The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

VIERY VICTOR_PENGHASILAN PRODUK_TUGASAN 3 BMMB1134
_BMSK 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1424-24-viery, 2022-04-22 13:46:24

VIERY VICTOR_PENGHASILAN PRODUK_TUGASAN 3 BMMB1134

VIERY VICTOR_PENGHASILAN PRODUK_TUGASAN 3 BMMB1134
_BMSK 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA,
KOTA KINABALU,SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

(PPISMP)

AMBILAN JUN 2021 (KEMASUKAN SEPTEMBER 2021)
- KERJA KURSUS –

KURSUS: KETERAMPILAN BERBAHASA
KOD KURSUS : BMMB1134
KANDUNGAN :

TUGASAN 1: PENULISAN
TUGASAN 2: PERSEMBAHAN
TUGASAN 3: PENGHASILAN PRODUK

Nama Guru Pelatih : VIERY VICTOR

No. Kad Matrik : P21074285

Kumpulan : BMSK6

Ambilan : AMBILAN JUN 2021

Semester/Sesi : SEMESTER 2

No. Telefon Bimbit : 01136873829

Alamat E-mel : [email protected]

Nama Pensyarah Kursus : DR ROZANI BINTI AHMAD

Markah:

KRITERIA 45 % 25 % 30 % 100 %
Pemeriksa 1 Penulisan Persembahan Penghasilan Produk Jumlah

Pemeriksa 2

1. Pengesahan Pelajar: (diisi semasa menghantar tugasan)

Saya mengesahkan bahawa hasil tugasan yang dihasilkan oleh saya sendiri dan tiada unsur -unsur plagiat
didalamnya. Saya faham implikasi yang akan saya terima sekiranya p engaku an ini adalah pengakuan palsu.

Tanda tangan Pelajar: viery Tarikh: 22.04.2022

2. Pelajar Menerima Maklum balas Hasil Tugasan: (diisi selepas menerima gred dan maklum balas daripada pensyarah) .

Sila scan dan isi:

HALANGAN K
&

ISU KETER
BERBAPENGHASI
BMM

VIERY

KOMUNIKASI
&
RAMPILAN
AHASAILAN PRODUK
MB 1134

Y VICTOR

ISI KA

Definisi ko

halangan ko
keterampi

definisi k
berb

isu keterampi

RUJ

ANDUNG

omunikasi

omunikasi dalam
ilan berbahasa

keterampilan
bahasa

ilan berbahasa

RUMUSAN
JUKAN

Definisi K

Komunikasi merupakan proses di mana manusia
tukar idea serta maklumat.
Howard H. Dean mengatakan bahawa komunika
fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai
orang lain.
Terdapat tiga elemen komunikasi iaitu penghant
Komunikasi menjadi paling berkesan apabila i
dapat berkongsi kefahaman, merangsang pihak
pihak lain untuk terus berfikir.
Komunikasi juga dikatakan berkesan apabi
mendengar.
Komunikasi sebagai perhubungan sama ada seca
radio, telefon dan sebagainya (Kamus Dewan Edis

Komunikasi

a menghantar dan menerima mesej, bertukar-

asi adalah pelbagai cara untuk menyampaikan
serta penerimaan fikiran dan perasaan dari

tar, penerima dan saluran atau medium.
individu yang berinteraksi atau berkomunikasi
lain dan bertindak balas serta menggalakkan

ila dapat menimbulkan minat orang yang

ara langsung atau dengan perantaraan surat,
si Keempat, 2007).

Maklum balas

HALANGAN KOM
KETERAMPILA

Gangguan emosi

Komunikasi sehala

Gangguan luaran

MUNIKASI DALAM
AN BERBAHASA

Gangguan saraf penerima

Penyampaian menerusi
saluran kedua

MAKLU

Proses komunikasi yang tidak mendapat m
memuaskan menjadi halangan kepada kom
Perkara ini sering kali berlaku menyebab
Contohnya, guru bertanyakan soalan kefah
sesuatu tajuk. Namun, murid tidak dapat m
terhadap soalan yang diberikan.
perkara tersebut menunjukkan bahawa gu
berkomunikasi dengan berkesan bersama m
Oleh itu, guru perlulah mencari inisiatif l
agar mendapat maklum balas yang membe
Halangan ini berlaku disebabkan oleh gu
tajuk dengan baik. Selain itu, halangan in
menumpuhkan perhatian sehingga mereka
soalan yang diajukan.
Kesalahan guru memilih laras bahasa ket
tidak dapat disampaikan dengan jelas mak

