The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1-64โครงกิจกรรมอทธ.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chayanit Phasawang, 2021-05-18 04:49:54

1-64โครงกิจกรรมอทธ.1

1-64โครงกิจกรรมอทธ.1

โครงการสอน วิชา กิจกรรมองค์การวชิ าชีพ 1 รหสั วชิ า 3000-2001
สาขาวชิ า เทคโนโลยธี ุรกจิ ดจิ ิทลั ประเภทวิชา บรหิ ารธรุ กจิ
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ระหวา่ งวนั ที่ 1 เดือน มิถุนายน - 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบนั การอาชีวศกึ ษาภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื 3

1. ผสู้ อน นางชญานิตย์ ภาสว่าง โทรศพั ท์ 0-61619-3919
E-mail : [email protected]

2. ผู้เรยี น นกั ศึกษา ระดับชั้น สคธ.64/2

3. หอ้ งเรยี น 721 (อาคาร 7 วอศ.ขอนแกน่ )

4. จำนวนหนว่ ยกิต 0 หน่วยกิต

5. จดุ ประสงค์รายวชิ า
1. เขา้ ใจหลักการและกระบวนการพฒั นาทักษะประสบการณ์วิชาการและวชิ าชีพ เพ่ือพฒั นาตน องค์กร ชุมชนและ

สังคม
2. วางแผน ดำเนนิ การ ติดตามประเมนิ ผลแก้ไขปัญหาและพัฒนากจิ กรรมองค์การวชิ าชีพ
3. มีเจตคติและกจิ นิสยั ในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่มิ สรา้ งสรรค์

และสามารถทำงานรว่ มกับผอู้ ืน่

6. คำอธิบายรายวชิ า
ปฏิบตั เิ กย่ี วกับกจิ กรรมองค์การวชิ าชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพอ่ื พัฒนาตนเอง

องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดำเนินการ ตดิ ตามประเมินผลแก้ไขปัญหาและพัฒนา กจิ กรรมองค์การวิชาชีพ การ
ใชก้ระบวนการกลมุ่ และการเป็นผู้นำ ผตู้ ามตามระบอบประชาธปิ ไตยในการจัดและรว่ มกิจกรรมองค์การวิชาชพี

7. มาตรฐานรายวชิ า/สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอ้ บงั คับขององค์การวิชาชพี
2. วางแผนและดำเนินกจิ กรรมองค์การวชิ าชพี ตามหลักการกระบวนการลกัษณะและวัตถปุ ระสงค์ของ กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุม่ และการเป็นผู้นำ ผตู้ ามในการจัดและร่วมกิจกรรมองค์การวชิ าชีพ
4. ประเมนิ ผลและปรบั ปรุงการจัดและร่วมกจิ กรรมองคก์ ารวิชาชพี

8. แนวทางการศึกษา
1. อธิบายรายละเอียดการเขียนโครงการ
2. วางแผนการเขยี นโครงการในวชิ า กิจกรรมองคก์ ารวชิ าชีพ 1

-2-

9. กิจกรรมการสอน (อยา่ งนอ้ ย 5 วิธ)ี
1. การจดั การเรยี นร้แู บบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผสู้ อนเปน็ ผูถ้ า่ ยทอดความรู้

ให้แกผ่ ูเ้ รียนโดยการพูดบอกเลา่ อธบิ ายเนื้อหาที่ผู้สอนไดเ้ ตรยี มการศึกษาค้นคว้ามาเปน็ อย่างดี ผู้เรียนเปน็ ฝ่ายรับฟัง และ
บันทกึ สาระสำคญั และเปดิ โอกาสให้ผู้เรียนซกั ถาม

2. การจัดการเรียนรแู้ บบชแ้ี นะ (Direct Instruction) คอื การสอนทฝี่ กึ ทกั ษะหรอื ความรู้แก่ผู้เรยี นเพ่อื ใหม้ ี
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดไว้ โดยเนน้ การเสริมแรงโดยการใหค้ ะแนน ให้คำชม สำหนับผู้ปฏบิ ตั ไิ ดถ้ กู ต้อง

