The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

- การออมทรัพย์
- การลงทุน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kru Phai, 2021-04-12 23:30:00

การออมทรัพย์และการลงทุน

- การออมทรัพย์
- การลงทุน

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ง า น อ า ชี พ

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น
ร า ย วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ

ก า ร อ อ ม ท รัพ ย์ แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์

ส า ร บั ญ หน้า

การออมทรพั ย์ 1
2
ความหมายเงินออม 3
ความหมายการออมทรพั ย์ 4-5
ประเภทของการออกทรพั ย์ 5
หลักการออมทรพั ย์ 6
ปจจัยทีมผี ลกระทบต่อการออมทรพั ย์
ประโยชนอ์ งการออมทรพั ย์ 7
7-8
การลงทนุ 8
9
ความหมายของการลงทนุ 10-18
ประเภทของการลงทนุ 19-20
ผลตอบแทนจากการลงทนุ
วัตถปุ ระสงค์ของการลงทนุ
การลงทนุ รูปแบบต่างๆ
ขอ้ ควรพจิ ารณาก่อนการลงทนุ

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1

การออมทรพั ย์

ความหมายของเงินออม

เงินออม หมายถึง สว่ นของรายได้ทีเหลืออยู่ หรอื ทีกันเอาไว้ ไมน่ าํ มาใช้
จ่ายในการบรโิ ภค อุปโภคในขณะปจจุบนั โดยทีมจี ุดมงุ่ หมายเพอื เก็บไว้ใช้
จ่ายในยามเจ็บปวย เมอื มเี หตฉุ กุ เฉนิ เกิดขนึ หรอื เมอื แก่ชรา หรอื เพอื ใชจ้ ่าย
ในกิจการอืนอืนใดทีสมควร สว่ นของรายได้ทังหมดทีไมไ่ ด้นาํ มาใชจ้ ่ายและ
เก็บเอาไว้ก็นบั เปนเงินออมได้ทังหมด แต่ถ้าพดู ถึงเงินออมในลักษณะทีเก็บ
เอาไว้เฉยๆ จะไมใ่ ชเ่ งินออมใความหมายทางเศรษฐศาสตร์

เงินออมทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สว่ นของรายได้ทีมไิ ด้มกี ารใชจ้ ่าย
อุปโภค บรโิ ภค และเงินจํานวนนนั ได้นาํ ไปลงทนุ เพอื เพมิ ผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจด้วย แต่มไิ ด้หมายความว่าผทู้ ีทําการออมเงินจะต้องเขา้ ไปจัดการ
ลงทนุ ทําการผลิตสงิ ใดสงิ หนงึ ขนึ ผทู้ ีทําการออมกับผลู้ งทนุ ไมจ่ ําเปนจะต้อง
เปนบุคคลเดียวกันและโดปกติจะไมใ่ ชบ่ ุคคลเดียวกันด้วย ความหมายนเี พยี ง
แต่ว่าเงินออมไว้นนั ต้องพรอ้ มทีจะนาํ ไปลงทนุ ประกอบธุรกิจได้โดยจะผา่ น
ระบบการเงินของประเทศหรอื สถาบนั การเงินอืนใดก็ได้

ดังนนั พอจะสรุปได้ว่า เงินออมตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมาย
รวมถึง บรรดาเงินฝากในธนาคารหรอื สถาบนั การเงินอืนๆ เชน่ บรษิ ัทเงินทนุ
บรษิ ัทประกันชวี ิตทีประชาชนนาํ ไปฝาก และจํานวนเงินสว่ นทีประชาชนนาํ
ไปซอื หนุ้ กิจการต่างๆ (หลักทรพั ย)์ หรอื แมแ้ ต่สว่ นของเงินทีเอกชนนาํ ออก
มาใหก้ ้ยู มื เปนสว่ ตัว (ไมร่ วมการก้ยู มื เพอื การบรโิ ภค) ซงึ จะเหน็ ว่าจํานวนเงิน
ออมเหล่านยี งั คงหมนุ เวียนเปลียนมอื อยูใ่ นระบบเศรษฐกิจสว่ นรวม มไิ ด้
สญู หาย เพราะสถาบนั การเงินทีรบั ฝากเงินออมก็จะนาํ เงินดังกล่าวออกใหก้ ู้
ยมื ผกู้ ้ยู มื เงินไปลงทนุ ก็จะเขา้ ไปดําเนนิ ธุรกิจซอื ปจจัยการผลิต ซงึ นาํ มาใช้
จ่ายเพอื การบรโิ ภคสว่ นหนงึ เหลือเก็บออมไว้อีกสว่ นหนงึ การหมนุ เวียนของ
เงินออมมลี ักษณะเปนวงจรเชน่ นตี ่อๆ ไป ซงึ ต่างกับกรณที ีมกี ารเก็บเงินไว้กับ
ตัวเองเฉยๆ ไมน่ าํ ออกมาใชจ้ ่าย จํานวนเงินสว่ นทีเก็บไว้นจี ะหลดุ ลอยออกไป
จจนากกรวะ่าบจบะมเศกี ราษรฐใชกจ้ ิจ่าโยดสสงินิ ใเดชสงิ งิ หนงึ เไกมิดก่ ขลนึ ับมกาาหรเมกนุ ็บเเวงียินนในในลรักะษบณบะเศนรตี่ ษรฐงกกิัจบอคีกํา
ศพั ท์ภาษาอังกฤษว่า "Hoarding" ไมใ่ ช่ "Saving"

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 2

ความหมายของการออมทรพั ย์

การออมทรพั ย์ (Saving) เปนศพั ท์ทีนาํ มาใชใ้ นทางเศรษฐศาสตรโ์ ดย
แท้จรงิ การออมทรพั ย์ คือ การประหยดั ทรพั ยห์ รอื ประหยดั เงินนนั เอง ทํา
อยา่ งไรจึงจะประหยดั ทรพั ยไ์ ด้และการประหยดั ทรพั ยใ์ นแง่ของเศรษฐกิจจะ
เกิดผลดีอยา่ งไร คําตอบทีคนสว่ นมากเขา้ ใจกันก็คือการเก็บเงินสว่ นหนงึ ของ
รายได้ไว้ ไมน่ าํ มาใชส้ อยและจะนาํ มาใชจ้ ่ายเมอื ถึงคราวจําเปน เปนการ
ประหยดั เงิน แต่ความหมายของการออมทรพั ยใ์ นทางเศรษฐศาสตรอ์ าจแตก
ต่างกันบา้ งดังจะอธบิ ายต่อไปนี

