The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การวาดเส้นด้วย Line Tool และ Paintbrush Tool

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samitanan Sukmak, 2019-11-23 02:33:13

unit3

การวาดเส้นด้วย Line Tool และ Paintbrush Tool

คานา

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 ชุด “วาดภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก” ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัชรวทิ ยา จดั ทาขน้ึ เพอื่ ใช้แกป้ ญั หาและพัฒนาการเรยี น
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 โดยจดั ทาขึ้น
จากประสบการณ์การสอน ซ่ึงผ้สู อนไดร้ วบรวมปัญหาและอุปสรรคตา่ งๆ ทเ่ี กิดข้ึนในระหวา่ ง
ทาการสอน จัดทาเปน็ นวตั กรรมประเภทเอกสารประกอบการเรียน ผู้จดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ตารา ความรเู้ กย่ี วกบั คอมพวิ เตอร์กราฟกิ และเอกสารอ่นื ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเขา้ ใจท่ีชัดเจนและถูกต้องตามหลักวชิ าเกยี่ วกับเอกสารประกอบการเรยี น ซึ่งมกี ิจกรรม
การเรยี นร้อู ยา่ งหลากหลาย สง่ เสรมิ ให้นักเรยี นอา่ น คิด วิเคราะห์ และเปน็ กจิ กรรมการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรยี นเป็นสาคญั

เอกสารประกอบการเรยี นดังกลา่ ว ได้ให้ผเู้ ช่ียวชาญตรวจสอบความถกู ต้อง และผา่ นการหา
ประสิทธภิ าพมาแลว้ ผลคอื นกั เรียนมผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรียนสงู ข้ึน มคี วามสนใจใฝ่รู้ใฝเ่ รียนมากข้นึ

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1 ชุด “วาดภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก” ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยี นวัชรวิทยา มีทั้งหมด 10 หนว่ ย สาหรบั หน่วยที่ 3 การวาดเสน้
ด้วย Line Tool และ Paintbrush Tool เป็นการเรียนรเู้ กี่ยวกบั การวาดเส้นดว้ ยกล่มุ เครอื่ งมือ Line
Tool และการวาดภาพลายเส้นดว้ ย Paintbrush Tool

ผู้จัดทาหวงั เป็นอยา่ งยงิ่ วา่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1
ชดุ “วาดภาพดว้ ยโปรแกรมกราฟกิ ” ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 โรงเรยี นวชั รวทิ ยา เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ตอ่ นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เตม็ ตามศักยภาพ และตามความสามารถของนกั เรียน
ตลอดจนพฒั นาการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ให้มคี ุณภาพตามวัตถปุ ระสงค์ของหลักสตู ร

ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการจานง อนิ ทพงษ์ ท่ใี ห้คาแนะนา สนับสนุนในการจัดทา
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ด้วยดตี ลอดมา ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและคณะครูโรงเรยี นวัชรวิทยา
ทุกท่านทใี่ หข้ ้อเสนอแนะในการปรับปรงุ เนอ้ื หาสาระ และการตรวจทานเอกสารจนงานสาเรจ็ ลุล่วง
ไปดว้ ยดี จงึ ขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

สมติ านนั ต์ สุขมาก
ครชู านาญการโรงเรียนวชั รวทิ ยา

สารบญั ข

เรื่อง หน้า

คานา ก
สารบัญ ข
สารบัญภาพ ค
คาแนะนาการใชเ้ อกสารประกอบการเรียน จ
หน่วยที่ 3 การวาดเสน้ ดว้ ย Line Tool และ Paintbrush Tool 1
3
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 6
การวาดเส้นดว้ ยกลุ่มเครื่องมือ Line Tool 6
8
- วาดเส้นตรงด้วยเครือ่ งมอื Line Tool 10
- วาดเสน้ โค้งดว้ ยเครอื่ งมอื Arc Tool 12
- วาดเสน้ ก้นหอยดว้ ยเครือ่ งมือ Spiral Tool 14
- วาดเส้นตารางดว้ ยเครื่องมือ Rectangular Grid Tool 17
- วาดเส้นตารางวงกลมด้วยเครอ่ื งมือ Polar Grid Tool 19
การวาดเสน้ ด้วย Paintbrush Tool 20
สรุป 20
กิจกรรมหน่วยที่ 3 24
- กิจกรรมที่ 1 ออกแบบลายเสน้ ดว้ ย Line Tool 25
- กิจกรรมท่ี 2 วาดภาพลายเสน้ ดว้ ย Paintbrush Tool 26
แบบฝกึ หดั ที่ 3 29
แบบทดสอบหลงั การเรียนรู้ 30
บรรณานุกรม 31
ภาคผนวก 32
เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 33
แนวการตอบแบบฝกึ หดั ท่ี 3
เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้

