The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syukainahfatimarazali, 2021-12-15 22:13:27

E-MAJALAH HIBAH

E-MAJALAH HIBAH

DIS MPU
2021 23012
29
PENGAJIAN
SYUKAINAH FATIMA ISLAM
BINTI RAZALI
E-
04DPM20F2071 MAJALAH

NURUL SYAZA IZZATI SKIM
BINTI ZULHAIRI PERLINDUNGAN

04DPM20F2055 IKHLAS
DARI-KU
SITI NUR AMIRAH ( HIBAH )
BINTI ISA
NAMA
04DPM20F2059 PENSYARAH

USTAZAH
RASIDAH BT

MD NOR

NUR SYAMIMI
BINTI SOLA HUNDIN

04DPM20F2063

NOR SAFFA DPM 2B
BIN TAHIR

04DPM20F2075

Isu 25 Disember 2021

TAKAFUL
INGATLAH! MATI ITU DATANG TIBA-TIBA

Dalam isu ini:

IKHLAS DARI-KU ( HIBAH )

IKHLAS Dariku direka khas sebagai Hibah
(hadiah) dari anda kepada individu yang anda
telah pilih apabila anda meninggal dunia.
Rekaan produk ini sangat ringkas tetapi
ianya dilengkapi dengan lapisan manfaat
yang banyak termasuklah ganjaran tunai bagi
meraikan setiap detik bahagia anda. Anda
dan orang yang tersayang semestinya akan
mendapat manfaat daripada produk ini.

IKHLAS DARIKU, HADIAH
UNTUKMU!

H : Had perlindungan yang tinggi
I : Insentif untuk peristiwa kehidupan
B : Bonus untuk haji
A : Accelerated Death Expense – bayaran
segera tanpa sebarang pertanyaan
H : Hadiah untuk yang tersayang

KEPENTINGAN
HIBAH

Pernahkah Anda Terfikir, Kenapa
Anda Perlu Ambil HIBAH?

ISI KANDUNGAN 01
02
PENGHARGAAN 03
PENGENALAN
DEFINISI HIBAH 04 KEKURANGAN HIBAH TAKAFUL 09
MAKSUD
HIBAH ISI KANDUNGAN

SIAPA YANG PATUT AMBIL 10
HIBAH TAKAFUL ?
YANG KRITIKAL HIBAH 11
7 ISU YANG BERKAITAN 12 - 13

KESIMPULAN 14

PERUNDANGAN SYARIAH 05

KELEBIHAN HIBAH TAKAFUL 06 - 08

PENGHARGAAN

Bintang bersinar di waktu malam,
Betapa indahnya masya Allah,
Terimalah salam mulia dalam islam,
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Alhamdullilah, bersyukur ke atas ilahi dengan
limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa, tenaga
yang dianugerahkan kepada kami dapat juga kami
menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

Dengan kesempatan yang ada ini kami amat
berbesar hati untuk mengucapkan jutaan terima
kasih kepada Ustazah Rasidah Binti Md Nor, selaku
pensyarah kerana telah meletakkan sepenuh
kepercayaan beliau kepada kami untuk melunaskan
tugasan yang diberikan.

Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua pihak yang tidak putus-putus dalam
usaha membantu menyempurnakan tugasan ini
terutamanya kepada pensyarah kami Ustazah
Rasidah Binti Md Nor atas budi bicara beliau dalam
memberi tunjuk ajar sepanjang masa tugasan ini
dijalankan.

Selain itu, saya mengambil kesempatan untuk
mengucapkan terima kasih kepada rakan
sekumpulan saya kerana telah banyak menghulurkan
bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha
menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.

PENGENALAN HIBAH

Hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang
dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada

seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa
sebarang balasan ('iwad). Ia berbeza dengan wasiat yang
merupakan pemberian harta selepas berlaku kematian

pewasiat. Hibah merupakan amalan sunat yang
digalakkan dalam islam sepertimana firman Allah swt

yang bermaksud :Dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta dan (memerdekakan)

hamba sahaja
Surah Al-Baqarah Ayat : 177

PENGERTIAN HIBAH

DARI SUDUT BAHASA

Kalimah Arab yang memberi maksud 'Pemberian'
Di sudut bahasa : Pemberian yang tidak didahului oleh
tuntutan hak, dan padanya ( barang yang diberikan itu )

ada kegunaan bagi orang yang diberikan.
Hibah boleh jadi pada zat tertentu dan bukan zat

tertentu.
Contoh ada 'ain / zat tertentu ialah mengurniakan/
memberi anak lelaki atau perempuan ( lihat : surah al-

Syuura Ayat : 49 )
Contoh tiada 'ain / zat tertentu ialah mengurniakan

rahmat ( lihat : surah Aali 'Imran Ayat : 8 )

HIBAH

Apakah yang dimaksudkan dengan
hibah takaful ?

