The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by da_timie, 2019-01-09 05:21:55

2019 RPT SEJARAH TING.4

2019 RPT SEJARAH TING.4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

2019

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH, NEGERI SEMBILAN Page 2

SMK JUASSEH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK
T4 BAB 1 3.1 Memahami pembentukan tamadun awal &
JANUARI TEMA 7 manusia. Membina garis masa. Kepimpinan
Minggu 1& 2 & 3 Tamadun awal dunia. berwibawa. LAIN-LAIN
( 2 Jan – 4 Jan ) & (7 Jan – 11 Jan )& (14 Jan – 18 Jan) 7. TAMADUN AWAL Aras 1 Kajian gambar. * Bersikap
MANUSIA. 1.1 Menerangkan konsep tamadun Piramid, Tembok Besar China. kepimpinan KBAT
1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun Melabel peta: cemerlang Menilai
1. Tamadun Awal Dunia 1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia Lokasi tamadun awal pada Sejauhmana masyarakat
a.Proses peta (Mesir, Sumeria, Indus, Masyarakat Malaysia bertamadun ?
pembentukan di Sumeria, Mesir , Indus dan Hwang Ho. dan Hwang Ho) berorganisasi. Mencipta
tamadun (Sumeria, * Bersatu dalam Bagaimana memelihara
Mesir ,Indus dan Aras 2 i-Think organisasi. warisan dunia ?
Hwang Ho) 2.1 Membandingkan sumbangan tamadun Menilai
i. Konsep dan a) Peta Alir – Zaman Berinovatif dalam Sebagai pemimpin – apa yang
pengertian. manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan prasejarah perancangan. menjadi keutamaan dalam
ii. Sumbangan Hwang Ho b) Peta titi – kaitan antara * bersikap kreatif dasar memajukan negara.?
2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap bahasa dengan istilah tentang dan inovatif. Menganalisis
tamadun. maksud tamadun Tulisan Cina diserap oleh
c) Peta Buih Berganda – BBM Jepun & Korea –mengapa
Aras 3 Tafsiran tamadun Peta tidak di Asia Tenggara ?
3.1 Merasionalkan pemilihan sungai sebagai c) Peta Dakap – Ciri tamadun Gambar
lokasi pembentukan tamadun awal d) Peta Bulatan – sebab Buku teks LATIHAN
tamadun awal bermula Tam. Mesopotamia
dilembah sungai, sumbangan LATIHAN SPM 2006 (no 5)
setiap tamadun Tamadun SPMU 2018 (no 1)
e) Peta dakap- ciri2 setiap SPM 2006 (no5) Tam. Mesir Purba
tamadun SPM 2016 (no 5) SPM 2008( no 5 )
SPM 2014 ( no 5 ) SPMU 2015 (no 1)
SPM 2010 ( n0 1) Tam. Mesir Purba
SPMU 2014 ( no 1) SPM 2011( no 1 )
SPM 2018 ( no 5 ) SPM 2013 (no 1)

Tam. Hwang Ho
SPM 2017( no 1 )

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
T4 BAB 2
TEMA 7 LAIN-LAIN

JANUARI/FEBRUARI b.Peningkatan tamadun Menganalisis peningkatan tamadun dan Melabel peta: Kemakmuran dan KBAT
Minggu 4 & 5 & 6 (Yunani,Rom, India dan sumbangannya. Lokasi tamadun Yunani, kegemilangan Menilai
China) Aras 1 China, Rom dan India. negara. Kelebihan demokrasi di
( 21 Jan - 25 Jan ) & ( 28 Jan - 1 Feb ) & ( 4 Feb – 8 Feb ) 1.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di Pengurusan grafik: * bersama membina Malaysia
 Peningkatan dan Membandingkan sumbangan kegemilangan Menilai
sumbangan India, China, Rom dan Yunani. setiap tamadun awal. negara. Mengapa sistem beraja masih
tamadun. 1.2 Menyenaraikan sumbangan tamadun India, disanjung di Malaysia ?
Yunani Sumbangan peningkatan Keharmonian dan Menganalisis
Rom China, Rom dan Yunani. tamadun India, China, Rom kesejahteraan . Undang -undang – mengapa
India dan Yunani. * patuh kepada masih wujud ketidakadilan ?
China Aras 2 peraturan dan Mencipta
2.1 Membandingkan aspek peningkatan i-Think undang-undang. Dasar untuk meningkatkan
LATIHAN a) Peta Dakap – latar ekonomi negara
tamadun Rom dan Yunani. belakang setiap tamadun Kejituan idea
Politik 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap b) Peta bulatan – sebab membentuk negara. BBM
SPM 2008 (no 1) republik diperkenalkan dan * boleh menjana Peta
SPM 2014 ( no 1) tamadun. tamat di Rom idea. Gambar
SPMU 2018 ( no 1 ) c) Peta Alir –Perkembangan Buku teks
SPM 2005 (no 1 ) Aras 3 sistem h) Peta pokok –
SPM 2015 (no 5) 3.1 Membandingkan sistem demokrasi Yunani d) Peta buih berganda- ciri Ciri2 pendidikan k) Peta Titi – tulisan, tokoh,
SPMU 2017 (no 1) perundangan dinasti Chin dan Athens dan Sparta seni
dengan system demokrasi Malaysia hari ini. Han i) Peta bulatan – bina, sebab perkembangan
Sosial 3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin berwibawa. e) Peta titi – Tokoh setiap ciri pendidikan tam ekonomi India
SPM 2016 (no 1) India & China l) Peta Buih Berganda –
ISTILAH SEJARAH tamadun j) Peta dakap – Olimpik Yunani & Moden
Dinasti f) Peta dakap – sumbangan Sumbangan tokoh
Demokrasi tokoh dalam usaha perluasan setiap bidang
Republik kuasa
Colosseum g) Peta Buih – Ciri demokrasi
perundangan di Rom Athens,sebab kemerosotan
Perubahan sistem pemerintahan Yunani ekonomi tam.Yunani, sebab
perkembangan ekonomi
tamadun India

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 2 Memahami kemunculan perkembangan Melabel peta: Kepatuhan kepada KBAT
TEMA 7 agama dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama dan Tuhan.
ajaran utama dunia. * taat kepada Menganalisis
c. Kemunculan agama dan Aras 1 Tuhan. Bagaimana acara perarakan &
ajaran utama dunia. 1.1 Menyatakan pengertian agama dan ajaran. Kajian teks: rumah terbuka mengeratkan
i. Agama 1.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama Sejarah kemunculan agama hubungan antara kaum ?
dan ajaran utama dunia.
FEBRUA RI Hindu dunia. BBM Mencipta
Minggu 7 Buddha 1.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap Pengurusan grafik: Buku teks Bagaimana melahirkan
Kristian Mengklasifikasi agama dan Carta masyarakat yang taat kepada
( 11 Feb – 15 Feb ) Islam agama dan ajaran dunia. ajaran dunia. Peta minda agama ?

ii. Ajaran Aras 2 Melabel peta:
Confucianisme 2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap Lokasi kemunculan agama
Taoisme dan ajaran utama dunia.
agama dan ajaran dunia.
2.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia. i-Think

Aras 3 a) Peta Dakap – ajaran
3.1 Merumuskan kepentingan agama dalam utama/agama

kehidupan.

