The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-02 20:07:28

BM Tahun 4

BM Tahun 4

CONTOH

Kandungan

Pentaksiran Modul Pembelajaran Bilik Darjah (PBD) Bahasa Melayu Tahun 4

iii – viii

Tema 1 Kemasyarakatan 1–3 Tema 6 Sains, Teknologi dan
Unit 1 Jiran Tetangga 4–7 Inovasi
Unit 2 Prihatinnya Kita 8 – 11
Unit 3 Masyarakat Berilmu Unit 16 Kehebatan Sains 69 – 73
74 – 77
Unit 17 Teknologi dalam
78 – 80
Kehidupan

Unit 18 Inovasi untuk Kita
CONTOH
Tema 2 Kesihatan dan Kebersihan

Unit 4 Saya Sihat 12 – 15 Tema 7 Pertanian dan
Penternakan
Unit 5 Persekitaran Bersih 16 – 18
Unit 19 Kreatifnya Petani Kita
Hidup Ceria 81 – 84
Unit 20 Mari Bertani 85 – 87
Unit 6 Pilih Gaya Hidup Sihat 19 – 23
Unit 21 Ternakan Jana 88 – 90
Tema 3 Keselamatan
Unit 7 Waspada Selalu Pendapatan
Unit 8 Hargai Diri
Unit 9 Patuh dan Selamat 24 – 27 Tema 8 Ekonomi, Keusahawanan
28 – 32 dan Pengurusan
33 – 36 Kewangan

Tema 4 Kebudayaan, Kesenian Unit 22 Menjanakan Ekonomi 91 – 95
dan Estetika 96 – 99
Unit 23 Usahawan Kita
Unit 10 Semarakkan Budaya 37 – 42 100 – 103
43 – 47 Unit 24 Pengurusan
Kita
48 – 50 Perbelanjaan
Unit 11 Indah Seni Sepanjang
Tema 9 Integriti 104 – 105
Zaman
Unit 25 Tanggungjawab 106 – 108
Unit 12 Adat Dijunjung Budaya 109 – 112
Digalas
Disanjung
Unit 26 Ibarat Pedang
Tema 5 Jati Diri, Patriotisme dan
Kewarganegaraan Unit 27 Seribu Impian

Unit 13 Jadikan Inspirasi 51 – 55

Unit 14 Demi Tanah Airku 56 – 61

Unit 15 Aku Anak Watan 62 – 68 Jawapan 113 – 120

ii

CNama: OStandard Pembelajaran (SP) Kelas: Tarikh:

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

NSP2.1.1 Standard Prestasi

Tahap Penguasaan Penguasaan
(3 Menguasai
(7) Belum Menguasai

TEMA 1 KEMASYARAKATAN 1 2 3 4 5 6
Unit 1 Jiran Tetangga (Hal. 1 – 3)
TSP2.2.1
SP1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak
formal.

Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

SP3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat.
Unit 2 Prihatinnya Kita��(�H��a�l�. 4�� –�� 7�)�
OSP1.1.2 1 2 3 4 5 6

SP1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak
formal.

Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

SP4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.

HSP4.2.2
SP5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal;
(ii) kata nama khas

Unit 3 Masyarakat Berilmu��(�H��a�l�. 8�� –��1��1�) 1 2 3 4 5 6

Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak
formal.

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

SP3.2.1 Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia.

Menyanyikan lagu mengikut irama lagu rakyat dan menjelaskan maksud lirik lagu.

TEMA 2 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Unit 4 Saya Sihat�(�H�a��l.��1�2��–��1�5��) 1 2 3 4 5 6

SP1.2.1 Bertutur untuk menilai dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.

iii

iv CSP5.1.1

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera.
OSP5.1.2
SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan
kreatif.

Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal;
(iv) penjodoh bilangan

Unit 5 Persekitaran Bersih Hidup Ceria (Hal. 16 – 18) 1 2 3 4 5 6

SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.
NSP5.1.2
SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan
kreatif.

Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
(i) kata kerja aktif – transitif dan tak transitif

Unit 6 Pilih Gaya Hidup Sihat (Hal. 19 – 23) 1 2 3 4 5 6

TSP2.1.1
SP2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk.

SP4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dan mempersembahkannya secara kreatif.

Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
(ii) kata kerja pasif
OUnit 8 Hargai Diri�(�H��a�l�.�2�8�� –��3��2�)
TEMA 3 KESELAMATAN 1 2 3 4 5 6
Unit 7 Waspada Selalu (Hal. 24 – 27)

SP1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.

Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

HSP4.4.2
SP3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan.

SP4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut seni khat dalam simpulan
bahasa dan mempersembahkannya dalam bentuk tulisan.

1 2 3 4 5 6

SP1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

SP2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

SP3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.

Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan bahasa.

Unit 9 Patuh dan Selamat�(�H�a��l.��3�3��–��3�6��) 1 2 3 4 5 6

SP1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

SP3.3.1CSP5.1.4Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.

OSP2.3.1SP5.1.4Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung

Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata sendi nama

TTEMA 4 KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA 1 2 3 4 5 6
Unit 10 Semarakkan Budaya Kita (Hal. 37 – 42)
NSP5.1.4
SP1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak
formal.

Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

SP3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.

SP4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa.
TSP5.2.1
SP5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(iii) kata nafi

Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(iv) kata bilangan

Unit 11 Indah Seni Sepanjang Zaman (Hal. 43 – 47) 1 2 3 4 5 6
OUnit 12 Adat Dijunjung Budaya Disanjung (Hal. 48 – 50)
SP1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak
formal.

Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks;
(i) kata berimbuhan awalan (ii) kata berimbuhan akhiran

SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP3.3.2HSP4.2.1
Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.

SP5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks;
(i) kata berimbuhan awalan (ii) kata berimbuhan akhiran

1 2 3 4 5 6

SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks;
(iii) kata berimbuhan apitan

Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.

TEMA 5 JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAANARGANEGARAAN

Unit 13 Jadikan Inspirasi�(�H�a��l.��5�1��–��5�5��) 1 2 3 4 5 6

SP1.2.1 Bertutur untuk menilai dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.

vi CSP5.2.2

SP2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
OSP2.2.1
SP3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat.

