The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ch.t.n0614, 2022-09-04 02:24:51

นามบัตรฉัตร

นามบัตรฉัตร

นายฉตั รนนท์ พารจุ ไชยเจรญิ

085 – 695 1493

การศกึ ษา

ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมโยธา
ม.เทคโนโลยรี าชมงคลศรีวชิ ยั
วทิ ยาเขตภาคใตส้ งขลา
ปรญิ ญาโท จติ วทิ ยา
ม.สงขลานครินทร์

นกั จิตวทิ ยา
นักสะกดจิตบาบัด

ตดิ ต่อสอบถาม นดั หมาย หรือพดู คุยเปน็ การสว่ นตวั ได้ท่ี

Email : [email protected]
Line ID : chattranon616

ผปู้ ระเมนิ ภายนอก

สมศ.

สำนกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึ ษา
(องคก์ ารมหาชน)

สงั กัดสำนกั นายกรฐั มนตรี

วทิ ยากรฝกึ อบรม

เพอ่ื ฟนื้ ฟแู ละพฒั นาศกั ยภาพของมนษุ ย์

ดา้ นร่างกาย
ดา้ นสมอง
ดา้ นจติ ใจ

**ดเู นื้อหาหลักสตู รเพ่ิมเติมได้ทา้ ยเลม่

อาจารย์สอนพิเศษ

สอนหลักสูตร อัจฉรยิ ะ

ใหก้ บั นกั เรยี น นักศกึ ษา และบคุ คลทว่ั ไป

ตัวแทนประกันชีวิต และท่ปี รึกษาทางการเงิน

บริษทั FWD ประกนั ชวี ิต จำกดั (มหาชน)

เลขท่ี 1/54 ถ.จริ ะนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เพราะ...ไม่มอี ะไรจะสาคญั ไปกว่า...คนทเ่ี รารัก

นกั อ่านดวง

โหราศาสตรป์ ฏิวตั ิ
ศาสตรต์ วั เลข และคณุ ลกั ษณะนิสยั เฉพาะตนท่ตี ดิ ตัวมาแตก่ ำเนดิ

เข้าถึงพรสวรรคอ์ ันแท้จรงิ
และลขิ ติ ชีวติ ให้อยเู่ หนอื โชคชะตา

ดูครง้ั เดยี ว ใชไ้ ดต้ ลอดชวี ิต

นักเขียน

จำหนา่ ยหนังสือ Handmade ✓ เอาชนะภาวะหมดแรง
หมวดหนงั สอื เลม่ เลก็ ได้แก่ ✓ วธิ ีท่ีคณุ ใชม้ องผูอ้ นื่
✓ ใช้จิตสำนกึ ให้เปน็
✓ สมาธิกับการหายใจบำบัด
ฯลฯ

หมวดสมดุ เลม็ เลก็ ได้แก่  Note Book
 Diary Design Life
ฯลฯ

หมวดพฒั นาศกั ยภาพ ได้แก่
☺ ฝึกสมองใหแ้ ข็งแรงขน้ึ ได้ภายใน 1 เดือน
☺ เปลีย่ นคณุ เป็นคนคดิ บวกไดภ้ ายใน 10 ข้ันตอน
☺ เพ่ิมพลังสมองด้วยการเขยี น
☺ ชีวิตมหศั จรรยส์ ร้างได้ ดว้ ยคำวา่ ขอบคณุ
☺ ก็แค่เร่ืองแย่ ๆ
ฯลฯ

นักบาบัดทางเพศ
(Sex Therapist)

Private Consultation สำหรบั คู่รกั ท่ีมีปญั หาเก่ยี วกับเรอ่ื ง

เซ็กสจ์ ากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรอื ท้ังสองฝ่าย

โดยวิธีจติ บาบดั

1) พดู คุย เสนอแนะ
ให้แบบฝึกหดั

2) สะกดจิตบำบัด
ใหแ้ บบฝกึ หัด

นักสะกดจิตย้อนอดตี

บางครง้ั การเยียวยา แกไ้ ข ปรบั ปรงุ หรอื พฒั นา
ก็ตอ้ งกลับไป ณ จดุ เรม่ิ ตน้

เพอ่ื ทวงคืนความสมบูรณแ์ บบของชวี ิตและ
จติ วิญญาณ

กดตดิ ตามกันไดท้ ี่
FB. : Chattranon Parutchaijarern

FB. Page : Learn for Life
FB. Page : เลา่ สูก่ ันฟัง

FB. Page : คำคม แรงบันดาลใจ ความสำเร็จ

ทอ่ี ยู่
125/211 ถ.อมั พวัน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

คตปิ ระจำใจ
จิตที่ฝึกดแี ล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

ตวั อยา่ งงานอบรมทผ่ี ่านมา

 อบรมความรูเ้ กย่ี วกบั การฝึกจิต โดยเนน้ ทก่ี ารทำสมาธิ
กำหนดสติ การฝึกจิตให้แข็งแกร่ง และการมองโลกเชิงบวก ให้กับ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สงขลา

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการฝึกจิต ในเชิงจิตวิทยา
ประยุกต์ ซึ่งเป็นการประสานแนวคิดของทั้งทางพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เข้าด้วยกัน ให้กับครูและบุคลากรทุกคน ณ
โรงเรยี นปัญญาวิทย์ จ.ตรัง