ISTILAH SEJARAH
Agama
Ajaran
Kepercayaan

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
ITHINK &
FEBRUARI T4 BAB 3 Memahami perkembangan kerajaan awal di PEMBELAJARAN
Minggu 8 7.2 Tamadun awal Asia Asia Tenggara. Berbangga dengan LAIN-LAIN
Perbincangan: aset negara. KBAT
( 18 Feb – 22 Feb ) Tenggara. Aras 1 Ciri-ciri kerajaan agraria. * memanafaatkan
1.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Pengurusan grafik: kurniaan Tuhan. Menilai
 Bentuk dan ciri- Membandingkan kerajaan Apakah negara kita sesuai jadi
ciri Asia Tenggara. agrarian dan maritim. Kepimpinan kerajaan agraria @ maritim –
1.2 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria. Kajian gambar: berwibawa hujah ?
kerajaan awal 1.3 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim. Candi Borobudur, Angkor watt, membentuk
Pelabuhan, sawah padi. kedaulatan negara. Mengaplikasi
i.Kerajaan Agraria Aras 2 Melabel peta: * bersikap Usaha untuk memodenkan
(Kerajaan Angkor) 2.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan Pusat pentadbiran kerajaan kepimpinan pertanian.
maritim dan agraria. cemerlang.
Pertanian sara diri kerajaan maritim. Perbincangan: kumpulan: Mencipta
2.2 Membincangkan aspek saling bergantung contoh kerajaan maritim dan BBM Menjadikan Malaysia kuasa
Mengumpul hasil kerajaan agraria. maritim yang maju ?
hutan antara kerajaan agraria dan kerajaan Peta
maritim. i-Think Buku teks LATIHAN
Perdagangan Aras 3 a)Peta Pokok – ciri kerajaan Grafik Kerajaan Agraria
3.1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi Agraria & Maritim SPM 2009 ( no 5)
 Kerajaan maritim kerajaan agraria kerajaan Angkor dan b)Peta Bulatan – kegiatan SPM 2015 ( no 1 )
(Kerajaan Srivijaya) Srivijaya dengan kegiatan ekonomi. ekonomi ker Agraria & Maritim SPMU 2017 ( no 2 )
3.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan c) Peta buih – Faktor Kerajaan Maritim
Perdagangan kedaulatan negara. perkembangan Kerajaan Angkor, SPM 2009(no 3 )
Menangkap ikan Funan SPM 2007 (no 1 )
dan mengumpul ISTILAH SEJARAH d) Peta bulatan – kepentingan SPM 2013( no 5 )
hasil laut Kerajaan Agraria Tasik Tonle Sap, SPMU 2015 (no 5)
Ahli pelayaran Kerajaan Maritim e)Peta buih – Cth KM, Faktor SPMU 2016 (no 1 )
Peranan Pemerintahan perkembangan KM, SPM 2018 (no 1 )
pelabuhan awal Pentadbiran Srivijaya,Pelabuhan kedah Tua
f)Peta bulatan- Bukti KA &KM
saling bergantungan

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

FEBR UARI/MAC T4 BAB 3 Memahami pengaruh agama Hindu dan Kajian gambar: Keunggulan KBAT
Minggu 9 TEMA 7 Buddha dalam kerajaan awal di Asia Monumen Angkor Watt, Candi warisan bangsa. Mencipta
Tenggara. Borobudur. * menghargai dan Bagaimana mengekalkan
( 25 Feb - 1 Mac ) b. Pengaruh agama Hindu memelihara warisan warisan seni bina negara ?
dan Buddha. Aras 1 Kajian buku teks: bangsa
1.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu Pengaruh agama hindu dan Mencipta
 Sistem Buddha dalam system ISTILAH SEJARAH Bagaimana mengelak
pemerintahan dan dan Buddha ke Asia Tenggara. pentadbiran. Orde Kosmos generasi muda terpengaruh
pentadbiran 1.2 Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam Devaraja dengan budaya negatif dari
Melabel peta: Kesenian luar ?
Kerajaan awal di Asia Tenggara. Pusat pentadbiran kerajaan Monumen
maritime dan agrarian. Candi BBM
Institusi beraja Aras 2 Kesusasteraan Grafik
2.1 Menghuraikan pengaruh Hindu –Buddha i-Think Stupa Gambar
 Kesenian dan a)Peta Buih – Cara Dharma Peta
kesusasteraan. dalam pemerintahan dan pentadbiran. kedatangan pengaruh hindu,
2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh fungsi candi
Pembinaan candi b) Peta bulatan -
Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan Pengaruh H-B dlm system
kesenian. pemerintahan
c) Peta buih – Fungsi candi,
Kepentingan Aras 3 peranan bhs sanskrit LATIHAN
bahasa Sanskrit 3.1 Mewajarkan monumen perlu dikekalkan d) Peta titi – kaitan karya SPMU 2014 (no 2 )
tempatan dgn epik India SPM 2012 ( no 1 )
sebagai khazanah negara. e)Peta Dakap – pengaruh SPM 2017 ( no 2 )
Hindu dalam pentadbiran

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4BAB 4 Memahami masyarakat arab jahiliyah Perbincangan: Kepimpinan agung KBAT
TEMA 8 Ciri-ciri masyarakat jahiliyah. untuk kesejahteraan Menganalisis
Aras 1 ummah. Mengapakah wujud zaman
8. TAMADUN ISLAM DAN 1.1 Menerangkan maksud jahiliyah. i-Think * mencontohi jahiliyah moden ?
PERKEMBANGANNYA. 1.2 Menyenaraikan ciri masyarakat Arab pemimpin agung.
a)Peta Bulatan – maksud Mencipta
8.1 Islam dan jahiliyah jahiliyah Bagaimana mengelak
perkembangannya di perasaan assabiah ?
Makkah. Aras 2 b) Peta Dakap – ciri
MAC 2.1 Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab masyarakat jahiliyah LATIHAN BBM
Minggu 10 a.Masyarakat Arab Jahiliah
( 4 Mac – 8 Mac ) Jahiliah. jahiliyah c) Peta Pelbagai Alir – SPM 2008 ( no 6) Gambar
Pembentukan sistem kabilah SPM 2013 ( no 2 ) Buku teks
- Ciri-ciri dari aspek Aras 3 dalam masyarakat arab SPMU 2016 ( no 2 ) Peta
social, nilai-nilai hidup, 3.1 Merasionalkan masyarakat arab jahiliyah jahiliah SPM 2017 ( no 5 )
organisasi politik dan
kepercayaan agama. berpegang teguh kepada sistem kabilah. Nabi Muhammad
saw
Kehidupan Nabi Muhamad ISTILAH SEJARAH
SAW sebelum dilantik Jahiliah SPM 2010 ( no 5 )
menjadi rasul Asabiyah SPM 2018 (no 6 )
-Keperibadian Nabi Kabilah
Muhammad SAW
- Kerasulan Nabi
Muhammad SAW

