The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by caritasbangkok, 2021-04-28 23:53:41

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 2พ.ค.2021

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

สารวดั เซนตโ์ ธมัส อคั รสาวก

สัปดาห์ท่หี ้าเทศกาลปสั กา 2 พฤษภาคม 2021
PST สาธปุ ระดษิ ฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120

โควดิ #1= 286 วัน #2= 99 วัน #3= 22 วนั อาทติ ย์ท่ี 2 พฤษภาคม 2021
“เราเปน็ เถาองุน่ แทจ้ ริง และพระบดิ าของเราเป็นชาวสวน”

พ่ีน้องทร่ี ัก
โควิดระลอกใหม่รอบท่ีสาม ยังคงแพร่กระจาย ทาให้ผู้ติดเชื้อมากมายและ

ส่งผลให้คนตายก็เร่ิมปรากฎ ดูจะเป็นเครื่องหมายเตือนมนุษย์อย่างชัดเจน คงไม่
เสียเวลาโทษฟ้าโทษใคร เพราะเม่ือมนุษย์ไม่รักษาสิ่งสรา้ งธรรมชาติท่ีพระประทานให้
สิง่ ที่ตามมาส่ิงสร้างเหล่าน้ีเริ่มทาลายชีวิตมนุษย์ทเี่ ป็นผู้เบียดเบยี น จนกลายเป็นผู้ถูก
เบยี ดเบียนกลบั กัน ส่งิ ท่ีควรเร่ิมฟน้ื ฟูชวี ติ ทั้งผูเ้ บียดเบียนและถูกเบียดเบียนให้กลบั มา
สู่สถานภาพเดิม คือธรรมชาติจะเป็นผู้รักษาธรรมชาติกลับมาเอง ถึงแม้ว่าความตาย
จะทาลายสิ่งสร้างท่ีมีค่ามากทสี่ ุดคือชีวติ คน

เราเป็นเถาองุ่น “ผู้ท่ีดารงอยู่ในเรา และเราดารงอยู่ในผู้นั้น ก็จะบังเกิดผล
มากมาย” ชีวิตต่อชีวิต มนุษย์ต้องเจริญชีวิตอยู่ด้วยกัน และสัมพันธ์หน่ึงเดียวกับ
พระองค์ มนุษย์จึงออกห่างจากพระเจ้าไม่ได้เลย อาศัยพระวาจาและปังทรงชีวิต ทา
ให้มนษุ ยซ์ ึ่งเป็นลูกของพระบิดาเจา้ เป็นหนึง่ เดียวกับองคพ์ ระผเู้ ป็นเจา้ ตลอดไป

พระเยซูเจ้า ตรัสว่า “เราเป็น...” “เถาองุ่นแท้จริง...”ศิษย์ของพระองค์
จาเป็นต้องติดอยู่กบั พระองค์ด้วย เพือ่ เปน็ หนึง่ เดียวในพระองค์...

ยามท่ีเราเจ็บป่วยด้วยโควิดหรือบางคนกลัวจะเป็นโควิด ขอให้เรามั่นใจได้
ว่าพระองค์อยู่กับเราทุกคน อย่าให้ใครมาแยกเราจากพระองค์ไป เพื่อจะได้แข็งแรง
เกิดดอกออกผลต่อไป เพราะการยึดติดกับพระองค์น้ี จะส่งผลต่อไปยังต้นองุ่นในพระ
ราชัยสวรรค์ ดงั ทเ่ี ราสวดภาวนาเรยี กพระบิดาเจา้ ในสวรรค์ ขอให้สาเร็จไปในแผน่ ดิน

พ่อชาญชยั ทวิ ไผง่ าม เจ้าอาวาส

2

บทไตรต่ รองพระวรสารประจาวันอาทติ ยน์ ้ี

คัดจากสว่ นหนง่ึ ในคาอธบิ ายของคณุ พ่อชยั ยะ กิจสวสั ดิ์
“เราเป็นเถาองุ่นแท้...”

