The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksaksiam, 2021-04-01 04:20:44

11ณัฐณณ กนกนาค

11ณัฐณณ กนกนาค

หนงั สอื
อิเล็กทรอนกิ ส์

AMAZING
THAILAND

จังหวดั ยะลา

คานา

หนังสอื อเิ ล็กทรอนิกส ์ เลม่ นีไ้ ดจ้ ดั ทำขนึ้ เพอื่ นำเสนอขอ้ มลู เกย่ี วกบั
AMAZING THAILANDในสว่ นนีข้ ำ้ พเจำ้ ไดเ้ รยี บเรยี งนำเสนอ จงั หวดั ยะลำ

ขำ้ พเจำ้ หวงั วำ่ หนังสอื อเิ ล็กทรอนิกสเ์ ลม่ นีจ้ ะทำใหท้ กุ ทำ่ นทอี่ ำ่ นไดท้ รำบ
ประวตั ิ ควำมเป็ นมำขอ้ มูลสำคญั ๆ เกย่ี วกบั จงั หวดั ยะลำและเห็นคณุ คำ่
ควำมสำคญั

ขอขอบคณุ คณุ ครทู ใี่ หค้ วำมแนะนำ ในกำรรวบรวมขอ้ มูลตำ่ งๆในกำร
จดั ทำหนังสอื อเิ ล็กทรอนิกสเ์ ลม่ นีใ้ หล้ ลุ ว่ งดว้ ยดี

สารบญั หน้ า

หนา้ ปก 1
คำนำ 2
ควำมเป็ นมำ 4
คาขวญั จังหวัดยะลา
5
แผนที่
สถานทที่ อ่ งเทยี่ ว 6
ทีพ่ กั 7-17
18-20

จงั หวัดยะลา

ประวัตคิ วามเป็ นมาของจงั หวัดยะลา คาว่า "ยะลา” มาจากภาษาพ้นื เมืองเดมิ วา่ "ยะลอ” ซ่ึง
แปลว่า "แห” ตามประวัติตงั้ แตส่ มัย สโุ ขทยั ถงึ ตอนตน้ กรุงรตั นโกสทิ รน์ ัน้ "เมอื งยะลา”

เป็ นสว่ นหน่ึงของเมืองมณฑลปั ตตานี ต่อมาในรชั สมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้า
เจ้าอยห่ ัว รชั กาลท่ี 5 ได้ทรงโปรดเกล้าใหม้ กี ารปรับปรุงการปกครองสว่ นภ่มิภาคใหม่ เป็ น
การปกครองแบบเทศาภิบาล โดยออกประกาศข้อบังคับสาหรบั การปกครอง 7 หวั เมอื ง ร.
ศ.120 ซ่ึงประกอบด้วย เมอื งปั ตตานี หนองจกิ ยะหร่ิง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมืองรามัน

ในแตล่ ะเมอื งมพี ระยาเมอื งเป็ นผร่้ ักษาราชการ โดยอยภ่ ายใตก้ ารดแ่ ลของข้าหลวง
เทศภบิ าลมณฑลนครศรธี รรมราช ต่อมาในปี พุทธศักราช 2476 ได้มีการยบุ เลกิ มณฑล
ปั ตตานี และได้มกี ารจัดระเบยี บราชการบรหิ ารส่วนภม่ ภิ าคจงั หวดั อาเภอ ตาบล และ
หม่บา้ น "เมอื งยะลา จึงเป็ นจังหวัดหน่ึงของประเทศไทยในปั จจุบนั ” สาหรับเมอื งยะลา ได้มี
การโยกย้ายทต่ี งั้ มาแลว้ 4 ครงั้ ดงั นี้ ครงั้ ที่ 1 ตงั้ เมอื งอย่ทีต่ าบลบ้านยะลา ครงั้ ที่ 2 ได้ยา้ ย
เมืองไปตงั้ ทต่ี าบลทา่ สาป (ฝั่งซ้ายของแม่น้าปั ตตานี) ครงั้ ท่ี 3 ได้ยา้ ยไปตงั้ ท่ีเมืองสะเตง
(ทางฝั่งขวาของแมน่ ้าปั ตตานี) ครงั้ ที่ 4 ได้ยา้ ยไปตงั้ ทต่ี าบลบา้ นนิบง ในสมยั อามาตยโ์ ท
พระรัฐกิจวจิ ารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) ผ่ว้ า่ ราชการจงั หวดั ยะลา คนที่ 10 (พ.ศ.2456 – 2458) ได้
วางผังเมอื งด้วยการหาจุดศ่นย์กลางใจเมอื ง โดยการปั กหลกั ไวแ้ ละเอาก้อนหนิ วางไว้เป็ น
เคร่อื งหมาย เรียกว่า "กโิ ลศน่ ย์” และลากเส้นวงกลมเป็ นชัน้ ๆ มถี นนรองรับเป็ นตาข่าย
ลกั ษณะใยแมงมมุ ที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยและได้รับรางวลั ชนะเลศิ การประกวด
ความสะอาด 3 ปี ซอ้ น (พ.ศ.2528-2530) และในปี 2540 ได้รับการคัดเลอื กจากองค์การ
อนามัยโลกยกให้เป็ น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยท่ วั่ โลก คาขวัญ
ประจาจงั หวดั ยะลา "ใตส้ ุดสยาม เมืองงามชายแดน” ตราประจาจังหวัดยะลา ร่ปเหมืองแร่