ULANGKAJI/PERSEDIAAN UJIAN MAC (1 WAKTU)
11-12 MAC
UJIAN MAC

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
T4 BAB 4 Memahami perkembangan Islam di Makkah.
TEMA 8 Aras 1 Bercerita: Kecekalan LAIN-LAIN
1.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Kelahiran nabi Muhammad menegakkan
b.Islam dan SAW dan sifat keperibadian kebenaran KBAT
penyebarannya Muhammad S.A.W. sehingga dilantik baginda. * berpegang teguh Mengaplikasi
menjadi rasul. kepada nilai
di Makkah. 1.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad Mengkaji carta: sejagat. Bagaimana pengamalan sifat
S.A.W. Salasilah Nabi Muhammad Nabi meningkatkan martabat ?
-Kelahiran dan 1.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di SAW. LATIHAN
perkembangan Islam di Makkah. Kajian Teks: SPM 2010 ( no 5 ) BBM
Makkah Aras 2 Penyebaran Islam di Makkah SPM 2018 (no 6 ) Peta minda
2.1 Menjelaskan keperibadian Nabi Ayat Al-Alaq. Bahan cetak
MAC Muhammad S.A. W.
Minggu 11 2.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah i-Think ISTILAH SEJARAH
( 11 Mac – 15 Mac ) Aras 3 a)Peta Alir – Sejarah Nabi Al amin
3.1 Membuktikan kepentingan pendidikan sebelum menjadi Rasul & Wahyu
dalam Islam berdasarkan surah al Alaq peristiwa kerasulan Dakwah
3.2 Menjana idea agama Islam yang dibawa b)Peta Titi – Sifat Nabi & Nabi
oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai maksud Rasul
kesinambungan dengan agama yang
dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak c)Peta alir – rentetan peristiwa
Nabi Adam AS. kerasulan Nabi Muhammad
3.3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif SAW, proses penyebaran
Islam. Islam ke Makkah

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 4 Memahami reaksi masyarakat arab Makkah Perbincangan: Penyatuan ummah KBAT
TEMA 8 terhadap penyebaran Islam Reaksi masyarakat arab mengukuhkan
terhadap penyebaran Islam di kemakmuran Menganalisis
MAC c.Reaksi masyarakat Arab. Aras 1 Makkah. negara.
Minggu 12 1.1 Menyatakan reaksi masyarakat arab * hidup bersatu Bagaimana menangani
( 18 Mac – 22 Mac ) - Penerimaan dan i-Think padu. cabaran idea kita tidak
penentangan masyarakat terhadap penyebaran Islam di Makkah. diterima rakan ?
arab Makkah. a)Peta bulatan & Peta Buih – LATIHAN
Aras 2 sebab penentangan, cara BBM
2.1 Menghuraikan reaksi masyarakat arab penentangan SPM 2006 ( no 1 ) Carta
SPMU 2016 ( no 2 ) Buku teks
Makkah terhadap penyebaran Islam. SPM 2012 ( n0 2 )
2.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan SPMU 2015 (no 6 )

masyarakat arab terhadap penyebaran
Islam di Makkah.

Aras 3
3.1 Menghubungkaitkan penentangan

masyarakat arab Makkah terhadap Islam
dengan kepentingan ekonomi dan politik
mereka.

PANITIA SEJARAH CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Page 10
23 MAC – 31 MAC

SMK JUASSEH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

\MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

APRIL T4 BAB 5 Memahami peristiwa hijrah Nabi Muhammad Peta Minda: Keluhuran KBAT
Minggu 13 TEMA 8 SAW ke Madinah dan kesannya. Sebab penghijrahan Nabi perlembagaan kita.
( 1 April – 5 April ) Muhammad SAW ke Madinah.  mendaulatkan Mencipta
8.2. Kerajaan Islam di Aras 1 Apa yang mungkin
Madinah 1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Kajian Peta Semenanjung perlembagaan berlaku jika hijrah tidak
Tanah Arab: kita. berlaku ?
a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Hijrah Nabi Muhammad SAW.
Pertama dan Kedua. 1.2 Menerangkan maksud LATIHAN Menganalisis
Pengurusan Grafik:
- Kepentingan hijrah dalam Islam Mengklasifikasikan kepentingan Perjanjian Aqabah Adakah anda akan
1.3 Menyenaraikan sebab-sebab Nabi peristiwa hijrah dalam sejarah SPMU 2016( no 5 ) berhijrah - hujah
b. Hijrah Islam. SPMU 2017( n0 5 )
Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. BBM
Konsep 1.4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah i-Think Hijrah Buku teks
Sebab SPM 2005 ( n0 6 ) Bahan edaran
Kepentingan dalam sejarah Islam. a)Peta alir – rentetan peristiwa SPM 2015 (no 6 )
Aqabah 1 & 2
Aras 2 b)Peta Bulatan – Perjanjian ISTILAH SEJARAH
2.1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah, konsep hijrah Perjanjian
c)Peta Dakap – kepentingan Hijrah
Aqabah Pertama dan Kedua. hijrah Muhajirin
2.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Ansar
Orientalis
SAW berhijrah ke Madinah
2.3 Menghuraikan kepentingan peristiwa hijrah

dalam sejarah Islam.

Aras 3
3.1 Membuat justifikasi pendapat orientalis yang

mengtakrifkan hijrah sebagai melarikan diri.
3.2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan
masa kini

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

APRIL T4 BAB 5 Memahami kepentingan Piagam Madinah. Kajian teks: Kepimpinan KBAT
Minggu 14 TEMA 8 Kandungan Piagam Madinah berwibawa menjamin Mengaplikasi
( 8 April – 12 April ) Aras 1 kedaulatan negara. Bagaimana menjayakam
c. Piagam Madinah 1.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Pengurusan grafik: perpaduan dalam
- Kandungan Perbandingan masyarakat arab * bersikap pemimpin berbilang kaum ?
- Kepentingan Piagam Madinah. sebelum dan selepas cemerlang. Menilai
1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah. kedatangan Islam. Beza perang zaman
d. Penyebaran Islam 1.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di Kecemerlangan Nabi dengan perang hari
i-Think tamadun Islam ini
-Mempertahankan Madinah. menyinari dunia
maruah dan hak a)Peta bulatan – Piagam LATIHAN
Aras 2 Madinah * memanfaatkan SPM 2004 (no 2)
2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum b)Peta Dakap – kandungan kecemerlangan SPM 2016 (no 6 )
Piagam Madinah tamadun Islam.
kandungan Piagam Madinah. c) Peta bulatan - kepentingan
2.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Piagam Madinah BBM
2.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi d)Peta Buih –, cara Peta minda
penyebaran Islam, sebab Peta
Muhammad SAW perang dalam Islam grafik
e)Peta dakap – Sebab
Aras 3 diizinkan perang dalam
3.1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam f) Peta Titi – Perang & Tahun

konteks menjamin perpaduan kaum.
3.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan

melalui mata pedang.
3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab

sebelum dan selepas kedatangan Islam.

