The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eurostav, 2019-12-12 05:23:24

ES_1_2019_screen

ES_1_2019_screen

EUROSTAV
1-2/2019 Odborno-vedecký recenzovaný časopis
o stavebníctve a architektúre

HLAVNÁ TÉMA: INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

ŠPECIÁL VÝSTAVBA VO SVETE
Stavba roka 2018 Mrakodrap s energetickým konceptom

1-2/2019  25. ročník  ISSN 1335 - 1249  Cena 3,30 €
vydáva Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE

UDRŽATEĽNOSŤ
V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Organizátori: Spoluorganizátori:

25. apríla 2019 v kongresovej sále SLSP, Bratislava

Hlavná téma: Hľadanie nových ciest

Adaptácia budov na klimatické zmeny

1. blok: Udržateľný urbanizmus
2. blok: Zdravé vnútorné prostredie
3. blok: Najlepšie príklady udržateľnej architektúry

Jan Musikowski, Sarah Welton, Martin Townsend,

Nemecko USA Veľká Británia

Nemecký architekt je spolu s Christophe- Je viceprezidentkou International WELL Je riaditeľom pre udržateľnosť v spoloč-
rom Richterom autorom architektonické- Building Institute v New Yorku, USA. Sa- nosti BRE (Global), kde pôsobí už od roku
ho riešenia kultúrneho centra v  Berlíne, rah Welton stála pri tvorbe prvej verzie 2008. Jeho úlohou je rozšíriť certifikačný
ktoré dostalo názov FUTURUM Berlín. Ide WELL Building štandardov a zasadzovala systém BREEAM nielen na anglickom, ale
o udržateľný koncept budovy, ktorú záro- sa o  ich rozširovanie v  medzinárodnom i  na medzinárodných trhoch a  poskyto-
veň nemeckí odborníci nazývajú „Domom meradle. Má dlhoročné skúsenosti v ob- vať k  tomu potrebné know-how. Veľmi
budúcnosti“. Za tento výnimočný projekt lasti verejného zdravia a  wellness, bola úzko spolupracuje s architektmi a so sta-
bolo architektonické studio RICHTER MU- prítomná ako konzultantka pri mnohých vebným odvetvím, rieši otázky udržateľ-
SIKOWSKI GmbH ocenené v  roku 2018 architektonických návrhoch budov práve nosti podnikov v sociálnej, hospodárskej
nemeckou Cenou za udržateľnosť v archi- z  hľadiska tvorby zdravého vnútorného a environmentálnej oblasti.
tektúre. prostredia.

Cena časopisu EUROSTAV: Cena VISIO 2020 Špeciálny partner Ceny VISIO:

Cena za významný čin
v oblasti udržateľnosti
v architektúre a vo výstavbe

FASÁDA JE PLÁTNOM, OMIETKY
STOSIGNATURE SÚ VAŠIM ŠTETCOM

Umelci majú ukazovať, aký krásny je život. úpravy, presne podľa predstáv architekta oku lahodiacu fasádu.StoSignature otvára
Bez ich tvorby by sme mohli mať veľké a investora. Vďaka kreatívnym omietkam tiež nekonečný a unikátny priestor pre
pochybnosti. Anatol France to povedal StoSignature sa už tvorca nemusí obme- dekory, nápisy alebo zdobenia. Ľahko sa
dobre a je večná škoda, že stále si dzovať konkrétnymi kolekciami výrobcov v tomto systéme dajú vytvárať aj trblietavé
dostatočne neuvedomujeme, aký veľký materiálu, ale dizajn povrchu si jednoducho povrchy. Originálna symbióza textúr
dosah a vplyv majú na ľudí fasády a steny definuje sám. So StoSignature pritom môže a metalických povrchových efektov
objektov, ktoré ich obklopujú. A je skvelou navrhovať ako omietky pre fasády, tak aj na poskytuje autorovi fasády či vnútorných
správou, že súčasní architekti dostali do rúk interiérové steny. stien úplne nové možnosti.
tak mocný nástroj, ako sú omietky
StoSignature. Práve vďaka nim môžu StoSignature – pestrá kombinácia Objednajte si bezplatné vzorky
slobodne tvoriť a ponímať plochu fasády povrchov, textúra efektov StoSignature
a steny ako veľké plátno, na ktorom tvoria StoSignature umožňuje vyzdobiť povrchy Prvý krok k omietkam StoSignature je
nové a originálne dielo. preverenými textúrami: od štandardných jednoduchý - na stránkach www.sto.sk/
cez jemné alebo drsné až po lineárne či fasady vyplňte náš registračný formulár
StoSignature, kreatívne omietky grafické. Pokiaľ ide o farebný dizajn, vybrať a my Vám bezplatne zašleme vzorky
s neobmedzenými možnosťami sa dá zo širokej škály fasádnych farieb, lazúr vybraných povrchov StoSignature. Na
finálneho vzhľadu a efektných materiálov. Práca s prvkami ako vlastné oči sa presvedčíte, že s našim
Systém kreatívnych omietok StoSignature je zmes prírodného piesku, priehľadné systémom kreatívnych omietok je možné
dovoľuje tvorbu originálnej povrchovej kúsočky skla alebo karborundum stvorí ozaj
takmer všetko. ❖

1 EUROSTAV január-február 2019

AKTUÁLNE

ORIGINÁLY VO VEREJNOM PRIESTORE

Vizuálnu podobu každého verejného priestranstva v meste, ale aj na vidieku významne dotvára
aj mestský mobiliár. Jednotlivé prvky slúžia nielen ako nenahraditeľný úžitkový predmet, ale
často ako zaujímavý výtvarný artefakt. Kvalitný mobiliár do verejného priestoru je doménou
spoločnosti mmcité2, ktorá sa tejto téme venuje už skoro dvadsať rokov. Táto spoločnosť je
partnerom všetkým, ktorí chcú vytvárať vo verejnom priestore niečo výnimočné. Nie je preto
náhoda, že sa výrobky tejto spoločnosti dostali aj do nominovaných projektov súťaže Stavba
roka. Ako jedna z mála vo svojom odbore spoločnosť disponuje vlastným dizajnérskym štú-
diom a zároveň komplexnými výrobnými kapacitami

Parkové lavičky Portiqoa na Starom moste v Bratislave, mmcité2

Neustále si zakladá na originálnom Malageno nádoby na kvetiny v centre Bratislavy, mmcité2
dizajne. Na začiatku je ideová skica ako
EUROSTAV január-február 2019 dizajnérsky zámer. Navrhnuté výrobky
aktuálne skúsený tím odborníkov potom vyvíja až
do stavu použiteľnosti v reálnom
prostredí. Súčasťou je aj neustále
testovanie tých najlepších materiálov.
Premyslená funkcia, starostlivé spraco-
vanie a dostupné náklady sú hlavnými
parametrami, ktoré sú starostovo
sledované v priebehu celého procesu.
Vďaka skúsenostiam z medzinárodných
projektov a spolupráci so zahraničnými
partnermi patrí spoločnosť mmcité2
jednoznačne medzi špičku vo svojom
odbore.

Ihriská nielen pre deti
Spoločnosť mmcité2 však nezostáva len
pri mobiliári, ale snaží sa ponúkať aj
kvalitné riešenia detských ihrísk.

2

Clover vybavenie detských ihrísk značky Lappset

V kolekciách detských ihrísk značiek krôčik k ideálnemu stavu, kedy sa sa tu prehliadnuť škandinávsky štýl,
Playcité a Lappset sa tiež stretávajú dôle- komunita v danom mieste prepojí aj
žité a nerozlučné aspekty, teda dizajn, medzigeneračne. ktorý dokáže osloviť. ❖
kvalita a bezpečnosť, ale taktiež
komplexnosť. Správne ihrisko totiž musí V štýle Škandinávie www.mmcite.com/sk
fungovať ako premyslený celok. Dôležité Novinkou spoločnosti mmcité2 na Loop picnic sedací prvok značky Out-sider
je prispôsobiť návrhy hracích setov Slovensku je zastupovanie dánskej
miestu a atmosfére. Nejde len o ihrisko, značky Out-sider s hravou kolekciou,
stále populárnejšie sú aj sety na cvičenie v ktorej dominujú výrobky vytvorené
pre deti a dospelých. Ponaťahovať telo rotačným odlievaním. Sú ľahké, farebné
vonku si môžu aj seniori vďaka setu, a veľmi odolné, takže vhodne osviežia
ktorý je prispôsobený špecifickým a doplnia najrôznejšie typy nielen
potrebám tejto vekovej skupiny. Je to vonkajšieho verejného priestoru. Nedá

Exteriérové fitness ihrisko Factory značky playcité

3 EUROSTAV január-február 2019
aktuálne

EDITORIAL

JE TU ÉRA INTELIGENTNÝCH BUDOV

Adela Motyková Pamätám si, keď som ako dieťa začala objavovať naše veľhory. Odvtedy
výkonná šéfredaktorka som stála pod Rysmi, či kráľom Roháčov – Baníkov a mnohými ďalšími
horskými velikánmi veľakrát a štverala sa na ne. Na vrchole, okúzlená
výhľadom, som si vždy uvedomovala pocit malosti človeka v tomto
horskom meradle.
Podobný pocit som mala pri prechádzke Rímom, Milánom, či Parížom
a v ďalších nádherných mestách, kde pulzuje nekončiaca sila histórie, krásy
a nadčasovosti. Aj tu som pocítila svoju malosť v sfére času a priestoru,
v ktorom určité stavby prežili stovky až tisíce rokov a stále nás oslovujú.
Čítala som niekde, že ak prekonáte a dovolíte veľkoleposti okolo vás, aby
vás pozdvihla, prebudí sa vo vás určitá veľkosť, sila, viera a túžba urobiť
viac, byť viac. Fascinuje ma tá táto idea, že najskôr potrebujete krásu nájsť
a ju uvidieť, kým ju vytvoríte. Platí to aj v našej sfére, vo sfére architektúry
a výstavby budov, kde sme dosiahli nový vek. Budovy sa nám týčia viac
a viac vysoko do neba, navyše spájajú inteligentné technológie s estetikou
a vyvolávajú rešpekt rovnako ako príroda či majestátne historické budovy.
Tieto nové budovy už nie sú len o tom, aby poskytli útočište a udržali nás
v teple. Dnes vďaka vývoju technológií môžu poskytovať nielen všetky
služby, ktoré potrebujú obyvatelia - napríklad teplo a svetlo zapínané
a vypínané elektronikou, ale dosahujú to minimalizáciou nákladov
a znížením vplyvu budovy na životné prostredie. Ide o rovnováhu, ktorá
bude kľúčová pre podnikanie v budúcnosti. Je tu vek inteligentnej budovy.

Inteligentné budovy sú dnes relatívne nové, ale vzhľadom na širokú škálu
výhod, ktoré ponúkajú sa čoskoro stanú normou. O inteligentných
budovách sa čosi dozviete aj na stránkach tohto dvojčísla, ktoré vám však
ponúkne aj mnohé ďalšie. Napríklad sa môžete zoznámiť s nomináciou
stavebných diel na titul Stavba roka.
Na marcové číslo Eurostavu, ktoré sa bude venovať hlavne inováciám
materiálov a technológií, sa môžete tešiť 13. 3. 2019.

EUROSTAV január-február 2019 4
editorial

OBSAH

EDITORIAL 4

ROZHOVOR MESIACA 6
CERTIFIKÁT NIE JE LEN PAPIER, JE TO ZÁVÄZOK

DISKUSNÉ FÓRUM 8
ČO ZNAMENÁ INTELIGENTNÁ BUDOVA PRE VÁS?

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY 10 Sídlo spoločnosti Shenzhen Energy v Číne
APLIKÁCIA KONCEPTU INTELIGENTNEJ BUDOVY 14 Autori: Bjarke Ingels, Andreas Klok Pedersen
TECHNIKA PROSTREDIA PRE INTELIGENTNÉ Foto: Laurian Ghinitoiu
BUDOVY 20

ARCHITEKTÚRA
TWIN CITY TOWER

STAVBA ROKA 2018 24-52 Výkonná šéfredaktorka: Ing. Adela Motyková Tel.: 02/326 62 816,
PREZENTÁCIE VŠETKÝCH 20 DO SÚŤAŽE 54 E-mail: [email protected] Odborná redaktorka: Ing. arch.
PRIHLÁSENÝCH STAVEBNÝCH DIEL 58 Martina Horváthová, Tel.: 02/326 62 821, E-mail: [email protected]
60 eurostav.sk, [email protected] Služby čitateľom a distribúcia
VÝSTAVBA VO SVETE 62 publikácií: Emília Smolová, Tel.: 02/326 62 827, E-mail: [email protected]
MRAKODRAP S ENERGETICKÝM KONCEPTOM 64 eurostav.sk, [email protected], [email protected]
70 Fotografie: firemné fotografie, autori príspevkov, archív Layout: Gama
NA CESTÁCH design s. r. o., Bratislava Vydáva: Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.,
GLOBÁLNY TEAMWORK Seberíniho 1, 821 03 Bratislava IČO: 313 94 515 Odborná garantka:
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., E-mail: [email protected]
DETAIL V ARCHITEKTÚRE Výkonná riaditeľka: Mgr. Michaela Koreňová,Tel.: 02/326 62 825, 0918
CENTRUM VÝVOJA ZEME V EDINBURGU 686 455 Obchodná riaditeľka: Ing. Zuzana Koleníková, Tel.: 02/326 62
826, 0918 512 959 Obchodné oddelenie: Mgr. Dagmar Jančovičová,
UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA Tel: 02/326 62 820, 0905 723 198, Ing. Silvia Vargová, Tel: 02/326 62
NEED: NAMIESTO ZÁVERU... 815, 0903 286 362, Mgr. Miloš Kasala, 0903 263 553, Mgr. Laura
Hryhoryeuová, Tel: 02/326 62 818, 0915 692 988, E-mail: [email protected]
CENOTVORBA eurostav.sk Marketing: E-mail: [email protected]
CENOTVORBA STAVEBNEJ ZÁKAZKY Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin Distribúcia: L.K. Permanent, spol. s r. o.,
Bratislava Dátum vydania: 13. 2. 2019 Vychádza: 10 čísel v roku
INFOSERVIS Objednávka predplatného: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o.,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Ročné predplatné: 29 EUR
(v SR vrátane poštovného a DPH, v ČR sa pripočíta poštovné podľa
taríf Slovenskej pošty a. s.) Cena 1 výtlačku: 3,30 EUR Rozmnožovanie
a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim povolením vydavateľstva.
Menom označené príspevky vyjadrujú názory autorov, avšak nie vždy
aj redakcie. Za obsah reklamných článkov zodpovedá ich
objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa nevracajú. Platný je cenník
z 1. 1. 2009. Evidenčné číslo EV 562/08. Podávanie novinových
zásielok povolené RPP Bratislava – pošta 12, č. j. 651/96 zo dňa
4. 1. 1996. Podávanie novinových zásielok v ČR bolo povolené ČP,
s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dňa 19. 1. 1998, j. zn. P-292/98

Viac informácií o časopise EUROSTAV január-február 2019
na www.casopiseurostav.sk obsah
alebo naskenujte QR kód

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU EUROSTAV
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Ing. František Kmiť, Metrostav Slovakia a. s., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU
Bratislava, Ing. Peter Markovič, XELLA Slovensko, spol. s r. o., Peter Škvaril, Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko,
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU Bratislava, Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská komora architektov

5

ROZHOVOR MESIACA

CERTIFIKÁT V roku 2011 prišli na slovenský trh s certifi-
NIE JE LEN PAPIER, káciu budov. Nielen o tom, čím sa od kon-
JE TO ZÁVÄZOK kurencie odlišujú, sme sa rozprávali s Mare-
kom Kremeňom zo spoločnosti Exergy
Pripravila Adela Motyková a Milanom Janákom zo spoločnosti Simulá-
Foto: YIT Slovakia cie Budov. Dve partnerské firmy sa navzá-
jom dopĺňajú a v rámci certifikácie budov
vytvárajú spoločné dielo.

