The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงร่างของพระวรสารนักบุญมัทธิว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by P. Tads, 2021-06-09 09:34:33

28. โครงร่างของพระวรสารนักบุญมัทธิว

โครงร่างของพระวรสารนักบุญมัทธิว

ภาคผนวก 1

โครงร่างของพระวรสารนักบญุ มทั ธิว

อารมั ภบท

The Promised Messiah

I. มทั ธวิ 1:1 – 12:21 ความหมายและจดุ เรม่ิ ตน้ ของความขดั แยง้ ระหวา่ งอาณาจกั ร บทนา

A. 1:1, ชอ่ื ของหนงั สอื พระวรสาร

B. 1:2-25 พระเยซใู นฐานะกษตั รยิ ผ์ มู้ าชว่ ยใหร้ อด บุตรแหง่ ดาวดิ และบตุ รของพระเป็นเจา้

1:2 – 17 สรปุ ลาดบั วงศต์ ระกลู

1:18 – 25 ความนบนอบเชอ่ื ฟังของโยเซฟ

C. 2:1-23 ความขดั แยง้ กบั อาณาจกั รของยคุ สมยั นนั้

2:1-12 ความเป็นปรปักษก์ บั ชาวยวิ และการเคารพบชู าของชนนอกศาสนา

2:13-23 ลภ้ี ยั ไปอยี ปิ ตแ์ ละคาทานายเป็นจรงิ ทน่ี าซาเรธ็

D. 3:1-4:17 พระเยซแู ละความเกย่ี วขอ้ งกบั ยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง เลม่ 1

3:1-12 ยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง

3:13-17 พระเยซเู จา้ ทรงรบั พธิ ลี า้ ง

4:1-11 การผจญลอ่ ลวง

4:12-17 จุดเรมิ่ ตน้ ของพนั ธกจิ เผยแพร่ธรรม

E. 4:18-22 การรวบรวมเหล่าสาวก กอ่ นการประกาศขา่ วดี

F. 4:23-9:35 อานาจขององคพ์ ระผชู้ ว่ ยใหร้ อด

4:23 – 7:29 การเทศนาบนภเู ขา

4:23 – 7:29 สถานทใ่ี นการเทศนา

4:23–5:2, สภาพพน้ื หลงั ของบทเทศน์

เลม่ ท่ี 1
Messiah in Word

5:3-16, ศษิ ยใ์ นฐานะเป็นชมุ ชนแหง่ อนั ตกาล

5:3-12, ความสขุ แทจ้ รงิ พระเมสสยิ าหด์ า้ นคาพดู เล่ม 1

5:13, ศษิ ยเ์ ป็นดงั เกลอื

5:14-16, ศษิ ยเ์ ป็นดงั แสงสว่างและเมอื งทอ่ี ยบู่ นเนินเขา

5:17–7:12, ชวี ติ ในชุมชนแหง่ อวสานตกาล

5:17-48, ธรรมบญั ญตั ิ

6:1-18, การถวายเครอ่ื งบชู า

6:19–7:12, คาสงั่ สอนเรอ่ื งความชอบธรรมแทจ้ รงิ

7:13-27, คาเตอื นเรอ่ื งอวสานตกาล 3 เร่อื ง

7:13-14, หนทาง 2 แพรง่

7:15-23, การเกบ็ เกย่ี ว 2 แบบ

7:24-27, ผกู้ ่อสรา้ ง 2 คน

7:28-29, บทสรปุ เรอ่ื งคาเทศน์

เลม่ 2
Messiah in Deeds

8:1–9:34, อศั จรรยแ์ ละความเป็นศษิ ย์ พระเมสสยิ าหด์ า้ นกจิ การ เล่ม 2

8:1-17, ภารกจิ ของพระครสิ ตใ์ นอานาจเหนอื ผยู้ ากไรแ้ ละถูกทอดทง้ิ

8:1-4, พระครสิ ตเจา้ ทรงรกั ษาคนมอื ลบี

8:5-13, พระครสิ ตเจา้ ทรงรกั ษาบุตร/คนรบั ใชข้ องขา้ ราชการโรมนั

8:14-17, พระครสิ ตท์ รงรกั ษาหญงิ เจบ็ ป่วย และคนอ่นื ๆ

8:18–9:17, ภารกจิ ทรงอานาจในการสรา้ งคณะศษิ ย์

8:18-27, พระครสิ ตเจา้ ทรงบงั คบั ลมพายุ

8:28-34, พระครสิ ตเจา้ ทรงเสดจ็ ขา้ มฟากไปดนิ แดนกนั ดารา

9:1-17, พระครสิ ตเจา้ ทรงเรยี กมทั ธวิ