UM BALAS

maklum balas yang memberansangkan atau
munikasi dalam keterampilan berbahasa.
bkan komunikasi menjadi tidak berkesan.

haman kepada murid selepas menerangkan
menjawab atau memberi respons yang baik

uru mempunyai halangan untuk
murid di dalam bilik darjah.
lain untuk berkomunikasi dengan murid
eransangkan.
uru yang tidak dapat menerangkan sesuatu
ni juga boleh berlaku apabila murid tidak
tidak tahu untuk memberi jawapan kepada

tika berkomunikasi menyebabkan maklumat
ka keterampilan berbahasa terhalang.

MAKLUM B

Selain itu, maklum balas dalam ko
atau persepsi pemberi dan peneri
Pendapat yang bercanggah dianta
kebiasaannya akan menyebabkan

apabila maklumat tidak diterima
Contohya, ketika dalam perb

pendapatnya namun ditentang ke
tidak saling memahami yang men

me
Perkara tersebut menujukkan bah

berbahasa t

BALAS

omunikasi juga melibatkan pemikiran
ima maklumat ketika berkomunikasi.
ara pemberi dan penerima maklumat
n gangguan dalam proses komunikasi
a dengan baik oleh keda-dua pihak.
bincangan murid A memberikan
eras oleh murid B. Maka, timbul sikap
nyebabkan perselisihan faham antara
ereka.
hawa komunikasi dalam keterampilan
tidak berkesan.

GANGGUAN

Halangan gangguan luaran ini biasanya melib
Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, “bising” te
berlaku semasa proses komunikasi berlaku.
Suasana yang bising juga berlaku apabila terda
dengan pengajaran dan pembelajaran oleh pela
sekelas dan berjalan-jalan ke tempat rakan sert
dengan pengajaran dan pembelajaran kelas ata
Keadaan kelas yang padat akan menyebabkan
pembelajaran terutamanya suasana yang bising
dalam bilik darjah menjadi tidak berkesan dan
Sebagai contoh, mesej yang disampaikan tidak
guru tidak didengari dalam suasana kelas yang
Hal ini demikian menyebabkan murid menjadi h
apa yang diajarkan oleh guru semasa pembelaj
murid menjadi tidak jelas.

LUARAN

batkan bunyi bising ketika komunikasi berlansung.
erjadi apabila terdapatnya gangguan yang

apatnya aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan
ajar. Misalnya bergurau-senda dengan rakan
ta membuat perbincangan yang tidak berkaitan
au berbual kosong.
kesan negatif terhadap proses pengajaran dan
g. Maka, komunikasi antara guru dan murid di
terhalang.
k diterima dengan baik oleh murid apabila suara
g bising.
hilang fokus dan tidak memahami sama sekali
jaran berlansung kerana komunikasi guru dan

GANGGUAN
PENERI

Susunan Saraf Pusat terdiri dari otak besar (ser
tulang belakang (medulla spinalis).
Gagguan saraf penerima ini berkait dengan saraf
Permukaan otak (serebrum) ini terdiri atas korte
aktiviti manusia termasuk pengaturan tatabahas
Manakala, korteks merupakan organ tempat pen
maklumat dari seluruh organ sensori dan melaku
Oleh itu, apabila saraf dalam otak terutama seka
mempunyai masalah atau gangguan, murid tidak
maklumat dengan baik.
Sebagai contoh, murid yang mempunyai ganggua
melakukan tugasan yang diberikan oleh guru den
bimbingan yang khusus dengan menggunakan ca
Maka, komunikasi menjadi terhalang apabila gu
murid tersebut tidak dapat memahaminya.

