The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

B. ARAB DRJ 4 ( SAKNJ )

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ropinah yahya, 2019-05-08 11:22:40

B. ARAB DRJ 4

B. ARAB DRJ 4 ( SAKNJ )

‫زوڤيىه بيت ًحي‬ ‫دزجه امڤـت‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ََِأأاااا ِْولللبلاَمَممَْ ْلَِْْطعيدُّددِْسََُ‪ً.‬بمُززَِىبَََىعِوَططَتأُأَِِك‪ِ.‬متتََّْخِلسحََْففَيةًَْْْظمييىُرااانًَُلااهدَءأَللاَهل‪َََّّ،.‬اأََْدظظُوِِشُمعأااَمِْزىفََععََُِْيمِِدصقِّتتَلاَعااويلُِيَأألل َّاَِا َّظللىح ْمَاظاصَّاَُِِِّْؼظبعبحداَََِِسعتكدَََِعاِطِاتةبئُتال َيوَوَاعاعَاِصِفالللتَِّبَِْىييِجعاشاِتًََمْ‪.‬لسحْصِشيةَاَأَّال ََْظِل‪ُ.‬ءذتْافِيََفَهولًََعأًِيابُِْظُْزت‪.‬يْابِهلُاِجمًَعإ ُسلَلاَعْأَِّىسب‪.‬سِ ْمِا ِيبجَِ ًِفَعدىِتَم َع‬
‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ِفَ ْكي ْمالَد َّ ِكظ ْاي َ َلع ًِتت‬ ‫َِبه َّايلا َُّوظ َاع َِّسع ِ ُتف‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّظا ِب َعت َج َما ًما‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّثا ِم َى ُت وال ُّسُب ُع‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّتا ِط َعت َوال ِّى ْص ُف‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّظا ِب َعت ِإل َّا ال ُّسُب ُع‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّثا ِم َى ُت َص َبا ًحا‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َّسا ِب َعت َم َظا ًء‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫‪6‬‬

‫ال َّظا َع ُت ال َعا ِش َسُة َل ْيل ًا‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َأاَِْثزطَطبىُّْبتُاعَْعى َََُعوتن َِعأََّشدً َْاِسكشٍ ُيمَسَِْشفلوْهًَيتًنِسافالَُِْيفأطْْيااطل ُاَبعّلًْظىتَّاِعظف ََىْعي ِتتال َي ْىِم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ِما ْلِثا ُْلط‪ُ :‬م ُم‪َُ :‬حك َّ ُّمل ٌدَك ِل‪َ ،‬مِفِ ْتي َجٌلُد‪ُّ،‬ل َم َ ْع َكلَتى ٌ َبم ْع َنى َػ ْي ِر ُم ْل َت ِر ٍن ِب َص َم ًٍ‬
‫ِب َص َم ًٍ‬ ‫ِاِماملْْثثلِفَُُحللْعْ‪::‬سُِلفَُدْف‪:‬ي َ‪ُ:‬خك‪َُُّ ،‬كلَلعَُّلَ‪،‬لك ََِلىأك َِْلذم‪ََِ ،‬متهِ ِمَتج ُْ َُبًلدْي‪ُّ،‬لﺑَ َعع ََلل َهىا َمَمْع َْعنَنىى ُ ِمإ ْلل ََّات َِرمٍ َنع‬
‫ًحي‬ ‫َػ ْي ِر َها‬

‫زوڤيىه بيت‬

‫ا َلأ ْ َّذظَها َُعبِتِإ َلالى َّاظلاَمِب ّ َدعَ ِزتَط ِ َتص َب‪،‬اِف ًىحا‬ ‫َك ْاملمَا ّلد ََزظَاط َِعت ُت‪ََ ،‬جً ْار ََفه ِِب ْيط ََمن ُِتإ َلا‬
‫‪.‬‬ ‫َك ْمالامَلّد ََزظ َاط َ ِعت ُت‪َ،‬ج ًَْسا ِجَف ِعِْيط ََمن ُتِم ًَ‬

‫َأ ْز ِاجلُواع َّل ِِّظىما َ ًَْعص ِتا ِلامَفلّدََ َمىزا ََِظطحاِ ًَتدء ِ‪.‬ة‪ِ ،‬فى‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬ ‫َه ْح ُاًل ُه َّظاَ ِصبِّلَعيِتالمَوا ْؼل ِِّىس ِ ْبصِف ِيفا َلل ْيَّلظ ًاا َع ِت‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َِبااأا ََلهللبمَاِِّّاْسسجُييداَََاازىْ َط ََطَضضتڤِ ِِاتهتتُ‪:‬ذا‪.‬لِت ُإُْحبه‪َِ،‬تىْ َاظجدِنا َِْىئجى َيهْ ِ‪،‬دتَس ُو‪.‬م ٌڤََلأاَدهِِّلزازَيت َأًُْْدضتِ ِزْفي ًضىِطابىُزملوڤيَىهدىبيِّتڠزًحيُب‬

