The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KJST.Foreign.Dept, 2022-03-27 01:07:04

อ21102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

รวมแผนบท6

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 1

รายวิชาภาษาองั กฤษ 2 รหัสวิชา อ21102 ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1
ปกี ารศกึ ษา 2564
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 12 ชั่วโมง

หนว่ ยการเรยี นรเู้ ร่อื ง In all weathers

เรื่อง Seasons/Months vocabulary เวลา 1 ชวั่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชนิกา พรหมอบุ ล โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัยสุราษฎร์ธานี

สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด

ฤดกู าลเป็นชว่ งเวลาในแตล่ ะเดือนแตล่ ะปที ่ีแบง่ ตามสภาพอากาศท่ีเปลย่ี นแปลงไป การเรยี นรู้คาศพั ท์
เก่ียวกับฤดูกาลและเดือนทั้ง 12 เดือน ซ่ึงจะทาให้อ่านออกเสียง สะกดคาได้ตรงตามความหมายของคาศัพท์
และสามารถแยกได้วา่ เดอื นไหนเป็นฤดอู ะไรซึ่งผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ไปประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้
มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเหน็ อย่างมเี หตุผล

ตัวชวี้ ดั ต1.1 ม1/1 ปฏบิ ตั ิตามคาส่ัง คาขอรอ้ ง คาแนะนา และคาชแี้ จงง่ายๆ ทฟ่ี ังและอา่ น

ตวั ชี้วดั ต1.1 ม1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตาม
หลกั การอ่าน

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ ใจความสัมพนั ธร์ ะหว่างภาษากับวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ตวั ชวี้ ัด ต2.1 ม.1/1 ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ
ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1) อา่ นออกเสียงคาศัพทเ์ กยี่ วกบั ฤดกู าลและเดอื นตา่ ง ๆได้ถกู ต้อง

2) จับคฤู่ ดูกาลและเดอื นตา่ ง ๆได้ถกู ตอ้ ง

3) ใฝเรยี นรูมคี วามมงุ่ มน่ั และมีความรบั ผดิ ชอบในการทางาน
สาระการเรยี นรู

ด้านความรู้
Vocabulary: winter, spring, autumn, summer, January, February, March, April,

May, June, July, August, September, October, November, December

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ

- ทกั ษะกระบวนการอ่าน

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ กี ารวดั เครอื่ งมอื เกณฑ์ท่ีใช้
ช้ินงาน

ใบงานจบั คู่ ตรวจใบงานจบั คู่ -Worksheet ตอบถกู ได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
คาศัพท์ -บัตรภาพพร้อม โดยจะต้องผ่านเกณฑร์ ้อยละ 60 ขน้ึ ไป
คาศัพท์

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เครอ่ื งมอื เกณฑท์ ่ีใช้
ชิ้นงาน

อ่านออกเสยี ง อ่านออกเสียงคาศัพทไ์ ด้ แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดเี ย่ียม 4 คะแนน
= ทาได้ทุกตัวชี้วดั
คาศัพท์ ถกู ต้อง อ่าน ระดบั 3 ดี 3 คะแนน
= ทาไดม้ าก
ดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน
= ทาได้น้อย
ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เคร่ืองมอื ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
ช้นิ งาน 1 คะแนน
= ทาไม่ได้ถงึ ทาได้น้อยมาก

เกณฑ์ทีใ่ ช้

พฤตกิ รรมระหว่าง พจิ ารณาจาก แบบประเมนิ -ถา้ ตงั้ ใจและรับผดิ ชอบในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรม
เรียน พฤตกิ รรมหรือความ ด้านคณุ ลักษณะ จนสาเร็จ และถูกตอ้ งสมบรู ณภ์ ายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพงึ ประสงค์ ทกี่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนักเรียน -ถ้าเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตกิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไมเ่ อาใจใสต่ อ่ กจิ กรรมและทาไม่สาเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 2W3P
1 ขน้ั นาเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
1.1 ครูกล่าวทักทายนกั เรียน
Teacher: Good morning students, How are you?
Students: I’m very well, thank you. And you?
Teacher: I’m good, thank you.
1.2 ครถู ามนกั เรยี นวา่ How’s the weather today?
Students:_______________________________________.

นักเรียนจะสังเกตสภาพอากาศท่เี กิดขณะน้นั และตอบ จากน้ันครูถามว่า
Teacher: What is this month?
Students: This month is November.
Teacher: November is hot and November is in summer.

Correct or incorrect
(ใหน้ ักเรยี นคดิ และตอบ นกั เรยี นจะคดิ ได้วา่ ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนสภาพอากาศเป็นอย่างไร)
2 ขั้นนาเสนอ (Presentation)
2.1 แสดงบัตรภาพพร้อมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงและสะกด จากนั้นให้นักเรียน

อ่านออกเสยี งและสะกดตามตาม นักเรียนจะรู้ความหมายโดยสังเกตจากภาพท่ีครูแสดง
3 ข้นั ปฏิบัติ (Practice)
3.1 ให้นักเรียนเล่นเกมส์ Touch it ครูแบ่งกลุ่ม เป็น 3-4 กลุ่ม เริ่มเล่นเกมส์จากหัวหน้าแถวของ

แต่ละแถว ก้าวออกมา 1 ก้าว จากน้ันรอฟังครูว่า ครูพูดคาศัพท์อะไร จากนั้นครูนับ 1 2 3 ให้นักเรียนวิ่งไปแตะ
คาศัพทค์ าน้ัน (คาศัพทค์ รูจะแปะไว้หน้ากระดาน) ใครแตะก่อนให้สะกดและอ่านคาศัพท์คานั้นจะเปน็ ฝ่ายชนะ สว่ น
ผแู้ พจ้ ะต้องสะกดและอ่านออกเสยี งคาศัพท์น้ันเช่นกนั ทาเช่นนจี้ นครบทุกกล่มุ

4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)
4.1 ใหน้ กั เรยี นทา worksheet

5 ขั้นสรปุ (Wrap up)
5.1 ร่วมกันเฉลยคาตอบ และครูใหน้ ักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าช่ัวโมงน้ีผู้เรยี นได้ความรู้ ทักษะ

อะไรบ้าง ได้มากน้อยเพียงใด ประสบความสาเร็จตามท่ีต้องการหรือไม่ มีข้อผิดพลาด อะไรบ้าง และมีวิธีใดจะ
ช่วยให้ประสบความสาเร็จมากข้นึ
สอื่ /แหลง่ เรียนรู้

-บัตรภาพ + คาศัพท์
-หนงั สือเรยี น Access 1
-PowerPoint
-Worksheet

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 2

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 2 รหสั วิชา อ21102 ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1

กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรู้เรอ่ื ง In all weathers เวลา 12 ช่ัวโมง

เรือ่ ง year after year เวลา 1 ชั่วโมง

ผสู้ อน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลัยสรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคิดรวบยอดศ

สภาพอากาศ หมายถงึ ลักษณะของสภาพอากาศที่เกดิ ขึน้ ณ เวลาใดเวลาหน่งึ เชน่ ในวันหนึง่ เดอื น

หนง่ึ หรือ ปีหน่งึ เป็นตน้ โดยมีความแปรปรวนตาม ธรรมชาติ ซ่ึงอาจเกดิ ขน้ึ ตามฤดูกาล หรอื มคี วามผนั ผวน

ระหว่างปีต่อปี การเรยี นรคู้ าศพั ท์เก่ยี วกับฤดูกาลและสภาพอากาศทาให้นักเรียนมีความรูพ้ ื้นฐานที่สามารถฟงั

และตอบคาถามจากเรือ่ งทฟ่ี งั และอ่านได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพและสามารถนาไปใช้ไดใ้ นชีวิตประจาวนั

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเหน็ อยา่ งมีเหตุผล

ตวั ชว้ี ดั ต1.1 ม1/1 ปฏบิ ัติตามคาสัง่ คาขอรอ้ ง คาแนะนา และคาช้ีแจงง่ายๆ ที่ฟงั และอา่ น

ตัวชว้ี ดั ต1.1 ม1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตาม

หลกั การอา่ น

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธร์ ะหวา่ งภาษากับวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้

ไดอ้ ยา่ ง เหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชว้ี ัด ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ

วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1) ฟังและตอบคาถามจากเร่อื งทฟ่ี ังได้อยา่ งถกู ตอ้ ง

