The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hartini mohd tahir, 2019-04-26 21:30:13

Smkpp

Ladap

Bab 1: Tamadun Awal Dunia Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun Pemerintahan Tamadun Sumbangan
Sumeria Teokrasi Sumeria
Mesir Beraja/Firaun KodUndang-Undang
Indus Raja Pendeta Hammurabi,EpikGilgamesh,
Hwang Ho Mandat/Feudal IlmuPengetahuan,,ilmu
Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat
Tamadun SistemTulisan Pengangkutan, Taman Tergantung
Sumeria Cunieform Babylon, Kepimpinan Berwibawa,
Mesir Hieroglif Patung Raja Gudea, Ziggurat
Indus Piktofraf
Hwang Ho Ideogram Mesir Piramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu
Indus Pengetahuan , Ilmu Perubatan,
Tamadun Hwang Ho Mumiakan mayat, Ilmu Matematik,
Awal Dunia Sistem Pengairan,Kalendar

Tamadun NegaraKota BandarTerancang,SifatKeterbukaan
Sumeria Ur, Kish,Babylon Batu bata IlmuGeometri
Mesir Memphis,Thinis,Thebes
Indus Harrapa,Mohenjo-Daro Pemerintahan Monarki , Sistem
Hwang Ho Anyang pengairan, Teknologi Pembajakan dan
Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin
dan Yang Kalendar dan Falsafah
Perang Sun Tzu.

Tamadun TokohTerkenal Tamadun Agama/Kepercayaan
Sumeria Raja Naramsin, Raja Hammurabi Sumeria Raja sebagai wakil tuhan
dan Raja Nabuchannezzar Mesir Tuhan Matahari/
Mesir Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut AmonRe
Indus Raja Pendeta. Indus Proto-Siva,Tuhan Ibu
Hwang Ho Dinasti Shang dan Dinasti Chao Hwang Ho Nenek Moyang, Shang
Ti, Tuhan Bumi,

Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 )

Sistem Pemerintahan Tokoh Perluasan Kuasa 3Tokoh Falsafah

• TamadunYunani Memperkenalkan  Tamadun Yunani – AlexanderThe Tamadun Yunani –
sistem Demokrasi melalui Negara Kota Great Herodetus,Socrates,Aristotle, dan
Athens manakala Sparta Mengamalkan Plato
sistem Tentera  Tamadun Rom – Augustus Caesar Tamadun Rom – Zeno ( ahli
 Tamadun India – Asoka falsafah Yunani )
• Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem  Tamadun China – Shih Huang Ti Tamadun India – Bersumber Kitab
Republik Veda
ASPEK Tamadun China – Kung-Fu Tze,
• Tamadun India Memperkenalkan Sistem PENINGKATAN Lao Tze dan mo Tzu
pemerintahan beraja berkuasa mutlak
TAMADUN Sains dan Teknologi
• Tamadun China memperkenalkan
Sistem pemerintahan Pentadbiran Hippocrates dan Archimandesb
berpusat tokoh Bapa Perubatan dan Ahli
matematik Yunani
Undang-Undang Pendidikan Boethius ialah ahli Matematik
Tamadun Rom
o Dewan Perhimpunan berfungsi Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan Tamadun India telah
menggubal undang-undang bagi mengalami perkembangan yang pesat memperkenalkan Sistem angka
Tamadun Yunani dalam Tamadun Yunani Brahmin dan angka Kharosti
Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi Tamadun China memperkenalkan
o Tamadun Rom mempunyai Undang- ilmu dan semangat setia Negara. teknologi membuat kertas dan
undang Hukum Kanun 12 dan Tamadun India berteraskan agama konsep Yin dan Yan asas dalam
Undang-undang Justinian Hindu-Buddha perubatan tradisional
Tamadun China amat mementingkan
o Tamadun India terdapat kitab dapat lulus Peperiksaan Awam
Undang-UndangTertua iaitu Dhrama
Sastera dan juga Undang-undang di
Tiang Asoka

o Undang-Undang China berasaskan
falsafah Legalisme

Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )

Kerajaan Agraria Cara Kedatangan Agama Pengaruh Agama Buddha
Hindu dan Buddha
Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian Pentadbiran
Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Ksyaria/tentera Gelaran Raja
Bukit. Vaisya/Pedagang Kuasa mutlak raja
Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek Brahmin/Pendeta Konsep Dewa Raja
dan Sayuran Pengambilan Adat istiadat
Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung aspekkebudayaan Order Kosmos
untuk tujuan perdagangan
Kegiatan Menangkap ikan di Sawah Tamadun Awal Seni Bina
Sistem pengairan merupakan faktor penting Asia Tenggara Candi,Kuil, Wat atau Stupa
perkembangan Candi Angkor Wat
Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam Candi Borobudur
usaha membina sistem pengairan dan baray Candi Dieng
Candi Prambanan
Kerajaan Maritim Patung Avalokitesvara
Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang
Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan Kerajaan Agraria
terletak di pesisir Pantai Kesusasteraan
Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Kerajaan Agraria Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual
Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi Angkor Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan
pelabuhan entreport Sailendra Palembang
Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Funan Hikayat Seri Rama
Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Taruma Hikayat Pendawa Lima
Masyarakat Maritim suka meneroka dan Kerajaan Maritim Hikayat Sang Samba
berdagang dengan masyarakat luar. Srivijaya Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan
Mahir membuat perahu dan kapal layer Kedah Tua Mahabhrata
Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan Funan Hasil Sastera Jawa Kuno seperti
bintang dilangit Negarakertagama, Sutasoma dan
Arjunawiwaha
Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa
Melayu

Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 )

Masyarakat Arab Jahiliah Keperibadian nabi Penyebaran Agama Islam

Sosial Muhammad s.a.w

• Zaman Jahiliah adalah zaman • Berketurunan Quraisy • Peringkat Tersembunyi
kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan • Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah
• tiada Nabi dan Kitab Suci. • Khadijah binti Khuwailid orang paling awal
• Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi
Amalan tidak bermoral seperti berzina Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-
• dan Fatanah Siddiq
• Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan
maruah • Pemimpin yang bijaksana • Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam
• dan al-Arqam.
Membunuh anak perempuan Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah
Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah al-
Tiada peraturan perkahwinan Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad • Arqam

Ekonomi • Berlangsung selama 3tahun

• Penindasan dan eksploitasi Islam Dan PeringkatTerbuka
• Amalan riba Perkembangannya
• Rompakan dan rampasan, Merompak • Kepada kaum kerabat
di Makkah • Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib
kewajipan utama • Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab

Agama / Kepercayaan Kerasulan • Dakwah di Bukit Safa
Muhammad s.a.w • Berjalan selama 10 Tahun
• Agama Wathani
• Animisme Reaksi Masyarakat Arab
• Samawi

• Kepercayaan Karut

Politik • Wahyu Pertama di Gua Hirak • Sambutan baik daripada kalangan ahli
• Hidup berkelompok ( Kabilah ) • Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan keluarga dan sahabatnya

umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan • Ramai golongan hamba menerima Islam
kerana layanan sama rata
• Semangat Assabiah yang kuat • Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat al-
• Ada pihak yang menentang kerana beberapa
• Politik terhad kepada Kabilah Muddasir faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan
agama
• Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai• Mengisytiharkan Nabi Muhammad
pemerintahan teratur sebagai Pesuruh Allah s.w.t

• Pelbagai cara telah digunakan untuk
menentang Islamseperti mengejek,

tohamahan, tawarkan kedudukan dan

memulaukan Bani Hasyim.

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )

Perj
anjia

n
Aqa
bah

I
dan
II
Piag
am
Mad
inah
Perj
anjia

n
Hud
aibiy
ah

Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w Berpandukan wahyu Allah Di antara Nabi Muhammad s.a.w
dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan Melahirkan sebuah Negara islam dengan penduduk Makkah pada 6
Khazraj Peraturan dan tanggungjawab berasaskan Hijrah
Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji persetujuan orang Islam, Yahudi dan Isi Perjanjian Gencatan Senjata
beriman kepada Allah dan Rasul, akan Arab. selama 10 tahun, bebas memihak
membantu perjuangan Nabi danTidak Mengandungi 47 Fasal kepada mana-mana kabilah, Orang
akan melakukan amalan Jahaliah 23 Fasal berkaitan hubungan dan Makkah yang memihak tanpa
Aqabah II, Aus dan Khazraj memeluk tanggungjawab orang Islam penjaganya harus di pulangkan,
agama Islam dan mengulangi taat setia 24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan Umrah boleh dilakukan pada tahun
dan menjemput Nabi dan pengikutnya bukan Islam berikutnya
berhijrah ke Madinah Ia merupakan sebuah model kerajaan Kepentingannya telah membolehkan
Mereka juga menyediakan tempat tinggal Islam yang unggul agama islam berkembang dengan
dan jaminan keselamatan pesat

Hijr
ah
Peny
ebar
an
Isla
m
Pem
buka
an
Kota
Mak
kah

Hijrah ialah perpindahan nabi Menyebarkan Islam selama 23 tahun Berlaku pada 8 Hijrah tanpa
Muhammad s.a.w dari Kota Makkah ke iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di pertumpahan darah
Madinah Madinah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan
Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi, Senjata selama 10 tahun telah dicabuli
s.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu Habsyah dan seluruh Tanah Arab oleh orang Quraisy Makkah.
strategi baru dan jemputan penduduk Mempertahankan maruah dan hak Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin
Madinah menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud, Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad
Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan Khandak dan menakluki Makkah bin Ubadah dan Zubai al-Awam
perkembangan islam, Penyatuan umat Islam lebih mengutamakan perdamaian
Islam, Piagam Madinah, Masjid
Pertama,Kalender Hijrah, Tolenrasi
kaum, pengorbanan para sahabat.

Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Maksud Khalifah Khalifah Uthman bin Affan

Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Khalifah ialah pengganti Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin
Memerintah selama 2 tahun yang akan melaksanakan Digelar Zun Nurain
Mengatasi perpecah umat Islam Dipilih berdasarkan pengundian Majlis
Tindakan yang tegas terhadap orang Islam tanggungjawab Syura
murtad dan gerakan Al-Riddah pemerintahan dan Membina kemudahan infrastruktur
Berjaya menghadapi ancaman Rom dan pentadbiran kerajaan Islam Kukuhkan Baitul maal
Parsi selepas Nabi Muhammad Perkuatkan tentera lau tIslam
Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran
Membahagikan wilayah kepada 10 s.a.w MashafUthmani
bahagian Memperluaskan lagi wilayah Islam ke
Afghanistan, Samarkand
Khalifah Umar al-Khatab Kerajaan Khulafa
al-Rasiyidin Khalifah Ali bin Abu Talib
Khalifah Kedua Khulafa al-Rasyidin
Beliau dilantik atas cadangan nama Syarat-Syarat menjadi Khalifah Keempat Khulafa al-Rasyidin
Khalifah Abu Bakar Khalifah Mempunyai sifat berani dan
Beliau telah digelar Amirul Mukminin Kepahlawanan yang tinggi
kerana pada zamannya merupakan zaman • Lelaki merdeka Islam Pakar di dalam selok belok hokum
keemasan kerajaan kerajaan Islam • Ilmu lengkap Berusaha untuk mengekalkan
Menubuhkan Majlis Syura • Sihat kestabilan dan keharmonian Negara
Menubuhkan beberpa jabatan baru • Adil tingkah laku baik, Membina markas tentera
Mementingkan pendidikan al-quran • Fikiran yang cerdas
Memperkenalkan Kalender Islam • Berani dan warak
Membentuk tentera tetap dan sukarela • Patuhi perintah Allah
Membina terusan dan taliair

Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 )

Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah

Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik Kerajaan – Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul
Kerajaan Islam Menawan Kota Constantinople ibu kota
Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian Rom.
Memperkenalkan jawatan Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyah Membina empayar umat Islam yang
Terdapat sistem Wazarah, Urussetia dan terbesar di dunia
Hijabah Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyah Istanbul pusat pentadbiran dunia islam
Beberapa jabatan baru telah ditubuhkan dibawah pimpinan Abu Muslim al- Sultan Suleiman memperkenalkan Kanun
Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah Khurasani dan Salamah al-Khallal. Suleiman.
ditubuhkan Mengambil nama bapa saudara Nabi Jawatan kadi, mufti dan Jawatan Sheikh-
Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan Muhammad s.a.w iaitu Abbas. us-Islam.
penyebaran ilmu pengetahuan Pentadbirannya bercorak monarki dan Pusat perdagangan antarabangsa
Banyak buku rujukan telah diterjemahkan ke warisan Mengislamkan penduduk Balkan
dalam Bahasa Arab Zaman gemilang di bawah Harun al-Rasyid Galakkan kecemerlangan individu
Perkembangan bidang kimia dan astronomi dan Al-Makmun. Sistem madrasah
Penulisan dan penterjemahan asing karya Melahirkan ramai intelektual Islam
Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova asing ke bahasa Arab Masjid Sultan Ahmed di Istanbul
Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkan
Diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama. Faktor penyebaran Islam oleh Turki
Cordova. Penubuhan pusat pengajian tinggi
Abdul Rahman II mengasaskan pusat Semangat Ghazi
pengajian tinggi Senjata
Al-Hakkam II telah menubuhkan sebuah Tentera Janissari
perpustakaan Armada Laut
Terdapat 17 buah pusat pengajian dan 70 Keadaan Eropah tidak stabil
buah perpustakaan di Andalusia Permintaan Raja Eropah
Menubuhkan baitumal. Kelemahan Byzantine
Membina sistem pengairan Kehancuran institusi gereja
Penyelidikan benih tanaman bermutu Dasar Diplomasi Islam
Peranan pendakwah dan ahli Sufi

Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 )

Teori dari Arab Teori dari China Teori dari India

Dikemukakan oleh John Crawford Dikemukakan oleh Emanuel Dikemukakan oleh Snouck
dan disokong oleh Syed Gadinho Eredia dan disokong oleh Hurgronje
Muhammad Naquib al-Attas. S.Q. Fatimi Terdapat hubungan perdagangan
Ia berkembang menerusi faktor Canton sebagai pusat perdagangan antara India dan Asia Tenggara
perdagangan orang Islam Batu Marmar pada batu nisan
Bukti catatan Cina Perpindahan pedagang Islam dari Malik Ibrahimdi Gerisik Jawa
Perkampungan Islam di Sumatera Canton ke Asia Tenggara Banyak unsur budaya India dalam
Tulisan Jawi di Asia Tenggara Penemuan Batu Bersurat di masyarakat di Asia Tenggara
Pengislaman Raja-Raja Asia Terengganu.
Tenggara Terjumpanya Batu Nisan yang Kesan Kedatangan Agama Islam
Kitab tempatan yang menggunakan mempunyai tulisan al-Quran
bahasa Arab Persamaan Unsur Seni bina di
China dan masjid di Kelantan,
Melaka dan PulauJawa

Faktor kedatangan Agama Islam di Asia Tenggara

Faktor Perdagangan memainkan peranan penting. Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti Sultan, mufti,
Faktor Perkahwinan iaitu Perkahwinan Siasah dan perkahwinan Gelaran, Undang-undang.
biasa Aspek Pendidikan seperti Kewajipan menuntut Ilmu,Pondok,
Faktor pengislaman raja dan golongan bangsawan istana, pesantren, madrasah dan surau
Kelahiran kerajaan Islam seperti Perlak, Melaka, Acheh, Demak Aspek Bahasa dan Kesusasteraan seperti tulisan jawi, istilah-
Peranan pusat kebudayaan yang bertindak sebagai pusat istilah Arab, tatabahasa Arab, Syair,Gurindam,nazam dan cerita
penyebaran islam hikayat.
Peranan yang dimainkan oleh mubaligh atau pendakwah islam Aspek Cara Hidup seperti ad-Din,konsep persaudaraan dan
Keistimewaan ajaran islam itu sendiri persamaan taraf, Nilai-nilai akhlak islam.
Aspek Kesenian seperti Tulisan Khat, Batu bersurat di
Terengganu, seniukiran kayu Seni kaligrafi, seni masjid
AspekEkonomi seperti Zakat, Baitulmal.

Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 )

SosioBudaya Kesan-Kesan Ekonomi
Kedatangan Agama
Pendidikan berasaskan keagamaan di Islam di Malaysia Aktiviti perdagangan dikuasai oleh
Istana,pondok, masjid,rumah dan pedagang-pedagang Islam. Melaka
madrasah. Ia berkaitan dengan Politik muncul sebagai pusat perdagangan yang
pengajaran al-Quran.. penting pada abad ke 15
Istana menjadi pusat intelektual. Sultan Pentadbiran menggunakan gelaran Penggubalan Undang-Undang Laut
Melaka menjadikan istana sebagai pusat Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin Melaka untuk melicinkan kegiatan
pengajian agama terutamanya Perundangan menggunakan Adat perdagangan di Melaka
pengajaran tasawuf. Perpatih ,adat Temenggung,Undang- Penggunaan matawang timah.
Pengenalan tulisan Jawi berdasarkan Undang Melaka danUndang-Undang Kerajaan Melaka memperkenalkan
huruf Arab Laut Melaka. matawang bulat yang diukir dengan
Terdapat cerita-cerita yang berkaitan Adat Temenggung disesuaikan dengan nama Sultan Muzaffar shah
dengan Hikayat Nabi-Nabi. ajaran Islam Matawang Pasai,Hormuz dan Cambay
Bidang Kesenian seperti kesenian yang Anak lelaki diutamakan dalam juga boleh digunakan.
terdapat di dalam masjid seperti Mihrab, pembahagian harta pusaka yang Wang Katun diperkenalkan oleh negeri
mimbar, telaga atau pancur air dan bertetapan dengan faraid Islam. Johor
bumbung khas Kerajaan Melayu Melaka juga
Ukiran Islam adalah berasaskan motif memperkenalkan sistem cukai
tumbuh-tumbuhan, bungaan dan Amalan Riba diharamkan oleh kerajaan
geometri Melaka berdasarkan Hukum Kanun
Batu Bersurat di Terengganu Melaka
memperlihat seni tulisan Khat huruf ak- Pemerintah Melaka mewajibkan
Quran. golongan kaya membayar Zakat
Tarian Dabus di Perak, Nazam atau Wang Zakat disimpan dibaitulMal
Naban, seni dikir dan Ghazal
Gaya hidup mengikut Islam, amalan
protokolmengikut kerajaan Bani
Umaiyah.
Amalan hormat-menghormati

Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 )

Zaman Gelap Zaman Renaissace Zaman Reformation

Zaman masyarakat eropah kurang Zaman kelahiran semula merujuk Gerakan pembaharuan agama
maju berpunca daripada kepada pemulihan budaya Kristian di Eropah
keruntuhan empayar Rom masyarakat Eropah Ia menyebabkan munculnya mazhab
Pusat pemerintahan amat lemah Penghargaan semula terhadap ilmu Protestant
Kegiatan ekonomi adalah terhad pengetahuan. Gereja Katolik dikritik kerana
Kelembapan perkembangan ilmu Ia juga menonjolkan keupayaan banyak penyelewengan yang
pengetahuan manusia berfikir berlaku
Kongkongan pihak gereja Wujudnya aliran yang Penjualan surat Indulgenges secara
menitiberatkan aspek sekular dan berleluasa adalah satu
Zaman Penjelajahan kemanusiaan (Humanisme) )) penyelewengan.

Zaman Renaissance membuka Perubahan Masyarakat Revolusi Pertanian dan Perindustrian
minda masyarakat Eropah untuk Eropah
menjelajah. Perubahan secara besar-besaran dalam
Pertugis menjadi kuasa perintis Zaman Imperialisme bidang pertanian dan perindustrian
kepada Zaman penjelajahan Perubahan dalam sistem pemilikan
Desakan ekonomi dan semangat Kegiatan sesebuah Negara untuk tanah ( Akta Pemagaran Tanah Awam
kebangsaan telah menggalakkan meluaskan wilayahnya dengan )
lagi penjalajahan orang Eropah menguasai dan menjelajah Negara- Pengenalan kaedah baru dalam bidang
Raja-raja mereka seperti Putera negara lain. pertanian seperti Alat Jethrol Tull dan
Henry dan Ratu Isabella telah Faktor utamanya ialah Revolusi sistem tanaman giliran
memberikan galakan terhadap perindustrian yang memerlukan Berlaku perkembangan yang pesat
aktiviti penjalajahan bahan mentah dan pasaran dalam bidang perindustrian
Penjelajahan orang Eropah telah barangan Alat-alat rekaan baru seperti Flying
membawa kepada perubahan besar Ia juga disebabkan oleh faktor Shuttle, Spinning Jenny, Water Frame
di Asia agama dan tugas menyebarkan Berlakunya peralihan industri desa
tamadun kepada sektor perkilangan

Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 )

Pertanian Komersial Tenaga Buruh Asing

Tanaman yang dijalankan secara besar-besaran dan untuk tujuan Pembangunan dan kepesatan ekonomi telah menyebabkan
eksport. Tanaman peringkat awal ialah Ubi Kayu, Tebu, Lada kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di Tanah Melayu
Hitam, Gambir, Tembakau dan Kopi Buruh-Buruh daripada China di bawa masuk keTanah Melayu
Di Johor Maharaja Abu Bakar memperkenalkan tanaman lada melalui cara Sistem Tiket Kredit,Sistem Pengambilan Kakitangan,
hitam dan gambir menerusi sistem Kangcu Sistem Pengambilan Rumah Kongsi dan Secara Berkumpulan
Pemodal Eropah dan Orang Cina menguasai pertanian komersial di Buruh India pula dibawa masuk menerusi Sistem Buruh Bebas,
Tanah Melayu Sistem Kontrak, dan Sistem Kangani
Tanaman komersial peringkat kedua ialah Tanaman Getah. Buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di Sektor Perlombongan
H.N.Ridley memainkan peranan yang penting dalam menggalakan dan buruh China untuk sektor perladangan
tanaman getah
Syarikat-Syarikat Eropah seperti Harrisons and Crossfield, Guthrie,
Sime Darby menguasai tanaman getah

Ekonomi Dagangan

Industri Perlombongan Kewangan dan Insuran

Tanah Melayu kaya dengan berbagai jenis galian seperti Emas, Matawang telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan
Bijih Timah, Arang Batu, Bijih Besi dan antimony Melayu Melaka iaitu semasa Sultan Muzaffar Shah
Kegiatan perlombongan Bijih Timah merupakan bahan Mata wang Sepanyol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeri
dagangan yang penting di Tanah Melayu akibat daripada Melayu dan negeri Selat
Revolusi Perundustrian di Eropah Mata wang negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1906
Pada Pertengahan abad ke-19, hampir semua pengeluaran bijih Bank dan institusi kewangan telah ditubuhkan di Tanah Melayu
timah diusahakan oleh pengusaha China Ia bertujuan memperkenalkan beberapa perubahan bagi melicinkan dan
Pada awal abad ke-20 pemodal Eropah mula menguasai mempercepatkan urusan kewangan. Bank yang pertama di Tanah
perlombongan bijih timah dengan memperkenalkan teknologi Melayu ialah Mercantile Bank
kapal korek Prekhidmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan, insurans
Beberapa enakmen dan undang-undang telah digubal untuk harta, insurans perniagaan dan kemalangan, serta insurans nyawa penting
mewujudkan monopoli kerlombongan bijih timah di Tanah kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasa
Melayu perjalanan daripada risiko bahaya.

10.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 )

u y a el UUMna n a p m i S h a n a T A Dasar British u te ti ri B
k Terhadap n
Ia memberi kuasa kepada residen untuk t Pertanian k b e k e p p a d a h r h s r a s
mengisytiharkan mana-mana tanah yang dikenal a e
pasti sebagai hak orang Melayu Diperkenalkan untuk menjaga hak milikci
Ia bertujuan untuk mengelakkan tanah milik tanah simpanan peribumi dan komunitil
orang Melayu berpindah kepada orang asing Ia bertujuan untuk menyekat orang Cina
Di bawah akta ini, tanah tidak boleh dijual, adaripada menceroboh tanah masyarakatraSidredLBritish sememangnya mahu mengekalkan orang Melayu
dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang w peribumi untuk dijadikan kawasan a sebagai golongan petani dalam ekonomi penjajah
bukan Melayu. a pertanian n British telah memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917
Ia sebenarnya untuk melindungi kepentingan k 1933 land Settlement Order d untuk menghalang penggunaan tanah sawah padi untuk
ekonomi british di Tanah Melayu dikuatkuasakan untuk memberi O tanaman getah
Kesannya orang Melayu tidak dibenarkan perlindungan kepada tanah milikr Ia untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil
menanam sebarang tanaman komersial masyarakat peribumi getah dikalangan orang Melayu dalam perusahaan getah
Semua kawasan yangdiisytiharkan adalah Pemilikan hak milik tanah hanya boleh British juga telah memperkenalkan bayaran premium
kawasan yang tidak subur untu kegiatan dibuat melalui pewarisan turun temurun bagi permohonan tanah baru untuk tanaman getah
pertanian bagi menghalang pemajakan, pemecahan Kemerototan harga getah menyebabkan British mula
dan penjualan kepada orang asing mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada
Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah Land Order1948 Tanah dibahagikan pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah
diwartakan oleh British kepada tiga iaitu Tanah campuran, Tanah British juga telah memperkenalkan Rancangan Sekatan
Bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Simpanan dan Tanah Pendalaman Stevenson untuk menghadkan pengeluaran getah oleh
kaum peribumi Kaum pendatang hanya mempunyai hak Negara-negara pengeluar getah
Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah ke atas tanah Campuran sahaja Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa juga telah
mestilah dimaklumkan kepada ketua Peribumi, diperkenalkan oleh British.
sebelum surat kuasa diberikan Dalam Rancangan tersebuat pekebun-pekebun kecil getah
Penduduk peribumi mempunyai hak untuk telah diberi kuota yang lebih rendah
memohon dan mendapat gantirugi terhadap Rakyat Tanah Melayu tetap mahu terlibat dalam usaha
Tanah yang dijual kepada orang asing penanaman getah walaupun menghadapi banyak masalah
Pegawai daerah telah diberi tanggungjawab utnuk kerana usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang
menjaga hak miliktanah peribumi lebih baik daripada mengusahakan penanaman padi.
A Pemerintahan British tidak menghiraukan nasib rakyat
k tempatan
t Golongan pekebun kecil getah yang terdiri daripada
a orang Melayu terus dipinggirkan
T
a
n
a
h
d
i
S
a
b
a
h

10.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 )

Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British

Perbandaran Masyarakat Berbilang Kaum Pendidikan Vernakular

Bandar-bandar baru telah muncul akibat Imigran Cina dan India datag keTanah Melayu Kedatangan British telah mengubah sistem
daripada perlombongan bijih timah seperti semasa zaman penjajah kerana kekayaan sumber pendidikan tradisiolanl diTanah Melayu
KualaLumpur, Taiping dan Seremban alam, kemakmuran ekonomi dan politik stabil Masyarakat yang berbilang kaum menyebabkan
Bandar Miri dan Sarawak muncul hasil daripada Perkembangan telah mewujudkan perbezaan dan munculnya sistem pendidikan Vernakular yang
petroleum pembahagian sosial yang berbeza. Orang Melayu berasaskan bahasa ibunda
Kegiatan perdagangan telah menyebabkan bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar, Pendidikan ini tidak mampu untuk memupuk
munculnya Bandar-bandar seperti Kuching orang Cina bekerja sebagai pelombong tinggal di semangat perpaduan di Tanah Melayu
Kegiatan ekonomi perdagangan menyebabkan kawasan Bandar, manakala orang India bekerja di Hasrat British menubuhkanpendidikan
munculnya Bandar seperti Klang, Melaka dan Estet dan tinggal di Estet verenakular Melayu hanya untuk menjadikan
Pulau Pinang Mereka menggunakan bahasa dan budaya yang orang Melayu sebagai seorang petani
berbeza

Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan Perkhidmatan Kesihatan

Sebelum awal abad ke-20 perusahaan Sistem perhubungan jalanraya dan jalan keretapi Hospital kerajaan yangterawal telah dibina di
perkilangan tidak begitu berkembang kerana telah diperkenalkan oleh British Taiping dan Kuala Lumpur
pihak british hanya menggalakkan pengeluaran Jalanraya telah dibina untuk menghubungkan Di Perak hospital telah dibina di Tanjung
bahan mentah dan hampir semua barang siap kawasan lombong bijih timah dengan pengkalan- Malim, Batu Gajah, Gopeng, Kerian dan Kuala
diimport dari luar pengkalan di Sungai kangsar
Pada awal abad ke-20 perusahaan perkilangan Pembinaan jalanraya dari Kuala Lumpur ke Terdapat juga hospital yang didirikan atas hasil
yang berasaskan getah dan bijih timah telah Kuantan telah dapat menghubungkan Pantai derma orang perseorangan iaitu Hospital Tun
mula berkembang Timur dengan Negeri pantai Barat Shin di Kuala Lumpur yang dibina untuk
Semua syarikat perkilangan di tanah Melayu Jalankeretapi telah dibina untuk menghubungkan perkhidmatan perubatan kepada pekerja
adalah dimiliki oleh orang asing Eropah atau kawasan perlombongan bijih timah dengan lombong
Cina pelabuhan-pelabuhan utama Institut penyelidikan Perubatan jugatelah
Orang Melayu terus ketinggalan dalam sekor 1904 semua kawasan lombong di Perak, Selangor ditubuhkan
perkilangan dan Negeri Sembilan mempunyai perkhidmatan Lembaga Sanitary Board telah ditubuhkan untuk
keretapi menjaga kesihatan dan kebersihan awam di
Kuala Lumpur

Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 )

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Nasionalisme Di Asia Perkembangan Nasionalisme
di Asia Tenggara Tenggara
Filipina
Penubuhan Kerajaan Pusat Tahap- Tahap Nasionalisme Gerakan Dakyah gerakan terawal
Penyatuan wilayah Tanah Jajahan Pimpinan Joses Rizal yang menubuhkan
Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai Tahap Pertama Liga Filipina
ketua pentadbir di Tanah jajahan Berkaitan dengan Isu Kebudayaan Penubuhan Katipunan oleh Andres
Pentadbiran Melalui Biro atau Jabatan Isu agama dan hakperibumi Bonifacio bermulanya tahap kedua gerakan
Pegawai Barat sebagai ketua Biro Dipimpin oleh golongan nasionalisme.
Pengenalan Undang-Undang Barat pertengahan Matlamat mencapai kemerdekaan menerusi
Menekankan kesedaranpolitik Revolusi
Faktor Kemunculan Nasionalisme Menuntut hak-hak mereka
dikembalikan dan taraf Indonesia
Dasar Kuasa Barat yang tidak hidupdibaiki Tahap awal memberikan Isu Kebudayaan
memberi peluang kepada penduduk Sekolah anak-anak perempuan ditubuhkan
tempatan Tahap Kedua oleh Raden Adjeng Kartini
Pengaruh agama sebagai ejen Bercorak radikal dan berorganinasi Novel Habis Gelap Terbitlah Terang dan
Dipimpin oleh golongan yang Penulisan Seorang Puteri Jawa
ospeebnaygaatui apne.mKbaarnygaksitassteemraabnegrattindak berpendidikan Barat Muhammadiyah bermatlamat menyebarkan
Mempunyai pengetahuan yang luas Islam
Nasionalisme tentangpen getahuan Barat Tahap Kedua penubuhan Parti Nasional
Kemunculan Golongan Intelektual Menyedari tindakan Barat Indonesia oleh Soekarno
yang menjadi pemimpin kepada melakukan perubahan terhadap
gerakan nasiopnalisme Negara Thailand
Pengaruh Media Massa untuk Mempunyai matlamat yang jelas Tahap Pertama perjuangan rakyat untuk
menyebarkan idea nasionalisme iaitu menuntut kemerdekaan mendapatkan kuasa memerintah dan
Perkembangan sistem pengangkutan menghapuskan kuasa mutlak raja yang
memudahkan penyebaran idea membawa kepada peristiwa Revolusi Thai
nasionalisme 1932
Pengaruh luar memberi ilham kepada Tahap Kedua tidak puas hati rakyat
gerakan nasionalisme di Asia terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis
Tenggara Barat dan orang Cina.

Bab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 ) Peristiwa Penentangan

Peristiwa Penentangan

Penentangan Dol Said di Naning Perjuangan Penentangan di Perak
Pemimpin Pembaharuan Birch telah menimbulkan
Naning dijadikan sebahagian Negeri-negeri Selat Tempatan penentangan orang tempatan di bawah Dato
Penghulu Dol Said terpaksa membayar cukai 1/10 Menentang British Maharaja Lela
hasilnya sebagai ufti Sultan Abdullah dan pembesar lain juga bersatu
Dol Said enggan kerana Naning bukan wilayah Sebab-Sebab Penentangan padu menentang British
Melaka Birch telah dibunuh oleh orang Suruhan Dato
British menghantar tentera untuk menakluki Naning Mahajara Lela
British melancarkan serangan di Pasir Salak dan
Penentangan Di Sarawak Dasar Penaklukan British menangkap mereka yang terlibat di dalam
menimbulkan kemarahan penduduk pembunuhan Birch
Linggir, Rentap, Syarif Masahor dan Datu Patinggi Tempatan
Abdul Gapur Eksploitasi terhadap ekonomi Penentangan di Pahang
Linggir pemimpin kaum Iban yang menentang tempatan Perlantikan J.P. Rodger sebagai Residen Pahang
pencerobohan Brooke di kawasan mereka Sistem pentadbiran Barat yang telah mendapat tentangan daripada Dato Bahaman
Rentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke bertentangan dengan penduduk yang mendapat bantuan daripada Tok Gajah, Mat
menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang tempatan Kilau dan Imam Rasul
Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Campurtangan dalam adat resam
menentang Brooke kerana kehilangan kuasa tempatan Penentangan Di Kelantan
memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk Pembesar tempatan kehilangan .Penentangan di lakukan oleh Haji Mat Hasan Bin
tempatan kuasa dan pengaruh Munas yang dikenali dengan nama Tuk Janggut.Ia
Kesulitan penduduk tempatan disokong oleh Engku Besar Jeram,Tuan Ahmad,
Penentangan Di Sabah Penghulu Adam
SBUB ditentang oleh pemimpin Tambunan iaitu
Mohamed Salleh bin Datu Balu ( Mat Salleh ) Penentangan di Terengganu
Mat Salleh kehilangan hak memungut cukai dan Digerakkan oleh seorang tokoh ulama iaitu Haji
pengaruh ke atas masyarakat setempat. Abdul Rahman Limbong
Beliau menentang kerana tidakpuas hati dengan
sistem cukai dan Undang-Undang Tanah

12. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 )

