The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ลูลู่ตะลุยเมืองอักษรต่ำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuninobu.kento, 2021-09-29 05:03:25

ลูลู่ตะลุยเมืองอักษรต่ำ

ลูลู่ตะลุยเมืองอักษรต่ำ

ลูลูต่ ะลุยเมอื งอกั ษรต่ำ
เร่อื ง กิตตยิ า ลี้ครองสกลุ ภาพ รม่ รฐั ปรมาธกิ ุล

สำนกั พมิ พ์แพรวเพอ่ื นเดก็

ในเครอื บริษัทอมรินทรพ์ รนิ้ ติ้งแอนดพ์ ับลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ ชนั กรงุ เทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๙๖๔, ๔๙๖๙ โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕, ๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗, ๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑
E-mail: [email protected]

สงวนลขิ สิทธิ์หนงั สือเล่มน้ตี ามพระราชบญั ญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทงั้ ดดั แปลงเป็นแถบบันทึกเสยี ง ตลับวีดทิ ัศน์
หรือเผยแพรด่ ้วยรูปแบบและวิธีการอนื่ ใดก่อนได้รับอนญุ าต

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเลก็ ทรอนกิ ส์ 978-974-289-600-3

เจา้ ของ ผู้พมิ พ์ผ้โู ฆษณา บรษิ ทั อมรินทรพ์ ริ้นต้งิ แอนดพ์ ับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ระริน อทุ กะพนั ธุ์ ปญั จรุง่ โรจน์
บรรณาธกิ ารอำนวยการ อษุ ณีย์ วิรัตกพนั ธ์
บรรณาธกิ าร ธัญญ์พิศา จันทรธ์ นะกลุ
ศิลปกรรมผูอ้ อกแบบปก กิตติยา ลีค้ รองสกลุ , อรณัญช์ สุขเกษม

ลลู ตู่ ะลยุ เมอื งอักษรต่ำ

ลูลู่ตะลุยเมืองอักษรต่ำ เป็นหนึ่งในชุดนิทานเสริมความรู้เรื่อง
อกั ษรสามหมู่ มจี ดุ ประสงคเ์ พอ่ื เสรมิ ทกั ษะภาษาไทยนอกหอ้ งเรยี น
สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เนื้อหาว่าด้วยเร่ืองอักษร
สามหมู่หรือไตรยางศ์ ในกลุ่มพยัญชนะท่ีเป็นอักษรต่ำ พร้อม
หลักการผันวรรณยุกต์ โดยใช้นิทานเป็นตัวเดินเร่ือง นำเสนอ
ในรปู แบบหนงั สอื ภาพสำหรบั เดก็ เหมาะสำหรบั เดก็ นกั เรยี นทกี่ ำลงั
ศึกษาระดับประถมศึกษาปที ี่ ๑ -๓

ลูลชู่ อบสะสมเปลือกหอย ชอบเดนิ เลน่ สำรวจหาดทราย
บางครั้งก็ก่อปราสาททราย

“ชายหาดเงยี บเหงาเกนิ ไป ไดย้ นิ มาว่า
ใตม้ หาสมุทรมเี มืองอกั ษรตำ่ ท่นี นั่ มีเปลือกหอย
สวยงามและผูค้ นมากมาย ถ้าเราไดไ้ ปทน่ี นั่ บ้างกค็ งจะด”ี

2

ทันใดนน้ั มคี ลนื่ ยักษ์ซดั เข้าชายหาด
แล้วทงิ้ กลอ่ งใบหนงึ่ ไว้บนหาดทราย

3

ลลู มู่ องกลอ่ งด้วยความประหลาดใจ มันไมใ่ ช่กลอ่ งธรรมดาท่ัวไป
แตค่ ือกลอ่ งปริศนา!!

ผ...นั หเาสกยี องยตาำ่ กรพอ้ งบอดอินกแมดานอแยส่าไนดส้อุขาสยันต์ ลายแทงนนั้ จะนำทางสู่จุดหมาย
ถงึ ทห่ี มายคำใบบ้ อกออกเดินทาง...