สารบัญภาพ ค

ภาพ หน้า

3.1 การวาดเสน้ ตรงดว้ ย Line Tool 6
3.2 การวาดเสน้ ตรง เมอื่ กดคีย์ Shift 7
3.3 การวาดเสน้ ตรงหลายเส้น เมื่อกดคยี ์ ~ 7
3.4 การวาดเส้นโค้งดว้ ย Arc Tool 8
3.5 การวาดเส้นโคง้ เมื่อกดคยี ์ C 8
3.6 การวาดเสน้ โค้ง เม่อื กดคยี ์ F 9
3.7 การเพมิ่ ความโค้งของเส้น 9
3.8 หน้าต่าง Spiral 10
3.9 การวาดก้นหอยดว้ ย Spiral Tool 10
3.10 การเพ่ิมความโคง้ ของเสน้ 11
3.11 การลดความโคง้ ของเสน้ 11
3.12 การวาดเสน้ ตารางดว้ ย Rectangular Grid Tool 12
3.13 การเพิ่มจานวนเสน้ ในแนวนอน 12
3.14 การลดจานวนเส้นในแนวนอน 13
3.15 การเพ่ิมจานวนเสน้ ตารางแนวตั้ง 13
3.16 การลดจานวนเส้นตารางแนวตั้ง 13
3.17 การเปล่ียนสัดสว่ นความกวา้ งและความยาวของเสน้ ตาราง 14
3.18 การวาดเสน้ ตารางวงกลมด้วย Polar Grid Tool 14
3.19 การเพ่ิมจานวนเสน้ รอบวง 15
3.20 การลดจานวนเสน้ รอบวง 15
3.21 การเพ่ิมจานวนเส้นรศั มี 15
3.22 การลดจานวนเส้นรศั มี 16
3.23 การเปล่ียนสัดส่วนระยะหา่ งของเสน้ รศั มี 16
3.24 การเปลย่ี นสัดส่วนระยะหา่ งของเสน้ รอบวง 17

สารบญั ภาพ (ต่อ) ง

ภาพ หน้า
17
3.25 การเลือกหัวแปรง 18
3.26 การวาดด้วยภาพดว้ ย Paintbrush Tool 18
3.27 การเลอื กหวั แปรงจากพาเนล Brushes 19
3.28 ภาพที่เปลย่ี นมาใชห้ ัวแปรง chalk-scribbleคาแนะนาการใชเ้ อกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ 1 ชดุ “วาดภาพดว้ ยโปรแกรม
กราฟิก” ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยี นวชั รวิทยา จัดทาขน้ึ เพอื่ ใชป้ ระกอบการเรียนรใู้ นกล่มุ สาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 เปน็ เอกสาร
ที่นกั เรยี นใชป้ ระกอบการเรียน ซง่ึ ประกอบดว้ ย แบบทดสอบก่อนการเรยี นรู้ เน้ือหาท่ีมีภาพประกอบ
แบบฝกึ หัด แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ โดยมขี น้ั ตอนการใชเ้ อกสารประกอบการเรียนดังต่อไปน้ี

1. ศกึ ษาสาระการเรยี นรู้ สาระสาคญั ผลการเรียนร้ทู ่ีคาดหวัง จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้

2. ทาแบบทดสอบก่อนการเรียนร้เู พ่ือทดสอบความรู้ของนกั เรยี นก่อนที่จะศึกษาเนื้อหา
3. ศกึ ษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรยี นตามกระบวนการเรยี นรู้จนเข้าใจ
4. ฝึกกิจกรรมการเรยี นรตู้ ามขนั้ ตอน และทาแบบฝกึ หดั ทบทวนทกุ กิจกรรมทีก่ าหนดให้
จนครบ
5. กรณีทนี่ กั เรียนตอบคาถามผดิ ให้กลับไปศึกษาเน้ือหาเดิมอีกคร้ัง แล้วแก้ไขคาตอบท่ีผิด
ใหถ้ ูกกอ่ นทจ่ี ะศึกษาเนอื้ หาใหม่
6. เม่ือศึกษาครบทุกข้นั ตอนแล้วให้ทาแบบทดสอบหลงั การเรียนรู้ เพือ่ ทดสอบความรู้
ความเข้าใจ แลว้ ตรวจคาตอบจากเฉลย
7. นักเรียนต้องมีความซ่ือสตั ยต์ อ่ ตนเอง โดยไม่เปิดดูแนวการตอบแบบฝึกหัด รวมทงั้
เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ และหา้ มลอกเพ่ือน เพราะจะทาให้นักเรียนไมป่ ระสบผลสาเร็จ
ในการเรียนตามเอกสารประกอบการเรียน

