The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samitanan Sukmak, 2019-11-23 02:34:30

unit4

การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool

คานา

เอกสารประกอบการเรยี น รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 ชุด “วาดภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก” ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชั รวิทยา จดั ทาขน้ึ เพ่อื ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1 โดยจัดทาขน้ึ
จากประสบการณ์การสอน ซง่ึ ผู้สอนได้รวบรวมปญั หาและอุปสรรคตา่ งๆ ท่เี กิดขนึ้ ในระหวา่ ง
ทาการสอน จดั ทาเป็นนวตั กรรมประเภทเอกสารประกอบการเรียน ผู้จดั ทาได้ศึกษาคน้ ควา้ จาก
เอกสาร ตารา ความรูเ้ กีย่ วกบั คอมพวิ เตอร์กราฟิกและเอกสารอน่ื ๆ ท่ีเก่ยี วข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีชดั เจนและถูกต้องตามหลักวชิ าเก่ยี วกบั เอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงมกี ิจกรรม
การเรียนรอู้ ย่างหลากหลาย สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรียนอ่าน คดิ วิเคราะห์ และเปน็ กจิ กรรมการเรียน
การสอนทเ่ี นน้ นักเรยี นเปน็ สาคัญ

เอกสารประกอบการเรียนดังกลา่ ว ได้ให้ผู้เชีย่ วชาญตรวจสอบความถกู ต้อง และผ่านการหา
ประสิทธิภาพมาแลว้ ผลคอื นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสงู ข้ึน มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น

เอกสารประกอบการเรยี น รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 ชดุ “วาดภาพดว้ ยโปรแกรม
กราฟิก” ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชั รวทิ ยา มที ้ังหมด 10 หน่วย สาหรับหนว่ ยท่ี 4 การวาด
รปู ทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool เป็นการศึกษาการวาดรูปทรงเรขาคณติ เชน่ สีเ่ หล่ยี ม ส่เี หลีย่ ม
มมุ โคง้ วงกลม วงรี ด้วยเครอ่ื งมือในกลุ่ม Shape Tool

ผู้จัดทาหวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ ว่า เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1
ชุด “วาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก” ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 โรงเรียนวัชรวิทยา เลม่ น้ี จะเปน็ ประโยชน์
ตอ่ นักเรียน ให้นักเรยี นได้เรียนรู้อยา่ งมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และตามความสามารถของนักเรียน
ตลอดจนพฒั นาการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ใหม้ ีคณุ ภาพตามวัตถุประสงค์ของหลกั สูตร

ขอขอบพระคุณท่านผอู้ านวยการจานง อินทพงษ์ ที่ให้คาแนะนา สนบั สนนุ ในการจัดทา
เอกสารประกอบการเรยี นเล่มนีด้ ว้ ยดีตลอดมา ขอบคุณผู้เชีย่ วชาญและคณะครโู รงเรยี นวัชรวิทยา
ทุกทา่ นทใี่ ห้ข้อเสนอแนะในการปรบั ปรุงเนอ้ื หาสาระ และการตรวจทานเอกสารจนงานสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สมติ านันต์ สขุ มาก
ครชู านาญการโรงเรียนวชั รวทิ ยา

สารบัญ ข

เรอื่ ง หนา้

คานา ก
สารบญั ข
สารบญั ภาพ ค
คาแนะนาการใชเ้ อกสารประกอบการเรียน ง
หน่วยที่ 4 การวาดรปู ทรงเรขาคณติ ดว้ ย Shape Tool 1
3
แบบทดสอบกอ่ นการเรยี นรู้ 6
การวาดส่เี หล่ยี มดว้ ย Rectangle Tool 6
การวาดส่ีเหลี่ยมมุมโค้งดว้ ย Rounded Rectangle Tool 8
การวาดวงกลม/วงรดี ว้ ย Ellipse Tool 8
การวาดรปู หลายเหลี่ยมด้วย Polygon Tool 10
การวาดดาวดว้ ย Star Tool 11
การวาดแสงสะทอ้ นด้วย Flare Tool 12
สรปุ 13
กจิ กรรมหนว่ ยท่ี 4 13
16
- กจิ กรรมที่ 3 ธงชาติประเทศสมาชกิ อาเซียน 21
- กจิ กรรมท่ี 4 แตงโมหวานฉา่ 22
แบบฝึกหดั ที่ 4 25
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 26
บรรณานุกรม 27
ภาคผนวก 28
เฉลยแบบทดสอบหลงั การเรยี นรู้ 29
แนวการตอบแบบฝึกหดั ที่ 4
เฉลยแบบทดสอบหลังการเรยี นรู้