SP5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks;
(i) kata majmuk bebas

Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks;
(ii) kata majmuk mantap

Unit 14 Demi Tanah Airku (Hal. 56 – 61) 1 2 3 4 5 6
NSP5.2.3
SP1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang
kritis dan kreatif.

Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan
kreatif.
TSP5.3.1
SP5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks;
(i) kata ganda penuh

Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks;
(ii) kata ganda separa

Unit 15 Aku Anak Watan (Hal. 62 – 68) 1 2 3 4 5 6
OSP2.3.1
SP1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

SP4.3.1 Mengubah suai puisi secara berpandu, dan mempersembahkannya secara kreatif.

Memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.

TEMA 6 SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
HSP1.3.2
Unit 16 Kehebatan Sains (Hal. 69 – 73) 1 2 3 4 5 6

SP1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

SP3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.

SP5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.

Unit 17 Teknologi dalam Kehidupan��(�H��a�l�. 7�4�� –�� 7�7�)� 1 2 3 4 5 6

Menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.

SP5.3.2CSP2.3.2Memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks;
(ii) ayat tanya
OSP1.1.2
Unit 18 Inovasi untuk Kita (Hal. 78 – 80) 1 2 3 4 5 6

Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP3.2.1 Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia.

SP5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang.
SP5.1.2

NUnit 20 Mari Bertani (Hal. 85 – 87)
TEMA 7 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN 1 2 3 4 5 6
Unit 19 Kreatifnya Petani Kita (Hal. 81 – 84)

Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal.

SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan
kreatif.
TUnit 21 Ternakan Jana Pendapatan (Hal. 88 – 90)
Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
(i) kata kerja aktif – transitif dan tak transitif (ii) kata kerja pasif

1 2 3 4 5 6

OSP5.1.4
SP2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

SP3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk.

SP5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks;
(i) cara (ii) perasaan (iii) pancaindera (iv) waktu

1 2 3 4 5 6

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.
HSP1.2.2
SP3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan.

Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung (ii) kata sendi nama

TEMA 8 EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN

Unit 22 Menjanakan Ekonomi�(�H�a��l.��9�1��–��9�5��) 1 2 3 4 5 6

Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang
kritis dan kreatif.

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

SP4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan bahasa.

SP5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(iii) kata nafi (iv) kata bilangan

vii

viii CSP5.2.2

Unit 23 Usahawan Kita (Hal. 96 – 99) 1 2 3 4 5 6
OSP5.2.3 1 2 3 4 5 6
SP2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.
1 2 3 4 5 6
SP3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif. 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks;
(i) kata majmuk bebas
(ii) kata majmuk mantap

Unit 24 Pengurusan Perbelanjaan (Hal. 100 – 103)
NSP1.3.1
SP1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.

SP3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.

Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks;
(ii) kata ganda separa

SP5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.
TSP5.3.4
TEMA 9 INTEGRITI

Unit 25 Tanggungjawab Digalas (Hal. 104 – 105)

Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

SP3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat.
OSP3.2.2
Unit 26 Ibarat Pedang (Hal. 106 – 108)

SP2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

SP3.2.1 Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia.

Memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang.

Unit 27 Seribu Impian (Hal. 109 – 112)
HSP5.1.4
SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera, dan karya bukan sastera.

Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan
kreatif.

SP4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.

Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(iii) kata nafi

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1 Kemasyarakatan
Unit Jiran Tetangga

1

Hal. Buku Teks: 2

SP1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal.

A Isi tempat kosong dengan dialog yang sesuai. Lakonkan bersama rakan-rakan
kamu.

Apakah kegemaran ibu kamu, Ibu saya suka (1)
Aminah? .

Apakah pula kegemaran ibu awak,
Siti?

Oh, mesti ibu awak seorang tukang
masak yang handal! Apakah
pekerjaan beliau?
Ibu saya (2)CONTOH .
Ya, Aminah. (3)

.

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Jiran Tetangga
Kemasyarakatan
1

Hal. Buku Teks: 3

SP2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

B Baca petikan di bawah dengan teliti. Lengkapkan maklumat dengan betul.

Encik Afandi dan Encik Saiful tinggal berjiran. Mereka tinggal di rumah
banglo. Encik Afandi bekerja sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Permai.
Encik Saiful seorang anggota polis di Balai Polis Gombak. Encik Afandi
memandu kereta Toyota manakala Encik Saiful memandu kereta Honda.

Puan Rozita, isteri Encik Afandi suka memasak kuih-muih. Antaranya
kuih beko, akok, dan semperit. Puan Maimun, isteri Encik Saiful suka menanam
pokok bunga. Antaranya pokok bunga mawar dan pokok bunga matahari.
Mereka masing-masing mempunyai sepasang anak. Anak Encik Afandi ialah
Aminah dan Ahmad manakala anak Encik Saiful ialah Siti dan Kamal.
CONTOH
Encik Afandi Encik Saiful

1. Isteri (a)
(b)
2. Anak (a)
(b)

3. Rumah

4. Pekerjaan

5. Kereta

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Jiran Tetangga
Kemasyarakatan
1

Hal. Buku Teks: 4

SP3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat.

C Tulis ayat di bawah dalam bentuk tulisan berangkai.

1. Jiran Muafakat Membawa Berkat
CONTOH
2. Bantu-membantu Amalan Mulia

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Prihatinnya Kita
Kemasyarakatan
2

Hal. Buku Teks: 7

SP1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak

formal.

A Jawab soalan-soalan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam notis di
bawah.

CONTOH Aktiviti Khidmat Mengemas Pusat Sumber Awam
Kampung Sri Pulau, Bachok, Kelantan.

Tarikh : 20 Januari 2022
Masa : 8:00 pagi
Tempat : Pusat Sumber Awam Kampung Sri Pulau
Anjuran : Jawatankuasa Bertindak Kampung Sri Pulau

1. Apakah aktiviti yang akan dilakukan oleh penduduk Kampung Sri Pulau?


2. Siapakah penganjur aktiviti khidmat mengemas itu?


3. Nyatakan masa dan tempat aktiviti itu diadakan.


4. Aktiviti khidmat mengemas itu akan diadakan pada

5. Nyatakan dua faedah aktiviti khidmat mengemas tersebut.
(a)
(b)

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1 Kemasyarakatan
Unit Prihatinnya Kita

2

Hal. Buku Teks: 9

SP2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

B Nyatakan nilai-nilai murni berdasarkan bahan grafik yang berikut.

