The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูสุวิช ฝุ่นเงิน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suwich992010, 2021-11-05 07:39:55

แผนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูสุวิช ฝุ่นเงิน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แผนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูสุวิช ฝุ่นเงิน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แผนการสอน/การเรยี นรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี
และบรู ณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง/คณุ ลักษณะ 3 D

รหสั 30000 - 1201 วชิ า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมวดวชิ าสมรรถนะแกนกลาง

หลกั สูตร ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพช้นั สงู พุทธศักราช 2563

ภาคทฤษฎแี ละปฏิบัติ

จัดทำโดย
นายสุวิช ฝุน่ เงนิ

แผนกวิชาสามัญสมั พนั ธ์ วิทยาลัยเทคนคิ สว่างแดนดนิ
สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2

สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

แผนการสอน

รหัสวิชา 30000 – 1201 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสอ่ื สาร

จดั ทำโดย

นายสวุ ิช ฝ่นุ เงิน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพอื่ การส่ือสารสากล
ศษ.ม. การบริหารการศกึ ษา

แบบคำขออนมุ ตั ิใช้แผนการสอน

แผนการสอน/การเรยี นรู้ม่งุ เนน้ สมรรถนะอาชพี
และบูรณาการปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง/คุณลกั ษณะ 3 D

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพอื่ การสือ่ สาร รหสั วิชา 30000 - 1201

ลงช่ือ.....................................................
(นายสุวชิ ฝุ่นเงนิ )
ตำแหนง่ ครู
ผู้จัดทำ

ความเหน็ หัวหน้าแผนกวชิ าสามัญสัมพนั ธ์ ความเหน็ หัวหน้างานพฒั นาหลักสูตรฯ

……………………………………………………………. ………………………………………………………

ลงช่อื ............................................... ลงชื่อ...............................................

(นางมณกี านต์ โคตรโสภา) (นายคุมดวง พรมอินทร์)

หวั หน้าแผนกวชิ าสามัญสัมพันธ์ หวั หนา้ งานพฒั นาหลกั สตู รฯ

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝา่ ยวิชาการ

………………………………………………………

ลงชอ่ื ……………………………………...

(นายทนิ กร พรหมอินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นผ้อู ำนวยการวทิ ยาลยั เทคนคิ สว่างแดนดนิ
..........................................................
อนมุ ตั ิ ไมอ่ นุมัติ

ลงชอ่ื ....................................................
(นางวรรณภา พ่วงกลุ )

ผู้อำนวยการวทิ ยาลัยเทคนคิ สวา่ งแดนดนิ
…………/……………/……………

คำนำ

แผนการจดั การเรียนรู้วิชาภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร ((English for Communication)) รหัสวิชา
30000-1201 มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศกั ราช 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวง- ศึกษาธิการ

การจดั แผนการจดั การเรียนรู้จากเน้ือหาวิชาท้งั หมด 8 หน่วย ใชเ้ วลาเรียน 4 ชว่ั โมงตอ่ สปั ดาห์ มีการ
จดั เน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนที่เนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั ดงั น้ี

1. Pre–test แบบทดสอบก่อนหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบวา่ ผเู้ รียนมีพ้ืนความรู้ในเรื่องที่จะเรียน
มากนอ้ ยเพยี งใด

2. Warm up การเตรียมพร้อมสาหรับการเรียนในหน่วยการเรียน
3. Vocabulary practice เป็นการเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่
4. Grammar Tip เป็นไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค สานวนต่าง ๆ มีคาอธิบายส้ัน ๆ ถึงหลกั การใช้
วิธีการนาไปใชใ้ นการเขียน การพูด พร้อมยกตวั อยา่ งประโยค สานวนเพ่ือความเขา้ ใจของผเู้ รียน
5. Listening, Speaking, Reading and Writing การฝึ กทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาท่ีกาหนดให้
การฝึกทกั ษะการอ่านและการฝึกทกั ษะการเขยี น
6. Post–test การทดสอบทา้ ยหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบเพอ่ื ดูผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนวา่ ผเู้ รียนมีความเขา้ ใจมากนอ้ ยเพียงใด
แผนการจดั การเรียนรู้ฉบบั น้ี เป็ นแนวทางจดั การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ งกบั เน้ือหาวิชา หากมี
ขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูเ้ รียบเรียงขอน้อมรับคาติชมดว้ ยความยินดียิ่ง เพ่ือเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
พฒั นาตอ่ ไป

