The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-28 12:30:06

Pre-KBSM BM

Pre-KBSM BM

Kandungan

Pra-KSSM Bahasa Melayu

Sistem Bahasa

Nota Sistem Bahasa 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1
Praktis 1 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8
Praktis 2 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9
Praktis 3 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

Pemahaman

Praktis 1 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11
Praktis 2 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

Penulisan

Praktis 1 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15
Praktis 2 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16
Praktis 3 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 18

Jawapan

Tarikh:

Sistem Bahasa

Kata Nama 名词

Kata nama ialah kata yang merujuk kepada manusia, benda, haiwan, tumbuhan dan
tempat.
名词是指人物、物体、动物、植物和处所的名称。
Kata nama terbahagi kepada tiga, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata
ganti nama.
名词可分为三种,即普通名词、专有名词和代词。

Kata Nama
名词

Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama
普通名词 专有名词 代词

Kata Nama Am 普通名词

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan,
benda dan tempat.
普通名词是用以说明人物、动物、植物、物体和地方的普通名称的名词。
Kata nama am ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali pada permulaan
ayat.
普通名词以小字母来书写,除了句子的开端。
Contohnya, buaian, kelambu, rusa, zirafah, artis, pegawai, pejabat, sekolah, keladi,
halia

Kata Nama Khas 专有名词

Kata nama khas ialah perkataan yang merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan,
benda dan tempat secara khusus.
专有名词是用来说明人物、动物、植物、物体和地方的专用名称。
Kata nama khas ditulis dengan menggunakan huruf besar.
专有名词的第一个字母须以大字母来书写。
Contohnya, Samsung, Berita Harian, Si Gagak, Sang Merak, Datuk Ong, Sarjan Halim,
Sarawak, Klinik Sentosa, Misai Kucing, Limau Mandarin

1 Pra-KSSM Bahasa Melayu

Tarikh:

Kata Ganti Nama 代词
Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kepada kata nama khas
dan kata nama am.

代词是用来代替专有名词和普通名词的词。
Kata Ganti Nama
代词

Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tempat
人称代词
指示代词 地方代词

Kata Ganti Nama Diri 人称代词

Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.
人称代词用来代替人名。

Kata Ganti Nama Diri 人称代词

Pertama 第一人称 Kedua 第二人称 Ketiga 第三人称

�menggantikan diri �menggantikan diri �menggantikan
orang yang bercakap orang yang dilawan diri orang yang
bercakap diperkatakan
用来指代说话人本身
�beta, patik, hamba, 用来指代说话的对象或 用来指代被提及的第三
听者 人
saya, kita
�tuan hamba, awak, �dia, baginda, mereka,
kalian, kamu beliau

Kata Ganti Nama Tunjuk 指示代词
Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau perkara.

指示代词用来指示某一物体或事物。

Kata Ganti Nama Tunjuk 指示代词

ini 这 itu 那
�menunjuk sesuatu yang �menunjuk sesuatu yang

dekat jauh
用来指近的事物 用来指远的事物

Pra-KSSM Bahasa Melayu 2

Tarikh:

Kata Ganti Nama Tempat 地方代词
Kata ganti nama tempat digunakan untuk menggantikan kata nama tempat.

地方代词用来代替处所名词。
Kata Ganti Nama Tempat 地方代词

sini 这里 situ 那里 sana 那里
�menyatakan tempat �menyatakan tempat �menyatakan tempat

yang dekat yang tidak begitu jauh yang jauh
用来指近的地方 用来指不怎么远的地方 用来指远的地方

Kata Bilangan 数词

Kata bilangan digunakan untuk menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu benda.
数词是用以说明各物体的数量或总数。

Kata Bilangan Penggunaan Contoh
Kata bilangan digunakan untuk menyatakan bilangan yang lima, sebelas,
tertentu seribu
tentu 基数 用以说明确定的或基本的数量 para, segala, semua

Kata bilangan digunakan untuk menyatakan bilangan yang pertama, kedua,
tak tentu 概数 tidak tentu kelapan
用以说明不确定的数量 suku, separuh,
Kata bilangan setengah
tingkat 序数 digunakan untuk menunjukkan urutan setiap, masing-
dalam sesuatu jumlah masing, tiap-tiap
Kata bilangan 用以说明数量中的次序 ketiga-tiga,
pecahan 分数 berguni-guni,
digunakan untuk menunjukkan pecahan bertahun-tahun
Kata bilangan dalam sejumlah bilangan
pisahan 个别数 用以说明数量中的分数
Kata bilangan
digunakan untuk menunjukkan bilangan
himpunan yang berasingan
重叠数 用以说明个别的数量

digunakan untuk menunjukkan bilangan
secara himpunan
用以说明所集合的数量

3 Pra-KSSM Bahasa Melayu

Tarikh:

Penjodoh Bilangan 量词

Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang,
haiwan, benda dan tempat.
量词是用以计算人物、动物、物体和地方的字词。
Penjodoh bilangan digunakan selepas kata bilangan dan sebelum kata nama.
量词前有数词,量词后有名词。

angkatan 队

tongkol 条 berkas 束

rawan 张 Penjodoh cubit 撮
bilangan 量词

kawan 群 gelung 卷

hiris 小片

Pra-KSSM Bahasa Melayu 4

Tarikh:

Penjodoh Penggunaan Contoh
Bilangan tentera, kapal perang,
kumpulan manusia atau benda polis
angkatan 队 成队的人物或物体

benda yang diikat kayu, rotan, buluh
berkas 束 被绑好的物体

cubit 撮 benda yang diambil sedikit sahaja dengan garam, gula
gelung 卷 hujung jari
用手指拿起的物体

benda yang panjang dan berlingkar dawai, wayar
细长及卷起的物体

benda yang dipotong nipis-nipis bawang, daging, timun
被切成小片的物体
hiris 小片

kumpulan binatang burung, monyet, gajah
一群群的动物
kawan 群

senjata yang menggunakan bahan letupan senapang, pistol
laras 把、根 利用火药的武器

benda yang berkeping-keping petai, mercun
papan 串、束 片状的物体

benda yang bersirat jala, jaring, pukat
网状的物体
rawan 张

benda yang bertimbun-timbun pasir, beras, buah-
timbun 堆 一堆堆的物体 buahan

tumbuhan yang buahnya bertongkol jagung
tongkol 条 用来计算玉蜀黍的量词

ulas 瓣 isi buah-buahan dalam ruang atau petak nangka, limau, manggis
有分瓣的果实

5 Pra-KSSM Bahasa Melayu

Tarikh:

Kata Sendi Nama 介词

Kata sendi nama ialah kata yang digunakan sebelum kata nama. Kata sendi nama
bertugas sebagai penyambung dalam sesuatu ayat.
介词用在名词之前。介词将句子连接起来。

Kata Sendi Penggunaan Ayat contoh
Nama
menunjukkan tempat 1. Perlawanan badminton itu
di 在 表示地点 akan diadakan di Stadium
Cheras.

2. Nenek saya tinggal di
Kampung Temang.

ke 去 menunjukkan masa, arah atau tempat 1. Kim Hwai akan berpindah
yang ditujui ke Seremban pada tahun
表示时间、朝向的方向或地点 hadapan.

2. Setelah tiba di simpang
tiga, dia membelok ke
kanan.

1. menunjukkan sasaran yang merujuk 1. Kakak menghulurkan duit
manusia, haiwan dan unsur mujarad kepada orang tua itu.

表示对人、动物和抽象的东西为目标 2. Kami dibahagikan kepada
dua kumpulan.
kepada 给予 2. menunjukkan pecahan 3. Air sungai itu meningkat
表示把整体分成几个部分 kepada paras bahaya.

3. menunjukkan perubahan keadaan

表示情况的转变

pada 在 1. menunjukkan keterangan waktu 1. Bapa saudara Mandy
dari 从 akan tiba pada pukul 6:00
表示时间 petang.
2. digunakan selepas perkataan "ada"
用在“ada”之后 2. Novel yang kamu beli itu
3. menunjukkan tempat bagi ada pada Ramlah.

perbuatan 3. Lukisan itu digantung pada
dinding bilik saya.
表示动作的地点
4. menunjukkan ungkapan 4. Pada pendapat saya,
cadangan itu memang
表示固定词组 baik.

1. menunjukkan waktu 1. Chee Hwa menunggu
kawannya di stesen kereta
表示时间 api dari pagi hingga
petang.
2. menunjukkan arah atau tempat asal
sesuatu benda atau orang
表示某物体或人类的原本方向或地点 2. Albert berasal dari Belanda.

Pra-KSSM Bahasa Melayu 6

Tarikh:

1. menyatakan punca bagi 1. Kad undangan perkahwinan
manusia, benda, haiwan dan ini saya terima daripada Encik
unsur mujarad Tan.