4

ในกล่องมีลายแทงปริศนาทน่ี ำไปสเู่ มืองผันเสียงต่ำ
เมืองบาดาล ดินแดนแหง่ เปลือกหอย

และผองเพื่อนนั่นเอง ลูลอู่ า่ นคำใบ้ในลายแทง

“ดำด่ิงลึกลงไปในสมุทร อาจต้องมุดฟองคล่นื หมืน่ มจั ฉา
แมพ้ านพบฉลามวาฬเกง่ กล้ามา อย่าได้ลา้ ฟันฝา่ สสู้ ู่เมอื งเอย”

5

ลลู ่ตู ัดสนิ ใจออกเดนิ ทางด้วยเรอื ดำนำ้ พรอ้ มมุ่งหนา้ สู่เมอื งอกั ษรตำ่

6

ลูลู่ขบั เรือดำน้ำดำดิง่ ลงไปในทะเลสีคราม
ผา่ นแนวปะการัง

7

ลกึ ลงไปเร่อื ย ๆ เจอดอกไมท้ ะเล

8

แตด่ ำน้ำมาเน่นิ นานก็ยังไม่เห็นปลาสักตัว
เจอแต่ฟองน้ำทข่ี วางทางอย่เู ต็มไปหมด

9

ว้!ู ! น่นั ฝงู ปลาขนาดใหญ่ ปดิ บังทางเข้าเมอื งอักษรตำ่ ไว้น่เี อง

10

“เมอื งอักษรตำ่ เปิดต้อนรบั คนชอบฝนั ชว่ ยกนั ผนั เอกโทตรีมอี กั ษร
อยากเขา้ เมอื งอกั ษรต่ำไดผ้ ่านแนน่ อน อย่ารีบรอ้ นผันเสียงมาผ่านได้เอย”

ผเู้ ฝ้าประตูบอก

คา ยุง โลน

งาน พอ

11

ลูลจู่ งึ ผันเสยี งตามอกั ษรคำใบข้ องผูเ้ ฝ้าประตู

“คา–คา่ –ค้า” “ยุง–ยุ่ง–ยงุ้ ” “โลน –โล่น –โล้น”
“งาน –ง่าน –ง้าน” “พอ –พอ่ –พ้อ”

12

“ผันเสยี งไดถ้ กู ตอ้ ง ขอตอ้ นรบั ท่านเขา้ สเู่ มืองอกั ษรตำ่ ”

13

ในท่สี ุดลลู ่กู ็มเี พ่อื นวิ่งเลน่ เกบ็ เปลอื กหอยดว้ ยมากมาย มคี วามสขุ จงั

14

อักษรตำ่ มี ๒๔ ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ
ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ จำงา่ ย ๆดงั นี้
- อกั ษรตำ่ คู่มี ๑๔ ตัว ไดแ้ ก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
พอ่ (พ, ภ) คา้ (ค, ฅ) ฟนั (ฟ) ทอง (ฒ, ฑ, ท, ธ) ซอ้ื (ซ) ชา้ ง (ช) ฮอ่ (ฮ)
-อกั ษรตำ่ เด่ยี วมี ๑๐ ตัว ไดแ้ ก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

งู (ง) ใหญ่ (ญ) นอน (น) อยู่ (ย) ณ (ณ) รมิ (ร) วดั (ว)
โม (ม) ฬี (ฬ) โลก (ล)

คำศัพท์ เสียงสามัญ เสยี งเอก เสยี งโท เสียงตรี เสยี งจตั วา

โท โท โถ่ โท่ โท้ โถ
พอง พอง ผอ่ ง พ่อง พ้อง ผอง
ชมุ ชมุ ฉ่มุ ชมุ่ ชุ้ม ฉมุ
คา คา ขา่ ค่า คา้ ขา
ฟนั ฟนั ฝ่ัน ฟั่น ฟน้ั ฝัน

*ถา้ จะผันให้ครบ ๕ เสยี งตอ้ งใชอ้ ักษรสูงเข้ามาช่วยดว้ ยนะ 15

นอ้ ง ๆ ชว่ ยพาลลู ู่เดนิ ทางไปเมืองอกั ษรตำ่ หน่อยจะ้

16

ผ้เู ขียนเรือ่ ง ผวู้ าดภาพ

กติ ติยา ลค้ี รองสกลุ (ปุ๊ก) ร่มรัฐ ปรมาธิกุล (เอก็ )
อดีตเด็กซนที่ชอบวาดรูป ระบายสี เม่ือถึงวัยต้อง อดีตเด็กน้อยนักอ่านและวาดการ์ตูน จบการ
ศกึ ษาตอ่ จงึ เลอื กเรยี นวชิ าในฝนั คอื เอกวรรณกรรม ศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
สำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ปัจจุบัน ภาควชิ าศลิ ปอตุ สาหกรรม ปจั จบุ นั วาดรปู อยเู่ สมอ
ก็ยังคงชอบวาดรูป ระบายสี และสนุกสนานกับ ในนาม “ร่มเล็ก”
งานทกุ อย่างท่ที ำ


Click to View FlipBook Version