2) บอกสภาพอากาศของแตล่ ะฤดูกาลได้

3) ใฝเรียนรูมีความมงุ่ มน่ั และมคี วามรบั ผดิ ชอบในการทางาน

สาระการเรียนรู

ดา้ นความรู้

Vocabulary: Winter, Autumn, Spring, Summer, wet, rainy, cloudy, windy, cold,

snowy, hot, sunny, warm, chilly, foggy

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการฟัง

ด้านคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

 2. ซ่ือสตั ย์สุจริต  6. มงุ่ ม่นั ในการทางาน

 3. มีวินยั  7. รักความเป็นไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวถิ ีกาญจนา

 1. เทิดทนู สถาบนั

 2. กตญั ญู

 3. บุคลิกดี

 4. มวี นิ ยั

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะที่สาคญั ของผูเ้ รยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

 4. ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จุดเนน้ สู่การพฒั นาผเู้ รยี น

ความสามารถและทกั ษะที่จาเป็นในการเรยี นรูใ้ นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อ่านออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได)้  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ

ทกั ษะในการแก้ปญั หา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรคแ์ ละนวัตกรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเขา้ ใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทศั น์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะดา้ นการสอื่ สาร

สารสนเทศและรูเ้ ท่าทนั สอื่ )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรยี นรู้)

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 - Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 - Leadership (ทกั ษะความเปน็ ผู้นา)
การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้

ด้านความรู้

ภาระงาน/ วิธีการวัด เครอื่ งมอื เกณฑ์ที่ใช้
ช้นิ งาน

แบบฝกึ หัด ตรวจคาตอบ แบบฝกึ หดั ตอบถูก ได้ข้อละ 1 คะแนน
โดยจะต้องผา่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
ดา้ นทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธกี ารวัด เครอื่ งมือ เกณฑท์ ี่ใช้
ชิ้นงาน

บอกสภาพ ตรวจสอบความถูกตอ้ ง แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน
อากาศของแต่ พดู = ทาไดท้ กุ ตัวช้ีวดั
ละฤดกู าล ระดับ 3 ดี 3 คะแนน
= ทาไดม้ าก
ดา้ นคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน
= ทาไดน้ อ้ ย
ภาระงาน/ วิธกี ารวดั เครือ่ งมอื ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
ช้ินงาน 1 คะแนน
= ทาไมไ่ ดถ้ ึงทาได้นอ้ ยมาก

เกณฑ์ท่ใี ช้

พฤตกิ รรมระหว่าง พจิ ารณาจาก แบบประเมิน -ถ้าตงั้ ใจและรบั ผิดชอบในการปฏิบัติกจิ กรรม
เรียน พฤติกรรมหรือความ ด้านคุณลกั ษณะ จนสาเร็จ และถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พึงประสงค์ ทก่ี าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรียน -ถ้าเอาใจใสต่ อ่ การปฏิบตั กิ ิจกรรมแตไ่ ม่สาเรจ็
ได้ 1 คะแนน
-ถา้ ไมเ่ อาใจใสต่ อ่ กิจกรรมและทาไมส่ าเรจ็ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขั้นนาเขา้ สู่บทเรียน (Warm up)
1.1 ครกู ลา่ วทกั ทายนกั เรยี น
Teacher : Good morning students. How are you today?
Students : …………………………………………………………………………………………….
Teacher : What is the weather today?
Students : …………………………………………………………………………………………….
Teacher : Do you like this weather?
Students : …………………………………………………………………………………………….
Teacher : What this season?
Students : …………………………………………………………………………………………….
2 ข้ันนาเสนอ (Presentation)

2.1 นักเรียนเรยี นรคู้ าศัพท์จากครู 15 คาศพั ท์ ประกอบดว้ ยคาต่อไปน้ี Winter, Autumn,
Spring, Summer, wet, rainy, cloudy, windy, cold, snowy, hot, sunny, warm, chilly, foggy โดยครู
เร่มิ สอนจากฤดกู าลต่าง ๆดว้ ยการใหน้ ักเรียนดรู ปู ภาพฤดูกาลแลว้ สมุ่ ใหน้ ักเรยี นนาบตั รคาศพั ทไ์ ปติดให้ตรง
กบั ภาพ

3 ขน้ั ปฏบิ ตั ิ (Practice)
3.1 นักเรียนแบง่ กลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพือ่ เลน่ เกม Rearrange the word โดยครู อ่าน

คาศัพท์ใหน้ ักเรยี นฟัง หลงั จากนนั้ ให้นักเรยี นวงิ่ หาตวั อกั ษรและวางเรยี งตัวอักษรบนกระดาน จานวน 5 รอบ
กลุ่มใดตอบถูกและเรว็ ที่สุด กลุ่มนนั้ คือ ผูช้ นะ

3.2 นกั เรยี นและครูเฉลยคาตอบรว่ มกนั ในแตล่ ะรอบ
4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

4.1 นกั เรียนทาแบบฝกึ หดั ในหนังสือแบบฝึกหดั Access 1 หนา้ ที่ 44 ข้อท่ี 2 และ 4
4.2 นกั เรียนและครูเฉลยคาตอบร่วมกัน
5 ข้ันสรปุ (Wrap up)
5.1 เขียนสรุปสภาพอากาศของแต่ละฤดูกาลลงในสมุด
สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนังสอื เรยี น Access 1
-บัตรคาศพั ท์
-เกม Rearrange the word

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 3

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหสั วชิ า อ21102 ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1

กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรูเ้ ร่ือง In all weathers เวลา 12 ช่ัวโมง

เรอ่ื ง what’s the weather like? เวลา 1 ช่ัวโมง

ผ้สู อน นางสาวชนิกา พรหมอบุ ล โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวิทยาลัยสรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด

การเรียนรู้คาศัพท์เก่ียวกับฤดกู าลและสภาพอากาศทาใหน้ ักเรยี นมีความร้พู น้ื ฐานที่สามารถอ่านและจับ

ใจความเนือ้ เร่ืองได้อยา่ งถกู ตอ้ งและตอบคาถามจากเรื่องท่อี ่านได้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเหน็ อย่างมเี หตผุ ล

ตวั ช้วี ัด ต1.1 ม 1/4 ระบุหัวข้อเร่ือง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการ

ฟังและอา่ นบทสนทนา นทิ าน และเรือ่ งสัน้

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็นอย่างมีประสทิ ธภิ าพ

ตัวชว้ี ดั ต1.2 ม1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง

หรอื อา่ นอยา่ งเหมาะสม

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

1. เขยี นบรรยายสภาพอากาศของประเทศไทยได้

2. ตอบคาถามจากการอา่ นจบั ใจความเร่ือง what’s the weather like? ไดถ้ กู ตอ้ ง

3. ใฝเรยี นรูมีความมงุ่ มัน่ และมีความรับผิดชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู

ดา้ นความรู้

Vocabulary: Winter, Autumn, Spring, Summer, wet, rainy, cloudy, windy, cold, snowy,
hot, sunny, warm, chilly, foggy

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ
ทกั ษะการอ่าน

ด้านคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยูอ่ ยา่ งพอเพียง

 2. ซอ่ื สัตยส์ ุจริต  6. มงุ่ มน่ั ในการทางาน

 3. มีวนิ ัย  7. รกั ความเป็นไทย

 4. ใฝ่เรียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบนั

 2. กตัญญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี ินัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผเู้ รยี น

 1. ความสามารถในการสอื่ สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จุดเนน้ สู่การพฒั นาผ้เู รียน

ความสามารถและทกั ษะทีจ่ าเปน็ ในการเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อ่านออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได)้  R3 - (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทกั ษะดา้ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ทกั ษะในการแก้ปญั หา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมตา่ งกระบวนทัศน)์

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความร่วมมอื การทางานเปน็

ทีมและภาวะผู้นา)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะดา้ นการสือ่ สาร

สารสนเทศและรเู้ ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทักษะการเรียนรู)้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 - Learning (ทกั ษะการเรียนร)ู้  L2 - Leadership (ทกั ษะความเปน็ ผูน้ า)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วิธกี ารวดั เครอ่ื งมอื เกณฑ์ที่ใช้
ชน้ิ งาน

เขียนโปสเตอร์ ตรวจความถูกต้องของ แบบประเมิน ได้ระดับดที ุกรายการ ถือว่าผา่ น
บรรยายสภาพ ช้ินงาน ช้นิ งาน
อากาศของ
ประเทศไทย

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ ีการวดั เคร่ืองมอื เกณฑท์ ใ่ี ช้
ช้ินงาน