ภาพและความนึกคิดเกี่ยวกับเถาองุ่นฝังแน่นอยู่ในความทรงจาของชาวยิว
เสมอมา ในพระธรรมเก่าชาวยิวได้รับการเปรียบเทียบเป็นเถาองุ่นหรือสวนองุ่น
หลายคร้ังหลายคราว ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า “สวนองุ่นของพระยาห์เวห์จอม
จักรวาลคือพงศ์พันธ์ุอิสราเอล” (อสย 5:1-7) เอเสเคียลเปรียบอิสราเอลว่า “เป็น
เสมือนเถาองุ่นในสวนองุ่น” (อสค 19:10) ส่วนเยเรมีย์กลา่ วถึงคุณสมบัติของเถาองุ่น
ที่พระเจ้าทรงปลูกว่า “เป็นเถาองุ่นชนิดดี” (ยรม 2:21) และโฮเชยาเสริมว่า
“อิสราเอลเปน็ เหมือนเถาองนุ่ เขยี วชอุม่ ทมี่ ีผลมาก” (ฮชย 10:1)

นา่ เสียดายที่พระเจ้าทรงใช้เถาองุ่นอยา่ งดี แต่ผลทีไ่ ด้กลบั ออกมาตรงกันขา้ ม
ทกุ ครัง้ ทีบ่ รรดาประกาศกเปรยี บเทียบชาวอสิ ราเอลกับเถาอง่นุ มันกลบั กลายเปน็ เถา
องุ่นป่าและเปรยี้ ว จนอิสยาหแ์ ปลกใจวา่ “ไฉนสวนนน้ั ผลติ ผลองุน่ เปร้ยี ว” (อสย 5:2)

3

พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ““เราเป็นเถาองุ่นแท้” ไม่ใช่เถาองุ่นกลายพันธุ์หรือ
เถาองุ่นปา่ และเปรย้ี ว

ความหมายท่ีพระองค์ต้องการสื่อถึงชาวยวิ คือ “พวกท่านคิดวา่ ชนชาติของ
ทา่ นเป็นเถาองุ่นแท้ของพระเจ้า แต่เถาองุน่ น้ันได้กลายพันธ์ุไปแล้ว บัดน้ีเราเป็นเถา
องุ่นแท้ การเกิดมาเป็นยิวไม่ช่วยให้ท่านรอด หนทางรอดมีอยู่ทางเดียวคือดาเนิน
ชีวติ สนิทสมั พันธ์กบั เราเหมอื นก่ิงกา้ นองุน่ ทต่ี ้องติดอย่กู บั เถาองนุ่ ”

เราจึงสรุปหลักการของพระเยซูเจ้าได้ว่า ไม่ใช่สายโลหิต แต่เป็น “ความ
เช่ือ” และ “ความสนทิ สมั พนั ธ์” กับพระองค์ที่ชว่ ยให้ทุกคนรอด !

“กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดท้ิงเสีย กิ่งก้านใดท่ีเกิดผล
พระองค์จะทรงลดิ เพ่ือให้เกดิ ผลมากขน้ึ ” (ยน 15:2)

ปาเลสไตน์เป็นดินแดนท่ีอุดมไปด้วยเถาองุ่นจวบจนทุกวันน้ี เคล็ดลับใน
การปลูกองุ่นให้ได้ผลอุดมอยู่ที่การดูแลดินให้สะอาดและการลิดก่ิง สามปีแรกต้อง
หม่ันตัดหรือลิดกิ่งอย่าให้เกิดผลเพ่ือจะได้รักษาชีวิตและความแข็งแรงของเถาองุ่น
เอาไว้ เมอื่ เถาองุ่นโตเต็มที่แล้วต้องลิดกิ่งในชว่ งเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี
เพื่อจะไดผ้ ลอุดมในฤดเู ก็บเกี่ยว และกง่ิ ก้านใดท่ีไม่เกิดผลต้องตัดทิ้ง อย่าปล่อยให้มัน
ดูดนา้ เลีย้ งและทาให้เถาองนุ่ ไม่แขง็ แรง

4

พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า เถาองุ่นจะบังเกิดผลโดยปราศจากการตัดและ
ลิดกิ่งไม่ได้ ! ก่ิงก้านใดถูกตัดท้ิงจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเลวร้ายสุด ๆ เพราะก่ิง
องุ่นเป็นไม้เน้ืออ่อน ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย แม้กฎหมายของโมเสสที่กาหนดให้
ประชาชนนาไม้มาถวายที่พระวิหารเป็นครั้งคราวเพื่อใช้เผาเครื่องบูชา ยังห้ามนาไม้
จากเถาองุ่นมาถวาย ส่ิงเดียวที่ทาได้กับก่ิงก้านองุ่นท่ีถูกตัดหรือถูกลิดออกคือเผาไฟ
ทง้ิ !