EUROSTAV január-február 2019 Ako sa navzájom dopĺňajú vaše firmy? štyroch samostatných objektov. Odvtedy sa ťažké otázky, napríklad ako a kde budova
rozhovor mesiaca MK: V zásade robí každý z nás to čomu môžeme pochváliť prácou na zhruba 60 spĺňa certifikačný systém. Takisto intenzívne
rozumie a čo ho baví. Certifikácia samotná projektoch. Každý projekt nás utvrdz je vzdelávanie prebieha cez Slovenskú radu pre
tiež vyžaduje určité profesné oddelenie v tom, že to má zmysel. Napríklad keď sme zelené budovy, ktorá má veľmi veľa aktivít
firiem. Na konci ale ide o spoločné dielo dokončili industriálny projekt v Seredi a kde sme platnými členmi. Marek Kremeň je
vyskladané z našich služieb. Rôzne v stupni BREEAM „Outstanding“, ktorý je už sedem rokov člen predstavenstva.
simulačné štúdie a technicko-konzultačnú momentálne taký „highlight“ v segmente
činnosť zastrešuje pán Janák s firmou priemyselných objektov. Certifikát s nami Čím sa teda líšite od iných firiem
Simulácie Budov. Venoval sa tomu dávno klientovi odovzdával aj riaditeľ certifikačnej v tejto brandži?
pred vstupom samotnej certifikácie na trh, autority BRE. Bolo to príjemné gesto MJ: Od iných sa chceme líšiť v tom, že sa
takže to bol logický krok. EXERGY zabezpe- a zároveň sme mali možnosť ukázať snažíme ponúknuť komplexnú konzultačnú
čuje ostatné štúdie a koordinačnú činnosť výsledok našej práce priamo na mieste. činnosť a certifikát pre nás je vlastne len
v celom procese certifikácie. Čoskoro bude certifikovaná na BREEAM vedľajší produkt. Dlhodobo sa snažíme
Vaše služby nie sú na referenčných stavbách „Outstanding“ aj prvá administratívna poskytovať konzultačnú činnosť s cieľom,
na prvý pohľad jasne čitateľné, priblížte budova na Slovensku. Zároveň bude maťaj aby budova bola optimálna po všetkých
nám ich. certifikát WELL ako prvá nie len na stránkach – energie, zdravie atď. V tomto
MK: Certifikát udržateľnosti by mal byť Slovensku, ale aj v tzv.“ Central and Eastern musíme ešte vzdelávať svojich klientov, lebo
vnímaný ako rodný list objektu, ktorý Europe“. Radi by sme priblížili prepojenie nie sú zvyknutí na tento druh práce.
vypovedá o „kondícii“ stavby v rôznych týchto systémov s príkladmi z praxe aj na V stavebníctve je zaužívaná rutina. Ja osobne
kategóriách. Niektoré prvky sú viditeľné, iné spoločnej konferencii Eurostavu a Sloven- vidím prínos certifikácie v tom, že sa otvárajú
nie. V tomto smere je najpodstatnejší skej rady pre zelené budovy o udržateľnosti. rôzne témy, o ktorých sa začína hovoriť.
užívateľ, jeho spokojnosť je skúškou Napríklad tepelná pohoda. Robíme simulácie
správnosti jednotlivých riešení. Naše služby Robíte aj edukačnú činnosť v tomto a optimalizujeme systémy kúrenia, chladenia,
pozostávajú z konzultačnej činnosti od smere? aby boli ideálne pre užívateľa. V tejto oblasti
projekcie cez výstavbu, kolaudáciu MK: Vzdelávanie členov tímu je pri našej sa navrhovalo veľmi rutinne - dal sa do
a prevádzku budovy. Principiálne ide vždy práci kľúčové. Sme tiež aktívni ako člen budovy systém ako obvykle a vôbec sa
o služby prispievajúce k vytvoreniu predstavenstva v Slovenskej rade pre zelené neurobila analýza. Tým, že pri certifikácii
kvalitnejšieho prostredia pre človeka a o zni- budovy so zameraním aj na laickú verejnosť. musíme urobiť analýzu, začne sa uvažovať
žovanie negatívneho dopadu budovy na V oblasti vzdelávania sme tiež nedávno a riešiť problém. V tomto, že sa pomenujú
životné prostredie. dosiahli akreditáciu WELL Performance oblasti a tie sa dostávajú do noriem, je ich
Dnes už hodnotí nielen certifikačná autorita, Training Agent (WELL PTA). V zásade teda prínos. V slovenskej legislatíve veľa tých
ale aj verejnosť. Ak sa niečo robí a publikuje budeme môcť zastupovať certifikačnú auto- požiadaviek nie je, alebo nie sú zákonne
v oblasti verejne prístupných priestorov, už ritu GBCI pri testovaní ako audítori systému požadované, posúva sa to však ďalej.
aj verejnosť chce vidieť, čo sa deklaruje WELL. Vnímame to ako veľký záväzok
v tom „BREEAMe“. Certifikát tak už nie je len a samozrejme aj ako profesný krok vpred. Napriek tomu developeri cítia, že sa
papier, ale niečo čo má hmatateľnú Všeobecne sa doteraz merania treťou musia uberať týmto smerom?
hodnotu pre mnoho skupín, ktoré predtým stranou pred udelením certifikátu v rámci MJ: Je tu konkurenčný boj. Keď má niekto
túto tému nekomunikovali. Preto tvrdíme, že certifikačných systémov nerobili. WELL je budovu kvalitne postavenú v danom
je to náš spoločný záväzok. Štúdie nie sú len prvá takáto certifikácia. Zaoberá sa certifikačnom systéme, ďalší si nemôže
papier, ale podklad pre projekt. Na ich primárne vnútorným prostredím a robíme ju dovoliť ísť na trh s nižšou kvalitou budovy,
výstupoch sa porovnávajú konkrétne zatiaľ na dvanástich projektoch u nás a aj tiež chcem mať certifikát a ukázať že aj jeho
variácie, kombinácie, z ktorých sipotom mimo Slovenska. dielo má všetky tie parametre. Ono sú to
projektový tím spolu s klientom vyberú MJ: Vzdelávanie robíme celý svoj profesio- všetko dobrovoľné schémy a zaujímavé je,
optimálne riešenie. Zároveň musia nálny život, na rôznych úrovniach. Prebieha ako sa v tejto oblasti stalo štandardné niečo,
samozrejme spĺňať podmienky certifikačné- aj na úrovni vzdelávania klientov. Šetrenie čo nie je vynucované zákonom. Nikto si
ho systému. energie, akustická pohoda, tepelná pohoda, nedovolí dnes na trhu necertifikovať, lebo
vizuálna pohoda, to všetko sú témy, ktoré by sa znevýhodnil. Certifikačné systémy sa
O aké certifikáty je na Slovensku sme v rámci certifikačných systémov stali štandardmi a posunuli prípravu stavby,
záujem? vysvetľovali a vidíme, že naši klienti sú jej realizáciu a kolaudáciu vyššiu úroveň.
MK: Certifikáciu sme začali ponúkať ako vzdelaní a viacerým veciam rozumejú.
produkt zhruba pred ôsmimi rokmi. Začali Pozorujeme nástup trendu, že firmy, ktoré si Dá sa toto ešte niekam posunúť?
sme s certifikátom LEED na projekte prenajímajú budovy majú tiež rozhľad MJ: Požiadavky aj certifikáty majú
komplexu Centrál, ktorý pozostával zo a dávajú developerom, našim klientom, kontinuálny vývoj, každé dva roky je nová

6

verzia s prísnejšími parametrami a pridávajú pokračovať ďalej aj počas životnosti stavby Zaujíma sa nájomca o to, čo z certifiká- EUROSTAV január-február 2019
sa aj nové. Napríklad v oblasti denného a dokonca aj pri recyklácii stavby na konci jej cie je v budove implementované? rozhovor mesiaca
osvetlenie sme hodnotili len činiteľ denného života, alebo renovácii. Teraz sa prehodnocu- MK: Mali sme prípad, kedy mal nájomca
osvetlenia teraz sa začína hodnotiť je hodnotenie stavby počas celého vlastného nezávislého konzultanta zo
dynamický vplyv denného osvetlenia životného cyklu, čo je z hľadiska praxe úplná zahraničia, s ktorým sme prechádzali
a takzvané cirkadiálne osvetlenie - to je časť novinka. Je to problematické pri komerčnej budovu a prstom ukazovali „body“ kde je čo
svetla, ktoré vplýva a synchronizuje ľudský výstavbe, väčšinou sú na toto prístupní klien- implementované.
biorytmus. Tak ako sa veda posúva v oblasti ti, ktorí stavajú sami pre seba. Ak vedia, že MJ: To by som naozaj vyzdvihol. Je to prvá
energií a vnútorného prostredia, tak aj tam budú žiť a pracovať desiatky rokov, lastovička zo strany nájomníka, kedy bola
certifikáty preberajú nové poznatky zaujímajú sa aj o analýzy životného cyklu, praktická kontrola certifikácie. Prvýkrát sa
a zavádzajú ich do svojich nových verzií. My ako bude budova vyzerať a fungovať nám stalo, že to neskončilo len pri tom
vidíme zlepšenie aj v interakcii nás a klienta o napríklad 20 až 30 rokov. V takýchto papieri, ale nájomca chcel za ním vidieť
v certifikačnom procese, teda v integrova- prípadoch sa ukazuje výhodnosť úplne iných hodnotu. Očakávame, že to bude stávať
nom dizajne. Myslím si, že integrovaný technológií ako keď sa pozeráte na horizont častejšie, až to bude samozrejmosťou pri
dizajn je viac fráza ako skutočnosť. A toto 5 rokov. Vtedy sa ťažko investuje do každom procese certifikácie.
zmeniť je motto našich firiem. Bude to drahších technológií, ktoré až neskôr prinesú
dlhodobý proces, ale postupne vidíme úžitok. Čo by ste chceli odkázať developerom,
pozitívne zmeny. investorom.
MK: Veľký posun sa nám podarilo urobiť V súvislosti s certifikačnými systémami MJ: Ten odkaz sú naše kľúčové veci, ktorými
v procese výstavby. Keď si pozriete výstavbu sme hovorili o novostavbách, máme sa odlišujeme. Ako prvé by sme chceli
pred pár rokmi dozadu, každá stavba však veľa budov, ktoré nevyhnutne zdôrazniť - necertifikovať pre certifikát, ale
vyzerala rovnako, či „zelená“ či „nezelená“. potrebujú obnovu, môžu aj takéto robiť tieto veci so zapálením, z presvedčenia
Vďaka spoločnému úsiliu nás a klientov to budovy dosiahnuť niektorý z certifiká- a zo srdca. Ďalšia vec je osvojiť si integrova-
dnes už vyzerá inak. Dokonca sa pri tov? ný dizajn - naozaj začínajme celkom od
certifikácii už uvažuje aj v kontexte celého MK: Máme tú možnosť alebo šťastie robiť začiatku pri koncepte budovy a bavme sa
územia. V tomto prípade prebieha na projekte Pradiarne, ktorá je historickou o tom, čo sa dá v rámci daného rozpočtu
komunikácia so susedmi, inštitúciami stavbou. Taktiež pracujeme na inom najoptimálnejšie urobiť. Veľa vecí v podstate
a s verejnosťou. Komunikuje sa v akom projekte, kde sa obnovuje historický objekt nestojí peniaze – napríklad, či budete mať
časovom horizonte, aké procesy na stavbe s nadstavbou časti budovy. V oboch budovu zasklenú na 80 % alebo na 40 %,
prebiehajú, čo všetko developer robí prípadoch ide o certifikáciu BREEAM. nemusí nevyhnutne šetriť investície, ale je to
a prečo. Takáto interakcia je niečo, čo Projektov rekonštrukcií je v porovnaní zásadne koncepčné rozhodnutie, ktoré
predtým vôbec neexistovalo. Vytvorili sme s novostavbami veľmi málo. V tomto je ovplyvňuje energie a kvalitu vnútorného
systém na zaznamenávanie parametrov, dobrým príkladom Paríž, kde som mal prostredia. Skúsme robiť certifikáciu naozaj,
ktoré sa sledujú počas výstavby. Postupne možnosť vidieť viacero certifikovaných koncepčne a od začiatku projektu. To by bol
ho automatizujeme. Developer a dodávatelia historických stavieb, dokonca omnoho taký náš odkaz.
si môžu kedykoľvek pozrieť aktuálny stav starších ako tie naše. V niektorých krajinách MK: Zo začiatku sa nedalo robiť inak ako
environmentálnych ukazovateľov na stavbe je certifikácia pre verejné budovy dokonca z nadšenia, lebo to nebolo o biznise. Dúfam,
a porovnať si ho s požiadavkami certifikač- povinná. že naši klienti to aj tak vnímajú, že nás to
ného systému. Snažíme sa veci riešiť MJ: Trh je naozaj taký, že pokiaľ ide baví. Aby sa vytvorilo kvalitné dielo, musí byť
priebežne. Zo statického certifikačného o certifikáciu, vyhrávajú novostavby. Vidíme, kvalitný projekt. Navyše, certifikácia
posudzovania sa stáva dynamický systém. že pri 60 projektoch máme len dve odovzdaním certifikátu nekončí. Je veľmi
Zvyšuje sa aj iniciatíva developerov. Vždy rekonštrukcie. V Británii majú všetky verejné dôležité, aby bola zelená budova tak aj
musí byť niekto prvý, kto ukáže, že sa veci budovy povinnú certifikáciu BREEAM. Naši prevádzkovaná. Chceme sa preto téme
dajú robiť lepšie. Potom je len otázka času, klienti sú komerční developeri a orientujú sa prevádzky do budúcna venovať viac aj
kedy sa z toho stane štandard. na novostavby.
v nadväznosti na certifikáciu WELL. ❖
Spomínali ste, že veľké rezervy sú aj
v integrovanom dizajne, priblížte nám
tento pojem.
MK: Naša konzultačná činnosť by nemala
začať po uzavretí projektu ale úplne na
začiatku vo fáze konceptu. Začína to
stretnutím všetkých zúčastnených strán,
ktoré si povedia aké sú hlavné ciele budovy
a čo investor určite nechce alebo naopak
vyžaduje. Certifikácia sa tak stáva prirodze-
nou súčasťou projektu a implementuje sa
postupne.
MJ: V niektorých projektoch sa podarilo
začať s našou konzultačnou činnosťou
v konceptuálnej perióde, vtedy vieme
projekt najviac ovplyvniť. Ako náhle sa to
odďaľuje a ide sa ďalej a ďalej vo vývoji
projektu, miera ovplyvnenia prudko klesá
a rastú náklady. Celý motív integrovaného
dizajnu je začať veľmi skoro už pri koncepte,
pri prvých myšlienkach projektu a sprevá-
dzať ho celý život, minimálne po kolaudáciu.
Dnes je trend nekončiť kolaudáciou ale

7

DISKUSNÉ FÓRUM Dnešné budovy sa nezaobídu bez technológií
a moderných smart riešení, aby ako celok
INTELIGENTNÉ poskytovali zdravé, komfortné a bezpečné
BUDOVY prostredie pri minimálnej potrebe energií a pri
čo najmenšom vplyve na životné prostredie.
Inteligentná budova môže znamenať čosi iné
pre architekta, developera, staviteľa či ma-
nažment budovy...

Otázka pre respondentov:

Čo znamená inteligentná budova pre vás?

Ing. Václav Kostka, stávajú čoraz viac populárnejšie a mnohokrát sú už bežnou
konateľ spoločnosti požiadavkou investora.
Sto pre Českú a Slovenskú
republiku doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Stavebná fakulta
STU v Bratislave

EUROSTAV január-február 2019 Nezadržateľne sa blíži obdobie kedy budú inteligentné technoló- Čo znamená inteligentná budova pre vás? Túto otázku dávam
diskusné fórum gie čoraz väčšou mierou prispievať nielen ku skvalitneniu študentom tradične na prvom cvičení z predmetu Technika
životného komfortu obyvateľov či k efektívnemu energetickému prostredia inteligentných budov. Typická odpoveď, ktorú
hospodáreniu budov, ale budú riadiť aj kompletný životný cyklus dostanem, je niečo v tom zmysle, že inteligentná budova používa
stavby od jej návrhu, cez realizáciu až po prípadnú demontáž moderné materiály a obsahuje technické zariadenia riadené tak,
stavby. V spoločnosti Sto kladieme na všetky tieto aspekty veľký aby zabezpečili človeku pohodu pri čo najnižších nákladoch
dôraz. Už teraz myslíme na to, že inteligentná stavba budúcnosti a dopadoch na životné prostredie. Zaujímavé na tomto cvičení je
musí poskytnúť možnosť byť kompletne demontovateľná to, že žiadna z odpovedí nie je nesprávna, pretože každý človek
a zanechať po sebe pokiaľ možno čo najmenšiu stopu na môže mať svoju predstavu o inteligentnej budove, ktorá môže
životnom prostredí. V tejto oblasti máme za sebou prvé úspešné viac alebo menej zodpovedať oficiálnym definíciám. Ide najmä
projekty a práve v systémoch jednoducho demontovateľných o to, aby sa študenti na úvod predmetu zamysleli. Ja si myslím, že
fasád vidíme veľkú budúcnosť. Druhou dôležitou vlastnosťou inteligentná budova má (1) byť architektonicky premyslená,
inteligentnej budovy by mala byť schopnosť zabezpečiť pre s aktívnymi aj pasívnymi fasádnymi prvkami, (2) využívať
svojich obyvateľov zdravý domov a to nielen prostredníctvom moderné technické systémy, vrátane vykurovania, chladenia,
elektrotechnických zariadení, ale aj chemickým zložením vetrania, osvetlenia, komunikácie, (3) obsahovať riadiaci systém,
použitých materiálov a ich schopností odbúravať škodlivé látky
v exteriéri a interiéri. Práve vývoju takýchto materiálov sa
dlhodobo venujeme. Napríklad inteligentné interiérové nátery,
ktoré dokážu čistiť nielen svoj povrch ale aj okolité ovzdušie, sa

8

ktorý dokáže predvídať budúce udalosti a využiť ich na optimali- Mgr. arch. Jaro Pavle
zovanie pohody, spotreby energie, nákladov a výkonnosti architekt
užívateľov. Podľa mňa sme riešenie, ktoré možno v tomto zmysle Le Phart s. r. o.
považovať za naozaj „inteligentné“, zatiaľ nedosiahli a je pred
nami ešte mnoho výskumu a vývoja v oblasti stavebných
konštrukcií, techniky prostredia, riadenia a optimalizácie.

Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. Každá stavba dostáva do vienka od projektanta, okolia a investora
Fakulta architektúry akúsi DNA. Tieto tri subjekty v určitej harmónii predurčujú dom
STU v Bratislave k primárnej inteligencii. Potreby investora by mal architekt v rozum-
nej miere zapracovať do celku a ten musí optimálnym spôsobom
Inteligencia je vlastnosťou živých organizmov riešiť problémy reagovať na prostredie v ktorom sa stavba bude uskutočňovať
pomocou rozumových schopností a tiež schopnosť sa adapto- a fungovať. Pokiaľ architekt a projektanti využijú všetky prostriedky
vať. Budovám rozumové schopnosti prisúdiť nemožno, aj keď ktoré im okolie ponúka a investor ich akceptuje, dostáva dom
v súčasnosti je už kadečo označované výrazom „smart“. základnú inteligenciu. Táto by sa mala čo najjednoduchším
Schopnosť adaptovať sa, resp. reagovať na meniace sa vonkajšie spôsobom rozvíjať a využívať. Pokiaľ prostredie neposkytne dostatok
podmienky či zmenu vnútorných parametrov, to dnešné budovy vstupov ktoré vyžaduje investor v súlade s architektom a projektant-
vďaka zabudovaným systémom riadenia dokážu. Umožňujú mi je nutné využiť prostriedky akejsi umelej inteligencie a to sú
svojim obyvateľom užívať si očakávaný komfort bez nutnosti riadenia prispôsobené potrebám. Nikdy však netreba zabúdať že
riešiť banálne denné rutiny, aby užívateľ svoj ušetrený čas, dom nekončí obvodom stavby. Vstupy prostredia ako správna
pozornosť a energiu mohol využiť zmysluplnejšie a inteligent- dispozícia, tienenie stromami, inými stavbami, aerodynamika,
nejšie. presklenie v polohách oproti slnku, prevetrávanie alebo farebnosť
stavby výrazne znížia používanie centrálnych a byrokratmi požadova-
ných často zbytočných materiálov a technológií. Stavba teda nemusí
byť z môjho pohľadu presýtená drahými technológiami aby bola
inteligentnou stavbou. Ako sa vraví ,,Dobre a draho vie kúpiť každý

blbec ale dobre a lacno na to už treba rozum“. ❖

MODERNÉ
FASÁDY
A INTERIÉRY

HLINÍKOVÉ LAMINÁTOVÉ FASÁDY Z DIZAJNOVÝCH FASÁDY Z MINERÁLNEHO PRESKLENÉ KOVOVÉ
FASÁDY AVG FASÁDY AVG TKANINY
PROFILOV A ŤAHOKOV PLEXISKLA FASÁDY

KONTAKT

EUROSTAV január-február 2019
diskusné fórum
AVG SYSTEM Bratislava: +421 (0)915 838 572 Vyžiadajte si cez registráciu na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu
Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667 katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.
Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516
Košice: +421 (0)915 838 574 [email protected]

www.avg-group.com

9

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

APLIKÁCIA Pri tvorbe inteligentných budov je dôležité
KONCEPTU poukázať na kvalitu architektonického kon-
INTELIGENTNEJ ceptu, ktorý dokáže inteligentným budovám
BUDOVY poskytnúť výnimočnú a dlhodobú hodnotu.
Kvalita architektonického návrhu inteligentnej
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. budovy zabezpečuje nielen energetickú
Fakulta architektúry STU v Bratislave efektivitu, komfort vnútorného prostredia, ale
je aj nositeľom ekonomickej a estetickej
hodnoty budovy.

