The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ-วัฒนธรรมวินิต(อาริสา)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูมุสลีมิน อีแต, 2019-12-25 02:55:16

แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ-วัฒนธรรมวินิต(อาริสา)

แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ-วัฒนธรรมวินิต(อาริสา)

แบบเสนอชื่อเพ่อื เข้ารบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ

1

แบบเสนอชือ่ เพ่ือเขา้ รับประกาศเกียรติคณุ “วฒั นธรรมวินิต” (ผนู้ าทางวัฒนธรรม)
เนอื่ งในงานวนั เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
หน่วยงาน สานกั งานวัฒนธรรมจงั หวดั ปตั ตานี

1. ข้อมูลของเดก็ ประพฤติดีมีคุณธรรม ชื่อเล่น สา

ชอ่ื - สกลุ นางสาวอารสิ า สาและ อายุ ๑๕ ปี สว่ นสงู ๑๖๒ เซนตเิ มตร
เกดิ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยชู่ ั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๔ หอ้ งที่ ๑ สถานศึกษา โรงเรยี นสุวรรณไพบลู ย์ อาเภอยะหรง่ิ
ปัจจุบนั อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๑๖0 หมูท่ ่ี ๒
รหสั ไปรษณีย์ ๙๔๑๕0 ตาบล ยามู อาเภอ ยะหรงิ่ จังหวัด ปตั ตานี

2. ขอ้ มูลของผปู้ กครอง โทรศพั ทม์ ือถือ 0๙๓-๗๗๓-๘๑0-๗

ชอ่ื - สกุล นางหมะ๊ กลอื ซง ดราแม อาชีพ รบั จ้างท่ัวไป
สถานทที างาน/หนว่ ยงาน -
ปัจจุบันอาศัยอยูบ่ า้ นเลขท่ี ๑๖0 หม่ทู ี่ ๒ ตาบล ยามู อาเภอ ยะหร่ิง จงั หวดั ปัตตานี
รหัสไปรษณยี ์ ๙๔๑๕0
โทรศัพทม์ ือถือ 0๙๓-๖๖0-๑๖0-๙

แบบเสนอชื่อเพือ่ เข้ารบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวินติ ” นางสาวอารสิ า สาและ

2
3. เอกสารและหลกั ฐานเก่ยี วกับคุณสมบตั ิพนื้ ฐาน

3.1 เป็นแบบอย่างทดี่ ีในดา้ นศาสนา ศลิ ปะ วฒั นธรรม และมีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
- เขา้ ร่วมกจิ กรรม “วายังกูเละ”สอ่ื พนื้ บ้านเพื่อการสื่อสารจริยธรรมรว่ มสมัยและการอนุรกั ษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมมลายชู ายแดนใต้ สานกั งานกองทุนพฒั นาส่ือปลอดภยั และสร้างสรรค์

- เข้าร่วมการแสดงปันจักสีลัต ณ งานกาชาด จงั หวัดปัตตานี

แบบเสนอช่ือเพ่อื เข้ารบั ประกาศเกยี รตคิ ุณ “วัฒนธรรมวินติ ” นางสาวอารสิ า สาและ

3

- เข้าร่วมแลกเปลยี่ นวัฒนธรรมศลิ ปะการแสดง ณ ดา่ นสงิ ขร จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์

- รว่ มกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรวู้ ฒั นธรรมไทย-เมียนมาร์ ณ บ้านม่ดู อ่ ง ประเทศเมยี นมาร์

- เรยี นรูเ้ ศรษฐกจิ พอเพียง ณ สวนส้มโชกุน อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

แบบเสนอช่อื เพื่อเขา้ รับประกาศเกยี รตคิ ุณ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอารสิ า สาและ

4

- เรยี นรกู้ ารใช้ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพยี งตามแนวพระราชดารใิ นเร่อื งการจัดการขยะ

- ร่วมกิจกรรมทาความดีถวายพ่อหลวงดว้ ยหัวใจภายใตโ้ ครงการลกู เสือจติ อาสาทาความดีเพ่ือพอ่
หลวงในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดบูรพาราม อาเภอยะหรง่ิ จังหวดั ปตั ตานี

แบบเสนอชื่อเพ่อื เขา้ รบั ประกาศเกยี รตคิ ุณ “วัฒนธรรมวินิต” นางสาวอารสิ า สาและ

5

๓.๒ เปน็ เด็กที่มีน้าใจไมตรี มีกรยิ ามรรยาท การแต่งกาย การใช้ภาษา ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเป็น
แบบอยา่ งทดี่ ีให้กบั บคุ คลอนื่ ได้

- กิจกรรมจิตอาสาพฒั นาโรงเรยี น “Big cleaning day”

- รับผดิ ชอบในเขตพื้นท่ีทาความสะอาดของตวั เองงและแต่งกายถกู ระเบียบตามกฎของโรงเรยี น