Gera Gera
kan kan
Islah Nasi
onali
sme
sema
sa
zam
an
Jepu
n

Gerakan pemulihan yang berusaha GerakanFakt Memberikan tekanan kepada gerakan
membetulkan pandangan masyarakat Nasionalismeor Nasionalisme
Melayu terhadap Islam sehingga PerangPem Pemerintahan ketenteraan dan
Bertujuan memajukan umat Islam Dunia Kedua menyekat kebebasan bersuara
berdasarkan al-quran dan Hadis angk Jepun hanya memberi sokongan
Tokoh-tokoh pentingialah SheikhTahir Dasar Campur tangan Britsihin kepada pertubuhan yang bergerak di
Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, dan secara langsung bawah pengawasannya
Dr. Burhanuddin al-Helmy. Pengenalan sistem pendidikanNasiAhmad Boestaman menubuhkan
Isu penting yangdiperjuangkan ialah Inggeris melahirkan ramaionali Barisan Pemuda di Perak sebagai
Memajukan ekonomi orang Melayu, golongan intelek tempatansme tentera sukarela jepun
sematkan sikap kritik penjajah dan Dasar British yang membiarkan Pasukan Force 136 dan Wataniah
mengkritik raja sesiapa sahaja datang ke Tanah Pahang ditubuhkan untuk menentang
Akhbar dan majalah utama ialah Al- Melayu Jepun.
Imam, Neracha, Edaran Zaman dan Pendudukan Jepun menambahkan Ibrahim Haji Yaakob telah meminta
Pengasuh. lagi kesengsaraan Orang Melayu Jepun memberikan kemerdekaan
Di Kenali dengan nama Kaum Muda Kemunculan mesin cetak kepada Tanah Melayu bersama-sama
memudahkan penyebaran adea dengan Indonesia
nasionalisme
Wujudnya gerakan Pan-Islamisme
di seluruh dunia
Kesedaran Politik di Indonesia

12.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 )

Kesatuan Melayu Singapura Perjuangan Kesatuan Melayu Muda
Nasionalisme oleh
Ditubuhkan oleh Mohammad Persatuan-Persatuan KMM ditubuhkan sebagai kemuncak
Eunos Abdullah semangat Nasionalisme orang Melayu
Bertujuan untuk membela dan Melayu Ia sebuah pertubuhan separa politik
menjaga kepentingan sosio- Ia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob,
ekonomi orang Melayu Singapura PASPAM seorangwartawan akhbar Majlis di
Ia didokong oleh mereka yang Kuala Lumpur
mempunyai pendidikan Inggeris Persatuan Sahabat Pena Malaya Ia menggalakkan perpaduan dikalangan
Ia bersifat sederhana dengan atau PASPAM ditubuhkan pemuda Melayu diseluruh semenanjung
memberi kerjasama dengan British bertujuan untuk membaiki dan meningkatkan tahap pendidikan
Kejayaannya mendapatkan kedudukan ekonomi dan sosio orang Melayu
kawasan penempatan khas orang ekonomi orang Melayu KMM juga telah berkerjasama dengan
Melayu Ia berlandaskan sastera tetapi cuba Jepun
menyatupadukan orang Melayu,
Persatuan-Persatuan Negeri Sabah dan Sarawak Persatuan Negeri Sabah danSarawak
Ia dipimpin oleh cendekiawan
Beberapa persatuan negeri telah Pulau Pinang iaitu termasuklah Di Sarawak terdapat Persatuan Melayu
ditubuhkan S.M. Zainal Abidin Bin Ahmad Miri
Persatuan Melayu Negeri Perak Ia menggalakkan perpaduan Diikuti oleh Persatuan Melayu
Persatuan Melayu Negeri Selangor dikalangan orang Melayu di Sarawak yang bertujuan untuk
Persatuan Melayu Negeri Sembilan seluruh Semenanjung Tanah mengeratkan perpaduan orang Melayu,
Persatuan Melayu Negeri Pahang Melayu pendidikan dan ajaran Islam
Tujuannya adalah untuk Mendapat sambutan yang hangat Di Sabah kegiatan Persatuan tidak
menggabungkan tenaga intelektual Ia sebagai asas kesedaran menonjol
Melayu perpaduan orang Melayu Hanya terdapat cawangan Persatuan
Sahabat Pena di Jesselton, Labuan dan
Tawau

Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 )

Pe
mbi
naa
n
Neg
ara
Ban
gsa
Itali

Pe
mbe
ntu
kan
Ker
ajaa

n
Isla
m
Ma
din
ah

Lat
ar
Bel
aka
ng
Pe
mbi
naa
n
Neg
ara
dan
Ban
gsa
Pembinaan Negara Dan Penyatuan wilayah-wilayah oleh Caunt
Bangsa Camillo Benso di Cavour
Menghalau keluar bangsa Austria dari Itali
Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Berasaskan persaudaraan dan Menggunakan amalan Realpolitik yang
Melaka bukannya bangsa mewajarkan apa saja cara untuk mencapai
Penjajahan Barat telah merubah konsep Nabi Muhammad s.a.w menyusun matlamat politiknya
kerajaan tradisional Tanah Melayu perlembagaan terlebih dahulu Pengunduran tentera Perancis dari Rom
Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sebelum mengasaskan kerajaan telah memberi peluang kepada Caunt
Kemasukan Sabah dan Sarawak telah Kerajaan Islam Madinah adalah Camillo Bensodi Cavour untuk membentuk
mewujudkan Negara Malaysia yang berdasarkan diplomasi, Negara bangsa Itali yang merdeka
berdaulat musyawarah, dan permuafakatan
Otto EduardVon Bismarck mengamalkan
Perealpolitik dan politik darah dan besi untuk
mbimenyatukan Jerman
naaBismarck telah menggunakan taktik tipu
helah, palsu dokumen, provokasi,
npenipuan, dan ugutan untukmencetuskan
Banpeperangan
gsaGunakan isu membenci kuasa asing bagi
dimembangkitkan semangat rakyatnya
JerSistem Diktator juga telah digunakan
maBismarck juga telah melancarakan tiga siri
peperangan iaitu dengan Denmark, Austria
ndan Perancis

Ciri


Ciri
Neg
ara
Dan
Ban
gsa
Kes
ulta
nan
Mel
ayu
Mel
aka

Pe
mbi
naa

n
Ban
gsa
di
Ero
pah
Ia berpuncadaripada kemunculan idea
tentang hak rakyat, kerajaan dan Wilayah Pengaruh
perlembagaan Kerajaan
Berlaku Revolusi Inggeris, Perang Lambang-Lambang
Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Rakyat
Perancis Kedaulatan
Ia mengikut sempadan rumpun bangsa Keunggulan Undang-Undang
Ia mengancam empayar Austria, Rusia
dan Turki
Wujud 7 buah Negara baru

13.3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 )

Sistem pemerintahan di Perak,Johor dan Pahang adalah Pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka
Kerajaan Johor, Perak dan Pahang ialah diasaskan oleh kerabat Diraja Melaka
Kesultanan,adat istiadat Melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu
Sistem pembesar Empat Lipatan diteruskan oleh Johor, Perak dan Pahang

Undang-Undang Johor Perak dan Pahang adalah warisan kesultanan Melayu Malaka

Warisan Kesultanan Melayu Melaka

Undang-Undang Tubuh Sistem Jemaah di Kelantan Undang-Undang Tubuh Prinsip Demokrasi di Negeri
Kerajaan Johor Kerajaan Terengganu Sembilan
Sistem Jemaah Menteri sejak Diperkenalkan oleh Sultan
Perlembagaan Bertulis Sultan Muhammad I Zainal Abidin III Negeri Melayu pertama mirip
Diperkenalkan oleh Sultan Abu SultanMuhammad II Dikenali dengan nama Ittiqan- Persekutuan
Bakar memperkenalkan 8 badan ilmuluk bi-ta’dil il-suluk Mengamalkan adat Perpatih
Mengikut perlembagaan Barat Jemaah Menteri Untuk menghalang British iaitu kedaulatan terletak
Terdapat jawatan Menteri Jemaah Penasihat Raja meluaskan kuasa di Terengganu ditangan rakyat
Besar, Naib Menteri Besar dan Jemaah Menteri Istana Ia Berasas undang-undang Perlantikan adalah berdasarkan
Jemaah Menteri seramai 12 Keadilan danKehakiman negeri Johor peringkat yang paling bawah
orang Jemaah Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Raja Anak Buah melantik Buapak
Perlembagaan bercorak Jemaah Menteri Luar Berperlembagaan diikuti oleh Lembaga, Undang
Demokrasi pertama di negeri- Jemaah Menteri Perbendaharaan Terdapat jawatan menteri Besar, dan yang dipertuan Besar
negeri Melayu Jemaah Menteri Peperangan Naib menteri Besar dan Ahli Sistem pemilihan pemimpin
Jemaah Menteri Pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan adalah berdasarkan unsur
dan mengimarahkan Negaeri demokrasi

Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 )

Sebab-Sebab Pengenalan Tindakan Orang Melayu
Malayan Union menentang Malayan Union