Inteligencia budovy sa inšpiruje skutočne Shanghai Natural History Museum – exponátov. Budova disponuje výstavnými
verifikovaným a evolučne vyspelým Shanghai Shi, Čína, Perkins and Will, priestormi, 4D kinom, vonkajšou
prírodným prostredím. Overené štruktúry 2015 výstavnou záhradou a 30 metrov vysokým
a formy z prírody integruje do tvorby Prírodovedné múzeum v Šanghaji ponúka átriom.
architektonického konceptu budov. návštevníkom príležitosť preskúmať svet Krivka budovy je inšpirovaná krivkou
Užívateľa vníma ako schopného percepcie prírody prezentáciou viac ako 10 000 mušle, jednou z najčistejších geometric-
prostredia, prostredníctvom pestrého
množstva vnemov. Inteligentná budova Obr. 1 Shanghai Natural History Museum, celkový pohľad, foto: James a Connor Steinkamp
umožňuje multisenzorickým návrhom
podporiť schopnosť aktivácie celého
spektra zmyslov. Napriek inovatívnosti
neopovrhuje starými staviteľskými
postupmi a tradičnými metódami
architektonickej tvorby. Podporuje naopak
ich integráciu do konceptu inteligentnej
budovy.

EUROSTAV január-február 2019 Koncept inteligentnej budovy je aplikova-
inteligentné a vysoké budovy ný v rôznych podobách do odlišných
typologických druhov stavieb. Jednotlivé
kritériá tvorby architektonického konceptu
inteligentnej budovy sa objavujú vo
vybraných realizáciách. Architektonický
koncept inteligentnej budovy zabezpečuje
rad požiadaviek na kvalitu konceptu,
dispozície, energetickej úspornosti,
komfortu, bezpečnosti, až po požiadavky
na imidž a implementáciu tradičných
tvaroslovných prvkov. Jeho aplikácia je
prezentovaná na niekoľkých príkladoch
domácej a zahraničnej architektonickej
tvorby:

10

Obr. 2 Shanghai Natural History Museum, pohľad do átria. foto: James a Connor Steinkamp chladenia budovy, zatiaľ čo teplo
dodávané do budovy je z geotermálneho
systému. V jazere sa zhromažďuje
dažďová voda z vegetačnej strechy spolu
s recyklovanou vodou.
Inteligencia riešenia budovy prírodoved-
ného múzea v Šanghaji rešpektuje
niekoľko kritérií architektonického návrhu
inteligentnej budovy. Projekt budovy bol
spracovaný v nástroji BIM, budova
rešpektuje zásady klimatického dizajnu,
osadením v teréne, prácou s vodnými
plochami, samotienením. Silným motívom
návrhu je biomimetické a biofilné
navrhovanie, ktoré v štruktúre fasád
pracuje s makrami prírodnín. Návrh
odkazuje na tradície čínskych záhrad
a reflektuje kultúrne tradície čínskej
architektúry. Budova tak akceptuje
niekoľko zásad tvorby architektonického
konceptu inteligentných budov.

kých foriem v prírode, rešpektujúcou zlatý kľúčom dizajnu budovy.“ [5] Prostredníc- Vitra – Sao Paulo, Brazília, Studio
rez. Prírodné prvky sa stali inšpiráciou pri tvom integrácie objektu do prostredia Libeskind, 2015
návrhu fasád budovy. Centrálna - hlavná predstavuje budova harmóniu človeka Rezidenčný projekt Vitra je umiestnený
fasáda je inšpirovaná bunkovou stenou a prírody a je abstrakciou základných v štvrti Itaim Bibi v Sao Paule, v blízkosti
pletiva rastlín, východná fasáda predstavu- prvkov čínskeho umenia a dizajnu. mnohých hlavných ciest mesta. Budova je
je vegetáciu a severná kamenná stena Bioklíma vytvorená v budove, reaguje na charakteristická odvážnym sochárskym
symbolizuje posun tektonických dosiek. slnko pomocou inteligentnej fasády, ktorá dizajnom. Podľa Daniela Libeskinda:
Podľa autora projektu Ralpha Johnsona: optimalizuje denné svetlo v interiéri „Inšpiráciou pre projekt je mesto Sao
„Implementácia kultúrnych tradícii a minimalizuje solárny zisk. Oválne jazero Paulo a brazílsky ľud. Navrhol som túto
a inšpirácia čínskymi záhradami, bola uprostred dispozície je súčasťou vežu, aby vyjadrila optimizmus, živú
kultúru a dynamické možnosti Brazílča-
nov.“ Interiér dizajnéra Dado Castello
Branca zdobia interiéry umelca José
Bechary z Rio de Janeira. K vybaveniu

Obr. 3 Vitra – Sao Paulo, Brazília, Studio Libeskind, 2015, celkový pohľad, foto: Ana Mello

11 EUROSTAV január-február 2019
inteligentné a vysoké budovy

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

Obr. 4 Dinosaur Theme park, Bautzen, Nemecko, Rimpf Architektur, 2017, celkový pohľad, foto: Michael Moser

EUROSTAV január-február 2019 budovy patrí bazén, kúpele, posilňovňa, Dinosaur Theme park – Bautzen, medzipriestor medzi bunkami. Budova je
inteligentné a vysoké budovy viacúčelový salónik a herňa pre deti. Vitra Nemecko, Rimpf Architektur, 2017 tvorená troma kupolovými stavbami
je nový koncept bývania v kondomíniu, Tvarovanie vstupnej budovy dinoparku s prepojovacími krčkami.
zloženého z adaptabilných bytových v Bautzene je inšpirované prírodou. Príroda vytvára životaschopné a estetické
jednotiek. Hlavnou myšlienkou projektu je bunkové tvary, ktoré tvoria vzorové modely pre
Od počiatku tvorby budovy je jedným delenie – mitóza. Prostredníctvom realizované membrány. Inšpirácie tvarov
z pilierov projektu prijatie trvalo udržateľ- bunkového delenia sa pôvodná bunka a konštrukcií z prírody nie sú plagiátmi, ale
ných postupov. Udržateľné riešenia transformovala na konštrukčný princíp nevyhnutnými odkazmi umožňujúcimi
využívané v budove zahŕňajú systém zberu komplexu Mitoseum. Šesť fáz mitózy, inteligentnú, esteticky ambicióznu
a opätovného využitia dažďovej vody. počínajúc interfázou, po ktorej nasleduje a ekonomickú konštrukciu. Interiér budovy
Solárne panely sú využité pre vykurovanie profáza, prometapáza, metafáza, anafáza je zatopený svetlom cez priehľadnú
a ohrev vody. Pri výstavbe boli využité a nakoniec telofáza, boli vzorom pre vývoj škrupinu. V noci a pri súmraku sa bunkové
trvalo udržateľné materiály, ktoré znižujú myšlienky návrhu a sú v návrhu obsiahnu- membrány stanú svetelnými majákmi
spotrebu energie pri chladení a prevádzke té. Kvôli svojim výške a objemu sú „bunky“ v krajine.
výťahov. Už počas výstavby sa uplatňovali viditeľné aj z veľkej vzdialenosti. Štruktúra V návrhu budovy sú integrované zásady
postupy pre efektívne recyklovanie a farba priehľadného plášťa z ETFE-fólie klimatického dizajnu, splnením princípov
stavebného odpadu. Na fasádach je symbolizuje prírodu a život. Výnimočný udržateľného navrhovania pri rešpektovaní
použité energeticky účinné reflexné sklo tvar a jedinečná poloha vytvára identitu pôvodného terénu a využití jeho charakte-
s nízkou emisnou schopnosťou, ktoré prispievajúcu k charakteru tejto vstupnej ru v koncepte. Pri navrhovaní budovy sa
bráni tepelnému prehrievaniu budovy. budovy dinoparku. od osadenia, tvarovania po konštrukčný
Budova je vybavená vyspelými integrova- Topografia pôvodného terénu je integro- detail stala inšpiráciou príroda. Biomime-
nými riadiacimi systémami riadenia vaná do konceptu budovy a navádza tické a biofilné navrhovanie, sa stalo
vnútorného prostredia v bytoch. Projekt návštevníka vo vstupnom priestore. princípom tvorby tvarov, materiálov,
budovy bol spracovaný v nástroji BIM. Zužujúca sa prístupová cesta a lemujúce štruktúry fasád. Návrh budovy akceptuje
Budova integruje zásady klimatického lávové horniny vytvárajú vstupnú cestu. niekoľko zásad tvorby architektonického
dizajnu, splnením princípov udržateľného Návštevník opúšťa skutočný svet pri konceptu inteligentných budov.
navrhovania pri výstavbe a prevádzke. približovaní sa k Mitoseu a vstupuje do
Rezidenčná časť dodržuje princípy prezentácie vývoja histórie krajiny a života. Vila Atrio, Bratislava – S. Nagy, 2013
adaptabilného riešenia bytových jedno- Hladké a organické tvary budovy Ak budeme pátrať v segmente sloven-
tiek. Budova integruje brazílske umenie podporujú navigáciu na ceste prezentá- ských rodinných domov, tak môžeme
v interiéroch, reflektuje lokálne kultúrne ciou a robia pohyb po budove intuitívnym. z pohľadu konceptov inteligentných
tradície. Akceptuje niekoľko zásad tvorby Preto je centrálny foyer vrátane spojených rodinných domov upozorniť na vilu Atrio
architektonického konceptu inteligentných funkcií pokladne, obchodu, bistra od architekta Sebastiána Nagya, ktorú
budov. a pomocných prevádzok navrhnutý ako Andrea Bacová zaraďuje do „stredného

12

Obr. 5 Vila Atrio, Bratislava, S. Nagy, 2013, pohľad zo záhrady, foto: Paťo Safko

prúdu.“ Dlhšie fasády domu sú vtlačené podstate tvorby inteligentných budov. science, design and nature, In: Architecture EUROSTAV január-február 2019
dovnútra hmoty a vytvárajú obiehajúci Inteligencia v architektonickej tvorbe sa & Sustainability, Leven: KU Leuven, inteligentné a vysoké budovy
skosený previs. Zo severu previs chráni neredukuje iba na realizovanú budovu, Belgicko, 2015, ISBN 9789462920880
vstup a z juhozápadu poskytuje celo vzniká už v procese tvorby, v prístupe [4] Emes, M., Smith, A., Marjanovic, H. L.:
presklenej fasáde prirodzenú ochranu architekta k budove, prostrediu a užívate- Systems for construction: lessons for the
proti letnému slnku. Inteligencia domu ľovi. Umožňuje vytvoriť budovu, ktorá construction industry from experiences in
spočíva v premyslenej práci s jednopod- nadovšetko vyzdvihuje potreby užívateľov, spacecraft systems engineering, Intelligent
lažnou hmotou, dostatočným preslnením pred nezmyselnou kumuláciou aktuálnych Buildings International Journal,
v zime a ochranou pred slnkom v lete. a krátkodobých inovácií. ISSN17508975, 2012, ročník 7, číslo 3
Podľa Andrey Bacovej: „Dom sa citlivo Inteligencia budovy sa prejavuje po [5] Perkins – Will: Shanghai Natural History
vnára do terénu, čím sa výrazne odlišuje nadobudnutí pozitívnej skúsenosti Museum, Dostupné na: ArchDaily, 3. 5.
od charakteru okolitej zástavby.“ [1] obyvateľa z jej užívania a po dosiahnutí 2015
V centrálnej časti dispozície je umiestnené adekvátnej hodnoty za vynaložené [6] Siong HO, C., Y. Matsuoka, J. Simson, K.
malé átrium. Z troch strán presklené, štvrtá investície. Hodnota a výkonnosť inteli- Gomi, B.: Low Carbon Urban Development
– slnečná strana z kameňa. Átrium je gentnej budovy je aspekt prevyšujúci strategy in Malaysia – the case of Iskandar
dôležitou súčasťou väčšiny inteligentných konvenčné riešenia. Inteligencia sa Malaysia development corridor, In: Habitat
budov Japonsku. Okrem energetickej dosiahne pri riešení, ktoré vytvára international 37, 2013
úspory vytvára exteriérovú časť domu rovnováhu medzi kvalitou konceptu
poskytujúcu dostatočné súkromie. a integrovanými technológiami a harmó- doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Architektonický koncept Vily Atrio spĺňa niu medzi užívateľom a inteligentným
kritériá inteligentnej budovy. Dômyselným Absolvoval Fakultu architektúry STU
osadením na terase svahovitého pozemku, prostredím. ❖ v Bratislave, odbor architektúra
orientáciou na svetové strany rešpektuje a urbanizmus (2005). Obhájil dizertačnú
zásady klimatického dizajnu. Prísne Literatúra: prácu na Fakulte architektúry v Bratisla-
zonálne členenie dispozície, s „open [1] Bacová A.: Slovenský rodinný dom 2000 ve (2008). Na Fakulte architektúry STU
space“ konceptom dennej zóny vytvára – 2015, Bratislava, Eurostav, 2016, ISBN v Bratislave pôsobil ako prodekan pre
adaptabilné riešenie dispozície. Átrium 978-80-89228-46-1 rozvoj (2013-2018). Bol habilitovaný na
v centrálnej časti domu, umožňuje výhľady [2] Bandu J. W., Shivanan, H., Gunasing- Fakulte architektúry VUT Brno (2018).
do zelene a podporuje zásady biofilného ham, H.: Integration platform to enable Pôsobí na Ústave architektúry obytných
navrhovania inteligentných budov. operational intelligence and user journeys budov, venuje sa problematike
Komplexnejší pohľad na problematiku for smart cities and the internet of things, inteligentných budov.
prostredníctvom hľadania inteligentných U. S. Patent Application 15/044, 269,
impulzov a kritérií pri tvorbe architektonic- USA, 2016
kého konceptu umožňuje dospieť ku [3] Caperna A., Serafini S.: Biourbanism as
new epistemological perspective between-

13

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

TECHNIKA Existencia ľudstva už od jeho vzniku je pod-
PROSTREDIA mienená konfrontáciou ako s prírodnými
PRE INTELIGENTNÉ a klimatickými podmienkami, tak aj s pôsobe-
BUDOVY ním urbanistických, architektonických a sta-
vebných vplyvov. Je teda zrejmé, že tento
ČASŤ: ENERGETICKÉ SYSTÉMY niekoľko tisícročný vývoj priniesol so sebou
viacero nových materiálových, konštrukčných
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., i technologických smerov, pričom spoločným
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., znakom vždy bolo i bude, že všetky uvedené
Ing. Mária Kurčová, PhD., trendy sa musia v prvom rade aplikovať so
Stavebná fakulta STU v Bratislave zreteľom na človeka – užívateľa interiérového
Recenzent: Ing. Zuzana Vranayová, PhD., prostredia budov. Práve zdravie, bezpečnosť
Stavebná fakulta TU v Košiciach a následná výkonnosť, či produktivita, to sú
faktory, ktoré sa čoraz viac stávajú činiteľmi
ovplyvňujúcimi skutočnú hodnotu stavebného
diela.

Teda popri funkčnosti, úžitkovosti, Obr. 1 Modernizované kancelárie spoločnosti Tesco na Zlatých pieskoch v Bratislave
ochrane pred uvedenými vplyvmi sa
v súčasnosti stále viac dostávajú do
popredia tie atribúty interiérového
prostredia, či obytného alebo pracovného,
ktoré podmieňujú tak pozitívne subjektív-
ne pocity užívateľa ako i objektívne
merateľné parametre tohto prostredia.

EUROSTAV január-február 2019 Progresívne systémy techniky
inteligentné a vysoké budovy prostredia
Súčasné trendy pri návrhu a prevádzke
tzv. progresívnych systémov techniky
prostredia jednoznačne oddeľujú od seba
funkcie vytvárania tepelnej pohody
v zimnom období, resp. zabezpečenia
tepelnej pohody v letnom období
i hygienicky nevyhnutnej výmeny
vzduchu. Klimatizačné sústavy plniace
tieto funkcie súčasne, avšak s prenosom
tepla/chladu konvekciou, sú nahrádzané
systémami techniky prostredia, kde sa
prenos tepla/chladu uskutočňuje sálaním
(obr. 1). Preto sa v súčasnosti za progre-
sívne systémy techniky prostredia
považujú účinne riadené aplikácie tzv.
nízkoteplotného vykurovania a vysokotep-
lotného chladenia v kombinácii so
vztlakovým vetraním. Nevyhnutnou
súčasťou systémov techniky prostredia
budov je automatický riadiaci systém,
ktorý zahŕňa všetky technické prostriedky
na automatické riadenie, sledovanie

14

Obr. 2 Svetlé kovové stropné sálavé panely

a obsluhu, nástroje na inžinierske činnosti Potrubia izolované do hlavnej bezpečí sa prenos tepla z teplonosnej látky
a manažment pre dosiahnutie energeticky stavebnej konštrukcie cez potrubie do emisnej plochy.
efektívnej, hospodárnej a bezpečnej Tento typ systému nízkoteplotného
prevádzky týchto systémov. vykurovania/vysokoteplotného chladenia Systém s rúrkami zabudovanými
je pomerne bežný najmä v nových v tepelnoizolačnej vrstve, („suchý“
Sálavé vykurovacie a chladiace panely budovách. Rozmiestnenie potrubia vo systém), typ B
Stropné vykurovacie /alebo chladiace vnútri betónovej vrstvy môže byť Rozvodné potrubia sú uložené v systémo-
panely sú používané vo veľkých priesto- rozdelené do jednotlivých hydraulických vej doske (obr. 3), ktorá väčšinou tvorí tiež
roch ako predajne, veľkoplošné kancelárie, okruhov zapojených paralelne, alebo tepelnú izolačnú vrstvu. Keďže je prenos
skladové priestory a športové haly. Sú sériovo. Hrúbka celej inštalácie tohto tepla naprieč z jedného potrubia na druhé
vyhotovené ako panely na závesoch, na systému je veľmi malá a preto je možné systémom dosiek limitovaný, môžu nastať
ktorých sú pripevnené rúrky, zavesené nad použiť ju aj pri rekonštrukciách. teplotné rozdiely vo vykurovacej vrstve.
betónovou doskou alebo inou horizontál- Navrhujú sa nasledujúce typy systémov so Pre lepšiu distribúciu tepla sú použité
nou stavebnou konštrukciou. Maximálna zabudovaným potrubím: ohrevné vodivé elementy.
plošná teplota závisí od vzdialenosti hlavy • v betónovej mazanine (typ A),
stojaceho tela a tiež od uhla sklonu. • v tepelnej izolačnej vrstve (typ B), Systém s rúrkami zabudovanými vo
Systém sa vyznačuje pomerne rýchlou • vo vyrovnávacej vrstve (typ C), vyrovnávacej vrstve, typ C
reakciou na spôsob regulácie. Izolácia nad • v drevenej konštrukcii (typ G). V štruktúre Typ C, ohrevný element
panelom je na obmedzenie tepelných strát (potrubie) je umiestnený vo vyrovnávacej
do hornej konštrukcie. Systém s rúrkami zabudovanými vrstve, na ktorej je umiestnená druhá
Systém je vytvorený z kovových tabúľ v betónovej mazanine („mokrý“ betónová vrstva s dvoma deliacimi
s rozmerom 300 – 600 mm so spoločnými systém), typ A  vrstvami fólií (obr. 4).
potrubiami s priemerom medzi 15 – 20 Systém s ,,mokrým“ potrubím zabudova-
mm. Vzdialenosť medzi potrubiami sa ným v betónovej vrstve je najbežnejšou Systém s rúrkami zabudovanými
môže meniť medzi 150 – 600 mm; formou podlahového vykurovania v drevenej konštrukcii, typ G
ukončenie potrubí je napojené na zberače v Európe. Po uložení rúrok na tepelnú Potrubie môže byt‘ uložené nad alebo pod
štvorcových tvarov majúce strany 30 – 40 izoláciu sa vykurovací okruh zaleje vrstvou drevenou podlahou s využitím niekoľkých
mm. Panel je vzostupne izolovaný (obr. 2). betónu, čím je potrubie plne fixované a za- skladieb konštrukcie (obr. 5).

