The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-05-13 03:56:44

Parochienieuws nr 10 13 mei 2019

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

EDITORIAAL Nr 10- 13 mei 2019
Italië is dichterbij dan je denkt! Het
Enkele weken geleden had ik het was veertien dagen geleden uitge-
geluk aanwezig te zijn op een his- breid in de nieuwsberichten.
torische gebeurtenis in onze Inderdaad, in de Abdij van Tongerlo
Barrier. Spijtig genoeg was het vind je een bijzonder stukje Italië, met
geen “blijde” gebeurtenis. Op een een levensechte replica van Leonar-
zaterdagavond was ik aanwezig op do Da Vinci’s Laatste Avondmaal.
“de laatste avonden” van cafe The Ik wist ook niet dat daar zo een
Boots. Vanaf nu zullen we nooit meesterwerk hing, tot ik enkele we-
meer bij Kris en Nicole aan de toog ken geleden bij een bezoek aan de
kunnen zitten. De KWB moet el- abdij, hoorde dat daar een Da Vinci
ders zijn donderdagavonden na de museum was. Denkend dat het een
badminton doorbrengen, vele an- overzicht van de werken van Da Vinci
deren zullen hun gezelschap of betrof, betrad ik het museum. Tot mijn
leuke babbel elders moeten zoe- grote verbazing hing daar een schil-
ken Vanaf nu is the Boots geslo- derij van ongeveer 8 meter op4 me-
ten. Na zovele jaren hebben Kris ter, even groot dan het originele
en Nicole definitief beslist om er “Laatste Avondmaal”.
mee te stoppen. Genoeg is ge- Deze replica van het Laatste Avond-
noeg. Gedaan met vechten tegen maal zou in 1506 zijn gemaakt door
de nieuwigheden en wetten die het een leerling van Da Vinci. Misschien
de horeca zo moeilijk maken om te wel in opdracht van de meester, maar
overleven. Maar dat houdt ook in in elk geval onder zijn toeziend oog.
“gedaan met de typische gezellig- Het verhaal gaat dat Da Vinci zelf zo-
heid van een bruin café”. Hoe ve- wel het hoofd van Jezus als dat van
len onder ons hebben hier niet aan Johannes zou hebben geschilderd.
de toog gestaan na een vergade- Daarmee is het de oudste replica die
ring, een sportwedstrijd, met de de tand des tijds heeft overleefd .
kermis of gewoon bij gelegenheid? Omdat het originele fresco in de loop
The Boots was een stukje Barrier. der tijden zó geleden heeft, dat er van
Na zo vele andere bekende namen de oorspronkelijke schoonheid niet
zal The boots ook alleen in onze veel meer overblijft, is ons 'Laatste
herinneringen blijven verder be- Avondmaal' des te waardevoller ge-
staan. Ze staan nu in het rijtje van worden. Je kan er genieten van een
café Biljart, Bij de Riemis, Den klank– en luisterspel als uitleg bij het
Oeyen, Vanseggelen, cafe Bodega schilderij.
(voorheen de Smurf), Leeke Van Lees verder op blz 3
Hout en ik vergeet er allicht nog
enkele.

Vervolg op blz 5

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 18 mei :
18.30 u. Eucharistieviering in Koloniel
Zondag 19 mei :
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel
Dinsdag 21 mei :
18.30 u. Rozenhoedje aan het kapelletje in de Fabrieksstraat
Donderdag 23 mei :
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding
Zaterdag 25 mei
18.30 u. Geen Eucharistieviering
Zondag 26 mei
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel
Dinsdag 28 mei :
18.30 u. Rozenhoedje aan het kapelletje in de Fabrieksstraat
Donderdag 30 mei :
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding

Omdat mensen soms zeggen dat ze niet goed weten waar en wanneer
er een eucharistieviering is, hebben we de data voor dit jaar op een rijtje
gezet.
Heide Heuvel: Elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30

1 juni - 6 juli - 3 augustus - 7 september - 5 oktober -
2 november - 7 december
Kolonie: zaterdagavond 18u30
18 mei - 15 juni - 20 juli - 17 augustus - 21 september - 19 oktober
16 november - 21 december
Lutlommel: zaterdagavond 18u30
8 juni - 13 juli - 10 augustus - 14 september - 12 oktober -
9 november - 14 december

.

Gebed bij het Evangelie

19 mei 2019 – 5de paaszondag (jaar C)
(Johannes 13, 31-33a.34-35)

Heer Jezus, het ontroert ons
dat U de slaaf was van uw leerlingen.
Dat U uzelf met Judas deelde, U aan hem te eten gaf.
Dat godsbeeld verrast en daagt ons uit.
Geef ons uw liefde om elkaar te beminnen.
Sta in de Kerk geen vijandschap toe,
maar enkel dienende liefde.
En maak vooral dat ik steeds meer een mens van liefde word.
Amen.

(Eric Haelvoet ‘Hij kon zien’)

Priesters:
De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen naar:
Vervolg van blz 1
Het museum is open van 14 u. tot 17 u:
dagelijks van 1 mei tot 30 september
dagelijks in de paasvakantie (behalve op Goede Vrijdag en Pasen)
elke zondag van maart, april en oktober
• Toegangsprijzen:

€ 3 per persoon
• ZEKER EEN AANRA-

DER!!!!

