The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DSKP KSSR PK Tahun 1 Pengurusan Kehidupan (PD)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ZAHARI.ZAINAB, 2020-01-08 12:11:26

DSKP KSSR PK Tahun 1 Pengurusan Kehidupan (PD)

DSKP KSSR PK Tahun 1 Pengurusan Kehidupan (PD)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Pengurusan Kehidupan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS

(MASALAH PEMBELAJARAN)

Pengurusan Kehidupan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah .............................................................................................. 3
Fokus ................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 6
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 7
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 12
Pentaksiran Sekolah.......................................................................................................................................... 15
Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 18

Pengurusan Diri..................................................................................................................................... 21
Kemahiran Kendiri...................................................................................................................... 25
Kebersihan, Kesihatan, dan Keselamatan................................................................................. 29
Penggunaan Tandas dan Bilik Mandi......................................................................................... 33
Pengurusan Tempat Tinggal...................................................................................................... 35
Adab dan Tatasusila................................................................................................................... 37

Kemahiran Manipulatif........................................................................................................................... 39
Motor Kasar................................................................................................................................ 43
Motor Halus................................................................................................................................ 49
Pengamatan.............................................................................................................................. 51

Panel Penggubal............................................................................................................................................... 55

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam
dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

vii

viii

KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Pentaksiran. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard prestasi di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixKSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas ...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas.
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran
Kehidupan bersifat holistik, selaras dengan yang dihasratkan supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
2025.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran
di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;

....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian
kepada:
i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti
iii susunan aktiviti; dan
iv bahan bantu mengajar

1

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

MATLAMAT 4. Bersikap positif terhadap pengajaran dan pembelajar;
5. Melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan bermatlamat halus dan pengamatan;
untuk membimbing dan melatih murid agar berkemahiran dalam 6. Menggunakan peralatan dengan teknik yang betul;
mengurus diri sendiri, berupaya mengurus emosi, mempunyai 7. Meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam
keyakinan terhadap diri sendiri, dapat mengamalkan tingkah laku
yang positif, dapat meningkatkan kemahiran psikomotor bagi menghasilkan sesuatu bahan;
membantu perkembangan mental dan fizikal, berupaya 8. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran manipulatif
membantu keluarga dalam mengurus rumah tangga dan mampu
hidup berdikari serta boleh bersosialisasi dengan masyarakat. dalam pengurusan kehidupan seharian secara
berkesan;
OBJEKTIF 9. Mengurus dan mengawal emosi untuk memahami diri
dan orang lain;
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan 10. Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik
Kehidupan Tahun Tiga membolehkan murid mencapai objektif untuk dirinya serta persekitaran;
berikut: 11. Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke
1. Berdikari dan mampu menjalankan aktiviti seharian dalam kehidupan sebenar;
12. Meningkatkan kemahiran bersosialisasi dengan
mengikut kemampuan diri sendiri; keluarga, rakan dan masyarakat; dan
2. Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar; 13. Menjaga keselamatan dan kesihatan diri, keluarga,
3. Mengamal dan mengekalkan tingkah laku baik yang rakan dan masyarakat.

sedia ada dan yang baru;

2

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kemanusiaan; Ketrampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
3

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

FOKUS Kebersihan Tandas dan Bilik Mandi
Membimbing murid tentang penggunaan kemudahan di dalam
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan tandas dan bilik mandi serta aspek keselamatan semasa
Kehidupan berfokus kepada dua komponen iaitu Pengurusan Diri menggunakan kemudahan di dalam tandas dan bilik mandi.
dan Kemahiran Manipulatif
Pengurusan Tempat Tinggal
Pengurusan Diri Mengenal dan memahami fungsi ruang atau bilik di dalam rumah
Komponen ini memberi penekanan kepada pengetahuan dan masing-masing.
kemahiran dalam lima aspek iaitu kemahiran kendiri, kebersihan,
kesihatan dan keselematan, penggunaan tandas dan bilik mandi, Adab dan Tatasusila
pengurusan tempat tinggal serta adab dan tatasusila. Mengenal jenis-jenis perlakuan, emosi asas diri yang positif serta
adab dan tatasusila yang baik ketika berada di sekolah.
Kemahiran Kendiri
Membolehkan murid mengenal bahagian anggota badan, Kemahiran Manipulatif
mengetahui panggilan diri sendiri dan orang sekeliling mereka, Komponen Kemahiran Manipulatif memberi penekanan kepada
mempelajari adab makan dan minum dengan tertib serta cara pengetahuan dan kemahiran dalam tiga tajuk utama iaitu motor
memakai pakaian yang betul dan kemas. kasar, motor halus dan pengamatan.

Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan Motor Kasar
Memberi penekanan kepada amalan menjaga kebersihan dan Kemahiran motor kasar lebih berfokus kepada pergerakan
keselamatan diri, penjagaan pakaian, serta kebersihan dan lokomotor, bukan lokomotor tanpa alatan serta koordinasi tangan
keselamatan ketika berada dalam bilik darjah. kaki. Kemahiran ini diajar bertujuan untuk membolehkan murid
melakukan pergerakan asas dibahagian kepala, tangan dan kaki.

4

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Motor Halus Jadual 1: Profil Murid
Kemahiran ini memberi penekanan kepada pergerakan motor
halus tanpa bahan dan menggunakan bahan bagi membolehkan PROFIL MURID PENERANGAN
murid mengawal pergeran jari -jemari. Berdaya tahan
Berkeupayaan menghadapi dan mengatasi
Pengamatan Mahir kesukaran, mengatasi cabaran dengan
Kemahiran ini memberi fokus tentang pengamatan pendengaran, berkomunikasi kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
pengamatan penglihatan dan pengamatan sensori motor empati.
menggunakan deria sentuh bagi membolehkan murid mengawal
pengamatan deria mereka. Berkeupayaan menyuarakan dan

KEMAHIRAN ABAD KE-21 meluahkan fikiran, idea dan maklumat

Satu daripada hasrat KSSR adalah bagi melahirkan murid yang dengan yakin dan kreatif, melalui kaedah
mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya lisan, bertulis, dan mengguna pelbagai
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri media serta teknologi.
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP Pemikir Berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif;
dalam Pengurusan Kehidupan menyumbang kepada berkeupayaan menangani masalah yang
pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. kompleks dan membuat keputusan yang
beretika. Berfikir tentang pembelajaran dan
diri sebagai individu yang sedang belajar.
Mengemukakan soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dan masyarakat lain. Berkeyakinan dan
kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baharu.

Kerja Berkebolehan bekerjasama secara
sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Menggalas tanggungjawab bersama,
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, bagi menjadikan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang
lebih baik.

5

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Bersifat ingin
tahu Berkeupayaan membangunkan rasa ingin Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
tahu semula jadi untuk meneroka strategi kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Berprinsip dan idea baharu. Mempelajari kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
berdikari dalam pembelajaran. Menikmati Jadual 2.
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan. Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT

Berintegriti, jujur, saksama, adil dan
menghormati maruah individu, kumpulan
dan komuniti. Bertanggungjawab atas
tindakan, akibat tindakan dan keputusan
yang dibuat.

Bermaklumat Berkeupayaan mendapatkan pengetahuan TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
dan membentuk pemahaman yang luas Mengaplikasi
Penyayang/ dan seimbang merentasi pelbagai disiplin Menganalisis Menggunakan pengetahuan,
Prihatin pengetahuan, serta meneroka pengetahuan
Patriotik dengan cekap dan berkesan dalam konteks Menilai kemahiran, dan nilai dalam situasi
isu tempatan dan global. Memahami isu-isu
etika / undang-undang berkaitan maklumat Mencipta berlainan untuk melaksanakan
yang diperoleh.
sesuatu perkara.
Menunjukkan empati, belas kasihan dan
rasa hormat terhadap keperluan dan Mencerakinkan maklumat kepada
perasaan orang lain. Komited untuk bahagian kecil untuk memahami
berkhidmat kepada masyarakat dan dengan lebih mendalam serta
memastikan kelestarian alam sekitar. hubung kait antara bahagian
berkenaan.
Mempamerkan semangat kekitaan, kasih
sayang, kesetiaan, kebanggaan, dan rasa Membuat pertimbangan dan
hormat terhadap negara.
keputusan menggunakan

pengetahuan, pengalaman,

kemahiran, dan nilai serta memberi

justifikasi.

