The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eurostav, 2020-03-31 08:12:23

Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb

Manazerstvo kvality - web

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY,
ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PRE ORGANIZÁCIE V SEKTORE PRIEMYSLU A SLUŽIEB
v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tejto publikácie. Veríme, že sa stane Vaším
neoceniteľným pomocníkom pri zavádzaní, implementácii, auditovaní a zdokonaľovaní in-
tegrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP a ušetrí Vám prácu i čas.

TÚTO PUBLIKÁCIU TVORÍ:

Šanón
„„ Organizačná štruktúra a určenie kompetencií (zodpovednosti) pracovníkov
„„ Súvislosti organizácie
„„ Vodcovstvo
„„ Plánovanie
„„ Podpora
„„ Prevádzka
„„ Hodnotenie výkonnosti
„„ Zlepšovanie
„„ Certifikácia integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP
„„ Vyššie formy manažérstva kvality

USB
„„ Vzory zdokumentovaných informácií

Prajeme Vám úspešné zavedenie efektívneho integrovaného systému manažérstva kvality,
environmentu a BOZP.

Ing. Mária Rosová
odborná redaktorka
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

KÚPNA ZMLUVA JE UZAT VORENÁ PREVZATÍM A ROZBALENÍM TOVARU.

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY,
ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRÁCI PRE ORGANIZÁCIE V SEKTORE PRIEMYSLU

A SLUŽIEB

v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Bratislava 2019

Integrovaný systém manažérstva kvality,
environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pre organizácie v sektore priemyslu

a služieb

v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019

Jozef Gašparík

Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb

v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019

©Autor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Lektori: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.
Ing. Milan Plevák, PhD.

Vydavateľ: Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Redaktorka: Mária Rosová

Layout: Jana Tináková

Tlač: RUDI, a. s., Ostrava

Vydanie: prvé, november 2019

Náklad: 100 ks

Počet strán: tlačených 174, elektronických 48

Počet AH: 7,27

©VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o., je členom medzinárodnej mediálnej skupiny FORUM MEDIA GROUP GMBH.

Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim povolením vydavateľstva.
ALL RIGHTS RESERVED.

Publikácia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0511/19.

ISBN 978-80-89228-63-8
EAN 9788089228638

PREDSLOV

Publikácia sa zaoberá problematikou zavádzania, implementácie auditovania a zdokonaľo-
vania integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a  BOZP (ISM) podľa
a­ktuálnych požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019. Sú v nej analyzované všetky procesy ISM vyžadované vyššie uvede-
nými normami aj s uvedením príkladov požadovaných zdokumentovaných informácií.

Publikácia môže slúžiť ako vysokoškolská učebnica pre študentov vysokých škôl zamera-
ných na sektor realizácie produktov a služieb, pre postgraduálne kurzy a kurzy celoživot-
ného vzdelávania, ako aj pre manažment a pracovníkov organizácií v praxi, ktoré si plánujú
zaviesť efektívny integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

Zavedenie ISM je prostriedkom na to, aby organizácia minimalizovala riziká v oblasti kva-
lity, environmentu a bezpečnosti práce, a tak sa vyhla zbytočným finančným stratám z dô-
vodu nedostatočnej kvality, resp. z pokút v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP.

Publikácia komplexne rozoberá problematiku splnenia požiadaviek medzinárodných no-
riem a ponúka praxi i študentom konkrétny návod na zavedenie, implementáciu, zdokona-
ľovanie i certifikáciu ISM vrátane vzorových zdokumentovaných informácií.

Informácie v knihe sú použiteľné pre ľubovoľnú organizáciu v sektore priemyslu a služieb
a pre ľubovoľnú veľkosť organizácie z hľadiska počtu zamestnancov od jednočlennej firmy
až po veľké organizácie.

Súčasťou publikácie je i USB kľúč, na ktorom sa nachádzajú ďalšie vzory zdokumentova-
ných informácií.

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

Obsah

Obsah

1 ÚVOD

2 PREHĽAD POJMOV A SKRATIEK
2.1 Prehľad pojmov
2.2 Skratky

3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A URČENIE KOMPETENCIÍ (ZODPOVEDNOSTI)
PRACOVNÍKOV
3.1 Určenie kompetencií pracovníkov organizácie pri aplikácii ISM
3.2 Štruktúra ISM

4 SÚVISLOSTI ORGANIZÁCIE
4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí
4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
4.3 Určenie predmetu ISM
4.4 ISM a jeho procesy

5 VODCOVSTVO
5.1 Vodcovstvo a záväzok
5.2 Politika kvality, environmentu a BOZP
5.3 Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii

6 PLÁNOVANIE
6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
6.1.1 Opatrenia v oblasti environmentu
6.1.2 Opatrenia v oblasti BOZP
6.2 Ciele kvality, environmentu a BOZP a plánovanie ich dosiahnutia
6.3 Plánovanie zmien