ISTILAH SEJARAH

Piagam/sahifah
Baiah

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
BAB 5
e. Perjanjian Hudaibiah. LAIN-LAIN

- Kepentingan Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Peta minda: Kebijaksanaan KBAT
dan pembukaan semula Kota Makkah Kepentingan perjanjian menyusun strategi
f. Pembukaan semula Kota Hudaibiyah. untuk kestabilan Menilai
Makkah. Aras 1 negara. Iktibar daripada
1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian i-Think kesabaran Nabi
* Membuat Muhammad s.a.w dalam
Hudaibiyah. a)Peta alir – rentetan peristiwa perancangan yang Perjanjian Hudaibiyah
1.2 Menyatakan proses pembukaan Kota P.Hudaibiyah bijak.
b) Peta dakap – Kandungan
APRIL Makkah. P.H * Nerupaya
Minggu 15 , kepentingan P.H menerapkan
( 15 April – 19 April ) Aras 2 c)Peta Alir – Peristiwa sebelum pembaharuan
2.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah PH & pembukaan semula
Makkah Keunggulan ilmu LATIHAN
dengan pembukaan semula Kota Makkah. d)Peta Buih – isi PH membina
e)Peta Dakap – Kepentingan kgemilangan negara. SPM 2008 ( no 2 )
Aras 3 PH & Kepentingan PSM SPMU 2014( no 5 )
3.1 Menjana idea kepentingan pembukaan f)Peta dakap – cara Nabi * Membudayakan SPM 2013 ( no 6 )
Muhammad SAW menguasai ilmu. SPMU 2018 ( no 5)
semula Kota Makkah. Kota Makkah
g)Peta bulatan- Kepentingan BBM
pembukaan semula Kota Buku teks
Makkah Grafik

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 6 Memahami sistem pemerintahan Khalifah al – Perbincangan: Intergrasi budaya KBAT
Tema 8 Rasyidin. Syarat kelayakan khalifah. memperkayakan Menganalisis
warisan negara. Apakah cabaran
8.3 Pembentukan Kerajaan Aras 1 Sumbangsaran: * membudayakan pemimpin hari ini ?
Islam dan sumbangannya. 1.1 Menyatakan maksud khalifah. Cara pemilihan dan perlantikan ilmu.
1.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. Mencipta
APRIL a. Zaman Khalifah Cara meningkatkan
Minggu 16 al-Rasyidin khalifah. Membina carta aliran: kualiti kepimpinan ?
( 22 April - 26 April ) 1.3 Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan Khalifah-khalifah al-rasyidin
i. Konsep mengikut kronologi. Menilai
Khalifah khalifah. Ciri kepimpinan yang
1.4 Menyatakan tugas khalifah. boleh dicontohi ?
ii. Syarat dan 1.5 Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al
cara pemilihan BBM
khalifah rasyidin. Peta minda

iii. Sumbangan Aras 2 i-Think LATIHAN ISTILAH SEJARAH
Khalifah Al- 2.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan Khalifah
Rasyidin. a)Peta bultan @ Peta Buih – SPM 2014 ( no 2 ) Baiah
khalifah al –rasyidin Tugas Khalifah, Syarat & Cara SPM 2016 ( no 2 ) Murtad
2.2 Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah pemilihan SPM 2007 ( no 2 ) Syura
b)Peta pelbagai alir – Khalifah Wali
al-rasyidin. Abu Bakar As sididiq Khalifah Abu Bakar Gabenor
c)Peta Dakap – Sumbangan SPM 2007 ( no 2 )
Aras 3 setiap khalifah
3.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, d)Peta Alir Pelbagai – Cabaran Khalifah Umar
Khalifah Abu Bakar & kejayaan SPM 2018 ( no 2 )
baiah kearah pemantapan pemerintahan
masa kini.

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
APRIL/ MEI T4 BAB 6 Memahami latar belakang pembentukan
Minggu 17 TEMA 8 kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Kajian Peta: Kepercayaan LAIN-LAIN
Turki uthmaniyah serta sumbangannya Empayar Islam kerajaan Turki kepada Tuhan.
( 29 April – 3 Mei ) b. Kerajaan Bani Uthmaniyah. * taat kepada Tuhan. KBAT
Umaiyah Aras 1 Pengurusan Grafik: Mengaplikasi
1.1 Menyatakan latar belakang pembentukan Membandingkan sumbangan Kesediaan Ilmu yang perlu dikuasai
i. Latar kerajaan-kerajaan Islam. menerima untuk menjadikan
belakang. kerajaan Bani Umaiyah, Bani abbasiyah,dan Membina Garis Masa: perubahan. pendidikan Malaysia
Turki Uthmaniah. Perkembangan kerajaan Islam. * bijaksana dan bertaraf dunia
ii. Sumbangan 1.2 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani berhemah dalam
Umaiyah, Bani abbasiyah dan Turki i-Think tindakan. Menilai
c. Kerajaan Bani Uthmaniyah. Bagaimana memastikan
Abassiyah. 1.3 Menyatakan faktor yangmembolehkan a)Peta Dakap – Sumbangan LATIHAN rakyat sentiasa
kerajaan Turki uthmaniyah menyebarkan setiap kerajaan & Kesan menyokong kerajaan
i. Latarbelakang Islam ke Eropah. pertembungan tamadun Islam
ii. Sumbangan b) Peta pelbagai alir- sbb Bani Umaiyah Carta aliran
Aras 2 kejatuhan BU pd kebangkitan SPM 2011 ( no 5 )
d. Kerajaan Turki 2.1 Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani BA SPMU 2015 ( no 7) BBM
Uthmaniyah. c) Peta alir- rentetan peristiwa SPMU 2017 (no 6) Peta
Umaiyah, Bani Abbasiyah, dan Turki kebangkitan & kejatuhan Turki Minda
i. Latarbelakang Uthmaniyah dari segi politik, ekonomi dan Utmaniyah Turki Uthmaniyah ISTILAH SEJARAH
ii. Sumbangan sosial. d)Peta dakap – Faktor SPM 2009 ( n0 6 ) Syiah
Faktor penyebaran Islam 2.2 Menghuraikan faktor yang membolehkan penyebaran Islam ke Eropah SPM 2016 ( no 7 ) Khawarij
ke Eropah kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan e)Peta Pokok – Faktor Sistem Warisan
Islam ke Eropah. penyebaran Islam di Eropah Sumbangan kepada Monarki
dunia Baitulmal
Kharaj
SPM 2017 (no 6 ) Revolusi
Mujedars
Faktor penyebaran Yena Cheri/Janissari
Islam Intelek
Empayar
SPM 2005 (no 6 )

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
Minggu
18,19,20 LAIN-LAIN

PERSEDIAAN/ULANGKAJI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (13 Mei- 24 Mei)

PEMBETULAN/PERBINCANGAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 Mei – 9 Jun

T4 BAB 6 Memahami pertembungan antara tamadun Kajian peta dan kajian teks: Yakin pada
kemasyhuran
TEMA 11 Islam dengan tamadun lain di dunia. Pertembungan tamadun Islam tamadun Islam di KBAT
negara kita.
e. Pertembungan Aras 1 dengan tamadun lain di dunia. * tabah menghadapi Mencipta
cabaran untuk Mengapa perkongsian
tamadun Islam 1.1 Menandakan lokasi dan menamakan mencapai kejayaan. ilmu antara negar di
dengan tamadun tamadun lain yang bertembung dengan dunia patut diwujudkan ?
LATIHAN
lain di dunia. tamadun Islam. Menilai
Apakah kesan
JUN i. Cara 1.2 Menyatakan cara-cara pertembungan pertembungan ICT dunia
Minggu 21 tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. i-Think kepada generasi muda ?
( 10 Jun – 14 Jun )
Perniagaan 1.3 Menyatakan kesan pertembungan tamadun
Diplomatik Islam dengan tamadun lain di dunia. a)Peta Buih – Cara

