The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลอดดูด พลาสติก ขยะต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังรณรงค์กับเรื่องพวกนี้ มีประเทศอะไรกันบ้าง มาติดตามกัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pimporn Sarichun, 2019-11-28 22:11:45

ขยะพลาสติกกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

หลอดดูด พลาสติก ขยะต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังรณรงค์กับเรื่องพวกนี้ มีประเทศอะไรกันบ้าง มาติดตามกัน

ขยะพลาสตกิ
กบั ประเทศต่าง ๆ

ทัว่ โลก

ทีม่ า : มติชนสดุ สัปดาห์ พฤษภาคม 2562
Created by Pimporn Sarichun

นครแวนคูเวอร์ ของแคนาดา

ประกาศห้าม หลอดดดู พลาสติกและ
กาหนดแผนหา้ มใช้โฟมพลาสตกิ กล่อง
พลาสติก สาหรบั ใสอ่ าหารสาเรจ็ รปู มี
ผลในวนั ท่ี 1 มิถนุ ายนปนี ้ี

ทมี่ า : ทวีศกั ด์ิ บุตรตนั มตชิ นสุดสปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

กรงุ นิวเดลี ประเทศอินเดีย

เมอื งที่มปี ระชากรหนาแนน่ แออดั กวา่
20 ลา้ นคน ประกาศห้ามใช้พลาสติก
ประเภทใช้คร้งั เดียวทุกชนิดต้ังแตป่ ี
2560

ท่ีมา : ทวีศกั ด์ิ บุตรตนั มติชนสุดสัปดาห์ พฤษภาคม 2562

ไต้หวัน

ประกาศหา้ มรา้ นอาหาร รา้ นเครื่องดื่ม
แจกหลอดดูดพลาสตกิ ให้กับลกู คา้ ท่นี ่งั
อยใู่ นร้านต้งั แต่ปที แี่ ลว้ และมแี ผนปี
หน้าเลกิ ใชห้ ลอดดูดพลาสตกิ ในร้าน
เหลา่ นีอ้ ยา่ งเดด็ ขาด

ท่มี า : ทวศี กั ด์ิ บุตรตนั มติชนสุดสัปดาห์ พฤษภาคม 2562

โรงแรมในเครือฮิลตัน/ไฮแอท

ท่ัวโลก 650 แห่ง เลกิ ใช้หลอดดูด
พลาสติกเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว และโรงแรม
เครือของไฮแอท ก็เชน่ เดียวกนั ยกเวน้
ลกู คา้ รอ้ งขอ

ที่มา : ทวศี กั ด์ิ บุตรตนั มติชนสดุ สัปดาห์ พฤษภาคม 2562

สหภาพยโุ รป

กาหนดวา่ ในปี 2573 บรรจุภณั ฑ์
ประเภทพลาสติกทุกชนิดตอ้ งเปน็
พลาสติกรีไซเคิล ส่วนพลาสตกิ ใชค้ ร้งั
เดยี วและไมโครพลาสติก มีมาตรการ
ควบคุมปรมิ าณการใชต้ ้งั แต่มกราคมปี
2561

ท่มี า : ทวีศกั ดิ์ บุตรตนั มตชิ นสุดสัปดาห์ พฤษภาคม 2562

ยกเลิกถุงพลาสตกิ ใช้คร้งั เดยี ว

ทาจากโพลเี อธิลนี โพลเี มอร์ มีความ
หนาน้อยกว่า 35 ไมครอน หลาย
ประเทศประกาศไปแลว้ เช่น ออสเตรเลยี
เมืองบอสตนั ของสหรฐั ชิลี จีน สหภาพ
ยุโรป ไอรแ์ ลนด์ เคนยา เมก็ ซิโก
โมร็อกโก

ทม่ี า : ทวีศกั ด์ิ บตุ รตัน มติชนสุดสปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

กวั เตมาลา

ออกกฎหมายชอ่ื “ซานเปโดร ลา ลากู
นา” ปี 2559 หา้ มใชถ้ งุ พลาสตกิ
หลอดดูดอาหารพลาสตกิ โฟมใส่
อาหารและวสั ดหุ ่อหมุ้ ทกุ ชนิดทท่ี าจาก
โพลสี ไตรนี (Polystyrene)

ท่ีมา : ทวีศักด์ิ บตุ รตนั มตชิ นสุดสปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

รวันดา

ในทวีปแอฟรกิ า เลิกใช้ถุงแบบน้ตี งั้ แต่ปี
2551 เพราะรฐั บาลมองวา่ ถา้ ขยะนี้
ปนเปอ้ื นในสงิ่ แวดลอ้ ม ไปเผากเ็ กดิ
มลพิษทางอากาศ ทง้ิ กเ็ กิดการอดุ ตัน

