The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-05-27 04:49:30

Parochienieuws nr11 27 mei 2019

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

Redactioneel Nr 11 27 mei 2019

Gisteren kreeg ik van mijn klein- HEMELVAART
kind een uitnodiging voor de eerste
communie toegestopt. Natuurlijk Bij Hemelvaart kunnen we ons iets voor-
had zij vooraf al enkele keren laten stellen, maar wat is het precies?
horen dat het bijna zo ver was, Hemelvaartsdag valt altijd op een don-
maar toch kijk je dan nog eens derdag, negenendertig dagen na Eerste
heel intens naar datum en uur. Te- Paasdag en tien dagen voor Eerste
gelijkertijd gaan je gedachten naar Pinksterdag. In veel Europese landen, is
de outfit die je zelf zal dragen, het dit een universele vrije dag. Volgens het
cadeautje dat je nog moet beden- Bijbelboek Handelingen van de Aposte-
ken en de bezorgdheid die er voor len 1:1-12 was dit de dag dat Jezus
de rest nog bij komt kijken. Je op- Christus, veertig dagen nadat hij was
rechte hoop is dat alles vlekkeloos opgestaan uit de dood, naar de hemel
verloopt en vooral dat het een heel ging. Hij beloofde zijn volgelingen dat de
mooie dag wordt voor dat lieve 'Heilige Geest' snel zou komen om hen
kleinkindje van jou. te helpen en te ondersteunen. Die zou
hen dan geestelijk verder leiden en hen
Als het je kan troosten, in deze pe- de kracht geven om getuigen van het
riode van het jaar sta je zeker niet evangelie te zijn. Jezus steeg op in de
alleen met je bezorgdheid. In heel lucht, werd bedekt door een wolk en
veel gezinnen worden dezelfde toen verdween hij uit het zicht. Er ver-
vragen gesteld, dezelfde overwe- schenen plotseling twee mannen in witte
gingen gemaakt en ook dezelfde gewaden (engelen?) die hen vertelden
regelingen getroffen. Bijna in iede- dat Jezus weer zou terugkeren, op de-
re familie heerst dezelfde stress, zelfde manier waarop hij was ver-
want de communie blijft een aparte trokken .
plaats innemen in onze groei naar Jezus was echter niet de eerste persoon
volwassenheid. En of het nu com- uit de Bijbel die ten hemel voer. Henoch,
muniefeest of lentefeest is, voor de een voorvader van de bekende boten-
feesteling hoort het een onvergete- bouwer Noach, zou nooit zijn gestorven
lijke dag te zijn. Daar moeten wij maar zijn gaan wandelen met God. En
allemaal aan helpen. de Profeet Elia werd volgens “Koningen
2:11” door een vurige wagen naar de
hemel gebracht.
Hemelvaartsdag is ook een belangrijke
dag voor de Christelijke Arbeidersbewe-
ging. In 1891 kondigde Paus Leo VIII
een decreet uit:

RERUM NOVARUM

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 1 juni
18.30 u. Gesticht jaargetijde voor Alfons Haagdoren en Maria Nijs
Gesticht jaargetijde voor de Echtgenoten Schoeters-Segers
Gesticht jaargetijde voor Jan Kerkhofs en Maria Hoeben
Gesticht jaargetijde Frans Van Eynde, Josephina Ruelens en zoon
Bert
Gesticht jaargetijde voor Jacobus Maes en Theresia Nijs
Jaargetijde voor Mia Maes, echtg. Luijten en zoon Staf
Jaargetijde voor Anna Brans en Willem Maes
Jaargetijde voor Blondine Van Brabant, echtg. Thijs
Mis voor Kris Schelmans
Lektor: Rina Maes
Zondag 2 juni
10.00 u. Eerste communieviering
Eucharistieviering in Heide Heuvel
Donderdag 6 juni
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding
Zaterdag 7 juni
18.30 u. Eucharistieviering in Lutlommel
Zondag 8 juni
09.00 u. Vormselviering
10.00 u. Eucharistieviering in Heide Heuvel
Donderdag 13 juni
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding

Omdat mensen soms zeggen dat ze niet goed weten waar en wanneer
er een eucharistieviering is, hebben we de data voor dit jaar op een rijtje
gezet.
Heide Heuvel: Elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30

1 juni - 6 juli - 3 augustus - 7 september - 5 oktober -
2 november - 7 december
Kolonie: zaterdagavond 18u30
15 juni - 20 juli - 17 augustus - 21 september - 19 oktober
16 november - 21 december
Lutlommel: zaterdagavond 18u30
8 juni - 13 juli - 10 augustus - 14 september - 12 oktober -
9 november - 14 december

Gebed bij het Evangelie

Heer Jezus,
in uw gebed tot de Vader bad U
voor hen die in U geloven
opdat ze één mogen zijn
zoals Gij en de Vader één zijn.
Om die eenheid bid ik vandaag.
Help me om in alles wat ik doe
de eenheid met anderen op te bouwen.
Troost me als ik het kruis ervaar
dat het niet altijd lukt om in eenheid te zijn.
Geef me geduld om vol te houden
en de ander altijd als nieuw te zien.
Wakker de onrust in me aan
om telkens opnieuw de eenheid te zoeken.
Houd me voor ogen dat die eenheid
alleen maar mogelijk is met U in ons midden.
Amen.