สาระการเรียนรู้

1. การวาดเสน้ ด้วยกลมุ่ เครือ่ งมือ Line Tool
2. การวาดภาพลายเส้นดว้ ย Brush Tool

สาระสาคญั

คาสงั่ ในกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator แบ่งออกเป็นหลายกล่มุ ตาม
ลกั ษณะการใชง้ าน เช่น กลุม่ คาสั่งเกี่ยวกับการวาดภาพและใสต่ ัวอักษร ใช้สาหรบั วาดภาพลายเสน้
วาดลายเส้นอสิ ระ และใส่ตัวอักษร

การวาดเส้นตรง เสน้ โคง้ เสน้ ขดกน้ หอย เส้นตารางสีเ่ หลยี่ ม และเสน้ ตารางวงกลม เราจะใช้
เคร่ืองมอื ในกลุ่ม Line Tool สว่ นเครอ่ื งมือ Paintbrush Tool เราจะใชว้ าดเสน้ อสิ ระตามท่ีต้องการ

ผลการเรียนรู้

ร้แู ละเขา้ ใจ วธิ กี ารวาดเส้นดว้ ยกลุ่มเคร่ืองมือ Line Tool และ Paintbrush Tool

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1. อธิบายหนา้ ที่ของเคร่ืองมือทีใ่ ช้วาดลายเสน้ ในกลุ่มเคร่ืองมือ Line Tool
และ Paintbrush Tool ได้

2. วาดภาพลายเสน้ ด้วยกลมุ่ เคร่ืองมือ Line Tool และ Paintbrush Tool ได้

2

กระบวนการเรียนรู้

1. กจิ กรรมในชัน้ เรียน ปฏบิ ัตติ ามแผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 3 และ 4
2. กจิ กรรมศกึ ษาดว้ ยตนเอง

2.1 ทาแบบทดสอบก่อนการเรยี นรหู้ นว่ ยที่ 3 การวาดเส้นดว้ ย Line Tool
และ Paintbrush Tool

2.2 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 3 การวาดเสน้ ดว้ ย Line Tool
และ Paintbrush Tool

2.3 ทากิจกรรมหน่วยท่ี 3
- กจิ กรรมท่ี 1 ออกแบบลายเส้นดว้ ย Line Tool
- กจิ กรรมท่ี 2 วาดภาพลายเสน้ ด้วย Paintbrush Tool

2.4 ทาแบบฝึกหัดหนว่ ยท่ี 3
- แบบฝึกหัดท่ี 3 วาดเสน้ ดว้ ย Line Tool และ Paintbrush Tool

2.5 ทาแบบทดสอบหลังการเรยี นรู้หน่วยท่ี 3 การวาดเสน้ ดว้ ย Line Tool
และ Paintbrush Tool

ทาแบบทดสอบ
ก่อนการเรยี นรู้กอ่ นนะคะ

3

แบบทดสอบกอ่ นการเรยี นรู้
หน่วยท่ี 3 การวาดเสน้ ดว้ ย Line Tool และ Paintbrush Tool

รายวิชาคอมพิวเตอรก์ ราฟิก 1 รหัสวิชา ง 20222
กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน

คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นทาเคร่ืองหมาย X ตวั อักษรหนา้ คาตอบทีถ่ ูกต้องที่สดุ

1. วาดเสน้ ตารางวงกลม ควรใช้เคร่ืองมือข้อใด
ก. Polar Grid Tool
ข. Ellipse Tool
ค. Spiral Tool
ง. Arc Tool

2. วาดเสน้ ขดก้นหอย ควรใช้เคร่อื งมือข้อใด
ก. Arc Tool
ข. Spiral Tool
ค. Ellipse Tool
ง. Polar Grid Tool

3. วาดเส้นโค้ง ควรใชเ้ คร่อื งมอื ข้อใด
ก. Arc Tool
ข. Spiral Tool
ค. Polar Grid Tool
ง. Line Segment Tool

4. วาดเสน้ ตาราง ควรใช้เครื่องมือข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Rectangular Grid Tool
ค. Polar Grid Tool
ง. Paintbrush Tool

4

5. วาดเสน้ ตรง ควรใชเ้ ครอ่ื งมอื ข้อใด
ก. Rectangular Grid Tool
ข. Line Segment Tool
ค. Paintbrush Tool
ง. Arc Tool

6. วาดเส้นอิสระจากหัวแปรง ควรใช้เครอ่ื งมือข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Polar Grid Tool
ค. Spiral Tool
ง. Paintbrush Tool

ใช้ตอบคาถามข้อ 7-10

7. จากรปู ตน้ หญา้ ควรใชเ้ คร่ืองมือข้อใดวาดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.