ตอบคาถามจาก ตรวจสอบความถูกตอ้ ง แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดีเยี่ยม 4 คะแนน
การอา่ นจบั อา่ น = ทาได้ทุกตวั ชี้วดั
ใจความเร่ือง ระดบั 3 ดี 3 คะแนน
what’s the = ทาได้มาก
weather like? ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน
= ทาไดน้ ้อย
ด้านคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ระดับ 1 ตอ้ งปรับปรุง
1 คะแนน
ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เคร่ืองมือ = ทาไม่ได้ถึงทาได้นอ้ ยมาก
ช้นิ งาน
เกณฑ์ทีใ่ ช้

พฤติกรรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมิน -ถา้ ตัง้ ใจและรบั ผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
เรยี น พฤติกรรมหรอื ความ ดา้ นคุณลกั ษณะ จนสาเรจ็ และถูกตอ้ งสมบรู ณภ์ ายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พึงประสงค์ ทีก่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรยี น -ถ้าเอาใจใสต่ อ่ การปฏิบตั กิ ิจกรรมแตไ่ ม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ ่อกจิ กรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรยี น (Warm up)

1.1 ครูกล่าวทกั ทายนกั เรียน
Teacher : Good morning students. How are you today?
Students : …………………………………………………………………………………………….
Teacher : What is the weather today?
Students : …………………………………………………………………………………………….

1.2 ทบทวนคาศพั ทโ์ ดยการใหเ้ ขียนตามคาบอก

2 ขน้ั นาเสนอ (Presentation)

2.1 ครเู ปดิ เน้ือเร่ือง What’s the weather like? ในหนังสือ หน้าที่ 59 ให้นกั เรยี นฟัง
จากนั้นใหน้ กั เรยี นอ่านพร้อมกนั

3 ขัน้ ปฏิบัติ (Practice)

3.1 นักเรียนแบง่ กลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้หาความหมายคาศัพทแ์ ละอ่านเน้อื เรื่อง กลุ่ม
ละ 1 หัวขอ้ จากน้ันครเู รยี กถามทลี ะกลุ่มเพ่อื ใหน้ ักเรยี นบอกเน้ือเร่ืองทอี่ ่านใหค้ รูและเพ่ือนๆ ฟงั และครสู รุป
ให้ฟงั อีกคร้งั

4 ขนั้ นาไปใช้ (Production)

4.1 นกั เรยี นตอบคาถามจากเนื้อเร่ืองในแตล่ ะกลุ่ม โดยครูเป็นผู้ตง้ั คาถามและใหน้ กั เรยี นใน
กลุ่มช่วยกันตอบ กลุ่มทต่ี อบไดก้ ็จะได้คะแนน

5 ข้นั สรุป (Wrap up)

5.1 ให้นักเรียนสะท้อนผลบทเรียนและกิจกรรมที่เรยี นในช่ัวโมง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนงั สือเรยี น Access 1
-Dictionary online

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4

รายวิชาภาษาองั กฤษ 2 รหสั วิชา อ21102 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1

กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาตา่ งประเทศ ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

หนว่ ยการเรยี นรูเ้ รอ่ื ง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรอ่ื ง Dress right! (Vocabulary) เวลา 1 ชว่ั โมง

ผู้สอน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลยั สรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด

การเรียนรู้คาศัพท์เก่ียวกับเส้ือผ้าและประโยคสอบถามเก่ียวกับการใส่เส้ือผ้า ช่วยให้สนทนาใน

สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน มที ศั นคตทิ ด่ี ตี ่อภาษาอังกฤษและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษาไดอ้ ยา่ งดี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คดิ เหน็ อย่างมเี หตผุ ล

ตวั ช้ีวดั ต1.1 ม1/1 ปฏบิ ตั ิตามคาส่งั คาขอร้อง คาแนะนา และคาช้แี จงง่ายๆ ที่ฟังและอา่ น

ตัวช้ีวดั ต1.1 ม1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม

หลักการอา่ น

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้

ได้อยา่ ง เหมาะสมกับกาลเทศะ

ตวั ชี้วัด ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ

วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรยี นรู้

1. บอกลกั ษณะเสือ้ ผา้ ทใ่ี ส่แตล่ ะฤดูกาลได้

2. เขยี นบรรยายลักษณะเส้ือผ้าท่นี กั เรียนชอบใส่ได้

3. ใฝเรียนรูมคี วามมงุ่ มัน่ และมคี วามรบั ผิดชอบในการทางาน

สาระการเรียนรู

ด้านความรู้

Vocabulary: T-shirt, shorts, blouse, jacket, skirt, shirt, suit, dress, trousers, raincoat sock,
shoes, gloves, tie, scarf, boots, cap

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอา่ น

ด้านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รียน

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวดั และประเมินผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เคร่อื งมือ เกณฑท์ ใ่ี ช้
ชิ้นงาน

บอกลกั ษณะ ตรวจความถกู ตอ้ งของ แบบประเมนิ ได้ระดบั ดีทุกรายการ ถอื ว่าผา่ น
เสื้อผ้าทีใ่ สแ่ ตล่ ะ ช้ินงาน ช้นิ งาน
ฤดกู าล

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ทีใ่ ช้
ชนิ้ งาน

วาดภาพพรอ้ ม ตรวจสอบความถูกตอ้ ง แบบสังเกตการ ระดบั 4 ดเี ย่ียม 4 คะแนน
เขียนบรรยาย ของชิ้นงาน เขยี น = ทาไดท้ กุ ตวั ชี้วดั
ลกั ษณะเสอ้ื ผา้ ท่ี แบบสังเกต ระดับ 3 ดี 3 คะแนน
นักเรียนชอบใส่ ชน้ิ งาน = ทาได้มาก
ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน
ด้านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ = ทาไดน้ ้อย
ระดับ 1 ต้องปรับปรุง
ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เครอ่ื งมอื 1 คะแนน
ช้ินงาน = ทาไม่ได้ถงึ ทาได้น้อยมาก

เกณฑท์ ่ีใช้

พฤติกรรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมนิ -ถา้ ตงั้ ใจและรับผิดชอบในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรม
เรียน พฤตกิ รรมหรอื ความ ด้านคุณลักษณะ จนสาเร็จ และถูกตอ้ งสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พึงประสงค์ ที่กาหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนักเรยี น -ถ้าเอาใจใสต่ ่อการปฏิบัติกิจกรรมแต่ไมส่ าเรจ็
ได้ 1 คะแนน
-ถา้ ไมเ่ อาใจใส่ต่อกจิ กรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขั้นนาเขา้ สู่บทเรยี น (Warm up)

1.1 ครกู ลา่ วทกั ทายนกั เรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: …………………………………………………………………………………………….

2 ข้นั นาเสนอ (Presentation)

2.1 นักเรยี นเรียนร้ดู ้านดา้ นคาศัพท์ ประกอบด้วยคาตอ่ ไปนี้ T-shirt, shorts, blouse,
jacket, skirt, shirt, suit, dress, trousers, raincoat sock, shoes, gloves, tie, scarf, boots, cap
โดยครูแบ่งชนิดตามสภาพอากาศ

3 ข้นั ปฏบิ ัติ (Practice)

3.1นกั เรียนทาแบบฝกึ หัดในแบบฝึกหัด Access 1 หนา้ ท่ี 46 ข้อท่ี 2 และ 3

4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

4.1 นักเรยี นวาดภาพลกั ษณะเสอื้ ผ้าท่นี กั เรยี นชอบใสแ่ ละสภาพอากาศที่ให้ พร้อมเขียน
บรรยายอย่างน้อย 3 ประโยค

4.2 สุ่มนกั เรยี นออกมานาเสนอผลงานของตนเอง

5 ขนั้ สรปุ (Wrap up)

5.1 นักเรยี นและครรู ่วมกันทบทวนคาศพั ท์โดยครูจะบอกสภาพอากาศและให้นักเรยี นช่วยกัน
ตอบว่าควรใส่เสื้อผา้ ประเภทใด

ส่อื /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนงั สอื เรยี น Access 1
-Dictionary online

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 5

รายวิชาภาษาองั กฤษ 2 รหสั วิชา อ21102 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรู้เร่ือง In all weathers เวลา 12 ชัว่ โมง

เรื่อง Dress right! (Asking about clothes) เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูส้ อน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคิดรวบยอด

เส้ือผ้า หรือ เครื่องแต่งกาย หรือ เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกายจากสภาวะ

อากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และเพ่ือสะท้อนถึง สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคลด้วย การอ่านออกเสียงคาศัพท์ รู้จักสานวนประโยคเกี่ยวกับเส้ือผา้

จะทาใหพ้ ดู และเขยี นบรรยายเกยี่ วกบั การแตง่ กายของบุคคลในชวี ิตประจาวนั ได้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มลู ข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคดิ เหน็ อยา่ งมีประสิทธิภาพ

ตัวชวี้ ัด ต1.2 ม1/1 สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาวัน

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในสถานการณต์ า่ ง ๆ ทง้ั ในสถานศกึ ษา ชมุ ชน และสงั คม

ตวั ชี้วัด ต 4.1 ม1/1 ใชภ้ าษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรยี นและ

สถานศึกษา

จุดประสงค์การเรยี นรู้
1. พดู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั เสื้อผา้ การแตง่ กายได้
2. แสดงบทบาทสมมตเิ ปน็ ลกู คา้ และพนักงานเก็บเงนิ ได้
3. ใฝเรยี นรูมีความมงุ่ มน่ั และมคี วามรับผดิ ชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู
ดา้ นความรู้

สานวน Asking about clothes

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ
ทกั ษะการพูด

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรยี นรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ ีการวดั เครอ่ื งมอื เกณฑท์ ี่ใช้
ชิ้นงาน
ตอบถกู ได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบคาถามจาก ตรวจความถกู ต้องของ แบบฝกึ หดั โดยจะต้องผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
การฟังบท คาตอบ
สนทนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เคร่อื งมอื เกณฑ์ท่ีใช้
ชิ้นงาน

แสดงบทบาท ตรวจความถกู ต้องของ แบบสงั เกตการ ระดบั 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตวั ชว้ี ัด
สมมติ เนือ้ หา พดู ระดบั 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้นอ้ ย
ดา้ นคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ เครื่องมือ ระดับ 1 ต้องปรับปรงุ 1 คะแนน
= ทาไมไ่ ดถ้ ึงทาได้นอ้ ยมาก
ภาระงาน/ วธิ ีการวดั
ช้นิ งาน เกณฑท์ ใี่ ช้

พฤติกรรมระหวา่ ง พิจารณาจาก แบบประเมนิ -ถา้ ตั้งใจและรบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรม
เรยี น พฤติกรรมหรือความ ดา้ นคณุ ลักษณะ จนสาเร็จ และถกู ต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพงึ ประสงค์ ท่กี าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนักเรียน -ถ้าเอาใจใสต่ อ่ การปฏบิ ตั กิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถา้ ไม่เอาใจใสต่ ่อกจิ กรรมและทาไม่สาเรจ็ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 2W3P
1 ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรียน (Warm up)

1.1 ครกู ล่าวทกั ทายนกั เรียน
Teacher : Good morning students. How are you today?
Students : …………………………………………………………………………………………….
1.2 นักเรียนดูรูปภาพทีค่ รูแสดงและตอบคาถามจากครูดงั ต่อไปน้ี
Teacher : What do you think of her dress?
Students : …………………………………………………………………………………………….
Teacher : Do you like this?
Students : …………………………………………………………………………………………….

2 ขน้ั นาเสนอ (Presentation)

2.1 ครสู อนประโยคสานวนในการพดู แสดงความคิดเห็นเกยี่ วกบั เสือ้ ผ้าให้นกั เรยี น โดยให้
นักเรยี นอา่ นพร้อมกนั ท้งั หอ้ ง ให้นกั เรยี นชายหญิงอ่านสลับกัน ให้นกั เรยี นแตล่ ะแถวชว่ ยกันอา่ น จากนัน้ เขียน
ประโยคดงั กล่าวลงในสมดุ

3 ข้นั ปฏิบตั ิ (Practice)

3.1 ใหน้ กั เรยี นนาภาพวาดของตนเองจากช่วั โมงทแี่ ล้วมาสลับกบั เพ่อื น จากน้นั ให้แต่ละคูค่ ิด
บทสนทนา

4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

4.1 ให้นกั เรียนแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์วา่ กาลงั จะแตง่ ตวั ไปยังสถานทต่ี า่ ง ๆ

5 ขนั้ สรุป (Wrap up)

5.1 ใหน้ กั เรยี นโหวตการแสดงของกลุ่มท่ีตนเองชอบ สรุปและรว่ มอภปิ ราย

สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนังสอื เรียน Access 1
-สถานที่ในช้นั เรียนจาลอง

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 6

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหสั วชิ า อ21102 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1

กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

หน่วยการเรียนร้เู ร่อื ง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรื่อง Present Continuous Tense เวลา 1 ช่วั โมง

ผสู้ อน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรียนกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลยั สุราษฎรธ์ านี

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

Present Continuous Tense ใช้บอกการกระทาทีก่ าลงั เกิดขนึ้ หรือการกระทาทก่ี าลงั จะเกดิ ขน้ึ ใน

อนาคต ซง่ึ เป็นการวางแผนไว้เปน็ ทเ่ี รียบรอ้ ยแล้ว การเรียนร้โู ครงสร้างไวยากรณข์ อง Present Continuous

Tense ทาใหน้ กั เรียนเขา้ ใจและสามารถเขยี นประโยคจากโครงสรา้ งไดอ้ ย่างถกู ต้อง สร้างทศั นคติทดี่ ีต่อการเรยี น

ภาษาองั กฤษให้แกน่ ักเรยี นและสามารถนาไปใช้ในการเรยี นระดับสูงข้ึนได้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเหน็ อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

ตวั ช้ีวดั ต1.2 ม1/4 พดู และเขยี นเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเหน็ เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังหรือ

อา่ นอย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย

การพูดและการเขยี น

ตัวชวี้ ดั ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และ

ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. บอกข้อมูลหรือเหตุการณ์ทก่ี าลังเกดิ ขึน้ ได้

2. อธิบายกฎการเติม ing ได้ถูกต้อง

3. ใฝเรียนรูมีความมงุ่ มั่น และมีความรับผิดชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู

ดา้ นความรู้

Present Continuous Tense

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทกั ษะการเขียน

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เคร่อื งมอื เกณฑท์ ี่ใช้
ช้นิ งาน
ตอบถูก ได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แบบฝกึ หัด ตรวจความถกู ตอ้ งของ แบบฝกึ หัด โดยจะต้องผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
คาตอบ

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธกี ารวดั เคร่อื งมือ เกณฑ์ท่ีใช้
ชิน้ งาน

แต่งประโยค ตรวจความถกู ต้องของ แบบสังเกตการ ระดับ 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตวั ชว้ี ัด
Present เนือ้ หา เขียน ระดับ 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
Continuous ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้นอ้ ย
Tense ระดบั 1 ต้องปรับปรงุ 1 คะแนน
= ทาไมไ่ ดถ้ ึงทาได้นอ้ ยมาก

ดา้ นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

ภาระงาน/ วิธกี ารวัด เครอ่ื งมือ เกณฑท์ ใี่ ช้
ช้ินงาน

พฤติกรรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมิน -ถ้าตั้งใจและรับผดิ ชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรม
เรยี น พฤตกิ รรมหรือความ ด้านคณุ ลกั ษณะ จนสาเร็จ และถกู ต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พึงประสงค์ ทกี่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนักเรยี น -ถ้าเอาใจใสต่ อ่ การปฏบิ ตั กิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ ่อกจิ กรรมและทาไม่สาเรจ็ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขนั้ นาเขา้ สู่บทเรียน (Warm up)

1.1 ครกู ล่าวทกั ทายนักเรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ……………………………………………………………………………………………

1.2 นกั เรียนตอบคาถามจากครูดงั ตอ่ ไปน้ี
Teacher: Do you know about Tense?
Students: …………………………………………………………………………………………….
Teacher: Do you know about Present Continuous Tense?
Students: …………………………………………………………………………………………….