• Persediaan untuk pemerintahan sendiri Malayan Union • Bantahan menerusi akhbar
• Melicinkan pentadbiran • Demontrasi secara aman
• Menjimatkan kos Reaksi Penentangan terhadap • Pulihkan persatuan-persatuan Melayu
• Membentuk sebuah bangsa Malayan Union Malayan Union • Menyeru orang Melayu berkongres.
• Mengawal kuasa politik orang Melayu • Menubuhkan UMNO
• Bantahan terhadap ahli Parlimen
Ciri-Ciri Malayan Union • Orang Melayu menentang Malayan Union • Bantahan Raja-raja Melayu
kerana beberapa faktor
Reaksi Penerimaan terhadap
• Cara Harold Mac Michael Mengugut Raja- Malayan Union
raja
• Penyatuan semua negeri di bawah Keraja•an • Orang Dagang dan golongan radikal
• Pusat • Sultan tidak diberi masa yang secukupnya menyokong Malayan Union kerana beberapa
sebab
Diketuai oleh seorang Gabenor Belum tiba masanya untuk menerima
perubahan • Dasar penyatuan negeri-negeri Melayu
• TUSRPoreanirljndidasaaihnppagankatyenMraaMaakjhayllliaiastyMaEanknasbjlUeeiksrnduRiatoisafnajadr-kaRannaMjPaardijnlaisnsiphaJnu••••ysa • Dasar hak sama rata
• Terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu • Kerakyatan terbuka
• Pemberian kerakyatan yang longgar • Janji British untuk memberikan
Mengancam Status quo orang Melayu
Akan hilangnya warisan tamadun Melayu kemerdekaan
• Sokongan terhadap Malayan Union datang
membincangkan soal agama
daripada:
Islam dan adat istiadat Melayu sahaja • Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)
• Angkatan Pemuda Insaf ( API )
• Angkatan Wanita Sedar ( AWAS )
• Barisan Tani Malaya ( BATAS )

14.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 )

Faktor-Faktor Pembentukan Tokoh Penggerak Persekutuan
Persekutuan Tanah Melayu Tanah Melayu

• Ketegasan orang Melayu • Persekutuan Tanah • Sultan Badlishah Kedah
• Perpaduan orang Melayu • Melayu • Sultan Abdul Aziz ( Perak )
• UMNO tidak tunut kemerdekaan • Sultan Ibrahim
• Sokongan daripada pegawai Tinggi Langkah-Langkah Pembentukan • Dato Onn Bin Jaafar
Persekutuan Tanah Melayu • Dato Nik Ahmed Kamil
British • Kerjasama antara UMNO dan Raja-raja
Penubuhan Jawatankuasa Kerja seramai 12
• Gesaan Piagam Atlantik ahli Melayu membolehkan beberapa prinsip
• Sikap sederhana politik orang Melayu Ahli terdiri daripada pegawai kanan British, penting yang berkaitan dengan orang
• Sokongan bekas pegawai –pegawai Pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian
Melayu Persekutuan Tanah Melayu iaitu
Tinggi British Orang Melayu membuat 5 tuntutan iaitu
Menolak Malayan Union o Politik
• Bimbang terpengaruh dengan gerakan Mahukan konsep Persekutuan • Pentadbiran
radikal Tolak kerakyatan terbuka • Agama Islam
Dasar perlindungan terhadap orang Melayu • Bahasa Melayu
Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Raja-raja Melayu sebagai ketua negeri- • Institusi Raja Melayu
negeri Melayu
Melayu •

• Gabungan sebelas buah negeri •
• Kedudukan Istimewa orang Melayu •

dijaga oelah Pesuruhjaya Tinggi British •

• Konsep Raja Berperlembagaan telah
diwujudkan

• Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British

• Wujud Senarai kerajaan Negeri dan
Kerajaan Pusat

Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa Pembinaan Negara
yang Merdeka ( 22 ) Dan Bangsa Yang

Merdeka

Sistem Ahli Suruhanjaya Reid
Sistem yang melatih penduduk Suruhanjaya yang merangka Perlembagaan
tempatan dan kaumlain untuk menerajui baru di Tanah Melayu
pentadbiran Tanah Melayu Isu penting didalam Suruhanjaya Reid
Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan
Ciri-Ciri Sistem Ahli Pakatan Murni yangkuat
Kabinet bayangan Usaha semua kaum di Tanah Melayu Pemberian kuasa autonomi kepada negeri
Anggota dikenali sebagai ahli bagi menghasilkan kerjasama dan tolok dalam bidang tertentu
Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi ansur politik melalui rundingan Kedudukan Raja-raja Melayu dan hak
British istimewa orang Melayu
9 orang ahli Langkah-langkah Pakatan Murni Mewujudkan bangsa PersekutuanTanah
Dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Melayu
British antara kaum
Membuka keahlian UMNO kepada Isi Penting Perjanjian Persekutuan
Proses Pelaksanaan kaum bukan Melayu Tanah Melayu
Ahli menjaga satu portfolio yang Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya
mengandungi beberapa jabatan Penubuhan Persidangan Kebangsaan Kerajaan Persekutuan
Uruskan pentadbiran Menganjurkan Konvensyen Senarai Persekutuan dan negeri
Mencadangkan undang-undang Kebangsaan Raja Berperlembagaan
Berbincang dengan pegawai British Prinsip kerakyatan
Persetujuan Di Dalam Pakatan Hak istimewa orang Melayu
Kepentingan Sistem Ahli Murni Agama Islam
Tapak asas melantik penduduk Bahasa Melayu
tempatan Penubuhan Lembaga Pembangunan Tanah Simpanan Melayu
Memulakan proses perpaduan kaum Industri Desa ( RIDA ) Yang Dipertuan Agong
Asas kemerdekaan Negara Kerakyatan negeri Demokrasi Berparlimen
1951diberikankepada imigran yang Menteri Besar
lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau
ibubapa telah menjadi rakyat negeri Kepentingan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu T.Melayu
Pilihanrayaakan diadakan mengikut
Perbandaran, Negeri dan Majlis Penerimaan pakatan Murni
Perundangan Persekutuan Hak Mutlak ke atas Tanah Melayu
Keharmonian tanpa pertumpahan darah

Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Reaksi Pembentukan Msia
Malaysia ( 23 )
Reaksi Dalam Negeri
Faktor-Faktor Pembentukan Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyokong
Malaysia Penubuhan Malaysia
Faktor Politik Pas dan Barisan Sosialis meminta dirundingkan
Ancaman Komunis di Asia Tenggara Langkah-Langkah dikalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu
terutamanya di Singapura. Pembentukan Malaysia UMNO bersetuju tanpa penyertaan Singapura
Mempercepatkan kemerdekaan Singapura,
Sabah dan Sarawak Tunku Ab.Rahman mengadakan lawatan Reaksi Singapura
Dekolonisasi British terhadap Negeri-negeri Rundingan dengan Pegawai-pegawai Kanan Lee Kuan Yew dan PAP menyokong kerana
kecil yang belum membangun Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai- bimbang pengaruh komunis.
pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Pembangkang Singapura ( Barisan Sosialis
Faktor Ekonomi Singapura menentang.
Mewujudkan kerjasama serantau Penubuhan Jawatankuasa Perundingan
Pasaran yang lebih luas Perpaduan Malaysia untuk menerangkan Reaksi di Sabah dan Sarawak
Menggalakkan pelaburan dan perkembangan konsep Malaysia Peringkat awal menentang
industri pertanian Penubuhan Suruhanjaya Cobbold untuk Akhirnya bersetuju setelah diberi penerangan
Mengukuhkan ekonomi Malaysia mendapatkan pandangan penduduk Sabah dan kebaikan menyertai Malaysia
Sarawak
Faktor Sosial Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan Reaksi Brunei
Mengimbangkan jumlah penduduk antara ( JAK ) yang telah memperincikan lagi Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Gagasan
kaum bumiputera dan bukan bumuputera cadangan yangterdapat di dalam Suruhanjaya Malaysia
Mengawal jumlah dan kadar Pertumbuhan Cobbold Ditentang oleh Parti Rakyat di bawah
kaum Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di A.M.Azahari
Landon pada 9 Julai 1963.
Akta Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen Reaksi Indonesia
British Menentang Pembentukan Malaysia dan
Pada 16 September 1963 negara Malaysia telah menjalankan Dasar Konfrantasi terhadap
ditubuhkan secara rasmi Malaysia
Slogan Ganyang Malaysia digunakan

Reaksi Filipina
Filipina menentang gagasan Malaysia dan
Presiden Macapagal menunut hak ke atas Sabah

Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 ) Kuasa Pemerintahan

Perlembagaan
Ciri-
Ciri
Demo
krasi
Berpa
rlime

n

Undang-Undang Tertinggi Malaysia Raja BerPerlembagaan Badan Perundangan ( Legislatif )
Dokumen Rasmi Bertanggunjawab menggubal undang-undang
Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong Terdapat Dewan Negara yang merupakan
Keluhuran Perlembagaan Ketua Negara Dewan tertinggi yang mengandungi 69 orang
Keluhuran Perlembagaan bermaksud Tiga unsur Parlimen ahli tanpa perlu memenangi
ketinggian perlembagaan mengatasi Ketua angkatan bersenjata Pilihanraya.Ahlinya digelar Senator.
YDPA, Parlimen, Jemaah menteri dan Kuasa mengampun Terdapat Dewan Rakyat yang ahlinya dipilih
Mahkamah Tangguhkan sesuatu hukuman yang oleh rakyat dalam pilihanraya.
Bercanggah dianggap batal dibicarakan oleh mahkamah tentera Ia mempunyai tugas menggubal dan
Menjaga hal istimewa orang Melayu meluluskan undang pada peringkat Dewan
Kepentingan Perlembagaan Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu Rakyat
Menjamin kestabilan Negara Mengadakan mesyuarat
Menjamin kecekapan pentadbiran Ketua agama Islam bagi negeri-negeri Badan Pelaksana
Menjamin taat setia rakyat yang tidak mempunyai raja Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atau
Panduan pemerintahan Kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Kabinet yang melaksanakan dasar-dasar
Menjamin hak asasi Menteri Kerajaan
Jaminan Hak istimewa orang Melayu Melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Ketua Jemaah Menteri ialah Perdana Menteri
Rujukan utama undang-undang timbalan menteri Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar
Senarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri Mengisytiharkan undang-undang darurat kerajaan dalam semua pekara
Melantik Pengerusi dan 3 ahli
Pindaan Perlembagaan Suruhanjaya Pilihanraya Badan Kehakiman
Bertujuan melindungi kepentingan rakyat Melantik peguam Negara Badan yang mempunyai kuasa mendengar serta
Melicinkan urusan pentadbiransupaya Mentauliahkan duta-duta negara menentukan pekara sivil danjenayah
relevan dan sesuai Menentukan kesahihan Undang-undangyang
Menjadikan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan
munasabah Pelaksana
Dipatuhi oleh rakyat Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan
4 cara pindaan perlembagaan dan Negeri
Mengisytiharkan undang Kerajaan Pusat