1.

Pustakawan akan memastikan susunan
buku di rak-rak dan keadaan lantai pusat
sumber sentiasa kemas dan bersih.

Nilai:
CONTOH
2. Pustakawan hadir bertugas tepat pada
masanya. Mereka akan memastikan
jadual tugasan dipatuhi dan memberi
perkhidmatan yang terbaik untuk orang
ramai.

Nilai:

3.
Seekor anak kucing terjatuh ke
dalam longkang berhampiran dengan
pusat sumber. Seorang pustakawan
menyelamatkan anak kucing itu.

Nilai:

4.
Sebelum bertugas, seorang pustakawan
pergi ke kantin untuk bersarapan. Dia
makan makanan berkhasiat.

Nilai:

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Prihatinnya Kita
Kemasyarakatan
2

Hal. Buku Teks: 11

SP4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.

C Baca sajak di bawah dan jelaskan maksudnya.

CONTOH Terima kasih ibuku
Atas jasa dan pengorbananmu
Tidak terbalas oleh ku
Dengan timbunan emas permata
Dengan longgokan wang dan intan.

Terima kasih guruku
Terhadap perhatian daripadamu
Mendidikku menjadi insan berguna
Berjaya menempuh segala cabaran
Kini berdiri megah di puncak kejayaan.

Terima kasih perajuritku
Atas segala susah payahmu
Akan ku kenang semua selamanya
Walaupun perit sering menjengah
Darahmu sebagai galang gantinya.

Sebagai anak, kita mesti
1. Perenggan 1

Sebagai murid, kita hendaklah
2. Perenggan 2

Sebagai rakyat Malaysia, kita harus
3. Perenggan 3

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Prihatinnya Kita
Kemasyarakatan
2

Hal. Buku Teks: 12

SP5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal;

(ii) kata nama khas

D Padankan ayat dengan kata nama khas yang sesuai.

1. Encik Yusof menaiki kereta untuk
ke tempat kerjanya.
CONTOH Restoran Anggun

2. Puah Ros menghadiahi anaknya jam Proton Saga

tangan sempena hari jadinya.

3. Terdapat pelbagai jenis lauk-pauk yang Puan Salmi
Casio
lazat dijual di .
Bahasa Melayu
4. Puan Umairah membeli sebuah buku Hari Pahlawan
latihan untuk anaknya yang lemah

dalam mata pelajaran .

5. Muthu dan Abas menyiapkan buku
skrap bertemakan haiwan yang bertajuk,
.

6. Encik Hong tinggal di sebuah taman

perumahan di .

7. suka menanam pokok bunga Si Belang
mawar kerana baunya yang harum. Taman Ihsan

8. Encik Harun menonton filem berjudul
Bukit Kepong sempena dengan

sambutan .

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1 Kemasyarakatan
Unit Masyarakat Berilmu

3 Hal. Buku Teks: 13

SP1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal.

A Lengkapkan dialog berdasarkan poster di bawah.

CONTOH KELAB PRIHATIN KESIHATAN KAMPUNG SRI PULAU, BACHOK

PAMERAN KESIHATAN KITA

Tarikh: 15 hingga 17 April 2022
Aktiviti:
– Pemeriksaan kesihatan secara percuma
– Pemeriksaan mata secara percuma
– Demonstrasi penjagaan gigi
– Pertandingan kuiz kesihatan (terbuka, daftar sebelum 15 April 2022)
– Pertandingan melukis

Kamal : Kelab Prihatin Kesihatan kampung kita akan mengadakan pameran
kesihatan pada bulan hadapan. Banyak faedah yang akan kita peroleh jika
kita menyertai pameran tersebut.

Siti : Betul, Kamal. Kita boleh pelbagaikan ilmu tentang kesihatan.
Kamal : Ahmad, kamu mahu menyertai aktiviti apa?
Ahmad : (1)

Kamal : Bagus, Ahmad. Aminah pula ingin menyertai aktiviti apa?
Aminah : (2)

Ahmad : Bagaimana pula dengan kamu, Azizul? Apakah aktiviti yang ingin kamu

sertai?
Azizul : (3)

Kamal : Bagus, Azizul. Semoga kamu semua berjaya dalam pertandingan

tersebut.
Azizul : Terima kasih, Kamal.

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1 Kemasyarakatan
Unit Masyarakat Berilmu

3 Hal. Buku Teks: 14

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera.

B Baca pantun di bawah dengan teliti. Kemudian, nyatakan maksud pantun
tersebut mengikut rangkap.

Pantun Maksud
CONTOH
1. Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.

2. Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga;
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang juga.

3. Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.

4. Kalau ada jarum yang patah,
Jangan disimpan di dalam peti;
Kalau ada silap dan salah,
Jangan disimpan di dalam hati.

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1
Unit Masyarakat Berilmu
Kemasyarakatan
3 Hal. Buku Teks: 15

SP3.2.1 Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia.

C Bina ayat yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan.

CONTOHpenduduk – mesyuarat Pak Cik Ali – Aminah – pertandingan
– balai raya pemeriksaan kesihatan melukis

Kamal – memberus gigi Hassan – pemeriksaan
mata

1.

2.

3.

4.

5.


10

Nama: Kelas: Tarikh:
Tema 1 Kemasyarakatan
Unit Masyarakat Berilmu

3 Hal. Buku Teks: 16

SP4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu rakyat dan menjelaskan maksud lirik lagu.

D Nyanyikan lagu “Bapaku Pulang”. Kemudian, jelaskan maksud lirik lagu tersebut
secara ringkas.

CONTOH Bapaku Pulang

Bapaku pulang dari kota
Bapaku belikan kereta
Kereta kecil warna merah
Akan kubawa ke sekolah.

Pon, pon, pon, pon, pon
Pon, pon, pon, pon
Kereta kecilku berbunyi
Marilah adik, mari naik
Boleh kubawa jumpa nenek.

Maksud:

11

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 4Unit Saya Sihat
dan
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 22

SP1.2.1 Bertutur untuk menilai dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut

konteks.