ดีบุก หมายถงึ พ้นื ทขี่ องจงั หวดั ยะลาอุดมสมบ่รณ์ด้วยแร่ดบี กุ และอาชีพหลกั ของ
ประชาชนในอดีต คือ การทาเหมืองแรด่ ีบกุ ธงประจาจงั หวดั ยะลา แถบบนสีเขียว แถบล่างสี
ขาว สตั ว์ประจาจงั หวัดยะลา ชา้ งเผือก ต้นไม้ประจาจังหวัดยะลา ตน้ ศรยี ะลา ดอกไม้ประจา
จงั หวัดยะลา ดอกพิกลุ วสิ ยั ทศั น์จังหวัดยะลา ยะลาเมอื งน่าอย่ ค่สันติสุข ขนาด ทต่ี งั้ อาณา

เขตตดิ ต่อ จังหวดั ยะลา เป็ นจงั หวัดทอ่ี ย่ใต้สดุ ของประเทศไทย อยร่ ะหว่างเสน้ รุ้งที่ 5 – 7
องศาเหนือและ เส้นแวงท่ี 100 – 102 องศาตะวนั ออก อย่หา่ งจากกรงุ เทพมหานครตามทาง

รถไฟสายใต้ 1,039 กโิ ลเมตร และตามถนนเพชรเกษมสายเกา่ 1,395 กโิ ลเมตร หรือสาย
ใหม่ 1,084 กโิ ลเมตร มพี ้นื ท่ีประมาณ 4,521 ตารางกโิ ลเมตร หรอื ประมาณ 2.8 ล้านไร่ คดิ
เป็ นร้อยละ 6.4 ของพ้นื ทภ่ี าคใต้ มีอาณาเขตติดตอ่ กับจงั หวัดใกล้เคียง คอื ทิศเหนือ ตดิ ตอ่
กับ จงั หวัดสงขลา และปั ตตานี ทศิ ใต้ ติดต่อกับ รัฐเปรคั ประเทศมาเลเซยี ทิศตะวันออก
ตดิ ตอ่ กบั จงั หวัดนราธวิ าส และรฐั เปรคั ประเทศมาเลเซีย ทศิ ตะวันตก ติดต่อกบั จงั หวดั

สงขลา และรฐั เคดาห์ ประเทศมาเลเซยี ทต่ี งั้ และอาณาเขต

ธงจังหวดั ยะลา

คาขวัญ

“ใตส้ ดุ สยำม เมอื งงำมชำยแดน”

แผนทจ่ี งั หวัด
ยะลา

ที่เท่ียวในจังหวดั ยะลาทสี่ วยทสี่ ุด

ทะเลหมอกอยั เยอรเ์วง ตำบลอยั เยอรเ์วง อำเภอเบตง
บรเิ วณน้เี ป็นพ้ืนทขี่ องเคร่อื งและเสาสง่ สญั ญาณโทรศพั ทท์ ีโอที สูงจาก
ระดบั นา้ ทะเล 2,038 ฟุต บนยอดเขามีอากาศเยน็ สบาย สามารถชมทะเล
หมอกไดท้ ้ังทิศตะวันออกและตะวันตก มีจุดใหช้ มได้ 3 จดุ สามารถชมได้

ตลอดทั้งปี นักท่องเท่ียวนยิ มเดินทางมาตง้ั แต่กอ่ นพระอาทติ ยข์ ้นึ

อโุ มงค์ปิยะมติ ร บา้ นปิยะมติ ร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ อาเภอเบตง