Obr. 3 Typ B (1. podlaha, 2. betónová mazanina, 3. PE fólia, 4. Obr. 4 Typ C (1. podlaha, 2. betónová mazanina, 3. deliaca fóliová
systémová doska, 5. potrubie, 6. tepelná izolácia) [1] vrstva, 4. vyrovnávacia vrstva, 5.potrubie, 6. kyslíková bariéra, 7.
tepelná izolácia, 8. strop) [1]

15 EUROSTAV január-február 2019
inteligentné a vysoké budovy

INTELIGENTNÉ A VYSOKÉ BUDOVY

Obr. 5 Typ G systém s rúrkami zabudovanými v drevenej konštrukcii (1) Vzdialenosť medzi potrubím je v rozpätí
150 – 200 mm. Potrubia sú dodávané tiež
v moduloch, ktoré zahŕňajú potrubný
koniec pripevnený na kovovú mriežku
a vybavenou tvarovkami alebo sú potrubné
kotúče inštalované priamo na mieste. [1]

Termo aktívne stavebné systémy Systém s rúrkami zabudovanými Vztlakové vetranie
(TABS) v nosnej konštrukcii, typ E Pri vztlakovom vetraní sa vzduch privádza
Tepelná výmena medzi TABS a priestorom Systém je založený na myšlienke podlaho- na úrovni podlahy pri teplote nižšej, než je
je zabezpečená 65 % radiáciou a 35 % vého vykurovacieho systému. Plastové teplota vzduchu v miestnosti. Čerstvý
konvekciou. Teplonosná látka cirkuluje rúrky sú zabudované v jadre betónového vzduch sa šíri po podlahe, v blízkosti
v okruhu meandrových rúrok zabudova- stropu (obr. 6). vnútorných zdrojov tepla ako napríklad
ných v železobetónovej stropnej doske. Aktívne súčasti budovy sú steny, podlahy ľudia, počítače či osvetlenie sa zohrieva na
Tepelná aktivácia súčasti skeletu budovy a stropy medzi poschodiami použité na teplotu vyššiu než je teplota okolitého
používajúca zabudované plastové potrubia systémy používajúce ako teplonosnú látku vzduchu v miestnosti, zníži sa jeho hustota
je pomerne nový prístup realizovaný po vzduch alebo vodu. Potrubia sú bežne a v dôsledku vztlakovej sily vzniká
prvý krát v r. 1993 R. Meierhansom vo inštalované v staticky neutrálnom centre vertikálny pohyb vzduchu smerom zdola
Švajčiarsku. konštrukcie nosnej dosky medzi výstužami, nahor. Ak sú zdroje tepla zároveň zdrojmi
Tepelne aktivované systémy sa používajú ale umiestnenie môže byť rozdielne znečistenia, t. j. kontaminant má vyššiu
ako: v závislosti od systémového postupu. teplotu než je teplota okolitého vzduchu,
• zabudované potrubie s rôznou Obvykle je priemer potrubia medzi 17 a 20 vztlaková sila ho dokáže efektívne odviesť
vertikálnou pozíciou a priemerom mm. Vzdialenosť medzi potrubím je do hornej časti miestnosti, nad pobytovú
v zosilnenej stropnej doske alebo stene v rozpätí 150 -200 mm. Potrubia sú zónu. Vytvorí sa hranica medzi spodnou
alebo v dutom jadre dosky, dodávané tiež v moduloch, ktoré sú časťou miestnosti s čistým vzduchom
• systém s kapilárnymi potrubiami inštalované priamo na stavbe. [1] a hornou časťou miestnosti so znečiste-
zabudovanými vo vrstve vnútornej ným vzduchom, kde sa vzduch z miestnos-
stropnej plochy alebo umiestnenými Kapilárne rohože zabudované vo ti odvádza (obr. 8).
v omietke, vnútornej povrchovej vrstve, typ F
• systém pre rekonštrukcie a budovy Kapilárne potrubia (s priemerom 5 mm) Vztlakové vetranie kombinované
s ľahkým obvodovým plášťom s kapilár- môžu byť umiestnené 30 mm od spodnej s nízkoteplotným podlahovým
nou mriežkou z PCM s kapilárnymi strany dosky nosnej plochy pod omietkou vykurovaním
potrubiami, zabudovanou vo vnútornej stropnej konštrukcie (obr. 7). Obvykle je Praktické skúsenosti a experimentálne
omietke. priemer potrubia medzi 17 a 20 mm. merania ukázali, že v zimnom období, kedy
je potrebné pokryť tepelnú stratu, sa dá
vztlakové vetranie dobre kombinovať
s podlahovým vykurovaním. Pri návrhu
systému treba pozornosť venovať teplote
podlahy. Príliš teplá podlaha by totiž mohla
zohriať privádzaný chladný vzduch príliš
rýchlo a vzduch by mohol stúpať nahor
pred dosiahnutím inhalačnej zóny
užívateľov, v dôsledku čoho by sa znížila
účinnosť vetrania. Prax ukázala, že teplota
podlahy pod približne 25 °C a teplota privá-
dzaného vzduchu približne 2 °C pod
teplotou vzduchu v miestnosti by mali
zabezpečiť bezproblémové prúdenie

Obr. 6 TABS v stavebnej konštrukcii [1]

EUROSTAV január-február 2019 16
inteligentné a vysoké budovy

Obr. 7 Kapilárne rohože

privádzaného vzduchu na úrovni stavebných konštrukcií, druh prevádzky [5] EN ISO 15877-3: Plastové potrubné
podlahy. [8] objektu, ale taktiež neoddeliteľnou systémy na rozvody teplej a studenej vody.
súčasťou sú riadiace systémy, ktoré majú Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť
Vztlakové vetranie kombinované významný vplyv na energetickú účinnosť, 3: Tvarovky (ISO15877-3: 2003)
s nízkoteplotným stropným vykuro- prevádzkovú spoľahlivosť týchto technic- [6] EN 1264: 1997: Vykurovacie a chladiace
vaním kých systémov a samozrejme komfort systémy zabudované pod povrchom
Alternatívou k podlahovým sálavým s vodou ako teplonosnou látkou
systémom sú stropné systémy. Vhodná je užívateľov z hľadiska ich obsluhy. ❖ [7] Krajčík, M.: Podlahové vykurovanie/
kombinácia vztlakového vetrania so chladenie kombinované so vztlakovým
stropným vykurovaním. Za normálnych Prácu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, vykurovaním. In: 20. medzinárodná
podmienok bez potreby vykurovania je výskumu a športu Slovenskej republiky konferencia Vykurovanie 2012, Stará
strop o niekoľko stupňov teplejší než prostredníctvom grantov VEGA 1/0807/17 Ľubovňa, 2012
podlaha v dôsledku ohrevu od teplého a VEGA 1/0847/18. [8] Skistad, H. – Mundt, E. – Nielsen, P. V.
vzduchu v hornej časti miestnosti, pričom – Hagström, K. – Railio, J.: Displacement
teplý strop odovzdáva teplo podlahe Literatúra: ventilation in non-industrial premises,
prostredníctvom sálania. Mierne zvýšenie 1] Olesen, B.– Petráš, D.– Babiak, J.: Low Rehva Guidebook No 1, seconded., Rehva,
teploty stropu by malo zabezpečiť dosta- temperature heating and high temperature Brussels, 2004
tok tepla na pokrytie tepelných strát. [8] Cooling. In: Rehva guidebook No.7 Forssan:
Rehva 2007, ISBN 2-9600468-6-2 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Záver [2] Petráš, D.– Babiak, J.: Analysis of Pôsobí na Stavebnej fakulte STU
Cieľom príspevku bolo poukázať na Low-temperature Heating and Heigh v Bratislave a je bývalým prorektorom
prehľad progresívnych energetických temperature Cooling with a Thermo-active STU a bývalým dekanom SvF STU
systémov podieľajúcich sa na tvorbe Ceiling. In: Indoor environment 04. Health, v Bratislave. Je tiež prezidentom SSTP
kvality vnútorného prostredia inteligent- comfortan safety by operation of HVAC-R (Slovenská spoločnosť pre techniku
ných budov, pričom pri ich návrhu sa stále systems, 2004 prostredia) a bývalým prezidentom
dostávajú do popredia práve tie faktory, [3] EN ISO 15877-1: Plastové potrubné REHVA (Representative European
ktoré vplývajú na pozitívne pocity systémy na rozvody teplej a studenej vody. Heating, Ventilation Association).
užívateľa ako aj objektívne merateľné Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť V súčasnosti je vedúci Katedry TZB na
parametre tohto prostredia. Pri návrhu 1: Všeobecne (ISO 15877-1: 2003) SvF STU. Vo vedeckej práci sa zameriava
týchto technických systémov je samozrej- [4] EN ISO 15877-2: Plastové potrubné na problematiku úspor energie podľa
me potrebné rešpektovať umiestnenie systémy na rozvody teplej a studenej vody. náročnosti budov s ohľadom na
stavebného objektu, jeho účel, vlastnosti Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť zabezpečenie zdravého a komfortného
2: Rúrky (ISO15877-2: 2003) vnútorného prostredia. Je autorom
a spoluautorom 15 kníh.
Obr. 8 Vertikálny pohyb vzduchu v dôsledku konvekcie [8]

doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Pracuje na Stavebnej fakulte STU
v Bratislave na Katedre TZB. Zaoberá sa
problematikou vykurovania a špecializu-
je sa na oblasť merania a regulácie
vykurovacích, vetracích a klimatizačných
systémov v budovách.

Ing. Mária Kurčová, PhD. EUROSTAV január-február 2019
Pôsobí na Stavebnej fakulte STU inteligentné a vysoké budovy
v Bratislave na Katedre TZB ako odborná
asistentka. Zameriava sa na problemati-
ku hydraulického vyregulovania
vykurovacích sústav a na problematiku
riadiacich systémov budov. Je predsed-
níčkou odbornej sekcie Meranie,
regulácia a riadiace systémy v SSTP.

17

NOVINKY

Sivý polystyrén GREYWALL

Rastúce požiadavky investorov na zlepšovanie izolačných vlastností jed-
notlivých konštrukcií nútia výrobcov neustále zdokonaľovať už osvedčené
izolačné materiály. Teoreticky možný úspech sa nachádzal v oblasti sálavej
zložky tepla, ktorý už využíva napríklad penové sklo a aj vývoj EPS sa
uberá týmto smerom. Výskum sa sústredil na mikročastice grafitu, ktoré
majú zaistiť, aby každá bunka penového polystyrénu s extrémne tenkým
grafitovým povrchom pracovala ako miniatúrne tepelné zrkadlo. Stačilo len
nájsť spôsob zapracovania grafitových častíc do štruktúry polystyrénu, aby
si táto úprava zachovala ostatné vynikajúce vlastnosti. Teória sa potvrdila
a nový izolant uzrel svetlo sveta. Spoločnosť ISOVER ho prináša na trh
pod obchodným názvom ISOVER EPS GREYWALL, ISOVER EPS GREYWALL
PLUS. Izolačné dosky zo sivého polystyrénu s bielym reflexným náterom
na vonkajšej strane dosky majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
a predurčené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Sú
vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, najmä pre energeticky úsporné
budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby). Biely reflexný náter minimali-
zuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na
izolácii v priebehu jej aplikácie.

www.isover.sk

Panorámu Bratislavy rozšíria dva vežiaky

Dva nové výškové objekty by mali pribudnúť na mieste niekdajšej
rafinérie Apollo, hneď oproti projektu Panorama City. Polyfunkčný
komplex dostal názov Portum a developerom celého projektu je
spoločnosť TK Estate. Päťdesiatpäť miliónový investičný projekt
tvoria dva bytové domy vysoké 115 a 97 metrov, v ktorých bude
spolu takmer 500 bytov a apartmánov s panoramatickým výhľadom,
a tri nižšie budovy, ktorých súčasťou bude hotel. Developer myslel
aj na verejné priestory. Súčasťou komplexu bude aj zimná záhrada
s rozlohou 246 štvorcových metrov, ktorá vytvorí prepojenie medzi
výškovými budovami na úrovni prízemia. Vznikne tak úplne nový
verejný priestor. Pôvodne malo byť podľa územného plánu toto
územie zastavané. Po dôkladnej úvahe sa však deveoper rozhodol,
že dominantou celého územia bude práve voľný priestor. Pre
Bratislavu sú práve takéto plochy najdôležitejšie. Portum tvoria
dve najštíhlejšie veže v meste, uprostred ktorých bude „iba“ zeleň.
Súčasťou projektu má byť tiež podzemná garáž s kapacitou
656 parkovacích miest. Projekt na výstavbu komplexu Portum je
aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

EUROSTAV január-február 2018 Inoutic sa mení na Deceuninck Deceuninck Group, popredný výrobca okenných profilov a stavebných
novinky riešení, oznámil strategické rozhodnutie zlúčiť svoje značky výrobkov
18 Inoutic a Deceuninck pod jednu globálnu značku Deceuninck. Týmto
rozhodnutím tak začína rebranding značky Inoutic vo všetkých
šestnástich krajinách strednej a východnej Európy, v ktorých je značka
zastúpená. Proces rebrandingu bude ukončený do stavebného veľtrhu
Fensterbau Frontale v roku 2020. Cieľom tohto strategického
rozhodnutia je vytvoriť jednu silnú globálnu značku, ktorá prispeje
k rastu a bude naďalej posilňovať svoju vedúcu pozíciu na sloven-
skom trhu, v Európe a na celom svete. Rebranding značky tiež
v maximálnej miere zefektívni investície do marketingu a umožní
spoločnosti Deceuninck ďalej investovať do inovatívnych ekologic-
kých riešení. Nový prístup už priniesol prvé výsledky – ocenenie za
dizajn pre okenný profilový systém Elegante, ktorý bol vyvinutý
predovšetkým pre nemecký trh a teraz sa, vďaka stratégii jednej
značky, bude v roku 2019 zavádzať aj v ostatných európskych
krajinách.

www.inoutic.sk

Mlynica v užšom výbere Ceny Miesa van der Rohe 2019

Európska komisia a Nadácia Miesa van der Rohe
zverejnila 40 najlepších európskych stavieb, ktoré budú
súťažiť o najprestížnejšie európske ocenenie – Cenu
Miesa van der Rohe 2019. Do výberu sa zo siedmych
slovenských nominácii dostal ateliér GutGut s premenou
industriálneho objektu Mlynica. Doteraz sa to žiadnej zo
slovenských realizácií nepodarilo. Dňa 13. februára 2019
sa dozvieme mená piatich finalistov. Päticu stavieb porot-
covia postupne osobne navštívia. V samotnom finále
následne porota určí jednu stavbu, ktorá získa Cenu
Európskej únie za súčasnú architektúru – Mies van der
Rohe Award, a jednu stavbu, ktorej udelí Zvláštnu cenu
pre začínajúcich architektov. Výsledky tejto prestížnej
ceny budú známe v polovici apríla 2019.

www.eumiesaward.com
www.miesnbc.com

GU SLOVENSKO na BAU 2019 Mníchov

Na 23. ročníku stavebného veľtrhu BAU prezentovala svoje produkty aj
podniková skupina Gretsch-Unitas. Predstavila tu novinky z oblasti bezbarié-
rových riešení, kde vynikol hlavne nový patentovaný bezbariérový podlahový
prah, ktorý získal ocenenie – produkt roka 2019 pre bezbariérové stavby.
V tomto smere treba spomenúť aj motorický pohon HS ePower pre zdvižno-
-posuvné dvere, ktorý spĺňa kombináciu štandardného kovania GU, motoric-
kého pohonu a bezbariérového prahu. So záujmom sa stretol HS LiftUnit,
vďaka ktorému je ovládanie zdvižno-posuvných dverí výrazne uľahčené aj pri
vysokých hmotnostiach krídla. Predstavili aj nové elektricky spínateľné zámky
série 21, viacbodové zámky SECURY 19, ako aj elektronický uzamykací systém
ixalo, ktorý spája množstvo elektronických produktov a technológií do
uceleného moderného systému. Ďalšou novinkou bol pohon otváravých dverí
DTN 80 s patentovaným dvojitým pružinovým systémom - pohon pre posuvné
interiérové dvere na princípe elektromagnetického ovládania low energie.
A tiež motoricky ovládané hákové viacbodové zámky E-POWER Home.
Podniková skupina GU vynikla ako líder v objektovej brandži medzi viac ako
2 100 vystavovateľmi.

www.g-u.com

Schüco na Bau 2019 s konceptom fasád odolných proti hluku

Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Bau 2019 v Mníchove (14. – 19. januára t. r.) spoločnosť Schüco EUROSTAV január-február 2019
predstavila nové riešenia opláštenia budov, ktoré môžu znížiť hladinu hluku v interiéri a v urbanizovaných novinky
vonkajších priestoroch. Nové okenné riešenie Schüco AWS 90 AC.SI ponúka zníženie hluku a prirodzené
vetranie v sklopenej polohe. Efekt sa dosiahne pomocou špeciálne vyvinutého stredového tesnenia a pri-
vádzania čerstvého vzduchu cez ventilačný rám. Týmto spôsobom sa zvuk rozptýli a hluk sa zníži o 31 dB,
ale sa aj súbežne s tým vetrá. Ďalší spôsob zníženia šírenia hluku je ventilačným modulom ANC (Active
Noise Canceling). Vo ventilačnom kanáli modulu ANC sú inštalované reproduktory a mikrofóny. Mikrofón
zaznamená úroveň externého hluku a s pomocou špeciálneho softvéru reproduktory okamžite generujú
zodpovedajúci „protihluk“, teda zvuk na podobnej frekvencii ako šum. Hluk a „protihluk“ sa zmiešajú takým
spôsobom, že celková hladina hluku sa citeľne zníži. Značne prispieť k zníženiu šírenia hluku v mestských
priestoroch môžu aj vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk. Na rozdiel od bežných stavebných prvkov absorbujú
zvuk skôr ako odrážajú. Môžu nimi dosiahnuť až 80-percentnú absorpciu zvuku. Schüco má prototyp so
štyrmi riešeniami, ktoré dovoľujú integrovať absorpčné jednotky do konštrukcie obvodového plášťa
budovy. Prvým príkladom je fasáda Schüco Facid Silence, absorpčná jednotka integrovaná do fasády.
Druhým príkladom je perforované vonkajšie opláštenie vybavené absorpčným materiálom. Tretia verzia je
takisto vizuálne atraktívna a technicky funkčná, absorbuje zvuk mikroperforovanými pilastrami. Štvrtý
príklad absorpcie zvuku predstavujú lamely v slnečnej clone vyrobené z perforovaného plechu.

www.schueco.com/web2/sk

19

ARCHITEKTÚRA

TWIN CITY TOWER Twin City Tower je najnovším prírastkom do
vznikajúceho bratislavského downtownu.
NOVOSTAVBA, Patrí k tým výraznejším administratívnym
BRATISLAVA budovám, čo je dané nielen rozsahom a výš-
kou budovy, ale aj architektonickým riešením,
vďaka čomu je veža originálne a dobre
rozpoznateľná v panoráme Bratislavy. Ako
jedna z dvadsiatich nominovaných stavieb sa
uchádza o titul Stavba roka 2018.