สุวิช ฝ่นุ เงิน
พฤศจิกายน 2564

สำรบญั

หน้ำ

หลกั สูตรรายวิชา ................................................................................................................................. 1

หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคลอ้ งกบั สมรรถนะรายวชิ า ............................................................................. 2

การวดั ผลและประเมินผล .................................................................................................................... 3

โครงการจดั การเรียนรู้ ......................................................................................................................... 4

ตารางวิเคราะห์หลกั สูตรรายวิชา ......................................................................................................... 5

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 Personal Information......................................................................... 6

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2 On the Phone.................................................................................... 10

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3 The Weather.................................................................................... 14

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 At the Restaurant............................................................................... 17

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 5 Social Networks............................................................ 21

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 6 Shopping online..................................................... 25

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 7 News online.................................................... 29

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 8 Electronic Mail.................................................... 33

1

หลกั สูตรรำยวชิ ำ

ชื่อวชิ ำ ภาษาองั กฤษเพ่อื การส่ือสาร (English for Communication)
รหสั วชิ า 30000-1201
ท–ป–น 2–2–3 จำนวนคำบสอน 4 คำบ/สัปดำห์ ระดบั ช้ัน ปวส.

30000-1201 ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 2-2-3 (English for Communication)

จดุ ประสงค์รำยวชิ ำ เพือ่ ให้

1. เขา้ ใจหลกั การใชภ้ าษาองั กฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจาวนั
2. สามารถนาภาษาองั กฤษไปใชเ้ ป็นเคร่ืองมือสื่อสารในชีวิตประจาวนั
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ท่ีดีในการใชภ้ าษาองั กฤษเพอื่ การส่ือสารและการศึกษาตอ่

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั การใชภ้ าษาองั กฤษเพอ่ื การสื่อสารในชีวติ ประจาวนั
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ ของภาษา
3. อ่าน และสรุปใจความสาคญั ของขอ้ มลู จากส่ือส่ิงพิมพแ์ ละส่ือออนไลน์
4. เขียนขอ้ มลู บคุ คล บนั ทึก และขอ้ ความบนส่ือสงั คมออนไลน์
5. ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื พฒั นาทกั ษะภาษาองั กฤษเพอ่ื การสื่อสารในชีวิตประจาวนั

คำอธบิ ำยรำยวชิ ำ

ศึกษาและปฏิบตั ิเก่ียวกบั ทกั ษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติ ประจาวนั
การสอบถามและใหข้ อ้ มูลบคุ คล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพั ท์ การอ่านขอ้ มลู
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และส่ือออนไลน์ การเขยี นขอ้ มูลบคุ คล บนั ทึก และขอ้ ความบนสื่อสงั คมออนไลน์ และการ
ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือพฒั นาทกั ษะภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติ ประจาวนั

2

หน่วยกำรเรียนรู้ทีส่ อดคล้องกบั สมรรถนะรำยวชิ ำ รหัส

ช่ือวชิ ำ ภาษาองั กฤษเพอ่ื การส่ือสาร (English for Communication)
วิชำ 30000-1201
ท–ป–น 2–2–3 จำนวนคำบสอน 4 คำบ: สัปดำห์ ระดบั ช้ัน ปวส.

สมรรถนะรำยวิชำ

หน่วย ชื่อหน่วย ทักษะการ ัฟง ูพด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเ ื่พอการ ื่สอสาร
ท่ี การสอบถามและใ ้หข้อ ูมล ุบคคล สถาน ี่ท เวลา
สภาพอากาศ
การสนทนาทางโทรศัพท์
การ ่อานข้อมูล
จาก ่ืสอ ิ่สง ิพมพ์ และ ื่สอออนไลน์
การเขียนข้อ ูมลบุคคล บัน ึทก และข้อความบน ่ืสอ ัสงคมออนไล ์น
การใช้เทคโนโล ียสารสนเทศเ ืพ่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเ ่ืพอการ ่ืสอสารใน
ีช ิวตประจาวัน