2 ข้ันนาเสนอ (Presentation)

2.1 นักเรียนเรยี นรู้โครงสรา้ งไวยากรณโ์ ดยครใู หน้ กั เรยี นดปู ระโยค I am reading now.
จากบอรด์ แลว้ อธิบายว่าประโยคนเ้ี ปน็ รูป Present continuous tense และอธบิ ายโครงสรา้ งใหน้ ักเรียนดู
วา่ ใช้ verb to be + คากริยาหลกั (เติม-ing) สาหรับรูปประโยคบอกเลา่ และใช้ Tense นี้ เพอ่ื พูดถงึ การ
กระทาซ่งึ กาลังเกดิ ข้ึนขณะนี้ ครูสอนใหน้ ักเรียนรอ้ งเพลง โดยรอบแรกให้นักเรียนอา่ นเนอื้ เพลงพรอ้ มกัน
จากนน้ั ครูรอ้ งเพลงใหฟ้ ังและนกั เรยี นรอ้ งตามทลี ะท่อน สุดท้ายร้องพรอ้ มกนั

3 ข้ันปฏบิ ัติ (Practice)

3.1 นกั เรียนทาแบบฝกึ หดั ในหนงั สือAccess 1 หนา้ 59 ข้อท่ี 5 นักเรียนตรวจคาตอบและ
ครูเฉลยคาตอบ

4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

4.1 ใหน้ ักเรียนแต่งประโยค โดยใช้ Present continuous tense ลงในสมุด จากนนั้ ส่มุ
นักเรียน 5 คน นาเสนอประโยคของตนเอง

5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

5.1 นกั เรยี นชว่ ยกนั สรุปสงิ่ ทไี่ ด้เรยี นในชว่ั โมง

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนังสือเรียน Access 1
-Dictionary online
-เพลง

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 7

รายวิชาภาษาองั กฤษ 2 รหัสวชิ า อ21102 ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หนว่ ยการเรยี นรเู้ รือ่ ง In all weathers เวลา 12 ชวั่ โมง

เรอื่ ง Present Continuous (interrogative) เวลา 1 ชวั่ โมง

ผูส้ อน นางสาวชนิกา พรหมอบุ ล โรงเรียนกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลัยสุราษฎร์ธานี

สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด

Present Continuous Tense ใช้บอกการกระทาที่กาลังเกิดข้ึน หรือการกระทาที่กาลังจะเกิดข้นึ ใน

อนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การเรียนรโู้ ครงสร้างไวยากรณ์ของ Present Continuous

Tense ในลักษณะประโยคตา่ ง ๆ สามารถนาไปพดู สนทนาในชีวติ ประจาวัน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคดิ เหน็ อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

ตวั ชวี้ ดั ต1.2 ม1/4 พดู และเขยี นเพอ่ื ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเหน็ เกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟังหรือ

อ่านอยา่ งเหมาะสม

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดย

การพูดและการเขยี น

ตวั ชี้วดั ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และ

ส่งิ แวดลอ้ มใกล้ตวั

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

1. สนทนาการกระทาที่กาลังเกิดข้นึ หรือกาลงั จะเกดิ ขน้ึ ได้

2. เขียนเพือ่ ขอและให้ข้อมูลไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

3. ใฝเรยี นรูมีความมงุ่ มน่ั และมคี วามรบั ผิดชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู

ดา้ นความรู้

Present Continuous (interrogative)

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ
ทกั ษะการพดู

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เครอื่ งมอื เกณฑ์ที่ใช้
ชิ้นงาน

แต่งประโยค ตรวจความถูกตอ้ งของ แบบประเมนิ ตอบถกู ได้ข้อละ 1 คะแนน
คาถาม Present คาตอบ ชิน้ งานการเขียน โดยจะตอ้ งผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ข้ึนไป
Continuous
Tense

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เครือ่ งมอื เกณฑท์ ใี่ ช้
ชน้ิ งาน

พูดนาเสนอ สงั เกตการพูดสอื่ สาร แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดีเยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตัวชวี้ ัด
ประโยคของตน พดู ระดบั 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้น้อย
ระดับ 1 ต้องปรบั ปรงุ 1 คะแนน
= ทาไม่ไดถ้ ึงทาได้น้อยมาก

ดา้ นคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

ภาระงาน/ วธิ ีการวัด เคร่อื งมอื เกณฑ์ท่ใี ช้
ชิน้ งาน

พฤตกิ รรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมนิ -ถา้ ตง้ั ใจและรบั ผดิ ชอบในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
เรยี น พฤติกรรมหรือความ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ จนสาเรจ็ และถูกตอ้ งสมบรู ณภ์ ายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพึงประสงค์ ท่ีกาหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรยี น -ถา้ เอาใจใส่ตอ่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมแตไ่ ม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถา้ ไมเ่ อาใจใส่ต่อกิจกรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1.1 ครกู ลา่ วทกั ทายนักเรยี น
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ………………………………………………………………………...
Teacher: What are you doing?
Students: ………………………………………………………………………...

จากน้ันเขียนประโยคน้ีบนกระดานให้นักเรียนสงั เกต
2 ข้นั นาเสนอ (Presentation)

2.1 นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์โดยครูให้นักเรียนดูประโยค Am I reading? จาก
บอร์ด แลว้ อธิบายว่าประโยคน้เี ปน็ รปู ประโยคคาถามของ Present continuous tense และอธบิ ายโครงสรา้ ง
ให้นกั เรียนดู

3 ขั้นปฏบิ ตั ิ (Practice)

3.1 ให้นักเรียนแต่งประโยค Present continuous tense เป็นประโยคคาถาม คนละ 3
ประโยคลงในสมุด

4 ข้ันนาไปใช้ (Production)

4.1 ให้นักเรียนเล่นเกม REPEST โดยเร่ิมจากครูพูดประโยคคาถาม 1 ประโยคเพื่อเร่ิมเกม
จากนั้นส่งต่อให้นักเรียนพูดประโยคของตนเองมา 1 ประโยคแต่ต้องพูดประโยคของคนก่อนหน้า ก่อนจากน้ัน
ตามด้วยประโยคของตวั เอง (ห้ามซ้ากัน) พูดวนจนครบท้ังหอ้ ง

5 ขน้ั สรุป (Wrap up)

5.1 ขอนกั เรยี นอาสาสมัครสรปุ ความรู้/กจิ กรรม/ความรูส้ ึกท่ไี ด้ทาในชั่วโมงน้ี

สอื่ /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนงั สอื เรยี น Access 1
-Dictionary online
-เกม

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 8

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวชิ า อ21102 ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1

กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรู้เร่ือง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรอ่ื ง Present Simple or Present Continuous เวลา 1 ชัว่ โมง

ผสู้ อน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคดิ รวบยอด

Present simple tense ใช้กบั ขอ้ เท็จจรงิ ทว่ั ไป ส่ิงทเี่ ปน็ กิจวตั ร หรือแผนการและตารางเวลา และ

Present Continuous Tense ใช้บอกการกระทาทีก่ าลังเกดิ ข้นึ หรอื การกระทาทกี่ าลงั จะเกิดข้ึนในอนาคต

ซึง่ เปน็ การวางแผนไว้เป็นท่ีเรยี บร้อยแลว้ การเรียนรโู้ ครงสร้างและหลักการใชจ้ ะทาให้นาไปใช้ได้อยา่ งถูกตอ้ ง

และใช้ได้จรงิ ในชวี ิตประจาวัน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคดิ เห็นอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

ตวั ชีว้ ัด ต1.2 ม1/4 พูดและเขียนเพอื่ ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ยี วกับเร่ืองที่ฟังหรือ
อา่ นอยา่ งเหมาะสม

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดย
การพดู และการเขียน

ตวั ช้วี ดั ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดลอ้ มใกล้ตวั

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทยี บการใช้ Present Simple และ Present Continuous ได้

2. ใช้ภาษาในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่ งเหมาะสม

3. ใฝเรยี นรูมีความมงุ่ ม่ัน และมีความรบั ผิดชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู
ด้านความรู้
Present Simple และ Present Continuous
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทกั ษะการพูดและเขียน

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เคร่ืองมอื เกณฑ์ทใ่ี ช้
ช้นิ งาน
ตอบถูก ได้ข้อละ 1 คะแนน
แบบทดสอบ ตรวจความถูกตอ้ งของ แบบทดสอบ โดยจะต้องผา่ นเกณฑร์ ้อยละ 60 ขึน้ ไป
คาตอบ Quizizz

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ที่ใช้
ช้นิ งาน

แบบฝกึ หดั ตรวจความถูกต้องของ แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดีเยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตัวช้วี ัด
คาตอบ เขยี น ระดบั 3 ดี 3 คะแนน = ทาได้มาก
ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้นอ้ ย
ระดับ 1 ต้องปรับปรงุ 1 คะแนน
= ทาไมไ่ ด้ถงึ ทาได้น้อยมาก

ดา้ นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ภาระงาน/ วิธีการวดั เครอ่ื งมอื เกณฑท์ ่ีใช้
ชนิ้ งาน

พฤติกรรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมนิ -ถา้ ต้งั ใจและรบั ผดิ ชอบในการปฏบิ ัตกิ ิจกรรม
เรียน พฤตกิ รรมหรือความ ดา้ นคณุ ลักษณะ จนสาเรจ็ และถูกตอ้ งสมบรู ณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พงึ ประสงค์ ทก่ี าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรยี น -ถา้ เอาใจใส่ต่อการปฏบิ ัตกิ จิ กรรมแต่ไมส่ าเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไมเ่ อาใจใสต่ อ่ กจิ กรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2W3P
1 ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรียน (Warm up)

1.1 ครกู ล่าวทกั ทายนักเรยี น
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ………………………………………………………………………...