N SARAF
IMA

rebrum), otak kecil (serebelum) dan sumsum

f dalam otak individu tersebut.
eks yang merupakan pusat sebagian besar
sa dan pengetahuan tentang bahasa.
ngambilan keputusan, setelah menerima
ukan segala aktiviti.
ali berkaitan korteks iaitu saraf penerima
k boleh menyampaikan atau menerima

an saraf tidak dapat memahami dan
ngan sendiri. Murid seperti ini memerlukan
ara yang lebih lembut dan terperinci.
uru mengajar dalam kelas seperti biasa tetapi

PENYAMPAIAN M
KE

Penyampaian menerusi saluran kedua merupakan mak
terus oleh penghantar pertama. Ini bermaksud maklu
sebelum sampai ke individu ketiga.
Perkara tersebut menjadi halangan kepada komunikasi
disampaikan oleh saluran kedua pastinya akan mempuny
Perkara ini sering berlaku di sekolah apabila guru mem
maklumat kepada rakan-rakan yang lain.
Contohnya, guru memanggil ketua kelas dan mengarahk
berkaitan kerja yang perlu dilakukan ketika guru-gur
tersebut menyampaikan amanat gurunya, terdapat
menyebabkan rakan sekelasnya menjadi kurang faham d
Penggunaan intonasi dan nada suara juga menajadi fakto
Hal ini demikian kerana, melalui penggunaan intonasi
ingin disampaikan dengan lebih mudah.
Selain itu, pengolahan bahasa juga perlu ditekankan oleh
menyebabkan kekeliruan dan salah faham kepada peneri
Jelaslah, bahawa penyampaian menerusi saluran kedua in

MENERUSI SALURAN
EDUA

klumat yang bukan diperoleh atau disampaikan secara
umat tersebut melalui pengantara iaitu individu kedua

i dalam keterampilan berbahasa kerana maklumat yang
yai kesilapan atau kurang jelas.
minta ketua kelas atau wakil kelas untuk menyampaikan

kan murid tersebut untuk memberitahu rakan sekelasnya
ru sedang bermesyuarat. Kemudian, apabila ketua kelas
beberapa maklumat yang kurang tepat disampaikan
dan tertanya-tanya.
or maklumat yang disampaikan menjadi tidak tepat.
i yang betul individu dapat memahami maklumat yang

h penyampai saluran kedua. Pengolahan yang tidak betul
ima maklumat.
ni menjadi penghalang kepada komunikasi.

KOMUNIKA

Komunikasi sehala menjadi penghalang kepad
penyampai tidak menerima seberang respons dar
Komunikasi sehala didefinisikan sebagai komunik
daripada pendengar.
Contohnya, guru yang berucap di hadapan sem
kerana guru tersebut hanya menyampaikan hujah
Hal ini demikian menjadi penghalang kepada k
tidak tahu sama ada audiens memahami atau tida
Oleh itu, komukasi yang berlaku antara penyampa
Komuniksi sehala juga akan menimbulkan rasa bo
audiens dilakukan.
Maka, audiens akan hilang tumpuan yang memb
maklumat yang disampaikan oleh penyampai.
Jelaslah, komunikasi sehala ini menjadi satu halan

ASI SEHALA

da komunikasi dalam keterampilan berbahasa apabila
ripada pendengar.
kasi yang tidak memerlukan respons atau maklum balas

masa perhimpunan dipanggil sebagai komunikasi sehala
hnya tanpa perlu menerima respons daripada audiens.
komunikasi keterampilan berbahasa apabila penyampai
ak terhadap maklumat ingin disampaikan olehnya.
ai dan pendengar menjadi kurang berkesan.
osan kepada audiens kerana tiada sesi soal jawab dengan

bawa kepada ketidakfahaman dan tidak jelas berkaitan

ngan kepada komunikasi dalam keterampilan berbahasa.

GANGGUAN

Gangguan emosi menjadi penghalang kepada ko
tidak berkesan apabila meliba

Hal ini demikian kerana gangguan emosi meruj
marah, kecewa dan sedih k

proses komunikasi yang melibatkan gangguan e
perbalahan d

Contohnya, seorang pengawas sekolah menegu
tempat dengan intonasi yang sesuai dan nada yan
keadaan emosi tidak stabil, maka murid itu melaw

perbalah
Contoh tersebut menunjukkan kegagalan komu

oleh gang
Individu yang beremosi sukar untuk dibawa berk
boleh menerima pendapat orang lain atau teru

yang dis

N EMOSI

omunikasi kerana sesuatu komunikasi akan menjadi
atkan emosi yang sukar dikawal.
juk kepada emosi yang tidak stabil seperti mudah
ketika proses berkomunikasi.
emosi akan membawa kepada salah faham, kecil hati,
dan sebagainya.
ur rakannya yang membuang sampah merata-rata
ng sopan. Akan tetapi, murid tersebut berada dalam
wan dan memarahi pengawas tersebut menyebabkan
han berlaku.
unikasi dalam keterampilan berbahasa disebabkan
gguan emosi.
komunikasi secara berkesan kerana mereka tidak
us menyalahkan orang lain tanpa memahami mesej
sampaikan.

