The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kochakorn Jaknamchai, 2019-12-18 02:33:52

ทำเนียบรุ่น ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 28

MOC28

Keywords: MOC28

ทำเนยี บร่นุ ขำ้ รำชกำรใหม่กระทรวงพำณิชย์
รุ่นที่ 28 / 2562

ไมล่ ้ม ไมแ่ พ้

ไม่เหน็ คำ่ ของชัยชนะ

เฟม นอนน้อย แต่นอนนะ

6 สงิ หำคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิ ย์
0-2507-6301

09-7258-4999 ปฏิญญำ สำยบตุ ร
famesaibutr
(เฟม)

[email protected]

มคี วำมสุข

ทกุ วันเลย้ !!!

ฉำยำไม่มี แต่เรียกคนสวยกไ็ มว่ ำ่ สรำวรรณ ร่งุ เรอื ง
18 มีนำคม
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณิชย์ (นอ็ ค)
-
09-5897-4451
knocksarawan
[email protected]

ควำมพยำยำมอย่ทู ไ่ี หน

ควำมสำเร็จอย่ทู ีน่ ัน้

นชั นนั ท์ มอี ะไรคุยกนั
ทปี่ ระชำสมั พันธ์ สป.

12 สิงหำคม

สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์
-

08-4194-3549 นัชนนั ท์ รองเลือ่ น
0841943549
(นชั )

[email protected]

^______^

... วชิ ญ์ แกว้ ภรำดัย
3 เมษำยน
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ (เพชร)
7227
08-4687-4111
wichpk
[email protected]

ควำมพยำยำมอยูท่ ไ่ี หน

สำเร็จควำม อยูท่ น่ี น่ั

กุ๊กก๊ิก กำรเงิน

7 กุมภำพนั ธ์
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์
0-2507-6268

08-2886-2267 วิไลวรรณ วงศ์ประจวบลำภ
krugkrig
(กุ๊กก๊กิ )

[email protected]

ส่งิ ใดเกดิ ขนึ้

ดีส่งิ น้นั เสมอ

เปิ้ล พัสดุ สป.

12 ธนั วำคม

สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์
0-2507-6249

06-1380-3782 กมลชนก รกั ษำมำ
apple_kamon
(เปล้ิ )

[email protected]

ทำปจั จบุ นั ใหด้ ีที่สุด

วินเนอร์ กองแผน สป. ชยั ธวัช ปญั ญำเลศิ ทรัพย์
22 สิงหำคม
(วนิ เนอร์)

สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณิชย์

0-2507-6514

08-2886-3265[email protected]

ทำวนั น้ีให้ดีท่สี ดุ

กนิ ช้ำ ธนั ยธรณ์ โชตวิ ิทยธำนินทร์
14 ตุลำคม
(มะปรำง)
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณิชย์08-8615-4334
maprang_t
[email protected]

เรอื่ ยๆ

เหนอ่ื ยกพ็ ัก

ผมชื่อ นพ ชอบซบอวัยวะ นพวทิ ย์ พนั ธบ์ ัว
19 เมษำยน
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณิชย์ (นพ)
0-2507-2797
09-8953-6596
Zydinus
[email protected]

The best way to predict

the future is to create it.

ดล ๖๓๙๒ นพดล แก้วคำ
29 มกรำคม
(ดล)

สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์

0-2507-6392

08-2475-4518

Juldol

[email protected]

ตนเปน็ ท่พี งึ่ แหง่ ตน

ลลิ ล่ี ไพลิน พพิ ัฒนก์ ุลชีวิน
27 เมษำยน
(นัท)
สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณิชย์

0-2507-6416

08-2499-2488
nut42ja
[email protected]

จงทำตวั ให้เหมอื นตุ๊กตำลม้ ลุก วิชุตำ นรสิงห์

ล้มเพรำะไม่วำ่ จะ สกั ก่ีคร้ัง (ปลำ)
ลุกก็ยัง ข้นึ มำได้เสมอ

ปลำ@จนั ทบุรี

29 มีนำคม
สำนกั งำนพำณชิ ย์จงั หวัด
จนั ทบรุ ี
0-3956-5963

09-3287-5516

0932875516

[email protected]