‫ال َّسِي ِش‬ ‫َو ُك َّسَة‬ ‫ُُكه َّْسىََةك ْايل ََولُكَدَِّسَمة‬ ‫َه ْل َع ُب‬ ‫ًََ ًََ ًًًًَََْْىًْْ ْىُْىى ْىمُى ُُمىُمُمم ُماماااالالللالََِلألُإخُّْ ََّْثجأزَث ِبظ َلَْمىْمحَْبَْاييع ََِثِاعِد ِأ ِنِءتتع‬
‫ال َي ِد‬ ‫َه ْل َع ُب‬
‫َََََهههه ْْْولللْك ََََعععص ُِّلُُُت ْبببيا ُُالككلَ َََّّفَصسس َََىْةةلثساَااََِاةلغبل ِالَّاطّللطلِا ُاا َِِجعوئَْْلاَطمِِسلِِتتةََْعيرَِا َوتواواَُِلفحلك َِِّّْيَّتسسََظةماَبلوامَااَاًللَِْزّتِوحَّصسڤيِيشَِىتاَهبجَبيزَِِكدةت ًِتحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ُك َّسَة ال َّسِي ِش‬ ‫ُك َّسَة ال َل َد ِم‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ُك َّسَة ال َي ِد‬ ‫ُه ْى َكي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َوال ِّس َما ًَ ِت‬ ‫ُك َّسَة ال ّطا ِئ َسِة‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ال َىْث َب ال َعاِل ْي َو ُك َّسَة ال َّش َب َك ِت‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫وال َّظ َبا َح ِت‬ ‫ُك َّسَة ال َّطا ِوَل ِت‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ََأم ْان َذَجاْلاَعل َّل َ ْبع ‪َ ُ،‬بًاا ََّلأ ِرْح َيم ًُد ُح؟ ُّب‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َعل َا َمت الإطم‬
‫َك ْا ْظلَسٌَةخ َِفف ْي أُ ِضخ(ِسااللِاَجْ ُّطسِم) ا‪ََ ْْ :‬لو ُْجه َُسىْو ِز‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َعل َا َمت الإطم‬
‫َح َاسَلكََتتْْىي ِِىْني ِفٌ ًْي‪:‬أ َِوخُهِسَاىل َُظك ُِله َْمىُِتز‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َعل َا َمت الإطم‬
‫ال َّت ُدع ُِخسْي ْى ُلف” “ ‪ُ :‬د ُخ ْى ُل َأ َدا ِة‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َعل َا َمت الإطم‬
‫ِاإ َلذ َاج ُِّسط ِب َل ِت ال َك ِل َم ُت ِب َح ْس ُف‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َعل َا َم ُت الِا ْط ِم‬ ‫ال َّسْكم ال ِم ْث ُل‬

‫ال َخ ْف ُض‬ ‫‪ُ 1‬ك َّسُة ال َل َد ِم ‪ُ ،‬ك َّسُة ال َّطا ِوَل ِت‬
‫‪َ 2‬ذ َك ّ ِي ُم َد َّز ٌض‬
‫ال َّت ْى ِىْي ًُ‬
‫ُد ُخ ْى ُل ”ال“‬ ‫‪ 3‬ال َّظ َبا َح ُت ‪ ،‬ا ْل َم ْس ِج ُد‬
‫َح ْس ُف ال َج ِّس‬ ‫‪ِ 4‬ف ْي ا ْل َم ْس ِج ِد ‪ِ ،‬إ َلى ا ْل َم ْد َز َط ِت‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫َط َى ْح َت ِف ُل ال ِع ْي َد ِف ْي ُك ِ ّل ال َّظ َى ِت ِف ْي َش ْه ِس َش َّىال‬

‫ُك ُّل َعا ٍم َو َأ ْه َت ِب َخ ْي ِر‬ ‫َأ ْهِبل ًِعا ْيَوِدَطا ْْله ِلفًا َْطو َِمس ْاسل َُمحَبًبااَزِب ُكك ْم‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬

‫ا ْل َي ْى ُم ال َى َط ِن ُّي‬

‫زوڤيىه بيت ًحي‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
International Models Magazine Vol 4 Issue 11 May 2019
Next Book
2019 National Futures Championship Athlete Packet