สารบัญภาพ ค

ภาพ หน้า

4.1 การวาดสีเ่ หลย่ี มดว้ ย Rectangle Tool 6
4.2 การวาดส่ีเหล่ียมมุมโคง้ ด้วย Rounded Rectangle Tool 7
4.3 การเพ่มิ ความโค้งของมมุ 7
4.4 การลดความโคง้ ของมุม 7
4.5 การวาดวงกลม/วงรีดว้ ย Ellipse Tool 8
4.6 การวาดรูปหลายเหลีย่ มด้วย Polygon Tool 9
4.7 การเพมิ่ จานวนด้าน 9
4.8 การลดจานวนดา้ น 9
4.9 การวาดดาวดว้ ย Star Tool 10
4.10 การเพิ่มหรือลดจานวนแฉกดาว 10
4.11 การวาดแสงสะท้อนดว้ ย Flare Tool 11
4.12 การขยายวงรศั มีแสงให้กวา้ งขนึ้ 11คาแนะนาการใชเ้ อกสารประกอบการเรยี น

เอกสารประกอบการเรยี น รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ 1 ชดุ “วาดภาพดว้ ยโปรแกรม
กราฟิก” ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยี นวชั รวิทยา จดั ทาขน้ึ เพอื่ ใชป้ ระกอบการเรียนรู้ในกล่มุ สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์) ระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 เป็นเอกสาร
ทีน่ ักเรียนใชป้ ระกอบการเรียน ซง่ึ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนการเรยี นรู้ เน้ือหาทม่ี ีภาพประกอบ
แบบฝกึ หัด แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ โดยมีข้นั ตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียนดังตอ่ ไปนี้

1. ศกึ ษาสาระการเรยี นรู้ สาระสาคญั ผลการเรยี นรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้
และกระบวนการเรยี นรู้

2. ทาแบบทดสอบกอ่ นการเรียนร้เู พื่อทดสอบความรูข้ องนักเรียนก่อนทจ่ี ะศึกษาเนื้อหา
3. ศกึ ษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรยี นตามกระบวนการเรยี นรู้จนเขา้ ใจ
4. ฝึกกจิ กรรมการเรยี นรู้ตามขั้นตอน และทาแบบฝกึ หัดทบทวนทกุ กจิ กรรมท่ีกาหนดให้
จนครบ
5. กรณีท่ีนักเรยี นตอบคาถามผดิ ใหก้ ลับไปศกึ ษาเน้ือหาเดิมอีกครั้ง แลว้ แก้ไขคาตอบท่ผี ิด
ให้ถกู กอ่ นท่จี ะศึกษาเนื้อหาใหม่
6. เม่ือศกึ ษาครบทุกขั้นตอนแลว้ ใหท้ าแบบทดสอบหลงั การเรียนรู้ เพ่ือทดสอบความรู้
ความเข้าใจ แลว้ ตรวจคาตอบจากเฉลย
7. นักเรยี นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดแู นวการตอบแบบฝึกหดั รวมท้งั
เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ และห้ามลอกเพื่อน เพราะจะทาให้นักเรยี นไม่ประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนตามเอกสารประกอบการเรียน

สาระการเรยี นรู้

1. การวาดรูปทรงเรขาคณิตดว้ ยกล่มุ เครอ่ื งมือ Shape Tool

สาระสาคญั

ในโปรแกรม Adobe Illustrator มเี ครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool สาหรบั ใชว้ าดรปู ทรง
เรขาคณติ สาเรจ็ รูป ให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เชน่ รปู ส่ีเหล่ียมมมุ โคง้ รูปสเ่ี หล่ยี มมุมฉาก
รปู วงกลม รปู วงรี รปู ดาว และแสงสะท้อน

ผลการเรยี นรู้

รู้และเขา้ ใจ วธิ กี ารวาดรปู ทรงเรขาคณติ ดว้ ยกลุ่มเครือ่ งมอื Shape Tool

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1. อธิบายหน้าท่ีของเคร่ืองมือท่ีใช้วาดรปู ทรงเรขาคณิตได้
2. วาดรปู ทรงเรขาคณิตดว้ ยกล่มุ เครื่องมือ Shape Tool ได้