A Lengkapkan perbualan dengan memberikan alasan berdasarkan poster di
bawah.

CARA-CARA MENCEGAH JANGKITAN SELESEMA
CONTOH
– Menjauhi tempat – Menutup hidung – Mencuci tangan lebih
orang ramai. dan mulut dengan kerap dengan sabun
tisu ketika batuk dan air bersih.
– Mengelakkan atau bersin.
selesema tersebar – Menggunakan
dan menjangkiti – Gunakan pelitup pembasmi kuman
orang lain. muka 3 lapis. untuk mematikan
kuman.

Hasnah : Fatimah, mengapa kamu tidak hadir ke sekolah pada hari Selasa minggu
lepas?

Fatimah : Saya menghidap selesema. Saya terpaksa (1)


Hasnah : Apakah yang kamu lakukan agar tidak menjangkiti orang lain?
Fatimah : Saya perlu (2)


Hasnah : Selain itu, apakah amalan lain untk mencegah selesema?

Fatimah : Kita juga perlu (3)12

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 4Unit Saya Sihat
dan
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 23

SP2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera..

B Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberikan.

1.
Sulaiman membersihkan diri tiga kali sehari
dan menggunakan sabun supaya
CONTOH
2. Sulaiman memberus gigi dengan cara yang
betul dan mendapatkan panduan doktor
supaya

3.
Sulaiman bersenam pada setiap petang untuk
mengeluarkan peluh supaya

4.
Sulaiman tidur awal supaya

13

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 4Unit Saya Sihat
dan
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 24 – 25

SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.

C Jawab soalan-soalan berdasarkan poster di bawah.

BERSENAM

Pergerakan badan secara berulang kali yang terancang dan berstruktur bagi
meningkatkan kecergasan.
CONTOH
Mengawal berat badan Menghilangkan stres Menambahkan kekuatan
dan daya tahan otot

1. Apakah maksud bersenam?


2. Apakah faedah berjoging?


3. Mengapakah membuat senamrobik beserta lagu sangat berguna?4. Apakah kepentingan membuat senaman mengangkat berat?
14

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 4Unit Saya Sihat
dan
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 27

SP5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal;

(iv) penjodoh bilangan

D Baca teks. Kemudian, isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang
sesuai berdasarkan gambar di bawah.

CONTOH orang sehelai botol sebuah sebiji

Encik Muqri dan anaknya, Azrin hendak pergi berjoging. Encik Muqri memandu

(1) kereta dan terus ke Taman Rekreasi Tengku Anis. Semasa di taman

itu, Azrin mengambil (2) kertas dan mencatat denyutan nadi mereka

dalam seminit.
Sebelum berjoging, mereka memanaskan badan dahulu dengan membaling
(3) bola ke dinding dan menyambutnya semula. Lebih kurang 30 minit

berjoging, mereka berhenti dan melakukan aktiviti regangan. Azrin dan ayahnya

membawa dua (4) air mineral dari rumah. Mereka meminum air dengan
berhati-hati.

Semasa pulang, mereka melihat beberapa (5) pemuda sedang

bermain futsal di gelanggang futsal.

15

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 5Unit
dan Persekitaran Bersih Hidup ceria
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 30 – 31

SP2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

A Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Sekolah Kebangsaan Seri Mawar akan mengadakan pertandingan kelas terbersih
bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan pada peringkat sekolah.

Murid-murid Kelas Empat Merah turut menyertai pertandingan tersebut.
Setelah berbincang dengan rakan sekelas, kami telah bersetuju untuk mengecat
bilik darjah. Guru kelas kami mencadangkan agar kami membuat lukisan Jalur
Gemilang yang besar pada dinding belakang kelas.

Sebagaimana yang telah dipersetujui, kami menghias kelas secara
gotong-royong. Ada yang melukis dan mengecat Jalur Gemilang. Ada juga yang
membersihkan bilik darjah, menghias serta menyusun atur kerusi dan meja.

Kami melakukan tugasan masing-masing untuk mencantikkan bilik darjah
kami dengan girang. Kami melakukan kerja secara muafakat. Hal ini demikian
kerana kerja yang berat menjadi ringan apabila semua orang bekerjasama seperti
kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Kami melihat usaha kami dengan penuh rasa bangga dan amat berpuas
hati. Kami amat berharap agar kelas kami terpilih sebagai kelas terbersih.

1. Mengapakah pertandingan kelas terbersih diadakan?2. Mengapakah murid-murid Kelas Empat Kejora menyertai pertandingan tersebut?3. Nyatakan cara-cara yang dilakukan oleh murid-murid Kelas Empat Kejora untuk

membersihkan dan menghias kelas mereka.

16

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 5Unit
dan Persekitaran Bersih Hidup ceria
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 32

SP3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.

B Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pencemaran alam sekitar menjadi isu yang membimbangkan. Antara
pencemaran yang sering berlaku ialah pencemaran udara, air, dan tanah.

Pencemaran udara boleh mengundang penyakit asma, mata, dan paling
kronik ialah radang paru-paru. Punca utama pencemaran udara ialah asap dari
kilang-kilang, kenderaan, dan rokok. Pencemaran udara paling ketara ialah
jerebu yang disebabkan oleh pembakaran hutan secara berleluasa.

Pencemaran air penyebab utama hidupan akuatik akan pupus. Punca
utama ialah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai atau laut. Pencemaran
tanah pula disebabkan oleh penebangan hutan secara berleluasa hingga
berlakunya hakisan tanah. Flora dan fauna mengalami kepupusan kerana
habitatnya dimusnahkan.

1. Berikan dua pencemaran alam sekitar yang membimbangkan.


2. Mengapakah jerebu boleh berlaku?


3. Bagaimanakah hidupan akuatik boleh pupus?


4. Mengapakah flora dan fauna boleh mengalami kepupusan?


5. Setujukah anda jika hukuman berat dikenakan kepada sesiapa yang membuang

sisa toksik secara haram?
17

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 5Unit
dan Persekitaran Bersih Hidup ceria
Kebersihan

Hal. Buku Teks: 34

SP5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif – transitif dan tak transitif

C Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada petikan di bawah.

menyapu bekerja bercerita
bertugas menegur

Adif dan Muqri datang awal ke sekolah. Pagi ini, mereka (1) untuk

membersihkan kelas. Mereka segera ke bilik darjah dan terus (2)

sampah di lantai. Mereka (3) dengan gembira sambil

(4) tentang perlawanan bola sepak yang telah berlangsung pada

minggu lepas. Arissa dan Maryam masuk ke bilik darjah dan (5)
mereka. Arissa dan Maryam turut membantu mereka membersihkan kelas.