(uit ‘Met Hem op weg’)

Priesters:
De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

Eucharistievieringen Barrier.
Er is het idee gegroeid op bepaalde tijdstippen door het jaar de eucharistieviering
van zaterdagavond in de Barrier extra goed te verzorgen. Zo hebben we de eer-
ste zaterdag van mei een hulde aan Maria gebracht. In de maand oktober willen
we telkens aan een andere vereniging vragen mee te werken aan de viering. In
december werken we rond Advent. In februari zal dat rond Lichtmis zijn. Telkens
willen we de viering afsluiten met een gezellige babbel en een drankje achter in
de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen een hartelijke parochie te
zijn.

Aandacht voor enkele data

Op donderdag 12 september zal het jaarlijks Dankjewel-
moment doorgaan. Een avond waarop het parochieteam alle
vrijwilligers wil bedanken voor hun inzet in onze parochie. Het is
een gezellige avond met een hapje en een drankje en veel
‘buurten’ met elkaar. Noteer deze avond alvast in je agenda,
want het is er altijd reuzengezellig. We bezorgen je hiervoor nog
uitnodigingen (in augustus) om aan je bestuursleden uit te delen,
mogen we dan ook vragen ons te laten weten hoeveel uitnodi-
gingen je nodig hebt.

Een andere belangrijke datum voor volgend werkjaar is het
weekend van 11, 12 en 13 oktober. Dan viert ons aller
‘Parochiezaal’ zijn zestigjarig bestaan.

Een werkgroep is volop bezig met deze festiviteiten voor te be-
reiden. Om dit weekend te doen slagen, kloppen we misschien
ook nog bij uw vereniging aan voor hulp, maar dat hoor je wel
als we zover zijn. Hou in elk geval ook dit weekend al vrij.

En dan is er op 1 – 7 – 8 en 14 september ook nog de Paster-
cup. Ook daarvoor wordt weer een beroep gedaan op de vereni-
gingen.

Vind je in je bestuursploeg mensen bereid om te helpen? Geef
ons dan een seintje (aan Ria). We nemen dan nog wel contact
op met jou om te zien waar en wanneer we je hulp kunnen ge-
bruiken.

We danken u al voor uw medewerking en hopelijk tot op een van
deze gelegenheden.

Namens het parochieteam

Uitnodiging

We nodigen U vriendelijk uit op een bezinnings- en be-
moedigingsavond op dinsdag 4 juni 2019 om 19.30 u.
in De Kom in Kolonie.

E.H. Jaak Jansen is kannunik en ere-vicaris-generaal van
het
onderwijs. Op dit moment is hij deken van Bree. Hij is een
graag gehoorde spreker die een duidelijke en klare taal
gebruikt.

E.H. Jaak Jansen gaat met ons op weg met het jaarthe-
ma van het bisdom: ‘Hij stapt met ons mee Luister …’

Hij gaat hierbij het verhaal van de leerlingen van Em-
maüs, waarop het jaarthema is gebaseerd, toelichten en
verbinden met ons op weg zijn naar een Pastorale Een-
heid.

Iedereen is van harte welkom!

Het federatieteam van Lommel-Oost

DOOPSEL

Op 2 mei werden Elise Grevendonck, dochtertje van Ward en
Inne Maggen; Kato Van Beers, dochtertje van Wout en Lise
Van De Water; Alexander Gerits, zoontje van Jan en Sofie
Heeckhout; Jip Cuyvers, dochtertje van Martijn en Sanne
Luyckx; Miel Strackx, zoontje van Kenny en Ellen Ramaekers;
Dries Vandekerkhof, zoontje van Jan en Lieve Monten; Mitte
Hoekx, dochtertje van Maarten en An Martens en Axel God-
frey Gachau, zoontje van Godfrey John Ngowi en Mwanaidi
Gachau, door het doopsel opgenomen in onze gelovige ge-
meenschap.

We wensen de ouders, peters en meters van harte
proficiat.AGENDA

02 juni : samenaankoop stookolie 10-12 u Hanekap
08 juni : progammadag - 10 u - zaal boven
15 juni: KWB Workshop BBQ grote zaal

03 juni Bestuursvergadering 19u30 kleine zaal

05 juni: Alles-kan-café 20u00 kleine zaal

24 juni: receptie zesde leerjaar.

24 juni - bestuursvergadering 17u00 Kleine zaal

Ruilclub 01 juni : ruildag - 10u tot 16u - feestzaal “De Barrier”

Parochieteam 02 juni : receptie eerste communie - grote zaal
Pinksteren– vormsel—receptie Grote zaal
10 juni: parochieteam - 19u30 - ten huize van

17 juni : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal

Voetbalkalender

01 juni KWB - Vet Peer ???
Welkom Boys - Stort B 15u45
Stort A - Wijerken Vet. 16u00
15u00
08 juni Spart Vet - KWB 14u00
Breugel B3 - Stort A 16u00
Stort B - Geneberg B

Juni te veel regen in de nok
schaadt de bij en de bonestok

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :
De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

28 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
29 mei Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
30 mei Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
31 mei Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
01+02 jun Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
03 jun Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
04 jun Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
05 jun Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61
06 jun Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
07 jun Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
08+09 jun Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61
10 jun Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.

Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 -zonaal tarief.

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:
Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 5 juni 2019.
De redactie is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version