Meimaand- bidden aan het kapelletje

Reeds vele jaren staat er in de Fabrieksstraat een mooi onderhouden
Mariakapelletje. Traditiegetrouw wordt daar tijdens de meimaand het ro-
zenhoedje gebeden.
Maar we doen dat graag aan een mooi verzorgd kapelletje. Misschien
heb je wel wat tijd om het te helpen oppoetsen? Neem dan contact op
met Julia Willekens, Fabrieksstraat 53.
En voor de mensen die er komen bidden is het fijn als ze niet alleen
zijn.
Daarom willen we een oproep doen aan de buren om er ook eens te ko-
men meebidden. Er wordt gebeden op
dinsdagen 14 – 21 en 28 mei, telkens om 18.30uur
Als iedereen eens een keer komt, is er misschien toch elke dag wat
volk.
We hopen dat dit kapelletje de aandacht krijgt die het verdient.

Het parochieteam

Dankzij jou,…

Kunnen meer boeren in Guatemala voedsel telen op hun eigen
stuk grond. Jouw steun maakt voor hen een verschil. Dankjewel!

In Lommel-Barrier is 675,54 euro opgehaald in contanten. Be-
dankt voor Uw steun aan de verschillende acties, spaarpotjes
school, huis aan huis collecte en de kalenderverkoop.

Ook dank aan al de mensen die rechtstreeks gestort hebben via
een overschrijving op rekening nummer BE12 0000 0000 9292
van Broederlijk Delen.
Storten is nog altijd mogelijk en vanaf 40€ ontvangt u automa-
tisch een fiscaal attest.
Dankzij tien partnerorganisaties in Guatemala én een sterke ach-
terban van sympathisanten zoals jij, helpt Broederlijk Delen dui-
zenden boerenfamilies om honger te voorkomen.
Bedankt voor uw steun.

Uitnodiging

We nodigen U vriendelijk uit op een bezinnings- en
bemoedigingsavond op dinsdag 4 juni 2019 om
19.30 u. in De Kom in Kolonie.
E.H. Jaak Jansen is kannunik en ere-vicaris-generaal
van het
onderwijs. Op dit moment is hij deken van Bree. Hij is
een graag gehoorde spreker die een duidelijke en klare
taal gebruikt.
E.H. Jaak Jansen gaat met ons op weg met het jaar-
thema van het bisdom: ‘Hij stapt met ons mee Luister
…’
Hij gaat hierbij het verhaal van de leerlingen van Em-
maüs, waarop het jaarthema is gebaseerd, toelichten
en verbinden met ons op weg zijn naar een Pastorale
Eenheid.

Iedereen is van harte welkom!
Het federatieteam van Lommel-Oost

Vervolg van Editoriaal blz 1:

Opnieuw werd een stukje erfgoed uit de Barrier weggeplukt. Opnieuw
wordt het zoeken naar een nieuwe stek, een andere
oplossing voor onze noden en behoeften.
Maar we mogen wel stellen dat we Kris en Nicole niet snel zullen verg-
eten. Hun naam blijft voor altijd verbonden met het uitgaansleven in de
Barrier. In de hoogdagen van de kermis was het er over koppen lopen.
Zij zorgden altijd voor speciale attracties en voor goeie muziek. Ieder-
een wilde er bij zijn, al was het maar om even van de sfeer te proeven.
Niet zelden bleef je daar dan hangen, want gezelligheid kent geen tijd.
Of toch, het is nu verleden tijd.
Dank je wel Kris, dank je wel Nicole.
Bedankt voor de vele gezellige uurtjes die je ons en de rest van de
Barrier hebt gegund.AGENDA

18 mei : cocktailavond - 20 u - Fabrieksstraat 53.
02 juni : samenaankoop stookolie 10-12 u Hanekap
08 juni : progammadag - 10 u - zaal boven

05 juni : alles-kan-café - 20 u - kleine zaal

20 mei : personeelsvergadering -16u - leraarslokaal
3 juni: receptie zesde leerjaar.
27 mei : bestuursvergadering - 17 u - kleine zaal

Ruilclub 01 juni : ruildag - 10u tot 16u - feestzaal “De Barrier”

Parochieteam 02 juni : receptie eerste communie - grote zaal
10 juni: parochieteam - 19u30 - ten huize van

21 mei : uitstap
17 juni : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal

Voetbalkalender

18 mei KWB - FC Pinal 15u
Stort A - CSC A 16u
Hoef Sport - Stort Sp B 13u45

25 mei Sparta B - Stort Sp A 13u30
Stort Sp B - Real Heesakker 16 u
Vriendenkring - KWB 15u

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

14 mei Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
15 mei Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
16 mei Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
17 mei Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
18-19 mei Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
20 mei Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
21 mei Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98
22 mei Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
23 mei Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
24 mei Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
25-26 mei Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
27 mei Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.

Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 -zonaal tarief.

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:

Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 21 mei 2019.
De redactie is te bereiken op: [email protected]


Click to View FlipBook Version