เป็นอโุ มงค์คดเค้ียวเขา้ ไปในภเู ขายาว 1 กิโลเมตร
กวา้ ง 50-60 ฟุต มที างเขา้ ออกหลายทาง เดมิ เคย
เป็นฐานทมี่ น่ั ของพรรคคอมมิวนสิ ต์มลายา (เขต
2) ใชเ้ ป็นท่หี ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง

ด้านนอกอุโมงค์จัดนทิ รรศการแสดงภาพ
ประวัตศิ าสตร์ รวมทงั้ วถิ กี ารดาเนนิ ชวี ติ ภายใน

ป่า

ถา้ กระแชง (Krachaeng Cave)
สถานท่ตี งั้ : อาเภอบันนังสตา
ตง้ั อยู่ทบ่ี ้านกาโสด ตาบลบันนงั สตา ห่างจากจังหวัดยะลา
ไปตามทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 410 ประมาณ 50
กิโลเมตร เลยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเลก็ น้อย
แล้วแยกซา้ ยเข้าไปตามทางลกู รังอีก 1.5 กโิ ลเมตร มี
ทศั นียภาพของภูเขา ธารน้าและถ้าลอดทส่ี วยงาม ในช่วงที่
น้านอ้ ยสามารถเดินเลาะเลียบตามลาธารลอดถา้ ไปทะลุอกี
ดา้ นหนงึ่ ซ่งึ เป็นทีโ่ ล่ง โอบลอ้ มด้วยภูเขาและแมกไม้เขียว

ขจี มีทัศนยี ภาพสวยงาม

ป่าบาลา-ฮาลา (Bala-Hala Forest)
สถานทตี่ ั้ง : อาเภอเบตง

เป็นป่าดบิ ช้นื ที่อุดมสมบรู ณ์ไปด้วยพชื พรรณ สตั ว์
ป่าและนกหายากนานาชนิด และเป็นท่ีอาศัยของคน

ป่าเผ่าซาไก มีพืน้ ทขี่ นาดใหญอ่ ยใู่ นแนวรอยตอ่
ระหว่างจงั หวดั ยะลาและนราธิวาส เป็นตน้ กาเนดิ
ของแหลง่ น้าในเขือ่ นบางลาง นกั ทอ่ งเท่ยี วสามารถ
ล่องเรอื ชมธรรมชาตขิ องขนุ เขา ป่าไม้และสายนา้

โดยติดต่อเชา่ เรอื ได้ที่ กองร้อยตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 445 ถนนสขุ ยางค์ อาเภอเบตง

หอนาฬิกา (The clock Tower)
สถานทต่ี ้งั : อาเภอเบตง

อย่ทู ่บี รเิ วณสแ่ี ยกใจกลางเมืองเบตง
เป็นสง่ิ ก่อสร้างเก่าแกค่ ูบ่ า้ นคู่เมอื ง

สร้างดว้ ยหนิ ออ่ นที่สวยงาม
นอกจากน้ยี งั มโี รงแรมท่ีพักใน

บรเิ วณใกล้เคยี งอีกด้วย

ตไู้ ปรษณยี ใ์ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย (The Largest
Mail Box in Thailand)
สถานท่ตี ัง้ : อาเภอเบตง

ตไู้ ปรษณยี ใ์ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย สร้างข้ึนเม่ือปี
พ.ศ. 2467 ตงั้ แตก่ ่อนสมัยสงครามโลกคร้ังทส่ี อง

จดุ ประสงค์ท่สี ร้างไวใ้ นครั้งแรก กเ็ พ่ือใชเ้ ป็นท่ี
กระจายข่าวสารบ้านเมอื งใหช้ าวเมอื งเบตงได้รับฟัง
จากวทิ ยุทฝี่ ังอยสู่ ว่ นบนของตู้ และใชเ้ ป็นตไู้ ปรษณยี ์
มาจนทุกวนั น้ี ปัจจุบันไดม้ กี ารสร้างตู้ไปรษณยี ์ขน้ึ
ใหมใ่ หญ่กวา่ เดิมทีบ่ รเิ วณศาลาประชาคม ถนนสุข
ยางค์ ซ่ึงมีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจดุ เด่นที่