1 Personal Information ✓✓ ✓✓
2 On the Phone
3 The Weather ✓✓ ✓ ✓
4 At the Restaurant
5 Social Networks ✓✓ ✓
6 Shopping online
7 News online ✓✓
8 Electronic Mail
✓✓ ✓ ✓✓

✓✓ ✓ ✓✓

✓ ✓✓

✓✓ ✓ ✓✓

3

กำรวดั ผลและประเมนิ ผล

ชื่อวชิ ำ ภาษาองั กฤษเพ่อื การส่ือสาร (English for Communication)
รหัสวชิ ำ 30000-1201
ท–ป–น 2–2–3 จำนวนคำบสอน 4 คำบ: สัปดำห์ ระดับช้ัน ปวส.

กำรประเมินผล
คะแนนการประเมินผล (อิงเกณฑ)์

80 – 100 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑด์ ีเยยี่ ม
75 – 79 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑด์ ีมาก
70 – 74 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑด์ ี
65 – 69 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑด์ ีพอใช้
60 – 64 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑพ์ อใช้
55 – 59 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑอ์ อ่ น
50 – 54 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยใู่ นเกณฑอ์ ่อนมาก
ต่ากวา่ 50 คะแนน ไดผ้ ลการเรียน 0 หมายถึง ผลการเรียนต่ากวา่ เกณฑข์ ้นั ต่า

4

โครงกำรสอน

ชื่อวชิ ำ ภาษาองั กฤษเพอ่ื การส่ือสาร (English for Communication)
รหสั วชิ ำ 30000-1201
ท–ป–น 2–2–3 จำนวนคำบสอน 4 คำบ: สัปดำห์ ระดับช้ัน ปวส.

สปั ดาหท์ ี่ หน่วยที่ ช่ือหน่วย/รายการสอน จานวนคาบ
1 1 Orientation / Personal Information 4
2 1 Personal Information 4
3 2 On the Phone 4
4 2 On the Phone 4
5 3 The Weather 4
6 3 The Weather 4
7 4 At the Restaurant 4
8 4 At the Restaurant 4
9 Review/Midterm test 4
10 5 Social Networks 4
11 5 Social Networks 4
12 6 Shopping online 4
13 6 Shopping online 4
14 7 News online 4
15 7 News online 4
16 8 Electronic Mail 4
17 8 Electronic Mail 4
18 Review/Final Test 4

รวม 72

5

ตำรำงวเิ ครำะห์หลกั สูตรรำยวชิ ำ

ช่ือวชิ ำ ภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for Communication)
รหสั วชิ ำ 30000-1201
ท–ป–น 2–2–3 จำนวนคำบสอน 4 คำบ: สัปดำห์ ระดบั ช้ัน ปวส.

พทุ ธิพสิ ัย (40%)
พฤติกรรม
ความ ู้รความจา
ชื่อหน่วย ความเข้าใจ
ประยุกต์-นาไปใช้
Personal Information ิวเคราะห์
On the Phone ูสงก ่วา
The Weather ทักษะ ิพ ัสย (40%)
At the Restaurant ิจต ิพ ัสย (20%)
Social Networks รวม (100%)
Shopping online ลาดับความสาคัญ
News online
Electronic Mail 12 2 4 3 12 4
12 2 5 3 13 3
Total 12 2 4 2 11 5
Total 12 2 5 2 12 4
ลาดบั ความสาคญั 12 3 6 3 15 1
12 3 5 3 14 2
12 2 6 2 13 3
12 3 5 2 13 3

7 14 19 40 20 100
40 12
1

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1 6

ชื่อวชิ า English for Communication รหสั 30000-1201 หน่วยท่ี 1
ช่ือหน่วย Personal Information
ช่ือเร่ือง Personal Information เวลาเรียนรวม 72 คาบ
สอนคร้ังท่ี 1–2/18
จานวน 8 คาบ

หวั ข้อเร่ือง

ขอ้ มูลส่วนบคุ คล (Personal Information)

