The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปฎิทินตั้ง วค 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noree Saengraya, 2021-12-23 22:53:26

ปฎิทิน 2563

ปฎิทินตั้ง วค 2563

Yala Rajabhat University

CALENDAR

2563 2020

มกราคม

01January
2563
2020

อาทติ ย l Sun จันทร l Mon องั คาร l Tue พธุ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วันขนึ้ ปใหม

1234

567 8 9 10 11
15
วนั เด็กแหงชาติ วันการบินแหงชาติ วนั ครแู หงชาติ วันพอขุนรามฯ วนั กองทัพไทย
วันโคนมแหงชาติ วันกองทัพบก
12 13 14 16
17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ปฏิทนิ ประชาสัมพนั ธมหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563
6 - 31 มกราคม 63 กระบวนการรบั สมคั รรอบที่ 1 คดั เลือกโดยการสงแฟม ( Portfolio)
10 -19 มกราคม 63 กฬี ามหาวทิ ยาลัยแหงประเทศไทย คร้งั ที่ 47 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลยั รังสิต
28–29 มกราคม 63 เรียนรปู ระวตั ิศาสตรชายแดนใต

กุมภาพนั ธิ์

02February
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon อังคาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วันนักประดษิ ฐ วันทหารผานศึก วนั มะเรง็ โลก 1
วันเกษตรแหงชาติ
วันมาฆบชู า
234 5 6
13 78
วนั หยดุ ชดเชยวันมาฆบชู า 12
วนั อาสารกั ษาดินแดน วันวาเลนไทน

9 10 11 14 15

16 17 18 19 20 21 22

วนั ศลิ ปนแหงชาติ วันวทิ ยกุ ระจาย วันสหกรณแหงชาติ
เสยี งแหงชาติ

23 24 25 26 27 28 29

ปฏทิ ินประชาสัมพนั ธมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563 8 – 9 กุมภาพนั ธ 63 สอบกลางภาค ( ภาคกศ.บป.)
3 - 7 กุมภาพนั ธ 63 สอบกลางภาค ( ภาคปกติ) 14 กมุ ภาพันธ 63 “วันราชภฏั ” 14 กุมภาพนั ธ
4 กุมภาพันธ 63 ประกาศรายชื่อผูยืนยันสทิ ธ์ิ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการสงแฟม ( Portfolio)
6 กุมภาพันธ -20 มนี าคม 63 จําหนายใบสมัคร (รอบท่ี 2 โควตา กลุมภาคีภาคใต)

มีนาคม

03March
2563
2020

อาทติ ย l Sun จันทร l Mon อังคาร l Tue พธุ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วนั นกั ขาว

1 2 34 5 6 7

วันสตรีสากล วนั ชางไทย

8 9 10 11 12 13 14

วันอาสาสมัคร วนั กวีนพิ นธสากล
สาธารณสุขแหงชาติ วนั ดาวนซนิ โดรมโลก

15 16 17 18 19 20 21

วนั น้าํ ของโลก วันวัณโรคโลก วนั กองทัพอากาศ

22 23 24 25 26 27 28

29 30 วันพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

31

ปฏิทนิ ประชาสัมพนั ธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563 23 มีนาคม - 3 เมษายน 63 สอบปลายภาค (ภาคปกต)ิ
13 – 17 มีนาคม 63 กฬี าจนั ทนกะพอเกมส คร้งั ท่ี 11 28 มีนาคม – 5 เมษายน 63 สอบปลายภาค (ภาคกศ.บป.)
16 - 20 มีนาคม 63 รบั สมคั ร (รอบท่ี 2 โควตา กลมุ ภาคีภาคใต)

เมษายน

04 April
2563
2020

อาทติ ย l Sun จันทร l Mon อังคาร l Tue พธุ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วันออมสินApril Fool's Day วนั อนรุ กั ษมรดกไทย 4
วันขาราชการพลเรอื น วันคลายวนั พระราชสมภพ
วนั เลิกทาส
สมเดจ็ พระเทพฯ

