพยาบาลของนักศึกษาและสทิ ธิ - ชอบทำอาหารกินเอง ควบคุม
ประกันสุขภาพถว้ นหนา้ รวมทั้งมปี ระกันชีวิต
ปรมิ าณสารอาหารได้
- คณะท่เี รยี นอยมู่ ีตู้น้ำดืม่ เฉพาะบางอาคาร
- กอ่ นหน้าน้ีห้องนำ้ ที่คณะไม่สะอาด - ทำงาน Grab ทำให้เจอฝนุ่ ควนั
- จำนวนลฟิ ตไ์ ม่เพยี งพอและกอ่ นหนา้ นี้ค้างบ่อยทำ
ให้ต้องเดนิ ข้ึนบนั ได อากาศร้อนและเส่ียงต่ออบุ ัติเหตุ
- มสี ุนขั ที่ฉดี วัคซนี แลว้ เข้ามาอย่ใู นคณะ
- ช่วงทีอ่ กหกั ทำให้นอนไม่หลับ
- เปน็ ลกู ครึ่งเยอรมนั ท่บี า้ นจึงเลี้ยงแบบต่างชาติ
ตอ้ งรับผดิ ชอบตัวเอง
- เพื่อนและแฟนไม่ชอบออกกำลงั กาย
- เพือ่ นชวนเทีย่ วกลางคนื และดม่ื แอลกอฮอล์

13

สิง่ ทไ่ี ด้เรยี นร้จู ากการสัมภาษณ์

บคุ คลแต่ละคนมปี จั จัยกำหนดสขุ ภาพแตกต่างกนั สง่ ผลใหเ้ กดิ สภาวะสขุ ภาพท่ีแตกต่างกนั
การจะสง่ เสริมให้บคุ คลมสี ุขภาพดีจำเป็นอย่างยง่ิ ท่ีจะต้องให้ความสำคญั กับการทำความเข้าใจปัจจัย
กำหนดสุขภาพและเงือ่ นไขต่างๆในชวี ติ ของบคุ คลนนั้ เพ่อื ชว่ ยในวางแผนการดูแลสขุ ภาพและส่งเสริม
ให้บุคคลมคี วามสามารถในการดแู ลตนเองได้ตอ่ ไป อกี ท้ังการทำความเข้าใจปัจจยั กำหนดสุขภาพยัง
สามารถนำไปสู่การสง่ เสริมสขุ ภาพในระดบั ที่ใหญ่ข้ึน เชน่ การกำหนดนโยบายหรือโครงการต่างๆที่
ช่วยสง่ เสริมสขุ ภาพของประชาชนหากเราเห็นวา่ ปัจจยั กำหนดสุขภาพและเง่ือนไขหรืออุปสรรคของ
คนในชุมชนหรือสังคมนั้นมบี างอย่างท่คี ลา้ ยคลงึ กนั

โดย นศ.ภ.มนภรณ์ ปัญญานันท์
รหสั 591010100

หมายเหตุ : รูปแบบการนำเสนอและรูปภาพประกอบไดร้ ับการขออนญุ าติจากบุคคลผใู้ ห้สมั ภาษณ์แล้ว


Click to View FlipBook Version