The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เริ่มต้นกับ Adebe Illustrator

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samitanan Sukmak, 2019-11-23 02:31:57

unit2

เริ่มต้นกับ Adebe Illustrator

คำนำ

เอกสารประกอบการเรยี น รายวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 1 ชดุ “วาดภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก” ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยี นวชั รวทิ ยา จัดทาข้นึ เพอ่ื ใชแ้ ก้ปญั หาและพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 โดยจดั ทาขึน้
จากประสบการณ์การสอน ซ่งึ ผูส้ อนได้รวบรวมปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้นึ ในระหวา่ ง
ทาการสอน จดั ทาเปน็ นวตั กรรมประเภทเอกสารประกอบการเรยี น ผจู้ ัดทาไดศ้ ึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ตารา ความรูเ้ กย่ี วกบั คอมพิวเตอร์กราฟิกและเอกสารอื่นๆ ทเ่ี กีย่ วขอ้ ง เพ่ือใหเ้ กิดความรู้
ความเขา้ ใจที่ชัดเจนและถกู ต้องตามหลักวิชาเกย่ี วกบั เอกสารประกอบการเรยี น ซ่ึงมีกิจกรรม
การเรยี นร้อู ยา่ งหลากหลาย ส่งเสรมิ ใหน้ ักเรียนอ่าน คิด วเิ คราะห์ และเปน็ กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรยี นเป็นสาคญั

เอกสารประกอบการเรียนดังกลา่ ว ไดใ้ ห้ผเู้ ช่ยี วชาญตรวจสอบความถกู ต้อง และผา่ นการหา
ประสิทธิภาพมาแล้ว ผลคอื นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้นึ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากข้นึ

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิ าคอมพิวเตอร์กราฟกิ 1 ชดุ “วาดภาพด้วยโปรแกรม
กราฟิก” ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยี นวชั รวิทยา มที ง้ั หมด 10 หน่วย สาหรบั หนว่ ยที่ 2 เรมิ่ ต้นกบั
Adobe Illustrator เป็นการศกึ ษาความสามารถของ Adobe Illustrator ส่วนประกอบต่างๆ
ในโปรแกรม Adobe Illustrator การสรา้ งไฟลง์ านใหม่ การบนั ทึกไฟล์ มุมมองและการวดั ระยะ

ผู้จดั ทาหวังเป็นอยา่ งยิ่งวา่ เอกสารประกอบการเรียน รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1
ชดุ “วาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟกิ ” ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยี นวชั รวิทยา เลม่ น้ี จะเปน็ ประโยชน์
ตอ่ นักเรียน ใหน้ ักเรียนได้เรยี นรอู้ ยา่ งมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และตามความสามารถของนกั เรยี น
ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ใหม้ คี ณุ ภาพตามวัตถุประสงค์ของหลกั สตู ร

ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการจานง อนิ ทพงษ์ ทใ่ี หค้ าแนะนา สนบั สนนุ ในการจดั ทา
เอกสารประกอบการเรยี นเล่มน้ีด้วยดตี ลอดมา ขอบคุณผเู้ ช่ยี วชาญและคณะครูโรงเรียนวัชรวทิ ยา
ทกุ ท่านทีใ่ หข้ ้อเสนอแนะในการปรบั ปรุงเนือ้ หาสาระ และการตรวจทานเอกสารจนงานสาเร็จลลุ ว่ ง
ไปดว้ ยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สมติ านันต์ สขุ มาก
ครูชานาญการโรงเรยี นวัชรวทิ ยา

สำรบัญ ข

เรอื่ ง หนำ้

คานา ก
สารบญั ข
สารบญั ภาพ ค
คาแนะนาการใชเ้ อกสารประกอบการเรยี น ง
หน่วยท่ี 2 เริม่ ตน้ กับ Adobe Illustrator 1
3
แบบทดสอบกอ่ นการเรยี นรู้ 6
ความสามารถของ Adobe Illustrator 6
การเรียกใช้โปรแกรม 7
สว่ นประกอบของ Adobe Illustrator 10
การจดั การเกย่ี วกบั ไฟล์ 14
มุมมองการทางาน 16
การวัดระยะ 18
สรุป 20
แบบฝกึ หัดท่ี 2.1 23
แบบฝกึ หัดที่ 2.2 25
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 28
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก 30
เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 31
แนวการตอบแบบฝกึ หัดที่ 2.1 34
แนวการตอบแบบฝึกหดั ที่ 2.2 36
เฉลยแบบทดสอบหลังการเรยี นรู้

สำรบัญภำพ ค

ภำพ หน้ำ

2.1 วธิ กี ารเรยี กใชโ้ ปรแกรม Adobe Illustrator 7
2.2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Adobe Illustrator 7
2.3 การแบ่งกลุม่ เครื่องมือในกล่องเครอ่ื งมอื 9
2.4 วิธีการสรา้ งไฟลง์ านใหม่ 11
2.5 วธิ ีการบันทกึ ไฟลไ์ ฟล์ 12
2.6 วิธกี ารบนั ทกึ ไฟล์แบบเปลี่ยนเวอร์ช่ัน 13
2.7 วิธกี ารเปดิ ไฟลง์ านที่สรา้ งไว้ 14
2.8 การยอ่ /ขยายด้วยพาเนล Navigator 15
2.9 วิธเี ปล่ียนหน่วยวดั บนไม้บรรทัด 16
2.10 วธิ ีแสดง/ซอ่ นเส้นกริด 17
2.11 การวัดระยะทางและมุม 18คำแนะนำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรยี น

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟิก 1 ชุด “วาดภาพดว้ ยโปรแกรม
กราฟิก” ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยี นวชั รวิทยา จดั ทาขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระ
การเรียนรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เปน็ เอกสาร
ทน่ี ักเรยี นใช้ประกอบการเรยี น ซึง่ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนการเรยี นรู้ เน้ือหาที่มีภาพประกอบ
แบบฝกึ หัด แบบทดสอบหลังการเรยี นรู้ โดยมีข้ันตอนการใชเ้ อกสารประกอบการเรียนดังตอ่ ไปนี้

1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ สาระสาคญั ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้
และกระบวนการเรยี นรู้

2. ทาแบบทดสอบก่อนการเรียนรเู้ พือ่ ทดสอบความรู้ของนกั เรยี นก่อนทจี่ ะศกึ ษาเน้ือหา
3. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรยี นตามกระบวนการเรยี นรู้จนเข้าใจ
4. ฝึกกจิ กรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอน และทาแบบฝึกหัดทบทวนทุกกจิ กรรมท่ีกาหนดให้
จนครบ
5. กรณีทน่ี กั เรยี นตอบคาถามผิดให้กลับไปศกึ ษาเนื้อหาเดิมอีกครงั้ แลว้ แก้ไขคาตอบท่ีผิด
ให้ถูกก่อนทจ่ี ะศึกษาเนอ้ื หาใหม่
6. เม่อื ศกึ ษาครบทกุ ขน้ั ตอนแลว้ ให้ทาแบบทดสอบหลังการเรยี นรู้ เพือ่ ทดสอบความรู้
ความเขา้ ใจ แลว้ ตรวจคาตอบจากเฉลย
7. นักเรียนต้องมีความซ่ือสัตยต์ ่อตนเอง โดยไมเ่ ปิดดูแนวการตอบแบบฝึกหดั รวมทง้ั
เฉลยแบบทดสอบหลงั การเรยี นรู้ และหา้ มลอกเพ่ือน เพราะจะทาให้นักเรยี นไมป่ ระสบผลสาเร็จ
ในการเรยี นตามเอกสารประกอบการเรยี น