D Gariskan kata kerja yang betul berdasarkan gambar.
1.

Encik Hamid (bertemu,

berpesan) sahabat lamanya di taman

rekreasi.

2.

Aishah dan Nurul Halina
(berharap, berehat) di bawah pokok yang
rendang selepas gotong-royong.

3.

Datin Asmad (berlari,

berdiri) di sebelah anaknya yang sedang

mengelap meja.

18

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 6Unit Pilih Gaya Hidup Sihat
dan
Kebersihan Hal. Buku Teks: 36

SP2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

A Baca temu ramah di bawah. Kemudian, jawab soalan yang berikutnya.

Puan Norliza : Selamat pagi, Encik Wong. Saya wartawan dari Radio TV1 ingin
menemu ramah encik tentang amalan gaya hidup sihat yang encik
lakukan bersama keluarga.

Encik Wong : Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi menemu ramah saya.
Saya melakukan amalan gaya hidup sihat bersama-sama keluarga
dengan melancong. Dengan melancong, saya dapat menghilangkan
tekanan.

Puan Norliza : Bagaimanakah melancong dapat menghilangkan tekanan?

Encik Wong : Dengan melancong, kita dapat merehatkan minda kita yang telah
penat bekerja atau belajar. Kita dapat menikmati keindahan alam
semula jadi. Perasaan kita akan menjadi tenang. Apabila tenang,
minda dan emosi kita akan lebih sihat. Apabila minda dan emosi
sihat, kita akan dapat membuat pertimbangan yang positif.

Puan Norliza : Baiklah. Terima kasih Encik Wong atas perkongsian kita pada hari
ini.

Encik Wong : Sama-sama.

Bagaimanakah amalan melancong dapat
memberikan kesan kepada minda dan emosi?

19

Nama: Kelas: Tarikh:

Tema 2 Kesihatan 6Unit Pilih Gaya Hidup Sihat
dan
Kebersihan Hal. Buku Teks: 37

SP3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk.

B Jawab soalan-soalan berdasarkan petikan di bawah.

Kesihatan amat penting untuk kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik.
Justeru, setiap orang haruslah mempunyai kesedaran dan kesungguhan untuk
menjaga kesihatan.

Salah satu cara untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengamalkan
pemakanan yang seimbang. Makanlah makanan yang mengandungi
karbohidrat, protein, zat, vitamin, dan mineral. Pemakanan yang seimbang
mampu membekalkan tenaga dan zat kepada tubuh badan kita dan memudahkan
tumbesaran terutamanya bagi kanak-kanak.

Di samping itu, kita hendaklah menjaga kebersihan diri. Oleh sebab
cuaca di negara kita panas dan lembap, kita disyorkan mandi sekurang-
kurangnya dua atau tiga kali sehari dengan menggunakan sabun. Oleh yang
demikian, segala kotoran yang terlekat pada badan kita akan dapat dihilangkan
dan badan kita akan sentiasa bersih dan sihat.

Setiap orang juga perlu mempraktikkan senaman. Senaman
membolehkan kita mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh
tubuh melalui peluh. Kita digalakkan melakukan senaman sekurang-kurangnya
tiga kali seminggu seperti berjoging, bermain, dan sebagainya agar badan
kita berpeluh. Perpeluhan amat penting supaya badan kita terhindar daripada
pelbagai masalah kesihatan yang membahayakan.

Selain itu, kawasan tempat tinggal juga haruslah dijaga, terutamanya
kawasan persekitaran rumah. Kita hendaklah menyapu sampah serta
membersihkan tempat-tempat yang dapat menakung air seperti longkang,
kolah, dan alas pasu bunga. Dengan cara itu, kita dapat memastikan tiada
tempat pembiakan nyamuk aedes yang menjadi punca wabak denggi.

20

Tema 1 Kemasyarakatan Unit 3 Masyarakat Berilmu

Unit 1 Jiran Tetangga A 1. Saya ingin menyertai aktiviti pemeriksaan
2. kesihatan secara percuma.
A 1. menanam pokok bunga mawar 3. Saya ingin menyertai pertandingan kuiz
kesihatan.
2. suka memasak kuih-muih tradisional Melayu. B 1. Saya ingin menyertai pertandingan melukis.
Hutang harta benda boleh dibayar di dunia tetapi
3. Beliau bekerja sebagai ketua tukang masak di 2. budi baik orang terhadap kita akan dikenang
untuk selama-lamanya.
Restoran Anggun. 3. Walaupun kita sudah meninggal dunia tetapi
B Encik Afandi 4. kebaikan yang kita lakukan akan tetap dikenang
Encik Saiful oleh orang ramai.
C 1. Sebagai murid, kita hendaklah selalu merendah
1. Puan Rozita Puan Maimun 2. diri untuk meminta ditunjuk ajar oleh guru.
Apabila ada seseorang telah melakukan
2. (a) Aminah (a) Siti 3. kesilapan kepada kita, kita hendaklah segera
(b) Ahmad (b) Kamal 4. memaafkannya. Jangan kita berdendam kerana
itu sifat tidak baik.
3. rumah banglo rumah banglo 5. Penduduk Kampung Sri Pulau mengadakan
D mesyuarat gotong-royong di balai raya.
4. guru polis Pak Cik Ali membuat pemeriksaan kesihatan
secara percuma untuk memastikan tahap
5. Toyota Honda kesihatannya.
Aminah menyertai pertandingan melukis
C 1. Jiran Muafakat Membawa Berkat sempena pameran kesihatan di kampungnya.
Kamal berasa gembira melihat demonstrasi
2. Bantu-membantu malan Mulia memberus gigi yang dilakukan oleh seorang
pegawai kesihatan.
Unit 2 Prihatinnya Kita Hasan membuat pemeriksaan mata yang
dijalankan oleh Doktor Ahmad dari Hospital Mata
A 1. Aktiviti yang akan dilakukan oleh penduduk Kota Bharu.
Kampung Sri Pulau adalah mengadakan aktiviti Seorang bapa telah membelikan anaknya
khidmat mengemas Pusat Sumber Awam sebuah kereta mainan. Kereta ini kecil dan
Kampung Sri Pulau. berwarna merah. Si anak sangat suka dan
ingin menunjukkan kepada kawan-kawannya di
2. Penganjur aktiviti khidmat mengemas itu ialah sekolah dan neneknya di kampung.
Jawatankuasa Bertindak Kampung Sri Pulau.
Tema 2 Kesihatan dan Kebersihan
3. Aktiviti itu akan diadakan di Pusat Sumber Awam
Kampung Sri Pulau bermula jam 8:00 pagi. Unit 4 Saya Sihat