9:18-34, อานาจของพระครสิ ตป์ ลุกความเชอ่ื และผไู้ มเ่ ชอ่ื

9:18-26, พระครสิ ตเจา้ ชนะความเจบ็ ไขแ้ ละความตาย

9:27-31, พระครสิ ตเจา้ ทรงรกั ษาคนตาบอด

9:32-34, พระครสิ ตเจา้ ทรงรกั ษาคนใบแ้ ละ คนถูกปีศาจสงิ

9:35, บทสรุป การเทศน์สอนและรกั ษา ฝงู ชนและความเมตตาสงสาร

G. 9:36–10:42, การสง่ ศษิ ยอ์ อกไปประกาศขา่ วดี และการมอบอานาจ

9:36-38, ฝงู ชนผหู้ วิ โหย และพระทยั เมตตาสงสาร การประกาศขา่ วดี

10:1-5a, ศษิ ยแ์ ละอคั รสาวก

10:5b-42, วาทกรรมเรอ่ื งการสง่ ออกไป

10:5b-15, อธบิ ายพระอานาจแหง่ พระครสิ ต์

10:16-23, ชะตากรรมของบรรดาศษิ ย์

10:24-33, ทรงเรยี กใหก้ ลบั ใจคนื ดี

10:34-39, คณุ คา่ แหง่ การเป็นศษิ ย์

10:40-42, เผยแสดงการประทบั อยขู่ องพระครสิ ต์ การเป็นศษิ ยข์ องพระเยซูเจา้

เลม่ 3

Jesus as New Torah
H. 11:1-19, ภารกจิ ของพระเยซูเจา้ กบั ยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง เลม่ 3

11:1, บทสรปุ พระเยซูเจา้ ทรงจากไป

11:2-6, พระเยซเู จา้ คอื ใคร? พระเมสสยิ าหค์ อื พระเยซูเจา้

11:7-15, ยอหน์ คอื ใคร?

11:16-19, กระแสเรยี กของคนยคุ น้ี

I. 11:20–12:14, ความขดั แยง้ กบั อาณาจกั รของยคุ น้ี

11:20-24, หายนะ 2 ประการของเมอื งกาลลิ ี

11:25-30, คาภาวนา คาประกาศและคาเชญิ ของพระเยซูเจา้

12:1-14, ทรงเป็นนายเหนือวนั สบั บาโต

J. 12:15-21, กษตั รยิ ผ์ รู้ บั ใช้

II. Matthew 12:22–25:46, ขอ้ ขดั แยง้ ของอาณาจกั ร คาสอนเรอ่ื งพระอาณาจกั รของพระเจา้

A. 12:22-50, ขอ้ ขดั แยง้ การตดั สนิ ใจและการรวมของชุมชนแท้

12:22-37, ขอ้ ขดั แยง้ ระหว่างอาณาจกั รและความจาเป็นทต่ี อ้ งตดั สนิ ใจเลอื ก
12:38 – 45 ประเดน็ ชข้ี าด: การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซูเจา้
12:46 – 50 ชมุ ชนใหมข่ องเหล่าสาวก

เลม่ 4

Jesus as New Moses
B. 13:1-52 ทรงตรสั เป็นอุปมา คาสอนแบบอปุ มา เรอ่ื งจากธรรมชาติ

13:1-23 โครงสรา้ งอุปมาทม่ี กี ารปรบั และตคี วามตามพระวรสารนกั บุญมาระโก

13:24-43 สามอปุ มาเพม่ิ เตมิ ตามรปู แบบพระวรสารนกั บุญมทั ธวิ

13:44-52 สามอปุ มาเพม่ิ เตมิ ในพระวรสารนกั บุญมาระโกฉบบั ปรบั เปลย่ี น

C. 13-53 – 17:27 การก่อตวั ของชมุ ชนใหมท่ ่ามกลางความขดั แยง้ ทย่ี งั ดาเนนิ ต่อไป

13-53 – 16:12 การตอ่ ตา้ นชุมชนเกา่

13-53 – 58 พระเยซูเจา้ ทรงถูกปฏเิ สธในเมอื งนาซาเรธ็

14: 1-12 ความตายของยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง เล่ม 4

14: 13-21 ทรงรกั ษาคนป่วยและเลย้ี งดฝู งู ชน ภารกจิ ของพระเมสสยิ าห์

14: 22-36 ทรงเดนิ บนน้าและทรงรกั ษาคนป่วย

15:1-20 ความเป็นมลทนิ : ธรรมประเพณคี วามเชอ่ื และความจรงิ

15:21-28 สตรชี าวซเี รยี -ฟินเิ ซยี (ชาวคานาอนั )