DEFINISI KETE
BERBAH

Keterampilan bermaksud kecek
tinggi (Kamus Dewan Bahasa, 200

Keterampilan berbahasa adala
menggunakan bahasa yang melip
berbicara, membaca, dan menulis.
Keterampilan berbahasa terbaha
tulis. Lisan meliputi menyima
keterampilan berbahasa tulis meli
Keterampilan berbahasa merupak
dikuasai setiap orang. Dalam su
saling berhubungan dengan
berkomunikasi.

ERAMPILAN
HASA

kapan atau kemampuan yang
05).
ah kemampuan dan kecekatan
puti mendengar atau menyimak,
.
agi kepada dua, iaitu lisan dan
ak dan berbicara, manakala
iputi membaca dan menulis.
kan sesuatu yang penting untuk
uatu masyarakat, setiap orang

orang lain dengan cara

ISU KETERAMP

ISU BAHASA

PEMILIHAN ATAU PENGGUNAAN LARAS BAHASA
KESOPANAN BERBAHASA

ISU MED

KERAN

PILAN BERBAHASA

ISU BUDAYA

CARA PENYAMPAIAN (PELBAGAI BUDAYA)

DIA SOSIAL

NCUAN BAHASA

ISU BA

(PEMILIHAN ATAU PENGG

Laras bahasa merupakan gaya atau cara pengg
Menurut Asmah Hj Omar (1984), laras bahasa
bidang penggunaannya.

Penggunaan laras bahasa berubah-ubah da


berlansung pada ketika itu.
Ciri-ciri laras yang penting ialah perbendaharaa
Pemilihan atau penggunaan laras bahasa menja
oleh kesalahan penggunaan bahasa ketika berk
Sebagai contoh, penggunaan laras bahasa ketik
bahasa yang digunakan semasa berbual dengan
Oleh itu, isu ini timbul apabila penyampai tid
penyampian dengan betul berdasarkan sesuatu

AHASA

GUNAAN LARAS BAHASA)

gunaan sesuatu bahasa.
ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut

a
n bergantung kepada situasi atau acara yang

an kata, susunan ayat dan frasa yang digunakan.
adi isu kepada keterampilan berbahasa disebabkan
komunikasi.
ka dalam situasi bersyarahan berbeza dengan laras
n rakan secara tidak formal.
dak dapat mengaplikasikan kosa kata, atau gaya
situasi tersebut.

ISU BAH

(PEMILIHAN ATAU PENGGU

Pemilihan atau penggunaan laras bahasa yang sa
maklumat dengan jelas serta boleh menyebabkan s
Hal ini berlaku kerana perbendaharaan kata dan su
ketika menyampaikan sesuatu maklumat.
Contohnya, seorang penyampai berita tidak meng
berita dengan susunan ayat tidak teratur akan
mendapat info yang kurang tepat.
Terdapat pelbagai jenis laras bahasa seperti laras
ilmiah yang terdapat dalam bahasa Melayu sejak z
undang-undang lebih bersifat moden dan banyak m
Contoh penggunaan laras undang-undang : Defen
bersetuju dengan cadangan plainitif untuk meng
dengan perbicaraan brekenaan.
Isu ini kerap berlaku ketika para pemimpin negara
ramai pemimpin yang tidak mengaplikasikan lara
dapat dibuktikan melalui berita-berita rasmi yang d

HASA

UNAAN LARAS BAHASA)

alah akan menyukarkan pendengar untuk mendapat
salah faham.
usunan ayat amat mempengaruhi kefaman pendengar

ggunakan laras bahasa yang betul dan menyampaikan
n mengakibatkan para penonton menjadi keliru dan

undang-undang merupakan salah satu daripada laras
zaman dahulu lagi. Bagaimanapun, pada hari ini, laras
menggunakan istilah teknikal.
nden membantah pada awal prosiding kerana tidak
gemukakan saksi-saksi yang dikatakan tidak relevan

a yang sedang dalam persidangan parlimen. Terdapat
as bahasa yang betul ketika bersidang. Hal tersebut
dihebahkan.

