The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อมูลเบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

รายงาน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี

ตาํ แหนง ผูอํานวยการสถานศกึ ษา

นายชูศกั ดิ์ ทองสาสขุ

ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ
สาํ นักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสมุทรสาคร

ประวัติการศึกษา

 ครุศาสตรบ ณั ฑติ (คอมพิวเตอรศกึ ษา)

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครปฐม

 ศกึ ษาศาสตรม หาบัณฑิต (การบรหิ ารการศกึ ษา)

มหาวทิ ยาลัยกรุงเทพธนบรุ ี

ขอมลู ทวั่ ไปของโรงเรยี น

โรงเรียนวัดธรรมโชติ ตัง้ อยบู รเิ วณหมูบาน
แหลนหาย หมูท ่ี 6 ตาํ บลโรงเข อาํ เภอบานแพว
จงั หวดั สมทุ รสาคร มเี นอ้ื ท่ปี ระมาณ 15 ไร
เปน ทข่ี องวัดและบางสวนเปนของนายจง กณุ วงษ
ทาํ พธิ เี ปดเปนทางการเมอ่ื วนั ท่ี 15 สงิ หาคม 2500
โดยมนี ายฉ่ิง แจงใจ ศึกษาธิการอําเภอบานแพว
เปน ประธาน มีนักเรยี นเร่มิ แรก 59 คน มีครู 2 คน
และมีนายเพทาย อทุ ยั จันทร เปนครูใหญคนแรก

๖ ๑๖ ๑๗ ๕ ๑๓
๑๑

๑๔

๒ ๘ ๑/๑ ๑๙ ๙ ๑/๒
๗ ๑๘ ๑๐๑๒/๑-๕

๑/๓
๒๐

๑๕ สนามกฬี าฟตุ บอล

๑. อาคารเรยี น (๑/๑-๓) ๒. อาคารโรงอาหาร ๓. อาคารหองสมุด
๖. บานพกั ครู
๔. อาคารอเนกประสงค ๕. สว ม ๙. ซุม พระ
๑๒. ศาลาลอเกวียน (๑๒/๑-๕)
๗. สนามเดก็ เลน ๘. ศาลา ๗๒ พรรษา ๑๕. สนามฟุตซอล
๑๘.สนามเปตอง
๑๐. เสาธง ๑๑.ปายชอื่ โรงเรยี น

๑๓. โรงจอดรถ ๑๔. โรงกรองนา้ํ

๑๖.บอ เลี้ยงปลาดุก ๑๗. บอ เลีย้ งกบ

๑๙.ลานไทร ๒๐. สนามฟตุ บอล

จํานวนนกั เรยี น

ระดบั ช้นั ชาย หญงิ รวม
อ.2 11 7 18
อ.3 8 15 22
ป.1 10 14 24
ป.2 8 10 18
ป.3 12 7 19
ป.4 18 9 27
ป.5 9 8 17
ป.6 8 11 19
รวม 84 81 165

บุคลากร

ผูบริหาร 1 คน
ครผู สู อน 9 คน
เจา หนาที่ธรุ การ 1 คน

ลําดบั ชอ่ื ผดู าํ รงตาํ แหนง ตําแหนง

1. นายชูศักด์ิ ทองสาสขุ ผอู าํ นวยการ/ชํานาญการ

2. นายศิวพร รตั นละออ ครู/ชาํ นาญการ

3. นายประทีป รถทอง ครู/ชํานาญการ

4. นางสาวบุษยมาศ ขนุ ทองจบั ครู

5. นางสาวมะลิดา รอบรู ครู

6. นายปญญา ดยี ิ่ง ครู
7. นางสาวปรางทอง นักคยุ
ครูผูชวย
8. นายศรายทุ ธ นิลเล่ยี ม ครูอัตราจา ง
(อบจ.)
9. นางสาวสธุ ิดา คงสมบตั ิ ครอู ตั ราจา ง

10. นางสาวขวัญนภา ล้ิมทอง ครอู ตั ราจา ง
11. นางสาวชนากานต เรม่ิ ยนิ ดี เจา หนา ทธ่ี ุรการ

ขอมลู ภาพรวม

รายการ จาํ นวน
หอ งเรียน 8
9
ครู 165
นกั เรียน
อัตราสว น 1 : 18
ครู : นกั เรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

ลาํ ดับ ชือ่ ผูด ํารงตาํ แหนง ประเภท ตาํ แหนง

1. นายพชิ าติ ทรพั ยศ ริ ิ ผทู รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นายกําธร คปู ระเสรฐิ ผทู รงคุณวุฒิ กรรมการ

3. นายษรุ พจ มีบุญธรรม ผแู ทนผูปกครอง กรรมการ

4. นายศิวพร รตั นลออ ผูแทนครู กรรมการ

5. นางเพ็ญนภา อ่ําเจรญิ ผแู ทนองคก รชุมชน กรรมการ
6. นางสมหมาย คงชาตรี
7. นายอนชุ ิต เฮงเจริญ ผูแทนองคก รปกครองสวน กรรมการ
ทองถน่ิ