3. การจัดการเรียนรู้โดยใชก้ ารอธบิ ายกลมุ่ ยอ่ ย (Small Group Discussion) คือ กระบวนการจดั กาเรียนรู้ท่ี
ผูส้ อนจดั กลมุ่ ผ้เู รยี นออกเปน็ กลมุ่ ยอ่ ย เพอื่ ใหผ้ เู้ รียนมีโอกาสสนทนาและเปล่ยี นขอ้ มลู ความคิดเหน็ แลว้ สรุปผลมาเปน็
ขอ้ สรุปกลมุ่

4. การจดั การเรียนรู้แบบสาธติ (Demonstration Method) คือ กระบวนการทีผ่ ู้สอน และผเู้ รียนท่เี ป็นผู้ชว่ ย
แสดงวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมบอกวิธี อธบิ ายผเู้ รยี นโดยผเู้ รยี นจะเรยี นรจู้ าการสงั เกต กระบวนการ ขน้ั ตอน แล้วให้
ผู้เรียนซกั ถาม อภปิ ราย และปฏบิ ตั ิตาม

5. การจัดการเรยี นรู้ท่เี นน้ กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเรียนรทู้ ี่เนน้ ให้ผเู้ รียนได้เรยี นรู้ วกี ารอย่างเปน็
ขั้นตอน โดยให้ผู้เรียนเปน็ ผู้คิด ลงมอื ปฏิบตั ิ ผู้สอนเป็นผูก้ ำกับควยคมุ ใหผ้ ูเ้ รยี นมกี ารปฏบิ ัติ ฝกึ ฝนจนเกดิ ทกั ษะ สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ันตอนไดแ้ ละรับรู้ขั้นตอนท้ังหมด จนสามารถนำไปใชไ้ ดอ้ ยา่ งอตั โนมตั ิและสามารถนำไปใชไ้ ดก้ ับสถานการณ์
จริงๆ

6. การจัดการเรยี นรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) คอื การจดั การเรยี นรู้แบบให้ผู้เรยี นไดร้ ่วมมือและ
ชว่ ยเหลอื กันในการเรยี นรู้ โดยแบง่ กลุ่มผู้เรียนทมี ีความสารถต่างกันออกเปน็ กลุม่ เล็กๆ มีการทำงานร่วมกนั มกี าร
แลกเปลี่ยนความคดิ เห็น มกี ารพ่งึ พาอาศัยซงึ่ กนั และกัน มคี วามรบั ผิดชอบร่วมกัน

7. การจดั การเรยี นรแู้ บบบรู ณาการ (Integration Instruction) คอื การจดั การเรียนร้ทู ี่เช่ือมโยงกลมุ่ เนอ้ื หา
หลายๆ วชิ าที่มคี วามสมั พนั ธก์ นั มาผสมผสานเขา้ ดว้ ยกนั เพ่ีอใหผ้ ูเรียนมคี วามร้หู ลากกลาย และสามารถนำไปใชใ้ น
ชีวติ ประจำวันได้

8. วิธสี อนแบบศูนยก์ ารเรียน เปน็ วธิ สี อนทีม่ ีหลกั การสำคัญ 2 ประการ คือ การใช้ส่ือประสมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้
อย่างเปน็ ระบบ และใช้กระบวนการกลุม่ เพื่อฝึกใหผ้ ้เู รยี นสามารถทำงานร่วมกนั เปน็ หมคู่ ณะ

9. วธิ สี อนแบบเรยี นบนฐานโครงการ (Project-Based Learning) เปน็ วิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนไดเ้ รยี นรู้จากการ
ทำโครงการหรอื โครงงานหรือช้ินงาน ทง้ั ในด้านการออกแบบระบบ วางแผนโครงการ การแสวงหาและบรู ณาการความรู้
การควบคมุ คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสทิ ธิผล

10. เอกสารประกอบการสอน
หนงั สอื วชิ า กิจกรรมองคก์ ารวิชาชีพ 1 รหัส 3000-2001

11. สื่อการสอน (มากกวา่ รอ้ ยละ 50 ของหนว่ ยการเรียน)
1. สื่อตำรา
2. ส่อื มัลติมีเดีย
3. Internet

12. การศกึ ษาด้วยการค้นควา้ ดว้ ยตนเอง (อาจจะมอบหมายใหน้ กั เรียนคน้ ควา้ อะไร จากแหล่งใด)
1. ศึกษาจาก Internet เรือ่ ง เรือ่ ง หลักการและแนวคิดของการจดั ทำกิจกรรม