Kebudayaan pertembungan tamadun Islam

Pusat Aras 2 b)Peta dakap – kesan
Pengajian 2.1 Menghuraikan cara pertembungan tamadun pertembungan tamadun islam

Peperangan Islam dengan tamadun lain di dunia. dengan tamadun lain Pertembungan
ii. Kesan 2.2 Menghuraikan kesan pertembungan tamadun tamadun

Perluasan Islam dengan tamadun lain di dunia. ISTILAH SEJARAH SPM 2012 (no 5)
SPMU 2016 (no 5)
empayar Asimilasi SPMU 2018 (no 6)
Perkembanga Aras 3 Teori

n Intelek 3.1 Menganalisis dengan contoh tamadun Islam
Kesenian dan dan tamadun lain di dunia saling

kesusasteraan mempengaruhi.

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

JUN T4 BAB 7 Memahami kedatangan Islam ke Asia Kajian peta: Bertanggung-jawab KBAT
Minggu 22 8.4 . Islam di Asia Tenggara. Teori kedatangan menjamin
( 17 Jun – 21 Jun ) Tenggara. Islam di Asia Tenggara. keharmoian. Mencipta
Aras 1 * menghormati Bukti tambahan
a)Kedatangan Islam di Asia 1.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam Pengurusan Grafik: pemimpin negara. kukuhkan teori Islam dari
Tenggara. Membandingkan teori Arab
i. Teori dan bukti Ke Asia Tenggara. kedatangan Islam. * mematuhi
1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia peraturan dan Menganalisis
*Kedatangan Islam dari Mengklasifikasi undang-undang. Persamaan teori ialah
Arab. Tenggara. bukti-bukti kedatangan Islam di perdagangan -alasan
Asia Tenggara. LATIHAN
*Kedatangan Islam dari Aras 2 BBM
China 2.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia SPM 2010 ( no 2 ) Peta
SPM 2015 ( no 7 ) Grafik
*Kedatangan Islam dari Tenggara melalui perdagangan. Peta minda
India Carta
Aras 3 i-Think
3.1 Membahaskan teori kedatangan Islam ke
a)Peta pokok – teori
Asia Tenggara melalui perdagangan. kedatangan islam dari Arab
.China & India
ISTILAH SEJARAH b)Peta dakap – Bukti
Mubaligh kedatangan Islam dari India
Inskripsi c)Peta Titi – Tokoh & teori
Sufi d)Peta Pokok – Teori & bukti
e)Peta Dkap – Teori & bukti

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 7 Memahami proses penyebaran Islam di Asia Membina peta minda: Sistem pendidikan KBAT
TEMA 8 Tenggara. Cara penyebaran Islam. agama warisan
bangsa kita. Menilai
a. Penyebaran Islam Aras 1 Sumbangsaran: Sifat pendakwah yang
di Asia Tenggara. 1.1 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Kesan-kesan penyebaran Islam * menghargai sistem boleh dicontohi
ke Asia Tenggara. pendidikan negara.
i. Cara dan Asia Tenggara.
i-Think * memanfaatkan BBM
penerimaan. Aras 2 penggunaan tulisan Peta
Perdagangan 2.1 Menghuraikan cara penyebaran dan a)Peta Dakap – cara jawi. Buku teks
Perkahwinan penyebaran Islam
JUN Pengislaman penerimaan Islam di Asia Tenggara. Kemapanan sistem
Minggu 23 raja-raja dan ekonomi negara.
( 24 Jun – 28 Jun ) golongan Aras 3
bangsawan. 3.1 Merasionalkan keistimewaan Islam yang * bekerjasama
Kelahiran memakmurkan
kerajaan Islam menarik minat masyarakat Asia Tenggara negara.
Peranan untuk memeluk Islam.
mubaligh LATIHAN
Pusat ISTILAH SEJARAH
kebudayaan Kesultanan SPM 2005 ( no 6 )
Keistimewaan Mufti SPM 2007 ( no 5 )
agama Islam Wali SPM 2014 ( no 6 )

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 7 Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara. Perbincangan Kumpulan: keyakinan diri KBAT
TEMA 8 Kesan pengaruh Islam di Asia membuat menganalisis
Aras 1 Tenggara. pembaharuan. Mengapa ilmu penting
b. Pengaruh Islam di 1.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam * sedia menerima dalam membentuk
Asia Tenggara. Pengurusan Grafik: perubahan yang sashsiah ?
masyarakat di Asia Tenggara. Mengklasifikasikan pengaruh membawa kebaikan.
JULAI i. Aspek 1.2 Menyenaraikan kerajaan Islam di Asia Islam dalam masyarakat di Asia Menilai
Minggu 24 pemerintahan Tenggara. Semangat inkuiri Mengapa perubahan
( 1 Julai – 5 Julai ) dan Tenggara. untuk yang dibawa oleh Islam
pentadbiran. Kajian Risalah: kecemerlangan diri. diterima oleh masyarakat
Aras 2 Pengaruh Islam dalam system * peka dengan Asia Tenggara ?
ii. Aspek 2.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam kewangan. wawasan negara.
pendidikan BBM
masyarakat di Asia Tenggara. i-Think
iii. Bahasa & 2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang Peta
sastera Grafik
pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia
iv. Kesenian Tenggara. a)Peta Dakap – LATIHAN
Pengaruh Islam dlam aspek
v. Aspek Aras 3 pemerintahan, sistem SPM 2014( no 6 )
ekonomi 3.1 Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan pendidikan formal di Asia SPM 2018 ( no 7 )
Tenggara SPM 2006 ( no 6 )
Islam dalam perkembangan Islam di Asia b)Peta Alir – SPM 2005 ( no 6 )
Tenggara. SPM 2007 ( no 5 )
Perkembangan bahasa dan
ISTILAH SEJARAH kesusasteraan
c)Peta Bulatan –
Pesantren Pengaruh Islam dalam kesenian
Pondok & Ekonomi
Jihad
Zakat
Ulama

