The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ainasuhaimi1505, 2022-05-06 03:54:04

e book etikaa

e book etikaa

MPU21032- PENGHAYATAN DAN PERADABAN

KESEPADUAN NASIONAL

TAJUK Bincangkan Rukun Negara
Sebagai Ideologi dalam
Membentuk kesepaduan
Nasional di Malaysia

NAMA NO MATRIK:

NUR AINA’ NADHIRAH BINTI SUHAIMI 14DHF21F2040

MAH IZZATI MAISARAH BINTI MAH SINWANNI 14DHF21F2039

IRFAN HAZIMSHAH BIN MOHD HAFIZ 14DHF21F2024

MUHAMMAD DANISH AKMA BIN MOHD 14DHF21F2020
SAIFUL

Isi kandungan

NO TAJUK MUKA
SURAT
1 PENGENALAN 1-2
2 MATLAMAT RUKUN NEGARA 3
3 LIMA PRINSIP RUKUN NEGARA 4
4 SEJARAH PEMBENTUKAN RUKUN NEGARA 5
5 PERANAN RUKUN NEGARA UNTUK MEMBENTUK KESEPADUAN NASIONAL 6-7

DALAM KALANGAN MASYARAKAT DI MALAYSIA 8-9
6 KESEPADUAN NASIONAL 10-11
7 RUKUN NEGARA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM MEMBENTUK KESEPADUAN
12
NASIONAL DI MALAYSIA 13
8 KESIMPULAN
9 RUJUKAN

PENGENALAN Penjajah british
dalam dalam
Malaysia harini telah meningkat usia 65 tahun usaha eksploitasi
kemerdekaan dan merupakan salah sebuah Negara ekonominya
membangun, yang paling pesat membangun. Kesemua bukan sahaja
usaha ini datangnya dari segenap lapisan rakyat sama membawa kaum
ada pemimpin mahupun rakyat jelata yang menyumbang cina dan india
dalam keringat dalam usaha menjadikan bumi bertuah ii masuk ke negara
sebagai sebuah Negara yang disegani setelah meniti ini
tempoh penjajahan yang cukup lama iaitu 446 tahun. namun,membawa
sumber sumber
Ketika zaman kesultanan melayu melaka lagi tanah ekonomi seperti
melayu sudah menjadi wilayah yang ramai dating getah ,kelapa
berdiaspora.Namun, tanah melayu dan kemudiannya sawit dan lain-
pada 16 September 1966 Malaysia menjadi nedra lainnya.sehinga
berbilang kaum kesan dari kedatangan penjajah british. tanah melayu
dikenali sebagai
pengeluar timah
terbesar,pengeluar
getah
terbesar,dan
pengeluar sawit
terbesar

Langkah yang Namun kaedah pengurusan yang Hasil daripada
diambil oleh british diamalkan oleh british adalah untuk penghasilan corak
menjaga kedamaian mengikut cara
adalah mereka ketika itu.mereka menyadari ekonomi yang
menempatkan itu bahawa manusiadan kaumnya berbeza maka
terjadilah orang
kaum kaum serta kebudayaannya sukar melayu mendiami
mengikut kegiatan dipisahkan. kampung di luar
bandar,orang cina
ekonomi dan di lombong bijih
pencarian mata yang kemudiannya
yang serasi dengan membina bandar-
bandar,dan orang
cara hidup india tinggal di
mereka.kemudiann Kawasan estet-
nya tindakan british selaku penoreh
ini dikatakan dasar
getah
pecah dan
perintah sehingga

memyebabkan
perhubungan
kaum terbatas

MATLAMAT Memelihara cara hidup demokratik
RUKUN NEGARA dalam masyarakat di negara Malaysia.