8. จากรูป ใบ ควรใชเ้ ครอ่ื งมือข้อใดวาดจงึ จะเหมาะสมทสี่ ุด
ก.
ข.
ค.
ง.

5

9. จากรูป กระถางตน้ ไม้ ควรใชเ้ ครื่องมือข้อใดวาดจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
ก.
ข.
ค.
ง.

10. คาวา่ Sunflower ควรใช้เครอื่ งมือข้อใดวาดจงึ จะเหมาะสมที่สดุ
ก.
ข.
ค.
ง.

ตรวจคาตอบ
ภาคผนวกหน้าที่ 31

นะคะ

6

การวาดเส้นดว้ ย Line Tool
และ Paintbrush Tool

3.1 การวาดเส้นดว้ ยกลมุ่ เครื่องมือ Line Tool

1. วาดเสน้ ตรงดว้ ยเครื่องมือ Line Tool
1) คลิกเครื่องมือ Line Tool
2) คลิกลากบนอาร์ตบอรด์ ตามตาแหนง่ ขนาดและทศิ ทางทต่ี ้องการ ดังภาพ 3.1

ภาพ 3.1 การวาดเสน้ ตรงดว้ ย Line Tool
- ถ้ากดคยี ์ Shift ค้างไวพ้ ร้อมกดเมาส์ลาก จะบงั คบั เสน้ ใหต้ รงทามมุ 45 องศา

ดังภาพ 3.2

7

90 º 45 º

ภาพ 3.2 การวาดเสน้ ตรง เมอ่ื กดคีย์ Shift
- ถ้ากดคีย์ Alt ค้างไวพ้ ร้อมกดเมาสล์ าก จะทาให้จดุ เร่ิมต้นทค่ี ลกิ ถกู ยึดเป็นจดุ

ก่งึ กลาง

- ถ้ากดคีย์ ~ คา้ งไว้ขณะวาด จะเป็นการวาดเสน้ ใหมเ่ พ่ิมข้นึ เรื่อยๆ โดยวนรอบ

จดุ ศนู ย์กลาง ดงั ภาพ 3.3

ภาพ 3.3 การวาดเสน้ ตรงหลายเส้น เมื่อกดคีย์ ~

8

2. วาดเส้นโค้งดว้ ยเครื่องมือ Arc Tool
1) คลกิ เครื่องมือ Arc Tool
2) คลิกลากบนอาร์ตบอรด์ ตามตาแหน่ง ขนาด และทิศทางท่ีต้องการ

ภาพ 3.4 การวาดเสน้ โค้งดว้ ย Arc Tool
- กดคีย์ C ขณะลาก จะเป็นการสลบั ระหวา่ งการวาดเส้นแบบปลายปดิ และ

ปลายเปิด

ภาพ 3.5 การวาดเสน้ โคง้ เมื่อกดคยี ์ C

9

- กดคีย์ F ขณะลาก จะเปน็ การสลับพลกิ กลับแนวโค้งของเสน้

เส้นพลิกกลบั

แนวโคง้ เมื่อกดคยี ์ F

เส้นวาดปกติ

ภาพ 3.6 การวาดเส้นโค้ง เมื่อกดคีย์ F
- กดคีย์  หรือ  ขณะลาก จะเป็นการเพม่ิ หรือลดความโค้งของเส้น

เพ่มิ ความโค้ง

เมอ่ื กดคีย์ 

เส้นวาดปกติ

ภาพ 3.7 การเพ่มิ ความโคง้ ของเส้น

10

3. วาดเส้นกน้ หอยดว้ ยเครื่องมอื Spiral Tool
1) คลิกเคร่ืองมือ Spiral Tool
2) ดบั เบล้ิ คลกิ บนอารต์ บอร์ด จะแสดงหนา้ ตา่ ง Spiral ดังภาพ 3.8

