The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Parochienieuws Barrier, 2019-12-08 09:01:19

parochienieuws nr 25 9 december 2019

PAROCHIENIEUWS
Nr 25- 09 december 2019EDITORIAAL Eenzame uittocht


Wanneer je de sirene van een
prioritair voertuig hoort, ben je ver- We zijn 17 november 2019 om
plicht om de doorgang meteen vrij te 14u00 aan een overvolle kanaalkom
maken, voorrang te verlenen en in- om Sinterklaas te verwelkomen.

dien nodig te stoppen. De meerder- Heel de Barrier en omstreken zijn
heid van de bestuurders geeft aan
kalm te blijven in zo’n situatie. Niette- aanwezig. De Goed Heilig man die
min voelt 8% van hen zich gestres- goed en wel 20 dagen in ons land

seerd wanneer ze een prioritair voer- zal verblijven en honderdduizenden
tuig horen naderen. Ikzelf geraak ge- kinderen gaat verblijden met pakjes,
stresseerd wanneer men zich het speel- en snoepgoed. Hij is bijna al-
recht toe eigent om zijn voertuig hin- omtegenwoordig en werkt keihard

derlijk op te stellen, ook al is het om in die korte tijdspanne iedereen
maar om te laden of te lossen.
Vrachtwagens, Post.NL, DHL, Proxi- te bezoeken. Schril is dan het con-

mus, opa met zijn remorkske en zo- trast op 6 december in de late na-
vele anderen belemmeren het door- middag wanneer hij moederziel al-
gaand verkeer, ook al zijn er vol- leen, nota bene op zijn verjaardag,
doende alternatieven. Dikwijls is het weer vertrekt. Er staat aan de ka-

uit gemakzucht, in het geval van opa naalkom niemand te wuiven, ook
waarschijnlijk een gebrek aan rijvaar- niemand om hem te feliciteren en te
digheid. Ik kan mij dan nodeloos op-
winden en inwendig ga ik aan 't ko- bedanken voor zijn harde werk. On-

ken. Wanneer ik dan even later de dank is ‘s mans loon! Er stelt zich
hele situatie nogmaals overweeg, ook niemand de vraag: “Wanneer
kom ik tot de eenvoudige vaststelling vertrekt de Sint nu eigenlijk? En hoe
dat die mensen gewoon hun werk vertrekt hij? Weer met de boot?”

moeten doen. De druk op deze men-
sen neemt steeds toe, er moet Toch is het opmerkelijk dat Sinter-
steeds meer gepresteerd worden in klaas elk jaar weerkeert, ook al

kortere tijdspanne. Laat ons dan rus- wordt hij niet bedankt! Toch zegt hij
tig blijven en hen ook niet nog eens niet: “ Bekijk het maar, ik doe het
nodeloos opjagen. niet meer!”

EUCHARISTIEVIERINGENZaterdag 14 december
18.30 u. Eucharistieviering in Lutlommel


Op zaterdag 14 december is er een winteractiviteit in de school van

Lutlommel. Er kan verkeershinder zijn in de Torenstraat


Zondag 15 december
10.00 u. Eucharistieviering in Heide Heuvel

Zaterdag 21 december

18.30 u. Eucharistieviering in Kolonie

Zondag 22 december
10.00 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel
Data eucharistievieringen in onze federatie

Heide Heuvel: elke zondag om 10u00
Barrier: zaterdagavond 18u30: 4 januari - 1 februari
7 maart – 4 april – 2 mei – 6 juni
Kolonie: zaterdagavond 18u30: 21 december - 18 januari - 15 februari 21 maart – 18 april – 16
mei – 20 juni
Lutlommel: zaterdagavond 18u30: 14 december - 11 januari
8 februari – 14 maart – 9 mei – 13 juni


De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18

E.H. Bussels Marcel laat weten dat hij eventueel telefonisch
bereikbaar is op Tel nr 089/57 37 20 en dit van 9 u tot 11.30 u en van-

af 18 uur. Voor wie hem een (kerst of nieuwjaars) kaartje wil sturen :
Toermalien (t.a.v. Marcel Bussels)

Welzijnscampus 15

Aquamarijn kamer 115
3600 GENK/uD83D/uDEOC

Gebed bij het Evangelie


15 december 2019 – 3de zondag van de Advent (jaar A)

(Matteus 11, 2-11)


Heer God, Gij zijt op menselijkheid bedacht.

Daarom hebt Gij Jezus van Nazareth gezonden.
In zijn spoor heeft de Kerk in de loop der tijden

ontelbaar veel kleine mensen geholpen,

met een voorkeur voor de meest behoeftigen.
Laat Christus ook in mijn hart en ziel geboren worden.

Geef mij de vreugde mij helemaal aan Hem toe te vertrouwen.

Toon me waar Gij me zendt, wat mijn roeping is,
heel concreet. Amen.(Eric Haelvoet ‘Wat wil je dat ik voor je doe’)KLOTSENBOSSENTOCHT


05 januari 2020


Om het nieuwe jaar alvast gezond te beginnen nodigt KWB Lommel-

Barrier u uit op de KLOTSENBOSSENTOCHT.
op zondag 05 januari 2020.