Mencapai perpaduan yang lebih Membina satu masyarakat progresif yang akan
erat dalam kalangan seluruh menggunakan sains dan teknologi untuk
masyarakat di Malaysia. mengembangkan lagi ilmu pengetahuan pada
hari ini.
Menjamin satu cara liberal terhadap
tradisi tradisi kebudayaan yang kaya Membentuk satu masyarakat yang adil dan
dengan berbagai corak kehidupan saksama agar kemakmuran negara terjamin dan
dalam masyarakat sekeliling. berada dalam suasana yang harmoni tanpa
menimbulkan perasaan yang negetif antara satu
dengan yang lain di kalangan masyarakatSEJARAH Setelah negara mencapai kemerdekaan,kepimpinan Tunku
PEMBENTUKAN Abdul Rahman Putra,Perdana Menteri Malaysia Pertama
RUKUN NEGARA menghadapi kesukaran untuk menguruskan system
sosioekonomi yang diwarisi oleh penjajah bristih

Sikap liberal tunku dan ditambah pula dengan kelembutan
beliau untuk melayan permintaan masyarakat berbilang kaum

telah menyebabkan orang melayu merasakan kehidupan
mereka diabaikan

Titik-titik antara jurang kemewahan bandar dan kemiskinan
desa,kemewahan orang bukan melayu dengan

kesempitan hidup orang melayu,dan berbagai bagai lagi
adalah punca-punca yang mencetus keresahan kaum

Peristiwa 13 mei berlaku selepas bebrapa hari berlakunya
pilihan raya ketiga yang melihat parti perikatan gagal

mendapat undi majoriti seminar on nasional resilience 446
dan telah kehilangan majoriti 2 per3 di dewan rakyat

1:Kepercayaan kepada 2:Kesetian kepada Raja
dan Negara;
tuhan ; -
Sebagai contoh ,jika
secara umumnya seseorang rakyat Malaysia

seseorang yang patuh dan berada di luar Negara
menghadapi kesusahan
taat kepada ajaran ,kedutaan Negara kita

agamanya mempunyai sebagai wakil yang
dipertuan Agong
budi pekerti yang mulia Peranan Rukun Negera untuk
membentuk kesepaduan bertanggungjawab
serta sifat-sifat yang terpuji. Nasional dalam kalangan membantunya
masyarakat di Malaysia
Keteguhan imannya dan Sikap rendah diri dan
memahami akan
bersikap tolong menolong
kepentingan orang lain
kepada orang yang susah dapat membentuk

tanpa mengira kaum kesepaduan nasional
dalam kalangan
Berdasarkan kepercayaan masyarakat kita
kepada tuhan yang maha

kuasa rakyat Malaysia
mempunyai sikap rendah
diri dan sentiasa bersyukur
dan menghargai nikmat
yang diberikan oleh tuhan

3:keluhuran perlembagaan Peranan rukun Negara untuk 4:kedaulatan undang –
membentuk kesepaduan undang
-setiap warga Negara Nasiaonal dalam kalnagan
Malaysia seharusya patuh masyarakat diMalaysia -sesiapa yang melanggar
akan perlembagaan supaya undang –undang Negara
Negara menjadi aman dan 5:Kesopanan dan kesusilaan
damai.Tiada individu yang - Prinsip ini amat penting untuk akan dihukum tanpa
mewujudkan yang menhormati mengira bangsa dan
terkecuali daripada dan menghargai kepentingan
mematuhi perlembagaan. kaumnya.
kaum lain.sesuai dengan
-sebagai contoh,seseorang Malaysia yang terdiri dengan -udang –udang di
tidak boleh mempersoalkan masyarakat majmuk,rakyat harus Malaysia memang cukup
kesetiaan seseorang rakyat baik dan relevan dalam
lain berdasarkan keturunan menghormati dan saling membendung masalah
memahami adat resam dan nilai
atau kaum.Pada seperti jenayah
hikatnya,Perlembagaan hidup kaum lain dan tidak ,penipuan,penindasan
menyinggung perasaan orang
menentukan bentuk dan sebagainya.
pentadbiran serta lain.

melindungi hak asasi
manusia keseluruhannya

Kesepaduan Nasional Kesepaduan nasional bermaksud penyatuan pelbagai
kelompok yang mempunyai latar belakang social dan

kebudayaan yang berbeza,menjadi suatu entity
fizikal.penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang

berbentuk zahir dan luaran

Hasil daripada penyatuaan ini keadaan akan menjadi aman
stabil,makmur dan sejahtera yang dicapai walaubagaimana
pun diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk deficit

social yang wujud dalam sesebuah masyarakat di negara
kita.