4. 20 Januari 2022. A 1. … menjauhi tempat orang ramai. Saya berbuat
5. (a) memupuk sifat bekerjasama antara demikian untuk mengelakkan selesema ini
tersebar dan menjangkiti orang lain.
penduduk
(b) menyemai semangat cinta akan ilmu dan 2. … menutup hidung dan mulut dengan tisu
apabila saya batuk atau bersin. Saya juga akan
berkongsi ilmu pengetahuan memakai pelitup muka 3 lapis.
B 1���.� Bertanggungjawab
2. Menepati masa 3. … mencuci tangan lebih kerap dengan sabun
3. Prihatin dan air bersih. Kita juga harus menggunakan
4. Menjaga kesihatan pembasmi kuman untuk mematikan kuman.
C 1���.� … mengucapkan terima kasih atas jasa dan
B 1���.� … �k�u�m�a�n��d��a�n��b�a�k�t�e�ri�a��d�a�p�a�t��d�ih��a�p�u�s�k�a�n��d�a�n�
pengorbanan ibu. Kita juga perlu membalas jasa- menjadikan badan bertambah sihat.
jasanya walaupun jasanya tidak terbalas dengan
harta, wang emas permata. 2. … g��ig��in�y��a�s��e�n�t�ia��s�a��b�e�r�s�i�h�d��a�n��te��r�h�in��d�a�r�d��a�r�ip��a�d�a�
2. … mengucapkan terima kasih kepada guru kita bakteria dan kesihatan giginya terjamin.
yang banyak mendidik bagi menjadikan kita
insan yang berguna dan berjaya dalam 3. … �to�k�s��in��d�a�l�a�m���b�a�d�a��n�d��a�p�a�t�d��ik�e��lu�a��rk�a��n�m��e��la�l�u�i
kehidupan kita. peluh.
3. … mengucapkan terima kasih kepada perajurit
yang berkorban jiwa raga bagi memastikan kita 4. … b��a�d�a�n�n�y�a��c�e�r�g�a�s��d��a�n��s�e�g�a�r��s�e�r�ta���d�a�p�a�t
hidup dengan aman dan makmur menumpukan perhatian semasa belajar di dalam
D 1. Proton Saga kelas.
2. Casio
3. Restoran Anggun
4. Bahasa Melayu

5. Si Belang

6. Taman Ihsan

7. Puan Salmi
8. Hari Pahlawan

✂ 113

C 1. Bersenam merupakan pergerakan badan secara D 1. Bakul dibawa oleh Puan Saloma pergi ke pasar.
2. Sayur-sayuran dan daging dibeli oleh Puan
berulang kali yang terancang dan berstruktur Saloma.
3. Daging ditimbang oleh penjual.
bagi meningkatkan kecergasan fizikal. 4. Terung dibeli oleh Puan Saloma daripada Encik
Ali.
2. Berjoging dapat mengawal berat badan dengan 5. Tembikai dan betik dibeli oleh Encik Abu
daripada Encik Lee.
membakar lemak badan dan kalori. E 1. Jagung itu direbus oleh Puan Ros.
2. Ayam itu dipanggang oleh Puan Yati.
3. Aktiviti membuat senamrobik beserta lagu sangat 3. Sayur itu dibasuh oleh kakak.

berguna untuk menghilangkan stres kerana boleh

mengalihkan perhatian kita daripada memikirkan

masalah yang dihadapi.

4. Senaman ini dapat menambahkan kekuatan dan

daya tahan otot serta dapat melakukan sesuatu

pergerakan daya otot.
D 1. sebuah
4. botol Tema 3 Keselamatan

2. sehelai 5. orang Unit 7 Waspada Selalu

3. sebiji A 1.
2.
Unit 5 Persekitaran Bersih Hidup Ceria 3. menyebabkan berlakunya kebakaran
4. Ya
A 1. Pertandingan kelas terbersih diadakan Tenaga ini boleh menyalakan api
bersempena dengan sambutan Hari B 1. perlu keluar dari kereta dan masuk ke dalam
Kemerdekaan pada peringkat sekolah. kedai
2. Aktiviti yang berakhir pada pukul 12:30 tengah hari
2. Murid-murid Kelas Empat Kejora menyertai 3. pada hari kedua ialah demonstrasi menyelamat
pertandingan tersebut adalah untuk terpilih semasa kebakaran.
sebagai kelas terbersih. C 1. melancarkan aktiviti yang dijalankan.
Pada pendapat saya, para peserta Kem
3. Murid-murid Kelas Empat Kejora mengecat bilik 2. Menangani Kebakaran ini harus memakai
darjah, menghias kelas, melukis dan mengecat 3. pakaian sukan yang lengkap kerana mereka akan
Jalur Gemilang, membersihkan bilik darjah, dan terlibat dalam demonstrasi menyelamat semasa
menghias serta menyusun atur kerusi dan meja. 4. kebakaran dan memudahkan pergerakan.
Peralatan tajam seperti pisau, parang, dan
B 1. Dua pencemaran alam sekitar yang 5. gergaji serta racun, bahan api, dan ubat-ubatan
membimbangkan ialah pencemaran udara dan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan
air. D jauh daripada kanak-kanak.
Lantai yang basah dan licin perlu dilap dengan
2. Jerebu boleh berlaku disebabkan oleh segera untuk mengelakkan daripada tergelincir.
pembakaran hutan secara berleluasa. Plag peralatan elektrik yang tidak digunakan
perlu dicabut daripada soket dan suis perlu
3. Hidupan akuatik boleh pupus disebabkan ditutup.
pencemaran air yang dihasilkan daripada Pasang palang pada tangga sekiranya terdapat
pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai anak kecil di dalam rumah untuk mengelakkan
atau laut. mereka bermain di tangga.
Memasang pelindung bucu untuk mengelakkan
4. Flora dan fauna boleh mengalami kepupusan kecederaan serius sekiranya kanak-kanak
kerana habitat mereka telah musnah. terlanggar bucu.

