The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Paphawarin Rattanawong, 2022-09-07 09:37:26

Fusulinid Fossil (1)

Fusulinid Fossil (1)

Fusulinid Fossil

ฟิวซูลินิดฟอสซิล หรือ คตข้าวสาร

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโลกและดาราศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องฟอสซิลฟิวฟูลินิดอย่างเข้าใจเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน

ผู้จัดทำหวังว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือผู้ที่กำลังศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อเเนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และ
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


คณะผู้จัดทำ

สารบัญ หน้า

เรื่อง 1-4
5
ฟิวซูลินิด คืออะไร 6
เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "คตข้าวสาร" 7
ความเชื่อเกี่ยวกับคตข้าวสาร 8
อ้างอิง
คณะผู้จัดทำ

ฟิวซูลินิด (Fusulinid)

ฟิวซูลินิดฟอสซิล หรือ คตข้าวสาร

เป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลและสูญพันธุ์ไปแล้ว อยู่ในไฟลั่มฟอรามินิ
เฟรา(Foraminifera) ถ้าเปรียบก็เทียบเท่ากับพวกอะมีบา(amoeba)ที่มีเปลือกที่เป็นองค์ประกอบ
ของแคลไซต์ชนิดผลึกเนียนละเอียด(Microgranular Calcite) ที่ถูกบรรจุอย่างแน่นหนา ซึ่งอาจ
มีสองชั้นหรือมากกว่า

1

ฟิวซูลินิดได้รับการยอมรับว่า มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการหาข้อมูลของ
พื้นที่ในเชิงธรณีวิทยา เนื่องจากมันมีความสัมพันธุ์กับหินตะกอนทำให้สามารถ
ประมาณช่วงเวลาของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงความสัมพันธุ์ของพื้นที่แยกออกจากกัน
ของเปลือกโลก
2

นั ก ธ ร ณี วิ ท ย า ส า ย ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ยั ง ใ ช้ มั น เ ป็ น กุ ญ แ จ สำ คั ญ สู่ ที่ ตั้ ง ข อ ง แ ห ล่ ง น้ำ มั น แ ล ะ ก๊ า ซ
ธรรมชาติที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ฟิวซูลินิดมีขนาดตั้งแต่ที่มองเห็นได้ยากจนถึงขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่าและอาจยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว)
ฟิวซูลินิดหลายชนิดมีลักษณะคล้ายข้าว ผู้พบเห็นจึงเข้าใจว่า มันเป็นฟอสซิลของข้าว
จึงเรียกว่า "คตข้าวสาร"

3

ฟิวซูลินิดมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคเพนซิลวาเนียนและเพอร์เมียน ประมาณ 323 ถึง 252
ล้านปีที่แล้ว และได้สูญพันธุ์ในช่วงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ตอนปลายของยุคเพอร์เมียน(the
mass extinction at the end of the Permian Period) ประมาณ 252 ล้านปีก่อน

NOTE : ฟอสซิลฟิวซูลินิดสามารถพบได้ในทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์คติกา 4
และพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีหินในยุคเพอร์เมียนและเพนซิลวาเนียน

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "คตข้าวสาร"

มีความเชื่อว่า เป็นข้าวสารที่พระพุทธเจ้าทรงฉัน และเมื่อฉันเสร็จแล้ว จึงทำการ
อธิษฐานเพื่อให้เป็นของมงคลในแผ่นดิน บางตำนานเชื่อว่า เกิดจากฤทธิ์อำนาจของ
พระแม่ธรณี ที่เก็บข้าวสารไว้ไม่ให้เน่าให้เปื่อย ทั้งหมดทั้งมวล เข้าใจว่า เป็นข้าวสาร
ที่เกิดจากการอธิษฐานหรือปลุกเสกโดยผู้มีบารมีทั้งสิ้น

5

ความเชื่อเกี่ยวกับคตข้าวสาร

มีอานุภาพในเรื่องของโชคลาภ โภคทรัพย์ เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม
แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เรียกได้ว่าของทนสิทธิ์ ซึ่งมีเทพ
เทวา, คนธรรพ์ คอยรักษาอยู่ บางคนมีความเชื่อและนับถือว่าเป็นพระธาตุ
เรียกว่าพระธาตุข้าวสารหิน

6

อ้างอิง

1. https://www.britannica.com/science/fusulinid
2. http://metharung.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
3. http://geokansas.ku.edu/fusulinids
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fusulinida

7

คณะผู้จัดทำ

นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6 / 2

น า ง ส า ว ป ภ า ว ริ น ท ร์ รั ต น ว ง ษ์ เ ล ข ที่ 2 6

น า ง ส า ว ร ติ พ ร ว ง ษ์ อ่ อ น เ ล ข ที 2 7

น า ง ส า ว ว ร ร ณ ภ า พุ ก พิ กุ ล เ ล ข ที่ 2 8

น า ง ส า ว ธ ม ก ร บุ ญ บุ ต ร ต ะ นั ย เ ล ข ที่ 2 9 8


Click to View FlipBook Version