กระบวนการเรียนรู้

1. กิจกรรมในช้นั เรยี น ปฏบิ ตั ิตามแผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 5
2. กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง

2.1 ทาแบบทดสอบก่อนการเรยี นร้หู นว่ ยที่ 4
การวาดรูปทรงเรขาคณติ ดว้ ย Shape Tool

2.2 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 4
การวาดรปู ทรงเรขาคณติ ด้วย Shape Tool

2

2.3 ทากจิ กรรมหนว่ ยที่ 4
- กจิ กรรมที่ 3 ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซยี น
- กิจกรรมท่ี 4 แตงโมหวานฉ่า

2.4 ทาแบบฝกึ หัดหนว่ ยท่ี 4
- แบบฝึกหัดท่ี 4 การวาดรูปทรงเรขาคณติ ด้วย Shape Tool

2.5 ทาแบบทดสอบหลังการเรียนร้หู นว่ ยที่ 4 การวาดรูปทรงเรขาคณิตดว้ ย
Shape Tool

ทาแบบทดสอบกอ่ นการเรียนรู้
หน้าที่ 3-5 ก่อนนะคะ

3

แบบทดสอบกอ่ นการเรียนรู้
การวาดรปู ทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool
รายวิชาคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 รหสั วิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน

คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรียนทาเคร่ืองหมาย X ตวั อกั ษรหน้าคาตอบทีถ่ กู ต้องทสี่ ดุ

1. วาดรูปสเี่ หลย่ี มมุมโคง้ ไดจ้ ากข้อใด

ก. Rounded Rectangle Tool
ข. Rectangular Grid Tool
ค. Line Segment Tool
ง. Ellipse Tool
2. วาดรปู วงรี ได้จากข้อใด
ก. Polar Grid Tool
ข. Polygon Tool
ค. Ellipse Tool
ง. Arc Tool
3. วาดรูปวงรศั มี ไดจ้ ากข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Polar Grid Tool
ค. Polygon Tool
ง. Flare Tool
4. วาดรูปสามเหล่ียม ไดจ้ ากข้อใด
ก. Arc Tool
ข. Ellipse Tool
ค. Polygon Tool
ง. Rounded Rectangle Tool

4

5. รปู ใชเ้ คร่ืองมอื ขอ้ ใดวาด
ก. Rectangle Tool
ข. Star Tool
ค. Polygon Tool
ค. Ellipse Tool

6. ข้อใดคือวธิ วี าดรปู 9 เหลีย่ ม ที่ถูกต้อง
ก. ใชเ้ ครอ่ื งมือ Star Tool วาดพร้อมกดคีย์ 
ข. ใช้เครอื่ งมอื Polygon Tool วาดพรอ้ มกดคยี ์ 
ค. ใช้เครื่องมอื Rectangle วาดพรอ้ มกดคีย์ 
ง. ใช้เครื่องมือ Flare Tool วาดพร้อมกดคยี ์ 

7. ขอ้ ใดเป็นวธิ กี ารลดความโค้งของมมุ รปู สเี่ หล่ยี มมุมโคง้
ก. ขณะวาดใหก้ ดคีย์  จนไดค้ วามโค้งตามต้องการ
ข. ขณะวาดใหก้ ดคยี ์  จนได้ความโค้งตามต้องการ
ค. ขณะวาดให้กดคยี ์  จนได้ความโค้งตามต้องการ
ง. ขณะวาดให้กดคยี ์  จนไดค้ วามโค้งตามต้องการ

8. ขอ้ ใดคือวธิ วี าดดาว 8 แฉก ท่ถี ูกต้อง
ก. ใชเ้ ครือ่ งมือ Ellipse วาดพรอ้ มกดคยี ์ 
ข. ใชเ้ คร่ืองมือ Star Tool วาดพร้อมกดคยี ์ 
ค. ใช้เคร่ืองมือ Polygon Tool วาดพร้อมกดคยี ์ 
ง. ใชเ้ ครอ่ื งมอื Ellipse Tool วาดพร้อมกดคยี ์ 

5

9. จากรปู หนา้ ของสนุ ขั ใช้เครื่องมือข้อใดวาด

ก. Rounded Rectangle Tool
ข. Rectangle Tool
ค. Polygon Tool
ง. Ellipse Tool
10. จากรูป จมกู โดเรมอน ใชเ้ ครือ่ งมือข้อใดวาด