การรูจ้ ักใชจ้ ่ายเพอื การบรโิ ภค อุปโภคอยา่ งรอบคอบและสมเหตสุ มผล
จะเปนการยกระดับมาตรฐานการครองชพี ใหส้ งู ขนึ ได้ชอื ว่าเปผรู้ ูจ้ ักใชจ้ ่าย
อยา่ งประหยดั ใชจ้ ่ายเงินเปนและเหมาะสมกับการดํารงชวี ิตแก่ตนเอง แต่ถ้า
ไมย่ อมใชจ้ ่ายทรพั ยห์ รอื เงินเพอื ประโยชแ์ ก่ตนเองและครอบครวั เลยก็จะ
กลายเปนคนตระหนี ถีเหนยี วมากเกินไป เชน่ บางคนใสเ่ สอื ผา้ ครงั แล้วครงั
เล่าจนสกปรกมากจึงจะยอมซกั เพราะกลัวเปลืองนาและผงซกั ฟอก ถ้าคน
เรารูจ้ ักใชจ้ ่ายทรพั ยห์ รอื เงินก็เท่ากับว่าคนนนั ได้ยดื เวลาในการใชเ้ งินจํานวน
นนั ออกไป เชน่ แมบ่ า้ นเคยใชแ้ ก๊สหงุ ต้ม 1 ถังใน 1 เดือน แต่ถ้าแมบ่ า้ นคอย
ดแู ลการปด-เปด ไมใ่ หแ้ ก๊สรวั ไหลโดยเปล่าประโยชนก์ ็สามารถเลือนเวลา
การซอื แก๊สถังใหม่ การยดื เวลาใชแ้ ก๊สออกไปเท่ากับเปการยดื เวลาในการใช้
เงินออกไปด้วย ถือว่าเงินสว่ นทีไมต่ ้องเสยี ไปนนั เปนเงินออมและการยดื เวลา
ในการใชเ้ งินเปนการออมทรพั ย์

คําจํากัดความของการออมทรพั ย์ คือ การยดื เวลาใชเ้ งินออกไปและก่อให้
เกิดเงินออมขนึ ได้

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 3

ประเภทของการออมทรพั ย์

การออมทรพั ยโ์ ดยทัวไปแบง่ ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การออมทรพั ยแ์ บบสมคั รใจ (Voluntary Saving) คือ การออม

ทรพั ยท์ ีผอู้ อมมคี วามตังใจทีจะออมทรพั ยด์ ้วยตนเองเพราะเหน็ ว่าการ
ทํางานเพอื หารายได้นนั กว่าจะได้เงินมาใชจ้ ่าย ได้มาด้วยความลําบาก ดัง
นนั จึงควรจะเก็บออมเงินรายได้สว่ นหนงึ เอาไว้เพอื ใชจ้ ่ายในอนาคต เมอื มี
ความจําเปนเกิดขนึ

การออมเงินแบบนเี ปนแบบสมคั รใจ ไมม่ ผี ใู้ ดบงั คับ แต่โดยปกติแล้ว
บุคคลทีทํางาน มรี ายได้จําวนมากมกั ไมค่ ํานงึ ถึงเรอื งนี โดยเฉพาะผมู้ รี ายได้ที
ไมม่ ภี าระผกู พนั เชน่ ยงั ไมไ่ ด้แต่งงาน มกั จับจ่ายใชส้ อยตามสบาย ตามความ
เคยชนิ และตามสภาพแวดล้อมทีจูงใจ ด้วยเหตนุ กี ารออมทรพั ยแ์ บบสมคั ร
ใจจึงกระทําได้ยากและทําได้ในบุคคลเพยี งคนเดียวเท่านนั

2. การออมทรพั ยแ์ บบบงั คับ (Forced Saving) คือ การออมทรพั ยท์ ีผู้
บรโิ ภคสรา้ งภาระผกู พนั ใหก้ ับตนเอง เพราะไมส่ ามารถออมทรพั ยแ์ บบสมคั ร
ใจได้ เชน่ ฝากเงินออมไว้กับธนาคารออมสนิ ธนาคารพาณชิ ย์ เปนสมาชกิ
สหกรณอ์ อมทรพั ย์ การทําประกันชวี ิต ฯลฯ

โดยวิธนี จี ะทําใหผ้ บู้ รโิ ภคต้องมภี าระผกู พนั และสามารถมเี งินออมได้
เนอื งจากต้องเจียดรายได้สว่ นหนงึ เอาไว้ใหก้ ับสถาบนั การออมทรพั ยต์ ามที
ได้กล่าวมาแล้วเปนประจําตามทีกําหนดไว้

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 4

หลักการออมทรพั ย์

ถ้าผบู้ รโิ ภคคิดจะออมทรพั ย์ ผบู้ รโิ ภคจะต้องรูจ้ ักวิธกี ารออมทรพั ยท์ ีก่อ
ใหเ้ กิดประโยชนต์ ่อตเองและต่อระบบเศรษฐกิจโดยสว่ นรวม ผบู้ รโิ ภคจะต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักการออมทรพั ย์ ดังนี

1. ต้องรูจ้ ักเพมิ พนู รายได้ ผบู้ รโิ ภคต้องมคี วามกระตือรอื รน้ ขยนั ขนั แขง็
มมี านะ อดทนในการประกอบสมั มาอาชพี รูจ้ ักคิดหาทางเพมิ พนู รายได้
ตลอดเวลา เพราะผมู้ รี ายได้มากและรูจ้ ักประหยดั การใชจ้ ่ายยอ่ มมโี อกาส
เก็บออมได้มากกว่าผมู้ รี ายได้นอ้ ย หรอื อาจกล่าวได้ว่าครอบครวั หารายได้
มากเท่าไรก็มโี อกาสประหยดั เงินได้มากขนึ

