The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Huyện Đoàn Yên Dũng, 2022-05-31 04:37:28

2. Nội quy, quy chế ĐH_signed

2. Nội quy, quy chế ĐH_signed

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HUYỆN YÊN DŨNGLẦN THỨ XXIV, Yên Dũng, ngày 08 tháng 6 năm 2022

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

***

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyêṇ Yên Dũng
Lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

-------------------

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh khóa XI;

- Căn cứ Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2021 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn về “Tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)”;
Kế hoạch số 179-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/9/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh
Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027;

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyêṇ Yên Dũng lần thứ
XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội
như sau:

I.NỘI QUY CỦA ĐẠI HỘI

1. Thời gian làm việc của Đại hội

- Buổi sáng: Từ 7g00’ đến 11g30’

- Buổi chiều: Từ 13g00’ đến 17g30’

Trong chương trình Đại hội, nếu thời gian làm việc thay đổi theo yêu cầu
nội dung công việc thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

2. Quy định về đoàn đại biểu và đại biểu dự Đại hội

2.1. Đoàn đại biểu chính thức

Mỗi cơ sở đoàn là một đoàn đại biểu, cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư
làm trưởng đoàn để duy trì thực hiện chương trình, quy chế làm việc, chế độ
sinh hoạt của đại biểu theo quy định của Đại hội. Trưởng đoàn có trách nhiệm
điều hành hoạt động của đoàn, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời với Đoàn
chủ tịch những ý kiến thảo luận, những đề xuất và tình hình của đoàn, truyền đạt
ý kiến của Đoàn chủ tịch với các đại biểu trong đoàn; Liên hệ với Ban tổ chức
Đại hội về mọi chế độ của đại biểu đoàn mình.

2.2. Trách nhiệm của đại biểu chính thức dự Đại hội

- Các đại biểu đến dự đại hội đầy đủ, đúng giờ. Nếu nghỉ có lý do phải thông báo
với trưởng đoàn và Đoàn chủ tịch đồng ý, nhất trí mới được phép nghỉ.

- Trong thời gian Đại hội làm việc, các đại biểu cần có mặt trước 15 phút
(cả 2 phiên), phải tập trung tư tưởng, theo dõi ghi chép đầy đủ, tham gia thảo
luận với ý thức xây dựng và trách nhiệm cao. Các Đại biểu ngồi đúng vị trí quy
định có đánh số thứ tự sau ghế, không đi lại lộn xộn, nói chuyện riêng, không
nghe điện thoại (Nếu có công việc quan trọng cần phải liên lạc thì để điện thoại
ở chế độ rung và ra ngoài hội trường để trao đổi), không hút thuốc lá trong giờ
làm việc. Trong giờ giải lao nếu có việc riêng ra khỏi khu vực Đại hội phải
thông báo lý do cho trưởng đoàn biết.

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động theo chương trình Đại hội đề ra.

- Khi các đồng chí lãnh đạo và đại biểu khách mời tiến vào hội trường,
các đồng chí đại biểu chính thức đứng dậy vỗ tay chào đón.

- Đại biểu khi tiến hành biểu quyết giơ thẻ biểu quyết bằng tay phải.

- Để phương tiện đi lại đúng nơi quy định của Ban tổ chức Đại hội, tự bảo quản các
đồ tư trang cá nhân. Giữ gìn vệ sinh chung, không ăn, uống trong hội trường.

- Đại biểu nào nhận được đơn, thư khiếu nại có nội dung liên quan đến đại
biểu dự đại hội thì có trách nhiệm chuyển ngay đến Đoàn chủ tịch (qua Đoàn
thư ký).

- Đại biểu nào muốn phát biểu phải chuẩn bị bằng văn bản và đăng ký với
Đoàn chủ tịch (qua đoàn thư ký) và được đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát
biểu. Nội dung phát biểu phải đảm bảo tính đoàn kết, xây dựng, thể hiện tinh
thần trách nhiệm cao của đại biểu trước tổ chức Đoàn và Đại hội. Thời gian phát
biểu không quá 05 phút.

- Quản lý tốt tài liệu, văn bản được trang bị, giữ đúng kỷ luật phát ngôn.

