The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ชินวัฒน์ การะเกตุ, 2019-11-19 23:49:52

007

007

ขั้นตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ปัจจุบนั ไม่ใชเ่ รื่องยากอีกต่อไป

ซง่ึ เราสามารถหดั ประกอบด้วยตนเองได้ โดยมขี ้ันตอน ดงั น้ี

1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จาเปน็ สาหรบั การประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์
เช่น ไขควงสีแ่ ฉก กลอ่ งสาหรับใสน่ อ็ ต คู่มอื เมนบอรด์ คมี ปากจิ้งจก

2. เรมิ่ จากการติดตั้งซีพยี ูกอ่ น โดยงา้ งขาล็อคของซอ็ กเกต็ ขึน้ มาจากนั้น
นาซีพียมู าใส่ลงไปในซอ็ กเกต็ โดยใหว้ างตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซีพยี แู ละซอ็ กเก็ตให้
ตรง
กัน โดยสังเกตว่าทีข่ าท่ี 1 ของซพี ียูจะทาเคร่ืองหมายเปน็ จดุ เล็กไว้ที่มุมด้านบนของ

ซีพยี ู

3. เม่ือวางซีพยี ตู รงลอ็ คกบั ซ็อกเก็ตแลว้ จากนัน้ ให้กดขาลอ็ กลงไปเหมอื น
เดิม แล้วนาซิลโิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซลิ โิ คนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกินไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรอื แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง

4. ติดต้ังฮที ซิงคแ์ ละพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซพี ยี ู ติดลอ็ กให้เรยี บร้อย
ในข้ันตอนนม้ี จี ดุ ท่ีตอ้ งระวงั อยู่ 2 จุดคือ การติดตัง้ ฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบ
สนิทกับคอร์ของซีพียู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอรข์ องซีพยี อู าจบ่นิ ได้ ส่วนขา
สปริงท่ยี ดึ พัดลมบางทมี นั แขง็ เกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง
ให้เข้าลอ็ ก ซ่งึ อาจทาให้พลาดไปขดู เอาลายปร้นิ บนเมนบอรด์ ขาดทาให้เมนบอร์ด
อาจเสยี หายได้

5. เสียบสายไฟของพัดลมเขา้ กบั ขวั้ CPU FAN โดยดจู ากคู่มอื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสยี บเขา้ กบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกบั ร่องของซ็อกเกต็ จากนน้ั
จึงกดลงไปจนดา้ นล็อกท้ัง 2 ดา้ นดดี ข้ึนมา (บางเมนบอร์ดตัวลอ็ กท้งั สองด้าน
อาจไมจ่ าเป็นตอ้ งดดี ขึน้ มาก็ได้ให้ดูวา่ เข้าลอ็ กกนั ก็พอ)

7. ขันแทน่ รองน็อตเข้ากับเคส

8. นาเมนบอร์ดท่ไี ด้ตดิ ต้งั ซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากน้นั ขันนอ็ ตยดึ
เมนบอร์ดเข้ากบั ตวั เคสใหค้ รบทกุ ตัว

9. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสร็จแล้วขันนอ็ ตยดึ ติดกับเคส
10. เสียบการด์ เสยี งลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยดึ ตดิ กบั เคส

11. เสยี บสายเพาเวอร์ซพั พลายเขา้ กับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปล๊กั ของ
สายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับข้ัวตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ีดีรอมเข้ากับช่องวา่ งหน้าเคส แล้วขนั น็อตยึดกบั ตัวเคส
ใหแ้ น่น

13. เสยี บสาย IDE เขา้ กับไดรฟซ์ ดี ีรอมโดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรือดา้ นทต่ี ดิ กบั
ข้วั สายไฟ จากนั้นจึงเสยี บสายไฟและสายสัญญาณเสยี งเข้าไปด้วย

14. เสยี บสาย IDE อีกดา้ นเข้ากับขว้ั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรง
กับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย

15. สอดฮาร์ดดิสก์เขา้ กับชอ่ งตดิ ตงั้ แล้วขนั น็อตยึดกบั ตัวเคสใหแ้ น่น

16. เสยี บสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดสิ กโ์ ดยให้แถบสแี ดงตรงกับขาที่ 1 หรอื ดา้ น
ทตี่ ิดกับขว้ั สายไฟ จากน้ันจึงเสยี บสายไฟเข้าไปดว้ ย

17. เสยี บสาย IDE อีกด้านเข้ากบั ขัว้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สแี ดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บปี้ดิสกเ์ ข้าไปในชอ่ งติดตัง้ แล้วขนั น็อตยึดกับตัวเคส
ให้แนน่
19. เสยี บสายไฟเขา้ กบั ข้วั ต่อสายไฟของฟล็อบป้ีดสิ ก์ ให้สงั เกตสายไฟของ
ฟลอ็ บป้ดี ิสก์จะมีหวั ขนาดเลก็ กวา่ สายไฟของซีดีรอมและฮารด์ ดสิ ก์

20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เสน้ เล็กกว่าสายแพของฮารด์ ดิสก์
และซดี ีรอม) ใหด้ ้านท่ีมกี ารไขวส้ ายเข้ากับขัว้ ต่อไดรฟ์ฟลอ็ บป้ีดสิ ก์ โดยแถบสแี ดง
ของสายแพตอ้ งตรงกบั ขาท่ี 1 ของขัว้ ต่อดว้ ย หากใสผ่ ดิ ดา้ นไฟของไดรฟ์
ฟลอ็ บป้ดี สิ กจ์ ะติดตลอด วิธแี กไ้ ขคือใหห้ ันสายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บป้ีดิสก์
บางยหี่ อ้ อาจต้องใส่สลับดา้ นกัน

21. เสียบสายแพอีกดา้ นเขา้ กบั ข้วั ต่อฟลอ็ บป้ดี ิสกบ์ นเมนบอร์ด โดยให้สาย
สแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรือ pin1 ของข้ัวตอ่ ด้วย

22. เสียบสายสญั ญาณตา่ งๆ จากเคส เช่น สวิตชเ์ ปิดปิดเครื่อง ไฟบอก
สถานะเปิดเครอื่ ง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดิสก ปุม่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบข้วั ให้ถกู หากผดิ ขั้ว คอมพวิ เตอร์
จะไมต่ ิดหรอื มีไฟคา้ งตลอดเวลา วิธีแก้ไขคอื ให้เราลองสลับขัว้ และเปดิ เคร่ืองขึน้
มาใหม่

23. เมื่อเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ให้เราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณอ์ ื่นๆ
ตกคา้ งอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทาให้เกดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความ
เสยี หายตอ่ เมนบอรด์ และอปุ กรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนค้ี วรตรวจสอบ
การติดตง้ั ท้ังหมดว่าเรยี บร้อยดีแลว้ เช่น การ์ดตา่ งๆ หรือสายสัญญาณเสียบ
แนน่ หนาดีหรือยงั โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พรอ้ มทงั้ ล็อก
ตดิ กันอยา่ งแนน่ หนา

24. เมอื่ เรียบรอ้ ยดีแล้วปิดฝาเคสและขันนอ็ ตใหเ้ รยี บรอ้ ย กเ็ ป็นอันเสรจ็ ส้นิ
ขน้ั ตอนการประกอบเคร่อื งอยา่ งถกู ต้องและสมบรู ณ์แบบแล้ว


Click to View FlipBook Version