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. ใหข้ อ้ มลู ส่วนบคุ คล เช่น ช่ือ สกลุ วนั เดือนปี เกิด ส่วนสูง น้าหนกั ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพั ท์

เป็ นตน้
2. ตอบคาถามเกี่ยวกบั การสอบถามและการใหข้ อ้ มูลส่วนบุคคล
3. สนทนาเก่ียวกบั การสอบถามและการใหข้ อ้ มลู ส่วนบคุ คล
4. เขยี นขอ้ มูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกลุ วนั เดือนปี เกิด ส่วนสูง น้าหนกั ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพั ท์

เป็ นตน้

วตั ถปุ ระสงค์กำรปฏิบัติ (Performance Objectives)

สามารถบอกคาศพั ทท์ ่ีใชใ้ นการเขยี นขอ้ มลู ส่วนบุคคล อ่านออกเสียงคาศพั ท์ สานวนเก่ียวกบั การให้
ขอ้ มูลส่วนบคุ คล ฟังสานวนเกี่ยวกบั การใหข้ อ้ มูลส่วนบคุ คล สนทนาเกี่ยวกบั การสอบถามขอ้ มูลส่วนบคุ คล
และเขยี นคาศพั ทท์ ่ีใชใ้ นการเขียนขอ้ มลู ส่วนบคุ คลได้

เนื้อหำสำระของหน่วยที่ 1 ดงั น้ี

1.1 ด้ำนควำมรู้ ศึกษาเกี่ยวกบั ขอ้ มูลส่วนบคุ คล (Personal Information)

2.2 ด้ำนทกั ษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพดู จากเน้ือหาที่กาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอา่ นและการฝึกทกั ษะการ
เขยี น (Listening, Speaking, Reading and Writing)

7

ส่ือกำรเรียนรู้

1. หนงั สือเรียนวิชาภาษาองั กฤษเพือ่ การสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยท่ี 1
2. รูปภาพบคุ คล
3. บตั รคาศพั ทเ์ กี่ยวกบั ขอ้ มูลบุคคล
4. ส่ือของจริง เช่น บุคคล
5. เวบ็ ไซดเ์ กี่ยวกบั ขอ้ มูลบุคคล

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที่ 1,2)

กระบวนกำร เวลำ (นำที) กจิ กรรมครู กจิ กรรมนกั เรียน สื่อ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานช่ือผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จดุ ประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

360 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยที่1

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กิจกรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 480 นาที

กำรวัดผลและประเมินผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียน ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงต่อเวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สงั เกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ตอ่ งานท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

8

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผู้เรียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพื่อกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พมิ พค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

9

บันทึกหลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองทสี่ อน วธิ ีจดั กำรเรียนรู้ ส่ือทีใ่ ช้/แหล่ง ผลกำรจดั กำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์ ประเมินผล
(พทุ ธิพสิ ัย ทกั ษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 10

ช่ือวชิ า English for Communication รหสั 30000-1201 หน่วยที่ 2
ช่ือหน่วย On the Phone
ช่ือเรื่อง On the Phone เวลาเรียนรวม 72 คาบ
สอนคร้ังที่ 3-4/18
จานวน 8 คาบ

หวั ข้อเรื่อง (Topics)
การสนทนาทางโทรศพั ท์

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)
1. บอกความหมายคาศพั ท์ สานวน ประโยคที่ใชใ้ นการติดต่อทางโทรศพั ท์
2. ฟังสานวนและประโยคที่ใชเ้ ก่ียวกบั ติดต่อทางโทรศพั ท์
3. สนทนาทางโทรศพั ท์
4. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกบั การสนทนาโตต้ อบทางโทรศพั ท์

วัตถุประสงค์กำรปฏบิ ัติ (Performance Objectives)
สามารถสนทนาทางโทรศพั ทไ์ ด้

เนื้อหำสำระของหน่วยท่ี 2 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ ศึกษาเก่ียวกบั การสนทนาทางโทรศพั ท์

2.2 ด้ำนทักษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาท่ีกาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอ่านและการฝึกทกั ษะการ
เขยี น (Listening, Speaking, Reading and Writing)