2. ต้องปลกู ฝงนิสยั การเก็บออม ผบู้ รโิ ภคควรต้องพยายามฝกฝนตนเอง
ใหม้ คี วามสามารถทีจะควบคมุ ค่าใชจ้ ่ายของตน ฝกเก็บออมอยา่ งสมาเสมอ
จนเคยชนิ เปนนสิ ยั ผบู้ รโิ ภคและครอบครวั ทีมองเหน็ การณไ์ กล ซงึ มกี าร
พจิ ารณาถึงสงิ ทีจําเปนและต้องการไว้ล่วงหนา้ ทังในระยะสนั และในระยะ
ยาวอยูเ่ สมอ ยอ่ มจะทําใหก้ ารใชเ้ งินเปนไปอยา่ งระมดั ระวังและมอี อมเพอื
การใชจ้ ่ายใอนาคตตามต้องการได้ นสิ ยั การเก็บออมยอ่ มทําใหผ้ บู้ รโิ ภคมกี าร
วางแผนการใชจ้ ่ายเงินทีดี แมว้ ่าผมู้ รี ายได้นอ้ ยจะทําการออมได้ยาก แต่ถ้า
หากได้ฝกฝจนเปนนสิ ยั ก็ยอ่ มจะทําได้ การเก็บออมจะทําได้เพยี งใดนนั ยอ่ ม
ขนึ อยูก่ ับความพยายามและความตังใจ แนว่ แนข่ องผบู้ รโิ ภคแต่ละครอบครวั
ควรถือเปนหนา้ ทีทีจะต้องชว่ ยกันออมในสงิ ทีควรออมและในสงิ ทีสามารถ
ทําได้ การเก็บออมคนละนอ้ ยยอ่ มทําใหค้ รอบครวั มเี งินออมมากขนึ หากไม่
เชอื ใจว่าจะสามารถบงั คับใจตนเองใหเ้ ก็บออมได้ก็อาจใชว้ ิธกี ารออมแบบ
บงั คับทางอ้อม เชน่ ฝากเงินประเภทสะสมทรพั ยก์ ับธนาคารพาณชิ ย์ การทํา
ประกันชวี ิตหรอื เขา้ เปนสมาชกิ สหกรณแ์ บบออมทรพั ย์

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 5

3. รูจ้ ักทํางบประมาณวางแผนการใชเ้ งิน ผบู้ รโิ ภคควรจะได้มกี าร
วางแผนการใชเ้ งิน โดยวิธกี ารกําหนดวงเงินค่าใชจ้ ่ายปจจุบนั หรอื วงเงินตาม
ต้องการในอนาคต ทําประมาณการรายได้และรายจ่ายพจิ ารณารายการและ
จํานวนเงิรายจ่ายและทําบชั รี ายจ่ายประจําตัวและประจําครอบครวั ตามราย
จ่ายทีต้องจ่ายแต่ละเดือน

4. รูจ้ ักสงเคราะหผ์ อู้ ืนหรอื สงั คมเท่าทมี คี วามจําเปน ในเมอื ทกุ คนเปน
หนว่ ยหนงึ ของสงั คม ทกุ คนมรี ายจ่ายจําเปนสว่ นหนงึ เพอื งานสงั คม เพอื การ
กศุ ลหรอื สาธารณะประโยชนส์ ว่ นรวม รายจ่ายสว่ นนผี บู้ รโิ ภคควรเก็บเงินเอา
ไว้เท่าทีจําเปน เชน่ การสงเคราะหบ์ ุคคลทีด้อยกว่า งานแต่งงาน งานศพ งาน
บวชนาค การชว่ ยเหลือผปู้ ระสบภัยพบิ ตั ิ ฯลฯ รายจ่ายเพอื งานสงั คมทีไมม่ ี
ความจําเปนควรงดบา้ ง

ปจจัยทมี ผี ลกระทบต่อการออมทรพั ย์

นอกจากรายได้ซงึ เปสว่ นสาํ คัญทีชว่ ยใหเ้ กิดเงินออมโดยตรงแล้ว ยงั มี
ปจจัยอืนๆ ทีมผี ลกระทบต่อการออมทรพั ย์ ผบู้ รโิ ภคแต่ละคนจะมีคี วาม
สามารถในการออมทรพั ยแ์ ตกต่างกัน เพราะมปี จจัยหลายอยา่ งทีทําใหก้ าร
ออมทรพั ยไ์ มอ่ าจทําได้เสมอไป เนอื งจากปจจัย ดังต่อไปนี

1.รายได้ เปนปจจัยสาํ คัญทีจะกําหนดีดความสามารถในการออม
ทรพั ยข์ องผบู้ รโิ ภค ในกรณที ีผบู้ รโิ ภคมรี ายได้นอ้ ย จึงไมม่ รี ายได้
สว่ นทีเหลือใหอ้ อมทรพั ยไ์ ด้ ถึงแมจ้ ะพยายามออมทรพั ยแ์ ล้วก็ตาม
แต่ก็ไมส่ ามารถกระทําได้

2.สขุ ภาพ สภุ าพมผี ลกระทบต่อการใชเ้ งิน ผบู้ รโิ ภคทีเจ็บไขไ้ ด้ปวยอยู่
เสมอ มผี ลทําใหเ้ งินออมลดลงหรอื ไมม่ เี งินออมเลย

3.จํานวนสมาชกิ ในครอบครวั ถ้ามสี มาชกิ จํานวนมาก จํานวนราย
จ่ายมาก ยอ่ มออมเงินได้นอ้ ยลง

4.นิสยั ทแี ตกต่างกันในการซอื หรอื ใชเ้ งิน ผบู้ รโิ ภคทีชอบซอื ของ
ง่ายๆ หรอื ใชจ้ ่ายเงินอยา่ งสรุ ุย่ สรุ า่ ย ยอ่ มมเี งินออมได้นอ้ ยหรอื ไมม่ ี
เงินออมเลย