123

วนั จักรี วนั อนามยั โลก

5 6 7 8 9 10 11

วันสงกรานต

วันประมงแหงชาติวนั ครอบครวั

12 13 14 15 16 17 18วนั ผสู ูงอายุ

วันคุมครองโลก วันนเรศวรมหาราช

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ปฏทิ นิ ประชาสัมพันธมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563 18 เมษายน 63 วันเปดภาคเรียน ภาคเรยี นท่ี 3 / 2562 ภาคปกติ
6 เมษายน 63 วนั ปดภาคเรยี นที่ 2/2562 (ภาคปกติ) 18 เมษายน 63 วนั เปดภาคเรียน ภาคเรยี นที่ 3 / 2562 ภาคกศ.บป.
6 เมษายน 63 วันปดภาคเรยี นท่ี 2/2562 (ภาค กศ.บป.) เมษายน 63 ปจฉมิ นิเทศนกั ศึกษา
17 เมษายน 63 สอบสมั ภาษณ (รอบท่ี 2 โควตา กลุมภาคภี าคใต) เมษายน - พฤษภาคม 63 รับสมัครนกั ศึกษาใหม ภาคกศ.บป. รนุ 35
17-27 เมษายน 63 นกั เรยี นย่ืนสมคั รผาน Website ของ ทปอ. (รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน)

pril พฤษภาคม

May
052020 2563

อาทติ ย l Sun จันทร l Mon อังคาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วันงดสบู บุหร่โี ลก วนั แรงงานแหงชาติ

31 1 2

วนั ฉัตรมงคล วันวสิ าขบชู า วนั กาชาดสากล

3 4 56 7 8 9

วนั พยาบาลสากล

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ปฏิทินประชาสัมพันธมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563 17 พฤษภาคม 63 รายงานตวั (รอบที่ 3 รบั ตรงรวมกัน)
1 พฤษภาคม 63 รายงานตัว (รอบท่ี 2 โควตา กลมุ ภาคีภาคใต) พฤษภาคม 63 กจิ กรรมขอบคณุ “ส่อื มวลชนสัมพันธ- คลงั ปญญาชายแดนใต”
7-20 พฤษภาคม 63 รบั สมคั ร (รอบที่ 4 รับกลางรวมกนั )
13 พฤษภาคม 63 สอบสัมภาษณ (รอบที่ 3 รบั ตรงรวมกนั )

มถิ นุ ายน

06 June
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon อังคาร l Tue พธุ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วันดืม่ นมโลก พวพสนัมรชั เเระฉดบสล็จรุธิมพมาพรรพาระนมิชะชาลนิ งนลี เมจักพาษสณรุทริดษาา วนั สิง่ แวดลอมโลก

12 34 56

วนั อานันทมหิดล

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

วนั เปลย่ี นแปลง วนั สนุ ทรภู
การปกครอง วันตอตานยาเสพตดิ โลก

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 15 มิถนุ ายน 63 วนั ประกาศนามจากสถาบนั ราชภฏั ยะลา เปนมหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา
22 มถิ ุนายน 63 วนั เปดภาคเรยี นที่ 1/2563 (ภาคปกติ)
ปฏิทนิ ประชาสมั พนั ธมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563 26 มถิ ุนายน 63 วนั ตอตานยาเสพตดิ
3 มถิ ุนายน 63 สมั ภาษณ (รอบที่ 4 รบั กลางรวมกนั ) 27 มถิ ุนายน 63 วันเปดภาคเรยี นท่ี 1/2563 (ภาคกศ.บป.)
9 มิถนุ ายน 63 รายงานตัว (รอบที่ 4 รับกลางรวมกัน) มิถุนายน 63 พฒั นาบคุ ลกิ ภาพนกั ศึกษาใหม
10-28 มถิ ุนายน 63 นกั เรียนย่นื สมัครกับสถานศึกษา (รอบท่ี 5 รบั ตรงแบบอิสระ) มถิ ุนายน 63 ปฐมนเิทศนกั ศึกษาใหม
มถิ ุนายน 63 มหาวทิ ยาลยั พบปะผปู กครองนกั ศกึ ษาใหม

กรกฎาคม

07 July
2563
2020

อาทิตย l Sun จันทร l Mon องั คาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วนั หยุดคร่งึ ปธนาคาร วันอาสาฬหบูชา

1234

วนั เขาพรรษา วันวอันาหสยดุาชฬดหเชบยชู า วนัวันเ(ขหบยาางดุพแชหรดงเรช) ษย า

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
31
วนั เฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ วนั ภาษาไทย
พระปรเมนทรรามาธิบดศี รสี นิ ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยหู วั

26 27 28 29 30

ปฏทิ นิ ประชาสมั พนั ธมหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563
1 กรกฎาคม 63 วนั กอตงั้ โรงเรยี นฝกหัดครูยะลา
กรกฎาคม 63 รับขวญั ลูกจนั ทนกะพอชอใหม
กรกฎาคม 63 กิจกรรมวนั รําลึกพระคุณครู

สิงหาคม

08August
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon องั คาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

