The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chanchai Jinda, 2019-04-29 11:45:21

Chanchai Jinda Portfolio

Chanchai Jinda Portfolio

CHANCHAI JINDA

P OR
TFO
LI O

DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY

MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY

PROFILE Contact
Facebook :
CHANCHAI JINDA Chanchai jinda
Tel :
Skills 084 436 9409
Line :
Photoshop mr.pungpui
illustrator E-mail :
After Effect [email protected]
Premiere pro
Programing SHORT PROFILE

ชื่อ นาย ชาญชัย จนิ ดา ช่อื เล่น ป้ยุ
เกิดวันท่ี 8 เดอื น ธนั วาคม พ.ศ.2536 อายุ 25
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 49/1 หมู่ 4 ตำบล ป่าหวาย
อำเภอ สวนผ้งึ จังหวดั ราชบรุ ี 70180

ประวตั ิการศกึ ษา

สําเรจ็ การศึกษาระดบั ปรญิ ญาตรี :
มหาวิทยาลัยราชภฏั หมู่บา้ นจอมบงึ
สาขา เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมีเดยี

GRAPHIC
DESIGN.

01

LOGO
DESIGN.

Project Name

Knowledge lamp
เปน็ ผลงานร่วมประกวด
ออกแบบตราสญั ลกั ษณ์คณะครศุ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

Project Name

นางฟา้ หอยคับเข่ง
เป็นผลงานรว่ มประกวด
ออกแบบตราสัญลกั ษณรา้ นหอยทอด

นางฟา้ หอยคบั เข่ง

Project Name

MCRU-LIC_Target
เป็นผลงานรว่ มประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณศ์ ูนยส์ ร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรยี นรู้

INFOGRAPHIC
DESIGN.

PHOTOGRAPHY.

Old car

Shutter speed : 1/320 Photographer : Chanchai
iso : 100 F : 8 Place : d Kunst. Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ

Cat mask

Shutter speed : 1/250 Photographer : Chanchai
iso : 100 F : 5.6 Place : Cat Town Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ

PHOTOGRAPHY.

1st floor

Shutter speed : 1/250 Photographer : Chanchai
Iso : 100 F : 5.6 Place : ¹Óé µ¡à¡ŒÒ⨹ Í.Êǹ¼é§Ö ¨.ÃÒªºØÃÕ

Mæw kwak

Shutter speed : 1/640 Photographer : Chanchai
iso : 200 F : 5.6 Place : Cat town. Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ

PHOTOGRAPHY.

Sun & clouds

Shutter speed : 1/200 Photographer : Chanchai
iso : 200 F : 5.6 Place : Í.Êǹ¼Ö§é ¨.ÃÒªºØÃÕ

The Kings

Shutter speed : 1/100 Photographer : Chanchai
iso : 200 F : 20 Place : ÊÒ¢Ò à·¤â¹âÅÂÕ´Ô¨·Ô ÅÑ ÁÕà´ÕÂ

PHOTOGRAPHY.

Not human

Shutter speed : 1/250 Photographer : Chanchai
iso : 1000 F : 4.5 Place : ÃÁÔ ¹Óé Í.àÁÍ× ¹ ¨.ÃÒªºØÃÕ

Emblem

Shutter speed : 1/200 Photographer : Chanchai
iso : 320 F : 18 Place : ÊÒ¢Ò à·¤â¹âÅÂ´Õ ¨Ô Ô·ÑÅÁÕà´ÕÂ

PHOTOGRAPHY.

Walkway

Shutter speed : 1/250 Photographer : Chanchai
Iso : 100 F : 10 Place : ÍØ·ÂÒ¹Ë¹Ô à¢Ò§Ù Í.àÁ×ͧà ¨.ÃÒªºØÃÕ

Cornfield

Shutter speed : 1/8 Photographer : Chanchai
Iso : 400 F : 6.3 Place : Í.¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºÃØ Õ

CERTIFICATE.

02

เขา้ ร่วมอบรม

เขา้ ร่วมอบรม

เขา้ ร่วมอบรม

เขา้ ร่วมอบรม

เขา้ รว่ มประกวดและนำเสนอผลงาน

เขา้ รว่ มประกวดและนำเสนอผลงาน

เขา้ รว่ มประกวดและนำเสนอผลงาน

PU I
CHA
JIN

PU I
CHA
JIN


Click to View FlipBook Version