ภาพ 3.8 หนา้ ต่าง Spiral
3) เลือก Style ตามตอ้ งการ แลว้ คลกิ ปุ่ม OK
4) คลิกลากบนอารต์ บอรด์ ตามตาแหน่ง ขนาด และทิศทางท่ตี อ้ งการ

ภาพ 3.9 การวาดกน้ หอยด้วย Spiral Tool

11

5) กดคีย์  หรอื  ขณะลาก จะเป็นการเพ่มิ หรือลดความโคง้ ของเส้น

วาดปกติ กดคยี ์ 

ภาพ 3.10 การเพ่ิมความโค้งของเสน้

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.11 การลดความโค้งของเสน้

12

4. วาดเส้นตารางดว้ ยเครอื่ งมือ Rectangular Grid Tool

1) คลิกเครื่องมือ Rectangular Grid Tool
2) คลกิ ลากบนอาร์ตบอรด์ ตามตาแหน่ง ขนาด และทศิ ทางทตี่ อ้ งการ

ภาพ 3.12 การวาดเส้นตารางด้วย Rectangular Grid Tool
- กดคยี ์  หรือ  ขณะลาก จะเปน็ การเพ่มิ หรือลดจานวนเสน้ ในแนวนอน

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.13 การเพิม่ จานวนเส้นในแนวนอน

13

วาดปกติ กดคยี ์ 

ภาพ 3.14 การลดจานวนเส้นในแนวนอน

- กดคีย์  หรือ  ขณะลาก จะเปน็ การเพ่มิ หรือลดจานวนเสน้ ในแนวต้ัง

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.15 การเพิม่ จานวนเส้นตารางแนวตัง้

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.16 การลดจานวนเส้นตารางแนวตง้ั

14

- กดคีย์ V หรอื F ขณะลาก จะเปน็ การเปลยี่ นสัดสว่ นความสงู ของแถว
- กดคยี ์ X หรือ C ขณะลาก จะเปน็ การเปลี่ยนสัดส่วนความกว้างของคอลัมน์

วาดปกติ วาดโดยกดคยี ์ V หรือ F
และกดคยี ์ X หรอื C

ภาพ 3.17 การเปลย่ี นสดั สว่ นความกวา้ งและความยาวของเสน้ ตาราง

5. วาดเสน้ ตารางวงกลมด้วยเคร่อื งมือ Polar Grid Tool

1) คลิกเคร่ืองมือ Polar Grid Tool
2) คลกิ ลากบนอารต์ บอร์ด ตามตาแหนง่ ขนาด และทิศทางท่ตี ้องการ

ภาพ 3.18 การวาดเส้นตารางวงกลมด้วย Polar Grid Tool

15

- กดคีย์  หรอื  ขณะลาก จะเป็นการเพิม่ หรือลดจานวนเส้นรอบวง

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.19 การเพ่ิมจานวนเสน้ รอบวง

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.20 การลดจานวนเส้นรอบวง

- กดคยี ์  หรือ  ขณะลาก จะเปน็ การเพมิ่ หรือลดจานวนเสน้ รศั มี

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.21 การเพ่มิ จานวนเส้นรศั มี

16

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 3.22 การลดจานวนเส้นรศั มี

- กดคีย์ V หรอื F ขณะลาก จะเปน็ การเปลยี่ นสดั ส่วนระยะห่างของเสน้ รัศมี
แตล่ ะเส้น

วาดปกติ กดคีย์ V

วาดปกติ กดคยี ์ F

ภาพ 3.23 การเปล่ยี นสดั สว่ นระยะห่างของเส้นรศั มี

17

- กดคีย์ X หรือ C ขณะลาก จะเปน็ การเปล่ยี นสัดส่วนระยะห่างของเส้น
รอบวงแต่ละเส้น

วาดปกติ กดคยี ์ X และ V

ภาพ 3.24 การเปล่ยี นสดั สว่ นระยะห่างของเส้นรอบวง

3.2 การวาดเส้นด้วย Paintbrush Tool

Paintbrush เปน็ เครือ่ งมือทใี่ ช้วาดภาพดว้ ยหัวแปรง ซึ่งเราสามารถเลือกหวั แปรง
จากพาเนล Brushes หรือจากไลบราลีก็ได้ โดยมขี น้ั ตอนดังนี้

1. คลกิ เครื่องมือ Paintbrush Tool
2. คลิกเลือกหวั แปรงที่ Control Panel

ภาพ 3.25 การเลือกหัวแปรง

18

3. คลกิ เมาส์ลากวาดภาพตามต้องการ

ภาพ 3.26 การวาดด้วยภาพดว้ ย Paintbrush Tool
4. กรณีท่ีตอ้ งการเปลี่ยนรปู แบบเส้นไปใช้หวั แปรงแทน ทาไดโ้ ดยเลอื กอ็อบเจกต์ท่ตี อ้ งการ
แล้วคลิกเลือกหวั แปรงท่ตี ้องการจากพาเนล Brushes หรือจากไลบรารี