Menghasilkan idea atau produk

atau kaedah yang kreatif dan

inovatif.

6

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan Strategi PdP yang dirancang perlu memberi penekanan kepada
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran pembelajaran berpusatkan murid dan PdP berasaskan aktiviti.
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir. Murid dilibatkan secara aktif dalam PdP yang menyepadukan
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai penerapan sikap dan nilai murni. Perancangan, matlamat
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pendidikan dan strategi PdP ini perlu didokumenkan dalam
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti Rancangan Pendidikan Individu (RPI).
yang munasabah.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,
tidak mengikut kelaziman. pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain,
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. kolaborasi dan multi sensori.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
untuk menggalakkan murid berfikir. ditemui oleh murid sendiri.

7

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Dalam strategi PdP inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati
pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian.
sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum, Pembelajaran Masteri
semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke
Konstruktivisme standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang
Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar
mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah: mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu
(i) Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
(ii) Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri. sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah
(iii) Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea mencapai aras masteri.

asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea Analisis Tugasan
mereka. Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian
(iv) Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah
pengalaman serta membuat refleksi. untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini
membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar,
Pembelajaran Kontekstual memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah
dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan seperti berikut:
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang
diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya

8

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

(i) Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan
mengikut tahap keupayaan. mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri.

(ii) Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih. Belajar Melalui Bermain
(iii) Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam
proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
kecil. berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika
(iv) Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan,
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
keupayaan dan kebolehan murid. dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh
(v) Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta
kemahiran yang dikuasai murid. kemahiran mengendalikan emosi.
(vi) Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut:

sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak (i) Aktiviti yang menyeronokkan.
diajar. (ii) Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
(iii) Permainan bebas dan terancang.
Pembelajaran Berasaskan Projek (iv) Keanjalan masa.
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang (v) Percubaan idea sendiri.
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi (vi) Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks,
menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan
secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang
dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses
penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat
dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP

9

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Pendekatan Bertema (iii) Sumber yang mudah didapati.
Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid. (iv) Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran
Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
persekitaran murid. dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.
Pendekatan PB melibatkan:
Pembelajaran Pengalamian
(i) Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan
pembelajaran. kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana
(ii) Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid, murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri.
situasi tertentu atau peristiwa semasa. Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:
(i) Menentukan suasana yang positif untuk proses
(iii) Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan pembelajaran.
sistematik. (ii) Menjelaskan peranan murid dalam tugasan.
(iii) Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan
(iv) Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
(v) Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar mudah diperoleh.
(iv) Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
dan umum kepada yang lebih khusus. (v) Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam

Pemilihan tema pula perlu mengambil kira: pembelajaran.
Kesesuaian dengan kehidupan murid. (vi) Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa

(i) Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid- menguasai dan mengongkong mereka.
murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.

(ii) Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar
dapat membantu murid mendapat kemahiran
penyelesaian masalah.

10

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah: Pembelajaran Luar Bilik Darjah
(i) Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk
dan/atau kumpulan. murid:
(ii) Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan (i) Memperoleh pengalaman sebenar.
kesediaan murid. (ii) Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal.
(iii) Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang (iii) Bersosialisasi dan berkomunikasi.
akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai (iv) Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan.
apa yang diharapkan daripada murid. (v) Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran.
(iv) Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang (vi) Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang.
memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
peneguhan dengan pengalaman lalu. Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan,
(v) Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda,
dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan berenang dan aktiviti menjual beli.
atau dipelajari.
(vi) Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan Rancangan Pendidikan Individu
dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) merupakan dokumen yang
kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan disediakan oleh guru bagi menjelaskan matlamat perancangan
komuniti. pendidikan yang berasaskan keperluan MBK. Guru boleh
mengenal pasti tahap kebolehan dan perkembangan murid
melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan
pemerhatian.RPI dibentuk berasaskan keperluan MBK dan perlu
dipersetujui dan ditandatangani oleh ibubapa/ penjaga.