ดีคดิ ด+ี ทำดี = ได้

น๋นู ี นครนำยก อำภำภรณ์ บุญแจ่ม
(น)ี
10 พฤษภำคม
สำนกั งำนพำณชิ ยจ์ งั หวดั
นครนำยก
0-3731-5389

08-0623-0400

nee333

[email protected]

ชนะสู้เทำ่ น้ันถึงจะ

อิ๋ว@นครพนม...สุขที่สดุ

4 มถิ นุ ำยน

สำนักงำนพำณิชยจ์ ังหวดั
นครพนม

0-4251-3334

09-9158-6845 นจั ทวัน ปลงิ กระโทก
0991586845 (อ๋วิ )

[email protected]

ใครทำดกี บั เรำใหจ้ ำ
เรำทำดกี ับใครใหล้ ืม

เก๋ไก๋ ดำรุณี คำพนัสสกั
(เก๋)
10 กันยำยน
สำนกั งำนพำณชิ ยจ์ ังหวดั
นนทบุรี


08-9431-3536

keakoo

[email protected]

สขุ ใดไมเ่ ทำ่

ลว้ งกระเปำ๋ แล้วเจอตังค์

นนทบุรตี อ้ งย่อ เอำ้ ! วำ่ ไงสำยย่อ

12 พฤศจิกำยน

สำนกั งำนพำณิชยจ์ ังหวัด
นนทบรุ ี

0-2591-7880

08-5925-1492 ปิยวรรณ ดำษสกุล
jum-poon (จำปูน)

[email protected]

ทำวันนใ้ี ห้ถูกต้อง

วันขำ้ งหน้ำกไ็ มต่ อ้ งกลวั อะไร

กุ๊ก รด. วำ่ ทร่ี อ้ ยตรีหญิง

19 พฤษภำคม จุฑำมำศ ศรขี ำ
สำนักงำนพำณิชยจ์ งั หวดั (กุ๊ก)
ระนอง
0-7782-1850

09-4354-5451

Kook_nana2530

[email protected]

ทำวนั น้ีให้ดที สี่ ดุ

เพือ่ อนำคต

จด๊ี จี๊ด ถนอมวรรณ ชินคำหำร
(จ๊ดี )
28 ตุลำคม
สำนกั งำนพำณิชย์จังหวัด
ระนอง
0-7782-5160

08-7771-1003

jidjidjid

[email protected]

ไมม่ คี ำวำ่

ทำไมไ่ ด้

ผึ้ง สส. อลสิ รำ สทิ ธจิ นิ ดำ

17 กันยำยน (ผึ้ง)
สำนักงำนพำณชิ ยจ์ ังหวดั
สมทุ รสงครำม
0-3471-5537

08-5782-5762

0857825762

[email protected]

“Move on”

เจจงู ศวิ กำนต์ ใจแสน
(เจ)
10 มิถนุ ำยน
สำนกั งำนพำณชิ ย์จงั หวัด
สงิ หบ์ ุรี
0-3650-7193

08-6204-1882

siwakan79

[email protected]

ทำวนั นใี้ หด้ ีที่สดุ

ป@ู เพชรบูรณ์ รัญชนำ บญุ ประเสรฐิ

29 ธันวำคม (ปู)
สำนักงำนพำณชิ ยจ์ ังหวดั
เพชรบูรณ์
0-5673-7045

08-8915-6245

pu0834470516

[email protected]

บำงที...กำรทำในสิ่งทไ่ี ม่ใช่

อำจเจอสิ่งท่ีใช่จรงิ ๆ กไ็ ด้....