Bab 18 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan ( 25 ) Rancangan Malaysia Ketiga

Rancangan Malaya Pertama Rancangan Pembangunan Lanjutan Rancangan Malaysia Kedua
Lima Tahun Teruskan matlamat DEB
Membangunkan kawasan luar Bandar Pembangunan Pertanian danperindustrian
Mengurangkan kadar kemiskinan Rancangan Malaysia Kedua Pembukaan tanah secara besar-besaran oleh
Mempelbagaikan aktiviti ekonomi KEJORA, KETENGAH, DARA, dan KESEDAR
Kemudahan infrastruktur Menyelesaikan masalah ekonomi dan Getah dan Kelapa Sawit
Penubuhan Rida dan Felda sosial antara kaum, kawasan dan
Tanaman Getah dan Kelapa sawit wilayah Rancangan Malaysia Keempat
Kurang menggalakkan kerana ancaman komunis Membasmi kemiskinan dan hapuskan
dan kejatuhan harga getah dan bijih timah identiti kaum mengikut fungsi Mendokong aspirasi DEB
ekonomi Perhatian kepada Perkembangan industri Berat
Rancangan Malaya Kedua Penubuhan LPN Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (
LKIM HICOM )
Membangunkan kawasan luar Bandar UDA Pembukaan kawasan Perusahaan baru
Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk RISDA Perkenalkan zon perdagangan bebas
Bandar dengan luar Bandar LPP Kajian Dasar Perindustrian Malaysia
Mengurangkan kadar kemiskinan PETRONAS Pelan Induk Perindustrian
Meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar Perbadanan Kemajuan ekonomi Dasar Penswastaan, Dasar Persyarikatan,
Pergiatkan peranan Felda Negeri Permodalan Nasional Berhad, Skim Amanah
Penubuhan Fama Saham nasional dan Dasar Pertanian Negara
Program Buku Merah diperkenalkan
Rancangan Malaysia Kelima
Rancangan Malaysia Pertama

Mewujudkan intergerasi nasional dengan memastikan semua Rancangan lima tahun yang terakhir. Ia memberikan penekanan kepada
program pembangunan memfokuskan kesejahteraan rakyat sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik
Bersifat sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.
Penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara, Penggunaan tanah yang maksima dan cekap
Pernas, Mardi dan Mida Galakan industri desa
Mara ganti Rida. Bank Pertanian, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar
Berlaku peristiwa 13 Mei 1969 Malaysia sebagai kemudahan kredit
Sektor Pelacongan

18. : Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi ( 26 )

Dasar Pertanian Negara Dasar Penswastaan Dasar Peningkatan Daya
Pengeluaran Negara
Bermatlamat untuk meningkatkan Ia Melibatkan pemindahan
pendapatan sektor pertanian ke tahap perkhidmatan, perusahaan, Ia adalah untuk memastikan
maksimun kepentingan, pelaburan dan kuasa penggunaan sumber Negara secara
Memaksimumkan pendapatan pekebun tertentu kepada sektor swasta optimum
kecil Matlamatnya mengurangkan beban Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi
Strategi yang dijalankan ialah galakkan kewangan kerajaan, tingkatkan yang berterusan
pembukaan tanah baru produktiviti dan mempercepatkan Meningkatkan hasil pendapatan Negara
Program Pembangunan In-situ pembangunan ekonomi melalui Menentukkan penggunaan sumber
Sokongan Kredit, subsidi dan penyelidikan pelaburan modal swasta Negara berada ditahap maksimum
Penglibatan swasta Ia boleh dijalankan secara sepenuh atau
sebahagian Dasar Penduduk

Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar-Dasar Dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir
Pembangunan Ekonomi Sasaran 70 juta penduduk
DiPerkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Kesan positif terhadap bekalan tenaga
Merangsang penglibatan sector swasta Dasar Hala Tuju Cara Baru pekerja, produktiviti, dan pasaran
secara aktif dalam pembangunan Negara Kekuatan politik dan keselamatan
Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat Meningkatkan pendapatan golongan Negara
yang dimiliki bersama oleh Kerajaan dan petani dan pekerja desa melalui sektor Keselarasan antara kadart pertumbuhan
Swasta pelaburan dengan kadar pembangunan sosio-
Kakitangan kerajaan dan swasta perupakan Strategi utama ialah mencapai ekonomi.
pemilik saham Syarikat Negara Malaysia pertumbuhan ekonomi yang berterusan
Meningkatkan hasil pendapatan Negara
Menentukan penggunaan sumber
Negara berada tahap maksimum

18.2 : Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa ( 27 )

Laporan Barnes Dasar Pendidikan Negara Kajian Aminuddin Baki

Membubarkan semua sekolah vernakular Laporan Penyata Razak 1956 Sistem persekolahananeka jurusan
Melayu, Cina dan India Ia untuk menampung pelajar-pelajar yang gagal
Menubuhkan sekolah kebangsaan dengan Mencadangkan penubuhan sekolah memasuki sekolah Menengah akademik.
menggunakan bahasa Melayu sebagai Umum ( rendah ) dan Sekolah Jenis Menyediakan pelajaran peringkat Rendah
bahasa pengantar pada peringkat sekolah Umum sehingga mencapai 15 tahun dengan
rendah Sekolah Menengah Inggeris memberikan kursus kemahiran
Peringkat sekolah menengah dan tinggi menggunakan Bahasa Inggeris Kursus kemahiran Pilihan ialah Perdagangan,
bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa Bahasa Melayu dan Inggeris Wajib diajar Sains Rumah Tangga, Seni Perusahaan dan
pengantar disemua sekolah sains Pertanian
Sistem persekolahan yang sama Mata pelajaran yang wajib adalah seperti diajar
Laporan Fenn-Wu Penyeragaman kurikulum yang bercorak disekolah menengah biasa
kebangsaan
Laporan yang mewakili masyarakat cina Penyata Razak dijadikan sebagai Ordinan Jawatankuasa Kabinet 1974
Bersetuju dengan dengan sistem Pelajaran 1957
pendidikan Kebangsaan Untuk mengkaji semua pelaksanaan sistem
Mencadangkan sekolah vernacular Cina Laporan Rahman Talib pelajaran kebangsaan
dikekalkan Penguasaan 3M
Kenaikan darjah secara automatic
Ordinan Pelajaran 1952 Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Sekolah Vokasional
Kebangsaan Sukatan Pelajaran Swasta
Mencadangkan 2 sistem persekolahan Pelajaran percuma kepada semua pelajar Peperiksaan matapelajaran Wajib dalam Bahasa
yang menggunakan dua bahasa pengantar sekolah rendah Malaysia
Inggeris dan Melayu Bahasa Melayu bahasa Kebangsaan Ko-Kurikulum asas displin dan perpaduan
Bahasa Cina dan Tamil akan disediakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar KBSR danKBSM menekankan perkembangan
jika terdapat permintaan Pelajaran agama Islam, bahasa China dan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani, dan
Bahasa Melayu di wajibkan kepada Tamil akan diajar jika terdapat15 orang intelek.
sekolah Inggersi dan Bahasa Inggeris pelajar Pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang
diwajibkan di sekolah Melayu Peperiksaan Awam dalam bahasa bersatu padu, berdisplin dan terlatih
Kebangsaan
Ia menjadi Akta Pelajaran1961

Bab 19. Malaysia Dalam kerjasama antarabangsa ( 28 )