Dalam usaha mewujudkan kesepaduan nasianal,alat utama
sebagai teras kesepaduan nasional adalah perlembagaan

pesekutuan dan Rukun Negara .Dua perkara ini menjadi
tunjang utama kepada kesepaduan nasional

Kesepaduan nasional

Kesepaduan nasional amat penting untuk mewujudkan
masyarakat yang dinamik.Masyarakat dinamik akan

mewujudkan kelompok petani tradisonal kepada petani
kormesial industry golongan miskin kepada kelas mnegah

dan masyarakat kampung warga cosmopolitan.

Dari segi kemajmukan bangsa ,akan wujud pelbagai etnik dan
budaya modeniti yang mengutamakan kemujuan dan kestabilan
.Mereka berkongsi norma hidup,persaan social dan kerancangan

social.Hal ini merentasi hubungan horizotal antara etnik dan
agama sekali gus dapat membina negara bangsa maju.

Rukun Negara sebagai ideologi dalam membentuk
kesepaduan Nasional Malaysia

-sekitar tahun 1970 terutama semasa negara di -satu daripada commissioned research
tadbir oleh MAGERAN langkah –langkah untuk and consultancy” ini diberikan kedaoa
merfomulasikan dasar –dasr kerajaan telah havard universty development advisory
dilakukan dengan serius. service2 untuk melakukan social science
research for national unity”1970
-tujuannya adalah untuk mngawal supaya
masyarakat di negara ini tidak lagi terjebak -dapatan kumpulan penyelidik ini
dengan konflik perkauman sepertimana menasihatkan kerajaan supaya
yang berlaku pada 13 mei1969 memperkenalkan disiplin ilmu sains social di
university malaya
-Pada tahun 1970 kerajaan telah
memberikan commissioned research -memberikan latihan kepada tenaga
and consultancy” mengenai tema manusia dalam bidang bidang sains
tema tertentu kepada pakar-pakar social ,supaya dapat menyuibang
luar negara usaha-usaha murni untuk mewujudkan
perpaduan kaum

Rukun Negara sebagai ideologi dalam -namun mausia akan memngunakan
membentuk kesepaduan Nasional perbezaan untuk mecentus kan konflik.
Malaysia
-rukun negara yang dibentuk oleh pemimpin
-langkah ini di lakukan oleh Malaysia adalah untuk mengatasi segala
kerajaan adalah untuk perbezaan yang terdapat dalam
mengelakkan daripada masyarakat berbilang kaum di negara ini.
perulangan peristiwa 13 mei 1969.
-unsur-unsur yang terkandung dalam rukun
-teras utama untuk mewujudkan negara tidak menmpakkan hak milik
perpaduan kaum adalah untuk sesuatu kaum.
menyedari bahawa manusia itu
dijadikan Allah SWT berbangsa-
bangsa,barkaum-kaum,bersuku-suku dan
sebagainya.

-hakikat kepelbagaian ini adalah
sebenarnya utuk menmabah seri
kehidupan ,saling mempelajari,saling
berinteraksi,dan saling bertolak ansur

KESIMPULAN -ini kerana rukun negara bukan
hanya untuk dihafal atau diikrakan
-Ikatan ini bukan terbina dengan dan diterapkan dalam kehidupan
sekelip mata sahaja ia memakan seharian warga negara malaysia

masa yang begitu lama -semangat rukun negara ini perlu
diteruskan kerana ia sangat
-ikatan perfahaman antara
pelbagai kaum yang menjadi tugu releven dalam menangani krisis
negara tidak kira ancaman dari
penggerak yang penting
dalam dan luar negara
-bagi mewujudkan perpaduan
generasi kita kini seharusya peka -dengan berpegang teguh kepada
prinsip rukun negara mampu
dengan rukun negara dan menjadi rakyat Malaysia yang
menghayati erti yang sebenarnya
bersatu padu,kukuh dan beribawa
kewujudan rukun negara bagi menghadapi apa saja
cabaran.

RUJUKAN

BUKU PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
http://kumpulanduapunya.blogspot.com/2
014/10/lima-prinsip-rukun -negara.html

https://coggle.it./diagram/WNtiMDpg0gABa
Npl/t/peranan-rukun-negara-dalam-
perpaduan-masyarakat

https://WWW.bharian.com.my/kolumnis/202
0/08/725822/rukun-negara-wadah-bentuk-
masyarakat-berpandangan-jauh


Click to View FlipBook Version