表示人物、物体、动物和抽象 2. Seluarnya lebih longgar
daripada seluar Kamala.
daripada 来 的东西的根源
自、比……、
2. menunjukkan perbandingan 3. Rumah di atas bukit itu
用……做成 表示比较的意思 diperbuat daripada batu-bata.

3. menunjukkan asal kejadian
sesuatu benda

表示“用……做成”

1. menunjukkan kegunaan untuk 1. Rumah untuk anak-anak
sesuatu yatim itu telah siap dibina.

用作;当作(之用途) 2. Sarah membungkuskan

untuk/ bagi 2. menunjukkan maksud bahagian makanan untuk adiknya.
为了、给予 yang diperuntukkan

为(供)……而给的

1. menunjukkan maksud 1. Unggun api ini dihidupkan
menggunakan dengan menggunakan
ranting-ranting kayu yang
表示“用”的意思
2. menunjukkan maksud bersama- kering.
sama 2. Lai Meng suka bergurau
dengan 用、 dengan kawan-kawannya.
和、解决方法 表示“一起”或“和”
3. Dengan bantuan Encik Chong,
3. menunjukkan keterangan cara barulah masalah itu dapat
表示解释方法 diselesaikan.

digunakan selepas kata adjektif 1. Soon Heng amat sayang
yang menyatakan perasaan atau akan neneknya.
sikap
2. Semua murid haruslah
akan 对于 hormat akan lagu
用在形容词之后,以表达情感或

习性 “Negaraku”.

7 Pra-KSSM Bahasa Melayu

Praktis 1 Tarikh:

Soalan 1 – 6 Soalan 7 – 9
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan
memilih jawapan yang paling sesuai. mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,
kesalahan itu telah ditandakan dengan A,
1. Sultan Mahmud sangat mengasihi B atau C dan jika tiada kesalahan telah
ditandakan dengan D.
nya yang jelita dan sopan Pilih jawapan yang paling sesuai.

santun itu. 7. Beberapa orang mahasiswa dari
A
A puteri B putera
C menteri D hulubalang Universiti Kebangsaan Malaysia
menyertai program khidmat sosial di
2. Kami sekeluarga gemar menjamu selera kampung SerojBa. Tiada kesalahan.
di kerana makanan dan minuman
di restoran itu sangat lazat sekali. CD

A restoran seri menanti 8. Ibu bapa perlu menerapkan sikap
B restoran seri Menanti sayaAng akan alam sekitar kepada
C restoran Seri Menanti
D Restoran Seri Menanti

3. Pasukan bola sepak sekolah saya telah anak-anaknya sejak bangku sekolah

menewaskan pasukan lawan daripada B C
Tiada
sekolah lain dalam petang lagi. kesalahan .
D
semalam.

A pertandingan bola sepak kebangsaan 9. Amalan menabung memberikan
B pertandingan bola sepak Kebangsaan keuntungan kepada kita selain
C pertandingan Bola Sepak Kebangsaan AB
D Pertandingan Bola Sepak Kebangsaan mengurangkan beban keluarga.
C
4. Tan Sri P. Ramlee merupakan seorang Tiada kesalahan.
D
yang tersohor di tanah air kita.

A seniwati B seniman Soalan 10
C karyawan D budayawan Pilih ayat-ayat yang betul.

5. disambut pada 31 Ogos setiap 10. I “Kalau tidak silap saya haiwan itu
ialah Sang Kancil, tuanku,” kata
tahun.
Bendahara.
A Hari Guru II Adik berasa sedih kerana Si Tompok
B Hari Pekerja
C Hari Kebangsaan kesayangannya mati digilis kereta
D Hari Sukan Sedunia
jiran.
6. “Saya berharap agar dapat III Kita harus menolong jiran mengawasi

berlatih dengan bersungguh-sungguh rumah semasa ketiadaan mereka.
IV Beliau banyak menabur jasa kepada
untuk memenangi kejohanan ini,” kata
negara.
Encik Johan kepada pemain-pemain di
A I dan II sahaja
bawah kelolaannya. B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
A anda B kamu D II, III dan IV sahaja
C kalian D engkau

Pra-KSSM Bahasa Melayu 8

Praktis 2 Tarikh:

A Tandakan () bagi penggunaan kata bilangan yang betul.

1 (a) Para pelajar-pelajar ................. 6 (a) Semua dokumen .....................