ภาพ 3.27 การเลือกหัวแปรงจากพาเนล Brushes

19

ภาพ 3.28 ภาพทเ่ี ปลยี่ นมาใช้หัวแปรง chalk-scribble

สรปุ

เครอ่ื งมอื ในกลมุ่ Line Tool สามารถวาดเสน้ ตรงโดยใช้เคร่ืองมือ Line Segment Tool
วาดเส้นโคง้ โดยใช้เคร่อื งมือ Arc Tool วาดเสน้ ก้นหอยโดยใชเ้ ครื่องมือ Spiral Tool วาดเสน้ ตาราง
ดว้ ยเครอ่ื งมือ Rectangular Grid Tool วาดเสน้ ตารางวงกลมด้วยเครอ่ื งมือ Polar Grid Tool
สาหรบั Paintbrush Tool เปน็ เครือ่ งมอื ทใี่ ช้วาดภาพด้วยหวั แปรง ซงึ่ วาดเส้นไดอ้ ิสระ
ตามการลากเมาส์

ทากิจกรรม
และแบบฝกึ หัดกอ่ นนะคะ

ครับคุณครู

20

กิจกรรมท่ี 1
ออกแบบลายเสน้ ด้วย line Tool
รายวิชาคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1 รหสั วิชา ง 20222
กลมุ่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นศึกษาการวาดเส้นด้วย Line Tool และปฏบิ ตั ิดังนี้ (15 คะแนน)
1. สร้างไฟล์ใหม่ โดยมีขอ้ กาหนดดังน้ี
1.1 ตัง้ ช่อื ไฟล์ ขึ้นตน้ ด้วย line ตามด้วยเลขท่ี เช่น เลขที่ 1 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น line01
1.2 กาหนดขนาดอาร์ตบอร์ดเป็น A4 แนวต้ัง
1.3 กาหนดโหมดสเี ปน็ RGB
2. ปฏบิ ตั กิ ารสร้างช้ินงานการวาดภาพลายเส้น ตามขัน้ ตอนดงั น้ี
2.1 ใช้เครือ่ งมือ Spiral Tool

2.2 วาดเสน้ ก้นหอย โดยใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลาก จะเกดิ เปน็ เสน้ กน้ หอยไปตามการลาก
และจะมเี ลขบอกความกวา้ งและความสงู ของเสน้ ดงั รปู ข้างล่าง แตห่ ากต้องการแบบตัง้ ค่าเอง
ให้คลกิ แลว้ ปลอ่ ยจะได้หน้าต่างข้ึนมา แล้วกาหนดคา่ ด้วยตัวเราเอง

21

2.3 ปรบั สแี ละความหนาของเส้นบน Control panel

3. คัดลอกเสน้ ทว่ี าดไว้ขึ้นมาอีกหนึง่ เส้น โดยไปเลือกคาสง่ั Edit --> Copy แลว้ เลอื ก
Edit-- > Paste in front

4. หมุนเส้น ใหซ้ ้อนกันตามภาพด้านล่าง โดยใชเ้ มาสก์ ดค้างท่ีเสน้ แลว้ ลากหมุน

5. ใช้ Direct Selection Tool เลอื กทจี่ ุดปลายของเส้นแรก กดคยี ์ Shift ค้างไว้แล้วเลือก
จุดปลายของเส้นทสี่ อง

22

6. เลอื กเมนูคาสัง่ Object --> Path --> Joint จดุ ปลายของเสน้ ท้งั สองจะเชื่อมต่อกนั
7. เชอ่ื มต่อจุดปลายของเสน้ ทั้งสองท่ีเหลืออีกดา้ น โดยใชว้ ิธีในขน้ั ตอนท่ี 5-6

8. เติมสใี ห้กับเสน้ โดยคลกิ เลอื กเสน้ เลือกสีบน Control Panel แลว้ หมุนให้อยูใ่ นตาแหนง่
ท่ีเหมาะสมตามต้องการ

9. ใช้ Spiral Tool วาดเสน้ ก้นหอยโดยเลือก แล้วนาเมาสไ์ ปกดท่ีอารต์ บอร์ด
จะแสดงหน้าต่างใหเ้ ลือกตามภาพด้านล่าง