EUROSTAV január-február 2019 Stavba Twin City Tower sa týči priamo
architektúra oproti centrále VÚB na rohu Karadžičovej
a Mlynských Nív. Veža s výškou 89
metrov a 21 podlažiami je súčasťou
komplexu Twin City v novovznikajúcej
zóne Nové Nivy. Budova ako taká je
tvorená sedempodlažnou podnožou,
vybudovanou v línii Grösslingovej ulice,
a na ňu kolmou vežou. Budova obsahuje
34,5-tisíc metrov štvorcových kancelár-
skych priestorov najvyššieho štandardu.
V parteri možno nájsť maloobchodné
prevádzky. Samozrejmosťou sú podzem-
né garáže s kapacitou 462 parkovacích
miest aj pre elektromobily, či autá
zapojené do systému „carsharing“. Na
samotnej podnoži aj na poslednom
podlaží, majú nájomníci k dispozícii
privátne terasy so zeleňou a výhľadmi na
mesto.
Projekt je už skolaudovaný a začali sa
doňho sťahovať nájomníci. Dovtedy chce
dokončiť aj všetky práce v okolí projektu.
Okrem obnovenia priľahlých peších aj
cestných komunikácii k ním patrí
predovšetkým dokončenie pešej zóny
alebo pasáže medzi Twin City Tower
a administratívnym komplexom Twin City
(Juh). Do tejto novovzniknutej uličky má
byť orientovaný retail, pribudnú tu
zelené úpravy. Vytvorí tak atraktívne
prostredie pre zamestnancov aj návštev-
níkov zóny. Po úplnom dokončení
a sprístupnení exteriérových plôch sa
skvalitní priechodnosť územia a táto časť
mesta získa kompaktnejší charakter. Do
vznikajúcej mozaiky nového centra
metropoly zároveň pribudne ďalší
fragment, naznačujúci moderný ráz tejto
časti Bratislavy.

20

Autori architektonického riešenia: Architekt John Robertson, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš, Ing. arch. Milan Škorupa, EUROSTAV január-február 2019
Ing. Marián Vido, Ing. Zdenko Dekan, Ing. arch. Mária Cibuľová, Ing. arch. Jana Kosková, Ing. arch. Kamila Marušáková, Ing. arch. Ladislav Nagy, architektúra
Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Filip Kellenberger, Ing. arch. Peter Hrebík Projektant architektonickej časti: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o. Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Markuš Stavebník, developer: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o. Dozorná činnosť: Uniinvest s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 74 mil. € Doba výstavby: 08/2016 – 08/2018 Fotografie: archív HB Reavis

21

ARCHITEKTÚRA

Certifikáty udržateľnej výstavby
Projekt sa môže pochváliť výnimočne
svetlými priestormi, technológiou
chladiacich trámov, otvárateľnými oknami
s trojitým zasklením. LED osvetlením
chodieb, externým a interným tienením,
využívaním dažďovej vody či adaptívnym
dizajnom výťahových lobby. Vďaka týmto
technológiám stavba ašpiruje na certifikát
BREEAM s úrovňou Outstanding, ako jediná
na Slovensku. Okrem tohto certifikátu
prebieha posudzovanie projektu aj na
certifikát WELL.

Po zotmení sa rozžiari po zotmení, no nejde o žiadne silné celé okolie a rozhodne zaujme. Ďalší odkaz
Dizajn veže odkazuje na históriu územia reflektory, práve naopak. Twin City Tower na industriálnu minulosť možno nájsť
bývalej industriálnej časti mesta, najmä na jemne iluminuje, čo vizuálne podporuje v tehlovom obklade podnože projektu, čím
podnik Kablo. Práve bývalú výrobňu káblov špirálovitý dizajn samotnej veže a aj sa nenásilne prepája s nižšími budovami,
odzrkadľuje vzhľad fasády z dielne industriálnu históriu zóny. Navyše rozžiari
londýnskych architektov John Robertson blokmi Twin City A, B a C. ❖
Architects, ktorých inšpiroval medený kábel.
Ten sa objavuje nielen v obložení fasády
perforovanými medenými prvkami s LED
podsvietením, ale aj samotné osvietenie
podporuje architektonický koncept budovy,
ktorý obkladom pripomína zakrútený
medený kábel. Pri oknách sú totiž
nainštalované LED pásy, ktoré dokážu
zobraziť akúkoľvek farbu. Systém dokonca
umožňuje prepojiť svietiace vizuály aj
s audiom a každé z okien je možné ovládať
i samostatne. Zapojených je až 1 050 okien,
o ktoré sa stará dohromady vyše 27
kilometrov káblov a 175 000 LED svetiel.
Osvetlenie Twin City Tower sa spúšťa vždy

Prvky vertikálnej konštrukcie objektu - ste- Spoločnosť Baumit, spol. s  r. o., dodala Špeciálne geotechnické práce na založení
ny, kruhové a  obdĺžnikové stĺpy boli reali- na túto stavbu vápennocementovú strojo- objektu na stĺpoch Soilcrete a  na dlhodo-
zované systémom PERI TRIO v kombinácii vú omietku Baumit MPI 25, sadrovú stro- bom monitoringu použitím deformetrov
s  SB rámami, kruhovým debnením SRS jovú omietku Baumit RatioGlatt a  Baumit realizovala spoločnosť KELLER špeciálne
a systémom RAPID. Dokonalý tvar oblúkov Poter MG. zakladanie spol. s r. o.
veže zabezpečil systém DOMINO s rohový-
mi prvkami. V okolí vstupného portálu boli
nasadené vysokoúnosné veže z podperné-
ho systému PERI UP Flex.

EUROSTAV január-február 2019 Spoločnosť FABRICK SK, s. r. o. dodala na Spoločnosti EXERGY Studios, s. r. o. Spoločnosť NECTEL, spol. s r. o. zabezpe-
architektúra budovy odvetraný tehlový fasádny systém. a  Simulácie Budov, s. r. o. poskytli kom- čovala na tejto stavbe komplexný projekč-
Podstatu systému tvoria hotové pozinkova- plexné konzultačné služby pri projekčnej ný návrh, spracovanie a následnú realizáciu
né panely s vopred aplikovaným tehlovým činnosti, štúdie a podporu pri výstavbe na všetkých slaboprúdových technológií ako
obkladom, ktoré sa montujú na pripravené dosiahnutie certifikácie udržateľnosti BRE- štruktúrovaná kabeláž, EPS (elektrická po-
konzoly. V  prípade Twin City boli použité EAM v hodnotiacom stupni Outstanding. žiarna signalizácia), HSP (hlasová signalizá-
tehlové obklady Baccara v celkovom rozsa- cia požiaru), PSN/VS (integrovaný systém
hu 13 400 m2. poplachového hlásenia narušenia a vstup-
ného systému) a kamerový systém.

22

Dlažba Klasiko® 6 Bytový komplex, Malinovo

Betón pôsobí stroho
a predsa vie očariť.

Vieme o tom už viac ako
25 rokov a preto vyrábame
kvalitné betónové produkty,
ktorých úlohou je pretvárať
vonkajšie priestory na krásne
a jedinečné miesta.

Betónové dlažby / Terasové platne / Ploty
Palisády / Obrubníky / Schody / Infraštruktúra / Stavba
www.premac.sk

ROZHOVOR

SÚŤAŽ STAVEBNÝCH Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry
DIEL S NAJDLHŠOU a stavebníctva ‒ ABF Slovakia organizuje už
HISTÓRIOU 24. ročník súťaže Stavba roka, ktorej renomé
a dôvera sa za posledné roky evidentne
Pripravila redakcia pozdvihli. A to aj zásluhou prezidenta Združe-
Foto: archív redakcie nia ABF profesora Ing. Alojza Kopáčika, s kto-
rým sme sa o práve prebiehajúcom ročníku
súťaže Stavbe roka porozprávali.

EUROSTAV január-február 2019 Máme už za sebou vyhlasovanie prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., stavby“, ktorá bola zavedená v uplynulom
rozhovor laureátov niekoľkých podobných prezident Združenia ABF Slovakia ročníku. Zmenil sa okruh stavieb
súťaží, v rámci ktorých sa tiež nominovaných na hlavnú cenu, v minulos-
hodnotí kvalita a úroveň stavebných rokoch taktiež zastúpené významnými ti to bola porotou samostatne navrhnutá
diel, čím sa od nich súťaž Stavba dielami. trojica stavieb z celého portfólia do súťaže
roka odlišuje? prihlásených stavieb, kým podľa nových
V prvom rade je súťaž Stavba roka Prináša očakávaný 24. ročník pravidiel sú na hlavnú cenu nominované
súťažou, ktorá má najdlhšiu históriou. oceňovania najlepších diel architek- automaticky stavby, ktoré získajú niektoré
Aktuálne beží už jej 24. ročník. Stavba túry a stavebníctva nejaké novinky? z ocenení za celospoločenský prínos alebo
roka však vždy bola a v budúcnosti aj Podľa štatútu súťaže môžu pravidlá za osobitné naplnenie ďalších kritérií.
bude súťažou samotných stavieb, pri a základné dokumenty meniť len členovia Práve v kategórii osobitných kritérií
ktorých sa hodnotí celé dielo vo svojej Združenia ABF Slovakia a to rozhodnutím/ dochádza aktuálnym ročníkom ku zmene
komplexnosti. Pri hodnotení prihlásených uznesením valného zhromaždenia názvov jednotlivých ocenení a ku bližšej
stavieb porota posudzuje v prvom rade Združenia. Na valnom zhromaždení v júni špecifikácii toho, čo považovala porota
inovatívny prístup tvorcu, projektanta, 2018 boli prijaté určité zmeny týkajúce sa v prípade ocenenia stavby za významné.
zhotoviteľa k jednotlivým krokom/fázam najmä názvov udeľovaných ocenení. Ich Sú to:
realizácie diela. Ďalším a veľmi dôležitým úpravou dochádza najmä ku zdôrazneniu - výnimočné a progresívne projektové
aspektom je kvalita realizácie, opäť prínosu diela v predmetnej oblasti, ku riešenie,
hodnotená všetkých fázach, počnúc bližšej jasnejšej špecifikácii, aká vlastnosť/ - mimoriadna kvalitu realizácie stavby,
architektonickým/urbanistickým koncep- parameter je pri príslušnom ocenení ten - uplatnenie vedy a výskumu pri navrho-
tom, cez projektové riešenie až po najdôležitejší. Nezmenila sa skutočnosť, vaní a zhotovovaní stavby,
zhotovenie toho najmenšieho detailu na že porota môže oceniť dve diela - uplatnenie progresívnych stavebných
stavbe. Nemôžeme vynechať v ostatných najvyšším ocenením „STAVBA ROKA“ výrobkov a inovatívnych postupov
rokoch ani kvalitu energetického konceptu samostatne v kategórii „Budovy“ výstavby,
diela, nielen z pohľadu návrhu, ale aj a samostatne v kategórii „Inžinierske - nápaditý architektonický koncept,
z hľadiska samotnej realizácie a celkovej - bytový/rodinný dom roka.
efektívnosti. Pri stavbách, kde je dosiah-
nutie určitej úrovne energetickej efektív- Ste spokojný s počtom prihlásených
nosti vyžadované aktuálnymi predpismi, diel do tohto ročníka súťaže Stavba
túto skutočnosť porota striktne kontroluje roka a ako vnímate ich kvalitu?
a vyžaduje. Nemôžeme vynechať ani Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo
celospoločenský prínos diela či už 20 diel, čo je opäť mierny nárast oproti
z pohľadu krajiny, regiónu alebo mesta. predchádzajúcim rokom. Z tohto pohľadu
Takáto široká paleta hodnotiacich kritérií môžem vysloviť spokojnosť, najmä ak
nám na jednej strane „prináša“ do súťaže zvážime skutočnosť, že v obdobnej súťaži
rôznorodé diela – počnúc rodinným v Českej republike zaznamenali cca 30
domom, bytovými domami menšieho percentný pokles v počte prihlásených
rozsahu až po polyfunkčné objekty stavieb. Veľmi silná je tento rok kategória
a súbory s mestotvorným záberom. „Budovy“, kým kategória „Inžinierskych
V súťaži sa objavujú aj urbanistické diela stavieb“ je zastúpená slabšie. Pre mňa
v podobe rekonštrukcií námestí, parkov, osobne je potešujúci fakt, že sa do súťaže
atď. Silnou kapitolou sú inžinierske prihlásila stavba s energetickým certifiká-
a priemyselné stavby, ktoré sú v ostatných tom úrovne A0 a veľmi vydarená

24

rekonštrukcia námestia v Trenčíne. V aktuálnom ročníku sú nominovaní: prof. Kedy sa dozvieme výsledky súťaže?
U tvorcov väčšiny stavieb vidno výraznú Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF Výsledky súťaže sa verejnosť dozvie už
snahu využívania najnovších a progresív- STU v Bratislave, Ing. Katarína Bzovská, tradične na galavečere, ktorý je v ostat-
nych materiálov a postupov, či už pri nominovaná MDV SR, Ing. arch. Jozef ných rokoch organizovaný v Expo Aréne
rekonštrukcii električkových tratí, mosta Frtús, nominovaný SAS, Ing. Dáša Incheba spoločne so slávnostným
alebo výstavbe moderných administratív- Kozáková, nominovaná TSÚS, n. o. ,prof. otvorením najväčších veľtrhov v stavebníc-
nych, výrobných objektov a skladov. Ing. Vincent Kvočák, PhD., nominovaný tve CONECO a RACIOENERGIA. Tento rok
Mnohé z prihlásených stavieb sú význam- Združením ABF Slovakia, Ing. Zsolt Lukáč, to bude 27. marca 2019 so začiatkom
né pre rozvoj príslušného regiónu. EMBA, nominovaný ZSPS, Ing. arch. Jozef o 19:00 hod., pričom pred začatím
Šoltés, nominovaný SKA, Ing. Anton slávnostného vyhlásenia výsledkov bude
Kto bude tento rok posudzovať Vyskoč, nominovaný SKSI. Členovia poroty vernisáž výstavy prihlásených diel. Výstava
prihlásené stavby a rozhodovať si zvolia predsedu zo svojich radov na bude inštalovaná na veľtrhoch CONECO
o titule Stavba roka? základe tajného hlasovania na svojom a RACIOENERGIA, aj na ďalších veľtrhoch
V tejto „časti“ sa pravidlá súťaže oproti prvom zasadnutí. Porota posudzuje v Českej republike (ForArch Praha,
minulým rokom nezmenili. Táto právomoc prihlásené stavby podľa dokumentácie, Stavební veľtrh Brno) a pri príležitosti
prináleží výsostne členom poroty, ktorých ktorú dostane k dispozícii v predstihu ďalších odborných podujatí na Slovensku.
do tejto pozície schvaľuje výkonný výbor niekoľkých týždňov a na základe obhlia- Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude
Združenia ABF Slovakia na základe dok stavieb v teréne, ktoré budú začiat- vysielať RTVS na Dvojke v priamom
návrhov vyhlasovateľov súťaže a profesij- kom marca 2019.
ných stavovských spoločností a komôr. prenose. ❖

STAVBA ROKA 2018
24. ročník

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Hlavní mediálni ® EUROSTAV január-február 2019
partneri rozhovor
ČASOPIS SO ZMYSLOM PRE DIZAJN A ARCHITEKTÚRU
Mediálni
partneri

25

STAVBA ROKA 2018

MATERSKÁ ŠKOLA VYŠEHRADSKÁ

REKONŠTRUKCIA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. Allan Bánik, Ing. Veronika Godány
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VODOTIKA, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: SOAR, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Krištofík
Stavebník, developer: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Dozorná činnosť: Ing. arch. Jozef Nemec
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,79 mil. €
Doba výstavby: 03/2017 – 11/2017

Fotografie: Ing. Allan Bánik

Po desiatich rokoch sa konečne dočkala. novou, vytvorenou nadstavbou v bloku B, zateplením a hydroizolačnou fóliou.
Budova materskej školy na Vyšehradskej zastavaním existujúcich terás v bloku Zrekonštruovaná materská škola na
ulici v Bratislave – Petržalke si po rokoch A a C, čím vznikli nové priestory. Pôvodná Vyšehradskej ulici sa svojim novým
nevšímania a devastovania už naozaj nosná konštrukcia, tvorená montovaným vizuálnym a funkčným riešením stala
zaslúžila rekonštrukciu. Postavená bola skeletom, bola zachovaná. Obvodový najmodernejším predškolským zariadením
v roku 1987 podľa pôvodného typového plášť z pórobetónových panelov nahradila v Petržalke. Nový tvar stavby vytvára
projektu. Aby mohla v súčasnosti slúžiť murovaná tehlová konštrukcia. Nová streš- predpoklady pre dosiahnutie hospodár-
svojmu účelu musela prejsť kompletnou ná konštrukcia je plochá, so spádovaním,
rekonštrukciou, teda pretvorením na nejšej energetickej bilancie. ❖
modernú školu pre deti v predškolskom
EUROSTAV január-február 2019 veku s kapacitou 175 detí (sedem tried)
stavba roka 2018 a 35 zamestnancov. Súčasťou rekonštruk-
cie objektu bola aj revitalizácia detských
ihrísk v areáli materskej školy s kompletne
novým zatrávnením a osadením nových
hracích prvkov a pieskovísk. Existujúca
zeleň bola počas výstavby ochránená a po
dokončení diela odborne ošetrená.
Budova materskej školy je rozdelená do
troch samostatných blokov, stavebne aj
komunikačne priamo prepojených.
Učebne a oddychové priestory s prísluš-
ným sociálnym zázemím sú v blokoch
A a C. V prízemnej časti bloku B je
stravovacie zázemie s jedálňou s predpo-
kladaným počtom 210 jedál denne.
Pôvodná hmota objektu je doplnená