5. Saya sangat bersetuju hukuman berat dikenakan ambil berat – ‫ ﺍﻡ ﺏ ﻱ ﻝ ﺏ ﺭﺕ‬
kepada sesiapa yang membuang sisa toksik
secara haram kerana perbuatan tersebut akan Unit 8 Hargai Diri
menyebabkan hidupan akuatik pupus.
A 1. mengandungi sisa toksik.
C 1. bertugas 2.
2. menyapu 3. Kanak-kanak mudah diserang penyakit semasa
3. bekerja
4. bercerita keadaan berjerebu kerana memiliki paru-paru
5. menegur B

D 1. bertemu C 1.
2. berehat 2.
3. berdiri

Unit 6 Pilih Gaya Hidup Sihat yang kecil.

A Aktiviti melancong dapat merehatkan minda kita yang (a) Betul (c) Betul

(b) Betul (d) Salah

penat bekerja atau belajar. Dengan melancong, kita Rumusan: Terdapat beberapa simptom bagi

dapat menikmati keindahan alam yang memberikan orang yang terkena demam denggi. Antaranya

ketenangan kepada kita. Apabila tenang, minda dan pesakit akan mengalami demam dan sakit

emosi kita akan mudah membuat pertimbangan yang kepala. Pesakit juga akan berasa sakit dan

positif. lenguh pada anggota badan. Otot pada badan

B 1. C akan mula lemah dan lesu. Jika berlaku simptom

2. A ini, pesakit perlu segera mendapatkan rawatan di

3. B hospital.

4. C Lokman dan rakan-rakannya berpakaian sukan

C Kepentingan bersenam: Senaman menjadikan tubuh yang lengkap untuk menyertai Kelas Pendidikan

badan kita sihat. Tubuh badan yang sihat menjadikan Jasmani.

otak kita sentiasa cergas dan memudahkan kita untuk Murid-murid tahun empat melakukan aktiviti

belajar. memanaskan badan.

114 ✂

3. Murid-murid tahun empat mendengar taklimat 2. merasa berasa
daripada Cikgu Faris. 3. berkahwin perkahwinan
4. Kebaya kebaya
4. Cikgu Faris menerangkan penggunaan alatan 5. pakayan pakaian
yang sesuai kepada murid-murid. 6. tengahari tengah hari

5. Murid-murid melakukan aktiviti regangan selepas D 1. tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas
aktiviti bersukan.
2. bekas tangan
D 1. Ambil berat – ‫ ﺍﻣﺒﻴﻞ ﺑﺮﺕ‬
3. buah tangan
Unit 9 Patuh dan Selamat E 1. 7
4. 3
A Poster ini menyatakan tentang kepentingan kita
berdisiplin dan mengutamakan keselamatan 2. 3 5. 7
di jalan raya. Kita hendaklah menjaga jarak
kenderaan kita. Jadilah pengguna jalan raya 3. 3
yang mementingkan keselamatan di jalan raya. F 1. bukan
Peraturan diadakan demi keselamatan semua
pengguna jalan raya. Sikap suka berlumba di 2. tidak
di jalan raya merupakan satu aktiviti yang boleh
membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan 3. tidak
raya yang lain. Kita hendaklah mengutamakan
keselamatan di jalan raya. 4. bukan

B Isi 1: Murid-murid hendaklah naik dan turun tangga 5. tidak
dengan tertib. Murid-murid perlu mengikut laluan G 1. enam
yang ditentukan agar tidak berlaku kemalangan.
2. bertahun-tahun
Isi 2: Murid-murid juga perlu berhati-hati semasa
berjalan di tepi koridor. Murid-murid dilarang 3. masing-masing
berlari atau bergurau secara berlebihan.
4. Beberapa
Isi 3: Murid-murid haruslah sentiasa berwaspada
ketika berada di kantin. Kadangkala lantai di 5. Semua
kantin licin dan boleh menyebabkan kemalangan
jika tidak berhati-hati. 6. ketiga-tiga

C 1. Ah Tan berhati-hati ketika menunggang basikal. 7. beratus-ratus
2. Raju sentiasa kelihatan sihat kerana dia suka
8. Segala
bersenam.
3. Jamil berjumpa doktor gigi untuk membuat 9. Setiap

pemeriksaan gigi. 10. Para
4. Murid-murid beratur sebelum menaiki bas supaya
Unit 11 Indah Seni Sepanjang Zaman
mereka selamat.
5. Puan Nani dan Aina suka makan buah-buahan. A 1. untuk meraikan tetamu dengan mempelawa
tetamu sepiak sirih sebelum memulakan bicara
D 1. ke – Anita dan ibunya melintas jalan dengan ataupun perbualan.
berhati-hati semasa hendak ke pasar tani.
2. pembuka bicara dengan mempelawa tetamu
2. daripada – Topi keledar baharu yang cantik ini menjamah sepiak sirih.
daripada ayah saya.
3. Adat memakan sepiak sirih merupakan satu
3. oleh – Ceramah keselamatan itu disampaikan budaya yang cukup menggambarkan orang-
oleh Encik Kamal bin Harun. orang Melayu sangat meraikan tetamu.