ผูแทนศิษยเ กา กรรมการ

8. นายชตั ชยั บญุ ถม ผแู ทนองคกรศาสนาในพนื้ ที่ กรรมการ
9. นายศกั ดา วาสุกรี
ผูอํานวยการสถานศกึ ษา กรรมการและ
เลขานุการ

วสิ ยั ทศั น

โรงเรยี นวัดธรรมโชติ จดั การศกึ ษาได
ตามเกณฑมาตรฐาน นกั เรียนสขุ ภาพดี
มีคุณลักษณะอนั พึงประสงค มนั่ คง
วฒั นธรรมไทย ใสใจส่งิ แวดลอ ม
พรอมใชเทคโนโลยี มคี วามรูสอู าเซยี น
ชมุ ชนใหก ารสนับสนุนพฒั นา ยึดหลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

อตั ลกั ษณโรงเรยี น

ลายมืออาลักษณ เชงิ ประจักษเ งนิ ออม
เพยี บพรอมคารวะธรรม

เอกลักษณโรงเรยี น

โรงเรียนสะอาด สวยงาม นักเรยี นสขุ ภาพดี

คาํ ขวญั โรงเรียน

ธรรมโชติ สรรคสราง เด็กดี มีความรู
คูคณุ ธรรม

ปรชั ญาโรงเรยี น

ปญฺ า โลกสมฺ ิ ปชฺโชโต ปญ ญา
เปน แสงสวา งในโลก

พนั ธกจิ

1.จัดการศกึ ษาระดับกอนประถมศกึ ษา และ
ประถมศกึ ษาใหม ีคณุ ภาพไดมาตรฐาน ตามหลกั สตู ร
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

2.จัดการศึกษามงุ เนนใหผ เู รียนมีคุณลกั ษณะ
อนั พงึ ประสงค สบื สานวฒั นธรรมไทย ปฏบิ ตั ิตนตามหลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

3.สง เสริมใหน กั เรยี นมีสุขภาพกาย สขุ ภาพจติ ท่ดี ี
4.พัฒนาสภาพสิง่ แวดลอมในโรงเรยี นใหส ะอาดรมรน่ื
ปลอดภยั และสามารถใชเ ปนแหลงเรยี นรู
5.ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยใี นการพัฒนาคณุ ภาพ
การศึกษา
6.สนับสนนุ ใหช ุมชนมีสวนรว มในการจัดการศึกษา

คานยิ ม

1. รว มทาํ รวมตดั สินใจ อยา งสามัคคี
มีนาํ้ ใจ

2. ยอมรบั การเปลยี่ นแปลง
3. ซ่ือสัตยแ ละรบั ผิดชอบ
4. ใชทรพั ยากรอยางคุมคา

เปา หมาย

1. นกั เรียนทกุ คนมคี ณุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานและ
สามารถใชเ ทคโนโลยแี สวงหาความรูดว ยตนเอง

2. นกั เรยี นทุกคนมีคณุ ธรรม จริยธรรม รักษา
ขนบธรรมเนยี ม วัฒนธรรม ประเพณีไทย ใสใ จสิ่งแวดลอม

3. โรงเรยี นมีระบบการบรหิ ารและจดั การเรยี นการ
สอนอยา งมปี ระสิทธิภาพ

4. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดลอ ม ภายใน
โรงเรยี นท่ีเอ้ือตอ การเรยี นรขู องผเู รียน

5. ชุมชนตระหนักและเห็นคณุ คา ของการศกึ ษาให
ความรวมมอื ในการพฒั นาการศึกษาพรอมท้งั สนับสนุน
ดา นงบประมาณ วสั ดุอปุ กรณ และภูมปิ ญ ญาทองถิน่

ยุทธศาสตร

1.พัฒนาคุณภาพนกั เรยี นใหม ีความรตู ามเกณฑม าตรฐาน
การศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

2.สง เสริมคุณลกั ษณะอันพึงประสงคและ ดาํ รงไวซ่งึ วฒั นธรรม
ไทยโดยยดึ หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

3. สง เสริมสขุ ภาพ อนามยั ท่ีดี ใหน ักเรียนมสี ขุ ภาพรายกายท่ี
แขง็ แรงสมบรู ณ สุขภาพจติ ดี

4.ปรบั ปรุง พฒั นาสภาพส่งิ แวดลอ มในโรงเรยี นใหส ะอาดรม ร่นื
ปลอดภัยและสามารถใชเปนแหลงเรียนรู

5.สงเสรมิ สนบั สนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึ ษา
6.รณรงคใ หชมุ ชนเขามามีสว นรว มสนับสนนุ ในการจัดการศกึ ษา
7.จัดการศึกษา สงเสรมิ ใหนักเรียนมคี วามรู เขา สูป ระชาคม
อาเซียน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Saptahik Ambar 1st March 2020
Next Book
ตัวชี้วัดที่ 1