Hibah takaful ini adalah Benefisiari atau hibah
gabungan daripada dua takaful. Waris yang terima
perkataan yang mempunyai pampasan berhak 100% ke
maksud yang berbeza. atas wang tersebut dan
Hibah bermaksud hadiah atau tidak perlu
memberi sesuatu dengan membahagikannya
sukarela. mengikut faraid.
Takaful pula membawa maksud
pelan perlindungan kewangan Setakat hari ini, telah ada 15
patuh syariah. syarikat yang menyediakan
perkhidmatan takaful ini kepada
Menyumbang sejumlah duit rakyat Malaysia, khususnya
hari ini kepada mana-mana buat mereka yang beragama
syarikat takaful, nanti apabila Islam. Kesimpulannya hibah
berlaku kematian atau takaful boleh difahami sebagai,
kecacatan kekal, syarikat akan Hadiah berbentuk sejumlah
bayar pampasan. Semasa wang pampasan yang diberikan
membuat permohonan oleh syarikat takaful kepada
menyertai takaful, peserta akan ahli waris (penerima) setelah
diminta untuk membuat pilihan disahkan penyumbang sijil
cara pemberian pampasan. takaful meninggal dunia
ataupun mengalami cacat
Penamaan. Waris yang kekal. Hadiah pampasan ini
terima pampasan ini terkeluar daripada bahagian
bertindak sebagai harta pusaka si mati dan tidak
pemegang amanah sahaja, perlu difaraidkan kepada
perlu diuruskan mengikut semua waris.
urusan harta pusaka seperti
membayar hutang dan
pembahagian mengikut
faraid.

H ad Perlindungan yang Tinggi

I nsentif untuk Peristiwa Kehidupan

B onus untuk Haji

A ccrelerated Death Expense
- bayaran segera tanpa sebarang pertanyaan

H adiah untuk yang tersayang

05

PERUNDANGAN
SYARIAH

HIBAH TAKAFUL DARI SUDUT PANDANG
PERUNDANGAN SYARIAH

Hibah takaful adalah suatu manfaat yang baru Seterusnya, resolusi Bank Negara Malaysia tersebut
diwartakan dalam perundangan syariah Islam diperkemaskan lagi dengan oleh Akta Kewangan
di Malaysia. Islam 2013, atau dalam Bahasa Inggeris dipanggil
Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA 2013).
Sebelum wujudnya hibah takaful, amalan yang
berlaku di Malaysia adalah setelah berlaku Merujuk kepada Perenggan 3(2), Jadual 10 dalam
kematian peserta takaful, manfaat takafulyang IFSA 2013, manfaat takaful yang diterima tersebut
diterima oleh penama perlu diuruskan sebagai akan menjadi milik penerima hibah secara mutlak.
sebahagian daripada harta pusaka si mati Tidak menjadi sebahagian daripada harta pusaka
(peserta takaful) dan manfaat tersebut tidak tertakluk kepada hutang
Ini kerana penama tersebut adalah wasi yang si mati tersebut (peserta takaful).
bertindak sebagai pelaksana mengagih-
agihkan manfaat takaful kepada mereka yang Kesannya adalah pemberian (hibah) ini tidak boleh
berhak mengikut sistem faraid. dicabar oleh mana-mana ahli waris si mati (peserta
takaful) kerana manfaat tersebut telah dipindah
Pada 2007, Majlis Penasihat Syariah Bank milik kepada penama dan proses penamaan telah
Negara Malaysia telah mengeluarkan sebuah berlaku ketika hayat peserta takaful.
resolusi, di mana resolusi tersebut
membenarkan manfaat Takaful dihibahkan Oleh itu dapat disimpulkan, hibah takaful ini sah
kepada penama sebagai benefisiari tunggal. dari sudut perundangan syariah kerana telah ada
akta yang menyebutkan khusus tentang perkara ini.