15:1-20 ทรงรกั ษาคนป่วยและเลย้ี งดฝู งู ชน

16:1-12 ฟารสิ แี ละสะดุสแี สวงหาเครอ่ื งหมายจากทอ้ งฟ้า

16:13-28 คาประกาศยอมรบั ของสาวกและชมุ ชนใหม่

16:13-20 พระเยซูในฐานะบตุ รของพระเจา้ เปโตรในฐานะหนิ ศลิ า อาณาจกั รพระเจา้ บนแผน่ ดนิ

16:21-23 พระเยซใู นฐานะบตุ รของพระเจา้ ผทู้ รงรบั ทกุ ขท์ รมานและเปโตรในฐานะหนิ สะดดุ

16:24-28 สง่ิ ทต่ี อ้ งเสยี และสงิ่ ทจ่ี ะไดร้ บั จากการเป็นสาวก

17:1-27 การประกาศยอมรบั ของพระผเู้ ป็นเจา้ และชมุ ชนใหม่

17:1-13 การประกาศยอมรบั ของพระผเู้ ป็นเจา้ และการตอบรบั ของพระเยซูเจา้

17:14-20 ความเป็นสาวกและศรทั ธาทเ่ี คล่อื นภูเขา

17:22-23 ทรงทานายเกย่ี วกบั พระมหาทรมานครงั้ ทส่ี อง

17:24-27 การจ่ายภาษพี ระวหิ าร

D.18:1-35 ใชช้ วี ติ รว่ มกนั

18:1-14 การเหน็ แก่ “คนเลก็ ๆ”

18:15-35 การฝึกวนิ ยั และการใหอ้ ภยั

18:15-20 วนิ ยั ของพระศาสนจกั รและการปรากฏของพระครสิ ต์

18:21-22 “การใหอ้ ภยั ” โดยปราศจากพระหรรษทาน คาสอนแบบอปุ มา เรอ่ื งจากชวี ติ

18:23-35 พระหรรษทานอนั ลกึ ล้าเกนิ ความเขา้ ใจ

เลม่ 5 เลม่ 5
Jesus as the Son of God

E.19:1-22:46 ความขดั แยง้ และการแยกออกเป็นสองขวั้ ในตอนทา้ ย
19:1-20:34 ทรงสอนบรรดาสาวกระหวา่ งทางไปสพู่ ระมหาทรมาน

19:1-12 การหยา่ รา้ ง การสมรสใหม่ และการครองตวั เป็นโสด
19:13-15 เดก็ ๆ ในชมุ ชนใหม่
19:16-20:16 คนหนุ่มสาวทป่ี ระสบความสาเรจ็ และชมุ ชนใหม่
19:17-19 ทรงทานายถงึ พระมหาทรมานครงั้ ทส่ี าม
20:20-28 ความเขา้ ใจผดิ ของเหล่าสาวก
20:29-34 คนตาบอดไดร้ บั การรกั ษาใหห้ าย
21:1-22:46 เยรซู าเลม็ : การเผชญิ หน้าครงั้ สดุ ทา้ ย
21:1-11 การเสดจ็ เขา้ เมอื งอยา่ งน่าประทบั ใจ: ทรงถอ่ มตนอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั
21:12-17 การเผชญิ หน้า/การขดั ขวางในพระวหิ าร
21:18-22 ทรงทาใหต้ น้ ไมท้ ไ่ี มอ่ อกผลแหง้ เหย่ี ว
21:23-22:46 ประเดน็ เรอ่ื งอานาจ
21:23-27 การทา้ ทายอานาจของพระเยซูครสิ ต์
21:28-32 บตุ รชายสองคน
21:33-46 สวนองนุ่ ของพระเจา้ ถกู ยกใหก้ บั ผอู้ ่นื
22:1-14 งานววิ าหม์ งคล
22:15-22 การจา่ ยภาษใี หพ้ ระจกั รพรรดิ
22:23-33 คาถามเกย่ี วกบั การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี
22:34-40 พระมหาบญั ญตั ิ
22:41-46 คาถามเกย่ี วกบั บุตรของดาวดิ
F. 23:1-25:46 คาสอนเรอ่ื งวนั พพิ ากษา
23:1-39 การพพิ ากษาในปัจจบุ นั : ทรงสอนฝงู ชนและเหลา่ สาวก
23:1-12 คาเตอื น
23:13-36 ความเศรา้ โศก
23:37-39 การคร่าครวญ
24:1-25:46 การพพิ ากษาทก่ี าลงั จะมาถงึ : ทรงสอนเหลา่ สาวก
24:1-3 คาทานายของพระเยซู คาถามของสาวก
24:4-31 วนั สน้ิ โลกขนาดเลก็
24:32-25:46 คาอปุ มาและคาเตอื น
24:32-35 ตน้ มะเด่อื
24:36-42 ยคุ สมยั ของโนอาห์
24:43-44 หวั ขโมย
24:45-51 ผรู้ บั ใชท้ ด่ี ี ผรู้ บั ใชท้ เ่ี ลว
25:1-13 เจา้ สาว
25:14-30 พรสวรรค์
25:31-46 การพพิ ากษาครงั้ สดุ ทา้ ย
III. Matthew 26:1 – 28:20, ภาวะสน้ิ สุดของขดั แยง้ ของอาณาจกั ร และชยั ชนะแหง่ การไถ่กู้ ปัจฉิมบท