สำระกำรเรียนรู้

1. ความสามารถของ Adobe Illustrator
2. ส่วนประกอบตา่ งๆ ในโปรแกรม Adobe Illustrator
3. การสร้างไฟลง์ านใหม่
4. การบันทึกไฟล์
4. มมุ มองและการวัดระยะ

สำระสำคญั

โปรแกรม Adobe Illustrator เปน็ โปรแกรมด้านกราฟกิ ซ่งึ เน้นการสรา้ งงานจากการวาด
จดุ เด่นของโปรแกรมน้ี คือ สามารถสรา้ งภาพลายเส้นไดเ้ ป็นอยา่ งดี ลายเสน้ ที่วาดสามารถนามาดดั
แก้ไข ตกแต่งได้งา่ ย นาไปใช้งานด้านส่ือส่งิ พิมพ์ งานออกแบบโลโก้ หรอื ภาพประกอบในหนงั สอื
และเวบ็ ไซต์

ผลกำรเรยี นรู้

รู้และเขา้ ใจ ความสามารถของ Adobe Illustrator สว่ นประกอบตา่ งๆ ในโปรแกรม
Adobe Illustrator การสรา้ งไฟลง์ านใหม่ การบันทึกไฟล์ การปรับมุมมองและการวัดระยะ

จุดประสงคก์ ำรเรยี นรู้

1. บอกความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Adobe Illustrator ได้
2. อธบิ ายสว่ นประกอบตา่ งๆ ของหน้าจอโปรแกรม Adobe Illustrator ได้
3. อธิบายวิธีการสร้างไฟลใ์ หม่ บันทึกไฟลใ์ หม่เบ้ืองต้น การปรับมมุ มอง และวัดระยะได้

2

กระบวนกำรเรยี นรู้

1. กิจกรรมในชนั้ เรยี น ปฏบิ ตั ติ ามแผนการจดั การเรยี นร้ทู ่ี 2
2. กิจกรรมศึกษาดว้ ยตนเอง

2.1 ทาแบบทดสอบก่อนการเรยี นรหู้ นว่ ยท่ี 2 เร่ิมตน้ กบั Adobe Illustrator
2.2 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหนว่ ยท่ี 2 เรมิ่ ตน้ กับ Adobe Illustrator
2.3 ทาแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 2

- แบบฝกึ หัดท่ี 2.1 รู้จักกับโปรแกรม Adobe Illustrator
- แบบฝกึ หดั ท่ี 2.2 การจดั การไฟล์ มุมมองการทางานและวัดระยะ
2.4 ทาแบบทดสอบหลงั การเรยี นร้หู นว่ ยที่ 2 เร่มิ ตน้ กับ Adobe Illustrator

ทำแบบทดสอบ
หนำ้ ที่ 7 ก่อนนะคะ

3

แบบทดสอบก่อนกำรเรยี นรู้
หน่วยที่ 2 เร่ิมต้นกบั Adobe Illustrator

รำยวชิ ำคอมพวิ เตอร์กรำฟิก 1 รหัสวิชำ ง 20222
กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

จำนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน

คำชี้แจง ใหน้ กั เรยี นทาเคร่อื งหมาย X ตวั อกั ษรหน้าคาตอบทถ่ี ูกต้องท่สี ุด

1. คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Illustrator คอื ขอ้ ใด
ก. ดูหนัง ฟังเพลง
ข. วาดภาพการต์ นู
ค. สร้างภาพการ์ตูนเคล่ือนไหว
ง. ตกแตง่ ภาพถ่ายใหม้ ีสีสนั สดใส

2. โปรแกรม Adobe Illustrator เปน็ โปรแกรมท่ใี ชส้ รา้ งภาพกราฟกิ แบบใด
ก. แบบบิตแมพ
ข. แบบราสเตอร์
ค. แบบเวกเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใด ไมใ่ ช่ ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Adobe Illustrator
ก. Scratch Area
ข. Option bar
ค. Menu bar
ง. Toolbox

4. ขอ้ ใดหมายถึง “เมนูบาร์”
ก. ใช้เกบ็ คาสั่งหลกั ของโปรแกรม
ข. เปน็ สว่ นทเ่ี ก็บรวบรวมเครือ่ งมือที่ใช้
ค. เป็นแถบตวั เลอื กสาหรับกาหนดคา่ ตา่ งๆ ของวัตถุ
ง. เป็นพืน้ ท่ีการทางานหรือใชว้ างวัตถุเพอ่ื สร้างชิ้นงาน

4

5. ข้อใดหมายถึง “คอนโทรลพาเนล”
ก. เป็นหน้าตา่ งยอ่ ยท่รี วบรวมคณุ สมบตั ิการทางานของเคร่อื งมือ
ข. เป็นพืน้ ท่กี ารทางานหรือใช้วางวตั ถุเพ่ือสร้างชน้ิ งาน
ค. เป็นแถบตัวเลอื กสาหรบั กาหนดค่าต่างๆ ของวตั ถุ
ง. เปน็ สว่ นที่เกบ็ รวบรวมเครื่องมือทใ่ี ช้

6. ขอ้ ใดหมายถงึ “อาร์ตบอรด์ ”
ก. เปน็ สว่ นท่ีเกบ็ รวบรวมเคร่ืองมือท่ใี ช้
ข. เป็นแถบตวั เลือกสาหรบั กาหนดคา่ ตา่ งๆ ของวัตถุ
ค. เป็นพื้นทีก่ ารทางานหรือใชว้ างวัตถุเพอ่ื สรา้ งชนิ้ งาน
ง. เป็นหนา้ ตา่ งยอ่ ยทร่ี วบรวมคุณสมบัติการทางานของเคร่ืองมือ

7. พาเนลควบคมุ การทางานในโปรแกรม Illustrator มีทงั้ หมดก่ีพาเนล
ก. 24 พาเนล
ข. 30 พาเนล
ค. 34 พาเนล
ง. 40 พาเนล

8. ข้อใดคือคาสงั่ ทใี่ ช้ สร้ำงงำนใหม่
ก. File --> Open
ข. File --> New
ค. File --> Save As
ง. File --> Save

9. ข้อใดคือคาสัง่ ท่ีใช้ บันทกึ ไฟล์งำนใหม่
ก. File --> Save As
ข. File --> New
ค. File --> Save
ง. File --> Open

5

10. เคร่ืองมือใดใช้ ขยายมุมมองการทางาน
ก.
ข.
ค.
ง.