เม่ือพระองค์พูดถึงก่ิงองุ่นที่ไม่เกิดผลและต้องถูกตัดท้ิงในกองไฟ พระองค์
กาลังคดิ ถงึ คน 2 กลมุ่ คือ

1. ชาวยิว พวกเขาเป็นกิ่งก้านของเถาองุ่นของพระเจ้า แต่กลับปฏิเสธที่
จะฟังและยอมรับพระองค์ พวกเขาจึงกลายเปน็ ก่งิ ก้านทเ่ี ห่ียวแหง้ และไมเ่ กดิ ผล

2. คริสตชน ที่เข้าขา่ ยดังตอ่ ไปนี้
2.1 พวกทไ่ี ม่ยอมฟังพระองค์เลย
2.2 พวกท่ีฟังและยอมรับพระองคแ์ ต่ปากโดยไม่มีกิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ใดรองรบั เขา้ ตารา “ดแี ตพ่ ดู ”
2.3 พวกท่ีฟังและยอมรบั พระองค์ แต่เม่ือประสบความยากลาบากในชีวิต
ก็ทอดทิ้งและทรยศพระองค์ผู้ซ่ึงคร้ังหนึ่งเขาเคยสัญญาว่าจะเชื่อ จะนบนอบ และจะ
รบั ใช้พระองค์
เราต้องไม่ลืมว่า “การไร้ประโยชน์คือหนทางสู่หายนะ” อนาคตของก่ิงก้าน
ที่ไมเ่ กิดผลจงึ น่ากลัวย่งิ นกั !
เพ่ือจะบังเกิดผลมาก เคล็ดลับแรกคือ “ทาดินให้สะอาด” ซ่ึงพระเยซูเจ้า
ตรัสวา่ “ทา่ นทั้งหลายก็สะอาดอย่แู ล้วเพราะวาจาท่เี รากลา่ วกับท่าน” (ยน 15:3)

5

เคล็ดลับท่ีสองคือ “ลิดกิ่งท่ีไม่เกิดผล” เช่นความเหน็ แก่ตวั ความเกลียดชัง
การอิจฉารษิ ยา ความมกั ใหญ่ใฝ่สูง ฯลฯ ซ่ึงรังแตจ่ ะแย่งน้าเลี้ยงไปจากเรา และทาให้
เราอ่อนแอ ไม่แขง็ แรง

และเคล็ดลบั สุดท้ายซ่ึงเป็นสูตรเด็ดของพระเยซเู จ้านน้ั อยู่ตรงพระวาจาท่ี
ตรสั วา่ “ผทู้ ่ีดารงอย่ใู นเรา และเราดารงอยใู่ นเขา กย็ อ่ มเกิดผลมาก” (ยน 15:5)

“ผู้ท่ดี ารงอยูใ่ นเรา และเราดารงอย่ใู นเขา ก็ย่อมเกดิ ผลมาก” (ยน 15:5)
เป็นท่ียอมรับกันว่า “การมีพระเยซูเจ้าอยู่ในตัวเรา และเราอยู่ในพระเยซู
เจ้า” เป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์หรือเป็นการเข้าฌานชนิดหน่ึง
แต่เน่ืองจากคริสตชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการเข้าฌาน เราจึงต้อง
อธบิ ายโดยอาศยั การเปรียบเทยี บ
สมมุติว่ามีคนหน่ึงอ่อนแอมากทางด้านศีลธรรม และพ่ายแพ้การประจญอยู่
เป็นประจา บังเอิญเขามีเพ่ือนคนหน่ึงเป็นคนดีและน่ารักมาก เพ่ือนคนน้ีช่วยฟื้นฟู
และพยุงเขาใหร้ อดพน้ จากวิกฤติในชีวิตและกลับมาอยู่ในหนทางท่ีถูกต้อง เขาจึงต้อง
ตดิ ต่อสัมพันธ์กับเพื่อนคนน้ีเป็นประจา เม่ือใดกต็ ามท่ีเขาขาดการติดต่อกับเพ่ือนคน
น้ี ความอ่อนแอและการพ่ายแพ้ก็จะหวนกลับมาหาเขาอีก ความรอดของเขาจึง
ข้ึนอยกู่ ับความเข้มแขง็ และพลังของเพ่อื นคนนี้
เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณท์ านองนีม้ าแล้ว เช่นการได้กาลังใจเมื่อรู้สึก
ท้อแท้และส้ินหวังจากพ่อแม่หรือจากคนรักของเรา การได้พลังใจจากแม่พระหรือ
นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเมอ่ื ถูกประจญลอ่ ลวง หรอื บรรดาทหารทอี่ อกรบด้วยขวัญ
และกาลังใจดีเย่ียมเมื่อมีธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระบ าทสมเด็จพระ
เจ้าอยหู่ วั อย่ดู ้วย

