The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารวัดนักบ16 สิงหาคม63ฉบับที่ 33

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by caritasbangkok, 2020-08-13 22:14:14

สารวัด16 สิงหาคม63ฉบับที่ 33

สารวัดนักบ16 สิงหาคม63ฉบับที่ 33

วนั อาทติ ยท์ ่ี 16 สงิ หาคม 2020

พระวรสารนักบญุ ลกู า ลก 1:39-56
เวลานนั้ พระนางมารยี ท์ รงรบี ออกเดนิ ทางไปยงั

เมอื งหน่งึ ในแถบภเู ขาแควน้ ยเู ดยี พระนางเสดจ็ เขา้ ไป
ในบา้ นของเศคารยิ าหแ์ ละทรงทกั ทายนางเอลซี าเบธ
เมอ่ื นางเอลซี าเบธไดย้ นิ คาทกั ทายของพระนางมารยี ์
บตุ รในครรภก์ ด็ น้ิ นางเอลซี าเบธไดร้ บั พระจติ เจา้ เตม็
เป่ียม รอ้ งเสยี งดงั วา่ “เธอไดร้ บั พระพรยงิ่ กวา่ หญงิ ใดๆ
และลกู ของเธอกไ็ ดร้ บั พระพรดว้ ย ทาไมหนอพระ
มารดาขององคพ์ ระผเู้ ป็นเจา้ จงึ เสดจ็ มาเยย่ี มขา้ พเจา้
เมอ่ื ฉนั ไดย้ นิ คาทกั ทายของเธอ ลกู ในครรภข์ องฉนั ก็
ดน้ิ ดว้ ยความยนิ ดี เธอเป็นสขุ ทเ่ี ชอ่ื วา่ พระวาจาทพ่ี ระ
เจา้ ตรสั แก่เธอไวจ้ ะเป็นจรงิ ”

พระนางมารยี ต์ รสั วา่ “วญิ ญาณขา้ พเจา้ ประกาศ
ความยง่ิ ใหญ่ของพระเจา้ จติ ใจของขา้ พเจา้ ชน่ื ชมยนิ ดี

2

ในพระเจา้ พระผกู้ อบกขู้ า้ พเจา้ เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรผรู้ บั ใชต้ ่าตอ้ ยของพระองค์ ตงั้ แตน่ ้ีไป
ชนทุกสมยั จะกล่าววา่ ขา้ พเจา้ เป็นสขุ พระผทู้ รงสรรพา
นุภาพทรงกระทากจิ การยงิ่ ใหญ่สาหรบั ขา้ พเจา้ พระ
นามของพระองคศ์ กั ดสิ์ ทิ ธิ ์ พระกรณุ าตอ่ ผยู้ าเกรงพระ
องคแ์ ผไ่ ปตลอดทกุ ยคุ ทุกสมยั พระองคท์ รงยกพระกร
แสดงพระอานุภาพ ทรงขบั ไลผ่ มู้ ใี จมกั ใหญ่ใฝ่สงู ใหก้ ระ
จดั กระจายไป ทรงคว่าผทู้ รงอานาจจากบลั ลงั ก์ และ
ทรงยกยอ่ งผตู้ ่าตอ้ ยใหส้ งู ขน้ึ พระองคป์ ระทานสง่ิ ดที งั้
หลายแกผ่ อู้ ดอยาก ทรงสง่ เศรษฐใี หก้ ลบั ไปมอื เปลา่
พระองคท์ รงชว่ ยเหลอื อสิ ราเอล ผรู้ บั ใชพ้ ระองค์ โดย
ทรงระลกึ ถงึ พระกรณุ า ดงั ทท่ี รงสญั ญาไวแ้ กบ่ รรพ
บรุ ษุ ของเราแก่อบั ราฮมั และบตุ รหลานตลอดไป” พระ
นางมารยี ป์ ระทบั อยกู่ บั นางเอลซี าเบธประมาณสาม
เดอื นจงึ เสดจ็ กลบั