26

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ

OBNOVA, KOŠICE

Autori architektonického riešenia: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant architektonickej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč
Stavebník, developer: Mesto Košice

Dozorná činnosť: Ing. Dezider Orenič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 94,43 mil. €

Doba výstavby: 11/2016 – 08/2018

Fotografie: Miroslav Orban, Štefan Čaplovič

Cieľom tohto mimoriadne technicky a použitím antivibračnej rohože pod DOKA Slovakia, Debniaca technika s. r. o. EUROSTAV január-február 2019
náročného projektu bolo zlepšenie železobetónovou doskou. dodala na stavbu Modernizácia električko- stavba roka 2018
koľajovej infraštruktúry, zvýšenie Súčasťou koľajového zvršku sú kryty vých tratí v  meste Košice ručné stenové
komfortu a plynulosti jazdy, čím sa telesa električkovej koľaje. V úseku debnenie Frami Xlife.
výrazne znížili negatívne účinky dopravy električkovej trate na ul. Trieda SNP bol
v Košiciach na okolité prostredie. Stavba použitý absorbér hluku s funkciou Spoločnosť Premac spol. s r. o. dodala na
pozostáva zo 449 stavebných objektov zadržiavania vody a krytom z umelej túto stavbu širokú škálu infraštruktúrnych
a rozdelili ju na 8 úsekov. Za necelé dva trávy alebo s prírodným vegetačným betónových produktov. Na realizáciu boli
roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km povrchom. použité cestné obrubníky, dlažba pre nevi-
koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili Nové prístrešky na nástupištiach sú diacich a univerzálna betónová dlažba Kla-
nové informačné tabule a svetelné navrhnuté v súlade s doterajšou siko® 6.
signalizácie. V rámci projektu bol koncepciou mesta Košice s prihliadnutím
prvýkrát na Slovensku využitý medzikoľa- na účelnosť objektov určených pre
jový absorbér vody, uložený pod umelým technologické zariadenia a so zohľadne-
trávnikom. Je z recyklovaných materiálov ním okolitej zástavby a prostredia ako
a teda šetrný k životnému prostrediu. celku, do ktorého sú situované. Význam-
V miestach kríženia električkovej trate ná je ekologická a estetická stránka
s komunikáciou bol vložený koľajový projektu. Pri zastávkach MHD bol
zvršok uložený na monolitickej železobe- osadený farebný rozchodník, ktorý
tónovej doske pomocou pružného zachytáva vodu a pôsobí veľmi osviežu-
podkladnicového upevnenia. Obmedze- júco. Vďaka týmto technológiám majú
nie šírenia hluku a vibrácií sa docielilo Košice tichú trať, ktorá zároveň pozitívne
pružnou zálievkou, uložením koľajníc do ovplyvňuje zvlhčovanie vzduchu a prachu
antivibračnej gumovej bokovnice
v jej okolí. ❖

27

STAVBA ROKA 2018

REZIDENCIE PRI MÝTE

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Arhitektura Krusec – Lena Krušec, u.d.i.a.; Izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.; Vid Kurinčič, u.d.i.a.;
Landscape: Ana Kučan a Luka Javornik
Projektant architektonickej časti: VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s. r. o. a VM PROJEKT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VM PROJEKT, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: GLEEDS Česká republika, s. r. o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Králik, Marián Uhlík
Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o.
Dozorná činnosť: GLEEDS Česká republika, s. r. o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH): –
Doba výstavby: 03/2015 – 12/2017

Fotografie: Pavel Kudiváni

Základným princípom konceptu Základnou konštrukciou domov je strechách bytových objektov slúžia ako
Rezidencie pri Mýte nebolo vybudovať železobetónový nosný skelet, doplnený primárny zdroj tepla na prípravu TÚV.
iba skupinu bytových domom. Snahou keramickým nenosným výplňovým Súčasťou podzemnej garáže sú aj
autorov bolo pokúsiť sa vytvoriť miesto, murivom a štandardnými výplňami dobíjacie stanice pre elektromobily,
kde sa možno stretávať so susedmi aj okenných a dverných otvorov. Okenné sekčná vstupná brána na diaľkové
priateľmi. Bytové domy rezidencie majú a balkónové konštrukcie sú z plastových ovládanie resp. prístupový systém na
6 až 8 nadzemných podlaží, jeden má systémov s prerušeným tepelným identifikáciu vozidiel. Vonkajšiu architek-
dokonca 12 nadzemných podlaží. mostom. Unikátny systém posuvných túru tvoria detské ihriská na upravenom
Posledné podlažia domov sú ustúpené. panelov na lodžiách vytvára pocit povrchu, lavičky, prístrešky na smetné
V rámci suterénu sú domy vzájomne intimity, dodáva živý výraz architektúre nádoby, exteriérové svietidlá a relaxačná
prepojené podzemnými garážami. fasád. Solárne panely umiestnené na
zeleň na streche pódia. ❖

EUROSTAV január-február 2019 Spoločnosť NECTEL, spol. s r. o. zabezpečo- Pri realizácii stien boli použité debniace sys- Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na
stavba roka 2018 vala na stavbe Rezidencie pri Mýte komplex- témy TRIO a DOMINO, ktoré zanechali doko- túto stavbu vápennocementovú strojovú
nú dodávku elektroinštalácie a  slaboprúdo- nale hladký povrch betónu. Spoločnosť PERI omietku Baumit MPI 25 a  sadrovú strojovú
vých rozvodov. okrem toho dodala na stavbu debniace sys- omietku Baumit RatioGlatt.
témy VARIO, RUNDFLEX, TRS, BR-lávky, ASG-
-lávky, FB-lávky, MULTIFLEX a ST 100.

28

PRESTAVBA A NADSTAVBA AREÁLU WÜRTH

NOVOSTAVBA, REKONŠTRUKCIA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: CUBE DESIGN, s. r. o., EXPO LINE s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Stanislav Fekete
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milín Kaňuščák
Stavebník, developer: WÜRTH spol. s r. o.
Dozorná činnosť: MK Bauservice, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,7 mil. €
Doba výstavby: 09/2016 – 01/2018

Fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

V prípade prestavby a nadstavba tívny vstup s galériou umenia, zasadaciu oknami a na južnej strane tienená EUROSTAV január-február 2019
polyfunkčného objektu Würth sa autori miestnosť pre 100 ľudí, open space exteriérovými žalúziami. Štvrté nadzemné stavba roka 2018
zamerali nielen na funkčnú budovu na kancelárie, terasy na oddych zamestnan- podlažie je tvorené oceľovou konštruk-
úrovni svetového štandardu, no splnili aj cov, riaditeľské podlažie, skúšobné ciou nadstavby. Na tomto podlaží sú
požiadavku investora zachovať maximum miestnosti, herňu, posilňovňu a ubytova- kancelárie vedenia spoločnosti a oddy-
pôvodnej zelene. Keďže ide o budovu ciu časť pre zamestnancov. chové terasy s inštalovanou zeleňou.
slovenskej dcéry nadnárodného Plášť kongresovej miestnosti je obložený Terasy sú zatvorené fasádou, takže
koncernu, do riešenia zakomponovali aj doskami Alucobond so „slovenským nenarúšajú hmotu objektu.
typický slovenský prvok – krížikovej vzorom“. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží Zaujímavým architektonickým a kon-
výšivky. Novovzniknutá budova bola sa nachádzajú kancelárie typu „open štrukčným prvkom je aj zachovanie
rozdelená na administratívnu a ubytova- space“, kuchynky a sociálne zariadenia. existujúceho stromu, ktorý tvorí súčasť
ciu časť. Do nového objektu vsadili Na týchto podlažiach boli čiastočne vstupnej haly s prestupom cez strešnú
tepelné čerpadlá a stropné chladenie – nahradené obvodové murované konštrukciu a zároveň je významným
ako alternatívne zdroje energie a mož- konštrukcie za oceľové, kvôli prieniku exteriérovým architektonickým prvok,
nosti chladenia. svetla do interiéru. Na obvodový plášť vhodne dopĺňajúcim celkový vzhľad
Pôvodnú budovu doplnili o reprezenta- bola použitá presklená fasáda s vetracími
stavby a prostredia. ❖

29

STAVBA ROKA 2018

REKONŠTRUKCIA MIEROVÉHO NÁMESTIA

REKONŠTRUKCIA, TRENČÍN

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer: Mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,9 mil. €
Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018

Fotografie: Ing. arch. Bořivoj Čapák

EUROSTAV január-február 2019 Územie Mierového námestia patrí medzi odpadkových košov. Po obvode námestia Spoločnosť CESTY NITRA, a. s. realizovala
stavba roka 2018 pamiatkové rezervácie a jeho rekonštruk- je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky na tejto stavbe kompletnú rekonštrukciu –
cia musela prebiehať pod dohľadom v sivých odtieňoch. Stredom prechádza povrch námestia (spätné použitie historic-
pamiatkarov, keďže v priestore sa hlavná plocha s líniovými schodmi kej dlažby), sadové úpravy, verejné osvet-
nachádza barokový morový stĺp, budova s dlažbou zo štiepaných žulových kociek. lenie spĺňajúce požiadavky SMART city
Piaristického gymnázia J. Braneckého, Okrem existujúcich dominánt, lipy slobody (osvetlenie, ozvučenie, wifi, kamery) a ná-
renesančné Farské schody a ďalšie a morového stĺpu, má táto plocha aj mestie sa doplnilo o  mobiliár, pódium,
významné objekty. Rekonštrukcia sa týkala novonavrhnutý centrálny vodný prvok – fontánu a bronzový model mesta.
celej plochy námestia, priestoru vybieha- Zlatú fontánu Marca Aurélia. Ďalším
júceho k Mestskej veži, priestoru pozdĺž z atraktívnych prvkov námestia je Debnenie kruhových stien fontány sa rea-
kostola sv. Fr. Xaverského a nadväzujúcej bronzový plastický model mesta vo forme lizovalo pomocou špeciálneho debnenia
Farskej ulice. Pred samotnou rekonštruk- sochárskeho diela. V priestore námestia s  oblúkovými ramenátmi vyrobenými
ciou a počas nej sa robil záchranný bol osadený nový kvalitný mobiliár, ktorý presne na mieru od spoločnosti DOKA
archeologický výskum, v priebehu ktorého zaistí dostatok miest na sedenie, možnosť Slovakia, Debniaca technika s. r. o.
došlo k významným historickým objavom občerstvenia a relaxáciu. Pri výbere
pôvodnej dlažby 17. storočia a základ mobiliára bol kladený dôraz na prírodné
Hornej brány. Cieľom návrhu bolo materiály, kvalitný dizajn a remeselné
vytvorenie centrálnej mestskej plochy, spracovanie, bezpečnosť, životnosť
ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhro- a jednoduchú údržbu. Novovybudované
mažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu. stavebné prvky veľmi citlivo doplnili
V rámci rekonštrukcii bola jeho hlavná historický ráz celého námestia. Celá
plocha pokrytá štiepanou andezitovou rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä
dlažbou. Námestie lemuje stromoradie, z dôvodu koordinácie činností všetkých
vytvárajúce poriadok a rytmus, ktorý bol dodávateľov, keďže pred samotnou
rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné rekonštrukciou plôch došlo ku kompletnej
zámery – rozmiestnenie svetiel, lavičiek,
výmene inžinierskych sietí. ❖

30

DOPRAVNÉ STAVBY
KOMUNIKÁCIE A REVITALIZÁCIE OBCÍ
EKOLOGICKÉ A VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
PRIEMYSELNÁ VÝROBA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Mierové námestie v  Trenčíne podstúpilo kompletnú rekonštrukciu – povrch námestia (spätné použitie historickej EUROSTAV január-február 2019
dlažby), sadové úpravy, verejné osvetlenie spĺňajúce požiadavky SMART city (osvetlenie, ozvučenie, wifi, kamery) stavba roka 2018
a námestie sa doplnilo o mobiliár, pódium, fontánu a bronzový model mesta.

CESTY NITRA, a.s. | Murgašova 6 | 949 78 Nitra | Slovensko 31
[email protected] | 037/6920500

www.cestynitra.sk

STAVBA ROKA 2018

MLYNICA

REKONŠTRUKCIA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Vrtek
Spolupráca: Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková
Projektant architektonickej časti: GUTGUT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Steiner
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Libor Zeman
Stavebník, developer: -
Dozorná činnosť: -
Stavebné nákl. (bez DPH): 2,7 mil. €
Doba výstavby: 04/2016 – 06/2017

Fotografie: Martin Matula

EUROSTAV január-február 2019 Z bývalej priemyselnej budovy Mlynice, álne prepojená s viacúčelovým priesto- Spoločnosť Baumit, spol. s r. o. dodala na
stavba roka 2018 ktorá je súčasťou industriálneho areálu rom. Na 1. PP objektu je niekoľko túto stavbu vápennocementovú strojovú
v Bratislave, sa po rekonštrukcii stal vzájomne prepojených technických omietku Baumit MPI 25 a  transparentný
moderný objekt s prevahou administra- priestorov. Na 2. až 5. NP sú kancelárske matný náter Baumit Finish.
tívy a malým rozsahom bývania vo prevádzky rôznych veľkostí a typov.
voľných dispozíciách. Nové funkčné celky Horné podlažia slúžia na bývanie. Väčšina Pri výraznej obnove starej industriálnej bu-
navzájom komunikujú cez ústredný bytov je vertikálne členená na 3 výškové dovy boli nasadené debniace systémy od
halový priestor. Zvýraznila sa statická úrovne. Každý z bytov má k dispozícii spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca
podstata objektu, z ktorej sa vyťažilo priamy prístup na strešnú terasu. technika s. r. o. a to ľahké stenové debne-
maximum pre nové dispozičné riešenie. Ťažisko rekonštrukčných prác spočívalo nie Frami Xlife a  ľahký podperný systém
Základná konštrukcia nosného skeletu sa vo zväčšení úžitkovej podlahovej plochy Staxo 40.
upevnila a zároveň doplnila transparent- objektu, čo sa docielilo zhotovením
nými priečkami novej dispozície, nových stropných konštrukcií. Tieto sú
mäkkými drevenými výplňovými panelmi riešené technologicky aj materiálovo
a viditeľne vedenými rozvodmi médií. rôznymi spôsobmi. Všetky priestory,
Prvé NP je vstupným. Tu je umiestnený ktoré majú prirodzené osvetlenie oknami
rozsiahly viacúčelový priestor, halového sú aj prirodzene vetrané. V častiach
až katedrálového charakteru, s voľnou budovy bez prirodzeného vetrania je
dispozíciou. Z prevádzkových dôvodov sú zabezpečená nútená výmena vzduchu
tu umiestnené aj nevyhnutné vedľajšie prostredníctvom centrálnej vzduchotech-
servisné miestnosti a hygienické zázemie. nickej jednotky so spätným získavaním
Na mezaníne sa nachádza samostatná tepla. Zásobovanie teplom je zabezpeče-
prezentačná miestnosť s menším né z rozvodu centralizovaného zásobova-
hygienickým zázemím, dispozične aj vizu-
nia teplom. ❖

32

OC GALÉRIA MARTIN

REKONŠTRUKCIA

Autori architektonického riešenia: -
Projektant architektonickej časti: ATELIER 8000 spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ATELIER 8000 spol. s r. o.

Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Osička
Stavebník, developer: Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.

Dozorná činnosť: ENG2 SR spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 20,0 mil. €

Doba výstavby: 09/2016 – 12/2017

Fotografie: MgA. Tomáš Dittrich

Prestavbou bývalého obchodného domu Snahou autorov bolo objekt novej ných pred vlastnú obvodovú konštrukciu EUROSTAV január-február 2019
Prior v centre Martina vzniklo nové obchodnej galérie maximálne začleniť do stavby. Cez tento plášť prenikajú na stavba roka 2018
obchodné centrum Galéria Martin. Pre štruktúry mesta, predovšetkým svojou povrch omietnuté či presklené plochy
revitalizáciu objektu sa investor rozhodol hmotou. Nový objekt je jedinečným vlastnej konštrukcie stien. Vzniká tak
aj vzhľadom na lokalitu – hlavné námestie, prvkom v centre mesta najmä svojimi zaujímavá a pohľadovo premenlivá hra
ktoré v poslednom desaťročí už prešlo rozmermi. V navrhnutej strešnej krajine je medzi jednotlivými vrstvami obvodového
zásadnými úpravami. Cieľom bolo použitá mierka a tvaroslovie okolitých plášťa. Lamely vonkajšieho plášťa sú
asanovať existujúcu budovu, okrem časti historických objektov. Výška objektu, v jednom farebnom tóne, ale v rôznych
suterénu, a nahradiť ju novopostavenou výška hrebeňov i hlavných ríms koreš- veľkostiach a s rôznou hustotou. Takto je
plnohodnotnou obchodnou galériou ponduje so svojím okolím; stvárnenie zachovaný jednotný výraz celého
zodpovedajúcou súčasnej modernej fasád odkazuje na klasickú skladbu objektu, ale zároveň je jemne rozčlenený
koncepcií maloobchodného predaja. mestských objektov so štítmi či rímsami a s detailom prispôsobeným miestnej
Spolu so stavbou bol riešený aj mestský orientovanými do mestského priestoru. mierke.
priestor pred hlavným vstupom nadväzu- Navrhnuté sedlové strechy svojimi Revitalizácia územia a obchodného domu
júci na zrekonštruovaný priestor obchod- proporciami, sklonmi i smerovaním skvalitňuje podmienky mestského života
ného centra. Úpravou dopravného hrebeňov rešpektujú pravidlá riešenia tým, že bráni odchodu dôležitej
napojenia objektu sa presunuli parkovacie striech v danom mieste. Objekt je jasne obchodnej funkcie na okraj, do pred-
plochy na strechu nového objektu. rozpoznateľný ako jedna hmota a jemne mestských obchodných centier. Nezane-
Riešenie je v súlade s koncepciou mesta, rozčlenený, prispôsobený mierke dbateľným prínosom je teda prilákanie
predlžuje rekonštruovanú časť pešej zóny okolitých stavieb. Z veľkej časti je obyvateľov do centra mesta, aby
o ďalší úsek a prispieva k revitalizácii zahalený do polopriehľadného závoja prirodzene využívali ponuky služieb na
mestského priestoru lokality. z kovových fasádnych lamiel, predsade-
námestí. ❖

33

STAVBA ROKA 2018

Investor a  generálny dodávateľ stavby sa Špeciálne geotechnické práce na založení
rozhodli zveriť dodávku svietidiel spoloč- objektu na stĺpoch Soilcrete realizovala
nosti IQ Group Solutions s. r. o., ktorá spoločnosť KELLER špeciálne zakladanie
priamo zastupuje viacerých výrobcov svie- spol. s r. o.
tidiel z  EÚ. Je to spoľahlivý partner - vie
poradiť, navrhnúť, dodať a  odborne na-
montovať svietidlá spĺňajúce vysokú kvalitu
z pohľadu prevádzky, technických požiada-
viek aj dizajnu.

