The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Basic English Vocabulary

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kannaphat_s, 2021-11-03 04:44:07

Vocabulary

Basic English Vocabulary

Unit 1

nature noun เน – เชอะ ธรรมชาติ
exercise noun เอ๊ก เซอ ไซศ การออกกาลัง
แบบฝึกหัด
environment noun เอน็ ไฝ้ รน่ึ เม็นท์
ส่ิงแวดล้อม
animal noun แอน๊ เน็อ เม่ลิ
สตั ว์
human adjective ฮว้ิ – มึ่น
มนษุ ย์

soil noun ซอยล ดิน / พนื้ ดนิ
sand noun แซนด ทราย
clay noun เคล โคลน / ดนิ เหนียว
stone noun สโตน หนิ
leaf ลีบฟ ใบไม้
noun

healthy adjective เฮ้ว – ธิ มสี ขุ ภาพดี
โปรตีน
protein noun โพรทีน
คาร์โบไฮเดรต
carbohydrate noun คาร์โบไฮเดรท วติ ามนิ
โภชนาการ
vitamin noun ไฝ้ เทอ มนิ

nutrition noun นิวทรี้ฌนึ่

food noun ฟดุ อาหาร
grow verb โกร เจรญิ เติบโต
reproduction noun รเี พรอด๊ักฌึน่ การสืบพนั ธุ์
light noun ไลท
shadow แฌด้ – โด่ แสงไฟ
noun เงา

lake noun เลค ทะเลสาบ
ocean noun โอ – ชึน มหาสมทุ ร
river noun รี้ – เฝ็อ
pond noun พอนด แมน่ ้า
waterfall วอ เทอ ฟอล สระน้า / บ่อน้า
noun
น้าตก

dangerous adjective เดน เจอ รัส อันตราย
harmful เปน็ อันตราย
accident adjective ฮ้าม – ฟุล
injured อบุ ตั เิ หตุ
unsafe noun แอก็ เซอะ เดน็ ท ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ปลอดภยั
verb อิน – เจิรด์

adjective อนั – เซฟ

thin adjective ธิน / ฏนิ ผอม / บาง
thick adjective ธคิ / ฎิค หนา
wide adjective กวา้ ง
tall adjective ไวด สงู
short adjective ทอล
ชอร์ท สน้ั / เตี้ย

illness noun อิล – นสิ ความเจบ็ ปว่ ย
doctor noun ด๊อกเทอ หมอ / แพทย์
medicine noun เมด ดิ ซน่ึ
hygiene noun ไฮ้ – จิน ยา
ได๊ – เอ็ท สขุ อนามัย
diet noun อาหาร

past adjective พาสท อดีต
present ปัจจบุ ัน
future adjective เพรส – เซินท อนาคต
life cycle วงจรชวี ิต
change noun ฟิว้ เชอ เปล่ียนแปลง

noun ไลฟ์ – ไซเคลิ

verb เชนจ

plastic noun พลาส – ทคิ พลาสตกิ
breathe verb
oxygen noun บรธี หายใจ
carbon dioxide noun
perish ออคซิเจน ออกซิเจน
verb
คาร์บอนไดออกไซด์ คารบ์ อนไดออกไซด์

เพ้ – ริช ตาย

Unit 2 :

activity noun แอก็ ทิ้ฝเ ออิ้ กทจ้ กทรรม
vacation noun ฝอ้ ฝค ชน่ั ฝวลาว่าง / วนั หยุด
together adverb ิู ฝกท๊ิ ฝธอะ
ด้วยกทนั
warm adjective วอรม์ อบอุ่น
hot adjective ฮอิ รอ้ น

baby noun ฝบบ้ ิารกท
child noun ไชดฺ ฝด็กท
adult noun อะ - ดัลิฺ ผ้ใู หญ่
birth ฝบร้ ธ์ กทารฝกท้ด
born noun บอร์น โดยกทาฝนด้
adjective

family noun แฟ ม้ ลี่ ครอบครัว
gender noun ฝจ็น – ฝดอะ ฝพศ
noun
male ฝมล ฝพศชาย
female noun ฟี – ฝมล ฝพศหญ้ง
noun ด้๊ว – ิ้ หนา้ ิี่
duty

sibling noun ซบ้ – บล่้ง พีน่ อ้ ง
parent noun แพ – รึ่นิฺ พอ่ / แม่
noun บิบาิ
role โรล ปลอดภยั
safe adjective ฝซฟ
money noun มันน่ี ฝง้น

travel verb แิรฟ – ฝวล้ ฝด้นิาง / ิอ่ งฝิ่ยี ว
protect verb
noun โพร – ฝิค ปกทปอ้ ง
scar
virus noun สคาร์ แผลฝป็น
cough verb
ไว - ฝร้ส ไวรสั