11

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Khas) 2013;
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ertinya suatu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP)
rekod yang mengandungi butiran sebagai mana selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-
yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
setiap MBK. menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen
di dalam EMK adalah seperti berikut:
Punca kuasa RPI pula adalah daripada Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 7/2004; 1. Bahasa
(i) Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
kurikulum ini, Rancangan Pendidikan Individu (RPI) (ii) Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
setiap murid hendaklah disediakan. sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
Kumpulan multidisiplinari seperti pegawai Pusat Perkhidmatan menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.
Pendidikan Khas (3PK), audiologis, psikologi, juru pulih dan terapi
cara kerja diperlukan dalam membuat cadangan serta 2. Kelestarian Alam Sekitar
perancangan pendidikan untuk membantu dalam pelaksanaan (i) Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
RPI. Kolaboratif antara pihak sekolah, ibubapa, dan MBK sendiri, dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua
pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu mata pelajaran.
dari agensi atau khidmat sokongan lain dapat memperkukuhkan
lagi matlamat RPI.

12

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

(ii) Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
menghargai alam. dan teknologi);

3. Nilai Murni o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
(i) Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata kemahiran manipulatif tertentu);
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya. o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
(ii) Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, keselamatan); dan
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian. o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PDP.

4. Sains Dan Teknologi 5. Patriotisme
(i) Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi (i) Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat
dalam kalangan murid. masyarakat.
(ii) Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat (ii) Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran mempunyai semangat cintakan negara dan
yang lebih cekap dan berkesan. berbangga sebagai rakyat Malaysia.
(iii) Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu: 6. Kreativiti Dan Inovasi
(i) Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada.

13

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

(ii) Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui (ii) Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
(iii) Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu pembelajaran.
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
mampu menghadapi cabaran Abad 21. (iii) TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
(iv) Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
dalam PdP. kandungan mata pelajaran.

7. Keusahawanan 9. Kelestarian Global
(i) Penerapan elemen keusahawanan bertujuan (i) Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. terhadap persekitaran dalam kehidupan harian
(ii) Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan
melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk Perpaduan.
memacu idea ke pasaran. (ii) Elemen Kelestarian Global penting dalam
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.
(i) Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan (iii) Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
dipelajari.

14

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

10. Pendidikan Kewangan PENTAKSIRAN SEKOLAH
(i) Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
kewangan secara bertanggungjawab. Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak
(ii) Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan
dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan. sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang
seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa
secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah
faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula peningkatan perkembangan pembelajaran murid.
diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
berkesan dan bermakna. Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

15

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri-
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: ciri berikut:
(i) Pelbagai bentuk. (i) Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
(ii) Adil kepada semua murid.
(iii) Mengambilkira pelbagai aras kognitif tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
(iv) Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pengamalan nilai murni;
(ii) Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
pembelajaran. dengan PdP;
(v) Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah (iii) Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka (iv) Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan
fahami. Standard Kurikulum.

Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen PS boleh dilaksanakan secara:
utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan (i) Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran
guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang proses PdP.
telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan (ii) Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan
perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pembelajaran, semester atau tahun.
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan

16

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Pentaksiran Standard Prestasi rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi
Standard Prestasi Pengurusan Kehidupan diguna untuk Standard Kandungan yang ditetapkan.
melihat kemajuan dan perkembangan murid dalam pembelajaran,
serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP)
merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara
murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Guru boleh membuat
dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang pertimbangan profesional untuk menentukan tahap pengusaan
ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan murid berdasarkan pengalaman bersama murid dan perbincangan
pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Perkembangan profesional dengan rakan sejawat. Pentaksiran yang dibuat
murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan seharusnya mengintegrasikan kandungan, kemahiran dan nilai
pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil untuk melihat sejauh mana murid menguasai Standard
dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 3 menyenaraikan
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan
dibandingkan dengan orang lain. bagi mata pelajaran Pengurusan Kehidupan.

Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang
lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat
yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid
sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala

17

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Jadual 3: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSR Pendidikan Menganalisis dan mensistesis
Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan Kehidupan.
pengetahuan dan kemahiran Pengurusan

Kehidupan untuk diaplikasikan dalam

TAHAP 6 merekecipta, menilai atau
PENGUASAAN
TAFSIRAN UMUM mengkonsepsikan sesuatu yang baharu
1
Mengetahui pengetahuan dan kemahiran dengan kreatif dan inovatif dalam
asas Pengurusan Kehidupan.
melaksanakan sesuatu tugasan.

Memahami pengetahuan dan kemahiran ORGANISASI KANDUNGAN
2 Pengurusan Kehidupan serta dapat
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pengurusan
menjelaskan kefahaman tersebut dengan Kehidupan terdiri dari dua komponen iaitu Pengurusan Diri dan
apa-apa cara. Kemahiran Manipulatif;

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran Komponen Pengurusan Diri
1. Kemahiran kendiri
3 Pengurusan Kehidupan untuk 2. Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan
3. Penggunaan tandas dan bilik mandi
melaksanakan tugasan pada suatu situasi. 4. Pengurusan tempat tinggal
5. Adab dan tatasusila
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran

Pengurusan Kehidupan untuk

4 diaplikasikan dalam melaksanakan

tugasan pada suatu situasi dengan cara

yang bersistematik.

Menganalis dan mensistesis pengetahuan
dan kemahiran Pengurusan Kehidupan
5 untuk diaplikasikan dalam melaksanakan
satu tugasan atau situasi baru secara
tekal, bersistematik dan bersikap positif.

18

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

Kemahiran Manipulatif
1. Motor kasar
2. Motor halus
3. Pengamatan

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengandungi
elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadual 4 di bawah
memberikan tafsiran Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Jadual 4: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran

dan Standard Prestasi.

STANDARD STANDARD STANDARD

KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria

spesifik tentang kriteria atau umum yang

perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran tahap-tahap

ketahui dan boleh dan pencapaian prestasi yang

lakukan dalam yang boleh perlu murid

suatu tempoh diukur bagi pamerkan sebagai

persekolahan setiap standard tanda bahawa

merangkumi kandungan. sesuatu perkara

aspek itu telah dikuasai

pengetahuan, murid (indicator of

kemahiran dan success)

nilai.

19PENGURUSAN
DIRIKSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

TAHAP KEMAHIRAN PENGURUSAN DIRI
PENGUASAAN

1 Murid tahu atau boleh memberi respon terhadap kemahiran asas Pengurusan Diri

Murid menunjukkan kefahaman terhadap kemahiran Pengurusan Diri serta dapat menjelaskan
2 kefahaman tersebut dengan apa-apa cara.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran Pengurusan Diri untuk melaksanakan
3 tugasan mengikut keperluan dan situasi.

Murid menganalisis pengetahuan dan kemahiran Pengurusan Diri untuk diaplikasikan dalam
4 tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik

Murid menganalisis dan menggabungkan pengetahuan kemahiran Pengurusan Diri untuk
5 diaplikasikan dalam tugasan pada situasi baharu secara tekal, bersistematik serta bersikap positif

terhadap diri dan persekitaran.
Menganalisis dan mengabungkan pengetahuan kemahiran Pengurusan Diri untuk diaplikasikan
6 dalam merekacipta dan menilai sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam kehidupan
dan persekitaran sebenar.

23KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

1.0 KEMAHIRAN KENDIRI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
1.1 Bahagian-bahagian PENGUASAAN
anggota badan
Murid berupaya : 1 Menyatakan bahagian kepala, badan dan kaki

1.1.1 Mengenal anggota asas

bahagian kepala, badan dan

kaki. 2 Menyatakan anggota asas di bahagian
1.1.2 Menjelaskan dengan contoh kepala ,badan dan kaki

fungsi anggota asas

bahagian kepala , badan dan

kaki. 3 Menyatakan fungsi setiap anggota asas bahagian
kepala, badan dan kaki.