ตรวจคำตอบ
ภำคผนวกหนำ้ ท่ี 34 คะ่

6

เรม่ิ ตน้ กบั Adobe Illustrator

2.1 ควำมสำมำรถของโปรแกรม

โปรแกรม Adobe Illustrator เปน็ โปรแกรมกราฟกิ ชนิดหนึ่ง ทมี่ คี วามสามารถด้านการวาด
ภาพลายเสน้ หรอื เวกเตอร์ โดยสามารถรวมภาพกราฟิกทั้งแบบเวกเตอรแ์ ละบติ แมพเข้าด้วยกัน
ให้เป็นงานกราฟกิ ที่มภี าพ เส้นทคี่ มชดั และมีสีสนั สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสรา้ งภาพโดยเริม่ ต้น
จากหน้ากระดาษเปล่าๆ และวาดภาพลงไป ซง่ึ ในโปรแกรม Illustrator จะมีเครื่องมือและอปุ กรณ์
เตรยี มไวใ้ ห้เราใช้อยา่ งหลากหลาย เช่น ปากกา พู่กัน ดินสอ เพ่อื ใหเ้ รานามาสร้างงาน

โปรแกรม Adobe Illustrator นอกจากจะใช้วาดภาพลายเส้นแล้ว ยังสามารถนาไปสรา้ งงาน
ต่างๆ ได้อีก เช่น งานโฆษณา โบว์ชวั ร์ นามบตั ร หนงั สือ นิตยสาร โลโก้ สัญลกั ษณ์ ภาพการต์ ูน
สิง่ พิมพ์ ภาพตกแตง่ เวบ็ ไซต์ สรา้ งลายเส้นสาหรับใช้ในงานโปรแกรมสามมิติ หรือโปรแกรมตกแตง่
ภาพอืน่ ๆ เปน็ ตน้

2.2 กำรเรยี กใชโ้ ปรแกรม
Illustrator

หลงั จากทตี่ ิดต้งั โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เรยี บร้อยแลว้ สามารถเรียกใชโ้ ปรแกรม
ไดต้ ามขั้นตอนดงั ต่อไปน้ี

1. คลิกปมุ่
2. คลิก All Program
3. เลือก Adobe Illustrator CS5

7

ภำพ 2.1 วธิ ีกำรเรียกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator

2.3 สว่ นประกอบของ Adobe Illustrator

หลังจากทเี่ รยี กใชโ้ ปรแกรม หนา้ จอแรกท่พี บจะเปน็ หน้าต่างการทางานทัง้ หมด เรยี กว่า
“Workspace” ซ่งึ ประกอบดว้ ยสว่ นประกอบต่างๆ ที่มีหนา้ ท่ีการใชง้ านทแ่ี ตกต่างกันออกไป
จงึ ตอ้ งทาความเขา้ ใจกับส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Adobe Illustrator ดงั ภาพ 2.2

8

แถบเมนคู าสงั่ (Menu bar) แถบปรับมมุ มองการทางาน (Application bar)

คอนโทรลพาเนล (Control Panel)
กลอ่ งเครอื่ งมือ (Toolbox)

พ้ืนท่เี ตรียมงาน พน้ื ทีท่ างาน (Art board) พาเนลควบคมุ (Panel)
(Scratch area)
กรอบจัดเก็บพาเนล
(Dock Panel)

ภาพ 2.2 ส่วนประกอบของหนา้ ต่างโปรแกรม Illustrator

ภำพ 2.2 สว่ นประกอบของโปรแกรม Adobe Illustrator

1. แถบเมนูคาส่งั (Menu Bar) เปน็ แถบเมนูทใ่ี ช้เกบ็ คาสงั่ หลักๆ ของโปรแกรมโดยแบ่งเมนู
ตามลักษณะงาน หากคาสง่ั ไหนมีรูป จะมีคาสงั่ ย่อยซอ้ นอยู่ ซึง่ เราต้องเปดิ เข้าไปเพื่อเลือกคาสงั่
ภายในอกี ครง้ั คาสั่งในแถบเมนมู ที งั้ หมด 9 กลมุ่ ดังน้ี

File ทางานเกย่ี วกับไฟล์ เชน่ เปิด (Open), บันทกึ (Save)
Edit ปรับแตง่ วตั ถุ เชน่ ย้อนกลับการทางาน (Undo/Redo)
Object บริหารจดั การวตั ถุ เช่น จดั กลุ่ม (Group), จดั ลาดับ (Arrange)
Type บริหารจัดการตวั อักษร เชน่ เลอื กตวั อักษร (Font)
Select เลอื กวัตถุแบบตา่ งๆ มักใช้ร่วมกบั กล่องเครื่องมอื
Effect กาหนดลกู เลน่ พิเศษในการตกแต่งวตั ถุ
View แสดงชิ้นงานในรปู แบบต่างๆ เชน่ การขยาย/ย่อชน้ิ งาน
Window จัดการหนา้ ตา่ งที่ปรากฏบนหนา้ จอของโปรแกรม
Help รวบรวมวธิ กี ารใช้งาน และคาแนะนาเก่ียวกบั โปรแกรม Adobe Illustrator

9

2. กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เปน็ สว่ นทเ่ี กบ็ รวบรวมเคร่ืองมือทใ่ี ชใ้ นการสรา้ ง ปรับแตง่
และแก้ไขวตั ถุ โดยเมอื่ เปดิ โปรแกรมข้นึ มาส่วนของกล่องเครอ่ื งมือจะเป็นไอคอนหน่งึ แถวอย่ใู นกรอบ
จดั เก็บ (Dock) ทางซ้าย เราสามารถคลิกเมาส์แล้วลากไปวางในตาแหน่งใดก็ไดบ้ นหนา้ จอ แบง่ กลุ่ม
เคร่อื งมอื ต่างๆ ในกล่องเครื่องมือได้ ดังต่อไปนี้

กลุ่มคาส่งั เกยี่ วกับการเลอื กวตั ถุ

กลมุ่ คาส่ังเก่ยี วกับการวาดและใสต่ ัวอกั ษร

กลมุ่ คาส่งั เกี่ยวกบั การปรับแตง่ วตั ถุ
กลมุ่ คาสั่งเก่ียวกบั การระบายสวี ัตถุ
กลุ่มคาสัง่ เกยี่ วกับการสร้างวตั ถแุ บบพเิ ศษ
กลมุ่ คาสงั่ เกย่ี วกับการมองชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
กลุ่มคาสง่ั ในการเลือกสีพื้นและสเี ส้นขอบของวัตถุ

กลุม่ คาสง่ั เกย่ี วกบั การแสดงหนา้ จอของ Adobe Illustrator

ภำพ 2.3 กำรแบ่งกลมุ่ เครอ่ื งมือในกลอ่ งเครอื่ งมือ

10

3. คอนโทรลพาเนล (Control Panel) เป็นแถบตวั เลือกสาหรับกาหนดค่าต่างๆ ของวัตถุ
เพอ่ื อานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้ ใหส้ ามารถกาหนดค่าสี ขนาด ตาแหนง่ และคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ
ทเ่ี ลอื กได้ง่ายข้ึนจะปรากฏอยู่ด้านบนของหนา้ ตา่ งโปรแกรม

4. พนื้ ที่การทางาน (Art board) เปน็ บริเวณทีเ่ ราใช้วางวัตถเุ พ่ือสรา้ งชิน้ งาน เช่น แผน่ พบั
นามบตั ร หรืออ่ืนๆ สว่ นพืน้ ที่นอกเหนือจากนัน้ เรียกว่า Scratch area เป็นบริเวณทีเ่ ราใช้วางวตั ถแุ ต่
ไมต่ ้องการให้แสดงในชน้ิ งาน ใชเ้ พอื่ เตรยี มงาน พักวตั ถเุ ผ่ือไวใ้ ช้ภายหลงั