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 6

ประโยชน์ของการออมทรพั ย์

การออมทรพั ยม์ ปี ระโยชนท์ ังทางตรงและทางอ้อม ประโชนท์ างตรง

ได้แก่ ประโยชนส์ ว่ นตัวของผบู้ รโิ ภคเอง สว่ นประโยชนท์ างอ้อม ได้แก่

ประโยชนใ์ นทางเศรษฐกิจ โดยสว่ นรวม สรุปได้ ดังนี

1. ประโยชน์ทางตรงทมี ตี ่อผบู้ รโิ ภค

ได้รบั ความอบอุ่นใจในเรอื งการเงิน ไมต่ ้องกังวลในเรอื งต่างๆ

เนอื งจากมคี วามพรอ้ มอยูแ่ ล้ว ถ้าหากมเี หตกุ ารณเ์ ดือดรอ้ นเกิดขนึ

ในอนาคต

สามารถมเี งินซอื สงิ ของทีมมี ลู ค่าสงู มคี ณุ ภาพดีมาใชไ้ ด้ตามความ

ต้องการ

ทําใหเ้ กิดความมนั คงใการดําเนนิ ชวี ิตของตนเองและครอบครวั

เปนการสรา้ งความสขุ ใหก้ ับชวี ิต

สามารถเพมิ พนู รายได้ใหเ้ กิดขนึ โดยการนาํ เงินออมไปลงทนุ ใน

กิจการทางธุรกิจ เพอื ใหเ้ กิดรายได้เพมิ ขนึ

2. ประโยชน์ทางตรงทมี ตี ่อผบู้ รโิ ภค

ก่อใหเ้ กิดการลงทนุ เพมิ ขนึ เพราะเงินออมทีผบู้ รโิ ภคนาํ ไปฝากกับ
สถาบนั การเงินจะถกู นาํ ไปใหน้ กั ลงทนุ ก้ตู ่อเพอื เอาไปลงทนุ ถ้าเงิน
ออมมากปรมิ าณการลงทนุ ก็เพมิ ขนึ ด้วย
เมอื มกี ารลงทนุ เพมิ ขนึ จะสง่ ผลทําใหป้ ระชาชนมงี านทํา มรี ายได้
เพมิ ขนึ มาตรฐานการครองชพี ดีขนึ
เมอื ประชากรมกี ารกินดีอยูด่ ีแล้ว เศรษฐกิจและสงั คมของประเทศ
โดยสว่ นรวมก็จะดีขนึ ตามไปด้วย
ทําใหก้ ารค้าระหว่างประเทศดีขนึ เพราะมกี ารซอื ขาย แลกเปลียน
กันอยา่ งคล่องตัว

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 7

การลงทนุ

ความหมายของการลงทนุ

การลงทนุ (Investment) ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง
การทีบุคคลยอมเสยี สละเงินหรอื ทรพั ยส์ นิ สนิ ค้าหรอื บรกิ ารอยา่ งใดอยา่ ง
หนงึ ไมน่ าํ มาใชจ้ ่ายสนองความต้องการในปจจุบนั แต่กลับาํ ไปใชเ้ พอื ผลิต
สนิ ค้าประเภททนุ (โรงงาน เครอื งจักร ฯลฯ) เพอื นาํ ไปใชผ้ ลิตสนิ ค้าอุปโภค
หรอื บรโิ ภคอีกทอดหนงึ โดยมงุ่ หวังจะได้รบั ผลตอบแทนซงึ สามารถเอามาใช้
สนองความต้องการได้มากขนึ ในอนาคต

ประเภทของการลงทนุ และผลตอบแทนจากการลงทนุ

ในการลงทนุ ทางธุรกิจ ประเภทของการลงทนุ แบง่ ออกได้ 2 ประเภท คือ
1. การลงทนุ ทางตรง หมายถึง การลงทนุ ทีผลู้ งทนุ หรอื เจ้าของทนุ เขา้ มา
ประกอบกิจการ รวบรวมปจจัยการผลิตเขา้ ด้วยกัน แล้วดําเนนิ การผลิตด้วย
ตนเองโดยการควบคมุ ดแู ล ตัดสนิ ใจ และแก้ปญญาต่างๆ ในกิจการทกุ
ประการ ผลตอบแทนของเจ้าของทนุ จากการลงทนุ จะอยูใ่ นรูปกําไรของกิจ
การนนั ๆ

2. การลงทนุ ทางอ้อม หมายถึง การลงทนุ ทีเจ้าของทนุ มไิ ด้เขา้ ดําเนนิ
การหรอื ประกอบธุรกิจด้วตนเอง แต่เขา้ ไปมสี ว่ นในการประกอบกิจการทาง
อ้อม โดยการซอื หนุ้ ของกิจการทีตนต้องการ เขา้ รว่ มทนุ ด้วย ผลตอบแทน
จากการลงทนุ อยูใ่ นรูปแบบของเงินปนผลอันได้มาจากสว่ นหนงึ ของกําไรจาก
การดําเนนิ ธุรกิจนนั เอง

อยา่ งไรก็ดี ถ้าพจิ ารณาในแง่ของผบู้ รโิ ภค ผบู้ รโิ ภคอาจใชเ้ งินออมทําการ

ลงทนุ อยา่ งใดอยา่ งหนงึ ซงึ จําแนกได้ 3 ประเภท

1. การลงทนุ เพอื การบรโิ ภค ผบู้ รโิ ภคลงทนุ ในการซอื สนิ ค้าประเภท

ถาวรวัตถเุ พอื การบรโิ ภคของผบู้ รโิ ภคเอง เชน่ ซอื รถยต์ ต้เู ยน็ เฟอรน์ เิ จอร์

ฯลฯ การลงทนุ ในลักษณะนไี มไ่ ด้หวังผลตอบแทนในรูปของกําไรทีเปเงินทอง

แต่หวังผลทางด้านจิตใจ เกิดความพอใจทีได้ใชท้ รพั ยส์ นิ นนั ซงึ ถาวรวัตถนุ นั

อาจขายต่อและได้กําไรอีกก็ได้ เชน่ การซอื บา้ นอยูอ่ าศยั ก็ถือว่าเปนการ

ลงทนุ เพอื การบรโิ ภคอยา่ งหนงึ นอกจากจะได้รบั ความพงึ พอใจทีได้มี

กรรมสทิ ธใิ นครอบครองแล้ว ในกรณที ีมคี วามต้องการซอื (Demand) ทีอยู่

อาศยั เพมิ ขนึ มากกว่าการเสนอขาย (Supply) มลู ค่าของบา้ นทีซอื ไว้อาจสงู

ขนึ หากผบู้ รโิ ภคขายต่อก็จะได้กําไรเปนผลพลอยได้ด้วย

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 8

2. การลงทนุ ทางธุรกิจเปนการลงทนุ ทางตรง หมายถึง การซอื สนิ ทรพั ย์
เพอื ประกอบธุรกิจ หารายได้ โดยหวังว่ารายได้ทีได้รบั เพมิ ขนึ นนั จะค้มุ ค่า
หรอื เพยี งพอทีจะชดเชยต่อการเสยี งในการลงทนุ ผบู้ รโิ ภคทีกล้าเสยี งต่อการ
ลงทนุ ทางธุรกิจสว่ ใหญม่ งุ่ หวังผลกําไรเปสงิ ตอบแทน

