The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การถอดบทเรียนสังเกตการสอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kiadtiphum.p, 2021-10-27 03:30:53

การถอดบทเรียนสังเกตการสอน

การถอดบทเรียนสังเกตการสอน

ถอดบทเ ยน
การ งเกตการสอน
โรงเ ยนเทศบาล ด อง ท วราราม ท.5

เสนอ

รองศาสตราจาร ดร. พรต ญ อน

โดย

พระเ ยร ยธ ม

หนงั สอื e-book เ มนเ้ี น วนหนึ่งของวิชา กประสบการ วชิ าชพี ระห างเรยี น1 รหสั

200 412
หลกั สูตรครศุ าสต บัณฑติ สาขาวชิ าสังคมศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1 การศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย วิทยาลัยเขตนครสวรร


์ค
ีป
์ร
่ว์ณึฝ่ส็ป่ล
โฺมิปิมูภิตีก

่อุบุส์ย

ิธิสีรีค่ชัวีร
ัส
ีร

การถอดบทเ ยนจากการ ห า งเกตการสอน

อพระเ ยร ฉายา/นามส ล ยธ ม เลข 1
ณ โรงเ ยน เทศบาล ด อง ท วนาราม เภอเ อง งห ดนครสวรร
งแ น 23 เ อน งหาคม พ.ศ.2564 ง น 3 เ อน นยายน พ.ศ.2564

ค ง ๑ น 23 เ อน งหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.
น ม.1 ชา พระ ทธศาสนา การ ดการเ ยน แบบ online
กเ ยน งหมด 22 คน เ าเ ยน 8 คน ดเ น อยละ 36.7%

ค ง ๒ น 24 เ อน งหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.
น ม.2 ชา พระ ทธศาสนา การ ดการเ ยน แบบ online
กเ ยน งหมด 20 คน เ าเ ยน 6 คน ดเ น อยละ 30

ค ง ๓ น 3 เ อน งหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.
น ม.3 ชา พระ ธทศสานา การ ดการเ ยน แบบ online
กเ ยน งหมด 18 คน เ าเ ยน 15 คน ดเ น อยละ 83.3%

ประเ น สภาพ ไ เ นเ นอ างไร

การ งเกตการสอนโรงเ ยนเทศบาล ด อง ท วราราม

- สภาพ งแวด อมโรงเ ยนโดยรวม โรงเ ยนเทศบาล ด อง ท วราราม ห อ ท.5 การ ดการ

เ ยนการสอนระ บ น อ บาล1 ง ธยม 3 อาคารเ ยนเ น ก 4 น งหมด นวน 4 อาคาร

และ ง อส าง วไป เ น าน กค โรงอาหาร น ฒนาเ กเ ก สนาม ฬา ห อสนาม ด

จกรรมกลางแ ง และ ขา ปกร ป การการ ดการเ ยนการสอนใน านเทคโนโล อ างเห

มะสม คณะ บ หาร ค คลากร ค เ ยงก มสาระ งคม กตลอดจน กเ ยนใ การ อน บเ น

อ าง

การเ า งเกตการสอนแบบออนไล งเ นเ นการ ดการเ ยนการสอนโดยใ โปร

กรมGoogle meet สภาพ ไ เ น อ การเ ยนการสอน ค สอนและ กเ ยนพยาม จะ อสาร น

ใ ไ ประ ท ภาพมาก ด เ องจาก าใน องเ ยน ก ใ เค อง อ อสารและ นเตอ งไ อย

จะ ก ง ใ การ อสาร ด ดจน ใ เ ยนไ เ าใจ งเ นสาเห ห ง ใ การเ ยนการสอน

ไ เ นไปตาม ด งหมาย ก


ันุ่มุจ็ป่มีร้หำท่ีท่ึนุต็ปึจ้ข่มีร้หำทัขิต่ืส้หำทึจันีด่ค่มัย์ริอ่ืสืม่ืร่ช่ีทันีมีร้ห่ว่ืนุส่ีทิธิส้ด้หัก่ืส่ีทีรันู้ผูร่ีทีรืค็ห้ด่ีท่ชีรัจ็ป็ป่ึซ์นัส้ข
ีด่ย็ปัร้ต้หีรันึศัสุ่ล้ีล่ีพูรุบูริรู้ผ่ยีย้ดีรัจิตับิฏ์ณุอีมุส้จิกัจืรีก็ล็ดัพ์ยูศูรัพ้บ่ช่ัท้ร่ก่ิสำจ้ัท้ัชึต็ปีร่ีทีปัมึถุน้ัชัดีรัจีมืริธิสีรีค่ชัวีรีร้ล่ิส
ิธิสีรีค่ชัวีรัส
่ย็ป็ห้ด่ีท ๑่ีท็ด
้ร็ปิคีร้ข้ัทีรัน
ู้รีรัจุพิว้ัช
ิสืด่ีทัว่ีท้ัร
้ร็ปิคีร้ข้ัทีรัน
ู้รีรัจุพิว้ัช
ิสืด่ีทัว่ีท้ัร
้ร็ปิคีร้ข้ัทีรัน
ู้รีรัจุพิว้ัช
ิสืด่ีทัว่ีท้ัร
ักืด่ีทัวึถิสืด่ีทัว่ต้ัต
์คัวัจืมำอิธิสีรีค่ชัวีร
่ีทโฺมิปุกิมูภิตีก่ืช
ัส่ีท้นำทีร