นักท่องเทยี่ วนยิ มแวะมาถา่ ยรูปเป็นทร่ี ะลึก

หมูบ่ ้านซาไก (Sakai Village)
สถานที่ตั้ง : อาเภอธารโต

ตัง้ หมู่ที่ 3 ตาบลบา้ นแหร ห่างจากตัวจังหวดั ยะลาไป
ทางเบตงประมาณ 80 กโิ ลเมตร ด้านขวามือ มที างเขา้
ไปยังหมู่บ้านทอ่ี าศยั ของชนเผ่าซงึ่ เป็นทีร่ ู้จกั กันในนาม
"เงาะซาไก" เดมิ ดารงชวี ติ อย่ดู ว้ ยการหาของป่า มคี วาม

ชานาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสตั ว์
บ้านเรอื นของซาไกเดมิ สร้างด้วยไมไ้ ผแ่ ละมุงหลังคา
จาก ต่อมากรมประชาสงเคราะหไ์ ด้พัฒนาหมูบ่ ้านแห่งน้ี
โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศยั อยูใ่ นบรเิ วณเดียวกัน
และใหม้ อี าชพี ทาสวนยางและไดก้ ราบบงั คมทูลสมเดจ็
พระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนนีขอใชค้ าว่า "ศรธี ารโต"
ใหท้ ุกคนใชเ้ ป็นนามสกุล ปัจจบุ นั มชี นเผา่ ซาไกทยี่ ังคง
อาศยั อยบู่ า้ ง แต่บางสว่ นไดแ้ ยกย้ายไปทางานท่ีอนื่

ฝูงนกนางแอน่ (The Swift)
สถานทต่ี งั้ : อาเภอเบตง

ยามพลบค่าบนทอ้ งฟ้าในย่านชมุ ชนกลางเมอื งเบตง
จะเตม็ ไปด้วยนกนางแอน่ ทีบ่ ินมาอาศยั หลับนอนเกาะ
อยู่ตามอาคารบา้ นเรอื นและสายไฟฟ้าอยมู่ ากมาย โดย
เฉพาะทบ่ี รเิ วณหอนาฬกิ าซึ่งประดับดว้ ยไฟฟ้าสวา่ ง
ไสวตลอดคืน ซ่ึงจะมนี กหนาแนน่ เป็นพเิ ศษ เป็นภาพ
ที่นา่ อัศจรรยแ์ ละเป็นสญั ลักษณอ์ ีกอยา่ งหนง่ึ ของเบ
ตง นกนางแอน่ เหล่านี้อพยพหนคี วามหนาวมาจากไซ
บีเรยี จะพบเหน็ เป็นจานวนมากในชว่ งเดอื นกนั ยายน-

มนี าคม

เข่อื นบางลาง (Bang Lang Dam)
สถานที่ต้ัง : อาเภอบันนงั สตา

ตัง้ อยบู่ า้ นบางลาง ตาบลบาเจาะ หา่ งจากตาบลบาเจาะไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 410 ประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไป

อกี 12 กิโลเมตร เข่ือนบางลางเป็นโครงการไฟฟ้าพลงั นา้
เอนกประสงคแ์ หง่ แรกในภาคใต้ ท่ีสร้างปิดกัน้ แมน่ ้าปัตตานี เป็น

เขอ่ื นแบบหนิ ทิ้งแกนดนิ เหนยี ว สูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 422
เมตร สามารถเกบ็ กักน้าได้ 1,420 ลา้ นลูกบาศก์เมตร

พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั ไดเ้ สด็จพระราชดาเนินไปทรง
ประกอบพิธเี ปิดเขือ่ น บางลาง เมื่อวนั ท่ี 27 กนั ยายน 2524
บรเิ วณเหนือเขื่อนในบรเิ วณท่ตี งั้ ของสานกั งานการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
ฯ มีจุดชมทิวทศั น์มองเหน็ ทศั นยี ภาพของเข่ือน อา่ งเก็บน้าและทวิ
เขาโดยรอบได้สวยงาม ตดิ ตอ่ บา้ นพักรับรอง โทร. 0 7329 9237-
8 บรกิ ารล่องเรอื หรอื แพชมทวิ ทัศน์ทะเลสาบเหนอื เขอ่ื น โทร. 0

7328 1063-66 ตอ่ 2291

บอ่ น้าร้อนเบตง (Betong Hot Spring)
สถานท่ตี ั้ง : อาเภอเบตง

บ่อน้าร้อนเบตง อย่ทู ่ีบา้ นจะเราะปะไร ตาบล
ตะเนาะแมเราะ อาเภอเบตง ห่างจากจังหวดั ยะลา
ไปตามทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 410 แลว้ แยกไป
ตามทางลาดยางอกี ประมาณ 8 กโิ ลเมตร เป็นบ่อ
นา้ ร้อนทเ่ี กดิ ขนึ้ เองตามธรรมชาติ ความร้อนของ