6

การดารงอยู่ในพระเยซูเจ้า และพระองค์ดารงอยู่ในเรา ก็เปรียบได้กับการมี
เพอ่ื นที่แสนดี หรือการมีคนทร่ี กั และหว่ งใยเราอยู่กบั เราฉนั นัน้
เคล็ดลับความสาเร็จของพระเยซูเจ้าอยู่ท่ีการมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาฉันใด
ความสาเร็จและความรอดของเรากข็ ึน้ อยู่กับความสัมพนั ธ์ของเรากบั พระองคฉ์ ันนั้น
พระองค์จึงตรัสวา่ “ถ้าไมม่ เี รา ทา่ นก็ทาอะไรไม่ได้เลย”

อีกส่ิงหน่ึงที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ ความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าจะ
เกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากเราไม่ “เรมิ่ ต้นก้าวไปหาพระองค”์

ก้าวแรก ขอให้เราเร่ิมต้นวันใหม่ด้วยการ “สวดภาวนา” เพราะการสวด
ภาวนาเป็นเสมือนยาปฏิชีวนะท่ีช่วยป้องกันเราจากอันตรายรูปแบบต่าง ๆ ท่ีแฝงมา
ตลอดทัง้ วัน

ก้าวต่อ ๆ ไป ขอให้เราจัดระเบียบชีวิตเพ่อื ให้มีเวลาสาหรบั ติดต่อกับพระองค์
อย่าเปิดโอกาสให้เราหลงลืมพระองคแ์ ม้แต่ช่วั คร่เู ดียวหรอื วันเดียวเป็นอนั ขาด !
“พระบิดาของเราจะทรงรบั พระสิรริ ุง่ โรจน์เม่อื ท่านเกิดผลมากและกลายเปน็ ศษิ ย์ของ
เรา” (ยน 15:8)

พระเยซูเจ้าทรงถือว่า การดาเนินชีวิตคริสตชนท่ีดีก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ต่อ
ดว้ ยกันคอื

1. ชีวิตของคริสตชนเองเจริญงอกงามและบังเกิดผลมากทั้งในโลกน้ีและใน
โลกทก่ี าลังจะมาถึง

2. เขาทาใหพ้ ระบิดาได้รับพระสริ ิรงุ่ โรจน์ เพราะเมื่อผู้อนื่ มองเหน็ ความดขี อง
เขาก็จะหวนคดิ ถึงพระบิดาเจา้ ผโู้ ปรดใหเ้ ขาประพฤตดิ ีเช่นนนั้

เกียรติยศย่ิงใหญ่สุดสาหรับเราคริสตชนเกิดขึ้นเม่ือชีวิตและความประพฤติ
ของเราสามารถนาพระสิรริ ุง่ โรจนม์ าสพู่ ระเจา้ ได้ !!!!