3. การลงทนุ ทางการเงินหรอื ในหลักทรพั ย์ เปนการซอื สนิ ทรพั ยใ์ นรูป
ของหลักทรพั ย์ เชน่ หนุ้ หนุ้ กู้ พนั ธบตั ร เปนการลงทนุ ทางอ้อม โดยผบู้ รโิ ภค
นาํ เงินออมทีมอี ยูจ่ ะมากหรอื นอ้ ยก็ตามไปซอื หลักทรพั ยต์ ามความพอใจ หวัง
ได้รบั ผลตอบแทนในรูปของดอกเบยี หรอื เงินปนผล นอกจากนอี าจได้รบั ผล
ตอบแทนพลอยได้อีกแบบ คือ กําไรหรอื ขาดทนุ จากการขายหลักทรพั ยต์ ่อไป
อีก

ผลตอบแทนจากการลงทนุ

การลงทนุ ยอ่ มมผี ลตอบแทนในรูปของกําไรหรอื เงินปนผลหรอื ผล
ประโยชนอ์ ืนใด ซงึ ก่อนจะลงทนุ ผบู้ รโิ ภคควรจะพจิ ารณาใหร้ อบคอบก่อน
ว่าผลตอบแทนนนั แนน่ อนหรอื ไม่ เพยี งใด ผลตอบแทนจําแนกออกเปน 2
อยา่ ง คือ

1. ผลตอบแทนทแี น่นอน การลงทนุ ทีใหผ้ ลตอบแทนทีแนน่ อน ได้แก่
การฝากเงินกับธนาคาร การซอื หนุ้ กู้ การซอื พนั ธบตั ร ฯลฯ

2. ผลตอบแทนทไี มแ่ น่นอน การลงทนุ ทีใหผ้ ลตอบแทนทีไมแ่ นน่ อน
คือ การลงทนุ ทางธุรกิจ ซงึ ขนึ อยูก่ ับกําไรของกิจการ เนอื งจากมปี จจัยหลาย
ประการทีทําใหผ้ ลกําไรมากหรอื นอ้ ย เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ การจัดการ การ
บรหิ าร คณุ ภาพของสนิ ค้า การสง่ เสรมิ การขาย และอืนๆ อัตราการเสยี งของ
การลงทนุ แบบนจี ึงมมี ากกว่าการลงทนุ ซอื หลักทรพั ย์

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 9

วัตถปุ ระสงค์ของการลงทนุ

โดยทัวไปแล้วเมอื เรามเี งินออม เราควรจัดสรรเงินออมของเราไปลงทนุ
เพอื ใหเ้ กิดดอกออกผล ซงึ คนทัวๆ ไปมวี ัตถปุ ระสงค์ในการลงทนุ ทีแตกต่าง
กันตามวัย และรายได้ โดยแต่ละคนอาจมวี ัตถปุ ระสงค์ของการลงทนุ แตก
ต่างกัน พอทีจะจําแนกได้เปน 4 ประการหลักๆ ดังนี

1.เพอื เพมิ ค่าของเงินลงทนุ คือ การใหห้ ลักทรพั ยห์ รอื ทรพั ยส์ นิ ทีตลง
ทนุ ไว้ใหม้ มี ลู ค่าเพมิ ตลอดชว่ งเวลาทีลงทนุ โดยการเพมิ ค่านนั อาจจะ
มาจากกําไรสว่ ต่างของราคา (Capital Grain) จากการลงทเุ ปนสาํ คัญ
เชน่ การลงทนุ ในหนุ้ ทนุ ตึกหรอื อาคาร เปนต้น

2.เพอื ใหม้ รี ายได้ประจํา หมายถึง ต้องการกระแสเงินสดรบั เขา้ มาที
แนน่ อนเปนรายได้ประจําจากการลงทนุ ในหลักทรพั ท์ ีตนลงทนุ ไว้ เชน่
อยูใ่ นรูปของดอกเบยี รบั เงินปนผล รายได้ค่าเชา่ สว่ นใหญแ่ ล้วผู้
เกษียณอายุมกี ต้องการลงทนุ เพอื รบั รายได้ประจํา

3.เพอื ปกปองเงินทนุ หรอื ต้องการรกั ษาอํานาจซอื ของตนไว้จากภาวะ
เงินเฟอ คือ ต้องการใหเ้ งินลงทนุ ของตนไมเ่ สอื มค่าลง มคี วามมนั คง
และเพอื คงอํานาจซอื ไว้

4.เพอื ใหไ้ ด้ผลตอบแทนรวม คือ ผลู้ งทปุ ระสงค์ใหค้ วามเสยี งและผล
ตอบแทนใการลงทนุ มคี วามเหมาะสม ไมโ่ นม้ เอียงไปทางใดทางหนงึ
โดยเฉพาะ แต่จะผสมผสาระหว่างเปาหมายทัง 3 ประการขา้ งต้น

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 0

การลงทนุ รูปแบบต่างๆ

ในฐานะผบู้ รโิ ภคสามารถนาํ เงินออมของตนไปลงทนุ ใหเ้ กิดประโยชน์
เพอื ผลตอบแทนดังกล่าวแล้วด้วยเหตนุ ผี บู้ รโิ ภคต้องศกึ ษารูปแบบต่างๆ ของ

การลงทนุ และผลตอบแทนทีอาจได้รบั อยา่ งดีพอ ดังนี
1. การฝากเงินกับธนาคาร ถือว่าเปนการลงทนุ ทีมนั คงมาก ผบู้ รโิ ภค

สามารถฝากเงินประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณชิ ย์ หรอื ธนาคารออมสนิ
เปนการใชเ้ งินออมลงทนุ ทีได้รบั ผลตอบแทนทีแนน่ อนและไมเ่ สยี งภัย
จํานวนเงินออมจะมยี อดสงู ขนึ ตลอดเวลา การฝากเงินกับธนาคารทําได้หลาย

ประเภท คือ ธนาคารออมสนิ เรยี กเงินฝากประเภทนวี ่า
ประเภทออมทรพั ย์

ประเภทเผอื เรยี ก สามารถฝากและถอนเงินได้ตามความต้องการ

การฝากเงินประเภทนจี ะได้รบั ดอกเบยี ในอัตรารอ้ ยละ 0.75 ต่อป

ในปจจุบนั

ประเภทเงินฝากประจํา เปนการฝากทีกําหนดเวลาฝากและ

ดอกเบยี ไว้ใหท้ ราบแนน่ อน โดยปกติธนาคารกําหดไว้ 4 ระยะ คือ 3

, 6 , 12 และ 24 เดือน
ประเภทสะสมทรพั ย์ แต่ละธนาคารจะเรยี กชอื บญั ชเี งิฝากประเภท
นตี ่างกัน เชน่ สนิ ทวี เปการฝากเงินทีมกี ําหนดและจํานวนเงิฝาก
แต่ละงวดแนน่ อน โดยเมอื ครบกําหนดเวลา 5 , 10 , 20 ป จึงจะ