ISU BAHA

KESOPANAN BERBA
Amat Juhari Moin (1989), mengatakan bahawa keso
kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika ber
penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang kuran

semakin be
Perkara ini sering berlaku di kalangan remaja apa

menggunakan ka
Kesopanan berbahasa menjadi isu keterampilan be

bahasa mencerminkan identiti
Sebagai contoh, remaja berkomunikasi menggunkan

Hal ini semakin menjauh daripada pengamalan
faktor berlakunya isu ini berpunca daripada kelua
yang bermasalah seperti kerap bergaduh dengan m

anak-anak mereka. Selain itu, faktor pengaruh r
dengan kata-kata yang sering diuc

Oleh itu, jelaslah bahawa kesopanan berbaha

ASA

AHASA

opanan berbahasa merupakan kesantunan dan
rkomunikasi sama ada melalui tulisan atau lisan.
ng sopan serta tidak berkhemah dalam perbualan
erleluasa.
abila mereka berkomunikasi dengan rakan mereka
ata-kata makian.
erbahasa kerana kesopanan ketika menggunakan
i sesorang individu tersebut.
n kata-kata kasar seperti 'bodoh' dan sebagainya.
n keterampilan berbahasa dalam diri mereka.
arga. hal ini dikatakan demikian kerana keluarga
mengeluarkan kata-kata kurang sopan di hadapan
rakan sebaya. remaja akan mudah terpengaruh
capkan oleh rakan sebaya mereka.
asa merupakan isu keterampilan berbahasa.

ISU BU

CARA PENYAMPAIA

Isu budaya dalam keterampilan berbahasa dikaitkan d
Negara Malaysia terdiri daripada tiga bangsa utama ia

mengamalkan budaya cara
Oleh itu, cara penyampaian yang berbeza menjadi s

daripada bangsa yang berbeza kurang atau tidak
Hal ini demikian menjadi isu untuk berkomunikasi dan

Sebagai contoh, individu daripada bangsa 'A' mengg
berbual dengan bangsa yang lain. Namun terdapat seg

oleh dialek mer
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), dialek

daerah atau kelas sosial yang
Selain itu, terdapat bangsa yang berkomunikasi deng
namun perkara biasa bagi bangsa tersebut. perkara in

m
Contohnya, ketika individu daripada bangsa tersebu

Maka, individu lain tersebut secara langsung akan
Hal tersebut menjadi isu salah faham antara mere

UDAYA
AN PELBAGAI BUDAYA

dengan kepelbagaian budaya yang terdapat di negara kita.
aitu Melayu, Cina dan India yang mana masing-masing masih
a penyamaian bahasa tersendiri.
satu isu kerana terdapat segelinitir individu yang datang
k memahami cara penyampaian bahasa satu sama lain.
n memahami mesej atau maklumat yang ingin disampaikan.
gunakan cara penyampaian dengan dialek mereka ketika
gelintir dari mereka sukar untuk memahaminya disebabkan
reka yang berbeza.
bermaksud bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu
berbeza daripada bahasa standard.
gan cara yang agak kasar untuk didengar oleh bangsa lain
ni boleh menimbulkan salah faham serta perbalahan antara
mereka.
ut memanggil nama individu lain dengan cara yang kasar.
n terasa hati dan menganggap perkara itu tidak sopan.
eka yang menyebabkan suasana menjadi tidak harmoni.

ISU MEDIA
KERANCUAN BA

Isu kerancuan bahasa di media sosial yang berle
Percampuran kod (code mixing) yang juga diken

bahasa yang berlaku secara berleluasa dewasa
masyarakat multilingual

Kerancuan bahasa meliputi kepada kecelaruan,
mengacu kepada bahasa m

Hal ini dapat dibuktikan menerusi media sosial y
peristilahan, kosa kata, t

Murid-murid terutamanya sering kali mengguna
berkomuniksai melalui media sosial. Selain itu, ter

ketika ber
Sebagai contoh dalam dialek Kelantan, pengguna
tu?”. Hal ini terbukti salah dari segi hukum ejaan