ก. Rounded Rectangle Tool
ข. Rectangle Tool
ค. Polygon Tool
ง. Ellipse Tool

6

การวาดรปู ทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool

4.1 การวาดสเี่ หลย่ี มด้วย Rectangle Tool

1) คลกิ เครื่องมือ Rectangle Tool
2) คลิกลากบนอาร์ตบอร์ด ตามตาแหนง่ และขนาดท่ีต้องการ

- ถา้ กดคยี ์ Shift คา้ งไว้ขณะทวี่ าดจะเปน็ สเี่ หลย่ี มจตรุ สั
- ถา้ กดคยี ์ Alt คา้ งไว้ จะทาให้จดุ เรม่ิ ต้นท่คี ลิกถกู ยึดเป็นจุดศูนยก์ ลางของภาพ

ดังภาพ 4.1

วาดโดยกดคีย์ Shift กดคีย์ Alt

ภาพ 4.1 การวาดส่เี หล่ียมด้วย Rectangle Tool

4.2 การวาดส่ีเหลย่ี มมุมโค้งด้วย Rounded Rectangle Tool

1) คลกิ เครื่องมือ Rounded Rectangle Tool
2) คลิกลากบนอาร์ตบอร์ด ตามตาแหน่งและขนาดท่ตี ้องการ

- ถา้ กดคยี ์ Shift ค้างไว้ขณะทีว่ าดจะเปน็ ส่เี หลย่ี มมมุ โคง้ จตุรัส
- ถา้ กดคยี ์ Alt ค้างไว้ จะทาใหจ้ ดุ เรมิ่ ตน้ ทค่ี ลิกถูกยดึ เป็นจุดศูนยก์ ลางของภาพ

7

กดคีย์ Shift กดคีย์ Alt

ภาพ 4.2 การวาดสี่เหล่ียมมุมโคง้ ด้วย Rounded Rectangle Tool

- กดคยี ์  หรอื  ขณะลาก จะเป็นการเพม่ิ หรือลดความโคง้ ของมมุ

วาดปกติ กดคยี ์ 

ภาพ 4.3 การเพ่มิ ความโคง้ ของมุม

กดคีย์ 

ภาพ 4.4 การลดความโคง้ ของมุม

8

4.3 การวาดรปู วงกลม/วงรีดว้ ย Ellipse Tool

1) คลกิ เครื่องมือ Ellipse Tool
2) คลิกลากบนอารต์ บอรด์ ตามตาแหนง่ และขนาดที่ต้องการ

- ถ้ากดคยี ์ Shift ค้างไว้ขณะทว่ี าดจะเป็นวงกลม
- ถา้ กดคีย์ Alt ค้างไว้ จะทาใหจ้ ุดเร่ิมต้นท่คี ลิกถูกยดึ เป็นจดุ ศูนย์กลางของภาพ

วาดปกติ กดคยี ์ Shift กดคีย์ Alt

ภาพ 4.5 การวาดวงกลม/วงรดี ้วย Ellipse Tool

4.4 การวาดรูปหลายเหลยี่ มดว้ ย Polygon Tool

1) คลิกเคร่ืองมือ Polygon Tool
2) คลิกลากบนอารต์ บอรด์ ตามตาแหน่งและขนาดทตี่ ้องการ

- ถ้ากดคยี ์ Shift คา้ งไว้ขณะที่วาดจะบังคบั รปู ไม่ให้หมนุ ตามแนวการคลิกลาก
- กดคีย์  หรือ  ขณะลาก จะเปน็ การเพม่ิ หรือลดจานวนด้าน

9

วาดปกติ กดคยี ์ Shift

ภาพ 4.6 การวาดรปู หลายเหล่ยี มดว้ ย Polygon Tool

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 4.7 การเพม่ิ จานวนดา้ น

วาดปกติ กดคีย์ 

ภาพ 4.8 การลดจานวนด้าน

10

4.4 การวาดรูปดาวดว้ ย Star Tool

1) คลิกเครื่องมือ Star Tool
2) คลิกลากบนอารต์ บอรด์ ตามตาแหน่งและขนาดทีต่ ้องการ
- ถา้ กดคีย์ Alt ค้างไวข้ ณะท่ีวาดจะทาให้แฉกดา้ นตรงข้ามอยูใ่ นแนวเส้นตรงเดียวกนั
- ถา้ กดคีย์ Shift ค้างไว้ขณะทว่ี าดจะบงั คับรูปไม่ให้หมนุ ตามแนวการคลิกลาก
- กดคยี ์  หรอื  ขณะลาก จะเปน็ การเพิม่ หรือลดจานวนแฉกดาว