คอฟ ไอ

immediately adverb อม้ ม้เ ฝดียิ ล้ โดยิันิี
แพร่ / กทระจาย
spread verb สฝปรด แตะ / สัมผัส

touch verb ิัช ภายนอกท
อวยั วะ
external adjective ฝอ็กท ฝิอะ ฝนล้

organ noun ออ - กทน่ึ

ear noun ฝอีย หู
nose noun โนส จมกู ท
mouth noun ฝมา้ ธฺ ปากท
eye อาย ตา
head noun ฝฮด หัด
noun

heart noun ฮาริ์ หวั ใจ
lung noun ลัง ปอด
stomach noun สิมั – มคั ิอ้ ง / กทระฝพาะ
brain ฝบรน สมอง
kidney noun คด้เ – น้ ไต
noun

phonics adjective ฟอ - นก้ ทสฺ ฝกทีย่ วกทับฝสยี งพดู
blood noun บลัด ฝลือด
vein noun ฝอน
cell ฝซ็ล ฝสน้ ฝลือดดา
toxic noun ฝซลล์
adjective ิอค – ซค้ ฝปน็ พ้ษ

bleach noun บลีช กทารฟอกทสี /
alcohol noun แอล กทะ ฮอล สารฟอกทขาว
detergent noun ด้ ฝิอ้ จึนิฺ
cause แอลกทอฮอล์
effect noun คอส
noun อฝ้ ฟคิฺ ผงซกั ทฟอกท

สาฝหตุ

ผลกทระิบ

World Wide

of

Technology

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

computer noun (คมั พิวเทอะ) คอมพวิ เตอร์
smart phone noun (ซมาท โฟน) สมาร์ทโฟน

electronic noun (อิเล็คทรอน-อิค) อิเล็กทรอนกิ ส์

electricity noun (อีเลคทรสิ ซิที) ไฟฟา้
suitable adjective (ซทู ะเบิล) เหมาะสม

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

material noun (มะเทีย-เรยี ล) วัสดอุ ุปกรณ์
collect verb (ค็อลเลคท) สะสม

relevant adjective (เรลลิเวินทฺ) เกีย่ วขอ้ ง

polygon noun (พอล-อิก็อน) รูปหลายเหลีย่ ม
technology noun (เทคนอลโลจี) เทคโนโลยี

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning
ร่วมมือ
collaborate verb (คะแลบบะเรท) ปลอดภัย
safe adjective (เซฟ) เครื่องมือ
แบบอยา่ ง
tool noun (ทูล) สงั คม

model noun (โมเดิล)
community noun (คอ็ มยู-นทิ ิ)

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning
หาข้อมลู
search verb (เซิช)
way noun (เว) ทาง
โปรแกรม
program noun (โพรแกรม) ถูกต้อง
จดั หมวดหมู่
right adjective (ไรท)
categorize verb (แคท-อิโกะไรส)