Hlavným investorom projektu je spoločnosť Spoločnosť ENG2 SR, spol. s r. o., vykoná-
Obchodné domy PRIOR STRED a. s. V sú- vala na tejto stavbe kompletný stavebno-
časnosti má spoločnosť na Slovensku deväť -technický dozor investora, ktorý pozostá-
obchodných domov v mestách Liptovský Mi- val z  riadenia a  kontroly stavebných
kuláš, Lučenec, Partizánske, Piešťany, Považ- a montážnych prác, kontroly kvality, výkonu
ská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Žiar nad Hro- stavebného dozoru, kontroly a riadenia ča-
nom a  Zvolen. Všetky OD sa nachádzajú sových vzťahov a zmien projektu, kontroly
v centrách miest. Fungujú na báze realitných nákladov a fakturácií, riadenia uvedenia do
obchodov a ponúkajú na prenájom obchod- prevádzky, účasti na skúšobnej prevádzke,
né, skladové, kancelárske a reklamné plochy. riadenia prevzatia hotového diela, odstra-
ňovania vád a  nedorobkov, zabezpečenia
dokumentácie na riadnu prevádzku
a údržbu, administrácie a archivácie a záve-
rečnej kontroly nákladov.

|Svietidlá

|Štruktúrovaná kabeláž |Protipožiarne systémy

|Kamerové systémy |Evakuačné systémy

|Zabezpečovacie systémy |IT riešenia

projekt | dodanie | montáž | servis

EUROSTAV január-február 2019 34
stavba roka 2018

Galéria Martin
Námestie SNP 2
036 01 Martin

www.galeriamartin.sk

Investorom projektu obchodného centra GALÉRIA MARTIN je spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
Autorom diela je ATELIER 8000, spol. s r.o., České Budějovice a autorom fotografií Tomáš Dittrich.

STAVBA ROKA 2018

VILA V ZÁHORSKÝCH SADOCH

NOVOSTAVBA

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Pokorný
Projektant architektonickej časti: POKORNY ARCHITEKTI s. r. o.,
Spolupráca: CREATERRA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Juraj Očenášek
Hlavný zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Marek Bors
Stavebník, developer: RNDr. Stanislav Maar s manželkou
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Lackovič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,1 mil. €
Doba výstavby: 09/2016 – 09/2017

Fotografie: Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro, Juraj Pekár

EUROSTAV január-február 2019 Keď sa v súčasnosti plánuje výstavba ochrany proti prehrievaniu stavby v lete. ako sa dá dosiahnuť energetická trieda A0
stavba roka 2018 rodinného domu, mal by byť navrhnutý Na streche je vrstva extenzívneho bez kompromisov. Rozumným dispozič-
ako pohodlný a zároveň aj energeticky substrátu s hustým porastom sukulentov. ným a objemovým riešením a dôsledným
úsporný. Toto platí aj v prípade výstavby Zelená strecha zmierňuje nárazový odtok aplikovaním tepelnotechnických detailov
Vily v Záhorských sadoch, ktorú možno vody do dažďovej kanalizácie a pomáha a modernej a pritom jednoduchej
označiť dokonca ako ultra nízkoenergetic- v lete zachovať nižšie teploty na streche technológie (tepelné čerpadlo zem –
ký dom. To znamená, že v praxi aplikuje a v okolí. voda, rekuperačná jednotka), je možné
kľúčové prvky pasívneho štandardu. Dom Jadrom úspornej budovy je kompaktná výrazne zvýšiť komfort bývania (stabilná
je postavený ako montovaná drevostavba jednotka, ktorá zabezpečuje vykurovanie, teplota vo vnútri, neustále čerstvý vzduch)
s dokonale izolovanými obalovými chladenie, teplú úžitkovú vodu aj vetranie.
konštrukciami a oknami v pasívnom Výhoda kombinácie jednotlivých funkcií pri minimálnych nákladoch na energie. ❖
štandarde. Masívne drevené steny majú v jednom technologickom bloku vedie
hrubú vrstvu fúkanej izolácie z celulózy, k zvýšeniu energetickej efektívnosti domu. Spoločnosť Baumit, spol. s  r. o., dodala
ktorá je zaklopená omietnutou drevovlák- Neustála výmena vzduchu sa deje bez na túto stavbu lepiacu stierku Baumit Star-
nitou doskou. Výsledkom sú nízke náklady toho aby sa stratilo teplo z domu, alebo Contact Forte, lepiacu hmotu Baumit Sup-
na vykurovanie. Vysoký tepelný komfort aby bolo cítiť prievan z vetrania oknami. raFix a fasádnu omietku Baumit SilikonTop.
sa starajú nízkoteplotné stenové panely, Na strope a čiastočne na stenách sú
ktoré poskytujú v lete chlad a v zime nainštalované drevené akustické obklady.
teplo. Ochladzovanie je zabezpečené Jemné drážky v Dubový podhľad
úspornými obehovými čerpadlami, ktoré s jemnými drážkami vytváraj absorpčný
prečerpávajú chladiaci roztok zo zemného povrch a zlepšuje nielen akustiku, ale aj
vrtu priamo do nástenných panelov. vzhľad veľkého spojeného priestoru
Vonkajšie tienenie žalúziami alebo jedálne a obývačky.
presahmi strechy je súčasťou efektívnej Vila v Záhorských sadoch ukazuje cestu,

36

MOST RUŽÍN

REKONŠTRUKCIA, RUŽÍN

Autor architektonického riešenia: Ing. Pavol Kubík
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Pavol Kubík

Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Stella Jacková
Stavebník, developer: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dozorná činnosť: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,3 mil. €
Doba výstavby: 07/2017 – 12/2017

Fotografie: Ing. Viktor Kanda

Most cez vodnú nádrž Ružín na ceste Sanácia nosnej konštrukcie bola realizova- opätovne po roku spojila región Spiša EUROSTAV január-február 2019
II/547 je súčasťou hlavnej spojnice Spiša ná zmenou statického systému (zmonolit- s krajským mestom Košice a zbavila stavba roka 2018
s krajským mestom Košice. Účelom nenie stredového kĺbu) a vnesením obyvateľov Prešovského a Košického kraja
rekonštrukcie mosta bolo odstránenie dodatočného predpätia pomocou voľnej vyše 70 km obchádzkových trás. Inovatív-
havarijného stavu, zvýšenie zaťažiteľnosti predpínacej výstuže. Stredový kĺb bol ne alternatívne riešenie, ktoré realizoval
a bezpečnosti premávky pri jeho poža- zmonolitnený. Predpínacie káble sú zhotoviteľ a navrhol v spolupráci so
dovanej životnosti až 50 rokov po rekon- kotvené v miestach zosilnenia koncových Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity,
štrukcii. Most bol postavený v roku 1967 priečnikov. V miestach podpier boli umožnilo dosiahnuť výrazné skrátenie
a tvorí ho rámová konštrukcia, ktorá má tri zosilnené priečniky nízkotlakovou harmonogramu prác a prinieslo úsporu
polia a rozpätia 38,5 + 77,0 + 38,5 m injektážou. Na krajných uloženiach sa
s kĺbom uprostred stredového poľa. vymenili kyvné stojky za hrncové ložiská, verejných financií vo výške 4,5 mil. eur. ❖
Nosná konštrukcia bola vybudovaná čo si vyžiadalo dočasné zdvihnutie
technológiou letmej montáže na voľnú mostovky prostredníctvom troch Rímsy mostovky boli efektívne realizované
konzolu z votknutých pilierov. Ide hydraulických lisov. pomocou Doka rímsového debnenia T do-
o prefabrikovaný most dodatočne Súčasťou rekonštrukcie bola úprava daného spoločnosťou DOKA Slovakia,
predpínaný. Celková dĺžka nosnej šírkového usporiadania vozovky na moste, Debniaca technika s. r. o.
konštrukcie je 155,0 m. Priečny rez mosta aby vyhovovala kategórii C 7,5 / 60
tvoria dva komorové nosníky premennej s obojstranným chodníkom s voľnou
výšky (4,0 ~ 1,4 m). Komorové nosníky sú šírkou 1,2 m. Inštalovali sa tu záchytné
prepojené prefabrikovanou železobetóno- bezpečnostné zariadenia úrovne H3
vou doskou. Jestvujúce predpätie je a zabezpečil prístup pre dlhodobé
v prevažnej miere uložené v hornej kapse sledovanie deformácií mosta.
komorového nosníka. Rekonštrukcia mosta na ceste II/547

37

STAVBA ROKA 2018

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA NEW STEIN

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík
Architektonická spolupráca: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. arch. Peter Richtárik

Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: DuPlan s. r. o. – Ing. Tomáš Duba, OK TEAM s. r. o. Daniel Bukov

Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Virgl
Stavebník, developer: Steinerka BC a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16,5 mil. €

Doba výstavby: 06/2015 – 11/2017

Fotografie: Martin Viazanko

EUROSTAV január-február 2019 Po asanácii bývalého Pivovaru Stein vznikol fasádneho systému so zasklením z číreho stanica tepla. Budova je chladená, vetraná
stavba roka 2018 nový polyfunkčný súbor, ktorého súčasťou trojskla, nepriehľadného jednoskla, a vykurovaná VRV systémami. Vetranie
je aj administratívna budova New Stein nepriehľadných hliníkových kaziet kancelárskych priestorov a vstupnej haly je
s parkovaním v podzemí. Pôvodne s povrchovou úpravou evokujúcou hrdzu nútené, zabezpečené dvoma vzduchoteh-
industriálne využité územie sa tak a tepelnoizolačných plechových panelov nickými jednotkami umiestnenými
postupne mení na polyfunkčné. Tento a kontaktného zatepľovacieho systému. v suteréne. Administratívna budova New
pôvodne funkčne aj technicky uzavretý Strechy budovy sú izolované fóliovou Stein svojou zaujímavou, inšpiratívnou
mestský blok sa realizáciou projektu otvoril povlakovou hydroizoláciou, ktorá je a nekonfliktnou architektúrou je v elegant-
a sprístupnil aj pešo. kotvená priťažením plaveným štrkom. nej symbióze s okolím. Vďaka kvalitnému
Nosná konštrukcia je monolitická Objekt je zásobovaný studenou pitnou vyhotoveniu stavebným prác, vnútorného
železobetónová, tvorená priestorovým, vodou z verejného vodovodu. Ohrev vody prostredia a vhodne navrhnutým moder-
stenovo-skeletovým systémom s nosnými zabezpečujú elektrické bojlery v každom ným technológiám prináša kancelárske
stĺpmi a piliermi doplnenými stužujúcimi mieste spotreby. Vnútorná kanalizácia je priestory s najvyšším štandardom. Je
stenami a stropnými monolitickými delená na splaškovú a dažďovú. Na názorným príkladom vydarenej konverzie
doskami vzájomne spojenými do tuhého pokrytie potreby tepla pre jednotlivé bývalého industriálneho bloku na
celku. Fasády sú kombináciou hliníkového objekty je zriadená centrálna odovzdávacia
viacúčelové prostredie. ❖

38

Realizácia tejto administratívnej budovy sa Spoločnosť BASF Slovensko s. r. o. sa na Špeciálne geotechnické práce na zapažení
vyznačovala vysokou mierou bezpečnosti, stavbe zúčastnila ako dodávateľ kúpeľňo- stavebnej jamy klincovaním a  stĺpmi Soil-
ktorá je integrovaná aj do debnenia od vej hydroizolácie PCI Lastogum® a lepidiel crete s prikotvením ako aj na založení ob-
DOKA Slovakia, Debniaca technika s. r. o. na obklady a dlažby PCI Pericol® Flex S1 jektu na vŕtaných pilótach realizovala spo-
Ide napr. o  zábradlia, schodiskovú vežu, a PCI Pericol® FX Profi. ločnosť KELLER špeciálne zakladanie
šachtové plošiny na podopretie debnenia spol. s r. o.
v  schodiskových jadrách, skladacie plošiny
K. Ostatné použité systémy: Framax Xlife,
Dokaflex, Staxo 40.

Spoločnosť ENG2 SR, spol. s r. o., vykoná- Realizácia konštrukčne náročných preskle- Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na
vala na tejto stavbe kompletný stavebno- ných fasád objektu bola rýchla a efektívna stavbu vápennocementovú strojovú omiet-
-technický dozor investora, ktorý pozostá- vďaka 7 000 m² systémového lešenia PERI ku Baumit MPI 25, sadrovú strojovú omietku
val z  riadenia a  kontroly stavebných UP T72 od spoločnosti PERI, ktoré bolo zá- Baumit RatioGlatt a Baumit Poter MG.
a montážnych prác, kontroly kvality, výkonu roveň nasadené aj pre podjazd do átria
stavebného dozoru, kontroly a riadenia ča- s podpernou vežou a so 4 m poľami fasád- Spoločnosti EXERGY Studios, s. r. o.
sových vzťahov a zmien projektu, kontroly neho lešenia. Bezpečnosť pracovníkov na a  Simulácie Budov, s. r. o. poskytli kom-
nákladov a fakturácií, riadenia uvedenia do stavbe okrem základných zarážok na von- plexné konzultačné služby pri projekčnej
prevádzky, účasti na skúšobnej prevádzke, kajšej strane zaisťovali aj vnútorné zábrad- činnosti, štúdie a podporu pri výstavbe na
riadenia prevzatia hotového diela, odstra- lia na konštrukcii lešenia. dosiahnutie certifikácie udržateľnosti LEED
ňovania chýb a nedorobkov, zabezpečenia v hodnotiacom stupni Gold.
dokumentácie na riadnu prevádzku
a údržbu, administrácie a archivácie a záve-
rečnej kontroly nákladov.

39 EUROSTAV január-február 2019
stavba roka 2018

STAVBA ROKA 2018

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 RUSKOVCE – PRAVOTICE

NOVOSTAVBA

Autori architektonického riešenia: -
Projektant architektonickej časti: -
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Martinko
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Dozorná činnosť: Arcadis CZ a. s., Terraprojekt a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 88,2 mil. €
Doba výstavby: 01/2014 – 10/2016

Fotografie: HBH Projekt spol. s r. o.

EUROSTAV január-február 2019 Hlavným účelom diela bolo vybudovať dĺžka rýchlostnej cesty je 9 565 m. Na R2 bola realizovaná vo vysokej kvalite,
stavba roka 2018 modernú, kapacitnú dvojpruhovú základe dopravného zaťaženia a inžinier- s kvalitným technickým spracovaním,
komunikáciu, ktorá presmeruje tranzitnú skogeologických pomerov trasy bola s ekonomickým efektívnym použitím
dopravu mimo zastavané územie mesta použitá polotuhá vozovka s obrusnou stavebných materiálov a bez negatívnych
Bánovce nad Bebravou a výhľadovo vrstvou z asfaltového koberca. Na zásahov do životného prostredia počas
zabezpečí prepravné nároky. Novopostave- zabezpečenie svahových pohybov v záreze
ná komunikácia využila koridor ležiaci v kilometroch 3,300 a 4,600 sa vybudovali výstavby. ❖
východne od existujúcej železnice kotvené pilótové steny s celkovou dĺžkou
a intravilánu mesta, kde v primeranej 187,5 m. Súčasťou stavby sú dve protihlu- Špeciálne geotechnické práce na vylepšení
vzdialenosti obchádza všetky obytné zóny kové steny navrhnuté ako jednostranne podložia násypov štrkovými vibrostĺpmi
tak, aby boli minimalizované náklady na pohltivé z drevo-cementových panelov realizovala spoločnosť KELLER špeciálne
výstavbu R2 Ruskovce – Pravotice s maximálnou výškou 3,0 m a celkovou zakladanie spol. s r. o.
a dopady na obyvateľstvo. dĺžkou 1 718 m.
Stavba pozostáva zo 100 stavebných Novovybudovaný úsek rýchlostnej cesty
objektov, z toho 13 mostov. Komunikácia je tvorí obchvat mesta Bánovce nad Bebravou
napojená na existujúcu sieť mimoúrovňo- a výrazne prispel k zvýšeniu bezpečnosti
vou križovatkou Bánovce – západ a na a k upokojeniu nepríjemnej dopravnej
konci úseku dočasne na cestu I/9. Celková situácie v meste. Stavba rýchlostnej cesty

40

BYTOVÝ DOM NIDO1

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski, Ing. arch. Juraj Kováč (spoluautor)
Projektant architektonickej časti: Grido architekti, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ACREA, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Krpaľa

Stavebník, developer: Pri Kuchajde, s. r. o., IURIS INVEST, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,6 mil. €
Doba výstavby: 03/2017 – 09/2018

Fotografie: Martin Matula

Bytový dom stojí na rohu ulíc Tomášiková Každý byt má výnimočné výhľadové Panoramatický výťah je umiestnený vo EUROSTAV január-február 2019
– Trnavská v Bratislave. Pozostáva z dvoch parametre, je vybavený priestranným svojej vlastnej presklenej šachte. stavba roka 2018
relatívne štíhlych obytných veží a jedného balkónom alebo terasou čiastočne krytou Projekt NIDO bol ako prvý na Slovensku
objektu pozdĺžneho pôdorysného tvaru, unikátnou pergolou. To zabezpečuje pripravený plnohodnotne pomocou
ktoré si vzájomne neclonia. Subtílnosť bytom požadované súkromie a zároveň technológie BIM (Building Information
obytných blokov dokáže vykompenzovať „reguluje“ solárne zisky. Dispozície Modeling). Boli zvolené stupne rozpraco-
severnú orientáciu a dostatočne zabezpe- jednotlivých bytov sú navrhnuté univerzál- vanosti pre jednotlivé elementy modelu
čiť hygienicky požadovanú mieru ne, so stredovým vertikálnym jadrom, čo (LOD – Level of Development), dohodnutý
osvetlenia a oslnenia. Dispozícia obytných, zvyšuje je flexibilitu. bol rozsah BIM modelu s investorom pre
navzájom poposúvaných modulov, Bytový dom má spoločnú podzemnú účely výstavby. BIM model bol využitý pre
umožňuje i malým bytom osvetlenie garáž so 149 státiami. Na podzemnom priestorovú koordináciu a tým eliminova-
z dvoch svetových strán. podlaží sú ďalej kobky a technologické nie kolízií. Počas výstavby sa model
Hmotová kompozícia návrhu rozdelená na miestnosti. Nad garážami sú umiestnené aktívne využíval aj pri kontrolných dňoch
tri objekty vymedzuje vo svojom strede tri bytové objekty so 114 bytovými a riešeniach priestorovej koordinácie
prirodzené „átrium“ – dvor, dostatočne jednotkami. Vertikálne komunikačné jadrá priamo na stavbe. Vedúci pracovníci
intímny a bezpečný, a na druhej strane sú celo presklené s jednoramenným dodávateľa boli vyškolení a model reálne
provokujúci k prejavom zdravej susedskej prefabrikovaným schodiskom a s hlavnou využívali na stavbe ako plnohodnotnú
angažovanosti. Postavenie veží s dvorom vertikálnou šachtou pre stúpačky. pomôcku. Projektant rozhodujúcej časti
uprostred je otvorené k rekreačnej zóne Multifunkčná šachta je architektonicky Acrea, s. r. o. súčasne plnil úlohu BIM
smerom k jazeru Kuchajda. Naopak, dvor stvárnená ako akcent v priestore koordinátora pri príprave a počas
je viac uzatvorený k hlučnému juhu. a prechádza až nad strechy objektov.
výstavby. ❖

41

STAVBA ROKA 2018

Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na IURIS, ako člen skupiny IURIS GROUP, na
túto stavbu vápennocementovú strojovú tomto projekte zabezpečil komplexný servis
omietku Baumit MPI 25 a sadrovú strojovú od nastavenia samotného projektu, ob-
omietku Baumit RatioGlatt. hliadky, podpisovania zmluvnej dokumentá-
cie až po prevod posledného bytu do ka-
Pri výstavbe bytového domu boli použité tastra nehnuteľností. Po dokončení stavby,
stenové systémy Framax Xlife a Frami Xlife, tesne pred kolaudáciou IURIS spolu s deve-
stropný systém Dokaflex a ľahký podperný loperom zorganizovali deň otvorených dve-
systém Staxo 40 od spoločnosti DOKA Slo- rí, kde okrem dokončeného projektu N!DO
vakia, Debniaca technika s. r. o. predstavili návštevníkom druhú etapu pro-
jektu N!DO2, ktorá je vo fáze prípravy.