วาดปกติ กดคยี ์ Shift กดคยี ์ Alt

ภาพ 4.9 การวาดดาวด้วย Star Tool

วาดปกติ กดคีย์  กดคยี ์ 

ภาพ 4.10 การเพม่ิ หรอื ลดจานวนแฉกดาว

11

4.6 การวาดแสงสะท้อนด้วยเคร่ืองมอื Flare Tool

1) คลกิ เครื่องมือ Flare Tool
2) คลกิ ลากบนอารต์ บอรด์ ตามตาแหน่งและขนาดทตี่ ้องการ

ภาพ 4.11 การวาดแสงสะท้อนดว้ ย Flare Tool

- ถา้ กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ขณะทีว่ าดจะขยายวงรัศมีแสงให้กว้างขึ้น
- กดคีย์  หรอื  ขณะลาก จะเป็นการเพ่ิมหรือลดจานวนเส้นรศั มแี สง

วาดปกติ กดคยี ์ Ctrl

ภาพ 4.12 การขยายวงรัศมีแสงใหก้ ว้างขึ้น

12

สรปุ

เครือ่ งมือในกลุ่ม Shape Tool ใช้สาหรบั การวาดรูปทรงเรขาคณติ ถา้ จะวาดสเ่ี หลย่ี ม
ต้องใช้ Rectangle Tool วาดสเ่ี หลยี่ มมุมโค้งใช้ Rounded Rectangle Tool วาดวงกลมหรอื วงรี
ใช้ Ellipse Tool วาดรูปหลายเหล่ียมใช้ Polygon Tool วาดรูปดาวใช้ Star Tool และ
วาดแสงสะท้อนใช้ Flare Tool

ฝึกวาดรปู ในกจิ กรรมท่ี 3-4
กอ่ นนะคะนักเรยี น

13

กิจกรรมที่ 3
ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
รายวชิ าคอมพิวเตอรก์ ราฟิก 1 รหสั วิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

คาช้ีแจง ให้นักเรยี นศึกษา และฝกึ ปฏบิ ัตดิ งั นี้ (15 คะแนน)
1. วาดธงชาตปิ ระเทศสมาชิกอาเซยี น จานวน 3 ประเทศ โดยวาดธงชาตไิ ทย 1 ประเทศ และ
เลอื กวาดอีก 2 ประเทศ

ลาว ไทย บรูไน
กัมพชู า อินโดนเี ซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ มาเลยี เซีย เวียดนาม
สิงคโปร

14

2. สรา้ งอาร์ตบอรด์ ใหม่ โดยเลอื กคาส่งั File --> New
3. กาหนดคา่ ต่างๆ ดังนี้

1) ชอ่ ง Name ใหพ้ มิ พช์ ื่อไฟล์ Flag แลว้ ตามดว้ ยเลขที่ เชน่ เลขท่ี 1 ใหต้ ง้ั ช่ือไฟล์ Flag01
2) ช่อง New Document Profile ใหค้ ลิกเลือก Print
3) ช่อง Number of Artboards ให้ใส่ 1
4) ช่อง Size ใหเ้ ลอื กขนาดของอารต์ บอร์ดเปน็ A4
5) ท่ี Orientation ใหเ้ ลือกแนวการวางอารต์ บอร์ดแนวตั้ง คลิก OK
6) คลิกขวาบนอาร์ตบอรด์ เลือกคาส่งั Show Grid
4. วาดธงชาติไทย โดยคลิกเลือกเคร่ืองมือ Rectangle Tool วาดรปู สีเ่ หลี่ยมผืนผา้ สีขาว
บนอารต์ บอร์ด

5. ใช้ Rectangle Tool วาดรูปสีเ่ หล่ียมผนื ผา้ สนี า้ เงิน

6. ใช้ Rectangle Tool วาดรูปส่ีเหลยี่ มผืนผ้าสแี ดง 2 รปู วาดด้านบนสดุ และล่างสุด

15

7. ใช้ Selection Tool คลกิ ลากวาดเลอื กธงชาติไทยท้งั หมด แล้วคลิกขวาเลือกคาสั่ง Group
เพอ่ื รวมอ็อบเจกต์ท้ังหมดใหเ้ ปน็ ชิ้นเดยี วกนั