06

KELEBIHAN HIBAH
TAKAFUL

1 – SELESAIKAN HUTANG 2 – PENGGANTI PENDAPATAN

Cerita bab hutang nie, zaman sekarang siapa Ini mudah nak explain. Hibah takaful akan jadi
yang tak berhutang? Orang kaya juga pengganti gaji untuk beberapa tahun, jadi
berhutang. Bab hutang nie, jangan main-main. waris tak perlu tunggu sehingga selesai
Ada kes sampai letak nota di batu nisan nak pembahagian harta pusaka baru nak dapat
bagitahu pada waris arwah. bahagiannya. Keadaan sekarang suami-isteri
Keutamaan membayar hutang adalah bekerja, biasanya masing-masing akan
tanggungjawab diri sendiri, waris tidak wajib membantu sama lain. Apa perasaan jika ada
untuk melunaskan si mati. Saya terbaca post bahagian yang tak dapat bayar, tambah perit
Majlis Agama Islam Selangor, menyatakan jika isteri hanya surirumah sepenuh masa.
hutang tidak akan terhapus sehingga ia Jika gaji anda sekarang ada RM5000 sebulan.
diputuskan oleh Allah swt nanti. Walaupon Dengan polisi hibah takaful RM200,000.00
arwah mati syahid. Termenung jap saya, itu maka ia dapat bertahan selama 40 bulan / 3
yang mati syahid pon hutang kekal sampai tahun 4 bulan. Pengiraan nilai hibah takaful ini
kiamat, kita apalah lagi. adalah contoh saja, ia bergantung kepada
“Diampun semua dosa orang yg mati syahid keperluan individu.
kecuali jika dia mempunyai hutang (dengan Pada masa ini kita dikejutkan pelbagai isu
manusia).” (Riwayat Muslim) kematian, ada yang mati sihat, mati muda,
Hutang akan diselesaikan terlebih dahulu mati kemalangan, mati ketika tidur. Terjadi
selepas menolak kos pengurusan jenazah dan pada kita macam mana?
diselesaikan hutang sebelum diagihkan Semoga kita bertemu Allah dalam keadaan
kepada waris faraid. Jika harta yang ada boleh baik tanpa menyusahkan waris yang
selesaikan hutang ok la, tapi lebih baik ditinggalkan.
kekalkan harta tanpa dicairkan.

07

KELEBIHAN HIBAH
TAKAFUL

3 – PENERIMA MUTLAK 4 – PROSES TUNTUTAN LEBIH CEPAT

Berdasarkan perenggan 2(4), Jadual 10 APKI Jika nak tunggu proses tuntutan harta selesai
2013, para pengendali takaful kini diwajibkan biasanya mengambil masa berbulan-bulan atau
untuk mempamerkan secara ketara dalam bertahun. Sementara menunggu proses selesai, duit
borang penamaan bahawa peserta itu boleh: dari hibah takaful boleh dapat dituntut dahulu.
Biasanya mengambil masa 7 hari – 14 hari, paling
a) menyerahhakkan manfaat takaful kepada lama pon mungkin sebulan saja. Ok la dari nak
seorang penama atau menetapkan penama tunggu semua selesai. Ini juga kenapa saya
untuk menerima manfaat takaful sebagai sarankan hibah takaful sebagai plengkap kepada
benefisiari di bawah hibah bersyarat; atau pengurusan kewangan anda.
b) menetapkan penama untuk menerima
manfaat takaful sebagai seorang wasi.

Untuk makluman anda semua, pampasan yang

akan diterima oleh penerima hibah takaful ini

adalah mutlak miliknya. Berdasarkan Perenggan 5 – T I A D A K O S G U A M A N

13(2), Jadual 10 APKI 2013 menjadikan hibah Ini antara faktor penting kenapa hibah takaful
takaful ini tidak boleh dicabar oleh mana-mana penting, untuk pengetahuan jika anda mengambil
undang bertulis lain. Sebab tu saya kata ia polisi hibah takaful bernilai RM200,000.00 maka
mutlak kepada penerima dengan syarat penerima akan menerima RM200,000 juga. Tiada
kematian telah berlaku kepada pemilik polisi. isu kurang, biasanya pihak pengendali akan bagi
Jika tiba-tiba waris lain berebut dah tak perlu extra untuk cover kos pengebumian lagi.
risau.

Walaubagaimanapon, pemilik polisi hibah

takaful masih boleh ubah kepada sesiapa yang

dia inginkan.