23

10. วาดเส้นเพ่มิ ข้นึ มาเพื่อตกแต่งภาพลายเส้นขดกน้ หอย ตามจินตนาการของนักเรยี น
โดยประยกุ ต์ใช้เคร่ืองมือในกลุม่ Line Tool ให้ครบทกุ ชนิด

11. บนั ทึกงานลงในส่ือบันทึกขอ้ มลู แล้วสง่ ครูท้ายชั่วโมง

24

กจิ กรรมท่ี 2
วาดภาพลายเสน้ ด้วย Paintbrush Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1 รหัสวชิ า ง 20222
กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นศึกษาการวาดภาพลายเส้นด้วย Paintbrush Tool และปฏบิ ตั ิดงั น้ี
(15 คะแนน)

1. สร้างไฟลใ์ หม่ โดยมขี ้อกาหนดดังนี้
1.1 ตง้ั ชอื่ ไฟล์ ข้ึนตน้ ดว้ ย Brush ตามดว้ ยเลขที่ เชน่ เลขที่ 1 ใหต้ ้งั ชือ่ ไฟล์ Brush01
1.2 กาหนดขนาดอารต์ บอร์ดเป็น A4 แนวตัง้
1.3 กาหนดโหมดสเี ป็น RGB

2. ใช้อินเทอรเ์ นต็ ค้นหาภาพการต์ นู ลายเส้นทีน่ ักเรียนชอบ แลว้ เลอื กมา 1 ภาพ
3. ใช้ Paintbrush Tool วาดภาพลายเสน้ การต์ นู ตามแบบที่เลือกมา โดยตกแต่งเพ่ิมเตมิ

ตามจินตนาการของนกั เรยี นอยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละสวยงาม
4. บันทกึ งานลงในส่อื บันทึกขอ้ มลู แล้วส่งครูท้ายช่ัวโมง

25

แบบฝึกหดั ท่ี 3
วาดเส้นดว้ ย Line Tool และ Paintbrush Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 รหสั วชิ า ง 20222
กลุ่มสาระการเรียนร้กู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

คาชี้แจง
ให้นกั เรยี นบอกชอ่ื และหน้าท่ีของเครอ่ื งมือทีใ่ ชว้ าดเสน้ ตอ่ ไปนี้ (3 คะแนน)

เครือ่ งมือ ช่อื หนา้ ท่ี
………………………………………………………………..
1. …………………………….

2. ……………………………. ………………………………………………………………..

3. ……………………………. ………………………………………………………………..

4. ……………………………. ………………………………………………………………..

5. ……………………………. ………………………………………………………………..

6. ……………………………. ………………………………………………………………..

26

แบบทดสอบหลังการเรยี นรู้
หนว่ ยที่ 3 การวาดเส้นดว้ ย Line Tool และ Paintbrush Tool

รายวชิ าคอมพิวเตอรก์ ราฟิก 1 รหัสวิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน

คาชแี้ จง ใหน้ กั เรียนทาเครือ่ งหมาย X ตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูกต้องทสี่ ุด

1. วาดเส้นโค้ง ควรใชเ้ ครอ่ื งมือข้อใด
ก. Arc Tool
ข. Spiral Tool
ค. Polar Grid Tool
ง. Line Segment Tool

2. วาดเสน้ ขดกน้ หอย ควรใช้เคร่อื งมือข้อใด
ก. Arc Tool
ข. Spiral Tool
ค. Ellipse Tool
ง. Polar Grid Tool

3. วาดเส้นอิสระจากหัวแปรง ควรใชเ้ ครอ่ื งมือข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Polar Grid Tool
ค. Spiral Tool
ง. Paintbrush Tool

4. วาดเสน้ ตารางวงกลม ควรใชเ้ ครอ่ื งมือข้อใด
ก. Polar Grid Tool
ข. Ellipse Tool
ค. Spiral Tool
ง. Arc Tool

27

5. วาดเสน้ ตรง ควรใชเ้ ครือ่ งมอื ข้อใด
ก. Rectangular Grid Tool
ข. Line Segment Tool
ค. Paintbrush Tool
ง. Arc Tool

6. วาดเส้นตาราง ควรใช้เคร่ืองมือข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Rectangular Grid Tool
ค. Polar Grid Tool
ง. Paintbrush Tool

ใช้ตอบคาถามข้อ 7-10

7. จากรปู ใบ ควรใชเ้ คร่อื งมือข้อใดวาดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.