ส่ือกำรเรียนรู้

1.หนงั สือเรียนวชิ าภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสาร รหสั 30000–1201 หน่วยท่ี 2
2. รูปภาพเกี่ยวกบั การสนทนาทางโทรศพั ท์
3. บตั รคาศพั ทเ์ กี่ยวกบั การสนทนาทางโทรศพั ท์
4.ส่ือของจริง เช่น การสนทนาทางโทรศพั ท์
5. เวบ็ ไซดเ์ กี่ยวกบั การสนทนาทางโทรศพั ท์

11

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 3,4)

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิ กรรมครู กจิ กรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานชื่อผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จดุ ประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 2

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวดั ผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สงั เกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิ้นงำน/ควำมสำเร็จของผู้เรียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

12

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

13

บนั ทกึ หลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธีจัดกำรเรียนรู้ สื่อทใ่ี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธพิ สิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 14

ช่ือวิชา English for Communication รหสั 30000-1201 หน่วยท่ี 3
ช่ือหน่วย The Weather
ช่ือเรื่อง The Weather เวลาเรียนรวม 72 คาบ
สอนคร้ังที่ 5-6/18
จานวน 8 คาบ

หวั ข้อเรื่อง (Topics)

สภาพอากาศ (The Weather)

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. บอกคาศพั ท์ สานวน ประโยคเกี่ยวกบั สภาพดินฟ้าอากาศ
2. อา่ นออกเสียงคาศพั ท์ สานวนประโยคเกี่ยวกบั สภาพดินฟ้าอากาศ
3. สนทนาเก่ียวกบั สภาพดินฟ้าอากาศในชีวิตประจาวนั
4. แสดงบทบาทสมมติการสนทนาเก่ียวกบั สภาพดินฟ้าอากาศ

วัตถปุ ระสงค์กำรปฏบิ ตั ิ (Performance Objectives)

สามารถสนทนาเก่ียวกบั สภาพดินฟ้าอากาศได้

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 5,6)

กระบวนกำร เวลำ (นำที) กจิ กรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ทดสอบก่อนเรียน
เรียนและขานช่ือผเู้ รียน
ข้นั นา
ข้นั สอน 20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ข้นั สรุป
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จดุ ประสงค์ - แสดงความคดิ เหน็ อยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคิดเหน็ อยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 3

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

15

กระบวนการ เวลา กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน สื่อ
ทดสอบหลงั เรียน
(นาที)

20 -ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวดั ผลและประเมินผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานช่ือผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผู้เรียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

เอกสำรอ้ำงองิ
พมิ พใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพื่อกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

16

บนั ทึกหลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธจี ัดกำรเรียนรู้ สื่อท่ใี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธิพสิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

17

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 หน่วยท่ี 4

ชื่อวิชา English for Communication รหสั 30000-1201 เวลาเรียนรวม 72 คาบ
ชื่อหน่วย At the Restaurant สอนคร้ังที่ 7-8/18
ช่ือเร่ือง At the Restaurant จานวน 8 คาบ

หัวข้อเร่ือง (Topics)

การสื่อสารในร้านอาหาร (At the restaurant)

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. บอกคาศพั ท์ สานวน ประโยคเก่ียวกบั คาศพั ทเ์ กี่ยวกบั อาหาร เครื่องด่ืมและการบริการใน
ร้านอาหาร

2. อา่ นออกเสียงคาศพั ท์ สานวนประโยคเก่ียวกบั เกี่ยวกบั อาหาร เคร่ืองด่ืมและการบริการใน
ร้านอาหาร

3. สนทนาเกี่ยวกบั การสั่งอาหาร เคร่ืองดื่มและการบริการในร้านอาหาร
4. แสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบั การบริการในร้านอาหาร

วตั ถปุ ระสงค์กำรปฏบิ ัติ (Performance Objectives)
สามารถสนทนาในร้านอาหารได้

เนื้อหำสำระของหน่วยที่ 4 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ การศึกษาเก่ียวกบั การสื่อสารในร้านอาหาร (At the restaurant)

2.2 ด้ำนทักษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary Practice) การ
ฝึกทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาที่กาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอา่ นและการฝึกทกั ษะการเขยี น (Listening,
Speaking, Reading and Writing)