08

KELEBIHAN HIBAH
TAKAFUL

6 – BOLEH DIHIBAHKAN 7 – AKAUN TIDAK DIBEKUKAN
KEPADA BUKAN WARIS

FARAID

Apabila kita buat perancangan harta kita pon Ya, perkara ini amat merisaukan sesiapa sahaja.
pening jika kita ada anak angkat, jika wasiat Mungkin sebelum kematian boleh jer
hanya tertakluk kepada 1/3 dari keseluruhan keluarkan duit dengan izin suami. Tiba-tiba
harta. Hibah harta pula kena serah semasa kena block memang jadi masalah besar. Lebih
hidup dan akan terus jadi milik penerima, kritikal jika isteri surirumah sepenuh masa.
kadang kala kita fikir banyak tentang ini. Mana nak cari duit?
Betulkan? Hibah takaful ini akan diserahkan Seperti yang kita sedia maklum, jika isteri
kepada penerima selepas kematian pemilik kematian suami. Tak mungkin dengan segera
polisi, maka ia sedikit sebanyak memudahkan nak uruskan harta pusaka, dengan orang
kita untuk merancang harta. datang ziarah lagi dan nak fikir macam-macam
lagi.
Mudah kata, kepada sesiapa sahaja kita nak
hibahkan manfaatnya tiada masalah. Sebab itulah pentingnya hibah takaful sebab ia
Diperenggan dibawah saya nyatakan golongan tidak akan dibekukan! Dengan syarat penerima
yang kritikal perlukan hibah takaful. dinyatakan sebagai penerima hibah bukan
wasi. Jika tak, sama jugalah, manfaat takaful
akan dikira sebagai harta pusaka.

09

KEKURANGAN
HIBAH TAKAFUL

1. WARIS TIBA-TIBA JADI KAYA 2. TAK SEMPAT MERASA SUSAH

Sekiranya berlaku kematian, waris akan dapat duit Wang pampasan akan dapat dalam tempoh 7
pampasan yang telah dihibahkan kepadanya. sehingga 30 hari ( mengikut kes ) selepas
Dengan wang tersebut, bolehlah ia digunakan berlakunya kematian. Waris tak sempat merasa
untuk kelangsungan hidup walaupun selepas susah dengan ketiadaan sumber kewangan
berlaku kematian.
4. HUTANG BOLEH SELESAI
3. AHLI KELUARGA TAK
BERPELUANG NAK BERGADUH Bila berlaku kematian, waris boleh bantu untuk
menyelesaikan hutang si mati di dunia supaya
Hibah takaful diagihkan 100% mengikut kehendak roh si mati tidak tergantung di akhirat sana
kita tanpa melalui proses faraid. Tak ada isi makan disebabkan hutang.
harta anak yatim dan sebagainya.

KEKURANGAN-KEKURANGAN INILAH
YANG MENJADIKAN SEBAB UTAMA
KENAPA ANDA KENA ADA HIBAH
TAKAFUL

Mempunyai anak angkat Ada anak kurang upaya SIAPA
YANG
Mempunyai para isteri Anaka yang masih PATUT
mempunyai mak dan ayah AMBIL
Rumah dua nama HIBAH
( dalam geran / join loan ) Jemaah haji dan umrah TAKAFUL ?

Ada anak perempuan saja Ahli perniagaan MEREKA YANG
SANGAT
Anak lelaki lebih banyak dari Tidak mempunyai adik- DISARANKAN
anak perempuan beradik MEMILIKI HIBAH
TAKAFUL INI
Pasangan yang masih belum Mualaf yang ingin ADALAH :
dikurniakan zuriat memberikan kepada ahli
keluarga yang belum islam