นา้ สามารถต้มไขใ่ ห้สกุ ไดภ้ ายในเวลา 7 นาที
ประชาชนและผู้เยีย่ มเยอื นนิยมมาอาบน้าแร่ซึ่งเชือ่

กันว่าทาใหส้ ุขภาพดแี ละรักษาอาการปวดตาม
ร่างกายได้

น้าตกบูเกะ๊ ปิโล (Bu Ke Pilo Waterfall)
สถานที่ต้ัง : อาเภอรามัน

หา่ งจากตัวเมอื งยะลาประมาณ 19 กโิ ลเมตร ตามเสน้ ทาง
ยะลา-โกตาบารู เล้ียวเขา้ ตาบลโกตาบารู ถงึ ตาบลท่าเรอื
ประมาณ 2 กโิ ลเมตร เล้ียวเขา้ ถนนหมบู่ า้ นประมาณ 2
กิโลเมตร จะถงึ ทางเข้าน้าตก เขา้ ไปประมาณ 500 เมตร
น้าตกตะวนั รัศมีเป็นนา้ ตกทสี่ วยงามแตกต่างจากนา้ ตกอ่ืน
ๆ เพราะเมอื่ แสงแดดกระทบกับสายนา้ จะทาให้สีของหนิ ใต้

แอ่งน้าเป็นสีเหลืองสวยงาม
นา้ ตกสขุ ทาลัย (Sukthalai Waterfall)

สถานที่ต้ัง : อาเภอบนั นังสตา
หรอื เรยี กอีกอยา่ งวา่ "นา้ ตกกือลอง" ต้งั อยู่ในเขตนคิ มสร้าง

ตนเองพัฒนาภาคใต้ บนเขาปกโยะ หา่ งจากตวั เมือง
ประมาณ 40 กิโลเมตร จากนน้ั เจอแยกซ้ายเล้ียวเข้าไปอกี
ประมาณ 8 กิโลเมตร นา้ ตกนี้ถกู คน้ พบเมือ่ ปี พ.ศ. 2507 มี
ทง้ั หมด 5 ชนั้ สมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนนที รง
พระราชทานนามน้าตกแห่งนวี้ ่า "นา้ ตกสขุ ทาลัย" เป็นน้าตก

ที่มที ศั นียภาพสวยงาม และมแี อ่งนา้ สาหรับเล่นน้าได้

1.โรงแรมยะลำมำยดเ์ ฮำ้ ส ์ ทพี่ กั ในเมอื งยะลำ
รำคำถกู ประหยดั

ทอ่ี ยู่ 48 ถนน รัฐ ปิต,ิ อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 95000

ราคาหอ้ งพกั : ติดต่อสอบถามกบั ทางท่ีพกั ได้
โดยตรง

เบอร์โทร : 073-221236

2.โรงแรมยะลำรำมำ โรงแรมขนำดใหญ่ใน
เมอื งยะลำ รำคำประหยดั น่ำพกั อกี แห่ง
ที่อยู่ 22 ถนน ระนอง ตาบล สะเตง อาเภอ

เมอื งยะลา ยะลา 95000
ราคาห้องพกั : ตดิ ต่อสอบถามกับทางทพี่ กั

ไดโ้ ดยตรง
เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่ : 073-212563

3.โรงแรม แกรนดพ์ ำเลสยะลำ ทพี่ กั รำคำประหยดั คลิ
1.โรงแรม แกรนดพ์ ำเลสยะลำ โรงแรมขนำดใหญใ่ จ
กลำงเมอื งยะลำ หอ้ งนอนน่ำพกั มหี อ้ งอบรมประชมุ นำ

รำคำประหยดั พรอ้ มควำมสะดวกสบำย
ทอ่ี ยู่ 82-84 ถ.เฉลิมชยั ต.สะเตง, เมือง, ยะลา
ราคาห้องพัก : ตดิ ต่อสอบถามกับทางทพ่ี กั ได้โดยตรง

เบอร์โทรศัพทต์ ดิ ตอ่ : 073-215711

thank
for

watching


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WorldCom Edu Reading for Vocabulary Series - Book B
Next Book
RESUME MATERI MIFTAHUNNISA D. DJAFAR