30 31 1

วนั สือ่ สารแหงชาติ วันรพี

2 3 45 6 7 8

วนั แมแหงชาติ วันวาเลนไทน

9 10 11 12 13 14 15

วนั สนั ติภาพไทย วนั วทิ ยาศาสตร 20 21 22
แหงชาติ
16 17
18 19

วนั สนุ ขั แหงชาติ

23 24 25 26 27 28 29

ปฏทิ ินประชาสมั พันธมหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา ป พ.ศ. 2563

7 สงิ หาคม 63 กิจกรรม “วนั แมแหงชาติ ” สิงหาคม 63 เปดโลกกจิ กรรม เปดโลกประสบการณ
16 - 20 สงิ หาคม 63 งาน มรย.วิชาการ
17 - 19 สิงหาคม 63 วนั วิทยาศาสตรแหงชาติ

กนั ยายน

09September
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon อังคาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วนั สบื นาคะเสถียร

12 3 4 5

67 8 9 10 11 12

วนั ศลิ ป พรี ะศรี วนั โอโซนสากล วันพิพธิ ภณั ฑไทย

13 14 15 16 17 18 19

วันเยาวชนแหงชาติ วนั มหิดล 26
วนั อนุรักษรกั ษาคคู ลอง
22 23 24 25
20 21

วนั ทะเลโลก 28 29 30
วันทองเที่ยวโลก

27

ตลุ าคม

10October
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon อังคาร l Tue พธุ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วนั ผสู ูงอายุสากล

123

วันสตั วโลก วนั นวตั กรรมแหงชาติ วนั ไปรษณยี โลก
วันครโู ลก(World Teachers' Day)
Word Animal Day

4 5 6 7 8 9 10

พวมันหรคาะบรลราาชมยชวบนนั รกสมาวนธราิเบรถคศบตรพติมพรหราะบภามู ทิพสลมอเดด็จุลยเดช วนั ประชาธปิ ไตย วนั อาหารโลก

วันตาํ รวจ 16 17

11 12 13 14 15 วนั ปยมหาราช
18
วันเทคโนโลยีของไทย วนั สงั คมสงเคราะห 23 24
วันพยาบาลแหงชาติ
19 20
21 22

วนั ภาษาไทย วันฮาโลวนี
วันออมแหงชาติ

25 26 27 28 29 30 31

ปฏิทินประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา ป พ.ศ. 2563
23 ตลุ าคม 63 วนั ปยมหาราช ณ สนามโรงพธิ ีชางเผอื ก

พฤศจกิ ายน

11November
2563
2020

อาทิตย l Sun จันทร l Mon องั คาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

1 2 34 5 6 7

วันพระบดิ าแหงฝนหลวง

8 9 10 11 12 13 14

วันกองทพั เรือ

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 วนั ประถมศึกษาแหงชาติ วนั สาธารณสุขแหงชาติ
วันสรางสขุ ภาพแหงชาติ
25 26
27 28

29 30

ปฏิทนิ ประชาสัมพนั ธมหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา ป พ.ศ. 2563
พฤศจิกายน 63 กีฬามหาวทิ ยาลัยแหงประเทศไทยครงั้ ท่ี 48 (รอบคัดเลือก)
พฤศจิกายน 63 สมั มนาผนู าํ นกั ศกึ ษา

ธันวาคม

12December
2563
2020

อาทิตย l Sun จนั ทร l Mon องั คาร l Tue พุธ l Wed พฤหสั บดี l Thu ศกุ ร l Fri เสาร l Sat

วนั เอดสโลก วันคนพิการสากล วันส่ิงแวดลอมไทย วันพอแหงชาติ
วนั ตานเอดสโลก
วันดาํ รงราชานภุ าพ 2 34 5

1

ควันลรหายายชวุดสันชมพดภรเชพะยบวรันม วนั รัฐธรรมนญู
วนั สทิ ธิมนุษยชนสากล

6 7 8 9 10 11 12

วนั กฬี าแหงชาติ

13 14 15 16 17 18 19

20 21 เทศกาลวันไหวขนมบัวลอย วนั คริสมาสตอฟี วันครสิ ตมาส วนั คมุ ครองสตั วปาแหงชาติ

22 23 24 25 26

27 วันสมเดจ็ พระเจา 29 30 วันสิ้นป
ตากสินมหาราช
30
28

ปฏทิ นิ ประชาสัมพนั ธมหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา ป พ.ศ. 2563
5 ธนั วาคม 63 กิจกรรม “วันคลายวนั พระราชสมภพพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช”


Click to View FlipBook Version