- ร่วมกจิ กรรมบริจาคสิ่งของแก่คนชราในเดอื นรอมฎอนกับสภานักเรียน ณ อาเภอยะหร่งิ จงั หวัดปตั ตานี

แบบเสนอชื่อเพ่อื เข้ารับประกาศเกยี รตคิ ณุ “วัฒนธรรมวนิ ิต” นางสาวอาริสา สาและ

6

๓.๓ มีมรรยาท ไทยที่ดีงาม เช่น ยมิ้ ไหว้ สวสั ดี ขอบคณุ ขอโทษ

๓.๔ บคุ ลิกภาพดีและพฤติกรรมเหมาะสมกบั วยั มกี ารแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ

แบบเสนอชื่อเพ่อื เขา้ รับประกาศเกียรตคิ ุณ “วฒั นธรรมวนิ ิต” นางสาวอารสิ า สาและ

7
4. เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกบั ความสามารถพเิ ศษโดดเดน่ ดา้ นศาสนา ศลิ ปะ และวฒั นธรรม อาทิ เปน็ ผนู้ า
เยาวชน ได้รบั รางวลั จากการประกวดหรือการแข่งขนั ตา่ งๆ เชน่ คัดลายมอื นกั ร้อง นกั ดนตรี นกั กีฬาหรอื กจิ กรรม
นันทนาการ มีทักษะการเปน็ ผู้นา เช่น การพดู การเป็นแบบอย่างทด่ี ีแกบ่ ุคคลอืน่ เป็นตน้

- เข้ารว่ มการแขง่ ขันศิลปหัตถกรรมนกั เรยี น การแข่งขนั เลา่ นิทานคุณธรรม ระดับชนั้ ม.ตน้

- เปน็ สมาชิกวงดุรยิ างค์ โรงเรียนสุวรรณไพบลู ยแ์ ละรว่ มเดนิ ขบวนพาเหรดงานกีฬาจังหวัดปตั ตานี
งานของดีประจาอาเภอยะหริ่ง และงานกีฬาภายในโรงเรียนต่างๆ

แบบเสนอชอ่ื เพอื่ เขา้ รบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วัฒนธรรมวนิ ติ ” นางสาวอารสิ า สาและ

8

- จัดกิจกรรมนันทนาการในวันปใี หม่แห่งชาติ ณ โรงเรยี นสุวรรณไพบูลย์

- เปน็ สมาชิกสภานักเรยี น ทาหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและประชาสมั พันธ์

- เขา้ รว่ มกิจกรรมเรยี นรูว้ ิถชี ีวิตชาวซาไก เผา่ มานิ ณ จงั หวดั สตลู

แบบเสนอชอ่ื เพอ่ื เขา้ รบั ประกาศเกียรตคิ ณุ “วัฒนธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ

9

- เข้ารว่ มกิจกรรมการเรยี นรเู้ ร่ืองคนไทยพลัดถ่ิน ณ จงั หวดั ประจวบคีรขี นั ธ์

- จัดกจิ กรรมให้กับน้องตชด.จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธภ์ ายใตโ้ ครงการ “เราจะเป็นเยาวชน ๔.0 ท่ดี อี ยา่ งไร ”
- เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบกาลงั ใจดว้ ยการกระโดดหอสูง ณ ค่ายพระรามหก

แบบเสนอชือ่ เพ่ือเข้ารบั ประกาศเกียรตคิ ุณ “วฒั นธรรมวนิ ิต” นางสาวอาริสา สาและ

10

- เข้าร่วมกจิ กรรม “สานใจเดก็ ไทยของชาติ” ณ กรมการบนิ ที่ ๕ อ่าวมะนาว จงั หวัดประจวบครี ขี นั ธ์

ลงช่ือ.....................................................................
(นายวิทยา อุหมัน)

ผู้อานวยการโรงเรยี นสุวรรณไพบูลย์
ผรู้ ับรองข้อมูล

วันที่ 24 / ธ.ค. / 2562

ลงชอ่ื .....................................................................
(..................................................................)

.........................................................................................
ผู้รับรองข้อมูล

แบบเสนอช่อื เพื่อเข้ารับประกาศเกียรตคิ ุณ “วัฒนธรรมวนิ ิต” นางสาวอาริสา สาและ

11

เกียรตบิ ตั ร

แบบเสนอชื่อเพื่อเขา้ รบั ประกาศเกียรตคิ ณุ “วัฒนธรรมวินติ ” นางสาวอาริสา สาและ

12

แบบเสนอชื่อเพ่อื เขา้ รบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ

12

แบบเสนอชื่อเพ่อื เขา้ รบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ

13

แบบเสนอชื่อเพ่อื เขา้ รบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ

แบบเสนอชื่อเพ่อื เข้ารบั ประกาศเกยี รตคิ ณุ “วฒั นธรรมวนิ ติ ” นางสาวอาริสา สาและ


Click to View FlipBook Version