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
ITHINK &
T4 BAB 8 Memahami perubahan dan pengaruh Islam di PEMBELAJARAN
TEMA 8 Malaysia dalam bidang pentadbiran dan Kegigihan dan LAIN-LAIN
pemerintahan. Perbincangan kumpulan: keberanian bangsa.
8.5. Pembaharuan dan Pembaharuan dan pengaruh KBAT
pengaruh Islam di Aras 1 Islam di Malaysia. * menyokong dan
Malaysia sebelum 1.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem Lawatan: melibatkan diri Menilai
kedatangan Barat. Sekolah pondok, mahkamah dalam usaha Mengapa adat resam
pemerintahan dan pentadbiran. syariah. mendaulatkan masih diamalkan oleh
(i) Pemerintahan dan 1.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek Membina carta perbandingan. negara masyarakat Melayu hari
pentadbiran.Institusi fungsi istana dahulu dan ini ?
kesultanan perundangan. sekarang.
*Konsep sultan Menganalisis
*Konsep daulah Aras 2 i-Think Adakah sahsiah
2.1 Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem seseorang hanya
JULAI (ii) Perundangan a)Peta Dakap – Pengaruh LATIHAN bergantung kepada
Minggu 25 *Undang-undang tidak pemerintahan dan pentadbiran. Islam terhadap politik SPM 2009 ( no 1 ) asuhan ibu bapa ?
( 8 Julai – 12 Julai ) bertulis /Hukum Adat 2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam b)Peta Buih Berganda – Adat SPMU 2014 ( no 6 )
(Adat Temenggung dan Perpatih & Temenggung BBM
Adat Perpatih) dalam Undang-undang tidak bertulis (Hukum c)Peta Pokok – Undang- Peta minda
*Undang-undang Bertulis Adat) dan Undang-undang bertulis. Undang Bertulis
( Hukum Kanun Melaka ,
Undang-Undang Laut, Aras 3 ISTILAH SEJARAH
Undang-undang 99 Perak) 3.1 Membincangkan kepentingan mendaulatkan Tok guru
Mudir
undang-undang negara.
Daulah
Amirul-Mukminin
Sultan
Naubah
Syariah
Kanun
Kadi

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

T4 BAB 8 Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek Lawatan: Kreatif dan inovatif KBAT
TEMA 8 sosiobudaya dan ekonomi. Muzium Kesenian Islam, untuk pembangunan
sekolah Pondok, Mahkamah negara. Menganalisis
a. Sosiobudaya Aras 1 Syariah. * Sentiasa bersikap Adakah sahsiah
i. Pendidikan 1.1 Menyatakan pengaruh islam dalam aspek Pengurusan Grafik: kreatif dan inovatif. seseorang hanya
Mengklasifikasi pengaruh Islam bergantung kepada
sosiobudaya dan ekonomi. dalam sosiobudaya dan Mengantarabangsak asuhan ibu bapa ?
ekonomi. an produk negara.
JULAI ii. Kesenian Aras 2 Melengkapkan jadual: * Berusaha Menilai
Minggu 26 2.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam Undang-undang Tidak Bertulis menghasilkan Gaya hidup masyarakat
( 15 Julai – 19 Julai ) iii. Bahasa dan (Hukum Adat), Undang-undang produk berkualiti . tradisional dapat
kesusasteraan aspek sosiobudaya dan ekonomi. Bertulis. mencegah jenayah –
. 2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek Kajian risalah: * Sentiasa pendapat ?
Sistem kewangan Islam. meningkatkan kualiti
iv. Gaya hidup. sosiobudaya dan ekonomi. hasil kerja. Mencipta
b. Ekonomi i-Think Cadangan untuk
i. Matawang. Aras 3 BBM menjadikan Malaysia
3.1 Menjelaskan dengan contoh penerusan a)Peta Bulatan – Pendidikan Grafik pusat perdagangan
tidak formal Peta minda antarabangsa.
sistem pendidikan agama Islam sehingga b)Peta Dakap – Pendidkan
masa kini. Formal & kesan kedatangan LATIHAN
3.2 Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam Islam dalam kesenian
memartabatkan identiti negara. c)Peta Titi – Negeri & mata SPM 2011( no 2 )
wang,kaitan penulisan karya SPM 2006 ( no 6 )
ii. Percukaian. Islam dgn judul karya

Perdagangan ISTILAH SEJARAH
Madrasah
Sekolah pondok

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN &
JULAI/OGOS T4 BAB 9 Mengiktisarkan perkembangan di Eropah. ITHINK
Minggu 27 & 28 TEMA 9 Aras 1 Membina carta: LAIN-LAIN
1.1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah Struktur masyarakat feudal. Bersemangat
( 22 Julai – 26 Julai ) & ( 29 Julai - 2 Ogos ) 9. PERKEMBANGAN DI Pengurusan grafik: patriotik. KBAT
EROPAH DAN pada zaman gelap. Membandingkan ciri-ciri * bersedia Menganalisis
KESANNYA 1.2 Menyatakan perubahan-perubahan yang masyarakat Eropah zaman mempertahankan Usaha untuk
TERHADAP feudal dengan zaman kedaulatan negara. mengelakkan Malaysia
EKONOMI NEGARA. berlaku dalam masyarakat Eropah selepas renaissance. * memperkasakan mengalami zaman gelap
zaman gelap. Kajian Teks: jati diri.
9.1 Perkembangan di 1.3 Menyatakan maksud renaissance dan Kesan eenaissance dan Mencipta
Eropah. reformation. reformation. LATIHAN Bagaimana mengubah
1.4 Menyatakan kesan-kesan renaisance dan Sumbangsaran: SPMU 2014(no 7 ) hidup menjadi berjaya?
a. Perubahan masyarakat reformation. Perkembangan ilmu masa kini. SPMU 2016( no 7 )
dan budaya Eropah. Pengurusan grafik: SPM 2009( no 2 ) Mengaplikasi
i. Zaman gelap Aras 2 Membandingkan sistem feudal Sifat manusia
Pengertian 2.1 Menghuraikan perubahan-perubahan yang di Eropah dengan cara hidup BBM Renaissance yang boleh
Ciri-ciri masyarakat Melayu tradisional. Carta dicontohi
ii. Renaissance berlaku selepas zaman. Peta minda
Pengertian 2.2 Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan i-Think Mencipta
Kesan e) Peta dakap- sbb Bagaimana menerapkan
(Perubahan dalam Reformation. a)Peta Buih – Ciri ZG, zaman ZR bermula di Itali sikap toleransi tinggi
idea dan institusi Renaissance bermula di Itali f)Peta pokok – dalam masyarakat
politik, sistem Aras 3 b) Peta alir – hub tuan tanah kesan Zaman pelbagai kaum & agama
ekonomi dan sikap 3.1 Merumuskan sikap sanggup menerima dgn petani renaissance ?
terhadap ilmu) c) Peta titi – golongan dalam g)Peta titi – kaitan
perubahan kea rah kemajuan. system feudal antara bidang dan ISTILAH SEJARAH
iii. iii. Reformation 3.2 Menghubungkaitkan unsur-unsur renaissance d)Peta bulatan – ciri masy tokoh Zaman Feudal
Pengertian zaman rennaisance renaissance Zaman gelap
Kesan dengan perkembangan ilmu masa kini. h) Peta dakap – Renaissance
3.3 Membandingkan system feudal di eropah sebab Inkuiri
i) Peta pokok – Humanisme
dengan cara hidup masyarakat Melayu kesan gerakan Reformation
tradisional. reformation

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 22

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

UJIAN OGOS 5 – 6 OGOS
PERBINCANGAN/PEMBETULAN

OG
OS

Ming
gu
29
(5

Ogos –
9 Ogos )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 10 Ogos -18 Ogos )