8. เลือกวาดธงชาตปิ ระเทศสมาชกิ อาเซยี นอีก 2 ประเทศ
9. จดั เรียงธงชาตพิ ร้อมพมิ พ์ชอื่ ประเทศให้สวยงามเหมาะสม
9. บนั ทึกไฟล์งานใส่สือ่ บนั ทึกขอ้ มลู แลว้ สง่ ครูทา้ ยชว่ั โมง

16

กิจกรรมท่ี 4
แตงโมหวานฉ่า
รายวิชาคอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1 รหสั วชิ า ง 20222
กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

คาชแ้ี จง ให้นักเรยี นศกึ ษา และฝกึ ปฏิบตั ดิ ังน้ี (15 คะแนน)

1. สรา้ งอาร์ตบอรด์ ใหม่ โดยเลือกคาสง่ั File --> New
2. กาหนดคา่ ต่างๆ ดังนี้

1) ช่อง Name ใหพ้ มิ พช์ อื่ ไฟล์ Melon แล้วตามด้วยเลขท่ี เช่น เลขที่ 1 ให้ต้ังช่อื ไฟล์
Melon01

2) ชอ่ ง New Document Profile ให้คลิกเลือก Print
3) ชอ่ ง Number of Artboards ให้ใส่ 1
4) ชอ่ ง Size ให้เลือกขนาดของอารต์ บอร์ดเป็น A4
5) ที่ Orientation ใหเ้ ลอื กแนวการวางอาร์ตบอร์ดแนวนอน คลิก OK
3. คลิกเลือกเคร่อื งมือ Ellipse Tool วาดรูปวงกลมบนอาร์ตบอรด์ โดยกดคีย์ Shift ค้างไว้
แลว้ ลากเมาสว์ าดวงกลม 1 วง
4. เลือกสีบน Control Panel โดยใสส่ ี Fill = สเี ขยี ว และสี Stroke = ไม่เติมสี

สี Fill สี Stroke

17

5. ใช้ Selection Tool คลกิ เลอื กออ็ บเจกต์รปู วงกลม

6. ใช้ Scissors Tool คลิกจดุ ท่ี 1 และ จดุ ท่ี 2

12

7. ใช้ Selection Tool คลกิ ลากเลือกอ็อบเจกต์สว่ นบน แลว้ กดปุม่ Delete

8. คดั ลอกอ็อบเจกต์ครง่ึ วงกลมสเี ขียวขนึ้ มาอกี 1 ชนิ้ โดยใช้ Selection Tool เลอื กที่
ออ็ บเจกตส์ เี ขยี ว

- คลิกคาสงั่ Edit --> Copy (กดคีย์ Ctrl + C)
- คลกิ คาส่ัง Edit --> Paste in Front (กดคยี ์ Ctrl + F)

18

9. เปล่ยี นสีอ็อบเจกต์ที่คัดลอกมาใหเ้ ปน็ สขี าวแลว้ ปรบั ขนาดอ็อบเจกตส์ ีขาวใหเ้ ล็กกว่าสเี ขยี ว
เล็กนอ้ ย โดยใช้เครอ่ื งมือ Free Tramform คลิกปรับขนาดตามความเหมาะสม

10. คดั ลอกอ็อบเจกต์สีขาว 1 ช้นิ ตามข้ันตอนข้อท่ี 8 แล้วเปลยี่ นเปน็ สแี ดงหรือสเี หลือง
ปรบั ขนาดตามความเหมาะสม

11. รวมกลุม่ อ็อบเจกต์ โดยใช้ Selection Tool ลากวาดเพ่ือเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมด
แล้วเลอื กคาสั่ง Object--> Group หรือกดคีย์ Ctrl + G หรอื คลกิ เมาสข์ วา แล้วเลือกคาสง่ั Group

19

เกอื บจะเปน็ แตงโมแล้ว
ขาดอะไรไปนะเด็กๆ ?

เมลด็ แตงโมครบั

รอยฟนั กดั ดว้ ย
ใชม่ ั้ยคะ่ ?