Individu yang berkahwin
semula

10

11

YANG KRITIKAL
HIBAH

ADA ANAK PEREMPUAN AHLI PERNIAGAAN
SAHAJA
Kalau satu perniagaan ada rakan kongsi
Bahagian Faraid kalau anak seorang iaitu dan satu rakan kongsi meninggal,
anak perempuan adalah 1/2 daripada harta perniagaan diteruskan. Tak semua warisada
pusaka. Kalau ada lebih dari seorang anak kepakaran untuk ganti tempatnya. Setiap
perempuan, 2/3 akan dikongsi sama rata perniagaan kena rancang hibah syarikat
antara mereka. 1/8 akan jadi hak milik isteri, daripada awal untuk lindungi perniagaan
kalau masih ada ibu, ibu akan dapat 1/6 dan dan waris simati.
ayah pula akan dapat 1/6 dan baki semua
akan disimpan. Kalau ibu dan ayah tiada, ADA ANAK ANGKAT
adik-beradik suami akan dapat semua baki.
Anak angkat adalah bukan pewaris. Maka
PASANGAN YANG BELUM tidak berhak mewarisi pusaka walaupun
DIKURNIAKAN ZURIAT sedikit. Waris sah hanyalah melalui
perkahwinan dan pertalian darah ( nasab ).
Sebab bila tiada anak atau anak lelaki, isteri
akan dapat 1/4 @ 2.5% daripada harta YANG BERPOLIGAMI
pusaka. Selebihnya, akan pergi kepada
waris asabah yang lain contohnya ( ayah. Satu isteri yang tak ada anak akan dapat 1/4
adik-beradik lelaki @ pakcik ). daripada harta pusaka. Kalau isteri ada
anak, isteri akan dapat 1/8. Kalau 2 isteri, dia
YANG ADA ANAK OKU akan berkongsi 1/6 seorang, kalau isteri 3
orang, akan dibagikan 1/24 sorang, kalau 4
Dalam hukum Faraid tak ada mengatakan isteri masing-masing kena kongsi dan akan
ada lebih untuk anak OKU. Ibu bapa perlu dapat 1/32 seorang.
sediakan hubah lebih sedikit untuk anak
OKU

12

27

RUKUN HIBAH
SYARAT PEMBERI
HIBAH
SYARAT
PENERIMA HIBAH
SYARAT BARANG
YANG DIHIBAH

HIBAH

I S U 7..

SYARAT AKAT HIBAH
CIRI PRODUK HIBAH
TAKAFUL
KESIMPULAN

70

13

RUKUN HIBAH SYARAT BARANG YANG DIHIBAH

Pemberi hibah Wujud ketika hibah dibuat
Penerima hibah Barangan tersebut mestilah barangan yang
Barang yang dihibah bernilai
Sighah ( Lafaz akad hibah ) Mestilah daripada hak milik pemberi hibah

SYARAT PEMBERI HIBAH SYARAT BARANG YANG DIHIBAH

Pemilik kepada barangan Ijab dan qabul
Mempunyai kelayakan untuk memberi Tidak bertempoh
hibah
Mempunyai kuasa penuh untuk CIRI PRODUK HIBAH TAKAFUL
menggunakan hartanya
Tempoh sumbangan 5, 10 atau 20 tahun
SYARAT PENERIMA HIBAH atau tempoh perlindungan penuh.
Bergantung kepada anda berapa lama
Berkelayakan menerima hibah termasuklah tempoh perlindungan itu.
yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak Sumbangan minimum bulanan adalah
dan orang yang tidak sempurna akal atau RM100, kadar ini akan mempengaruhi
OKU, penjaga atau pemegang Amanah jumlah hibah takaful yang disediakan.
boleh dilantik bagi pihak mereka Kelayakan umur antara umur 19 sehingga
Penerima hibah wujud ketika hibah dibuat 70 tahun.
Boleh menguasai harta yang dihibahkan Tamat tempoh perlindungan adalah
(qasad) sehingga berumur 70 sehingga 80 tahun.
Jumlah perlindungan minimun adalah
sebanyak RM100,000 dan ke atas.
Manfaat kematian, manfaat hilang upaya
kekal dan menyeluruh.

14

KESIMPULAN

Dalam Islam, hibah adalah Selain itu, hibah juga
salah satu cara pemilikan merupakan hak seseorang
harta yang sah di sisi syarak. yang hidup untuk
Ia berkait rapat dengan mencapai keredhaan Allah
beberapa konsep pemilikan swt dan ia merupakan
harta yang lain seperti dorongan untuk manusia
wasiat, wakaf dan faraid. membuat kebaikan.
Pelaksanaan hibah adalah
sunat dan digalakkan di Akhir sekali, hibah
dalam Islam dan juga merupakan satu alternatif
mendapat pengiktirafan di pengurusan harta yang
dalam Islam. membawa tujuan atau
maksud yang sama
Justeru, bertindak sebagai dengan bentuk-bentuk
pelengkap kesempurnaan sistem pewarisan harta
sistem pengagihan harta yang lain iaitu pengagihan
dalam Islam. harta kekayaan secara adil
dan boleh memupuk
Hibah ialah pemberian kasih sayang serta
sukarela daripada pemberi mencegah pemusuhan.
kepada penerima yang
dibuat atas dasar kasih
sayang tanpa mengharap
sebarang bentuk balasan.


Click to View FlipBook Version