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

OGOS T4 BAB 9 Memahami perkembangan penjelajahan dan Melakar peta: Khazanah negara KBAT
Minggu 30 TEMA 9 penerokaan. Arah laluan penjelajahan. kebangaan bersama. Menilai
( 19 Ogos – 23 Ogos ) * memanafaatkan Kedatangan penjajah
b. Penjelajahan dan Aras 1 Peta Minda; kekayaan negara. memberi kesan positif
penerokaan 1.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang Sebab penjelajahan kuasa- Keberanian kepada masyarakat
kuasa Barat. mengambil risiko. tempatan – alasan anda
i. Penemuan terlibat dalam penjelajahan. * berupaya
jalan laut dan 1.2 Melakarkan laluan penjelajahan kuasa-kuasa Pengurusan grafik: menangani risiko. BBM
dunia baru. Mengklasifikasikan kesan- * berdaya saing. Grafik
Barat. kesan penjelajahan kuasa Barat Peta minda
Sebab 1.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan ke atas masyarakat setempat LATIHAN
dari segi politik, ekonomi dan SPM 2010 ( no 6 )
Kesan kuasa-kuasa Barat. sosial. SPM 2015 (no 2 )
1.4 Menyatakan kesan-kesan penjelajahan SPM 2018 ( n0 8)
i-Think
kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat
setempat. a)Peta Buih- Sebab
penjelajahan
Aras 2 b)Peta dakap – Kesan
2.1 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan penjelajahan terhadap
masyarakat setempat
kuasa-kuasa Barat. c)Peta Pokok – Kesan
2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan penjelajahan

kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat
setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial.

Aras 3
3.1 Menghubungkait semangat kental

penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat
dengan slogan “Malaysia Boleh” .
ISTILAH SEJARAH
penjelajahan
Penerokaan

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

O G O S/ SEPTEMBER T4 BAB 9 (TEMA 9) Memahami perkembangan Revolusi Pertanian Perbincangan kumpulan: Memelihara jati diri KBAT
Minggu 31 & 32 c. Revolusi Pertanian dan revolusi Perindustrian dan kesannya ke Kesan revolusi pertanian dan bangsa.
atas Asia Tenggara. perindustrian keatas Asia * berwaspada dalam Mengaplikasi
( 26 Ogos - 30 Ogos ) (02 Sept – 06 Sept ) dan Revolusi Perindustrian. Tenggara. menerima Bagaimana
(i) Perkembangan bidang Aras 1 perubahan. menyesuaikan diri
pertanian. 1.1 Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Projek: dengan pembangunan ?
-Pemilikan tanah Menghasilkan buku skrap. Hasil LATIHAN
persendirian revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. ciptaan revolusi pertanian dan Menilai
-Kaedah dan ciptaan baru 1.2 Menyatakan kesan-kesan revolusi pertanian revolusi perindustrian. SPM 2007 ( no 6 ) Mengapa pertanian
dalam pertanian. SPM 2012 ( n0 6 ) masih penting pada
-Pertanian Komersial. dan revolusi perindustrian. Pengurusan Grfaik; SPMU 2017 (no 7 ) zaman moden ?
(ii)Perkembangan dalam Mengklasifikasi kesan revolusi SPM 2014 ( no 7 )
bidang industri. Aras 2 pertanian dan revolusi Mencipta
-Peralihan daripada industri 2.1 Menghuraikan faktor yang mencetuskan perindustrian. Pekerja asing –
desa kepada perkilangan. bagaimana melindungi
-Pengkhususan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. i-Think hak pekerja tempatan?
pengeluaran 2.2 Mengklasifikasikan kesan revolusi pertanian
-Penggunaan teknologi a)Peta bulatan @ Peta Buih – BBM
(iii) Kesan Revolusi dan revolusi perindustrian. factor revolusi pertanian / Carta
Pertanian dan Revolusi Aras 3 perindustrian,sumbangan Grafik
Perindustrian. 3.1 Membahaskan perkembangan ciptaan baru revolusi pertanian terhadap Buku teks
-Pertanian sebagai punca revolusi perindustrian
ekonomi membawa kepada revolusi pertanian dan
-Peningkatan perdagangan revolusi perindustrian. b)Peta Dakap – kesan revolusi
antarabangsa pertanian & perindustrian
-Kemajuan bidang ISTILAH SEJARAH
pengangkutan Revolusi
-Kemunculan golongan Pengkhususan
buruh dan majikan Pengeluaran
Ladang

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &
T4 BAB 9
TEMA 9 LAIN-LAIN
d. Imperialisme
SEPTEMBER i. Pengertian Memahami perkembangan imperialisme Barat Melabel peta: Perubahan KBAT
Minggu 33 dan 34 ii. Faktor di Asia Tenggara. Kawasan jajahan Imperialis membawa
( 9 Sept - 13 Sept ) (16 Sept – 20 Sept ) iii. Kesan Barat. kemajuan. Menganalisis
Aras 1 * sedia berubah Bagaimana sejarah
1.1 Menyatakan maksud imperialisme Sketsa: kearah kemajuan. mampu mengukuhkan
1.2 Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat Faktor kedatangan imperialis. perpaduan kaum ?
LATIHAN
ke Asia . Menonton Filem: SPM 2005 ( no 7 ) BBM
1.3 Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme “Tun Fatimah” Peta
Peta minda
Barat ke Asia. Grafik

Aras 2 Pengurusan Grafik;
2.1 Menjelaskan dengan contoh, faktor mengklasifikasikan kesan-
kesan imperialisme
imperialisme Barat ke Asia. ke Asia Tenggara.
2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme

Barat ke atas Asia.

Aras 3 i-Think ISTILAH SEJARAH
3.1 Merasionalkan keistimewaan Asia yang
a)Peta Buih – faktor Imperialis
menjadi tarikan imperialisme Barat. kedatangan kuasa Barat Penjajahan
3.2 Menjustifikasikan pendapat Barat yang b)Peta Dakap – Kesan Colonial
imperialisme terhadap
menyatakan bahawa imperialisme sebagai masyarakat Asia Tenggara
beban orang putih dan “Tugas menyebarkan
tamadun”