ทมี่ า : ทวีศกั ด์ิ บุตรตนั มตชิ นสุดสปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

เอธโิ อเปียกบั ส่งิ แวดล้อม

นายกรฐั มนตรี นาข้าราชการและ
ประชาชนช่วยกนั ปลูกต้นไมค้ ร้งั
ใหญ่ กาหนดจดุ ปลกู ไว้ 1,000
แห่งทั่วประเทศ

ทีม่ า : ศิลา โคมฉาย มตชิ นสุดสัปดาห์ สงิ หาคม 2562

เอธิโอเปยี กบั ส่ิงแวดลอ้ ม

ราชการประกาศหยดุ งาน บรษิ ัท
ห้างร้านจัดใหเ้ ปน็ วันหยุดพิเศษหรอื
ลดการทางานให้พนกั งานไปรว่ ม
กิจกรรม

ท่มี า : ศลิ า โคมฉาย มตชิ นสุดสัปดาห์ สิงหาคม 2562

เอธโิ อเปยี กับส่ิงแวดล้อม
รัฐตัง้ เปา้ ไว้ต้องปลกู ใหไ้ ด้ 200
ล้านตน้ ในเวลา 12 ชัว่ โมง ชาว
เอธิโอเปยี ปลกู ได้ 350 ลา้ นต้น

ที่มา : ศลิ า โคมฉาย มติชนสุดสปั ดาห์ สงิ หาคม 2562

เอธโิ อเปียกับสิง่ แวดลอ้ ม

ต้นศตวรรษท่ี 20 เอธิโอเปียมี
พื้นที่ป่าอยรู่ ้อยละ 35 และลดลง
อยา่ งรวดเร็วในชว่ งสองทศวรรษ
จนเหลือเพยี งรอ้ ยละ 4

ที่มา : ศิลา โคมฉาย มติชนสุดสปั ดาห์ สิงหาคม 2562

จนี ยกเลิกการนาเข้าขยะ
เมอ่ื ตน้ ปี 2018 จีนเริ่มต้นนโยบาย
ยกเลกิ การนาเขา้ ขยะพลาสตกิ รไี ซเคิล
ไดท้ ัง้ หมด เพอ่ื ลดมลพษิ ในอากาศและ
ปอ้ งกนั ผลกระทบทเ่ี กิดขน้ึ กบั
สงิ่ แวดลอ้ มในท้องถิน่

ท่ีมา : มตชิ นสุดสัปดาห์ พฤษภาคม 2562

จีนยกเลิกการนาเขา้ ขยะ

ขยะพลาสติกรไี ซเคลิ ของโลกต่าง
เปล่ียนเส้นทางไปยงั ประเทศในกลมุ่
เอเชียตะวนั ออกเฉยี งใต้แทน
โรงงานรเี คิลขยะของจนี ต่างยา้ ยฐาน
ออกจากจนี ไปยงั ประเทศทไ่ี ม่มี
กฎหมายควบคุมเขม้ งวด

ท่ีมา : มติชนสุดสัปดาห์ พฤษภาคม 2562

จนี ยกเลิกการนาเข้าขยะ

มาเลเซีย เปน้ ตัวเลือกแรก ๆ ในเอเชยี ตะวนั ออก
เฉียงใต้ เป็นโรงงานท่เี ปิดส่วนใหญไ่ ม่มี
ใบอนญุ าต ทา้ ยสดุ รัฐบาลมาเลเชยี ออก
กฎหมายควบคมุ การนาเข้า

การนาเขา้ ขยะพลาสติกในไทย มาเลเซีย
เวยี ดนาม พงุ่ สงู ขึน้ จาช่วงกลางปี 2017 ถงึ ชว่ ง
ตน้ ปี 2018 นาไปสู่ปญั หาการท้ิงและกาจดั ขยะ
พลาสตกิ ผดิ กฎหมายทีเ่ พมิ่ ข้นึ จานวนมาก

ทีม่ า : มตชิ นสดุ สปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

จนี ยกเลกิ การนาเข้าขยะ

มาเลเซีย เป็นตวั เลือกแรก ๆ ในเอเชียตะวนั ออก
เฉยี งใต้ เป็นโรงงานท่ีเปิดส่วนใหญไ่ ม่มี
ใบอนญุ าต ท้ายสุดรัฐบาลมาเลเชียออก
กฎหมายควบคุมการนาเข้า
ขยะสง่ ผลกระทบตอ่ การปนเปื้อนสารพิษใน
แหลง่ นา้ ทาลายพชื ผลการเกษตร รวมไปถึง
ส่งผลให้เกดิ อาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

ท่มี า : มตชิ นสุดสปั ดาห์ พฤษภาคม 2562

ท่มี า : มติชนสดุ สปั ดาห์ พฤษภาคม 2562
Created by Pimporn Sarichun


Click to View FlipBook Version