5. พาเนลควบคุมการทางาน (Panel) เปน็ หน้าตา่ งย่อยทร่ี วบรวมคุณสมบตั ิการทางานของ
เครอ่ื งมือต่างๆ ให้เราเลอื กปรับแตง่ การใชง้ านได้ง่ายๆ มอี ยู่ทง้ั หมด 34 พาเนล

2.4 กำรจัดกำรเกยี่ วกบั ไฟล์

2.4.1 การสร้างไฟล์งานใหม่
ภาพกราฟิกจะประกอบด้วยการวาดช้นิ ส่วนตา่ งๆ หลายๆ ชิ้น แต่ละชิ้นเรียกว่า

ออ็ บเจกต์ (Object) เมือ่ นาอ็อบเจกต์มาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงานเรียกวา่ อารต์ เวริ ค์ (Artwork)
และอาร์ตเวริ ค์ จะถกู สรา้ งบนพ้ืนทีก่ ารทางาน (Artboard) ซง่ึ เปรยี บเสมือนกับกระดาษวาดรูป โดยมี
วธิ ีการสร้างดังน้ี

1) คลกิ คาสง่ั File --> New หรอื กดปุ่ม Ctrl+N
2) ชอ่ ง Name ให้ต้ังชอื่ ไฟล์ ถ้าไมต่ ั้งตอนนี้ให้ตัง้ ตอนบันทึกไฟล์ก็ได้
3) ชอ่ ง New Document Profile ใหค้ ลิกเลือกโปรไฟลม์ าตรฐาน

ตามลักษณะของงาน เช่น ไฟล์เอกสารสาหรบั งานพมิ พ์ เลือก Print
4) ช่อง Number of Artboards ให้ใส่จานวนหนา้ ท่ีต้องการ
5) ช่อง Size ใหเ้ ลอื กขนาดของอาร์ตบอร์ด
6) ท่ี Orientation ให้เลอื กแนวการวางอาร์ตบอรด์ เปน็ แนวต้งั หรอื

แนวนอน
7) คลกิ OK

❶ 11

❷ ❼
❹❸ ❻


ภำพ 2.4 วิธีกำรสรำ้ งไฟล์งำนใหม่

2.4.2 การบันทึกไฟล์งาน
ไฟล์งานท่สี รา้ งจาก Adobe Illustrator จะถูกบันทึกไวเ้ ปน็ ไฟลน์ ามสกลุ .AI

และวิธีการบันทึกไฟลส์ ามารถทาได้หลายรปู แบบตามความต้องการของผู้ใช้ ดังน้ี
File --> Save บนั ทกึ ไฟล์ในชื่อเดมิ
File --> Save As บันทึกไฟลใ์ นชอ่ื ใหม่ เปลย่ี น Folder ทเี่ กบ็ งาน หรือบนั ทกึ ใน

ชนดิ ไฟล์ใหม่หลังจากใชค้ าสงั่ น้ีแล้วจะเป็นการทางานที่ไฟล์ใหมท่ ันที
File --> Save a Copy บันทกึ ไฟล์ในช่ือใหม่ เหมือน Save As แต่หลงั จากบนั ทึก

จะกลบั มาทางานยังไฟล์ชอื่ เดิมท่สี ัง่ บนั ทึก
File --> Save as Template บนั ทึกไฟล์เกบ็ ไว้เป็นเทมเพลตที่มีนามสกุลเปน็ .AIT
File --> Save for Web & Devices บนั ทึกไฟลเ์ พอ่ื นาไปใชใ้ นเวบ็
File --> Save Selected Slices บนั ทึกบางสว่ นของชน้ิ งาน โดยแบง่ ช้นิ งานเป็น

ชนิ้ เลก็ ๆ ด้วย Slice Tool

12

วิธกี ารบันทึกไฟล์
1) เลือกเมนูคาสั่ง File--> รูปแบบการบนั ทึกไฟล์ เชน่ เลือก Save (Ctrl+S)
2) ชอ่ ง Save in ใหก้ าหนดตาแหนง่ ของโฟลเ์ ดอร์ทีใ่ ช้เกบ็ ไฟล์ทีจ่ ะบนั ทึก

❸❺


ภำพ 2.5 วธิ ีกำรบนั ทกึ ไฟล์
3) ในช่อง File Name พมิ พ์ชอ่ื ไฟล์ทีจ่ ะบันทกึ ลงไป ในช่อง Save as type
4) เลอื กชนิดของไฟล์ที่จะนาไปใช้งาน ในทีน่ ้ีเลือกเปน็ .Ai
5) คลกิ ปมุ่ Save
6) หากตอ้ งการบันทกึ เป็นเวอรช์ ั่นเกา่ ให้คลิกเลอื กเปลี่ยนเวอร์ชน่ั แลว้ กดปมุ่ OK

13

คลิกเปลีย่ นเวอรช์ น่ั ที่นี่

ภำพ 2.6 วธิ ีกำรบันทึกไฟลแ์ บบเปล่ียนเวอรช์ นั่

ประเภทของไฟล์ที่บนั ทึก
Adobe Illustrator (*.AI) เป็นฟอร์แมตหรือนามสกลุ ของโปรแกรม
Adobe Illustrator ซงึ่ ไฟลท์ ่ีได้จะมคี วามสมบรู ณท์ ่สี ดุ สามารถนาไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่นื ๆ
ของ Adobe เชน่ Flash, Photoshop
Adobe PDF (*.PDF) เปน็ ฟอร์แมตหรือนามสกลุ มาตรฐานท่ีนยิ มใชส้ าหรบั
แลกเปลีย่ นไฟล์ทางเว็บไซตโ์ ดยจะเป็นเอกสารบนเวบ็ และส่ิงพิมพ์ เช่น ใบสมัครงาน เปดิ ดไู ดด้ ว้ ย
โปรแกรม Adobe Reader
Adobe Template (*.AIT) เปน็ ไฟล์เทมเพลตหรือไฟล์แม่แบบ ซึ่งบันทึกเพ่ือไปใช้
เป็นเทมเพลทในการทางานครัง้ ต่อไป เชน่ นามบัตร ใบประกาศนยี บตั ร เปน็ ตน้
SVG (*.SVG) เป็นฟอร์แมตหรือนามสกุลมาตรฐานของไฟล์แบบเวคเตอร์ท่สี ามารถ
ใชก้ ับเว็บเพจ ซง่ึ จะทาให้ภาพทแ่ี สดงบนเว็บมีความคมชัดกว่าไฟล์ .JPG หรือ .GIF
SVG Compressed (*.SVGZ) เป็นไฟล์ทมี่ ลี ักษณะเชน่ เดียวกบั .SVG แตจ่ ะถูก
บีบอดั ข้อมลู ทาใหไ้ ด้ไฟลท์ ่มี ีขนาดเล็กเพ่ือใหแ้ สดงบนเวบ็ เพจได้รวดเร็วมากขนึ้

14

2.4.3 การเปิดไฟล์งาน
หากต้องการเปิดไฟล์เก่าที่บันทกึ ไวแ้ ลว้ ขนึ้ มา เพื่อปรบั ปรุงหรอื แก้ไข สามารถทาได้