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 26

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

SEPTEMBER T4 BAB 10 Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan Pengurusan grafik: Perubahan KBAT
Minggu 35 TEMA 9 ekonomi dagangan. Membandingkan ekonomi membawa Menganalisis
Aras 1 tradisional dengan ekonomi kemajuan. Bagaimana melindungi
( 23 Sept - 27 Sept ) 9.2 Dasar British dan 1.1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan dagangan. * sedia berubah kea kekayaan negara
kesannya terhadap Membina peta minda: rah kemajuan. daripada kuasa asing ?
ekonomi negara. ekonomi dagangan. Perkembangan pertanian dan
1.2 Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional perlombongan. BBM Menilai
a. Ekonomi tradisional Lawatan: Grafik Kita masih memerlukan
dan ekonomi dagangan. Ke ladang getah dan lombong. Peta minda pekerja asing –
Ciri-ciri 1.3 Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan. Membina carta aliran: Buku skrap pendapat anda
1.4 Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. Cara kemasukan imigran Cina
b. Ekonomi perdagangan 1.5 Menyatakan peranan institusi kewangan dan dan India. ISTILAH SEJARAH Mencipta
Kajian teks: Sara diri Bagaimana pemimpin
i. Sistem insurans. Institusi kewangan dan insuran Komersial negara boleh
pertanian 1.6 Menyatakan cara kemasukan imigran Cina serta peranannya. Dwiekonomi menstabilkan nilai mata
komersial Sistem kangcu negara negara ?
dan India. i-Think Sistem kontrak
ii. Industri Aras 2 Sistem kangani LATIHAN
perlombongan a)Peta Buih Berganda – Tiket kredit
2.1 Membandingkan ekonomi tradisional dengan Dwiekonomi Kongsi gelap SPM 2006(n0 2)
iii. Penggunaan ekonomi dagangan. b)Peta Alir – perkembangan Sin Kheh SPM 2015(no 8)
tenaga buruh getah, bijih timah & institusi Imigran SPM 2005(no 3)
luar. 2.2 Menerangkan dasar British terhadap kewangan Akta SPM 2014(no 8)
perusahaan getah & perlombongan. c)Peta Dakap – cara Comprador SPM 2004(no 6)
iv. Institusi kemasukan buruh dari India dan SPM 2011(no 6)
kewangan dan 2.3 Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina China SPM 2017 (n0 7)
insuran dan India. d)Peta alir –institusi kewangan SPM 2008(no 8)
dan insuran di Tanah Melayu SPM 2011(n0 4)
2.4 Menghuraikan peranan institusi kewangan
dan insurans.

Aras 3
3.1 Menjelaskan keistimewaan negara kita yang

menarik kedatangan imigran Cina dan India.

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

LAIN-LAIN

S E P T E M B E R / OKTOBER T4 BAB 10 Memahami dasar British terhadap Undang - Perbincangan: BBM KBAT
Minggu 36 TEMA 9 Peta
undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Undang-undang British Video Mencipta
( 30 Sept - 4 Okt ) c. Dasar British terhadap Tanah Melayu , Sarawak dan Sabah. berhubung tanah dan dasar Grafik Bagaimana
pertanian Aras 1 British terhadap pekebun kecil. mengekalkan tanah
1.1 Menyenarikan undang-undang berhubung ISTILAH SEJARAH bumiputra ?
i. Undang- Peta minda:
undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Undang-undang berhubung Dasar pecah dan Menilai
berhubung Tanah Melayu , Sarawak dan Sabah. tanah. perintah Wajarkan Tanah
tanah. 1.2 Menyatakan sebab-sebab British Tanah Simpanan Simpanan Melayu @
memperkenalkan undang-undang berhubung i-Think Melayu pribumi dijadikan tanah
Akta Simpanan Melayu, dengan tanah. Enakmen bebas dijual (free hold) ?
Land Order, land settlement 1.3 Menyatakan dasar British terhadap pekebun a)Peta Pelbagai Alir – Proklamasi
Order dan Proklamasi III kecil. Pengenalan Undang-undang Pribumi
Perlindungan Hak Peribumi 1.4 Menyatakan kesan-kesan dasar British tanah & kesannya
terhadap pekebun kecil. LATIHAN
ii. Dasar British Aras 2 b)Peta Dakap – Undang-
terhadap 2.1 Menerangkan kandungan uu berhubung undang Tanah di Tanah SPM 2013 (n0 7)
pekebun kecil. tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu, Sabah & Sarawak
Melayu, Sarawak dan Sabah.
Padi 2.2 Menjelaskan sebab British memperkenalkan
undang-undang berhubung tanah.
Getah 2.3 Menghuraikan kesan-kesan dasar British
terhadap pekebun kecil.
Aras 3
3.1 Menjustifikasi keberkesanan undang-undang
berhubung tanah yang diperkenalkan oleh
British.
3.2 Menganalisis sebab penduduk peribumi kekal
dalam ekonomi tradisional

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PAK 21 / LATIHAN
PEMBELAJARAN ITHINK &

OKTOBER d) Kesan-kesan dasar Menganalisi kesan-kesan dasar ekonomi Perbincangan: Pendidikan teras LAIN-LAIN
Minggu 37 ekonomi. British. Konsep masyarakat berbilang perpaduan.
( 8 Okt - 11 Okt ) kaum dan sebab kemunculan. * bersatu KBAT
i. Pembandaran Aras 1 berharmoni.
1. Menyenaraikan kesan dasar British Lawatan: Menganalisis
ii. Pembentukan Ke Bandar-bandar lama seperti BBM Bagaimana
masyarakat terhadap ekonomi negara. Jugra, Lukut, Bruas, Tumpat, Grafik mengekalkan nilai murni
berbilang 2. Menyatakan kemunculan bandar baru. Kuala Berang dan Elopura. Peta minda di kawasan bandar ?
kaum 3. Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang
Melabel peta: LATIHAN Menilai
iii. Sistem kaum. Kedudukan bandar-bandar SPMU 2015 (n0 2) Bagaimana
pendidikan 4. Melakar rangkaian sistem pengangkutan. baru. SPM 2015 ( no 10) menghapuskan sikap
vernakular 5. Menyatakan perkembangan SPMU 2017 (no 8 ) prejudis terhadap kaum
Melabel peta: lain ?
iv. Sektor perkhidmatan kesihatan. Sistem pengangkutan- ISTILAH SEJARAH
perkilangan 6. Menyatakan faktor kemunculan bandar jalanraya dan jalan keretapi. Masyarakat Menganalisis
berbilang kaum Mengapa masih wujud
v. Sistem baru dan kesannya. i-Think Vernakular sekolah jenis
pengangkutan 7. Menyatakan perkembangan sektor kebangsaan ?
dan a)Peta Pelbagai Alir – faktor
perhubungan perkilangan. pembandaran & kesan Mencipta
8. Menyatakan perkembangan sistem b)Peta Dakap – Ciri Bagaimana
vi. Perkhidmatan Masyarakat Tanah Melayu, menyelesaikan
kesihatan pendidikan vernakular. sistem pendidikan vernakular kesesakan lalulintas di
Aras 2 c)Peta Alir – perkembangan bandar utama ?
pengangkutan & kesihatan
9. Membincangkan faktor kemunculan d) Peta Buih berganda- Menganalisis
bandar baru dan kesannya. perbandingan vernakular Cina Mengapa punca
dan india pelbagai penyakit tidak
10. Menghuraikan perkembangan sektor dapat dihapus
perkilangan.

11. Menghuraikan faktor perkembangan
pengangkutan dan perhubungan.

12. Menghuraikan perkembangan sistem
pendidikan.

13. Menjelaskan proses pembentukan
masyarakat berbilang kaum.

14. Menjelaskan perkembangan
perkhidmatan kesihatan

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH T4 BBM
Peta minda
Aras 3 Buku teks
1. Merasionalkan kewujudan masyarakat Peta
berbilang kaum tidak menghalang usaha
–usaha ke arah perpaduan kaum.
menilai kesan dasar ekonomi British terhadap
bandar lama.
ULANGKAJI/PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (2 WAKTU)

JANGKAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T4 2019 :
MULAI MINGGU KE-39
14-24 OKT 2019

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA PADA 23 NOVEMBER – 31 DISEMBER 2019

SELAMAT BERCUTI

PANITIA SEJARAH SMK JUASSEH Page 30


Click to View FlipBook Version