3

-พระธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้า

พระเยซคู รสิ ตเจา้ ผทู้ รงเป็นความสขุ และเกยี รตมิ งคลในชวี ติ
ของพระแมม่ ารยี ์

การไดร้ บั เกยี รตเิ ขา้ สสู่ วรรคข์ องพระนางมารยี เ์ ป็นการระลกึ ถงึ
ความจรงิ ของการทพ่ี ระนางไดก้ ลบั เป็น “เหมอื นกบั พระครสิ ต
เจา้ ผกู้ ลบั คนื พระชนมชพี ” อยา่ งสมบรู ณ์ นนั่ คอื ความครบครนั
ของการเป็นบตุ รพระเจา้ ความสขุ และเกยี รตมิ งคลของวญิ ญาณ
ทป่ี ราศจากบาปและรา่ งกายทเ่ี ป็นพรหมจรรยข์ องพระนาง
เพราะพระเจา้ ทรงโปรดให้ “พระชนนี พรหมจารยี ์ ผนู้ ิรมล” เขา้
สสู่ วรรคท์ งั้ กายและวญิ ญาณ (บทภาวนาของประธาน)

พระนางมารยี ์ “สาวรบั ใช”้ ไดด้ าเนินชวี ติ เหมอื นกบั พระเยซู
“คนใชข้ องพระยาหเ์ วห”์ เพราะตลอดชวี ติ พระนางไดย้ ดึ “พระ
ประสงคข์ องพระเจา้ ” ไวเ้ หนอื สงิ่ อน่ื ใด แมก้ ระทงั่ น้าใจของ
ตวั เอง

จดุ เรมิ่ ตน้ ของเหตุการณ์ทงั้ หมดคอื การเลอื กสรรของพระเจา้
เมอ่ื มพี ระประสงคจ์ ะเลอื กพระนางเป็นมารดาของพระบุตรผจู้ ะ
บงั เกดิ มาเป็นมนุษย์ จงึ ทรงใหน้ างบงั เกดิ มาปราศจากบาป
เพอ่ื ใหเ้ หมาะสมกบั หน้าทแ่ี ละภารกจิ ทไ่ี ดร้ บั ในสว่ นของพระ
นาง เมอ่ื พระเจา้ ทรงเชญิ ชวนพระนางโดยทางทตู สวรรคก์ าเบรี

4

ยลวา่ จะรบั พระประสงคข์ องพระเจา้ หรอื ไม่ พระนางไดต้ อบ
รบั ดว้ ยทา่ ทขี อง “คนใชข้ องพระยาหเ์ วห”์ วา่ “ขา้ พเจา้ คอื สาวใช้
ของพระเจา้ จงเป็นไปแก่ขา้ พเจา้ ตามทท่ี า่ นกลา่ ว”

นบั ตงั้ แต่นนั้ เป็นตน้ มา ชวี ติ ของพระนางไดเ้ ขา้ ไปเกย่ี วพนั กบั
ชวี ติ ของพระบตุ รในทุกเรอ่ื ง นบั ตงั้ แตก่ ารบงั เกดิ มาของพระองค์
ไปจนถงึ การสน้ิ พระชนม์ เป็นความเกย่ี วขอ้ งของ “การใหค้ วาม
รว่ มมอื ” ดว้ ยทา่ ทแี ละการกระทาของ “สาวรบั ใช”้ ดงั จะเหน็ ได้
ในพระวรสารทุกตอนทม่ี กี ล่าวถงึ พระนาง ตงั้ แต่การบงั เกดิ ของ
พระเยซู ไปจนถงึ เหตกุ ารณ์ทพ่ี ระวหิ ารเมอ่ื พระเยซเู จา้ หายไป
และประทบั อยทู่ า่ มกลางนกั ปราชญ์ หรอื ในงานเลย้ี งสมรสทค่ี า
นา หรอื ระหวา่ งการเทศนาสงั่ สอนเมอ่ื พระเยซเู จา้ ตรสั ถงึ “แมท่ ่ี
แทจ้ รงิ วา่ คอื ผทู้ าตามพระประสงคข์ องพระเจา้ ” และโดยเฉพาะ
อยา่ งยงิ่ ทเ่ี ชงิ กางเขนของพระเยซเู มอ่ื พระนางไดร้ ว่ มทุกขก์ บั
พระบุตร และพระบตุ รไดส้ ถาปนาความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งพระนาง
กบั พระศาสนจกั รโดยมยี อหน์ เป็นตวั แทน กล่าวไดว้ า่ พระนาง
ไดเ้ ขา้ ไปทางานรว่ มกบั พระบตุ รเพอ่ื ความสาเรจ็ จรงิ ของ
แผนการของความรอดอยา่ งแทจ้ รงิ