hendak
Keadaan tersebut menyebabkan kerancuan bahasa

kepada generasi yang sete

SOSIAL

AHASA

eluasa menjadi isu kepada keterampilan berbahasa.
nali sebagai kerancuan bahasa merupakan fenomena
a ini. Fenomena ini bagaikan sudah diterima oleh

l dan menjadi amalan biasa.
, kekacauan, pencemaran dan kesilapan yang telah
memberikan makna yang sama.
yang mana mengambil kira dari segi sebutan, ejaan,
tatabahasa dan laras bahasa.
akan bahasa-bahasa pasar dan bahasa singkat ketika
rdapat juga penggunaan loghat negeri masing-masing
rkomunikasi.
a media sosial akan menaip mesej “Demo nok gi mano
dan tatabahasa kerana ayat yang betul adalah “Kamu
ke mana?”.
a dalam media sosial berlaku dan akhirnya berlarutan
erusnya pada masa hadapan.

ISU MEDIA S
KERANCUAN BA

Di samping itu, isu kerancuan bahasa dalam
penggunaan

Bahasa rojak didefinisikan sebagai percam
Inggeris membentuk susunan dan binaan a
Perkara ini juga menjadi isu kepada keteramp
tidak betul dan menyebabkan kekeliruan

Sebagai contoh, dalam perbualan seora
percampuran bahasa seperti "fkir dlu b4 nk k

ialah ' fikir dahulu sebelum men
Oleh itu, jelaslah kerancuan bahasa meru
murid yang terjebak dalam kerancuan bahas

ber

SOSIAL

AHASA

m media sosial juga dapat dikenalpasti melalui
n bahasa rojak.
mpuran perkataan bahasa Melayu dan bahasa
ayat yang salah dari segi tatabahasa Melayu.
pilan berbahasa kerana bahasa yang digunakan

serta menjatuhkan martabat bahasa ibunda.
ang individu di dalam media sosial terdapat
keluar apa2 statement". Dialog yang sebenarnya
ngeluarkan sebarang kenyataan".
upakan isu terbesar keterampilan berbhasa.
sa ini akan lemah dalam menguasai keterampilan
rbahsa.

RUMUS

Kesimpulannya, semua pihak ha
saling berganding bahu un

komunikasi dan isu keteram
Sesungguhnya, jika bahasa M
baik maka negara kita akan m

membawa ke arah pembentu
Keterampilan bahasa merupak

dikuasasi sejak di ba

SAN

aruslah mencari inisiatif serta
ntuk menangani halangan
mpilan berbahasa tersebut.
Melayu dapat dipelihara dengan
maju dari semua aspek akhirnya
ukan negara yang harmoni.
kan suatu perkara yang perlu
angku sekolah lagi.

RUJU

Awang Sariyan. (2007). Santun berba
Fred C. Luneburg. (2010). Communication: The

Schoolin
Mohd Sharifudin Yusop. (2010). Keteramp
noor Afzaliza Nazira Ibrahim., & Maizatul Haizan
sebagai satu bentuk kemahiran komunikasi dan k

Jurnal Komunikasi: Mlaysia Journal
noor Aida Mahmor, Faizah Ahmad., & Nasariah M

pendidikan negara dan pembinaan negara
Siti Nurul Jannah Fital, Mohamad Zaki Abdul Halim.

dalam meningkatkan keterampilan berbahasa pe
Universiti Malay

UKAN

ahasa. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
e process, barries and improving effectiveness.
ng, 1(1).
pilan berbahasa. UPM Holdings Sdn.Bhd.
n Mahbob. (2021). Keterampilan peribadi pelajar
kepentingannya dalam pasaran dunia pekerjaan.
Of Communication, 37(1), 209-226.
Mansor. (2014). Keracuan Bahasa: Cabaran dalam
a bangsa. Universiti Utara Malaysia, 1-21.
., & suhaidah Said. (2013). Pendekatan kata baratif
elajar: Satu kajian tinjauan terhadap pelajar IPTA.
ysia Perlis, 1-13.

SEK

TERIM

Buah kela
Pagi maka
Berjumpa
Yang hadi

KIAN

MA KASIH

apa buah pepaya,
an pepesan pepaya,
a lagi dengan saya,
ir jangan bosan ya!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งานนำเสนอ อีบุ๊ค
Next Book
รายงานการปฎิบัติงาน