ดงั นี้
1) เลือกเมนูคาสงั่ File --> Open หรือกดปมุ่ Ctrl+O
2) เลือกโฟลเดอรท์ ี่เก็บไฟล์ไว้
3) เลือกไฟล์อารต์ เวิรค์
4) กดปมุ่ Open


ภำพ 2.7 วิธีกำรเปิดไฟลง์ ำนท่สี รำ้ งไว้

2.5 มุมมองกำรทำงำน

2.5.1 การกาหนดมุมมอง
เราสามารถกาหนดมุมมองของหนา้ ต่างโปรแกรมเพือ่ ให้เหมาะสมและสะดวกตอ่

การทางาน โดยคลิกกลมุ่ เคร่ืองมือScreen Mode จาก Toolbox หรือกดคยี ์ F เพอ่ื สลับ
ทลี ะมมุ มอง ดงั น้ี

15

Normal Screen Mode แสดงสว่ นประกอบทกุ อย่างเหมอื นกับท่ีเปิด
โปรแกรมครัง้ แรก

Full Screen Mode with Menu Bar แสดงวนิ โดว์เต็มหน้าจอ ไม่แสดง
ไตเตลิ บารข์ องโปรแกรมและทาสกบ์ ารข์ อง Windows

Full Screen Mode เหมอื นกับ Full Screen Mode with Menu Bar
แต่ไม่แสดงเมนบู าร์

2.5.2 การย่อ/ขยายการมอง
1) ยอ่ /ขยายด้วยเคร่ืองมือ Zoom
- คลกิ เม่ือเลอื่ นตวั ชี้เมาส์ ไปทอ่ี าร์ตบอรด์ ตวั ชเ้ี มาส์จะเปล่ยี น

เปน็ รปู คลกิ บนอารต์ บอรด์ เพ่ือขยายการมอง
- หากต้องการย่อให้กดคีย์ Alt คา้ งไว้ ตวั ช้เี มาส์จะเปล่ยี นเป็นรูป คลกิ บน

อาร์ตบอร์ดเพื่อย่อการมอง
2) ย่อ/ขยายดว้ ยการกดคีย์ลัด เปน็ การซมู ภาพอยา่ งรวดเร็ว โดยกดคยี ต์ ่างๆ ดังน้ี
- ขยายการมอง โดยกดคีย์ Ctrl และคีย์ +
- ยอ่ การมอง โดยกดคยี ์ Ctrl และคยี ์ –
- แสดงให้พอดีกับวนิ โดว์ โดยกดคยี ์ Ctrl และคีย์ 0 (เลขศูนย)์
- แสดงภาพขนาดเท่าจริง (100%) โดยกดคยี ์ Ctrl และ คีย์ 1
3) ย่อ/ขยายด้วยพาเนล Navigator
- เปดิ พาเนล Navigator โดยคลิกคาสั่ง Window --> Navigator
- กดเลอื่ นเพ่ือยอ่ ขยายที่ Zoom Slider ด้านลา่ ง

Zoom Slider

ภำพ 2.8 กำรย่อ/ขยำยด้วยพำเนล Navigator

16

2.5.3 เล่อื นดูภาพด้วยเครอื่ งมือ Hand
หากเราซูมขยายภาพทม่ี ีขนาดใหญ่เกินกวา่ วนิ โดว์ ทาให้บางส่วนของภาพถกู ซอ่ นไว้

ตอ้ งใช้เคร่ืองมือ จบั ภาพและเล่ือนดูซ่ึงจะมีความสะดวกมากกว่าใช้ Scroll Bar เลอ่ื นดู มีวิธี
เล่อื นดภู าพดงั นี้

- คลิกท่ี เลอื่ นไปทอี่ าร์ตบอรด์ ตัวชีเ้ มาสจ์ ะเปล่ยี นเปน็ รูปมอื ให้กดเมาสค์ ้างไว้
แล้วเลือ่ นดภู าพในสว่ นที่ต้องการ

2.6 กำรวัดระยะ

2.6.1 แถบไม้บรรทัด
ไม้บรรทัดชว่ ยให้เราสามารถวัดและกาหนดตาแหน่งของอ็อบเจกตต์ า่ งๆ ไดแ้ มน่ ยา

เราสามารถแสดงไม้บรรทัดได้โดยคลิกขวาบนอาร์ตบอรด์ แลว้ เลอื กคาส่ัง Show Rulers หรือกดคยี ์
Ctrl+ R

หลังจากแสดงไมบ้ รรทัดแลว้ เราสามารถเปลย่ี นหน่วยวดั ของไม้บรรทัดได้ โดยคลิก
ขวาบนแถบไมบ้ รรทดั แล้วเลือกหน่วยวัดท่ีต้องการเปลีย่ น ดังภาพ 2.9

ภำพ 2.9 วธิ ีเปลี่ยนหน่วยวดั บนไมบ้ รรทดั

2.6.2 เสน้ กรดิ เสน้ ไกด์ และสมาร์ทไกด์
- เส้นกริด คอื ตารางสมมติท่ีช่วยในการวาด แสดงโดยคลกิ ขวาบนอาร์ตบอรด์ แลว้

เลือก Show Grid ในทางกลับกนั หากต้องการซ่อนเสน้ กริด ใหค้ ลกิ ขวาบนอารต์ บอรด์ แลว้ เลอื ก
Hide Grid ดังภาพ 2.10

17

ภำพ 2.10 วธิ แี สดง/ซ่อนเสน้ กรดิ
- เส้นไกด์ คือ เสน้ ทีช่ ว่ ยบอกตาแหนง่ เพอ่ื จัดวางอ็อบเจกต์ แต่เราสามารถสรา้ ง
และจดั วางตาแหนง่ ต่างๆ ได้เองทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน สรา้ งเสน้ ไกด์โดยการคลกิ ลากเมาสอ์ อกจาก
ไม้บรรทัดตามแนวตง้ั และแนวนอน
- สมารท์ ไกด์ เปน็ เสน้ ไกด์ที่ปรากฏขน้ึ เองโดยอัตโนมตั ิ
2.6.3 การใชง้ านเครื่องมือวัด Measure tool
สามารถวัดระยะทาง และมุมจากตาแหน่ง 2 ตาแหนง่ ได้โดยการใช้เครือ่ งมือวัด
ซึง่ ทาหนา้ ที่เหมอื นไม้บรรทัดวดั ระยะทาง และไมโ้ ปรแทกเตอรว์ ดั มุม เราจะใชง้ านควบคู่กบั พาเนล
Info เพ่ือดูคา่ ของระยะทาง และมุมทีว่ ดั ได้ โดยมีวธิ ีการดังนี้
- คลิกเลอื ก Measure tool
- คลิกลากเมาสร์ ะหวา่ งจดุ เริ่มต้น และจดุ ปลายท่ีต้องการวัด

18

ระยะทางในแกนนอนและ
แกนตั้ง

มุมที่วดั ได้ ระยะทางทีว่ ัดได้

พิกดั จดุ เรม่ิ ต้นในการวัดคา่

ภำพ 2.11 กำรวัดระยะทำงและมมุ

ควำมรู้เพมิ่ เติม การทางาน หากเราทางานผิดพลาดและต้องการเรียกคาสง่ั เกา่ ก่อนหนา้ กลบั คืนเรา
สามารถยกเลิกหรือทาซา้ คาส่ังได้ ดังนี้

