The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by meemiiz97, 2022-06-06 08:22:44

ต.ค. 2564

ต.ค. 2564

ฉบบั ท่ี 1/2564 วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

พร้อมบุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือกับนายเพ็ญภาส เพชร
ภาน ผู้อานวยการ สาธารณสุขอาเภอเจาะไอร้อง พร้อมคณะ เรื่องการจัดการสอบปลายเรียน
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 ณ อาคารเนกประสงค์ กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง อาเภอเจาะไอร้อง จงั หวัดนราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 2/2564 วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะ

ไอรอ้ ง พร้อมบุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือกับนาย
เพ็ญภาส เพชรภาน ผู้อานวยการ สาธารณสุขอาเภอเจาะไอร้อง พร้อมคณะ เพ่ือให้
คาแนะนาในเร่ืองการดาเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ณ อาคารเนกประสงค์
กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง อาเภอเจาะไอร้อง จงั หวดั นราธิวาส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 3/2564 วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.

อาเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวนิรดา เอ่ียมสอาด ครูอาสาฯปอเนาะ
ดาเนินการชี้แจงการเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2564 ให้กับนักศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน
อาเภอเจาะไอร้อง จังหวดั นราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 4/2564 วนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2564

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.

อาเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นท่ี
ติดต้ังป้ายสนามสอบ เพ่ืออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผู้มาสอบ ณ ตาบล
มะรอื โบออก อาเภอเจาะไอรอ้ ง จงั หวดั นราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 5/2564 วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.

อาเภอเจาะไอร้อง ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

ดาเนินการรับข้อสอบปลายภาค ประจาภาคเรยี น 1/2564 โดยจะมีการจัด

ทดสอบปลายภาคในวันที่ 2-3 และ 9 ตุลาคม 2564 ณ สานักงาน กศน.

จงั หวดั นราธิวาส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 6/2564 วนั ท่ี 2 ตลุ าคม 2564

วันท่ี 2 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผุ้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

พรอ้ มบุคลากรครู กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง ใหก้ ารต้อนรับนางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการ และคณะ นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อตรวจเยี่ยม
การดาเนินการให้กาลังใจ ของเจ้าหน้าที่บุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ณ โรงเรียนบ้าน
มะรอื โบออกมิตรภาพที่ 199 ตาบลมะรอื โบออก อาเภอเจาะไอรอ้ ง จงั หวัดนราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 7/2564 วนั ที่ 2 ตลุ าคม 2564

วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน. อาเภอเจาะไอร้อง ได้
ประสานกับรักษาการ ผอ.รพสต.มะรือโบออก เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อสม. ดาเนินการคัด
กรองผู้เข้าสอบตามมาตรการ COVID-19 ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับ
นักศึกษาการศึกษา กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ระหว่างวันท่ี 2-3 ตุลาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียน
บา้ นมะรือโบออกมติ รภาพฯ ตาบลมะรือโบออก อาเภอเจาะไอร้อง จังหวดั นราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 8/2564 วนั ที่ 2 ตลุ าคม 2564

วันที่ 2 - 3 ตุลาคม ๒๕๖๔ นายคมกฤช สาหลัง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาไอร้อง พร้อม

บุคลากร กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ดาเนินการสอบวดั ผลสมั ฤทธปิ์ ลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านมะรือโบออก
มติ รภาพฯ ตาบลมะรอื โบออก อาเภอเจาะไอร้อง จงั หวัดนราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 9/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

วนั ที่ 10 ตลุ าคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผ้อู านวยการ กศน. อาเภอ
เจาะไอรอ้ ง พร้อมด้วย คณะครู กศน.อาเภอเจาะไอร้อง ดาเนนิ การจดั การสอบ
N-net ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564 สาหรบั นักศกึ ษาที่คาดวา่ จะจบการศกึ ษา
ทุกระดบั ณ โรงเรียนบา้ นมะรือโบออกมติ รภาพท่ี 199 ตาบลมะรอื โบออก อาเภอ
เจาะไอร้อง จงั หวัดนราธวิ าส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 10/2564 วนั ที่ 7 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
รว่ มประชาสัมพันธ์ 10 จงั หวัด ติดเชอื้ โควดิ -19 สูงสดุ