(ขอ้ มลู จากหนงั สอื “แนวทางการวางแผนมสิ ซาวนั อาทติ ย”์
คณะกรรมการคาทอลกิ เพอ่ื พธิ กี รรม)

5

“แม”่ ความหมายท่ีมากกว่า “การให้กาเนิด”
คาวา่ แมเ่ ป็นคาทเ่ี ราคนุ้ เคยมาตงั้ แต่เกดิ และนอกจากจะเป็นคาทม่ี ี
ความหมายทางใจตอ่ ลกู ทกุ ๆ คนแลว้ ยงั มคี วามหมายทล่ี ้าลกึ มากมายและ
น่าเหลอื เชอ่ื ...ซ่อนอยใู่ นคาเรยี กบุพการที แ่ี สนสนั้ วา่ “แม”่

ความหมายลึกลา้ ของคาวา่ “แม”่
ความหมายโดยทวั่ ไปตามความเขา้ ใจพน้ื ฐาน คาวา่ “แม”่ หรอื
“มารดา” เป็นคาทเ่ี รยี กผใู้ หก้ าเนดิ สว่ นความหมายตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณั ฑติ ยสถานกไ็ ดก้ าหนดคานยิ ามวา่ แม่ หมายถงึ “หญงิ ในฐานะผใู้ ห้
กาเนดิ แกล่ กู หรอื คาทล่ี กู เรยี กหญงิ ผใู้ หก้ าเนิดตน” แต่ความหมายทางใจ
ของลกู แลว้ คาวา่ แม่ ยงั มคี วามลกึ ซง้ึ มากกวา่ นนั้ เพราะแมจ้ ะเป็นคาสนั้ ๆ
แตก่ ส็ ามารถทาใหร้ สู้ กึ ไดท้ กุ ครงั้ วา่ แมเ่ ป็นบคุ คลทม่ี คี วามสาคญั อยา่ งยงิ่ ทงั้
ตอ่ ตวั ลกู และคนในครอบครวั เป็นผมู้ พี ระคณุ สงู สดุ ของลกู ในฐานะผใู้ หก้ าเนิด
เลย้ี งดลู กู น้อยตงั้ แตย่ งั ไมส่ ามารถชว่ ยเหลอื ตวั เองได้ จนแมล้ กู จะเตบิ โตขน้ึ
สามารถชว่ ยเหลอื ตวั เองไดใ้ นเรอ่ื งพน้ื ฐานของชวี ติ แลว้ แต่คนเป็นแมก่ ย็ งั คง
จะเตม็ ใจทจ่ี ะดแู ลสง่ิ ต่างๆ ใหก้ บั ลกู ดว้ ยความรกั และความหว่ งใยแบบทไ่ี มม่ ี
กาหนดวนั จบภารกจิ เพราะดว้ ยพลงั ความรกั อมตะจากธรรมชาตทิ ม่ี อบ
ความเป็นแมม่ าใหน้ ้.ี ..จะไมม่ วี นั หมดไป...แมต้ ราบลมหายใจสดุ ทา้ ย