7

รายการถวายมสิ ซาประจาสัปดาห์

วนั สำหรบั ผูข้ อ
สุขสำรำญเพอ่ื สุขภำพทแ่ี ขง็ แรงของมำรีอำชไมพร เอกสำโรจน์ มำรอี ำชไมพร เอกสำโรจน์
วนั จนั ทรท์ ่ี 3 พ.ค.2021 อทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหวุ่น ครอบครวั ครี ีกำญจนรงค์
วนั องั คำรท่ี 4 พ.ค.2021 อทุ ศิ ให้ เปโตร มนสั พงษว์ ฒั นำ เทเรซำลำวลั ย์ พงษว์ ฒั นำ
วนั พธุ ท่ี 5 พ.ค.2021 อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั มำรีอำ สริ ิวรรณ แซ่เตยี
วนั พฤหสั บดที ่ี6พ.ค.2021 อทุ ศิ ให้ ยอแซฟประเสรฐิ -มำรอี ำมณี-มำรีอำปทมุ อนั นำสุภำพรรณ กลน่ิ มณฑำ
วนั ศุกรท์ ่ี 7 พ.ค.2021 โมทนำคุณพระเป็นเจำ้ และ พระแม่มำรีย์ มำรีอำชไมพร เอกสำโรจน์
วนั เสำรท์ ่ี 8 พ.ค.2021 และมสิ ซำอทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหว่นุ ครอบครวั ครี ีกำญจนรงค์
วนั อำทติ ยท์ ่ี 9 พ.ค.2021 อทุ ศิ ให้ มำรีอำ หน่ำย-ยอแซฟ สนบั วงั ตำล เทเรซำลำวลั ย์ พงษว์ ฒั นำ
อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั มำรอี ำ สริ ิวรรณ แซ่เตยี
อทุ ศิ ให้ ยอแซฟ เจำ้ เตก็ –มำรอี ำขำนอ้ ย-มำรอี ำขำเตยี ง
เพอ่ื ควำมปลอดภยั ของสมำชกิ ในครอบครวั จำกโรคCovid-19 ครอบครวั สริ กิ ุลนษิ ฐ์
อทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหว่นุ เทเรซำลำวลั ย์ พงษว์ ฒั นำ
อทุ ศิ ให้ มทั ธอิ สั เคยี มเอยี ะ-วญิ ญำณญำตผิ ูล้ ่วงลบั ครอบครวั ครี ีกำญจนรงค์
อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั
อทุ ศิ ให้ โจแอนนำ แนนซ่-ี สตเี ฟน สงิ ห์ บณุ ยรกั ษ์ ครอบครวั สริ ิกลุ นิษฐ์
สุขสำรำญ นำยสมชำย-เทเรซำสภุ ทั รยี ์ นวลงำม และครอบครวั มำรีอำ สริ ิวรรณ แซ่เตยี
อทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหว่นุ
อทุ ศิ ให้ เปำโล ฮงั้ บู-้ เทเรซำ บว๊ ยฮวง ยอหน์ บปั ตติ เมธำ
อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั ครอบครวั นวลงำม
อทุ ศิ ให้ เปโตรพรี ศิ-เทเรซำกรพนิ ธ์ ร่งุ ณรงคร์ กั ษ์ ครอบครวั ครี ีกำญจนรงค์
สุขสำรำญ ครอบครวั สริ กิ ุลนิษฐ-์ ครอบครวั ตรภี ำนุรตั น์ ครอบครวั สริ ิกลุ นษิ ฐ์
อทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหวุ่น มำรีอำ สริ ิวรรณ แซ่เตยี
อทุ ศิ ให้ เรยนี ำ ยุพดี มำรีอำสำรำญ ดวงดำรำ
อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั ครอบครวั สริ กิ ลุ นิษฐ์
อทุ ศิ ให้ ยอหน์ อำพล-คณุ แม่ส่งศรี บรุ ำลยั ครอบครวั ครี กี ำญจนรงค์
สุขสำรำญ มำรีอำ นพภำภรณ์ มำรอี ำเพญ็ พรรณ
อทุ ศิ ให้ ยอหน์ ฮวิ โช่ยหวุ่น มำรอี ำ สริ วิ รรณ แซ่เตยี
อทุ ศิ ให้ เรยนี ำ ยุพดี
อทุ ศิ ให้ เซซลี อี ำ เงก็ แซ่ปงั มำรีอำ นพภำภรณ์
อทุ ศิ ให้ ยอแซฟธวชั -อำกำธำสพุ ตั รำ เตชะกำพุ ครอบครวั ครี ีกำญจนรงค์

สขุ สำรำญสำหรบั ทกุ ครอบครวั มำรอี ำเพญ็ พรรณ
มำรีอำ สริ ิวรรณ แซ่เตยี
นำยจตรุ งค์ เตชะกำพุ

-


Click to View FlipBook Version