4 Membezakan fungsi anggota asas bahagian
kepala, badan dan kaki.

5 Menggunakan anggota asas bahagian kepala,
badan dan kaki mengikut fungsinya.

Bercerita cara menggunakan anggota asas
6 bahagian kepala, badan dan kaki dengan

beradab.

25

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.2 Panggilan diri sendiri Murid berupaya : 1 Menyatakan nama panggilan yang sesuai bagi diri
dan orang sekeliling. dan ahli keluarga asas secara berpandu.
1.2.1 Melafazkan panggilan yang
sesuai bagi nama sendiri, Menyebut nama panggilan diri sendiri, ahli
ahli keluarga asas, guru, 2 keluarga asas, guru, pembantu pengurusan murid
pembantu pengurusan murid
dan rakan. dan rakan secara berpandu.

1.2.2 Membezakan panggilan yang

sesuai bagi nama sendiri, Membezakan panggilan mengikut jantina diri
ahli keluarga asas, guru, 3 sendiri, ahli keluarga asas, guru, pembantu
pembantu pengurusan murid
dan rakan. pengurusan murid dan rakan.

Menggunakan panggilan yang sesuai bagi ahli
4 keluarga asas, guru, pembantu pengurusan murid

dan rakan.

Mengamalkan panggilan yang sesuai bagi diri

5 sendiri, ahli keluarga asas, guru, pembantu
pengurusan murid dan rakan mengikut situasi

baharu

Mengamalkan panggilan yang sesuai bagi diri
6 sendiri, ahli keluarga asas, guru, pembantu

pengurusan murid dan rakan secara beradab

26

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
1.3 Adab makan dan PENGUASAAN
minum.
Murid berupaya :

1 Menyatakan alatan asas untuk makan dan minum.

1.3.1 Menamakan alatan asas
yang digunakan untuk makan
dan minum.

1.3.2 Menunjukkan cara makan 2 Menyatakan fungsi alatan asas makan dan
dan minum menggunakan minum.
alatan asas.

1.3.3 Menjelaskan dengan contoh 3 Menunjuk cara makan dan minum yang betul
adab sebelum dan selepas semasa makan
makan dan minum.

1.3.4 Mengamalkan adab makan 4 Menunjukkan cara, adab sebelum dan selepas
dan minum. makan serta minum secara tertib.

Mengamalkan adab sebelum dan selepas makan
5 serta minum dengan menggunakan peralatan

yang sesuai.

6 Mengamalkan adab sebelum dan selepas makan
serta minum secara tertib yang boleh dicontohi.

27

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid berupaya :
1.4 Memakai pakaian.
1.4.1 Menamakan pakaian dalam
mengikut jantina. 1 Menyatakan pakaian dalam dan pakaian harian

1.4.2 Menamakan jenis pakaian 2 Menyatakan dan membezakan jenis pakaian
harian mengikut jantina. mengikut jantina.

1.4.3 Menamakan jenis pakaian Memakai dan menanggalkan pakaian dalam,
seragam sekolah mengikut 3 kemeja-t tanpa kolar dan berkolar, seluar
jantina.
bergetah, stoking dan kasut secara berpandu.
1.4.4 Memakai pakaian dalam
mengikut jantina. Memakai dan menanggalkan pakaian dalam,

1.4.5 Memakai kemeja-T tanpa 4 kemeja-t tanpa kolar dan berkolar, seluar
kolar dan berkolar. bergetah, stoking dan kasut dengan cara yang

1.4.6 Memakai seluar bergetah. betul.

1.4.7 Menyarung dan Mengamalkan memakai pakaian dalam, kemeja-t
menanggalkan stoking.
5 tanpa kolar dan berkolar, seluar bergetah, stoking
1.4.8 Menyarung dan dan kasut dengan cara yang betul mengikut
menanggalkan kasut
situasi.