1.2 ครแู จ้งจุดประสงค์ในช่วั โมงนี้

2 ขนั้ นาเสนอ (Presentation)

2.1 ครเู ปดิ Youtube นาเสนอเรอ่ื ง Present Simple vs Present Continuous

3 ขน้ั ปฏบิ ัติ (Practice)

3.1 ให้นกั เรยี นสรุปความรทู้ ี่ได้จากการดู Video

4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

4.1 ทดสอบความร้ผู ่าน Quizizz

5 ข้นั สรปุ (Wrap up)

5.1 นักเรยี นชว่ ยกนั บอกความแตกต่างของ Present Simple และ Present Continuous

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint
-หนงั สอื เรียน Access 1
- Youtube
- Quizizz

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 9

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ21102 ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรเู้ รื่อง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรอ่ื ง It’s fun เวลา 1 ชวั่ โมง

ผสู้ อน นางสาวชนิกา พรหมอบุ ล โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัยสรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด

การเรียนรู้คาศัพท์เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ และการเติม –ing ท้ายคากริยา ทาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานใน

การอ่านเนื้อเรื่องและสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีเจตคตทิ ด่ี ีตอ่ การเรียนรูภ้ าษาองั กฤษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเหน็ อย่างมเี หตผุ ล

ตัวชี้วดั ต1.1 ม 1/4 ระบุหัวข้อเร่ือง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการ

ฟังและอา่ นบทสนทนา นิทาน และเรือ่ งสนั้

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเหน็ อย่างมีประสทิ ธิภาพ

ตวั ชว้ี ัด ต1.2 ม1/4 พูดและเขยี นเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเหน็ เก่ยี วกับเร่ืองท่ีฟังหรือ

อา่ นอยา่ งเหมาะสม

จุดประสงค์การเรยี นรู้

1. อ่านสรุปใจความสาคญั จากเรอื่ งได้

2. เขียนโปสการ์ดนาเสนอกจิ กรรมในวันหยดุ ได้

3. ใฝเรียนรูมคี วามมงุ่ ม่ัน และมีความรับผิดชอบในการทางาน

สาระการเรียนรู

ดา้ นความรู้

-Vocabulary: fish, windsurf, ski, play golf, sunbath, swim, read a book

-การเติม –ing ท้ายคากรยิ า

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ทกั ษะการอ่าน

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยูอ่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจริต  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รกั ความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสือ่ สาร

 2. ความสามารถในการคดิ

 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

 4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเป็นในการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขียนได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทกั ษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรคแ์ ละนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะด้านความเขา้ ใจตา่ งวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวดั และประเมินผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วิธีการวัด เครื่องมอื เกณฑ์ที่ใช้
ชน้ิ งาน
ตอบถกู ได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
โปสการ์ด ตรวจความถกู ตอ้ งของ แบบประเมนิ โดยจะต้องผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
ชนิ้ งาน ช้ินงาน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธีการวดั เครือ่ งมอื เกณฑ์ท่ีใช้
ช้นิ งาน

อา่ นเรอ่ื งแลว้ สงั เกตการอา่ น ตรวจ แบบสงั เกตการ ระดับ 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตวั ชว้ี ัด
ตอบคาถาม ความถูกตอ้ งของคาตอบ อา่ น ระดับ 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้นอ้ ย
ระดบั 1 ต้องปรบั ปรงุ 1 คะแนน
= ทาไม่ไดถ้ ึงทาได้นอ้ ยมาก

ดา้ นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ภาระงาน/ วิธีการวัด เครื่องมอื เกณฑท์ ใี่ ช้
ชิ้นงาน

พฤตกิ รรมระหวา่ ง พิจารณาจาก แบบประเมนิ -ถ้าตงั้ ใจและรบั ผดิ ชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรม
เรียน พฤติกรรมหรือความ ด้านคุณลกั ษณะ จนสาเร็จ และถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพึงประสงค์ ทีก่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรียน -ถา้ เอาใจใสต่ อ่ การปฏบิ ัตกิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ อ่ กจิ กรรมและทาไม่สาเรจ็ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น (Warm up)

1.1 ครูกลา่ วทักทายนกั เรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: …………………………………………………………………………………………….
1.2 นักเรียนดูรูปภาพ A-G ในหนงั สือเรยี น หนา้ 62 แล้วตอบคาถามจากครูดงั ต่อไปน้ี
Teacher: What can you see in picture A?
Students: …………………………………………………………………………………………….
Teacher: What is the weather like?
Students: …………………………………………………………………………………………….

2 ขั้นนาเสนอ (Presentation)

2.1 นักเรยี นเรียนรคู้ าศัพท์ 7 คา ดงั น้ี fish, windsurf, ski, play golf, sunbath, swim,
read a book

2.2 นักเรียนเรยี นรกู้ ารเติม –ing ท้ายคากรยิ า

3 ขั้นปฏบิ ตั ิ (Practice)

3.1 นักเรยี นแบ่งกลุม่ ออกเป็น 4 กลมุ่ เพ่ือเลน่ เกม โดยครูให้นกั เรยี นแต่ละกลุ่มเข้าแถว
และให้หันหลังใหก้ ระดาน ตัวแทนของแต่ละกลมุ่ ออกมาที่ครูเพื่อฟงั คาศพั ทแ์ ละนาไปแสดงทา่ ทางใหเ้ พื่อนใน
กลมุ่ จนถึงคนสุดท้ายออกมาเขยี นตอบ ครูและนักเรียนรว่ มกันตรวจคาตอบ กลมุ่ ไหนไดม้ ากที่สุด ชนะ

3.2 นกั เรียนทาแบบฝกึ หดั ในแบบฝึกหัด Access 1 หน้าที่ 45 ขอ้ ท่ี 5
3.3 นักเรียนตรวจคาตอบและครูเฉลยคาตอบ

4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

4.1 นักเรียนอา่ นโปสการ์ดในหนงั สอื หนา้ 62 ด้วยตนเองคร่าวๆ 1 ครงั้ หลงั จากนั้นครูให้
นกั เรยี นอ่านอกี 1 คร้ัง เพ่ือตอบคาถามข้อท่ี 1

4.2 นกั เรียนตรวจคาตอบและครูเฉลยคาตอบ
4.3 นักเรยี นเขยี นโปสการด์ โดยเลียนแบบจากเนื้อเรือ่ งท่ีอา่ นคนละ 1 เรอ่ื ง อย่างน้อย 5
ประโยคเปน็ การบ้าน

5 ขนั้ สรปุ (Wrap up)

5.1 นักเรียนร่วมกนั ตรวจสอบความเขา้ ใจโดยครแู สดงภาพอกี ครงั้ และถามนักเรยี น

ส่อื /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนงั สอื เรยี น Access 1
-Dictionary online

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10

รายวิชาภาษาองั กฤษ 2 รหสั วิชา อ21102 ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1

กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

หนว่ ยการเรียนรเู้ ร่ือง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรื่อง Culture corner (Alaska) เวลา 1 ช่วั โมง

ผู้สอน นางสาวชนกิ า พรหมอบุ ล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัยสุราษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคดิ รวบยอด

ความเปน็ อยู่ของคนใน Alaska เก่ียวกบั การแตง่ กายในสภาพอากาศต่าง ๆ โดยการอา่ นข้อมูลเกย่ี วกับ
Alaska จากเน้อื เร่อื ง พูดแสดงความคดิ เหน็ เกี่ยวกับเร่ืองตา่ ง ๆ ใกล้ตวั อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคดิ เห็น
เก่ียวกับสภาพอากาศในฤดกู าลตา่ ง ๆ และสามารถคน้ ควา้ รวบรวมขอมลู ท่ีเก่ยี วของกบั กลมุ สาระการเรียนรอู ื่น