(b) Para pelajar ............................. (b) Semua dokumen-dokumen .....

2 (a) Sesetengah baju ...................... 7 (a) Berbagai spesies .....................
(b) Sesetengah-tengah baju .......... (b) Berbagai-bagai spesies ...........

3 (a) Semua orang guru .................. 8 (a) Tiap hari ke sekolah ...............
(b) Semua guru ............................. (b) Tiap-tiap hari ke sekolah ........

4 (a) Kedua orang anak ................... 9 (a) Bertahun-tahun lamanya ........
(b) Kedua-dua orang anak ............ (b) Bertahun lamanya ...................

5 (a) Beberapa ekor kucing ............. 10 (a) Lima buah rumah-rumah ........
(b) Berapa-berapa ekor kucing .... (b) Lima buah rumah ...................

B D alam petikan di bawah ini, terdapat empat kesalahan bahasa. Gariskan empat

kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan.

Pada musim cuti sekolah yang lepas, Encik Chan dan isterinya, Puan Sally membawa
anak-anak mereka berkelah di tepi pantai. Setibanya di pantai, Puan Sally membentangkan
sekeping tikar sebagai alas untuk mereka bersantai manakala Encik Chan pula sibuk menyalakan
berapa biji kayu api untuk membuat unggun api. Setelah hampir waktu senja, mereka bersiap-
siap untuk pulang. Ketiga anak mereka kelihatan gembira kerana dapat bersantai di pantai yang
indah itu.

1 2

3 4

9 Pra-KSSM Bahasa Melayu

Praktis 3 Tarikh:

A Isi tempat kosong dengan kata sendi nama yang paling sesuai.

dari akan pada

untuk daripada dengan

1. Penemuan barang-barang lama itu sangat penting ahli-ahli sejarah.

2. Kanak-kanak pintar itu menyelesaikan masalah matematik mencongak
sahaja.

3. Suhaili mendapat hadiah Cikgu Han kerana lulus dengan cemerlang dalam
peperiksaan.

4. Wei Wei tetap cinta negaranya walaupun sudah lama berada di luar negara.

5. Gejala cetak rompak di negara ini akan dipantau oleh pihak berkuasa
semasa ke semasa.

6. Piala itu untuk johan pertandingan perbahasan yang akan dianjurkan di Sekolah Menengah

Kebangsaan Taman Indah minggu hadapan.

B Gariskan kata sendi nama yang betul dalam setiap ayat di bawah.

1. Pengetahuan ( tentang, terhadap ) kenegaraan amat penting dipelajari dan dihayati ( oleh,
kepada ) murid.

2. Pemuda-pemuda itu berborak ( hingga, sejak ) lewat malam sehingga mengganggu
ketenteraman jiran ( di, pada ) sekitar.

3. Tidak jauh ( dari, daripada ) rumahnya terdapat sebuah pondok kecil yang beratapkan
rumbia ( di, dalam) atas permatang.

4. Aiman menganggap Mak Salmah ( sebagai, seperti ) ibunya sendiri selepas kematian ibu
kandungnya ( pada, di ) beberapa tahun yang lalu.

5. Rini tidak suka ( akan, pada ) sikap adiknya yang malas dan suka merajuk apabila
permintaannya tidak dipenuhi ( oleh, dari ) ibu bapa mereka.

Pra-KSSM Bahasa Melayu 10

Jawapan

Sistem Bahasa Praktis 3 (m/s 10)

Praktis 1 (m/s 8) A
1. untuk
1. A 2. dengan
2. D 3. daripada
3. D 4. akan
4. B 5. dari
5. C 6. pada
6. C
7. C B
8. B 1. tentang, oleh
9. D 2. hingga, di
10. D 3. dari, di
4. seperti, pada
Praktis 2 (m/s 9) 5. akan, oleh

A Pemahaman
1. (b)
2. (a) Praktis 1 (m/s 11-12)
3. (b)
4. (b) A
5. (a) 1. bosan
6. (a) 2. menular
7. (b) 3. bermanfaat
8. (b) 4. aktiviti
9. (a) 5. menghindari
10. (b) 6. bersih
7. pelitup muka
B 8. segera
1. sekeping – sebidang
2. berapa – beberapa
3. biji – puntung
4. Ketiga orang – Ketiga-tiga orang

Jawapan 1 Pre-KSSM Bahasa Melayu


Click to View FlipBook Version