6 Berpakaian lengkap dan kemas serta boleh
dicontohi.

28

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

2.0 KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.1 Amalan kebersihan Murid berupaya : 1 Menyatakan anggota badan yang perlu
dan keselamatan diri. dibersihkan

2.1.1 Menamakan anggota badan

yang perlu dibersihkan.

2.1.2 Menamakan alatan dan 2 Menyatakan alatan dan bahan kebersihan diri.
bahan kebersihan diri.

2.1.3 Menyatakan fungsi alatan 3 Memerihalkan fungsi alatan dan bahan
dan bahan kebersihan diri. kebersihan diri.

2.1.4 Menunjuk cara
menggunakan alatan dan
bahan kebersihan diri 4 Menggunakan alatan dan bahan kebersihan diri
dengan cara yang betul dan dengan betul dan selamat.
selamat.

2.1.5 Mempraktikkan penggunaan
alatan dan bahan untuk
kebersihan diri dengan Mengamalkan penggunaan alatan dan bahan
selamat. 5 kebersihan diri dengan betul dan selamat

mengikut situasi.

Mengamalkan penggunaan alatan dan bahan
6 kebersihan diri dengan betul, selamat dan

berhemah.

29

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.2 Penjagaan kebersihan Murid berupaya : 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan
pakaian pakaian.
2.2.1 Menyatakan cara menjaga
kebersihan pakaian.

2.2.2 Menunjuk cara menjaga 2 Menjelaskan dengan contoh cara menjaga
kebersihan pakaian. kebersihan pakaian

2.2.3 Mengamalkan penjagaan
kebersihan pakaian.

3 Menunjuk cara menjaga kebersihan pakaian
semasa melakukan aktiviti

4 Mengamalkan penjagaan kebersihan pakaian
mengikut situasi.

5 Mengamalkan penjagaan kebersihan pakaian dan
boleh di contohi.

6 Bercerita tentang cara menjaga kebersihan
pakaian agar sentiasa kemas dan bersih.

30

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
2.3 Kebersihan dan PENGUASAAN
keselamatan dalam
bilik darjah. Murid berupaya : 1 Menyatakan alatan kebersihan dalam bilik darjah.

2.3.1 Menamakan alatan 2 Menyatakan fungsi alatan kebersihan dalam bilik
kebersihan dalam bilik darjah.
darjah.

2.3.2 Menyatakan fungsi alatan
kebersihan dalam bilik
darjah.

2.3.3 Menunjuk cara Memerihalkan cara-cara menggunakan alatan
menggunakan alatan 3 kebersihan dalam bilik darjah dengan betul dan
kebersihan dengan betul dan
selamat. selamat.

2.3.4 Mempraktikkan cara menjaga 4 Melakukan aktiviti menggunakan alatan
kebersihan dalam bilik darjah kebersihan bilik darjah dengan betul dan selamat.

dengan selamat.

5 Mengamalkan penggunaan alatan kebersihan bilik
darjah dengan betul dan selamat.

Mengamalkan penggunaan alatan kebersihan bilik
6 darjah dengan betul dan selamat serta boleh

dicontohi

31

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

32

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

3.0 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK MANDI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid berupaya :
3.1 Kemudahan dalam 3.1.1 Menamakan simbol tandas 1 Menyatakan simbol tandas lelaki, perempuan,
tandas dan bilik orang kelainan upaya dan bilik mandi.
mandi. dan bilik mandi.
3.1.2 Menyatakan kemudahan di
2 Menyatakan kemudahan yang terdapat dalam
dalam tandas dan bilik tandas dan bilik mandi.
mandi.

3 Memerihalkan fungsi kemudahan dalam tandas
dan bilik mandi dengan betul.

4 Menggunakan kemudahan yang terdapat di dalam
tandas dan bilik mandi dengan betul dan selamat.

5 Mengamalkan penggunaan kemudahan di dalam
tandas dan bilik mandi dengan betul dan selamat.

Mengamalkan penggunaan kemudahan tandas
6 dan bilik mandi dengan betul, selamat dan

berhemah.