ประเ น ๒ ญหา ไ พบ อะไร าง
- ญหา วนมาก กเ ยนไ เ าเ ยน ห อไ ใ ความ วม อในการ ดการเ ยนการสอนแบบ

ออนไล
- ญหา เ ดจาก ปกร งไ เ ยงพอ เ น WiFi สมา ทโฟน Ram ง ใ บ

ญญาไ เ ตห ด ไ ไ นเ ยง าง ย นไ เ อง าง และ ด าย เ งออกจาก องอ าง
เนน

ประเ น ๓ การแ ญหาของค /ผล เ ดจากการแ ญหา
การแ ญหา เ ด นค ใ กเ ยน ไ เ าเ ยน แบบ ก ดไป เอง าน และ กเ ยน

ไ ความพ อมในเ อง ปกร ในการเ ยนออนไล มา บงาน ค ไ มอบหมายใ ไป เ อเ บ
คะแนนแทน

ประเ น ๔ ง คาดห งไ บ ง ไ มา
ความคาดห ง อ การเ บเ ยวประสบการ ความ จะไ จากการออก งเกตการสอนใ ไ

มาก ด และเทค ค างๆ ในการ ดการเ ยนการสอน
ง ไ จากการออก งเกตการสอน อ ความเ น ลยาณ ตร จาก บ หาร คณาจาร ก

ายรว งค เ ยงจากก มสาระ งคม และ กเ ยน ใ การ อน บและความรวม อเ นอ าง
พ อมประสบการความ สามารถจะเ บไ ในระยะเวลา10 น ออก งเกตการสอน ก วย

ประเ น ๕ ต ด า จะ อง ฒนาตนเองใน านใด าง
ควร ฒนาใน านความ เ นประโยช อตนเอง เ น ความ ในก มสาระ งคม กษา

ง5สาระใ ประ ท ภาพและแ น อการ ายทอด อง เ ยนเ อใ เ ยนจด ความ และ
อ ล ก อง ก ง ง อง ฒนาใน านของเทค คการสอนใ กเ ยนเ ดความ และเ าใจ
ไ าย ดเ อ ไป การ ดการเ ยนการสอน ตรงตาม ต ประสง และ ว ดมาตรฐานอ าง
ควรจะเ น


็ป่ีท่ยัว้ีชัต์คุถัว่ีทีรัจู่สำน่ืพุส่ีท่ง้ด้ขำจิกีรัน้หิน้ดัพ้ตัย้ัทีดุส่ีท้ตูถ่ีทูม้ขู้รำจีรู้ผ้ห่ืพีรู้ผ่ต่ถ่ตำย่มิธิสีม้ห้ัทึศัสุ่ลู้ร่ช่ต์น็ป่ีทู้ร้ดัพ
้บ้ดัพ้ต่วิคิสิน่ีท็ด
้ดีอัส่ีทัว้ด็ก่ีทู้ร้รีด่ย็ปืมัร้ต้ห่ีทีรันัสุ่ล้ีล่ีพูร้ัทีม่ฝุท์ยิรู้ผีด่ีทิมัก็ปืคัส้ด่ีท่ิส
ีรัจ่ตินุส่ีท้ด้หัส้ด่ีทู้ร์ณ่ีก็กืคัว
้ด่ีท่ิสัก้วัว่ีท่ิส่ีท็ด
็ก่ืพำท้ห้ดูร่ีทัร์นีร์ณุอ่ืร้รีม่ม่ีทีรัน้บ่ีทำทัหึฝำนีร้ข่ม่ีทีรัน้หูร้ึขิก่ีทัป้ก
ัป้กิก่ีทูรัป้กีธิว่ีท็ด
้ต็ป้ีน่ย้ห้ด็ก้ทุส้บ่ืรู้ร่มักุค้บีสิย้ด่มุล็นีด่มัสัร้หำทึจำ่ตีม่ีท์ร่ชีพ่มัย่ีท์ณุอิก่ีทัป
์นีรัจืม่ร้ห่มืรีร้ข่มีรัน่สัป
้บีม้ด่ีทัป่ีท็ด


Click to View FlipBook Version