The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chusak, 2019-11-29 23:15:03

การฟักไข่ ปวช 2

การฟักไข่ ปวช 2

การฟักไข่

จดั ทำโดย
นำยเทพสริ นทร์ ดำรักษ์

ปวช2
นำเสนอ
อำจำรย์ รุ้ง บญุ มำนนท์

ปัจจยั หลกั ที่ทาใหก้ ารฟักไข่ประสบควาสาเรรจ

•อุณภมู แิ ละควาชนื้ ท่เี หมาะสม
อณุ ภมู ิและควำมชืน้ ทส่ี ม่ำเสมอ เป็นปัจจยั ท่ีสำคญั มำก ซืง้ จะทำ

ให้อตั ตรำกำรฟักสงู ขนึ ้
ซงื ้ ต้ฟู ักไขท่ ที่ ำงร้ำนไทยใชไ่ ด้อยนู่ นั้ สำมำรถควบคมุ อณุ ถมู ไิ ด้คงท่ี

และเหมำะสมท่สี ดุ ำหรับกำรฟักไข่

การระบายอากาศ

ภำยในไข่จะมีกระบวนกำรเปล่ียนแปลงหรือเผำผลำญให้เป็นอำหำรสำหรับตวั อ่อน ไขท่ ี่
นำเข้ำต้ฟู ักในระยะแรก จะต้องกำรปริมำณก๊ำซออกซเิ จนน้อย เม่ือฟักไปนำนๆ ไข่จะ
ต้องกำรปริมำณก๊ำซออกซเิ จนมำกขนึ ้ ในขณะเดียวกนั ไขจ่ ะคำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ออกมำมำกด้วย ดงั นนั้ หำกต้ฟู ักมีกำรระบำยอำกำศไมด่ ี จะทำให้ตวั อ่อนขำดก๊ำซออกซเิ จน
และตำยในที่สดุ โดยเฉพำะช่วงท่ีลกู ไก่โตเตม็ ท่ีในระยะท้ำยของกำรฟัก ลกู ไก่จะต้องใช้ก๊ำซ
ออกซเิ จนในกำรหำยใจมำกขนึ ้ ถ้ำกำรระบำยอำกำศไม่ดี จะทำให้ลกู ไก่ตำย ต้ฟู ักทกุ ชนิดจงึ
มีช่องระบำยอำกำศ หรือมีระบบระบำยอำกำศ ต้ฟู ักที่มีพดั ลมจะชว่ ยให้กำรระบำยอำกำศดี
ขนึ ้

การกลบั ไข่ พลิกไข่

•โดยธรรมชำติ ถ้ำแมไ่ ก่ฟักไข่ของมนั เองมนั จะพลกิ ไขโ่ ดยเฉลยี่ วนั ละ 96
ครัง้ กำรพลกิ ไข่จะชว่ ยให้เชือ้ ลกู ไก่ไมต่ ิดเปลือกสำมำรถเคลื่อนไหวได้ สงิ่ ท่ี
สำคญั ที่สดุ ในกำรพลกิ ไขค่ อื มมุ ท่ีใช้พลกิ ไข่ ใช้มมุ 45 องศำกบั แนวดงิ่ และ
ควรพลกิ ไข่วนั ละ 6-10 ครัง้

การคดั เรลือกไข่ที่จะเรอามาฟัก
1. ไขฟ่ ักควรมขี นำดอยรู่ ะหวำ่ ง 52-65 กรัม
6. ไขท่ มี่ กี ้อนเลอื ดใหญ่อยภู่ ำยในจะฟักออกได้น้อย
2. ไขไ่ มบ่ บุ หรือแตกร้ำว เพรำะไขท่ บี่ บุ มโี อกำสให้เชือ้ จลุ นิ ทรีย์ เนือ่ งจำกก้อนเลอื ดนไี ้ ปขดั ขวำงกำรเจริญเตบิ โตของ
เข้ำทำลำยตวั ออ่ นในไขไ่ ด้งำ่ ย หรือควำมชืน้ ในไขจ่ ะระเหยออก ลกู ไก่
เร็วกวำ่ ปกติ และไขท่ มี่ ีเปลอื กร้ำวภำยในจะเหน็ ได้เมอื่ สอ่ งดู

ด้วยเครื่องสอ่ งไข่ 7. ไขท่ มี่ ีไขแ่ ดงแฝด ถึงแม้วำ่ เชือ้ จะเจริญได้ในระยะแรก

3. ไขฟ่ ักควรมรี ูปทรงปกติ ไมบ่ ิดเบยี ้ ว ของกำรฟัก แตต่ วั ออ่ นมกั จะตำยกอ่ นฟักออก เพรำะ

4. เปลอื กไขป่ กติ ไมข่ รุขระหรือบำง เพรำะไขเ่ ปลอื กบำงมี ลกู ไก่เตบิ โตอดั แนน่ อยภู่ ำยในฟองไข่

โอกำสแตกง่ำย 8. ไขส่ กปรกเน่ืองจำกพนื ้ รังไขเ่ ปียก หรือสกปรก

5. ชอ่ งอำกำศไมห่ ลดุ ลอย กำรตรวจสอบต้องใช้วธิ ีสอ่ งไข่ดกู บั จะฟักออกไมด่ ี เพรำะเชือ้ จลุ นิ ทรีย์มีโอกำสเข้ำ

แสงไฟ ไขท่ ม่ี ีช่องอำกำศหลดุ ลอยมกั จะฟักไมค่ อ่ ยออก ทำลำยตวั ออ่ นได้ และยงั อำจเป็นตวั นำ

เชือ้ จลุ นิ ทรีย์ไปแพร่กระจำยไปยงั ไขฟ่ องอืน่ ในตู้

ฟักด้วย

วิธีการดูวา่ ไข่จะเรน่าหรือจะเรปนตวั

• ธีกำรแรก
• -นำกะละมงั บรรจนุ ำ้ จนเกือบเตม็ จำกนนั้ หยอ่ นไขท่ ีต่ ้องกำรทดสอบลงไปแล้วดผู ล

• ไขด่ ี จะเป็นไขท่ จี่ มนำ้ สว่ น ไขเ่ นำ่ จะเป็นไขท่ ี่ลอยนำ้ ถ้ำไขล่ อยแบบตงั้ ตรงแสดงว่ำไขฟ่ องนนั้ มอี ำยุ
มำกกวำ่ 10 วนั แตถ่ ้ำไขล่ อยแบบเอียงนนั้ แสดงวำ่ ไขฟ่ องนนั้ มอี ำยุ 3-4 วนั

• วธิ ีทสี่ อง
• ตอกไขท่ ีจ่ ะใช้ใสจ่ ำนก้นแบน ถ้ำไขแ่ ดงนนู สงู และไขข่ ำวกระจำยเป็นวงแคบ แสดงวำ่ เป็นไขใ่ หม่ แตถ่ ้ำไข่

แดงแบน ไขข่ ำวเหลวกระจำยเป็นวงกว้ำงแสดงวำ่ เป็นไขเ่ ก่ำ

การส่งเรช้ืออยา่ งสม่าเรสมอ

• สำมำรถคดั เลอื กไขท่ ่ไี มม่ เี ชือ้ หรือไขเ่ สยี ออกก่อนที่จะระเบิดในตู้ ไขท่ ่รี ะเบดิ จะทำให้เกิดก๊ำซไฮโดรเจน
ซลั ไฟต์ อนั เป็นก๊ำซทีม่ ีกลนิ่ เหมน็


Click to View FlipBook Version