20

12. สรา้ งรอยกดั โดยใชเ้ คร่ืองมอื Eraser Tool คลกิ ลากค้างผ่านชน้ิ แตงโม เพื่อลบให้เปน็
รอยกัด

13. วาดเมล็ดแตงโม โดยใชเ้ ครือ่ งมือ Ellipse Tool หลังจากนั้นให้รวมกล่มุ ออ็ บเจกต์
14. ใชพ้ าเนล Symbol ตกแต่งเพิ่มเตมิ ตามจินตนาการของนกั เรยี น โดยคลกิ คาสัง่ Window -->
Symbol
15. บันทึกไฟล์ลงในสื่อบนั ทึกข้อมลู โดยใชค้ าสง่ั File --> Save กาหนดรปู แบบไฟล์เป็น *.Ai

ตอ้ งบันทึกไฟล์บอ่ ยๆ
เพอ่ื ปอ้ งกนั ขอ้ มลู สญู หายค่ะ

21

แบบฝึกหดั ที่ 4
การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1 รหัสวิชา ง 20222
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี

คาชแ้ี จง ให้นักเรยี นบอกชื่อและหน้าทข่ี องเครื่องมือต่อไปน้ี (3 คะแนน)

เคร่ืองมือ ชื่อ หน้าท่ี
………………………………………………………………..
1. …………………………….

2. ……………………………. ………………………………………………………………..

3. ……………………………. ………………………………………………………………..

4. ……………………………. ………………………………………………………………..

5. ……………………………. ………………………………………………………………..
6. ……………………………. ………………………………………………………………..

22

แบบทดสอบหลงั การเรยี นรู้
การวาดรปู ทรงเรขาคณิตดว้ ย Shape Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1 รหสั วิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี

จานวน 10 ขอ้ 10 คะแนน

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย X ตัวอกั ษรหนา้ คาตอบที่ถกู ต้องทส่ี ดุ

1. วาดรูปวงรศั มี ได้จากข้อใด
ก. Line Segment Tool
ข. Polar Grid Tool
ค. Polygon Tool
ง. Flare Tool

2. วาดรูปวงรี ได้จากข้อใด
ก. Polar Grid Tool
ข. Polygon Tool
ค. Ellipse Tool
ง. Arc Tool

3. วาดรูปสเี่ หล่ียมมมุ โคง้ ได้จากข้อใด

ก. Rounded Rectangle Tool
ข. Rectangular Grid Tool
ค. Line Segment Tool
ง. Ellipse Tool

23

4. วาดรปู ใชเ้ ครื่องมอื ข้อใด

ก. Rectangle Tool

ข. Star Tool

ค. Polygon Tool

ค. Ellipse Tool

5. วาดรปู สามเหล่ียม ได้จากขอ้ ใด

ก. Arc Tool

ข. Ellipse Tool

ค. Polygon Tool

ง. Rounded Rectangle Tool

6. ข้อใดคือวิธีวาดดาว 8 แฉก ทถ่ี ูกต้อง

ก. ใชเ้ ครอ่ื งมือ Ellipse วาดพรอ้ มกดคีย์ 

ข. ใช้เคร่ืองมอื Star Tool วาดพรอ้ มกดคยี ์ 

ค. ใชเ้ ครอ่ื งมอื Polygon Tool วาดพรอ้ มกดคีย์ 

ง. ใช้เครอื่ งมอื Ellipse Tool วาดพรอ้ มกดคยี ์ 

7. ขอ้ ใดคือวธิ วี าดรูป 9 เหลยี่ ม ท่ีถกู ต้อง

ก. ใชเ้ ครื่องมือ Star Tool วาดพรอ้ มกดคีย์ 

ข. ใชเ้ ครือ่ งมือ Polygon Tool วาดพรอ้ มกดคีย์ 

ค. ใช้เครอ่ื งมือ Rectangle วาดพรอ้ มกดคยี ์ 

ง. ใช้เครือ่ งมือ Flare Tool วาดพรอ้ มกดคีย์ 

8. ข้อใดเปน็ วิธกี ารลดความโค้งของมมุ รูปสีเ่ หลย่ี มมุมโคง้

ก. ขณะวาดให้กดคยี ์  จนไดค้ วามโคง้ ตามต้องการ

ข. ขณะวาดให้กดคยี ์  จนไดค้ วามโค้งตามต้องการ

ค. ขณะวาดให้กดคีย์  จนไดค้ วามโคง้ ตามต้องการ

ง. ขณะวาดให้กดคยี ์  จนไดค้ วามโค้งตามต้องการ

24

9. จากรูป จมกู ของโดเรมอน ใชเ้ ครื่องมืออะไรวาด

ก. Rounded Rectangle Tool
ข. Rectangle Tool
ค. Polygon Tool
ง. Ellipse Tool
10. จากรูป หนา้ ของสนุ ขั ใช้เครื่องมืออะไรวาด