เคโระ วลั ภำ รักษำเมือง

18 ตุลำคม (หยก)

กรมกำรคำ้ ต่ำงประเทศ

0-2547-5099

08-7845-8553

0878458553

[email protected]

ทำวันน้ี

เพือ่ วันพร่งุ น้ี

Nothing ภัณฑิรำ เศรษฐจริ วโิ รจน์
20 ตุลำคม
กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ (แก้ม)
0-2547-4820
08-3556-1835
gamo_vamo
[email protected]

The show

must go on

เต๊ำะแต๊ะ

26 มถิ ุนำยน
กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ
4804

08-9881-4748 ธมลวรรณ ปิงเมือง
… (แต๊ะ)

[email protected]

winYou can't

unless you learn how to lose

Mrs.potato head ธนดิ ำ ตันติอำภำกุล
10 มกรำคม (นุค)
กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ
4856
09-4514-5636
nooknida
[email protected]

^______^

… พรชนก ชโู ชติ
18 พฤศจกิ ำยน (ตะวัน)
กรมกำรค้ำตำ่ งประเทศ
4854
08-6404-2017
tawanchuchoti
[email protected]

อย่ำทอ้ แท้

ในสง่ิ ทีย่ งั ไม่พยำยำม

และอยำ่ หมดหวงั ในสงิ่ ท่ยี ังไม่เร่ิมต้น

หมิว ลลิตำ วำทินี เนรมิตรครบรุ ี
22 มีนำคม
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (หมิว)[email protected]

You say jump

I say how high.

ใบเฟิร์น ข้ำวหอมมะลิ พีรกำนต์ อทุ ัยผล
26 มิถนุ ำยน
(ใบเฟริ น์ )

กรมกำรค้ำตำ่ งประเทศ08-3003-3378

baifernn54

[email protected]

ใชช้ ีวิต
แบบสำยกลำง

ใหมเ่ หมยี วเหมยี วเงำ้ สำธิต อิงจำนง
14 ธนั วำคม (ใหม่)
กรมกำรคำ้ ต่ำงประเทศ
4338
08-8206-0065
Satid_Ingjumnong
[email protected]

Live your life

as if tomorrow doesn't exist

แสง

27 ตุลำคม
กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ
0-2547-5298

… ชญำดำ เขยี นนอก
mewchayadaa (มิว)

[email protected]

เปิดใจ กชกร จักรนำชัย

เรยี นรู้ส่งิ แปลกใหม่ (หน่งึ )

และพัฒนำตนเองอยเู่ สมอ

หนง่ึ คต. เจอกันทช่ี น้ั เจ็ด
1 มกรำคม
กรมกำรค้ำตำ่ งประเทศ
4340
09-8751-8650
kochkorn
[email protected]

^____^ ปิยะทิพย์ พงษก์ ิตติหลำ้

ทพิ ย์ Line: Tiffy (ทพิ ย์)
23 ตลุ ำคม
กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ

08-7017-1947

[email protected]

คิดดี พดู ดี ทำดี เปน็ คนดี

หำ้ มเหว่ยี ง หำ้ มวนี

ซออี'้ 'ซี่ พมิ พ์ชนก ตั้งจติ บุญสงำ่
17 พฤศจกิ ำยน (เปป๊ ซ่ี)
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

09-3161-9732
pepsinz
[email protected]

ทำใหค้ นอ่นื จดจำ

อย่ำงมีควำมสขุ

สำยบันเทงิ พฤษภำคม แสวงศรี
5 พฤษภำคม
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (อู๋)
...
08-7132-1231

[email protected]

ทำทกุ อย่ำงให้ดที ่สี ดุ

เหมอื นวันนีเ้ ป็นวนั สดุ ท้ำยของชีวิต

น้องมำเรียม ณชิ ำ ต้งั วรชัย
7 ธันวำคม
(ฝำ้ ย)

กรมกำรค้ำตำ่ งประเทศ09-0412-3456

fainicha

[email protected]

พรุ่งนี้

ยงั มสี งิ่ ดีดเี สมอ

เคท ,เคทแขว่ เกษรำ ตะวงษ์
3 พฤษภำคม (เกษ)
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

09-8270-0681
tauy..toon
[email protected]

ใสใ่ จควำมรสู้ กึ

คนรอบข้ำง

พลอยใส คน. อำรียำ เพชรรัตน์
6 เมษำยน (พลอย)
กรมกำรค้ำภำยใน
0-2507-5531
08-2630-8812
areeyaploy
[email protected]

Chase your dream

but live in the real world.