องคก์ ารวชิ าชีพ
2. ศึกษาจาก Internet เรอ่ื ง เรอื่ ง กจิ กรรมสร้างความสมั พนั ธก์ ับชุมชน

-3-

13. การบรู ณาการ
บูรณาการปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงในการทำโครงการ ในวชิ ากิจกรรมองค์การวิชาชพี 1

14. ชิน้ งาน/โครงการ (Project) 40 คะแนน
จัดทำโครงงาน 5 คน/1 โครงการ 40 คะแนน

15. เชญิ ผเู้ ชยี่ วชาญ - 5 คะแนน
16. ทัศนศึกษาดูงาน - 5 คะแนน
17. การประเมินผลการเรยี น แบง่ เป็น 2 ภาค คอื 5 คะแนน
5 คะแนน
17.1 ภาคความรคู้ วามสามารถ 80 คะแนน ไดแ้ ก่
1. การเรียนการสอบ

2. ช้นิ งาน/โครงการ (Project Work)
17.2 ภาคคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 20 คะแนน (ผา่ น/ไมผ่ า่ น)

1. ตรงตอ่ เวลา

2. ความรับผดิ ชอบ ความซื่อสตั ยแ์ ละยดึ หลกั 5 ส.
3. ความสนใจใฝ่รู้

4. บุคลกิ ภาพ

18. เกณฑก์ ารวัดผลภาคความรคู้ วามสามารถ ระดบั ผลการเรยี น
ผ่าน
ชว่ งคะแนน ไม่ผ่าน
50 - 100
0 - 49

19. การส่งผลการเรยี นการสอน

กำหนดการส่งผลการประเมินผลตามสภาพจรงิ

ครงั้ ที่ 1 สปั ดาห์ที่ 6

คร้งั ท่ี 2 สัปดาห์ที่ 11

ครง้ั ที่ 3 สัปดาห์ท่ี 15

ครง้ั ที่ 4 สัปดาห์ท่ี 19 (สง่ ผลการเรียน)

การสอบวัดผล สอบประมวลผลปลายภาคเรยี น สปั ดาห์ท่ี 18

-4-

การแบ่งหน่วยการเรยี นการสอน

สัปดาห์ หนว่ ยการเรยี นร้/ู เน้อื หา กิจกรรม สอ่ื การสอน
ท่ี อธบิ าย ความสำคญั ของ สไลด,์
1 ปฐมนิเทศ รายวชิ าฯ จุดประสงค์ หนังสือ
2 - ความสำคัญของกจิ กรรมองค์การ รายวชิ า มาตรฐานรายวิชา
วชิ าชพี และคำอธิบายรายวชิ า สไลด,์
3-4 - จดุ ประสงคร์ ายวิชา มาตรฐาน กจิ กรรมองคก์ ารวิชาชีพ 1 หนงั สอื
รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา การวัดผลและประเมนิ ผล
กจิ กรรมองคก์ ารวชิ าชพี บรรยายตอบคำถามเชงิ สไลด์,
- การวัดผลและประเมนิ ผล วเิ คราะห์สงั เคราะห์ หนังสือ

ความหมายและความสำคญั ของกจิ กรรมนกั ศกึ ษา บรรยายตอบคำถามเชงิ
- ความหมายและความสำคัญของ วเิ คราะห์สงั เคราะห์
กจิ กรรมนกั ศกึ ษา
- กจิ กรรมนักศึกษากับการพัฒนา
บุคลกิ ภาพ
- กิจกรรมนกั ศกึ ษากบั การพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ
- กจิ กรรมนักศึกษากบั การพัฒนา
พฒั นาทักษะวิชาชีพ
- กิจกรรมนกั ศกึ ษากับการสรา้ ง
ความสมั พันธ์ระหว่างเพอื่ น
- กจิ กรรมนกั ศึกษากบั การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ งนักศกึ ษา
กับครู
- กจิ กรรมนักศึกษากบั การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน

องคก์ ารนักธรุ กจิ ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
- ความเป็นมาขององคก์ ารนัก
ธรุ กิจในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
- วัตถุประสงคข์ ององคก์ ารนัก
ธุรกจิ ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
- หลกั การขององค์การนกั ธุรกิจใน
อนาคตแหง่ ประเทศไทย
- สมาชกิ ภาพขององค์การนักธุรกิจ
ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
- สิทธิและหนา้ ท่ีขององค์การนัก
ธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
- สัญลักษณ์ ธง เครื่องหมายการ
ประดบั เครอ่ื งหมาย