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คดิ เห็นอยา่ งมีเหตผุ ล

ตัวชีว้ ัด ต1.1 ม1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการ
ฟงั และอ่านบทสนทนา นทิ าน และเรื่องสัน้

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการเชือ่ มโยงความร้กู ับกล่มุ สาระการเรียนรู้อนื่ และเป็น
พนื้ ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศนข์ องตน

ตวั ชี้วดั ต3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้
อน่ื จากแหล่งเรียนร้แู ละนาเสนอดว้ ยการพดู /การเขียน

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. อธบิ ายความรู้เก่ียวกับ Alaska ได้
2. ตอบคาถามจากการอ่านจับใจความเร่อื ง Alaska ได้ถูกต้อง

3. ใฝเรียนรูมคี วามมงุ่ มัน่ และมคี วามรบั ผดิ ชอบในการทางาน
สาระการเรียนรู

ดา้ นความรู้

จบั ใจความสาคญั และตอบคาถามจากการอา่ นบทความของ Alaska
ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ

ทกั ษะการอ่าน

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ กี ารวดั เครื่องมือ เกณฑ์ทใี่ ช้
ชนิ้ งาน

แบบฝึกหดั ตรวจความถกู ต้องของ แบบฝึกหัด ใน โดยจะตอ้ งผา่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
คาตอบ หนงั สือ Access
1 หน้าท่ี 63 ขอ้
ที่ 1-3

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธกี ารวดั เครือ่ งมือ เกณฑ์ท่ใี ช้
ช้นิ งาน

อา่ นเร่ืองแล้ว สังเกตการอา่ น ตรวจ แบบสังเกตการ ระดบั 4 ดีเย่ียม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตัวช้วี ัด
ตอบคาถาม ความถูกตอ้ งของคาตอบ อา่ น ระดับ 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้น้อย
ระดับ 1 ต้องปรบั ปรงุ 1 คะแนน
= ทาไม่ไดถ้ งึ ทาได้น้อยมาก

ดา้ นคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เครอื่ งมอื เกณฑ์ท่ใี ช้
ชิ้นงาน

พฤติกรรมระหว่าง พิจารณาจาก แบบประเมิน -ถ้าต้งั ใจและรบั ผดิ ชอบในการปฏบิ ัตกิ ิจกรรม
เรยี น พฤติกรรมหรือความ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ จนสาเร็จ และถกู ต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพงึ ประสงค์ ทกี่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรยี น -ถา้ เอาใจใส่ตอ่ การปฏบิ ตั กิ จิ กรรมแตไ่ ม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ อ่ กิจกรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ข้ันนาเขา้ สู่บทเรยี น (Warm up)

1.1 ครูกล่าวทกั ทายนักเรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ………………………………………………………………………
Teacher: Do you know where’s Alaska?
Students: ………………………………………………………………………

2 ขนั้ นาเสนอ (Presentation)

2.1 เปดิ Audio / Track 7 ใหน้ ักเรยี นทากิจกรรมในหนังสือเรยี น หนา้ 63 Ex. 1 (To listen
and read for gist) ใหน้ ักเรียนฟัง และอา่ นบทอ่าน และให้นักเรียนตอบคาถามเก่ียวกบั Alaska

3 ข้ันปฏิบตั ิ (Practice)

3.1 ใหด้ ตู ารางด้านล่างของบทอ่านในหนงั สือเรยี น หนา้ 63 แลว้ บอกวา่ เส้อื ผ้าแบบใดบ้างที่
นกั เรียนเหน็ ในภาพบนสดุ ของตาราง และเสอื้ ผ้าแบบใดท่ีนักเรยี นคดิ ว่าคนใน Alaska สวมใส่ในฤดรู ้อน

3.2 ให้นักเรียนจบั คู่ และครอู ธบิ ายสถานการณว์ ่าตอนน้เี ป็นเดือนมนี าคม นักเรียนกาลังจะ

ไป south-west Alaska ใหน้ กั เรียนบอกคูข่ องตนวา่ เส้ือผา้ แบบใดท่จี ะนาไป ครูเดนิ สังเกตการณ์ทา
กิจกรรมของนกั เรียน และตรวจคาตอบ

4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

4.1 ระดมความคิดให้ข้อมูลเกีย่ วกบั สภาพอากาศในทกุ ฤดกู าลในประเทศไทย และชนดิ ของ
เสื้อผ้าท่ีสวมใสใ่ นแต่ละฤดูกาล โดยการตอบคาถามในหนังสือ หน้า 63 Ex. 3 แลว้ ใหน้ กั เรยี นแบง่ กลุ่ม
อภิปรายแลแลกเปลย่ี นความคิดเห็น จากนนั้ ให้แต่ละคนเขียนบรรยาย

5 ข้นั สรปุ (Wrap up)

5.1 ทบทวนคาศัพท์เสอ้ื ผ้าการแตง่ กายของแต่ละฤดูกาลใน south-west Alaska

สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนงั สือเรยี น Access 1
-Dictionary online

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 11

รายวชิ าภาษาองั กฤษ 2 รหัสวิชา อ21102 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง In all weathers เวลา 12 ชั่วโมง

เรื่อง Sounds great! เวลา 1 ชัว่ โมง

ผู้สอน นางสาวชนิกา พรหมอุบล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สรุ าษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคิดรวบยอด

Make suggestions/responding การให้คาแนะนาและการตอบรับคาแนะนาในสถานการณ์ต่าง ๆ

ในชีวิตประจาวัน ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ าลองทเ่ี กดิ ข้นึ ในห้องเรยี น

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคดิ เหน็ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

ตวั ชี้วัด ต1.2 ม1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลู เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาวนั

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณต์ ่าง ๆ ทัง้ ในสถานศึกษา ชมุ ชน และสงั คม

ตวั ชี้วัด ต 4.1 ม1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถานศกึ ษา

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

1. แยกแยะ make suggestions/responding ได้

2. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณท์ ี่กาหนดใหไ้ ด้ถกู ตอ้ ง

3. ใฝเรยี นรูมคี วามมงุ่ มน่ั และมคี วามรบั ผดิ ชอบในการทางาน

สาระการเรยี นรู

ดา้ นความรู้

make suggestions/responding

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพดู

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ กี ารวดั เคร่อื งมือ เกณฑ์ที่ใช้
ชิน้ งาน
ตอบถกู ได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบคาถามจาก ตรวจความถกู ตอ้ งของ แบบฝึกหดั โดยจะต้องผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ขน้ึ ไป
การฟังบท คาตอบ
สนทนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วิธกี ารวัด เครอื่ งมือ เกณฑ์ท่ีใช้
ชน้ิ งาน

แสดงบทบาท สงั เกตการพดู ตรวจ แบบสงั เกตการ ระดบั 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตวั ชว้ี ัด
สมมติ ความถูกตอ้ งของเน้ือหา พูด ระดับ 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
ระดับ 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้นอ้ ย
ระดับ 1 ตอ้ งปรบั ปรงุ 1 คะแนน
= ทาไมไ่ ดถ้ ึงทาได้นอ้ ยมาก

ดา้ นคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

ภาระงาน/ วิธกี ารวดั เครอ่ื งมอื เกณฑท์ ใี่ ช้
ช้นิ งาน

พฤติกรรมระหวา่ ง พิจารณาจาก แบบประเมิน -ถา้ ต้ังใจและรบั ผดิ ชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรม
เรยี น พฤตกิ รรมหรือความ ด้านคณุ ลกั ษณะ จนสาเรจ็ และถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อนั พึงประสงค์ ทก่ี าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรยี น -ถ้าเอาใจใสต่ อ่ การปฏบิ ัตกิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ อ่ กจิ กรรมและทาไม่สาเรจ็ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 2W3P
1 ข้ันนาเขา้ สู่บทเรียน (Warm up)

1.1 ครกู ล่าวทกั ทายนักเรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ………………………………………………………………………

1.2 อ่านชอื่ หนว่ ยการเรยี นรยู้ อ่ ย Unit 6e ในหนงั สือเรียน หน้า 64 แล้วใหน้ กั เรียนดภู าพ
ครูอธบิ ายวา่ ชื่อหนว่ ยการเรยี นรยู้ ่อยเกี่ยวขอ้ งกับภาพอยา่ งไร (The girl is inviting the boy to do
something together. The boy agrees.)