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

store noun (ซโท) ร้านคา้
purpose noun (เพอ-พซั ) วัตถปุ ระสงค์

element noun (เอล-อิเม็น) ธาตุ

emphases noun (เอมฟาซิส) ความสาคญั
method noun (เมธเธิด) วิธีการ

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

addition noun (อะดิชเชนิ ) ส่วนที่เพิม่ เขา้ ไป
solve verb (ซอลฺฟว) แก้ปญั หา

minus adjective (ไม-นซั ) การลบ

weight noun (เวท) นาหนัก
kilogram noun (คิลละแกรม) กิโลกรัม

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

composition noun (คอมพะซิซเชนิ ) สว่ นประกอบ
various adjective (แวเรยี ส) มากมาย

several adjective (เซิฟวเริล) มากมาย

type noun (ไทพ) ประเภท
instrument noun (อินสทรเู มนิ ทฺ) อุปกรณ์

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

application noun (แอพพลเิ คเชิน) แอปพลิเคชนั
express verb (อิคซเฺ พรส) บรรยาย

sign noun (ไซน) สญั ลกั ษณ์

label noun (เล-เบ็ล) ฉลาก
warn verb (วอน) เตือน

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

need verb (นดี ) จาเป็น
equipment noun (อิควพี -เมน็ ท) อปุ กรณ์

simple adjective (ซิมเพลิ ) ง่าย

process noun (พรอซ-เอซ็ ) กระบวนการ
turn on verb (เทินออน) เปดิ

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning
ปดิ
turn off verb (เทินออฟ) ปดิ
shut down verb (ชทั ดาว)
สญั ลักษณ์
symbol noun (ซีม-บัล) ขอ้ ความ
ขนั ตอน
message noun (เมซ-ซิจ)
step noun (ซเท็พ)

It’s a Wild
World

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

wide adjective (ไวด) กวา้ ง
ทวีป
continent noun (คอน-ทิเนน็ ท) สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
environment noun (เอนไวเรนิ เมินทฺ) สั่ง

nature noun (เน-เชอะ)

order verb (ออ-เดอะ)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

request verb (รคิ เวซท) ขอรอ้ ง
สาคญั
important adjective (อิมพอ-แท็นท) โลก
แผนที่
globe noun (โกลบ) ภาพถา่ ย

map noun (แมพ)

photograph noun (โฟทะกราฟ)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

festival noun (เฟสทิเวลิ ) ประเพณี
ตาแหนง่
position noun (พะซิชเชนิ ) ปรากฏ
ความสัมพนั ธ์
appear verb (อะเพีย) กายภาพ

relationship noun (รเี ลเชนิ ชิพ)

physical adjective (ฟสิ ซิเคิล)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

phenomena noun (ฟนิ อมมะนะ) ปรากฏการณ์
earth โลก
area noun (เอิธ) พน้ื ที่
local
Asia noun (แอเรยี ) ทอ้ งถิน่
เอเชยี
adjective (โลเคิล)

noun (เอเชยี )

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

Africa noun (แอฟรกิ า) แอฟรกิ า
culture วัฒนธรรม
tradition noun (คัลเชอะ) ธรรมเนยี ม
dress
north noun (ทระดิชเชนิ ) แตง่ ตวั
ทิศเหนอื
verb (เดรส)

noun (นอธ )

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

south noun (เซาธ)์ ทิศใต้
east ทิศตะวันออก
west noun (อีสท์) ทิศตะวันตก
habitat ทีอยอู่ าศัย
realize noun (เวสท์)
เข้าใจ
noun (แฮบบแิ ทท)

verb (รอี ะไลซฺ)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

resident noun (เรสซเิ ดินทฺ) ทีพ่ ัก
เคารพ
respect verb (รสี เพคทฺ) ศาสนา
เขา้ รว่ ม
religion noun (รลี ิจเจิน) ภูมิใจ

participate verb (พาทิซซิเพท)

proud adjective (เพราด)ฺ

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

Buddha noun (บุดดะ) ศาสนาพุทธ
ดนตรี
musical noun (มวิ ซิเคิล)
การแสดง
performance noun (เพอฟอมเมนิ ซ)์ มารยาท
พฤติกรรม
manner noun (แมนเนอะ)

behavior noun (บเิ ฮฟเยอะ)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

accept verb (แอคเซพท)ฺ ยอมรบั
different แตกต่าง
practice adjective (ดิฟเฟรนิ ท)ฺ ฝึกซอ้ ม
ความเช่อื
belief verb (แพรคทิซ) วาตภัย
windstorm
noun (บลิ ีฟ)

noun (วินดฺสทอร์ม)

It’s a Wild World

Vocabulary Part of speech Pronunciation Meaning

flood noun (ฟลดั ) นา้ ทว้ ม
เปน็ ไปได้
possible adjective (พอสซเิ บลิ ) หลบหนี
แผ่นดินไหว
escape verb (เอซเคพ') ภเู ขาไฟ

earthquake noun (เอิธเควค)

volcano noun (วอลเคโน)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เวียงแหง เมืองแห่งความสุข
Next Book
นิทานเรื่อง แกะและแพะ