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าชีวิตในการ
ทำงาน และการดูแลร่างกาย สมอง และจิตให้แข็งแรง เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการทำงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอน ให้กับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดโรงเรียน
เอกชนจังหวัดพัทลงุ ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่
จงั หวดั สงขลา

 อบรมความรเู้ กี่ยวกับการดแู ลสุขภาพกายและจติ การ
หายใจที่ถูกวิธี การทานผลไม้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด การฝึก
โยคะ ๙ ท่า และการทำสมาธิอย่างง่าย ๆ ให้กับสมาชิกครูเก่า
โรงเรยี นหาดใหญว่ ิทยาลยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย โดยการ
หายใจให้ถูกวิธี การทานผลไม้ เป็นต้น ฝึกการเพิม่ พลังจกั ระใหก้ ับ
ร่างกาย การดูแลสขุ ภาพจติ โดยการฝึกสติ และการทำสมาธิ การฝกึ
จิตใหแ้ ขง็ แกรง่ โดยใชอ้ ุปกรณ์(แก้วไวน)์ ช่วย ฝกึ การสะกดจติ ตนเอง
เพื่อบำบัดโรค การฝึกจินตภาพ และการสั่งจิตใต้สำนึก ให้กับ
ผสู้ งู อายุ และชมรมไทเกก็ สตูลจงหวั จ.สตูล

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นกั เรยี น การดแู ลสุขภาพกายและจิต การสรา้ งสภาวะเชงิ บวก การ
สะกดจิตตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียน และการทำงาน
ให้กบั นกั เรยี นระดบั มธั ยมตน้ และปลาย โรงเรยี นเขาดนิ ประชานกุ ลู
จ.กระบี่

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วย
วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก การดูแลสุขภาพให้ดีได้ตลอดชีวิต การเพ่ิม
พลังจักระให้ร่างกาย การดูแลสมอง การฝึกสติและสมาธิ การ
จินตนาการสร้างสรรค์ และการสะกดจิตตนเองเพ่อื รักษาโรค ใหก้ บั
นักเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ.ตะกัว่ ปา่ จ.พังงา

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
เรียนให้เก่งขึ้นไดอ้ ย่างอัจฉริยะ ให้กับนกั เรียนระดบั ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทั้งหมด ที่สังกัดเทศบาลอำเภอปากพนัง
จ.นครศรธี รรมราช

 อบรมความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และสุขภาพสมอง เทคนิคการจำ การอ่าน การเขียน
และการปรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของสมอง
ตนเอง ให้กับนกั เรยี น ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
อัธยาศยั อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

 อบรมความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา การ
วางเป้าหมาย เทคนิคการจำและการคิดสร้างสรรค์ การตรวจ
สุขภาพจิตตนเอง การสร้างสุขให้เป็นนิสัย และการทำแบบฝึกหัด
เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ให้กับครูโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด ใน
เขตอำเภอปากพนงั จ.นครศรธี รรมราช

 อบรมความรู้เกี่ยวกับเรือ่ งของ “ภาษาร่างกาย” และ
“ภาษาจิต” บทบาทของครูและการแกป้ ัญหา ทศั นคติเชงิ บวก การ
สร้างความรกั และสามคั คี การกำหนดเปา้ หมาย การสร้างความสุข
ในชีวิตและการฝึกจิต ให้กับครูและบุคลากรทั้งหมด ณ ศูนย์
กศน.อ.ชมุ พวง จ.นครราชสีมา

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิต ให้กับบุคลากร
องค์การบรหิ ารสว่ นตำบล ต.ท่าลาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 สอนพิเศษหลักสูตร “คนเก่งสร้างได้” เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองจนกลายเป็น
อจั ฉริยะได้ภายใน ๘ เดือน ให้กับนักเรยี นระดับชนั้ ประถมศึกษาปี
ที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนอุดม อ.ชุมพวง จ.
นครราชสมี า

 อบรมความร้เู กี่ยวกับการดแู ลสุขภาพ การบริหารสมอง
การฝกึ สตแิ ละสมาธิ และเรยี นรเู้ ทคนิคการจำในรูปแบบต่าง ๆ ใหก้ บั
สามเณรวดั ทา่ ตอน ต.ทา่ ตอน อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่

 อบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย จิต และ
สมอง การพฒั นาเด็กเล็กให้เปน็ คนดี คนเก่ง และมีความสุข ตลอดจน
แนวทางการสร้างสุขให้กับตัวครูผู้สอนเอง ให้กับครูศนู ย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกดั อบต.ท่าตอน ต.ทา่ ตอน อ.แม่อาย จ.เชยี งใหม่

 อบรมหลักสูตรอัจฉริยะ “คนเก่งสร้างได้ภายใน 7
เดอื น” เพ่อื ใหผ้ ู้เรียน เรยี นรเู้ ทคนิคตา่ ง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองจนกลายเปน็ อัจฉริยะ ใหก้ บั นกั เรยี นระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปี
ที่ ๔ – ๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อ.สวี
จ.ชมุ พร

เป็นต้น

หลกั สตู รฝกึ อบรมทน่ี า่ สนใจ(นายฉัตรนนท์ พารจุ ไชยเจรญิ )


Click to View FlipBook Version