2 ข้ันนาเสนอ (Presentation)

2.1 ใหด้ ูประโยคในหนงั สือเรยี น หน้า 64 Ex.1 (make suggestions/responding)
และครอู ธิบายคาศพั ทท์ ี่ไม่ร้คู วามหมาย

3 ข้ันปฏบิ ัติ (Practice)

3.1 เปดิ CD 2 / Track 8 ใหน้ กั เรียนฟงั และออกเสยี งตามพร้อมกนั และทลี ะคน
3.2ถามนกั เรยี นว่าประโยคใดใชใ้ นการให้คาแนะนา (suggestion) ประโยคใดใช้ในการตอบ
รบั คาแนะนา (responding) แล้วตรวจคาตอบ
3.3 เปดิ CD 2 / Track 9 ให้นกั เรียนฟงั และอ่านบทสนทนา จากนั้นตอบคาถาม

4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

4.1 ให้นักเรยี นจับคอู่ ่านออกเสยี งบทสนทนา (To practice pronunciation and
intonation through reading a dialogue) ครูเดินรอบ ๆ ชน้ั เรียน สังเกตการออกเสยี งสงู -ต่า ของนกั เรียน
แลว้ เรยี กนักเรยี น 2-3 คู่ ออกมาพูดบทสนทนาหนา้ ชนั้ เรยี น

5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

5.1 ใหด้ ปู ระโยคในหนังสือเรียน หนา้ 64 Ex. 1 อีกคร้งั และแปลประโยคเหลา่ น้เี ป็นภาษาไทย
สือ่ /แหล่งเรียนรู้

-PowerPoint / CD
-หนังสอื เรียน Access 1
-Dictionary online

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

รายวชิ าภาษาอังกฤษ 2 รหสั วิชา อ21102 ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1

กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศ ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หนว่ ยการเรียนรเู้ รือ่ ง In all weathers เวลา 12 ช่ัวโมง

เร่อื ง Curricular Cut เวลา 1 ชวั่ โมง

ผสู้ อน นางสาวชนกิ า พรหมอบุ ล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

สาระสาคญั /ความคิดรวบยอด
นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับสภาพมลพิษในอากาศ (air pollution) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเห็น

ความสาคัญในการเขียนและพูดบรรยายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิด

มลพิษทางอากาศ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คดิ เห็นอยา่ งมีเหตผุ ล
ตัวชวี้ ดั ต1.1 ม1/1 ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้อง คาแนะนา และคาชแ้ี จงงา่ ยๆ ทฟ่ี ังและอ่าน
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ได้อยา่ ง เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตวั ชว้ี ัด ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1. บอกข้อมูลเก่ียวกับ air pollution ได้

2. ฟงั และจบั ใจความเก่ยี วกับ What Weather poem ได้
3. ใฝเรยี นรูมีความมงุ่ ม่นั และมีความรับผิดชอบในการทางาน
สาระการเรยี นรู
ด้านความรู้

poem sky, wind, leaves, branches
ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ

ทกั ษะการฟงั

ด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

 2. ซอื่ สัตยส์ ุจรติ  6. มุ่งม่นั ในการทางาน

 3. มีวนิ ยั  7. รักความเปน็ ไทย

 4. ใฝเ่ รียนรู้  8. มจี ิตสาธารณะ

เบญจวิถีกาญจนา

 1. เทิดทูนสถาบัน

 2. กตญั ญู

 3. บคุ ลิกดี

 4. มวี นิ ัย

 5. ให้เกยี รติ

สมรรถนะทส่ี าคัญของผู้เรยี น

 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จดุ เนน้ ส่กู ารพัฒนาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะท่ีจาเปน็ ในการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1 - Reading (อา่ นออก)  R2 - (W)Riting (เขยี นได้)  R3 - (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้ นการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณและ

ทักษะในการแก้ปัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรมต่างกระบวนทัศน์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีมและภาวะผนู้ า)

 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่อื สาร

สารสนเทศและร้เู ท่าทันส่อื )

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นร)ู้

 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

 L1 - Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 - Leadership (ทักษะความเปน็ ผู้นา)

การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้

ภาระงาน/ วธิ กี ารวดั เคร่อื งมอื เกณฑท์ ่ใี ช้
ช้ินงาน
โดยจะตอ้ งผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้นึ ไป
บอกขอ้ มลู ตรวจความถกู ตอ้ งของ แบบประเมิน
เกีย่ วกับ air ช้ินงาน ชนิ้ งาน
pollution

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ วธิ ีการวดั เคร่อื งมือ เกณฑท์ ใี่ ช้
ชนิ้ งาน

ฟังและจับ สงั เกตการฟงั ตรวจ แบบสังเกตการ ระดับ 4 ดเี ยี่ยม 4 คะแนน = ทาได้ทกุ ตัวช้ีวัด
ใจความเกยี่ วกบั ความถกู ต้องของเน้ือหา ฟัง ระดบั 3 ดี 3 คะแนน = ทาไดม้ าก
What ระดบั 2 พอใช้ 2 คะแนน = ทาได้น้อย
Weather ระดบั 1 ต้องปรับปรุง1 คะแนน
poem = ทาไมไ่ ดถ้ ึงทาได้น้อยมาก

ดา้ นคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ภาระงาน/ วธิ กี ารวัด เครอ่ื งมอื เกณฑท์ ใ่ี ช้
ช้นิ งาน

พฤตกิ รรมระหวา่ ง พจิ ารณาจาก แบบประเมนิ -ถ้าต้ังใจและรบั ผิดชอบในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
เรียน พฤตกิ รรมหรือความ ด้านคุณลกั ษณะ จนสาเรจ็ และถกู ตอ้ งสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
เหมาะสมในการ อันพงึ ประสงค์ ทกี่ าหนด ได้ 2 คะแนน
แสดงออกของนกั เรียน -ถา้ เอาใจใส่ตอ่ การปฏบิ ัตกิ ิจกรรมแต่ไม่สาเร็จ
ได้ 1 คะแนน
-ถ้าไม่เอาใจใสต่ ่อกิจกรรมและทาไมส่ าเร็จ ได้
0 คะแนน

กระบวนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 2W3P
1 ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรียน (Warm up)

1.1 ครูกล่าวทกั ทายนักเรียน
Teacher: Good morning students. How are you today?
Students: ………………………………………………………………………

1.2 ช้แี จงใหน้ กั เรียนทราบวา่ ใน Unit 6f น้ี นกั เรียนจะไดฝ้ กึ คาดเดาเนื้อเรื่อง คน้ หาขอ้ มูล
และนาเสนอเกย่ี วกับ air pollution

2 ขัน้ นาเสนอ (Presentation)

2.1 นกั เรียนดูคาศพั ท์ในหนงั สือเรยี น หนา้ 65 Ex.2 ครอู ธิบายความหมายของคาศัพทแ์ ล้วให้
นักเรียนจบั คู่คาศัพท์กับภาพ A-D เสรจ็ แลว้ ครูตรวจคาตอบ

2.2 ครเู ปดิ Audio บทกวี What Weather ให้นกั เรียนฟัง แลว้ กระตนุ้ ใหน้ กั เรียนเดาวา่
เน้อื หาในบทกวนี ้ีนา่ จะเกี่ยวกับอะไร

3 ข้นั ปฏบิ ตั ิ (Practice)

3.1 ใหน้ กั เรยี นอา่ นบทกวี และเตมิ บทกวใี นหนังสือเรยี น หน้า 65 Ex. 4 ให้สมบูรณ์ เสร็จแล้ว
ครเู ปิด CD 2/Track 12 ให้นกั เรียนฟงั เพอ่ื ตรวจคาตอบ จากนนั้ ครูเปดิ CD อีกหลายๆ ครง้ั ใหน้ ักเรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงบทกวี

4 ข้ันนาไปใช้ (Production)

4.1 ครูอธบิ ายวา่ air pollution คอื อะไร แล้วให้นักเรยี นบอกสาเหตขุ อง air pollution
(e.g. cars, factories, etc.) จากนั้นใหน้ กั เรยี นแบง่ กลุ่มคน้ คว้าขอ้ มูลเกย่ี วกบั air pollution จาก
อนิ เทอรเ์ น็ต

5 ขั้นสรุป (Wrap up)
5.1 นักเรียนร่วมกนั ตรวจสอบความเขา้ ใจโดยครแู สดงรูปภาพและถามนกั เรยี น
5.2 ครสู รปุ สาเหตุ air pollution ให้นักเรียนอีกคร้ัง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-PowerPoint / CD
-หนังสอื เรียน Access 1
-Dictionary online


Click to View FlipBook Version