 ย้อนการทางานกลบั ไป 1 ขน้ั หรอื ยกเลกิ คาสง่ั หลงั สุดที่ทาไป 1 คาส่งั โดยเลือกเมนู
Edit --> Undo หรือกดคีย์ Ctrl+Z

 ทาซา้ การกระทา หรือคาส่ังท่ีถูกยกเลิกไป โดยเลอื กเมนู Edit --> Redo หรอื กดคยี ์
Shift+Ctrl+Z

สรุป

โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมกราฟกิ ที่มคี วามสามารถดา้ นการวาดภาพ
ลายเส้น หรือเวกเตอร์ ใชส้ รา้ งงานโฆษณา โบว์ชวั ร์ นามบตั ร หนงั สือ นติ ยสาร โลโก้ สญั ลกั ษณ์
ภาพการต์ นู ส่งิ พิมพ์ ภาพตกแตง่ เว็บไซต์

สว่ นประกอบของหน้าจอ Adobe Illustrator ประกอบดว้ ย แถบเมนูคาส่ัง (Menu Bar),
กลอ่ งเครื่องมือ (Toolbox), คอนโทรลพาเนล (Control Panel), พนื้ ท่ีการทางาน (Art board)
และพาเนลควบคมุ การทางาน (Panel)

การสรา้ งไฟลง์ านใหม่ทาไดโ้ ดย คลิกคาสง่ั File --> New หรือกดปุ่ม Ctrl+N

19

การบนั ทึกไฟลง์ านมหี ลายวธิ ี เชน่ บันทกึ ไฟล์ในชือ่ เดิม คลกิ คาส่ัง File --> Save บนั ทึกไฟล์
ในชอื่ ใหม่ คลกิ คาสั่ง File --> Save As หรอื กดปุ่ม Ctrl+S

การเปดิ ไฟล์งาน เลอื กคาส่ัง File --> Open หรอื กดปุม่ Ctrl+O
การกาหนดมมุ มองของหนา้ ต่างโปรแกรม ให้คลิกกลุ่มเครือ่ งมอื Screen Mode
จาก Toolbox หรือกดคยี ์ F เพื่อสลบั ทีละมุมมอง สาหรบั การยอ่ /ขยายการมองจะใชเ้ ครอ่ื งมือ
Zoom Tool และถา้ ต้องการวัดระยะใหใ้ ชเ้ คร่ืองมือวัด Measure Tool

เพือ่ นๆ เรำต้องทำ
แบบฝกึ หัดท่ี 2.1
และ 2.2 กอ่ นนะครับ

20

แบบฝกึ หดั ที่ 2.1
รูจ้ กั กบั โปรแกรม Adobe Illustrator
รำยวชิ ำคอมพิวเตอรก์ รำฟกิ 1 รหสั วิชำ ง 20222
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

คำชแี้ จง แบบฝกึ หดั มีทั้งหมด 3 ตอน ให้นักเรยี นทาทกุ ขอ้
ตอนท่ี 1 ให้นกั เรยี นเขยี นแผนภาพ สรปุ ความสามารถของโปรแกรม Adobe Illustrator

(3 คะแนน)

………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

ควำมสำมำรถของ
Adobe Illustrator

………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

21

ตอนท่ี 2 ให้นกั เรียนเขยี นชอ่ื สว่ นประกอบของหน้าต่างโปรแกรมตามลาดบั ตวั เลขทงั้ ภาษาไทยและ
ภาษาองั กฤษ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (3 คะแนน)
❶❷

❸ ❻
หมายเลข 1.................................................. หมายเลข 4..................................................
หมายเลข 2.................................................. หมายเลข 5..................................................
หมายเลข 3.................................................. หมายเลข 6..................................................

22

ตอนท่ี 3 ให้นักเรยี นขดี เครื่องหมาย หน้าข้อทีถ่ กู และขดี เคร่ืองหมาย  หน้าขอ้ ท่ีผดิ
(ขอ้ ละ 1 คะแนน)

1…………… เมอื่ เรียกใชโ้ ปรแกรม หนา้ จอแรกที่พบจะเป็นหนา้ ตา่ งการทางานทัง้ หมดเรยี กวา่
“Workspace”

2…………… เมนบู าร์เปน็ แถบเมนูท่ใี ชเ้ ก็บคาสัง่ หลกั ๆ ของโปรแกรม
3…………… คอนโทรลพาเนล เปน็ ส่วนทีเ่ กบ็ รวบรวมเคร่อื งมือทใี่ ช้ในการสรา้ ง ปรบั แต่ง และ

แก้ไขวตั ถุ
4…………… ทูลบ็อกซ์ เปน็ แถบตัวเลือกสาหรบั กาหนดค่าตา่ งๆ ของวตั ถุ
5…………… อาร์ตบอร์ด เปน็ บรเิ วณที่เราใช้วางวัตถเุ พื่อสร้างช้นิ งาน
6…………… พ้ืนท่เี ตรยี มงาน เรยี กวา่ Scratch area
7…………… อยู่ในกลุม่ คาสั่งเก่ียวกับการปรบั แต่งวตั ถุ

8…………… อยูใ่ นกลมุ่ คาสั่งเก่ียวกับการเลอื กวัตถุ

9…………… อย่ใู นกลุ่มคาสง่ั เก่ยี วกับการระบายสวี ัตถุ

10…………. อยใู่ นกลุ่มคาสั่งเกีย่ วกับการปรับแต่งวตั ถุ

ตรวจดแู นวกำรตอบ
ภำคผนวกหนำ้ ท่ี 35 ค่ะ

23

แบบฝกึ หัดที่ 2.2
กำรจดั กำรไฟล์ มมุ มองกำรทำงำนและวัดระยะ
รำยวชิ ำคอมพวิ เตอร์กรำฟิก 1 รหัสวิชำ ง 20222
กลุ่มสำระกำรเรียนรกู้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

คำช้แี จง แบบฝึกหดั มีทง้ั หมด 2 ตอน ให้นกั เรียนทาทกุ ขอ้

ตอนท่ี 1 ใหน้ ักเรยี นตอบคาถามต่อไปนี้ให้ไดใ้ จความทีส่ มบูรณ์ และถูกตอ้ ง

1. จงอธบิ ายขั้นตอนการสรา้ งไฟล์ใหม่ โดยใช้เมนคู าส่งั (3 คะแนน)
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........

2. จงอธิบายข้นั ตอนการบนั ทกึ ไฟล์ใหม่ โดยใช้เมนูคาสั่ง (3 คะแนน)
............................................................................................................................. ...........
.......................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. ...........

3. จงอธิบายวิธีการปรับมุมมองทางาน (3 คะแนน)
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
.................................................................................................................................. ......
........................................................................................................................... .............

4. จงอธิบายวิธกี ารวัดระยะทางและมุม (3 คะแนน)
............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...........
...................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. ...........