ถอนเงินคืนพรอ้ มทังต้นและดอกเบยี ได้ตามอัตราและยอดของเงิน

เปาหมายทีกําหนดไว้
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประเภทนเี ปนเงินฝากทีผฝู้ ากจะ
โอนจ่ายเงินในบญั ชใี หก้ ับผอู้ ืน โดยการเขยี นเชค็ สงั จ่ายตามจํานวน
ทีระบุไว้ในเชค็ ธนาคารจะไมใ่ หด้ อกเบยี สาํ หรบั เงินฝากประเภทนี

เพราะถือเปนประโยชนท์ างอ้อมของผฝู้ าก คือ ทําใหผ้ ฝู้ ากได้รบั

ความสะดวกในการใชจ้ ่ายเงิน ธนาคารสว่ นใหญค่ ิดค่ารกั ษาบญั ชี
หากมยี อดคงเหลือเฉลียในบญั ชตี ากว่า 1,000 บาท

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 1

ตัวอยา่ งใบฝาก - ถอนเงิน

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 2

ตัวอยา่ งเชค็

ขอ้ ควรสงั เกตก่อนการรบั เชค็
ซอื สงั จ่ายจะต้องเปชอื ทีถกู ต้อง มคี ํานาํ หนา้ ครบถ้วน
จํานวนเงินเปนตัวเลและอักษรจะต้องตรงกัน
ลายเซน็ จะต้องสมบูรณแ์ ละเปนเจ้าของสมดุ เชด็ เท่านนั
จะต้องไมม่ กี ารดี ฆา่ หรอื แก้ไ แต่ถ้ามจี ะต้องมลี ายเซน็ เจ้าของสมดุ เชค็
นนั กํากับไว้ด้วย
วันทีระบุในเชค็ จะต้องยอ้ นหลังไมเ่ กิน 6 เดือน

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 3

2. การฝากเงินกับสถาบนั การเงินอืน สถาบนั การเงินทีประกอบธุรกิจ
ประเภทเงินทนุ ได้แก่ บรษิ ัทเงินทนุ บรษิ ัทเครดิตฟองซเิ อร์ ทรสั ต์ เปน
สถาบนั การเงินทีจดทะเบยี นเปนบรษิ ัทจํากัด

บรษิ ัทเงินทนุ แตกต่างกับบรษิ ัทเครดิตฟองซเิ อร์ คือ บรษิ ัทเงินทนุ จัดหา
ทนุ เพอื บุคคลอืน ซงึ กระทําโดยการก้ยู มื เงินจากประชาชนทัวไป วิธกี ารก้ยู มื
ทีกฏหมายกําหนดใหป้ ฏิบตั ิ บรษิ ัทเงินทนุ ต้องออกตัวสญั ญาใชเ้ งินใหแ้ ก่ผู้
บรโิ ภคทีนาํ เงินฝากเปหลักฐานในการก้ยู มื สว่ นบรษิ ัทเครดิตฟองซเิ อรจ์ ะ
เปนสถาบนั การเงินทีดําเนนิ ธุรกิจเกียวกับการใหก้ ้ยู มื เงินโดยวิธรี บั จํานอง
อสงั หารมิ ทรพั ยห์ รอื รบั ซอื ฝากอสงั หารมิ ทรพั ยต์ ามสญั ญาฝากขาย การที
บรษิ ัทสามารถดําเนนิ การเชน่ นไี ด้แสดงว่าบรษิ ัทจะต้องมเี งินทนุ เพอื การนี
เปนจํานวนมาก ดังนนั บรษิ ัทจึงต้องระดมทนุ ด้วยการออกตัวสญั ญาใชเ้ งิน
เสนอขายต่อประชาชนทัวไปเหมอื นบรษิ ัทเงินทนุ ทังหลาย แต่ระยะเวลาของ
ตัวสญั ญาใชเ้ งินทีออกโดยบรษิ ัทเครดิตฟองซเิ อรม์ อี ายุนานกว่า 5 ปขนึ ไป
แททีจะเปน 3 , 6 เดือน หรอื 1 ป เหมอื นบรษิ ัทเงินทนุ ทังนเี พราะเงินก้ดู ้วย
วิธกี ารรบั จํานองหรอื ซอื ฝากอสงั หารมิ ทรพั ยเ์ ปนเงินก้รู ะยะยาว แต่ใหบ้ รษิ ัท
สามารถระดมเงินทนุ ได้ง่ายขนึ จึงกําหนดวงเงินของตัวสญั ญาใชเ้ งินตาเพยี ง
2,000 บาท สว่ นตัวสญั ญาใชเ้ งินของบรษิ ัทเงินทนุ ต้องสงู ถึง 10,000 บาทขนึ
ไป การฝากเงินกับสถาบนั การเงินทัง 2 รูปแบบนี แมว้ ่าผฝู้ ากจะได้รบั ผล
ตอบแทนสงู กว่าธนาคารพาณชิ ยแ์ ต่ความนยิ มในการใชบ้ รกิ ารฝากเงินกับ
ธนาคารพาณชิ ยย์ งั สงู อยู่ ทังนเี พราะ