Špeciálne geotechnické práce na zapažení Spoločnosť BASF Slovensko s. r. o. sa na
stavebnej jamy pomocou mikrozápor MESI stavbe zúčastnila ako dodávateľ zatepľova-
a klincovania realizovala spoločnosť KEL- cieho systému PCI Multitherm® M s unikát-
LER špeciálne zakladanie spol. s r. o. nou silikónovou omietkou PCI Multiputz®
NoBio Z.

EUROSTAV január-február 2019 Nová generácia ochrany fasád
stavba roka 2018
PCI Multiputz® NoBio Z − špeciálna silikónová pastovitá omietka

Obsahuje širokospektrálny
biocíd

Fotokatalyticky aktívna
Samočistiaca schopnosť
Maximálna odolnosť proti mikroorganizmom

BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina 21.1.2019 9:14:58
T +421 41 76 314 83, F +421 41 76 314 84, [email protected], www.pci-sk.sk

SK_PCI_Multiputz_NoBio_168x119.indd 1

42

ATRAKTÍVNY PROJEKT N!DO

Dlhšie pripravovaný projekt N!DO v bratislavskom Novom Meste je realitou. Je ďalším z radu
úspešných developerských projektov spoločnosti IURIS GROUP. Tento bytový dom sa nachádza
na juhovýchodnej strane Kuchajdy, na rohu Trnavskej a Tomášikovej ulice v lokalite, v ktorej sa
už v súčasnosti formuje nové, širšie centrum mesta Bratislavy.

Autor projektu architekt Peter Sticzay- kobky. V uzavretom vnútrobloku je N!DO2, polyfunkčného objektu, kde budú
-Gromski navrhol moderne riešený bytový vytvorená záhrada s bohatou parkovou okrem apartmánov aj obchodné a admi-
dom, na ktorom je architektonická zeleňou, lavičkami a detským ihriskom.
štruktúra tvorená diferencovanými Z energetického hľadiska budovy spadajú nistratívne priestory. ❖
výškami, filigránovou konštrukciou do najvyššej energetickej kategórie A0.
a vzdušnou fasádou. Bytový dom je Výborná vnútorná dispozícia bytov, www.iuris.sk
rozdelený na tri bloky so samostatnými kultivovaný vizuálny prejav celého projektu
vstupmi, spolu sa tu nachádza 115 bytov a nadštandardná úprava spoločných
(1- až 4-izbové). Súčasťou každého bytu priestorov s kladením dôrazu na detail
sú balkóny, predzáhradky a/alebo terasy dotvára atraktívny vzhľad domov, ktorý ani
s čiastočným tienením pergoly, ktoré je rokmi nestratí na hodnote.
možné dotvoriť príjemným posedením Po úspešnom ukončení prvej etapy
a bohatou zeleňou. V suteréne sa bytového domu N!DO developer plánuje
nachádzajú garážové státia a pivničné tento rok spustiť predaj druhej etapy

43 EUROSTAV január-február 2019
stavba roka 2018

STAVBA ROKA 2018

BLUMENTAL REZIDENCIA & OFFICES

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Offices a spoluautor
Blumental Rezidencia – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj
Paril, AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová
Projektant architektonickej časti: A1 architecture – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing.
arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin, AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch.
Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM s. r. o., KLIMAKOM, SK s. r. o.,
PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer: CORWIN a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 61,7 mil. €
Doba výstavby: 03/2015 – 07/2018

Fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD.

EUROSTAV január-február 2019 Zámerom investora bolo, v trojuholníko- Pri jednostrannom debnení a debnení stien Špeciálne geotechnické práce na zapažení
stavba roka 2018 vom území ohraničenom zo severozápa- a šácht bol použitý systém TRIO od spoloč- stavebnej jamy zo stĺpov Soilcrete s prikot-
du Mýtnou ulicou, z juhu Vazovovou nosti PERI. Debnenie stĺpov bolo realizova- vením realizovala spoločnosť KELLER špe-
ulicou a z východu Radlinského ulicou, né systémom QUATTRO. Stropy, prievlaky ciálne zakladanie spol. s r. o.
dobudovanie obchodno-spoločenského a  hlavice boli debnené stropným systé-
komplexu mestského významu s posilne- mom MULTIFLEX v  kombinácii s  podper- Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na
ním obchodno-spoločenskej funkcie ným systémom ST 100. Pre steny a rampy túto stavbu fasádnu omietku Baumit Sili-
bloku. Hlavný verejný priestor v navrho- garáže boli nasadené systémy TRIO a RUN- konTop, sadrovú strojovú omietku Baumit
vanom súbore tvorí námestie orientova- DFLEX. Pri jednostrannom debnení stien RatioGlatt a Baumit Poter MG.
né na Radlinského ulicu. Prerušením v  mieste rampy bol použitý systém TRIO,
hmoty v parteri medzi navrhovanými stabilizovaný pomocou stabilizátorov RS
objektmi je zachovaný optický priehľad 1000, vysokoúnosných vzpier SLS a univer-
Mýtnej a Radlinského ulice. Dominant- zálnych oceľových závor SRU.
ným prvkom komplexu je výšková
administratívna budova, ktorá v súvislosti
s existujúcou zástavbou v územnom
bloku je orientačným bodom viacerých
priehľadov od Mýtnej, Radlinského ulice,
ale aj ostatných okolitých ulíc v blízkosti
navrhovaného komplexu. Ostatné stavby
súboru nadväzujú na mierku okolitej
zástavby a urbanisticky ju dopĺňajú tak,
aby v priestore navrhovaného námestia
vznikol spoločenský priestor, námestie
mestského významu. Bytový dom má
8 NP, apartmánový dom 9 NP a adminis-
tratívny objekt má 5 a 12 NP. Opláštenie
budov je vytvorené štyrmi rôznymi
fasádnymi systémami. Výplne vonkajších
otvorov – okná, dvere a zasklené steny sú
z hliníkových rámov s výplňou z trojskla.
Strešné vrstvy sú okrem bežných
doplnené vegetačnými vrstvami s rôznou
výškou súvrstvia. Blumental Rezidencia
ako prvý developerský projekt na
Slovensku využíva jedinečný systém
stropného chladenia a vykurovania bytov
s využitím plynového tepelného čerpadla,
v spojení s inteligentným riadiacim
systémom. Obyvateľom tak ponúka
nadštandardné bývanie s podlahovým
kúrením, privátnymi zelenými oázami,
novým námestím a bohatou občianskou
vybavenosťou.
Výsledkom je budova s udržateľným

certifikátom LEED Gold. ❖

44

TECHNOV – NOVÝ ZÁVOD

NOVOSTAVBA, RUMANOVÁ

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Hyža
Stavebník, developer: TECHNOV, s. r. o.

Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Špaňo
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 5,3 mil. €

Doba výstavby: 10/2016 – 10/2018

Fotografie: Bohumil Šálek

Priemyselný a výskumný areál Technov bol výskumu a vývoja je umiestnená rozľahlá sendvičovými panelmi s výplňou z mine- EUROSTAV január-február 2019
postavený ako nové sídlo spoločnosti manipulačná plocha pre potreby logistiky rálnej vlny a povrchovou vrstvou z lakova- stavba roka 2018
Technov, výrobcu komponentov vzducho- a skladovania materiálu a výrobkov. ného plechu. Presvetlenie je riešené
technických a klimatizačných systémov, Dvojpodlažná administratívna budova strešnými svetlíkmi v kombinácii s okenný-
nakoľko predchádzajúce už nespĺňalo jednoduchého tvaru je čelným objektom mi otvormi na severnej fasáde (z dôvodu
priestorové požiadavky rozširujúcej sa celého areálu. Východná fasáda je riešená zabránenia prehrievaniu a oslňovaniu pri
výroby. Areál je situovaný v extraviláne ako celozasklená a je v nej osadený hlavný práci). Vo výrobnej hale sú vetranie
katastrálneho územia obce Rumanová, vstup do budovy. Ostatné fasády a vykurovanie riešené jedným systémom
západne od cesty III. triedy číslo 1674. kombinované z kovového obkladu Corten - teplovzdušnými plynovými jednotkami
Pozostáva z troch hlavných budov a sivej omietky so solitérnymi oknami. s primiešavaným čerstvým vzduchom
z ktorých každá má iné funkčné využitie Funkčne je budova rozdelená na a s odvodom pomocou strešných
– administratívnej budovy, výrobnej haly východnú časť pre vedenie firmy, ventilátorov. Funkčne je budova rozdelená
a lakovne so skladom. Štvrtou budovou administratívu, obchod a projekciu na jednotlivé výrobné zóny tak, ako pri
v budúcnosti bude budova výskumného a západnú časť so zázemím pre zamest- výrobnom procese za sebou nasledujú.
a vývojového centra. Výškové rozdiely nancov výroby a jedálňou. Konštrukčne ju Skĺbením osvieteného investora, kvalitné-
a ohraničenie celého komplexu sú riešené tvoria murované nosné steny, betónové ho návrhu a technicky dobre zvládnutej
pomocou oporných múrov v kombinácií stĺpy, prievlaky a montované predpäté výstavby s dôrazom na finálny vzhľad
s gabiónovými košmi. V tesnej blízkosti stropné panely. Budova výrobnej haly je vznikol netradične estetický výrobný areál.
výrobnej haly a lakovne sú oporné múry jednopodlažná, má šikmú sedlovú strechu Kvalita a trvácnosť použitých materiálov je
s výškou do 3 m. V západnej časti areálu s miernym sklonom a svetlou výškou predpokladom bezproblémového užívania
medzi halami a budúcou budovou 5,3 m. Fasády a strecha sú tvorené
na mnohé desaťročia. ❖

45

STAVBA ROKA 2018

REZIDENCIA PRI RADNICI

NOVOSTAVBA, KOŠICE

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. Andrej Páleš, Ing. arch. Peter Koban, Ing. arch. Štefan Pacák,
Ing. Mgr. art. Radoslav Gonos
Projektant architektonickej časti: d. g. A., design graphic achitecture s. r. o., KOPA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: d. g. A., design graphic achitecture s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s., Michalovce
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Mandzák
Stavebník, developer: VSH development, a. s., člen skupiny CTR group, a. s.
Dozorná činnosť: VSH development, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25,0 mil. €
Doba výstavby: 08/2016 – 11/2018

Fotografie: Ľudovít Földy, Future Fly s. r. o.

EUROSTAV január-február 2019 Rezidencia pri radnici je nový bytový s výhľadom do zeleného átria alebo na ako ihlanové resp. vŕtané veľkopriemerové,
stavba roka 2018 komplex v centre Košíc. Je nositeľom historické centrum mesta a ku každému votknuté do štrkových vrstiev. Komunikačné
predstavy o kvalitnom bývaní, ktoré reaguje patrí aj pivnica. Obytný komplex predsta- jadrá sú riešené ako chránené únikové cesty
na stále rastúci záujem o bývanie v centre vujú tri osempodlažné objekty v tvare typu A, v podzemných podlažiach typu B.
mesta. Pri projektovaní obytného komplexu písmena U, ktoré vytvárajú polouzavretý Prvýkrát na Slovensku tu bol použitý nový
sa kládol dôraz na použitie vysoko priestor átria. Projekt ponúka 359 bytov typ betónu s prímesou zeolitu, ZeoSlag,
kvalitných materiálov a najnovších v siedmych samostatných vchodoch ktorý nahrádza až 50 % cementu CEM I, bez
technológií s dôrazom na ekologickú s výťahom a priamym napojením na straty pevnosti materiálu. Strechy sú
úspornosť. Výsledkom tejto snahy sú byty podzemné parkovisko a pivnice. Na pochôdzne, čiastočne ako zelené (extenzív-
vybavené vo vysokom štandarde a v ener- prízemí sú navrhnuté komerčné priestory. ne a intenzívne). Strecha nad
getickej náročnosti kategórie B. Konštrukčne je objekt navrhnutý ako železo- 1. PP bude slúžiť aj pre pojazd vozidiel
Rezidencia pri radnici ponúka byty betónový monolitický s výplňovým údržby. V bytových domoch je parkovanie
kompletne dokončené, vrátane finálnych murivom na báze tehál. Pre jednotlivé dvojpodlažné s vnútornou sústavou
povrchov podláh, vnútorných dverí, priestory je stanovený priestorový, polrámp. V rámci stavby boli zrealizované aj
obkladov, dlažieb a zariaďovacích stavebno-konštrukčný a vybavenostný terénne a sadové úpravy na povrchu a na
predmetov v kúpeľniach. Každý byt má štandard investora. Komplex je založený na
vlastnú terasu, balkón alebo lodžiu pilótach, ktoré sú navrhnuté alternatívne pochôdznych strechách. ❖

46

Pri jednom z najväčších projektov pozem- Na stavbe Rezidencia pri radnici spoloč- Hlavným zhotoviteľom tejto stavby je spo-
ného staviteľstva na Slovensku bolo nasa- nosť Montin s. r. o. realizovala kompletnú ločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce.
dených 5 310 m² rámového debnenia TRIO elektroinštaláciu silnoprúdu, odberné elek- Súčasťou prác bolo zhotovenie železobe-
a  DOMINO od spoločnosti PERI. Stropy trické zariadenie, verejné osvetlenie, EPS, tónových monolitických zvislých a  vodo-
boli realizované pomocou nosníkového HSP a STA. rovných konštrukcií s výplňovým murivom,
stropného debnenia MULTIFLEX s plochou kontaktný zatepľovací systém fasády, výpl-
do 10 500 m². V závislosti od výšky stropov ne otvorov, kompletné rozvody a inštalácie
boli pri systéme MULTIFLEX použité stojky vrátane dokončovacích prác a  dodávok
PEP Ergo alebo podperná konštrukcia PERI štandardných i  nadštandardných vybavení
UP Flex. Pre zaistenie bezpečnosti boli na- bytov.
sadené FB lávky a systém PROKIT.

Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na
túto stavbu tepelnoizolačný systém Baumit
Pro, fasádnu omietku Baumit SilikonTop,
sadrovú strojovú omietku Baumit Ra-
tioGlatt a samonivelizačný poter Baumit
Alpha 2000.

Na Rezidencii pri radnici sme realizovali: EUROSTAV január-február 2019
stavba roka 2018
Kompletnú elektroinštaláciu silnoprúdu
Odberné elektrické zariadenie
Verejné osvetlenie
EPS
HSP

STA www.montin.sk

47

STAVBA ROKA 2018

TERMINÁL INTERMODÁLNEJ PREPRAVY

NOVOSTAVBA, LUŽIANKY

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Bušovský, Ing. Ľubomír Turinič
Projektant architektonickej časti: PRODEX spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Goňo
Stavebník, developer: Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: Železnice Slovenskej republiky
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 39,9 mil. €
Doba výstavby: 07/2016 – 09/2018

Fotografie: Martin Červeňanský

EUROSTAV január-február 2019 Hlavným podnetom pre vybudovanie ŽST Lužianky TIP vrátane zabezpečovacie- pomocou mikropilót. Úprava podložia
stavba roka 2018 Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) ho zariadenia, traťovej koľaje medzi ŽST pod časťou železničného násyp sa z dôvo-
Lužianky je zámer výstavby siete Lužianky a ŽST Lužianky TIP, spevnené du urýchlenia konsolidácie riešila
terminálov intermodálnej dopravy, ako aj plochy terminálu, expedičného koľajiska, vertikálnymi geodrénmi a štrkovými
výstavba, rozvoj a rozširovanie priemysel- skladu hotových výrobkov, objekty rebrami. Najvýznamnejšie objekty stavby
ného parku v súvislosti so zvyšovaním pozemných stavieb, plošinovú nakladaciu sú železničná infraštruktúra, prevádzková
podielu nákladnej dopravy, pričom je rampu a súvisiace objekty a technológie. budova, budova sociálneho zázemia,
kladený dôraz na ekológiu dopravy Stavba TIP sa nachádza na území medzi plošinová nakladacia rampa, osvetlenie,
a znižovanie skleníkových efektov, obcami Lužianky, Zbehy, Dražovce kamerový systém, prečerpávacie stanice
s cieľom prepájania priemyselných parkov a Čakajovce, ktoré bolo z veľkej časti dažďových a splaškových vôd, kompreso-
na železničnú sieť. Účelom stavby TIP je poľnohospodársky využívané. Nakoľko sa
zabezpečiť dopravu tovarov a materiálov stavba súčasne nachádza aj v archeologic- rovňa a iné. ❖
a po dobudovaní prekladiska intermodál- ky zaujímavom území, bol realizovaný
nych prepravných jednotiek (IPJ) export záchranný archeologický prieskum vo Spoločnosť Premac spol. s r.o. na stavbu
výrobkov podľa potrieb Strategického viacerých etapách. Z dôvodu zabezpeče- Terminálu intermodálnej prepravy dodala
parku Nitra. Časť stavby sa nachádza nia požadovanej únosnosti podložia, bola betónové cestné obrubníky rôznych typov
v priestore pôvodnej železničnej trate v celom rozsahu TIP zriadená geodoska a rozmerov.
Lužianky – Dražovce, kde existujúci, hrúbky 900 mm, vystužená dvoma
zachovaný úsek trate zo ŽST Lužianky po trojosími geomrežami. V priľahlej časti,
km 0,717, vrátane dvoch železničných v priestore budúceho prekladiska kde sú
mostov, bol stavebne upravený pre novú vysoké nároky na pokles podložia
traťovú koľaj do areálu TIP. Stavba TIP z dôvodu naklonenia stohovaných
zahŕňa výstavbu novej železničnej stanice kontajnerov, bolo podložie upravené

48


Click to View FlipBook Version