สื่อกำรเรียนรู้

1.หนงั สือเรียนวิชาภาษาองั กฤษเพ่อื การสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยที่ 4
2.รูปภาพเกี่ยวกบั อาหาร เครื่องด่ืมและการบริการในร้านอาหาร

18

3.บตั รคาศพั ทเ์ กี่ยวกบั อาหาร เครื่องด่ืมและการบริการในร้านอาหาร
4.สื่อของจริง เช่น อาหาร เครื่องดื่มและการบริการในร้านอาหาร
5. เวบ็ ไซดเ์ กี่ยวกบั อาหาร เครื่องดื่มและการบริการในร้านอาหาร

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 7,8)

กระบวนกำร เวลำ (นำที) กจิ กรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานช่ือผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จุดประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคิดเห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยที่ 4

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ให้ทาแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กิจกรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวดั ผลและประเมินผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มดุ บนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสงั เกตพฤติกรรม สงั เกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผดิ ชอบ
ต่องานที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

19

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผู้เรียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

เอกสำรอ้ำงองิ
พมิ พใ์ จ สายวภิ ู. 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรสื่อสำร รหัสวชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

20

บนั ทกึ หลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธีจัดกำรเรียนรู้ สื่อทใ่ี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธพิ สิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

21

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 หน่วยท่ี 5

ชื่อวิชา English for Communication รหสั 30000-1201 เวลาเรียนรวม 72 คาบ
ชื่อหน่วย Social Networks สอนคร้ังท่ี 10-11/18
ชื่อเรื่อง Social Networks จานวน 8 คาบ

หัวข้อเรื่อง (Topics)
การสื่อสารผา่ น Social Networks

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)
1. บอกความหมาย คาศพั ท์ สานวน ประโยคที่ใชใ้ นการส่ือสาร Social Networks
2. อา่ นออกเสียงคาศพั ทส์ านวน ประโยคท่ีใชใ้ นการสื่อสาร Social Networks
3. สนทนาใน Social Networks

วตั ถปุ ระสงค์กำรปฏิบัติ (Performance Objectives)
สามารถส่ือสารผา่ น Social Networksได้

เนื้อหำสำระของหน่วยท่ี 5 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ ศึกษาเกี่ยวกบั Social Networks

2.2 ด้ำนทกั ษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาท่ีกาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอา่ นและการฝึกทกั ษะการ
เขียน (Listening, Speaking, Reading and Writing)

สื่อกำรเรียนรู้

1. หนงั สือเรียนวชิ าภาษาองั กฤษเพอื่ การสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยท่ี 5
2. รูปภาพเกี่ยวกบั การสนทนา Social Networks
3. บตั รคาศพั ทเ์ ก่ียวกบั Social Networks
4. ส่ือของจริง เช่น Social Networks ต่างๆ
5. เวบ็ ไซด์ แอปพลิเคชนั่ ต่างๆ

22

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 10,11)

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานชื่อผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จุดประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 5

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวัดผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผ้เู รียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

23

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

24

บนั ทกึ หลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธีจัดกำรเรียนรู้ สื่อทใ่ี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธพิ สิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

25

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6

ช่ือวิชา English for Communication รหสั 30000-1201 เวลาเรียนรวม 72 คาบ
ชื่อหน่วย Shopping online สอนคร้ังท่ี 12-13/18
ช่ือเร่ือง Shopping online จานวน 8 คาบ

หวั ข้อเรื่อง (Topics)

การซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. บอกคาศพั ท์ สานวนและประโยคที่ใชใ้ นการซ้ือของออนไลน์ ไดแ้ ก่การสง่ั ของ วธิ ีการ
ชาระเงิน การจดั ส่งของ การติดตามการสง่ั ซ้ือของ และการคืนสินคา้

2. สนทนาเก่ียวกบั การซ้ือของออนไลน์ ไดแ้ ก่การสง่ั ของ วธิ ีการชาระเงิน การจดั ส่งของ
การติดตามการสง่ั ซ้ือของ และการคืนสินคา้

วตั ถปุ ระสงค์กำรปฏิบัติ (Performance Objectives)
สามารถซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)ได้