วันท่ี 7 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 11/2564 วนั ที่ 7 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสัมพนั ธ์ ยอดผปู้ ่วยติดเชอื้ ภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค
วนั พฤหัสบดที ่ี 7 ตุลาคม 2564 จานวน 11,042 ราย
หมายเหตุ
- แหลง่ อ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข
- ข้อมูล ณ เวลา 01:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 12/2564 วนั ท่ี 7 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ จานวนการได้รบั วัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ต.ค. 2564)
รวม 57,387,052 โดส ใน 77 จังหวดั

ภาพรวมยอดฉดี วคั ซีน วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564
ยอดฉีดทว่ั ประเทศ 730,807 โดส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 13/2564 วนั ที่ 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสมั พนั ธ์ สถานการณ์ทั่วโลก วันท่ี 8 ตุลาคม 2564

เวลา 06:00 น.
- ผปู้ ว่ ยยนื ยัน 237,479,494 ราย

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 14/2564 วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ ยอดผ้ตู ิดเชอ้ื โควดิ -19
วันศกุ ร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564
รวม 11,140 ราย

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 15/2564 วนั ที่ 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสมั พันธ์ วนั ศกุ ร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณก์ ารติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตง้ั แตว่ ันที่ 1 เมษายน 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 16/2564 วนั ที่ 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสัมพนั ธ์ สถานการณ์โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-
19) ทัว่ โลก

วนั ศุกร์ท่ี 8 ตลุ าคม 2564 เวลา 10.00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 17/2564 วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสัมพันธ์ ข้อมลู ผตู้ ดิ เชอ้ื ระลอกใหม่ในประเทศตามพ้ืนท่ี
วนั ศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 18/2564 วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสัมพันธ์ 10 อันดับจงั หวดั ทมี่ จี านวนผตู้ ดิ เชื้อโควดิ
ในประเทศรายใหม่สูงสดุ

แหล่งข้อมูล : กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสุข
วันศกุ ร์ท่ี 8 ตลุ าคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 19/2564 วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
ร่วมประชาสมั พนั ธ์ จานวนผตู้ ดิ เชื้อโควิด-19

วนั ที่ 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 20/2564 วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสมั พนั ธ์ สถานการณท์ ่วั โลก
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 06:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 21/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
รว่ มประชาสัมพนั ธ์ ยอดผู้ติดเชื้อโควดิ -19

วนั เสาร์ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 22/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสมั พนั ธ์ วนั เสารท์ ่ี 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชอื้ COVID-19 ในประเทศ
ขอ้ มูลตง้ั แตว่ ันที่ 1 เมษายน 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 23/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสมั พนั ธ์ สถานการณโ์ รคติดเช้ือไวรสั โคโรนา

2019 (COVID-19) ทวั่ โลก

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 24/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสัมพันธ์ ขอ้ มลู ผู้ตดิ เช้ือระลอกใหม่ในประเทศตามพนื้ ที่
วันเสาร์ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 25/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

รว่ มประชาสัมพนั ธ์ 10 อันดบั จังหวัดทมี่ ีจานวนผู้ตดิ เช้ือโควดิ
ในประเทศรายใหม่สงู สุด

แหล่งขอ้ มูล : กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสุข
วนั เสารท์ ี่ 9 ตลุ าคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 26/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
รว่ มประชาสัมพันธ์ จานวนผตู้ ดิ เชอ้ื โควดิ -19

วันท่ี 9 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 27/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ จานวนการไดร้ บั วคั ซีนสะสม (28 ก.พ. - 8 ต.ค. 2564)
รวม 59,308,772 โดส ใน 77 จังหวดั

ภาพรวมยอดฉีดวัคซนี วนั ท่ี 8 ตลุ าคม 2564
ยอดฉดี ทัว่ ประเทศ 1,010,072 โดส

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 28/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ สถาบนั ปอ้ งกันควบคุมโรคเขตเมอื ง (สปคม.)
เปดิ ใหบ้ รกิ ารคลินกิ ตรวจคดั กรองโควดิ 19
(Mobile ARI Clinic)

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 29/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสัมพนั ธ์ รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันท่ี 9 ตุลาคม 2564 จานวน 73 ราย
แหลง่ ข้อมลู : กระทรวงสาธารณสขุ

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 30/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสมั พนั ธ์ สถานการณ์โรคโควิด-19 ท่ัวโลก
วันท่ี 9 ตลุ าคม 2564