33

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
3.1 Kemudahan dalam PENGUASAAN
tandas dan bilik
mandi. Murid berupaya : 1 Menyatakan peraturan di dalam tandas dan bilik
mandi secara berpandu.
3.1.3 Mematuhi peraturan
menggunakan tandas dan
bilik mandi.

3.1.4 Menunjuk cara 2 Menyenaraikan peraturan penggunaan tandas
menggunakan tandas duduk dan bilik mandi.
dan tandas cangkung
dengan cara yang betul dan 3 Membezakan penggunaan tandas duduk, tandas
selamat. cangkung dan bilik mandi.

3.1.5 Menggunakan tandas duduk
dan tandas cangkung
dengan cara yang betul dan Menunjuk cara menggunakan tandas duduk,
selamat. 4 tandas cangkung dan bilik mandi dengan betul

3.1.6 Menunjuk cara dan selamat.
menggunakan bilik mandi
dengan cara yang betul dan Menggunakan tandas duduk, tandas cangkung
selamat. 5 dan bilik mandi dengan cara yang betul dan

selamat.

3.1.7 Menggunakan bilik mandi 6 Mengaplikasikan penggunaan tandas dan bilik
dengan cara yang betul dan mandi dengan betul, selamat dan berhemah
selamat.

34

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

4.0 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid berupaya :
4.1 Ruang atau bilik 4.1.1 Menamakan ruang tamu, 1 Menyatakan ruang atau bilik dalam rumah
dalam rumah.
bilik tidur dan dapur.
4.1.2 Menyatakan fungsi ruang 2 Membezakan ruang tamu, bilik tidur dan dapur.

tamu, bilik tidur dan dapur.

3 Mencirikan ruang tamu, bilik tidur dan dapur.

4 Menyatakan fungsi ruang tamu, bilik tidur dan
dapur.

5 Bercerita tentang ruang atau bilik lain dalam
rumah mengikut fungsi.

Menghubungkaitkan pengalaman sedia ada
6 tentang ruang atau bilik dalam rumah dengan

tempat lain.

35

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

36

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

5.0 ADAB DAN TATASUSILA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

5.1 Jenis-jenis perlakuan. Murid berupaya :

1 Menyatakan perlakuan positif dan negatif

5.1.1 Menamakan perlakuan
positif.

5.1.2 Menamakan perlakuan 2 Membezakan perlakuan positif dan negatif serta
negatif. simbol emosi.

5.2 Emosi asas diri.

5.2.1 Mengenal simbol emosi 3 Menjelaskan dengan contoh perlakuan positif dan
seperti gembira, sedih dan negatif.
marah

5.2.2 Mengenal pasti emosi Menjelaskan dengan contoh perlakuan positif dan
gembira,sedih dan marah negatif serta emosi gembira, sedih dan marah.

4

5 Mengamalkan perlakuan positif serta emosi yang
6 sesuai mengikut situasi.
37
Bercerita kepada rakan perbezaan antara
perlakuan positif dan negatif serta menyatakan
pelbagai emosi mengikut situasi.

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

5.3 Adab dan tatasusila di Murid berupaya : 1 Menyatakan adab dan tatasusila yang sopan.
sekolah.

5.3.1 Menamakan adab dan

tatasusila yang sopan di

sekolah.

5.3.2 Menyatakan kepentingan 2 Memerihalkan adab dan tatasusila yang sopan di
sekolah .

adab dan tatasusila yang

sopan di sekolah.

5.3.3 Mengamalkan adab dan 3 Menjelaskan kepentingan beradab dan
tatasusila yang sopan di bertatasusila.
sekolah.

4 Mempraktikkan adab dan tatasusila yang sopan
semasa di sekolah.

5 Mengamalkan adab dan tatasusila yang sopan
mengikut tugasan atau situasi di sekolah

6 Mengamalkan adab dan tatasusila yang sopan
semasa di sekolah dan boleh dicontohi.

38


Click to View FlipBook Version