24

ตอนท่ี 2 ใหน้ ักเรยี นขดี เคร่ืองหมาย หนา้ ข้อท่ีถูก และขีดเคร่อื งหมาย  หนา้ ขอ้ ที่ผดิ
(ข้อละ 1 คะแนน)

1…………… การสร้างไฟล์ใหม่ทาได้ 2 วิธี คือ คลกิ คาส่ัง File --> New หรอื กดปมุ่ Ctrl+N
2…………… เลือกแนวการวางอารต์ บอรด์ เปน็ แนวนอนโดยคลกิ
3…………… ในช่อง Number of Artboards ต้องใสจ่ านวนหน้าทต่ี ้องการ
4…………… คาสง่ั File --> Save As เป็นการบันทึกไฟลใ์ นช่อื ใหม่ แต่เปลี่ยน Folder
5…………… คาสั่ง File --> Save เป็นการบันทึกไฟล์ในชือ่ เดิม แต่เปลี่ยน Folder
6…………… คาสัง่ File --> Save as Template บนั ทกึ ไฟลเ์ กบ็ ไวเ้ ป็นเทมเพลต
7…………… กดป่มุ Ctrl+O เพ่ือปดิ งาน
8…………… ใชส้ าหรับย่อ/ขยายการมอง
9…………… ไมบ้ รรทดั Rulers ถูกจดั วางไวด้ า้ นบนและดา้ นขวาของหน้าตา่ ง
10…………. เส้นกรดิ คอื ตารางสมมติท่ชี ว่ ยในการวาดและกะระยะ

แนวกำรตอบแบบฝึกหดั
ภำคผนวกหนำ้ ที่ 38 คะ่

25

แบบทดสอบหลงั กำรเรยี นรู้
หนว่ ยที่ 2 เรม่ิ ต้นกับ Adobe Illustrator
รำยวชิ ำคอมพิวเตอร์กรำฟกิ 1 รหัสวิชำ ง 20222
กลุ่มสำระกำรเรยี นรกู้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน

ช้แี จง ใหน้ ักเรียนทาเคร่ืองหมาย X ตัวอกั ษรหนา้ คาตอบที่ถูกต้องทส่ี ดุ

1. โปรแกรม Adobe Illustrator เปน็ โปรแกรมที่ใช้สรา้ งภาพกราฟกิ แบบใด
ก. แบบเวกเตอร์
ข. แบบราสเตอร์
ค. แบบบิตแมพ
ง. ถกู ทกุ ข้อ

2. คุณสมบัตขิ องโปรแกรม Adobe Illustrator คอื ขอ้ ใด
ก. ดูหนงั ฟงั เพลง
ข. วาดภาพการ์ตนู
ค. สรา้ งภาพการต์ นู เคลื่อนไหว
ง. ตกแตง่ ภาพถ่ายใหม้ ีสีสนั สดใส

3. ขอ้ ใดหมายถึง “คอนโทรลพาเนล”
ก. เปน็ หน้าต่างยอ่ ยทรี่ วบรวมคุณสมบตั ิการทางานของเคร่ืองมือ
ข. เป็นพ้ืนทกี่ ารทางานหรือใช้วางวัตถุเพอื่ สรา้ งช้นิ งาน
ค. เป็นแถบตวั เลอื กสาหรับกาหนดคา่ ตา่ งๆ ของวัตถุ
ง. เป็นสว่ นทเ่ี ก็บรวบรวมเคร่ืองมือทใี่ ช้

4. ข้อใดหมายถงึ “เมนูบาร์”
ก. ใช้เกบ็ คาส่ังหลักของโปรแกรม
ข. เปน็ ส่วนทเี่ กบ็ รวบรวมเครื่องมือที่ใช้
ค. เป็นแถบตวั เลือกสาหรับกาหนดค่าต่างๆ ของวัตถุ
ง. เป็นพ้นื ท่ีการทางานหรือใช้วางวตั ถุเพอื่ สร้างชนิ้ งาน

26

5. ข้อใดหมายถึง “อารต์ บอรด์ ”
ก. เปน็ ส่วนท่ีเก็บรวบรวมเคร่ืองมือทใ่ี ช้
ข. เป็นแถบตวั เลือกสาหรบั กาหนดคา่ ตา่ งๆ ของวตั ถุ
ค. เป็นพื้นที่การทางานหรือใช้วางวตั ถุเพอ่ื สร้างชิ้นงาน
ง. เปน็ หน้าต่างยอ่ ยที่รวบรวมคุณสมบตั ิการทางานของเครื่องมือ

6. ข้อใดคือคาสั่งที่ใช้ สรำ้ งงำนใหม่
ก. File --> Open
ข. File --> New
ค. File --> Save As
ง. File --> Save

7. พาเนลควบคมุ การทางานในโปรแกรม Illustrator มีทงั้ หมดกี่พาเนล
ก. 24 พาเนล
ข. 30 พาเนล
ค. 34 พาเนล
ง. 40 พาเนล

8. ขอ้ ใดคือคาสง่ั ทใ่ี ช้ บนั ทึกไฟล์งำนใหม่
ก. File --> Save As
ข. File --> New
ค. File --> Save
ง. File --> Open

9. เคร่ืองมือใดใช้ ขยายมุมมองการทางาน
ก.
ข.
ค.
ง.

27

10. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหนา้ ต่างโปรแกรม Adobe Illustrator
ก. Scratch Area
ข. Option bar
ค. Menu bar
ง. Toolbox

เปดิ ไปตรวจคำตอบ
ภำคผนวกหนำ้ ที่ 40 คะ่

บรรณำนกุ รม

ชลมารค พันธ์สุ มบัติ. (2550). คูม่ ือกำรใชง้ ำน ILLUSTRATOR CS3 (ฉบับเรยี นลดั เปน็ เรว็ ).
กรงุ เทพฯ : ซสั เซส มเี ดยี .

ดนุพล กิง่ สุคนธ์. (2551). วำดภำพและสร้ำงงำนกรำฟกิ ด้วย Illustrator CS3 ฉบับปรบั ปรุงใหม่
2008-2009. กรงุ เทพฯ : ไอดีซฯี .

บญุ ญาดา ช้อนขุนทด. (2552). วำดภำพกรำฟกิ ด้วย Illustrator CS4. กรุงเทพฯ : โปรวชิ น่ั .
บญุ ญาดา ชอ้ นขนุ ทด และคณะ. (2553). Insight Illustrator CS5 ฉบับสมบรู ณ์. กรุงเทพฯ :

โปรวิชั่น.
ปยิ ะ นากสงค์. (2555). กำรใช้โปรแกรมกรำฟิกลำยเสน้ ด้วย Illustrator เวอร์ชั่น CS4.

กรงุ เทพฯ : ซัสเซส มเี ดยี .
ภัททิรา เหลืองวลิ าศ. (2552). ออกแบบและสร้ำงงำนกรำฟกิ ดว้ ย Illustrator CS4. กรุงเทพฯ :

ซเี อด็ ยูเคช่ัน.
วสนั ต์ พึ่งพูลผล. (2554). ค่มู ือ Illustrator CS4 ฉบับสมบรู ณ์. กรงุ เทพฯ : ไอดีซฯี .
วันชยั แซเ่ ตยี . (2554). Illustrator CS5 จำกมอื ใหม.่ .สูม่ ือเซียน. กรงุ เทพฯ : ซอฟท์เพรส.
สกล คาปนั นา. (2554). เร่มิ ต้นสร้ำงงำนกรำฟิกเวคเตอรด์ ้วย IllustratorCS5. กรงุ เทพฯ :

ซสั เซส มเี ดีย.
อาภา กุลธรรมโยธิน. (2549). กำรใช้โปรแกรมกรำฟิกส์. กรงุ เทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา.