การสน้ิ สุดของบาปและการสรา้ งใหม่ นาความรอดสมู่ นุษยใ์ นพระอาณาจกั รของพระเจา้

Jesus as the Suffering Servant.

G. 26:1-28:20 พระมหาทรมานและการฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซเู จา้ ผรู้ บั ใชท้ ร่ี บั ทุกข์

26:1-16 แผนการและการอุทศิ ตนอยา่ งสุดชวี ติ

26:1-2 พระเยซูทรงประกาศพระมหาทรมาน

26:6-13 หญงิ สาวผมู้ ปี ัญญาชโลมน้ามนั หอมพระเยซูเพ่อื เตรยี มฝังพระศพ

26:14-16 ยดู าสตกลงใจทจ่ี ะทรยศพระเยซู

26:17-30a ปัสกา/อาหารค่ามอ้ื สุดทา้ ย
26:17-19 บรรดาสาวกตระเตรยี มปัสกา
26:17-30a พระเยซูทรงทานายการทรยศและทรงเรม่ิ ตน้ การตงั้ ศลี มหาสนิท
26:30b-56 ทรงถกู ทอดทง้ิ ทรยศ และถกู จบั กุม
26:30b-35 พระเยซูทรงทานายถงึ การจากไปและสญั ญาว่าจะกลบั มา
26:30b-56 พระเยซูสวดภาวนาและถกู จบั กุม
26:57-27:1 การพจิ ารณาคดโี ดยชาวยวิ : พระเยซยู อมรบั สงิ่ ทพ่ี ระองคเ์ ป็นและการปฏเิ สธของเปโตร
27:2-31a การพจิ ารณาคดโี ดยชาวโรมนั : พระเยซทู รงถูกกล่าวโทษและเยาะเยย้
27:2 พระเยซทู รงถกู สง่ ตวั ไปใหป้ ิลาต
27:3-10 ยดู าสไมอ่ าจกลบั คนื สสู่ ภาพเดมิ และฆา่ ตวั ตาย
27:11-25 พระเยซูทรงถกู กล่าวโทษ
27:26-31a กษตั รยิ ท์ แ่ี ทจ้ รงิ ถูกเยาะเยย้
27:31b-66 การตรงึ การเขนและการฝัง
27:31b-66 ซโี มนถูกบงั คบั ใหช้ ว่ ยพระเยซูแบกกางเขน
27:33-56 พระเยซทู รงถูกตรงึ กางเขน
27:57-61 พระเยซูทรงถกู ฝัง
27:62-66 หลุมฝังพระศพของพระเยซูถูกผนึกและมที หารยามเฝ้า

พนั ธกจิ สบื ทอดการประกาศขา่ วดแี หง่ การไถก่ แู้ ละการสรา้ งอาณาจกั รสวรรค์
(Redemption or New Creation)
บรรดาศษิ ยส์ บื ทอดพนั ธกจิ ตอ่ จากพระเยซูครสิ ตเจา้
The Glory of God and the Kingdom
28:1-20 การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซู พระสริ ริ ุง่ โรจน์ของพระเป็นเจา้

28:1-7 นางมารยี ส์ องคนพบวา่ หลุมฝังพระศพวา่ งเปลา่

28:8-10 นางมารยี ส์ องคนพบพระเยซผู ซู้ ง่ึ กลบั เป็นขน้ึ มาแลว้

28:11-15 การตดิ สนิ บนทหารยาม

The Fulfillment of God (fulfilling & to be fulfilled)
28:16-20 พระมหาบญั ชา การเสรมิ สรา้ งและขยายพระอาณาจกั รของพระเจา้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DCvt_06_2021
Next Book
29. แนะนำนักบุญมัทธิว