พนชั พนัชกร จนั ทร์ธนะกุล
25 เมษำยน (พรรณ)
กรมกำรค้ำภำยใน
0-2547-5411
08-0569-9516
panutiiz
[email protected]

เมือ่ วำนเรำยงั ผ่ำนมนั มำได้

แลว้ ทำไมวันน้เี รำจะผำ่ นมนั ไปไมไ่ ด้

ถึงช่ือเล็ก แตผ่ มไม่เลก็ นะครบั อนุพล คูหำพูนสุข
8 พฤศจกิ ำยน
(เลก็ )

กรมกำรค้ำภำยใน

0-2507-5668

08-8149-9945

lek888

[email protected]

เป็นเรำคนเดิม อธิป สือพัฒธิมำ

ดีที่ กว่ำเมอ่ื วำน (อะ)

อะหรอ่ ย
6 มีนำคม
กรมกำรค้ำภำยใน
5968
08-5053-8991
a6ped

[email protected]

พฒั นำตนเอง

ในทุกๆวัน

ก้อย คน. มำนติ ำ บณั ฑติ ยนำถ
16 พฤษภำคม (ก้อย)
กรมกำรคำ้ ภำยใน
0-2507-5868
09-5575-5566
anergyk
[email protected]

ทกุ วัน

คือวนั เร่ิมตน้ ของสง่ิ ดดี ี
ภัทธิดำ ไชยวงศ์
เอนิ (ธงฟ้ำ)
12 กนั ยำยน (เอิน)

กรมกำรค้ำภำยใน

0-2507-5638

08-6193-5699[email protected]

ยงั ไมแ่ น่

ไมม่ ี วลั ลภ ปินตำ
27 มกรำคม (เกง่ )
กรมกำรค้ำภำยใน
0-2507-5898
09-1852-3961

[email protected]

ตอ้ งอดทน

เพ่อื อนำคตท่ดี กี วำ่

ก๊อปป้ี คงสรร ธนำวฒุ ิ
29 ธนั วำคม (ก๊อป)
กรมกำรค้ำภำยใน
5675
09-4550-4144

[email protected]

ทำทุกวันน้ี

เพ่ือ พอ่ และแม่

อำรม์ ...ชว.__(ช่งั ตวงวดั ) สนั ติพล ผลอุบล
18 มถิ ุนำยน (อำร์ม)
กรมกำรค้ำภำยใน
0-2547-4353
08-3671-3766
arm186
[email protected]

ถำ้ คณุ รอจนพรอ้ ม คณุ จะไมไ่ ดท้ ำ
ใหล้ งมอื ทำในขณะทยี่ งั ไม่พรอ้ ม
แล้วพฒั นำมันไประหว่ำงทำง

--- โดย ณอน บรู ณะหิรญั ---

เมย์ เครอื่ งช่ัง รมิตำ ป่นิ สวุ รรณคุปต์
26 พฤษภำคม (เมย์)
กรมกำรคำ้ ภำยใน
3421


[email protected]

“ควำมสขุ ”ที่แท้จริง

ไมเ่ คยเดนิ ทำงมำถึงกอ่ น…
“ควำมลำบำก”

เงนิ เดอื นนอ้ ย มำออ้ นนอ้ งได้นะคะ จริ ำวรรณ์ นำวิชิต
30 พฤษภำคม (โบวี่)
กรมกำรค้ำภำยใน
0-2507-5922


[email protected]

ยม้ิ สู้

กับอปุ สรรคทงั้ หลำย

อรน่ี ชนิสรำ ไทยนุกลู
4 สิงหำคม (อร)
กรมกำรคำ้ ภำยใน
0-2507-5922
09-2014-9180
thainukul_aonkalb
[email protected]


Click to View FlipBook Version