8. คาวา่ Sunflower ควรใชเ้ ครือ่ งมอื ข้อใดวาดจงึ จะเหมาะสมท่สี ุด
ก.
ข.
ค.
ง.

28

9. จากรปู ต้นหญา้ ควรใช้เคร่ืองมือข้อใดวาดจงึ จะเหมาะสมทีส่ ดุ
ก.
ข.
ค.
ง.

10. จากรปู กระถางตน้ ไม้ ควรใช้เครอื่ งมือข้อใดวาดจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
ก.
ข.
ค.
ง.

ตรวจคาตอบ
ภาคผนวกหน้าที่ 33

นะคะ

บรรณานกุ รม

ชลมารค พันธ์สุ มบัติ. (2550). คมู่ อื การใช้งาน ILLUSTRATOR CS3 (ฉบับเรียนลดั เปน็ เรว็ ).
กรงุ เทพฯ : ซัสเซส มีเดีย.

ดนุพล กิง่ สุคนธ์. (2551). วาดภาพและสร้างงานกราฟกิ ด้วย Illustrator CS3 ฉบับปรบั ปรุงใหม่
2008-2009. กรงุ เทพฯ : ไอดซี ฯี .

บญุ ญาดา ช้อนขุนทด. (2552). วาดภาพกราฟกิ ด้วย Illustrator CS4. กรุงเทพฯ : โปรวชิ น่ั .
บญุ ญาดา ชอ้ นขนุ ทด และคณะ. (2553). Insight Illustrator CS5 ฉบบั สมบูรณ์. กรุงเทพฯ :

โปรวิชั่น.
ปยิ ะ นากสงค์. (2555). การใชโ้ ปรแกรมกราฟิกลายเสน้ ด้วย Illustrator เวอรช์ ั่น CS4.

กรงุ เทพฯ : ซสั เซส มีเดีย.
ภัททิรา เหลืองวลิ าศ. (2552). ออกแบบและสร้างงานกราฟกิ ดว้ ย Illustrator CS4. กรุงเทพฯ :

ซเี อด็ ยูเคช่ัน.
วสนั ต์ พึ่งพูลผล. (2554). คมู่ ือ Illustrator CS4 ฉบับสมบรู ณ์. กรงุ เทพฯ : ไอดีซีฯ.
วันชยั แซเ่ ตยี . (2554). Illustrator CS5 จากมอื ใหม.่ .สูม่ ือเซียน. กรงุ เทพฯ : ซอฟท์เพรส.
สกล คาปนั นา. (2554). เริม่ ต้นสรา้ งงานกราฟิกเวคเตอรด์ ้วย IllustratorCS5. กรงุ เทพฯ :

ซสั เซส มเี ดยี .
อาภา กุลธรรมโยธิน. (2549). การใช้โปรแกรมกราฟิกส์. กรงุ เทพฯ : ศูนย์สง่ เสริมอาชีวศึกษา.

30

ภาคผนวก

31

เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
การวาดเสน้ ด้วย Line Tool และ Paintbrush Tool

รายวิชาคอมพิวเตอรก์ ราฟิก 1 รหัสวชิ า ง 20222
กลุม่ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. ก 2. ข 3. ก 4. ข 5. ข 6. ง 7. ค 8. ก 9. ค 10. ค

ศกึ ษาเนอ้ื หาแลว้ จะทาให้
เขา้ ใจมากยง่ิ ขน้ึ นะคะ

32

แนวการตอบแบบฝึกหดั ท่ี 3
วาดเสน้ ด้วย Line Tool
รายวิชาคอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1 รหสั วชิ า ง 20222
กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครื่องมือ ชอื่ หนา้ ท่ี

1. Line Segment Tool ใช้วาด เสน้ ตรง

2. Spiral Tool ใช้วาด เสน้ ขดหอย

3. Arc Tool ใช้วาด เสน้ โค้ง

4. Grid Tool ใชว้ าด เสน้ ตาราง

5. Polar Grid Tool ใช้วาด เสน้ ตารางวงกลม

6. Paintbrush Tool ใช้วาด เสน้ หรือภาพด้วยหวั แปรง

33

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้
การวาดเสน้ ด้วย Line Tool และ Paintbrush Tool

รายวชิ าคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 รหัสวชิ า ง 20222
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี

1. ก 2. ข 3. ง 4. ก 5. ข 6. ข 7. ก 8. ค 9. ง 10. ค

เกง่ มาก
เลือกแฟลชไดร์ฟ
ไปคนละ 1 อันคะ่

34

โรงเรียนวชั รวิทยา
อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร


Click to View FlipBook Version