ก. Rounded Rectangle Tool

ข. Rectangle Tool

ค. Polygon Tool ตรวจเฉลย
ง. Ellipse Tool ภาคผนวกหน้าท่ี 29

นะคะเพือ่ นๆ

บรรณานกุ รม

ชลมารค พนั ธ์ุสมบตั ิ. (2550). คู่มือการใชง้ าน ILLUSTRATOR CS3 (ฉบบั เรียนลดั เป็นเรว็ ).
กรุงเทพฯ : ซสั เซส มเี ดีย.

ดนุพล กิ่งสุคนธ์. (2551). วาดภาพและสร้างงานกราฟกิ ด้วย Illustrator CS3 ฉบับปรับปรงุ ใหม่
2008-2009. กรงุ เทพฯ : ไอดีซฯี .

บญุ ญาดา ช้อนขนุ ทด. (2552). วาดภาพกราฟกิ ด้วย Illustrator CS4. กรงุ เทพฯ : โปรวชิ นั่ .
บญุ ญาดา ชอ้ นขนุ ทด และคณะ. (2553). Insight Illustrator CS5 ฉบบั สมบรู ณ์. กรงุ เทพฯ :

โปรวิช่นั .
ปยิ ะ นากสงค.์ (2555). การใชโ้ ปรแกรมกราฟิกลายเสน้ ด้วย Illustrator เวอรช์ ่ัน CS4.

กรงุ เทพฯ : ซสั เซส มีเดีย.
ภัททริ า เหลอื งวลิ าศ. (2552). ออกแบบและสรา้ งงานกราฟิกดว้ ย Illustrator CS4. กรุงเทพฯ :

ซเี อด็ ยเู คชน่ั .
วสนั ต์ พ่งึ พลู ผล. (2554). คูม่ อื Illustrator CS4 ฉบบั สมบูรณ์. กรงุ เทพฯ : ไอดซี ีฯ.
วันชยั แซเ่ ตีย. (2554). Illustrator CS5 จากมอื ใหม.่ .สู่มือเซียน. กรุงเทพฯ : ซอฟทเ์ พรส.
สกล คาปันนา. (2554). เร่ิมตน้ สร้างงานกราฟกิ เวคเตอร์ดว้ ย IllustratorCS5. กรงุ เทพฯ :

ซสั เซส มีเดีย.
อาภา กลุ ธรรมโยธนิ . (2549). การใชโ้ ปรแกรมกราฟกิ ส์. กรงุ เทพฯ : ศนู ยส์ ่งเสริมอาชวี ศึกษา.

26

ภาคผนวก

27

เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรยี นรู้
การวาดรปู ทรงเรขาคณิตดว้ ย Shape Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1 รหสั วิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. ก 2. ค 3. ง 4. ค 5. ข 6. ข 7. ข 8. ข 9. ก 10. ง

ศึกษาเนอื้ หาก่อนนะคะ
จะได้เขา้ ใจมากข้ึน

28

แนวการตอบแบบฝึกหัดที่ 4
การวาดรูปทรงเรขาคณิตดว้ ย Shape Tool
รายวิชาคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 รหสั วชิ า ง 20222
กลุ่มสาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

เครื่องมือ ชอื่ หนา้ ที่
1. Rounded Rectangle ใช้วาด รปู สีเ่ หล่ยี มมมุ โคง้
Tool
2. ใช้วาด รูปหลายเหลี่ยม
Polygon Tool

3. Rectangle Tool ใช้วาด รูปสีเ่ หลยี่ ม

4. Ellipse Tool ใชว้ าด รปู วงกลม/วงรี

5. Star Tool ใชว้ าด รปู ดาว

6. Flare Tool ใช้วาด แสงสะทอ้ น

29

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้
การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Shape Tool
รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ 1 รหสั วิชา ง 20222
กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. ง 2. ค 3. ก 4. ข 5. ค 6. ข 7. ข 8. ข 9. ง 10. ก

รางวัลสาหรับคนเกง่
เลือกนอ้ งหมาไป 1 ตวั

นะคะ

โรงเรียนวชั รวิทยา
อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร


Click to View FlipBook Version