Het is een mooie, winterse gezinswandeling.

Tijdens de tocht kunnen de deelnemers proeven van een
hartverwarmende Klotsenbosjenever of zelfbereide advocaat.

Er zijn drie afstanden uitgestippeld : 5 km , 9 km en 13 km.

De 5 km is buggyvriendelijk.
De startplaats is aan de parochiezaal Barrier -

Luikersteenweg 243. Vrij vertrek tussen 09 u en 15 u.
Vanaf 11u. kan er gesmuld worden van heerlijke

versgebakken pannenkoeken.
Deelnameprijs : KWB-leden : 1,20 euro

Niet-leden : 1,50 euro

Kinderen tot 12 jaar : gratisIedereen is van harte welkom !

Ze hebben het zelf gezocht!


Solidariteit begint met afleren van anderen de schuld te geven van hun

problemen. We moeten ook afleren om te zeggen van ik weet wat goed
is voor jouw. Nee, solidariteit is in de leer gaan bij de ander, het is les

van hun leven proberen te begrijpen. Het kost moeite en inspanning. So-

lidariteit komt niet vanzelf, je moet het stilaan leren van elkaar en van
krachtige voorbeelden.


Bij ons in Lommel zeiden enkele mensen ja’ op de vraag van de organi-
satie “meter/peters”. Kunnen jullie Artem, zijn vrouw Kristina en hun 2

kinderen die gevlucht zijn van Armenië naar België helpen? Het gezin
had weinig contact met hun omgeving en leefde in armoede. Artem bleef

niet bij de pakken zitten. De kinderen konden naar school. Ze leerden
Nederlands. Artem zocht werk. Maar overal werd hij opzij geschoven...

geen werk te vinden. Ze wilden graag hun kinderen laten dopen. Wij

vonden twee koppels die bereid waren om peter en meter te worden van
de kinderen. Later kwamen er nog twee kinderen bij in het gezin, die elk

ook een peter en meter vonden.

Ondertussen is Artem aan het werk en heeft hun eigen huis helemaal

gerenoveerd. Onlangs vierde het gezin het vormselfeest van hun tweede
dochter en het doopsel van de twee jongsten. Ruim vijftig vrienden, bu-

ren, peters en meters vierden mee. Dit gezin wordt nu omringd door har-
telijke mensen. Het gaat hen goed. Nu zien wij gelukkige, trotse en gast-

vrije mensen.
Wil jij Welzijnszorg steunen?

In het weekend van 15 december is er een omhaling in de kerk.

WZZ rechtstreeks steunen kan op IBAN: BE21 0000 0000 0303 / BIC:

BPOTBEB1. Je krijgt automatisch een fiscaal attest vanaf 40€.

Dankjewel.Foto’s viering 60 jaar parochiezaal


Je kan de foto’s vinden op onderstaande link :https://sites.google.com/view/parochiezaal-barrier

AGENDA
09 dec : infosessie brandpreventie - 19 u - zaal

14 dec : koken met topbieren - 14.30 u - zaal
05 jan : Klotsenbossentocht - 9 u tot 15 u - zaal
08 jan: bestuursvergadering - 20u - zaal boven
18 dec : kerstfeest - 19u30 - grote zaal

06 jan : bestuursvergadering - 19u30 - kleine zaal04 jan : ruildag - 10u tot 14u - grote zaal
Ruilclub
Parochieteam 09 dec : parochieteam - 19u30 - ten huize van13 jan : vergadering buurtwerking 19u30 kleine zaal03:feb : bestuursvergadering 17u kleine zaal
13 dec : ouderraad - kerstactiviteit


14 dec KWB - Sparta Vet 15.00u
Breugel B3 - Stort B 13.30u


Sparta Bl W - Stort A 13.30u
21 dec Stort B - KWB 16.00u


Stort A - FC den Berg 15.00u

Noteer alvast in je agenda !!


Nieuwjaarsreceptie op 19 Jan 20 tussen 10.30 u en 13 u

Parochiezaal


Citaat

Ik geloof niet in bijgeloof, want dat brengt ongelukWiet van Broeckhoven (Belgische mediapersoonlijkheid)

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00 www.mznl.be

APOTHEEK :

De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse

apotheken en op www.apotheek.be.

Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

10 dec Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62
11 dec Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
12 dec Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
13 dec Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
14-15 dec Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
16 dec Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
17 dec Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20

18 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
19 dec Ap Wouters, Balendijk 78, tel 011 60 60 02
20 dec Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
21 dec Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
22 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01

23 dec Ap Phlippo, Kerkhovensesteenweg 453, tel 011 34 61 62

Wachtdienstregeling - 22u00 tot 09u00.
Telefoneer naar het centraal nummer : 078-05 17 33 - zonaal tarief.


RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-
mel.rodekruis.be of GSM 0471 62 70 88 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:


Parochiaal secretariaat
Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42
Reserveren parochiezaal:
Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 17 december 2019.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version