ทม่ี าบทความ-https://www.ch3thailand.com/news/scoop/13148
6

วนั ตำรำงผู้ขอมิสซำ ผขู้ อ

วนั จนั ทร์ที่17 สิงหาคม 2020 สำหรับ ยอแซฟพิพฒั น์ อารีนุกลุ
มธ 19:16-22 ยอห์นบปั ติสเมธา
สุขสาราญ ยอแซฟพพิ ฒั น์ อารีนุกลุ และครอบครัว
“พระอาจารย์ ขา้ พเจา้ ตอ้ งทาความดีอะไรเพ่ือ สุขสาราญ ยอหน์ บปั ติส เมธา และครอบครัว ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
จะมีชีวิตนิรันดร” อทุ ิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่ ครอบครัว
อทุ ิศให้ วนิ เซนตเ์ ปงฮุย-เทเรซาวาณี
วนั องั คารที่ 18 สิงหาคม 2020 อทุ ิศให้ มารีอาขานอ้ ย-มารีอาขาเตียง ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์
มธ 19:23-30 อทุ ิศให้ ยอแซฟ พิทกั ษ์ รงควงศ-์ ยอแซฟ เลก็ ไศลมณี ครอบครัว
สุขสาราญ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
“สาหรับมนุษยเ์ ป็นไปไม่ได้ แต่สาหรับพระ สุขสาราญ มารีอากอแร็ตตี พชั ราภรณ์ ช่ืนอารมย์ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
เจา้ ทุกอยา่ งเป็นไปได”้ อทุ ิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่ ไม่ประสงคอ์ อกนาม
อทุ ิศให้ เทเรซาบ่วยฮวง-เปาโลฮ้งั บู้
วนั พธุ ที่ 19 สิงหาคม 2020 อุทิศให้ ยอแซฟ พทิ กั ษ์ รงควงศ-์ ยอแซฟ เลก็ ไศลมณี ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
น.ยอห์น เอ๊ิด พระสงฆ์ อุทิศให้ ยอแซฟต๋ี- โรซาสิณี ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์
สุขสาราญ ครอบครัวภูรีพรรษวงศ-์ ครอบครัวตรีภานุรักษ์
วนั พฤหสั บดีท่ี 20 สิงหาคม 2020 สุขสาราญ ญาติพ่ีอนอ้ งครอบครัว อารีนุกลุ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจา้ อธิการ อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่ ครอบครัว
และนกั ปราชญ์ อุทิศให้ เปโตร พรี ศิ-เทรซา รุ่งณรงคร์ ักษ์
อุทิศให้ มารีอา โกลธิลดา วนิดา แซ่กู้ ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์
วนั ศุกร์ที่21 สิงหาคม 2020 อุทิศให้ ยอแซฟ พิทกั ษ์ รงควงศ-์ ยอแซฟ เลก็ ไศลมณี ยอแซฟพิพฒั น์ อารีนุกลุ
ระลึกถึง น.ปี โอที่ 10 พระสนั ตะปาปา สุขสาราญ ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
สุขสาราญ มารีอา รัชนี ต้งั สจั ธรรม ครอบครัวรุ่งณรงคร์ ักษ์
วนั เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 อุทิศให้ เซราฟี นา สุภา สาริสระ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่
อุทิศให้ โจแอนนา แนนซี่ –นายสิงห์ บุญยรักษ์ ครอบครัว
วนั อาทิตยท์ ่ี23สิงหาคม 2020 อุทิศให้ ยอแซฟ วชิ ยั –เทเรซา สิริวรรณ ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์
สุขสาราญ มารีอากอแร็ตตี วิภาวลั ย์ และครอบครัว ไม่ประสงคอ์ อกนาม
สุขสาราญ ครอบครัว รุ่งณรงคร์ ักษ์ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
อุทิศให้ ยอแซฟ อภิวฒั น์ เขียวแกว้ ยอห์นบปั ติสเมธา
อุทิศให้ มารีอา เปี ยะเอง็ แซ่โคว้ -ยอแซฟอิว้ บว้ ย แซ่โงว้ อนั ตน วนิ ยั โกเมนกลุ
อทุ ิศให้ ยอแซฟ วรพนั ธ-์ เทเรซา วารุณี ไม่ประสงคอ์ อกนาม
สุขสาราญ ซีมอนทรงศกั ด์ิ-มอนีกาสาอาง ค์ วพิ ธุ านุพงษ์ ครอบครัวรุ่งณรงคร์ ักษ์
สุขสาราญ อนั ตน วนิ ยั โกเมนกลุ และครอบครัว ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์
อทุ ิศให้ วญิ ญาณในไฟชาระ ไม่ประสงคอ์ อกนาม
อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวนุ่ อนั ตน วินยั โกเมนกลุ
อทุ ิศให้ ยอแซฟ พทิ กั ษ์ รงควงศ-์ ยอแซฟ เลก็ ไศลมณี
อทุ ิศให้ มทั ธีอสั เคียมเอี๊ยะ-ยอแซฟเจา้ เตก็ ครอบครัว
ครอบครัววพิ ธุ านุพงษ์
สุขสาราญสาหรับทุกคน อนั ตน วินยั โกเมนกลุ

ครอบครัว
ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์

ครอบครัว
ครอบครัวสิริกลุ นิษฐ์

-

7

-วนั พธุ ท่ี 19 ถงึ วนั พฤหสั บดที ่ี 20 สงิ หาคม 2020
ทางวดั ของดมสิ ซา 2 วนั เน่ืองจาก
เขา้ เงยี บพระสงฆอ์ คั รสงั ฆมณฑลกรงุ เทพฯ
ทบ่ี า้ นผหู้ วา่ น อาเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม

************************************************

8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TAPETEX 68
Next Book
team building ppd bera 2020