29

ภำคผนวก

30

เฉลยแบบทดสอบก่อนกำรเรียนรู้
เริม่ ต้นกบั Adobe Illustrator
รำยวชิ ำคอมพวิ เตอร์กรำฟิก 1 รหัสวิชำ ง 20222
กลุ่มสำระกำรเรยี นรกู้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

1. ข 2. ค 3. ข 4. ก 5. ค 6. ค 7. ค 8. ข 9. ค 10. ค

นักเรียนต้องศึกษำเนือ้ หำ
แล้วจะเขำ้ ใจมำกข้ึน
นะคะ

31

แนวกำรตอบแบบฝกึ หัดที่ 2.1
รูจ้ ักกบั โปรแกรม Adobe Illustrator
รำยวชิ ำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 1 รหัสวิชำ ง 20222
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

ตอนที่ 1

วำดภำพลำยเส้น ทำนำมบตั ร

ควำมสำมำรถของ
Adobe Illustrator

ทำหนังสือ/ ภำพตกแต่ง
นิตยสำร เว็บไซต์

ตอนท่ี 2 ❷ 32หมายเลข 1 แถบเมนคู าสั่ง (Menu bar) หมายเลข 4 กลอ่ งเครื่องมือ (Toolbox)
หมายเลข 5 พื้นที่ทางาน (Art board)
หมายเลข 2 แถบปรับมุมมองการทางาน
(Application bar) หมายเลข 6 พาเนลควบคมุ (Panel)
หมายเลข 3 คอนโทรลพาเนล (Control
Panel)

33

ตอนท่ี 3
1......………เมอื่ เรียกใชโ้ ปรแกรม หน้าจอแรกที่พบจะเป็นหนา้ ตา่ งการทางานทัง้ หมด เรยี กวา่

“Workspace”
2……..…… เมนูบาร์เปน็ แถบเมนูทีใ่ ช้เก็บคาส่ังหลกั ๆ ของโปรแกรม
3…….…… คอนโทรลพาเนล เป็นสว่ นทเ่ี กบ็ รวบรวมเครอื่ งมือที่ใช้ในการสร้าง ปรับแต่ง

และแก้ไขวตั ถุ
4….……… ทูลบ็อกซ์ เปน็ แถบตัวเลอื กสาหรับกาหนดคา่ ต่างๆ ของวตั ถุ
5…….…… อารต์ บอร์ด เป็นบริเวณท่เี ราใช้วางวตั ถเุ พอ่ื สรา้ งชิน้ งาน
6….……… พ้ืนทีเ่ ตรียมงาน เรยี กว่า Scratch area
7…….….. อย่ใู นกล่มุ คาสงั่ เกี่ยวกับการปรบั แตง่ วตั ถุ

8……..….. อยใู่ นกลมุ่ คาสงั่ เกยี่ วกับการเลอื กวัตถุ

9….…..… อย่ใู นกลุ่มคาสงั่ เกี่ยวกับการระบายสีวตั ถุ

10…........ อยใู่ นกลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการปรับแต่งวตั ถุ

เกง่ มำกค่ะ

34

แนวกำรตอบแบบฝกึ หัดที่ 2.2
กำรจดั กำรไฟล์ มมุ มองกำรทำงำนและวัดระยะ
รำยวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟกิ 1 รหสั วิชำ ง 20222
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

ตอนท่ี 1
1. จงอธบิ ายข้นั ตอนการสรา้ งไฟล์ใหม่ โดยใช้เมนคู าสั่ง

- เลอื กคาส่งั File --> New > ตง้ั ชอื่ ไฟล์ในช่อง Name > ใส่จานวนอาร์ตบอรด์ ในช่อง Number
of Artboards > เลอื กขนาดของอารต์ บอรด์ ในช่อง Size เลือกการวางแนวที่ Orientation
2. จงอธบิ ายข้ันตอนการบันทกึ ไฟล์ใหม่ โดยใชเ้ มนูคาสั่ง

- เลือกคาส่งั File --> Save --> ตัง้ ชอ่ื ไฟล์ในช่อง File Name --> กาหนดชนิดของไฟล์ในชอ่ ง
Save As Type
3. จงอธิบายวธิ กี ารปรับมุมมองทางาน

คลกิ จาก Toolbox ถา้ เลือก จะแสดงสว่ นประกอบทุกอย่างเหมือนกบั
ท่เี ปดิ โปรแกรมคร้งั แรก ถ้าเลือก แสดงวินโดว์เต็มหนา้ จอ ไม่แสดงไตเตลิ บารข์ องโปรแกรม
และทาสก์บาร์ของ Windows ถ้าเลอื ก เหมือนกับ แต่ไมแ่ สดงเมนูบาร์
4. จงอธบิ ายวธิ กี ารวัดระยะทางและมุม

- คลกิ เลือก Measure tool
- คลกิ ลากเมาส์ระหวา่ งจุดเริ่มต้น และจดุ ปลายท่ีต้องการวัด

35

ตอนที่ 2

1…………เลอื กแนวการวางอารต์ บอร์ดเปน็ แนวนอนโดยคลกิ
2………….การสรา้ งไฟล์ใหม่ทาได้ 2 วธิ ี คือ คลกิ คาสง่ั File --> New หรอื กดปุม่ Ctrl+N
3…………ในช่อง Number of Artboards ตอ้ งใสจ่ านวนหน้าที่ต้องการ
4…………คาสั่ง File --> Save As เปน็ การบนั ทกึ ไฟล์ในชอ่ื ใหม่ แตเ่ ปลีย่ น Folder
5…...……คาส่งั File --> Save เปน็ การบันทึกไฟลใ์ นชื่อเดิม แตเ่ ปลย่ี น Folder
6…………คาส่ัง File --> Save as Template บนั ทึกไฟลเ์ กบ็ ไว้เปน็ เทมเพลต
7…...……กดปุ่ม Ctrl+O เพอ่ื ปิดงาน
8………… ใชส้ าหรบั ยอ่ /ขยายการมอง
9…………ไมบ้ รรทดั Rulers ถกู จัดวางไว้ด้านบนและด้านขวาของหนา้ ตา่ ง
10…..…. เสน้ กริด คือ ตารางสมมติท่ีชว่ ยในการวาดและกะระยะ

ตอบถกู
เก่งมำกเลยค่ะ

36

เฉลยแบบทดสอบหลังกำรเรยี นรู้
เร่มิ ต้นกบั Adobe Illustrator
รำยวิชำคอมพิวเตอรก์ รำฟกิ 1 รหัสวชิ ำ ง 20222
กลุ่มสำระกำรเรียนรกู้ ำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

1. ก 2. ข 3. ค 4. ก 5. ค 6. ข 7. ค 8. ค 9. ค 10. ข

รำงวัลสำหรับคนเกง่
รับปำกกำเนน้ ขอ้ ควำมไปเลยค่ะ

ขอบคุณครบั

โรงเรียนวชั รวิทยา
อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร


Click to View FlipBook Version