แหล่งขอ้ มลู : กระทรวงสาธารณสุข

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 31/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสมั พันธ์ สถานการณ์โรคโควิด-19 เอเซยี บาง
ประเทศ

วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 32/2564 วนั ที่ 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
รว่ มประชาสมั พนั ธ์ ยอดผตู้ ดิ เชือ้ โควดิ -19

วันอาทิตย์ท่ี 10 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 33/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสัมพนั ธ์ ข่าวดี สหราชอาณาจักรถอนไทย

ออกจากบญั ชแี ดง

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 34/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

ร่วมประชาสมั พนั ธ์ วนั อาทติ ย์ท่ี 10 ตลุ าคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณก์ ารติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตงั้ แต่วนั ท่ี 1 เมษายน 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 35/2564 วนั ที่ 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

รว่ มประชาสัมพันธ์ หากเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์หลงั ฉีดวัคซีนโควดิ -19
ขอรับ “เงนิ ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ” ได้

ที่มา สานักงานหลกั ประกันสขุ ภาพแห่งชาติ

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 36/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ทวั่ โลก

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 37/2564 วนั ที่ 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสมั พันธ์ ขอ้ มูลผูต้ ดิ เชอื้ ระลอกใหม่ในประเทศตามพ้นื ที่
วันอาทติ ย์ท่ี 10 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 38/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ 10 อันดับจังหวัดทีม่ ีจานวนผูต้ ดิ เชื้อโควดิ

ในประเทศรายใหม่สงู สุด

แหล่งขอ้ มูล : กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสุข

วนั อาทิตยท์ ี่ 10 ตลุ าคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 39/2564 วนั ที่ 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...

รว่ มประชาสมั พันธ์ จานวนผู้ติดเชอ้ื โควิด – 19
วนั ที่ 10 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 40/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสมั พันธ์ รายละเอยี ดผูเ้ สยี ชีวิตของประเทศไทย
วนั อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จานวน 84 ราย
แหล่งขอ้ มลู : กระทรวงสาธารณสุข

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 41/2564 วนั ท่ี 10 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสัมพนั ธ์ สถานการณโ์ รคโควดิ -19 ทวั่ โลก
วนั ท่ี 10 ตุลาคม 2564

แหล่งขอ้ มลู : กระทรวงสาธารณสขุ

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 42/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
ร่วมประชาสมั พันธ์ สถานการณ์ COVID-19 นราธวิ าส

วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 43/2564 วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
ร่วมประชาสัมพันธ์ ทิง้ ชดุ ตรวจ Antigen Test Kit

(ATK) ให้ถูกต้องและปลอดภยั ทส่ี ดุ

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 44/2564 วนั ที่ 9 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
รว่ มประชาสมั พันธ์ อยู่ในบา้ นตอ้ งใส่หนา้ กากอนามยั

ปอ้ งกัน ครอบครัว ตดิ เช้อื โควดิ -19 โดยไมต่ ัง้ ใจ

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 45/2564 วนั ที่ 12 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
ร่วมประชาสัมพนั ธ์ สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส

วันท่ี 12 ตุลาคม 2564

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 46/2564 วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...
ร่วมประชาสมั พันธ์ Save NARA ปกปอ้ งคนนราด้วย

วคั ซีน

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 47/2564 วนั ท่ี 47 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอรอ้ ง...
รว่ มประชาสัมพนั ธ์ ยกการด์ สงู กบั 5 สิง่ ท่ีสงู วัย

ต้องทา

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ที่ 48/2564 วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสัมพนั ธ์ รายละเอียดผเู้ สียชีวิตของประเทศไทย
วนั อังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 จานวน 84 ราย
แหล่งขอ้ มลู : กระทรวงสาธารณสุข

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]

ฉบบั ท่ี 49/2564 วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2564

กศน.อาเภอเจาะไอร้อง...

ร่วมประชาสัมพันธ์ ยอดผปู้ ว่ ยติดเชอ้ื ภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค

วันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 จานวน 9,231 ราย

หมายเหตุ

- แหล่งอ้างองิ กระทรวงสาธารณสขุ
- ข้อมูล ณ เวลา 01:00 น.

กศน.อำเภอเจำะไอรอ้ ง 0-7354-4177 0-7354-4177 [email protected]


Click to View FlipBook Version