เนื้อหำสำระของหน่วยท่ี 6 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ การศึกษาเก่ียวกบั การซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)

2.2 ด้ำนทกั ษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพดู จากเน้ือหาที่กาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอ่านและการฝึกทกั ษะการ
เขยี น (Listening, Speaking, Reading and Writing)

ส่ือกำรเรียนรู้

1. หนงั สือเรียนวิชาภาษาองั กฤษเพือ่ การสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยที่ 6

2. รูปภาพเก่ียวกบั การซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)

3. บตั รคาศพั ทก์ ารซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)
4. ส่ือของจริง เช่น ซ้ือของออนไลน์ (Shopping online)
5. เวบ็ ไซดซ์ ้ือของออนไลน์ (Shopping online)

26

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที่ 12,13)

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานชื่อผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จุดประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 6

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวัดผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสงั เกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผ้เู รียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

27

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

28

บนั ทกึ หลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธีจัดกำรเรียนรู้ สื่อทใ่ี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธพิ สิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

29

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 7 หน่วยที่ 7

ช่ือวชิ า English for Communication รหสั 30000-1201 เวลาเรียนรวม 72 คาบ
ชื่อหน่วย News online สอนคร้ังที่ 14-15/18
ชื่อเรื่อง News online จานวน 8 คาบ

หัวข้อเร่ือง (Topics)

การอ่านส่ือส่ิงพมิ พแ์ ละสื่อออนไลน์

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. อา่ นขอ้ ความ ขา่ วจากส่ือสิ่งพมิ พแ์ ละสื่อออนไลน์
2. สรุปใจความสาคญั ของข่าวจากส่ือสิ่งพมิ พแ์ ละส่ือออนไลน์
3. คน้ หาแหล่งขอ้ มูล เช่น หนงั สือพมิ พ์ อินเตอร์เนต็

วัตถปุ ระสงค์กำรปฏิบัติ (Performance Objectives)
สามารถอา่ น สรุปใจความสาคญั และคน้ หาแหล่งขอ้ มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ ละสื่อออนไลน์ได้

เนื้อหำสำระของหน่วยที่ 7 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ ศึกษาเกี่ยวกบั การอ่านสื่อส่ิงพิมพแ์ ละส่ือออนไลน์

2.2 ด้ำนทกั ษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาท่ีกาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอ่านและการฝึกทกั ษะการ
เขียน (Listening, Speaking, Reading and Writing)

ส่ือกำรเรียนรู้

1. หนงั สือเรียนวชิ าภาษาองั กฤษเพื่อการสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยท่ี 7

2. รูปภาพเกี่ยวกบั การอา่ นสื่อสิ่งพมิ พแ์ ละส่ือออนไลน์

3. บตั รคาศพั ทเ์ กี่ยวกบั การอ่านสื่อสิ่งพมิ พแ์ ละส่ือออนไลน์
4. ส่ือของจริง เช่น สื่อส่ิงพิมพแ์ ละสื่อออนไลน์
5. เวบ็ ไซดเ์ ก่ียวกบั สื่อส่ิงพิมพแ์ ละส่ือออนไลน์

30

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 14,15)

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานชื่อผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จุดประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 7

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวัดผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผ้เู รียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

31

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

32

บนั ทึกหลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธจี ัดกำรเรียนรู้ สื่อท่ใี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธิพสิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน

33

แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ที่ 8 หน่วยท่ี 8

ช่ือวิชา English for Communication รหสั 30000-1201 เวลาเรียนรวม 72 คาบ
ช่ือหน่วย Electronic Mail สอนคร้ังที่ 16-17/18
ช่ือเร่ือง Electronic Mail จานวน 8 คาบ

หัวข้อเร่ือง (Topics)

การเขยี นจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์(Electronic Mail)

สมรรถนะประจำหน่วย (Unit of Competency)

1. เขยี นคาศพั ท์ สานวน ขอ้ ความท่ีใชใ้ นการเขยี นจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic mail)
2. เขยี นโครงสร้างจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic mail)
3. เขียนจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic mail)

วัตถปุ ระสงค์กำรปฏิบตั ิ (Performance Objectives)
สามารถการเขียนจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์(Electronic mail)ได้