4. pada – Alif menampal poster keselamatan di B Awalan
jalan raya pada papan kenyataan. 1. melihat
2. mengambil
Tema 4 Kebudayaan, Kesenian dan Estetika 3. dicuit
4. diracik
Unit 10 Semarakkan Budaya Kita 5. tersenyum
6. mendengar
A 1. congkak, galah panjang, wau, gasing Akhiran
2. zapin, inang, tarian silat, makyung 1. cuitan
3. serunai, gendang, kertuk, rebab 2. pesanan
3. fikiran
B 1. baju Melayu dan baju kurung 4. akhiri
2. nasi lemak 5. golongan
3. pencak silat
4. baju samfu dan cheongsam C 1. Puan Nina mengambil keputusan untuk membeli
5. mi, mihun, dan kuetiau barangan antik itu.
6. kung fu
7. doti dan sari 2. Adli tersenyum apabila melihat Baba melambai-
8. roti canai, capati, tose, muruku, dan wade lambai kepadanya.
9. silambam
3. Pak Mail mendengar dengan penuh minat
C ceramah yang disampaikan oleh penceramah
itu.
Kesalahan Pembetulan
4. Cuitan ibunya menyebabkan Rozi tersedar
1. kampung Kampung daripada lamunannya.

(Terima jawapan lain yang munasabah)
D … kita hendaklah menghargai seni muzik yang
merdu dan indah. Kita jangan melupai warisan
nenek moyang yang mempunyai budaya tarian

✂ 115

yang menjadi ikutan sepanjang zaman. Alat memahami dan tidak memperkecil warisan dan
muzik juga dikenali dalam kalangan para pencinta adat bangsa lain. Mereka sentiasa berbaik-
cerita rakyat. Orang Melayu hendaklah mencintai baik antara satu dengan yang lain dan tidah
khazanah dan mengekalkannya sebagai warisan bermusuh-musuhan.
bangsa.
E 1. Malaysia mempunyai pelbagai jenis tarian Tema 5 Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan
mengikut kaum masing-masing.
2. Pelbagai media dari luar negara membuat liputan Unit 13 Jadikan Inspirasi
tentang majlis rumah terbuka yang diadakan
secara besar-besran. A 1. Para penyokong sesuatu jenis sukan
3. Walaupun Teong berbadan besar, dia tidak
terangkat kotak yang berat itu. menggunakan slogan ini untuk memberikan
4. Suhaimi masih tidak faham akan huraian yang
diberikan oleh Cikgu Razali. semangat kepada atlet tempatan yang sedang
5. Anisah mempelajari seni anyaman tempok
daripada nenek dan ibunya. bertanding.
6. Puan Manimala menghidangkan tose untuk
tetamu yang datang ke rumahnya. 2. … pencapaian rakyat Malaysia dalam bidang lain
F 1. C
2. A seperti pendidikan, ekonomi, dan pencapaian
3. C
4. B individu.
5. C B 1. Berdisiplin – Sangat berdisiplin dalam semua

Unit 12 Adat Dijunjung Budaya Disanjung aspek.

A … ini sesuai dimainkan oleh segenap lapisan 2. Tidak mudah putus asa – Terus berusaha dan
masyarakat. Permainan seperti ini tidak
memerlukan kos yang besar untuk dimainkan. berlatih untuk berjaya
Kanak-kanak yang ingin bermain congkak tidak
perlu pergi jauh dari rumah kerana peralatan 3. Sentiasa bersemangat – Sentiasa bersemangat
yang diperlukan adalah ringkas dan mudah.
Jadi, ibu bapa dapat memerhatikan anak-anak untuk mencapai kejayaan
mereka semasa mereka bermain congkak ini.
4. Bersyukur – Bersyukur kerana dapat melakukan
B 1. permainan
2. pertandingan yang terbaik
3. kedudukan
4. dijadikan C 1. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam
5. menggunakan 2. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh
3. Biar putih tulang, jangan putih mata
C 1. Adib gembira kerana berjaya mendapat tempat 4. Melentur buluh biarlah dari rebungnya
pertama dalam pertandingan permainan 5. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
tradisional itu. D 1. Ulang tahun kemerdekaan negara patut dihayati

2. Dalam pertandingan itu, wakil Sekolah oleh semua rakyat Malaysia.
Kebangsaan Taman Jaya telah berjaya
memasuki peringkat akhir. 2. Penduduk Taman Murni mengadakan majlis

3. Kedudukan Encik Mohamad sebagai pengerusi rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri.
koperasi itu dikekalkan.
3. Beg tangan wanita itu telah diragut semasa
4. Sayuran segar itu dijadikan sebagai makanan
sihat oleh Encik Rahimin. menyaksikan acara perarakan.

5. Puan Ramlah menggunakan bahan-bahan yang 4. Majlis itu dimulakan dengan perarakan masuk
segar sahaja dalam masakannya.
pembawa bunga manggar.
D 1. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai
bangsa. Mereka sentiasa hidup bersama dalam 5. Jalan raya itu ditutup buat sementara waktu
keadaan aman dan sentosa. Warisan budaya
bangsa yang istimewa itu menjadi penghubung untuk memberikan laluan kepada perarakan
setiap warga agar hidup dengan harmoni.
kereta berhias.
2. Rakyat negara ini sudah bergenerasi hidup di
Malaysia. Mereka sentiasa hidup dalam suasana (Terima jawapan lain yang munasabah)
harmoni dan berkongsi budaya sehingga tidak
timbul rasa benci antara mereka. E 1. sukarela 3. setiausaha

3. Penduduk yang paling banyak ialah kaum 2. olahraga 4. tanggungjawab
Melayu. Bangsa Melayu terkenal dengan sifat
lemah lembut. Kerajinan dan kegigihan menjadi Unit 14 Demi Tanah Airku
jati diri mereka. Mereka sudah terkenal di seluruh
dunia. A 1. … diilhamkan oleh murid-murid Tahun 5 Delima.
2. … murid-murid akan mengumpulkan tin-tin
4. Semua kaum hidup bersatu padu dan sentiasa minuman.
dapat bergaul dengan mesra. Mereka saling 3. … melekatkan tin-tin dalam bentuk Jalur gemilang
pada pagar-pagar utama.
B

Warna Maksud

Biru Menggambarkan perpaduan

Merah Keberanian untuk
mempertahankan negara

Putih Melambangkan kesucian dan
keluhuran budi

Kuning Warna diraja pemerintahan
Raja Berperlembagaan

C 1. … kesusasteraan.
2. Kerajaan negeri Melaka telah menganjurkan
pameran gambar-gambar dan karya-karya Datuk
Usman Awang bagi menghargai jasa beliau.

116 ✂


Click to View FlipBook Version