บรกิ ารของบรษิ ัทเงินทนุ และบรษิ ัทเครดิตฟองซเิ อรเ์ รมิ มบี ทบาทใน
ตลาดการเงินไทยได้ไมน่ าน ประชาชนยงั ไมเ่ ชอื มนั ใความมนั คงของ
บรษิ ัทเงินทนุ เท่าธนาคารพาณชิ ย์
โดยวิธกี ารปฏิบตั ิ ธนาคารพาณชิ ยจ์ ะนาํ เงินฝากไปลงทนุ ต่อเฉพาะ
ในกรณที ีมคี วามเสยี งนอ้ ยและการใหก้ ้เู งินของธาคารพาณชิ ยส์ ว่ น
ใหญจ่ ะเปนการใหก้ ้ใู นระยะสนั และมหี ลักทรพั ยป์ ระเภท
อสงั หารมิ ทรพั ยค์ าประกัน นอกจากนธี นาคารพาณชิ ยย์ งั มสี าขามาก
สามารถรวบรวมเงินฝากได้ง่ายและจํานวนมาก แต่บรษิ ัทเงินทนุ ใหก้ ู้
ยมื แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมระยะยาวทําใหม้ คี วามเสยี งสงู
บรษิ ัทเงินทนุ มกั นาํ เงินไปลงทนุ ใหลักทรพั ยป์ ระเภททนุ เชน่ ทีดิน
อาคาร รา้ นค้า ถ้าราคาหลักทรพั ยต์ กตาก็อาจประสบภาวะล้มเหลว
ต้องเลิกล้มกิจการไปใทีสดุ ผฝู้ ากเงินก็อาจไมไ่ ด้รบั เงินทนุ คืนและ
บรษิ ัทผอู้ อกหลักทรพั ยก์ ็จะต้องล้มละลายเชน่ เดียวกัน

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 4

ตัวอยา่ งตัวสญั ญาใชเ้ งิน

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 5

3. การซอื สลากออมสนิ พเิ ศษ เปนการออมทรพั ยท์ ีดีประเภทหนงึ ซงึ ผู้
บรโิ ภคซอื สลากออมสนิ พเิ ศษจากธาคารออมสนิ เท่าใดก็ได้ ธนาคารออมสนิ
จะออกสลากออมสนิ พเิ ศษ เปนหลักฐานในการฝากเงินใหส้ ลากหนว่ ยหนงึ มี
ราคา 50 บาท ผบู้ รโิ ภคมโี อกาส 2 ชนั คือ ผฝู้ ากมสี ทิ ธถิ กู รางวัลสลาก
ออมสนิ พเิ ศษถึง 36 ครงั ซงึ จะมกี ารออกรางวัลเดือนละครงั และเมอื ครบ
กําหนด 3 ป ผบู้ รโิ ภคจะได้รบั เงินคืนพรอ้ มดอกเบยี ตามอัตราทีกําหนดไว้

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 6

4. การซอื พนั ธบตั รรฐั บาล ถือว่าเปนการลงทนุ ออมทรพั ยท์ ีมนั คงและให้
ผลตอบแทนทีแนน่ อน มกี ารเสยี งภัยนอ้ ยทีสดุ ทังยงั ไมต่ ้องเสยี ภาษีเงินได้
พนั ธบตั รรฐั บาลทีรฐั บาลคาประกัน มหี ลายชนดิ ซงึ กําหนดเวลาไถ่ถอนคืน
ใหแ่ ก่ประชาชนทีซอื เพอื การออมทรพั ยร์ ะยะยาวและจ่ายดอกเบยี คืนใหท้ กุ
6 เดือน หรอื 1 ป ตลอดอายุของพนั ธบตั รฉบบั นนั ๆ ผบู้ รโิ ภคสามารถเรยี ก
เงินคืนได้เมอื ต้องการหรอื เมอื ครบกําหนด

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 7

5. การทําประกันชวี ิต การทําประกันชวี ิตชว่ ยใหส้ ามารถออมทรพั ยห์ รอื

สะสมทรพั ยไ์ ด้ทกุ ๆ ปเปนประจํา ชว่ ยใหร้ ูจ้ ักประหยดั เพอื ชวี ิตอนาคตขา้ ง

หนา้ โดยมกี ําหนดระยะเวลาทีแนน่ อและมรี ะเบยี บ แบบแผนใการสะสม

ทรพั ยอ์ ยา่ งดียงิ เมอื ใดก็ตามทีต้องเสยี เบยี ประกันเพอื การสะสมเพมิ เติม จะ

ได้รบั การเตือนล่วงหนา้ ไมม่ โี อกาสหลงลืมได้ ทังนโี ดยผทู้ ีเอาประกันทราบดี

ว่าเงิทีสง่ เปนเบยี ประกันนนั คือ การออมทรพั ยป์ ระจํานนั เอง หากละเลยไม่

สะสมเปนประจําทกุ ปก็ยอ่ มเสยี สทิ ธอิ ันควรได้ เพราะเงินเบยี ประกันทีสะสม

กับบรษิ ัทประกันชวี ิตมไิ ด้มคี วามหมายเชก่ ารสะสมทรพั ยก์ ับธนาคาร แต่

หมายถึงสทิ ธใิ นจํานวนเงินเอาประกันก้อนใหญใ่ นอนาคตเพอื การค้มุ ครอง

และเปนหลักประกันชวี ิตในอนาคตของครอบครวั ฉะนนั หากหยุดสะสมเมอื

ใด สทิ ธอิ ันพงึ ได้ก็หมดสนิ ไปใชวั ระยะเวลาหนงึ ถ้าหากต้องการต่ออายุการ

สะสมใหมก่ ็ยอ่ มทําได้ ตามเงือนไขต่างๆ ของสญั ญาการประกันชวี ิตทีได้

กระทําไว้กับบรษิ ัท ซงึ เงือนไขต่างๆ ของสญั ญาประกันชวี ิตมอี ผกู มดั ไว้ว่า

"สทิ ธคิ วามค้มุ ครองนนั จะมใี หแ้ ก่ผเู้ อาประกันหรอื ผรู้ บั ประโยชนก์ ็ได้ก็ต่อ

เมอื สง่ เบยี ประกันหรอื เงินสะสมตามทีครบกําหนดเวลา มฉิ ะนนั หากมี

มรณกรรมเกิดขนึ สทิ ธกิ ารค้มุ ครองก็จะหมดไป และเหลือเพยี งเงินสะสมหกั

ด้วยค่าบรกิ ารเท่านนั " ด้วยเหตนุ สี ทิ ธคิ วามค้มุ ครองจึงเปนขอ้ ผกู มดั ใหผ้ เู้ อา

ประกันต้องสะสมอยา่ งจรงิ จังโดยทางอ้อม ไมเ่ หมอื นกับการออมทรพั ยก์ ับ

ธนาคารทีจะฝากหรอื ไมฝ่ ากก็ได้

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 8

6. การซอื หนุ้ ในตลาดหลักทรพั ย์ ตลาดหลักทรพั ย์ คือ ตลาดซอื ขายหนุ้
เปนคําเฉพาะมไิ ด้หมาถึงสถานทีใดสถานทีหนงึ แต่หมายถึงกิจการธุรกิจหรอื
สถาบนั ทีดําเนนิ ธุรกิจหลักทรพั ย์ ทําหนา้ ทีเปนตัวแทนซอื ขายหลักทรพั ย์

