The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by รัฐศาสตร์, 2022-07-10 22:25:52

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล

1. Blockchain (บล็อกเชน)

"บล็อกเชน" คือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ที่ไม่มีตัวกลาง ใช้รูปแบบการจัดเก็บเป็น

สำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

และมีสิทธิในข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใดๆ สำเนาข้อมูลในฐานเดียวกันก็


จะอัพเดทตามไปด้วยทันที ทำให้ปลอมแปลงข้อมูลได้ยาก
ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง "Bitcoin" อีกทั้งยัง


สามารถพัฒนาไปใช้ในระบบอื่นๆ ที่ต้องการความโปร่งใสได้ด้วย

2(ค. รCิปrโyทpเtคo

อcรu์เrรrนeซnี)cy

"คริปโทเคอร์เรนซี" คือ "สินทรัพย์ดิจิทัล" ประเภทหนึ่งที่อยู่ในระบบบล็อกเชน
เกิดขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนคล้ายกับเงิน แต่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้
จึงจัดว่าเหรียญคริปโทฯ เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินดิจิทัล ที่สามารถซื้อขาย
แลกเปลี่ยน และสะสมได้

(Non-Fu3n.giNb

lFeTToken)

"NFT" คือสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประเภทหนึ่งในระบบบล็อกเชน ที่มีจุดเด่นคือสามารถ

ใช้แสดงความเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้
NFT ในต่างประเทศ เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในแวดวงงาน

ศิลปะและนักสะสมที่เข้ามาสร้างตัวตนแบบดิจิทัลกันมากขึ้น เช่น งานศิลปะ
เกม และการลงทุน ฯลฯ

(Decentra4li.zDe

deFFi inance)

ระบบการเงินแบบ "ไม่มีศูนย์กลาง" หรือ ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
ผ่านระบบ Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธนาคาร

"DeFi" จะถูกสร้างบนระบบนิเวศน์ของ "Ethereum" ทุกธุรกรรมจะดำเนิน

การผ่าน "Smart Contract" หรือสัญญาซื้อขายเงินดิจิทัล ซึ่งข้อดีคือ ไม่ว่า

ใครก็จะไม่สามารถแก้ไข หรือปลอมแปลงข้อมูลในธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ระบบ


DeFi มีความโปร่งใสเพราะไม่ว่าใครก็สามารถเข้าตรวจสอบผ่าน
Smart Contract ได้ทุกเวลานั่นเอง

(Central 5. DCi

gBitDaCl Currency)
Bank

"สกุลเงินดิจิทัล" ที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือธนบัตรในรูปแบบดิจิทัล มีมูลค่า


คงที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ช่วยลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น


ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง

6. Metavers
e (เมตาเวิร์ส)

"เมตาเวิร์ส" หรือ "เทคโนโลยีเสมือนจริง" คือเทคโนโลยีที่ผสมผสาน

"โลกความจริง" และ "เทคโนโลยี" ที่เป็นเรื่องจินตนาการเข้าด้วยกัน ทำให้

มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ในโลกเสมือนที่สร้างขึ้น ที่เกิด

เป็นการปฏิสัมพันธ์หรือมูลค่าต่างๆ ตามมา เช่น ไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร


บนโลกเสมือนจริง แต่ตัวนั่งอยู่ที่บ้าน เป็นต้น

7. BIN attack

ภัยทางไซเบอร์อย่างหนึ่ง ที่เป็นลักษณะการ "หลอกขอข้อมูล" สุ่มเลขบัตร

หรือใช้ข้อรั่วไหลจากแพลตฟอร์มเสี่ยง เพื่อตัดเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตโดยที่


เจ้าของบัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(Electronic K8n.oew-K
YYoCur Customer)

ระบบการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ให้บริการทางการ

เงินจะผู้ใช้บริการทำเพื่อป้องกันการสวมรอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการทำ


NDID การจดจำใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ฯลฯ

9. NDID (National Digital ID)

"NDID" คือการบริการ "ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล" เพื่อสมัครบริการ

ทางการเงินต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก สะดวก

รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขา และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

(One 10. O
PaTsPsword)
Time

รหัสผ่าน ที่ใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันตน

ก่อนทำธุรกรรมออนไลน์

THANK YOU


Click to View FlipBook Version