-5-

สัปดาห์ หน่วยการเรียนร/ู้ เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการสอน
ท่ี บรรยายตอบคำถามเชงิ สไลด,์
5 โครงสร้างและการจดั รูปแบบองค์การนักธรุ กิจใน วิเคราะห์สังเคราะห์ หนังสอื
อนาคตแห่งประเทศไทย
6 บรรยายตอบคำถามเชงิ สไลด,์
- องคก์ ารนกั ธุรกจิ ในอนาคตแห่ง วิเคราะหส์ งั เคราะห์ หนงั สือ
7 ประเทศไทย ระดับชาติ
บรรยายตอบคำถามเชิง -
8 - องค์การนกั ธรุ กิจในอนาคตแห่ง วิเคราะห์สังเคราะห์
ประเทศไทย ระดบั ภาค สไลด์,
บรรยายตอบคำถามเชงิ หนงั สือ
- องคก์ ารนักธรุ กจิ ในอนาคตแห่ง วิเคราะห์สังเคราะห์
ประเทศไทย ระดบั หนว่ ย -

โครงสร้างและการจัดรูปแบบองคก์ ารนกั ธรุ กิจใน สไลด,์
อนาคตแห่งประเทศไทย หนังสือ

- การรู้จักตนเองและการพัฒนา
ตนเอง

- การศกึ ษาและการประเมินตนเอง
- การปรับปรงุ บคุ ลกิ ภาพความ

ฉลาดทางอารมณ์
โครงสรา้ งและการจัดรูปแบบองคก์ ารนักธุรกิจใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

- ปัจจยั พื้นฐานการสรา้ ง
ความสำเรจ็

- ความขยนั และความอดทน
- ความอ่อนนอ้ มถอ่ มตน
- ความกลา้ แสดงออกซ่ึงความ

ถกู ตอ้ ง
- ความซ่ือสตั ยแ์ ละความรกั เกยี รติ

ความประหยัดและอดออม
ปจั จัยท่มี ีผลต่อการเพ่มิ ประสิทธภิ าพการทำงาน

- การเริ่มต้น
- การตัง้ เปา้ หมาย
- การวางแผน
- การทำงานแบบประสาน

ประโยชน์
- การสร้างความเขา้ ใจผอู้ นื่ อย่าง

ถูกต้อง
- การแสวงหาความร่วมมือเพอื่

สร้างพลงั ขบั เคลื่อนสู่ความสำเร็จ
- การปรบั ความสมดุลระหวา่ ง

รา่ งกาย อารมณ์ และสติปัญญา

-6-

สปั ดาห์ หน่วยการเรียนร/ู้ เนอื้ หา กิจกรรม ส่ือการสอน
ท่ี
9-10 การเขียนโครงการ บรรยายการเขียนโครงการ สไลด,์
- ความหมายและความสำคญั ของ หนังสอื
11-15 การเขยี นโครงการ
- หวั ข้อโครงการ ติดตามการดำเนนิ โครงการ โครงการ
- วธิ ีการเขยี นโครงการ ตวั อย่าง
โครงการ

ดำเนินโครงการ

นำเสนอโครงการ

16 สรุปผลโครงการ/ นำเสนอโครงการ แต่ละกลุม่ นำเสนอโครงการ เอกสาร

อธท.7/ครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการ

อธท.

17 Project Work นำเสนอโครงการ เอกสาร

ชมรมวิชาชพี /งานกจิ กรรม โครงการ

ชมรม

วชิ าชพี

18 สอบปลายภาค --

ลงช่อื ....................................... ลงชื่อ...................................... ลงชอื่ ......................................
(นางชญานติ ย์ ภาสว่าง) (นางสมควร ผายแสง) (นายจักรกฤษณ์ ทพิ เลศิ )
ครูผสู้ อน รองผู้อำนวยการฝา่ ยวชิ าการ
หัวหน้าสาขาวชิ าคอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ

ลงช่ือ......................................
(นางสาวกรรณกิ า ยอดสง่า)
ผูอ้ ำนวยการวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาขอนแก่น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงการสอนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Next Book
pierre cardin wallets