Perang Dunia Pertama Konflik Perang Dunia Kedua
Antarabangsa

Faktor-Faktor Perang Dingin Faktor-Faktor

Faktor politik ialah kemunculan nasionalisme Berlaku selepas tamatnya Perang Dunia kedua Kegagalanperjanjian Versailles
dan sistem pakatan Negara-negara Eropah antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union Tidakpuas hati dengan perjanjian Versailles
Faktor Ekonomi ialah persaingan kuasa besar Ia disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik Kemunculan Adolf Hitler di Jerman
untuk merebut peluang ekonomi yang berbeza Kemunculan Vladimir Putin di Rusia
Faktor serta merta ialah Pembunuhan Archduke Ia diwakili oleh Blok Kapitalis yang diketuai oleh Kemunculan Benito Mussolini di Itali
Franz Ferdinand iaitu pewaris tahta Austria- Amerika Syarikat dan Blok Komunis yang Kemunculan Kuasa Jepun diTimur
Hungry dan isterinya oleh pengganas Serbia. diketuai oleh Soviet Union Kemelesetan ekonomi
Terdapat 2 pakatan ketenteraan iaitu Perikatan Tiada konflik senjata antara kedua-dua blok Jerman mengukuhkan ketenteraan
Kuasa Tengah yang terdiri daripada Jerman, tersebut Terdapat Pakatan Kuasa Bersekutu iaitu
Austria Hungry, Itali, Turki dan Bulgaria Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka Britain, Perancis, Amerika Syarikat dan
Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain, Perancis, dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan SovietUnion
Rusia, Itali dan Jepun kepentingan masing-masing Pakatan Kuasa Paksi iaitu Jerman, Itali dan
Mereka menggunakan propaganda serta bantuan Jepun
Kesan-Kesan ekonomi dan ketenteraan
Mereka telah cuba mempengaruhi Negara-negara Kesan-Kesan
Menamatkan pemerintahan Beraja Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan
PerjanjianVersailles pertahanan dan ekonomi Memecahkan Negara-negara Eropah
Negara baru Perang Dingin tamat setelah sistem komunis Pemecahan Jerman kepada Jerman Timur dan
Liga Bangsa Soviet Union runtuh pada tahun 1989. Barat
Berlaku inflansi Keruntuhan Kuasa Imperialisme
Amerika dan Jepun mula menguasai pasaran Kesan Perang Dingin Banyak Negara tanah jajahan mencapai
dunia kemerdekaan
Penderitaan dan mengorbankan banyak nyawa Wujudnya Pakatan ketenteraan seperti Nato, Masalah ekonomi dinegara-negara yang baru
dan harta benda Warsaw dan Seato merdeka
Nato ialah pakatan Pro Demokrasi Banyak Nyawa terkorban
Warsaw ialah Pakatan Negara-negara Komunis Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Seato ialah pertubuhan yang disusun oleh
Amerika Syarikat di Asia Tenggara.

19.1 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( 29 ) N
A
Malaysia Dalam M
Pertubuhan
Antarabangsa
Ko
m Ia adalah sebuah pertubuhan Negara-negara
an Berkecuali. Ahlinya terdiri daripada Negara-negara
we membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan
l Matlamat NAM mengekalkan keamanan dunia tanpa
Pert menyokong blok Barat atau blok Komunis
ubu Malaysia telah membawa isu Palestin, kerjasama
han ekonomi dan isu benua Antartika
Ban Malaysia juga mencadangkan untuk menghapuskan
gsa- dasar apartheid
Ban Malaysia pernah dipilih sebagai naib presiden NAM
gsa Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 dan
Bers menjadi tuan rumah NAM
atu
Pertubuhan bekas tanah jajahan British OIC ialah pertubuhan Persidangan Islam
Matlamatnya untuk membina semangat setiakawan PBB telah ditubuhkan selepas kegagalan Liga OIOIC telah membantu Negara-negara Islam seperti
Memberi bantuan kepada Malaysia memelihara Bangsa Cmenghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia
keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat Malaysia memainkan penting dalam PBB dan Afgnistan.
Nepengaruh Komunis semasa membantu menyelesaikan konflik Bantuan kewangan kepada Negara-negara Islam yang
gaMalaysia juga menandatangani Perjanjian antarabangsa seperti Pesukan pendamai di kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad
ra-Pertahanan dengan Britain, Australia dan NewCongo, Pasukan keselamatan ke Namibia, Menubuhkan Bank Pembangunan Islam
NeZealand pemerhati di Iran-Iraq dan Pengaman di Bosnia Peranan Malaysia dalam OIC ialah Setiusaha Agong
gaDeklarasi langkawi telah diisytiharkan di dalamMalaysia menentang Dasar Aparteid, OIC pertama, Perantaraan Iran-Iraq, Sokongan kepada
ramesyuarat CHOGM di Malaysia I yang bersetujumenyarankan benua Antartika menjadi warisanPalestin, Tuan rumah persidangan OIC dan Bantuan
Seluntuk mengawal dan mengatasi masalahdunia dan hak milik semua Negara kepada pelajar untuk belajar di UIAM
atpencemaran Malaysia juga menyokong usaha-usaha Malaysia juga syorkan penggunaan Dinar Emas
anMalaysia menentang Dasar Aparteid di Afrikamemerangi penyalahgunaan dadah
Selatan Malaysia juga mendesak PBB menyelesaikan
masalah Palestin
Dikenali juga dengan nama Negara-Negara Dunia Malaysia dipili sebagai Ahli majlis Keselamatan
Ketiga PBB
Mempunyai persamaan dari segi latar belakang Malaysia dapat manfaat daripada penubuhan
ekonomi dan dijajah oleh Kuasa Barat Bank Dunia yang digunakan untk menjayakan
Masih bergantung kepada Negara maju dalam rancangan Lembaga Kemajuan Tanah
pemasaran bahan mentah Persekutuan ( FELDA)
Tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk Malaysia berkerjasama dalam agensi seperti
memproses bahan mentah FAO, WHO dan UNESCO
Ia telah membawa kepada syarat perdagangan yang
tidak adil
Kumpulan 15 atau G-15 telah ditubuhkan

19. 2 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( 30 )

ASA Malaysia Dalam Pertubuhan ASEAN
Serantau
Ia bertujuanuntuk melindungi negara- Pada ogos 1967 atas usaha Malaysia, Deklarasi
negara anggota daripada ancaman MAPHILINDO Bangkok telah ditandatangani yang membawa kepada
Komunis penubuhan Persatua Negara-Negara Asia Tenggara
Menjalinkan kerjasama ekonomi dan Gabungan 3 buah Negara iaitu Malaysia, atau ASEAN
sosial Filipina dan Indonesia Matlamatnya ialah mengekalkan kestabilanpolitik
Ahli ASA ialah Malaysia, Thailand dan Ia bertujuan untuk meningkatkan Membantu dalam bidang ekonomi,sosial dan
Filipina hubungan persahabatan dan kebudayaan
Matlamatnya ialah menjalinkan menyelesaikan pertelingkahan antara Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam
kerjasama ekonomi, sains dan sosial Malaysia-Filipina dan Malaysia- bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian
Memberikan kemudahan latihan dan Indonesia Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk
penyelidikan dalam bidang Sains dan Indonesia tidak setuju dengan latihan danpenyelidikan
teknologi pembentukan Malaysia kerana Malaysia Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan
Mengekalkan serta menjamin dianggap sebagai neokolonialisme atau atau pertubuhan serantau antarabangsa
keselamatan dan kestabilan politik penjajahan bentuk baru Abggota ASEAN ialah Malaysia, Indonesia,
serantau Filipina juga menentang kerana Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar,
Matlamat ASA tidak dapat dijalankan menganggap Sabah hak mereka Brunei, Laos,dan Kampuchea
kerana kerjasama yang longgar Rundingan pertelingkahan tersebut telah Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati
ASA juga dianggap sebagai pertubuhan membawa kepada terbentuknya Malaysia memainkan peranan yang besar di dalam
anti pemerintahan Presiden Soekarno di MAPHILINDO ASEAN iaitu mengisytiharkan ZOPFAN iaitu Zon
Indonesia Bersetuju untuk meminta bantuan PBB Aman, Bebas dan Berkecuali. Di dalam Deklarasi
Ini kerana Malaysia mempunyai bagi meninjau pendapat rakyat Sarawak Kuala Lumpur
perjanjian ketenteraan dengan Britian dan Sabah Isytiharkan Zon Bebas Senjata Nuklear
dan Thailand dan Filipina mempunyai Majoriti rakyat Sabah dan Sarawak Projek kerjasama Baja Urea di Bintulu Sarawak dan
perjanjian ketenteraan dengan Amerika bersetuju dengan pembentukan Malaysia Acheh Indonesia
Syarikat Indonesia dan Filipina masih tidak Zon perdagangan Bebas ( AFTA)
Hubungan Malaysia Filipina renggang bersetuju dan terus menentang Kerjasama Pendidikan dengan tertubuhnya
kerana pertelingkahan Penubuhan pembentukkan Malaysia SEAMEOdan pembinaan pusat serantau Sains dan
Malaysia 1963 Ini menyebabkana MAPHILINDO gagal Matematik ( RECSAM ) di Pulau Pinang, Malaysia
mencapai matlamatnya Sukan juga tidak ketinggalan melalui Sukan SEA
Tahun Melawat ASEANdiisytiharkan pada tahun
1992dddddddddddddddddddd


Click to View FlipBook Version