เนื้อหำสำระของหน่วยที่ 8 ดงั น้ี
1.1 ด้ำนควำมรู้ ศึกษาเก่ียวกบั การเขียนจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ (Electronic Mail)

2.2 ด้ำนทักษะ ฝึกทกั ษะตามกิจกรรม Warm up การเรียนรู้คาศพั ทใ์ หม่ (Vocabulary
Practice) การฝึกทกั ษะการฟัง การพูดจากเน้ือหาที่กาหนดให้ การฝึกทกั ษะการอา่ นและการฝึกทกั ษะการ
เขยี น (Listening, Speaking, Reading and Writing)

ส่ือกำรเรียนรู้

1. หนงั สือเรียนวิชาภาษาองั กฤษเพ่อื การสื่อสาร รหสั 30000–1201 หน่วยที่ 8

2. บตั รคาศพั ทเ์ ก่ียวกบั การเขียนจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์(Electronic Mail)

3. ส่ือของจริง ไดแ้ ก่ จดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์(Electronic Mail)
4. เวบ็ ไซดเ์ ก่ียวกบั การเขยี นจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์(Electronic Mail)

34

กจิ กรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ท่ี 16,17)

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน ส่ือ
เตรียมความพร้อม
ทดสอบก่อนเรียน 20 - อบรมหนา้ แถวหนา้ ช้นั - เขา้ เรียนตรงเวลา -สมุดบนั ทึกเวลาเรียน
ข้นั นา
ข้นั สอน เรียนและขานชื่อผเู้ รียน
ข้นั สรุป
20 - ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั เรียน
ก่อนเรียน เรียน

20 - แจง้ หวั ขอ้ /จุดประสงค์ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง - กระดาษคาตอบ

- ถาม-ตอบ มีเหตผุ ล

120 - บรรยาย/ถาม-ตอบ/ - แสดงความคดิ เห็นอยา่ ง -เน้ือหา หน่วยท่ี 8

อภิปราย มีเหตผุ ล

40 - ใหท้ าแบบฝึกหดั - ทาแบบฝึกหดั กจิ กรรม -แบบฝึกหดั

- สรุปผล Pre–test ,Warm up,

- มอบหมายงาน Listening, Speaking,

Reading,Writing ,Posttest

20 - ใหน้ กั เรียนทาแบบทดสอบ - อภิปรายและสรุป - แบบทดสอบหลัง

หลงั เรียน ร่วมกนั เรียน

- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รวม 240 นาที

กำรวัดผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน 1) ใชส้ มุดบนั ทึกเวลาเรียนฯ ขานชื่อผเู้ รียนและตรวจการตรงตอ่ เวลา
2) ทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน 1) ใชแ้ บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคาถาม ความสนใจใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ
ต่องานที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม

หลงั เรียน 1) ทดสอบหลงั เรียน ใชเ้ กณฑผ์ า่ น 50 %

ผลงำน/ชิน้ งำน/ควำมสำเร็จของผ้เู รียน

1. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม Pre–test ,Warm up, Vocabulary practice, Listening, Speaking, Reading
and Writing

2. ผลการทาแบบทดสอบทา้ ยบทเรียนของผเู้ รียน (Posttest)

35

เอกสำรอ้ำงองิ
พิมพใ์ จ สายวิภ.ู 2563. ภำษำองั กฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รหสั วชิ ำ 30000-1201. พิมพค์ ร้ังท่ี 1.

กรุงเทพฯ: ศูนยห์ นงั สือเมืองไทย.

36

บนั ทึกหลงั สอน

ภำคเรียนท่ี ________ ปี กำรศึกษำ___________

สัปดำห์ท่ี __________

เร่ืองท่สี อน วิธจี ัดกำรเรียนรู้ สื่อท่ใี ช้/แหล่ง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม กำร
เรียนรู้ สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ ประเมนิ ผล
(พทุ ธิพสิ ัย ทักษะพสิ ัย จติ

พสิ ัย)

แนวทำงกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรียนรู้

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

.............................................................
(.............................................................)

ครูผสู้ อน


Click to View FlipBook Version