The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วันลอยกระทง ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาล

วันลอยกระทง ห้องสมุดนาตาล

Keywords: ลอยกระทง

ลอยกระทง เปน็ ประเพณีของไทยท่ปี ฏบิ ตั ิสืบต่อกนั มา
แต่โบราณ เร่มิ ทาตงั้ แตก่ ลางเดือน 11 ถงึ กลางเดอื น 12 ซง่ึ เป็นฤดนู า้ หลาก ทนี่ ยิ มมากคือ
ช่วงวนั เพ็ญเดอื น 12 เพราะพระจนั ทรเ์ ตม็ ดวง แมน่ า้ ใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน
เป็นบรรยากาศสวยงาม เหมาะแกก่ ารลอยกระทง

เดมิ พธิ ลี อยกระทงเรียกวา่ พระราชพธิ จี องเปรียง
ชกั โคม ลอยโคม ซงึ่ เป็นพธิ ขี องพราหมณ์ เพือ่ บชู าพระอศิ วร พระนารายณ์ และพระพรหม
ครน้ั คนไทยรับก็ทาพธิ ียกโคมเพอื่ บชู าพระบรมสารีรกิ ธาตุ พระจฬุ ามณี ณ สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพทุ ธบาท ณ หาดทรายแม่น้านมั มทานที ประเทศอนิ เดยี

ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอนาตาล

การลอยกระทง ตามสายน้าน้ี นางนพมาศ สนมเอกของพระรว่ งเจา้ กรุง
สุโขทัย คดิ ทากระทงรูปดอกบัว และรปู ต่างๆถวาย พระร่วงทรงใหล้ อย
กระทงตามสายน้าไหล ในหนงั สือ ตารบั ท้าวศรีจฬุ าลกั ษณ์
พระร่วงตรัสว่า "แตน่ ่ีสบื ไปเบ้ืองหนา้ โดยลาดับกษตั ริย์ในสยามประเทศ
ถึงกาลกาหนดนกั ขตั ฤกษว์ ันเพญ็ เดอื น 12 ใหท้ าโคมลอย เป็นรปู
ดอกบวั อทุ ิศสักการบชู าพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอนาตาล

ปัจจบุ ันประเพณลี อยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงาน
ประจาปีทส่ี าคัญ มกี ารจดั ขบวนแหก่ ระทงและการประกวดตา่ งๆ

ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทา
กัน ชาวบ้านจะนากระดาษ มาทาเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ เวลา
กลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาว
สวยงามมากทีเดียว

ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาตาล

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่า) เดือน 12 ประมาณเดือน
พฤศจิกายน ประเพณีนี้กาหนดข้ึนเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระ
คงคา บางหลักฐานเช่ือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝ่ังแม่น้านัมทามหานที และ
บางหลักฐานก็ว่าเปน็ การบูชาพระอปุ คุตอรหนั ต์หรอื พระมหาสาวก

สาหรับประเทศไทยประเพณลี อยกระทงไดก้ าหนดจัดในทุกพื้นทที่ ่ัวประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่ งย่ิงบรเิ วณท่ีติดกับแม่น้า ลาคลอง หรือ แหล่งน้าต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีเอกลักษณ์
ท่นี ่าสนใจแตกต่างกันไป

ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาตาล

ความเชื่อเก่ยี วกับวันลอยกระทง

เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้า ได้ดื่มกินน้า รวมไปถึงการท้ิงส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้าเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้
ประทับรอยพระบาทไว้หาดทราย แม่น้านัมมทานที ในประเทศอินเดีย เป็นการ
ลอยความทกุ ข์ ความโศกรวมถงึ โรคภัยต่างๆ ใหล้ อยไปกบั แมน่ ้า

ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาตาล

กจิ กรรมวนั ลอยกระทง

* นากระทงไปลอยตามแมน่ า้ ลาคลอง หรือ ตามแหล่งนา้
* ใหก้ ารสนับสนุนกิจกรรมตา่ ง ๆ ในวันลอยกระทง เชน่ การประกวดกระทง การประกวด
นางนพมาศ
* การละเลน่ พนื้ เมือง เช่น ราวง เพลงเรือ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย
* จัดนิทรรศการ หรือพธิ กี ารลอยกระทง เพ่ือเผยแพรแ่ ละอนุรกั ษป์ ระเพณีไทย
* จัดรณรงค์ใหม้ กี ารใช้วสั ดุจากธรรมชาตมิ าทากระทง เพ่อื ไมใ่ ห้เกิดมลภาวะแกแ่ มน่ า้ ลาคลอง

ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอนาตาล

จัดทาโดย ...
นางสาวพทั รศยา วรรณวัตร

บรรณารกั ษ์


Click to View FlipBook Version