หลักทรพั ยท์ ีซอื ขายกัน ได้แก่ หนุ้ สามญั หนุ้ บุรมิ สทิ ธิ หนุ้ กู้ และพนั ธบตั ร
รฐั บาล

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 1 9

ขอ้ ควรพจิ ารณาก่อนการลงทนุ

ผบู้ รโิ ภคควรพจิ ารณาใหร้ อบคอบทกุ ขตั อนก่อนทีจะนาํ เงินออมของตน
ไปลงทนุ ในรูปแบบใดรูปแบบหนงึ ดังนี

1. ความมนั คงปลอดภัย ผบู้ รโิ ภคจะต้องมนั ใจว่าเงินออมทีต้องนาํ ไป
ลงทนุ จะต้องมคี วามมนั คงพอสมควรและมหี วังได้เงินคืน ต้องเลือกลงทใุ น
กิจการหรอื มผี ลู้ งทนุ ทีเชอื ถือได้และมชี อื เสยี งดี ขอ้ ตกลงหรอื สญั ญาใดๆ
ต้องศกึ ษาใหร้ อบคอบหรอื ทําใหร้ ดั กมุ เพอื ปองกันการคดโกงทีอาจเกิดขนึ
ใภายหลังได้

2. ผลตอบแทน ผลประโยชนต์ อบแทนทีจะได้รบั จากการลงทนุ ควรจะ
ค้มุ กับการขาดทนุ หรอื สญู หายทีอาจเกิดขนึ เนอื งจากการลงทนุ ทกุ ชนดิ ต้อง
มคี วามเสยี งเกิดขนึ เสมอ ธุรกิจทีใหผ้ ลตอบแทนตา ความปลอดภัยมกั สงู กว่า
ธุรกิจทีใหต้ อบแทนสงู เชน่ การนาํ เงินออมไปฝากธนาคาร ผบู้ รโิ ภคสามารถ
เชอื มนั ได้ว่า เงินจะไมส่ ญู หาย แมด้ อกเบยี ทีได้จะตากว่าการลงทนุ ในรูปแบบ
อืน
สภาพทางเศรษฐกิจและการเมอื ง การเปลียนรฐั บาลหรอื ผนู้ าํ ประเทศ มผี ล
ทําใหน้ โยบายในการบรหิ ารบา้ นเมอื งทางด้านเศรษฐกิจและสงั คมเปลียน
ตามไปด้วย เชน่ นโยบายด้านการลงทนุ ทางอุตสาหกรรม นโยบายด้านการ
ค้าต่างประเทศ นโยบายเรอื งเงินตรา ฯลฯ สงิ เหล่านเี ปนผลทําใหก้ ารระดม
เงินออมและภาวะการหมนุ เวียนของเงินเปลียนแปลงตลอดเวลา

3.การกระจายการลงทนุ ผบู้ รโิ ภคทีหวังลงทนุ โดยใชเ้ งินออมของตน
ควรคํานงึ ถึงการกระจายการลงทนุ อยา่ ท่มุ เงินออมลงทนุ ในกิจการใดโดย
เฉพาะ ควรแบง่ ลงทนุ ในหลายๆ กิจการเพอื ลดการเสยี งภัยจากการสญู เสยี ที
อาจเกิดขนึ ได้

4.ความสะดวกใการเปลยี นสภาพเปนเงินสด การนาํ เงินออมไปลงทนุ
ผบู้ รโิ ภคควรคํานงึ ความยากง่ายในการแลกเปลียนสภาพเปนเงินสดด้วย
เพราะหากมคี วามจําเปนต้องใชเ้ งินรบี ด่วนก็สามารถได้เงินสดทันท่วงที และ
ควรลงทนุ ในกิจการทีสามารถเปลียนเปนเงินสดได้ง่าย

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

| วิ ช า ง า น ธุ ร กิ จ ห น้ า | 2 0

6. ความคล่องตัวในการซอื ขายหลักทรพั ย์ ผบู้ รโิ ภคควรพจิ ารณาซอื
หลักทรพั ยป์ ระเภทซอื ง่ายขายคล่อง เชน่ หนุ้ ของบรษิ ัทใหญ่ ยอ่ มซอื ง่าย
กว่าหนุ้ บรษิ ัทเล็กๆ ควรเลือกหนุ้ ของบรษิ ัทใหญด่ ีกว่า

7. ภาระทางภาษี ผบู้ รโิ ภคต้องพจิ ารณาภาระทางด้านภาษีจากผล
ตอบแทนหรอื ผลกําไรทีได้รบั เพอื จะได้ทราบตัวเลขทีแนน่ อนจากยอด
กําไรสทุ ธทิ ีแท้จรงิ ของตนทีจะได้จากการลงทนุ การลงทนุ ในหลักทรพั ย์
ของรฐั บาล เชน่ การซอื พนั ธบตั รรฐั บาลอาจได้รบั ยกเว้นภาษี ดังนนั ถ้า
ลงทนุ กับรฐั บาลก็จะลดภาระเรอื งนไี ด้

8. เสถยี รภาพทางการลงทนุ ผบู้ รโิ ภคทีหวังผลประโยชนง์ อกเงยจาก
การซอื หนุ้ ของธุรกิจต่างๆ ในตลาดหลักทรพั ย์ ควรคํานงึ ถึงเสถียรภาพแหง่
การลงทนุ ในเรอื งต่างๆ อยา่ งรอบคอบโดยพจิ ารณาจาก

งบการเงินของบรษิ ัทผอู้ อกหลักทรพั ย์
สนิ ทรพั ยถ์ าวรองบรษิ ัทผขู้ ายหนุ้
ประสทิ ธภิ าพของการบรหิ ารงาน และคณุ ภาพของผบู้ รหิ าร
งานของบรษิ ัทผขู้ ายหนุ้

ค รู ศ รั ณ ย์ กั ณ ท า ท รั พ ย์ |

ครเอาคเรรกอยาู ศรสกวยู ศริาชสวัรณราิาชปัรณางยปราง์ะยรนากก์ะนธักอณกุรธับอณกุรทบกิจกทาากิจรทาาเรทรรเียัรพรนียั พยน์ย์


Click to View FlipBook Version