3. Trong các ngày Đại hội, Đại biểu dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề,
đeo phù hiệu Đại hội.

- Nam: Mặc áo Thanh niên Việt Nam dài tay, mặc quần tối màu, đeo cà
vạt đoàn màu trắng, đi giày hoặc dép quai hậu.

- Nữ: Mặc áo Thanh niên Việt Nam dài tay, mặc quần hoặc chân váy tối
màu, đeo cà vạt đoàn màu trắng hoặc mặc áo dài Đoàn, đi giày hoặc dép quai
hậu.

- Đối với đại biệu lực lượng vũ trang: Mặc lễ phục của ngành.

- Các đại biểu đeo thẻ Đại hội do BTC phát.

Các đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy
định trong nội quy. Những đại biểu vi phạm nội quy, tùy theo mức độ bị xem xét
xử lý theo quy định.

II.QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1.1. Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội,
làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch
do Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết để điều hành công việc của Đại hội.

1.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành việc thực hiện chương trình của Đại hội theo đúng quy định
của Điều lệ Đoàn và quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua.

- Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại
biểu để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Lãnh đạo hoạt động của các Đoàn Đại biểu

- Chỉ đạo các bộ phận giúp việc cho Đại hội

- Quyết định việc lưu hành các tài liệu của Đại hội.

- Tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn

+ Hướng dẫn để Đại hội thảo luận , quán triệt tiêu chuẩn , số lượng, cơ cấu
Ban Chấp hành khóa mớ i; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đoàn
cấp trên.

+ Hướng dẫn việc ứng cử , đề cử Ủ y viên Ban Chấp hành và đại biểu đi dự
Đại hội Đoàn cấp trên.

+ Tổng hợp danh sách những người ứng cử , đề cử và những người xin rút ;
xem xét, quyết điṇ h cho rú t hoăc̣ không cho rú t tên đối vớ i các trườ ng hơp̣ xin
rút tên khỏi danh sách bầu cử ; trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì
Đoàn Chủ tịch có thể xin ý kiến quyết định của Đại hội ; lập danh sách bầu cử,
lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử.

+ Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu
để Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Ban kiểm phiếu.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội.

- Điều hành thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Tổng kết, bế mạc Đại hội.

2. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

2.1. Do đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn thư ký
chịu sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- Ghi biên bản Đại hội ; tổng hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản
kết luận, Nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo Nghi q̣ uyết Đaị hôị .

- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ
tịch; tiếp nhận hoa, thư, quà chúc mừng Đại hội …thu nhận, bảo quản và gửi đến
Ban Chấp hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

3. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

3.1. Do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua.

3.2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Xem xét báo cáo và các tài liệu liên quan do BCH Huyện Đoàn cung cấp
về việc chấp hành nguyên tắc , thủ tục , tình hình và kết quả bầu cử đại biểu ;
những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu để xét tư cách đại biểu .

- Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu ; báo cáo với
Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội xem xét , quyết định về những trường hợp không
đủ tư cách đại biểu.

- Báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội xem xét,
biểu quyết công nhận.

- Hướ ng dâñ đaị biểu Đaị hôị thưc̣ hiêṇ nghiêm tú c nôị quy củ a Đaị hôị.
4. BAN KIỂM PHIẾU

4.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội bầu bằng biểu
quyết. Cơ cấu của Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức của Đại hội
không có tên trong danh sách bầu cử.

4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn nguyên tắc , thủ tục bầu cử , điều kiêṇ trú ng cử và cách thứ c
bỏ phiếu.

- Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu; kiểm
tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội; tiến hành kiểm phiếu bầu; xem xét
và kết luận về các phiếu không hợp lệ.

- Xem xét và báo cáo Đoàn Chủ tịch quyết định những trường hợp vi phạm
nguyên tắc bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về bầu cử trong Đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố kết quả bầu cử;
niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ tịch
Đại hội bàn giao cho Ban Chấp hành khoá mới lưu trữ theo quy điṇ h.

5. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bầu cử Ban Chấp hành huyện Đoàn Yên Dũng khoá 24, bầu Đoàn Đại biểu
dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bắc Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022 -
2027 tại Đại hội và bầu cử Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy
ban kiểm tra tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Huyện Đoàn Yên Dũng
khóa 24 thực hiện theo Quy chế bầu cử.

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN KHOÁ XXIII


Click to View FlipBook Version