7 PODPORA
7.1 Zdroje
7.2 Kompetentnosť
7.3 Povedomie
7.4 Komunikácia
7.5 Zdokumentované informácie
7.5.1 Tvorba a aktualizácia
7.5.2 Riadenie zdokumentovaných informácií
7.5.3 Povinné zdokumentované informácie v zmysle STN EN ISO 9001: 2016,
STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019
7.5.4 Dokumentácia ISM v organizácii

8 PREVÁDZKA
8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky
8.2 Požiadavky na produkty a služby

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

  Obsah

8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb
8.3.1 Plánovanie návrhu a vývoja
8.3.2 Vstupy do návrhu a vývoja
8.3.3 Riadiace činnosti návrhu a vývoja
8.3.4 Výstupy z návrhu a vývoja
8.3.5 Zmeny návrhu a vývoja

8.4 Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
8.5 Výroba a poskytovanie služby

8.5.1 Riadenie výroby a poskytovania služby
8.5.2 Identifikácia a sledovateľnosť
8.5.3 Majetok patriaci zákazníkom alebo externým poskytovateľom
8.5.4 Ochrana
8.5.5 Činnosti po dodaní
8.5.6 Riadenie zmien
8.6 Uvoľňovanie produktov a služieb
8.7 Riadenie nezhodných výstupov
8.8 Prevádzkovanie v oblasti environmentu
8.8.1 Havarijná pripravenosť a reakcia
8.9 Prevádzkovanie v oblasti BOZP
8.9.1 Havarijná pripravenosť a reakcia

9 HODNOTENIE VÝKONNOSTI
9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
9.1.1 Spokojnosť zákazníka
9.1.2 Analýza a hodnotenie
9.2 Interný audit
9.3 Preskúmanie manažmentom
9.3.1 Vstupy do preskúmania manažmentom
9.3.2 Výstupy z preskúmania manažmentom

10 ZLEPŠOVANIE
10.1 Nezhoda a nápravné opatrenie
10.2 Trvalé zlepšovanie

11 CERTIFIKÁCIA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY,
ENVIRONMENTU A BOZP

12 VYŠŠIE FORMY MANAŽÉRSTVA KVALITY
12.1 Komplexné manažérstvo kvality – TQM
12.1.1 Princípy TQM
12.2 Kaizen – charakteristika a princípy
12.3 Reinžinierstvo
12.4 Model EFQM
12.4.1 Návrh metodiky pre aplikáciu modelu EFQM v organizácii

ZÁVER

LITERATÚRA

strana 2 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

Obsah USB kľúča

Obsah USB kľúča

ZI-ISM-D4.01 Súvislosti organizácie
ZI-ISM-D4.02 Potreby a očakávania zainteresovaných strán
ZI-SMK-D6.02 Register rizík v oblasti kvality
ZI-SME-D6.02 Register environmentálnych rizík
ZI-BOZP-D6.02 Register rizík BOZP
ZI-SMK-D6.03 Ciele kvality
ZI-SME-D6.03 Environmentálne ciele
ZI-BOZP-D6.03 Ciele BOZP
ZI-ISM-D7.04 Plán vzdelávacích aktivít
ZI-ISM-Z9.01 Časový plán auditov ISM
ZI-ISM-Z9.02 Správa z interného auditu ISM
ZI-ISM-Z9.03 Preskúmanie ISM manažmentom
ZI-SME-Z9.05 Kontrolný a skúšobný plán OŽP
ZI-BOZP-Z9.05 Kontrolný a skúšobný plán BOZP
ZI-ISM-Z9.06 Analýza a hodnotenie ISM
ZI-ISM-D10.02 Opatrenia na minimalizáciu rizík

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

1 ÚVOD

1 ÚVOD

Cieľom každej organizácie, ktorá ponúka zákazníkom svoje produkty alebo služby, by malo
byť úsilie produkovať kvalitné a spoľahlivé produkty a služby, neohrozovať pritom životné
prostredie na pracovisku a v okolí a zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť svojich za-
mestnancov a  iných osôb spätých s  jej činnosťou. Všetky tieto tri významné faktory je
možné efektívne manažovať zavedením, implementáciou, udržiavaním, auditovaním
a zdokonaľovaním integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len ISM) v zmysle požiadaviek aktuálnych medziná-
rodných noriem [1, 2, 3, 4, 5] STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO
45001: 2019. Organizácia si môže budovať manažérske systémy aj samostatne, a to:

„„ systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016,
„„ systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO 14001: 2016,
„„ systém manažérstva bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa STN ISO

45001: 2019.

Keďže všetky vyššie uvedené normy boli vydané nedávno a majú rovnakú obsahovú štruk-
túru, význam integrácie týchto troch systémov do jedného celku ešte viac vzrástol. Ako ne-
skôr uvidíme, veľa procesov je možné integrovať do jedného celku a tým sa zníži aj nároč-
nosť na tvorbu zdokumentovaných informácií. V súčasnej dobe záujem organizácií
o uplatnenie integrovaného systému manažérstva narastá. Legislatíva v oblasti ochrany ži-
votného prostredia (OŽP) a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) si vyža-
duje jej plnenie bez ohľadu na to, či organizácia má alebo nemá zavedené príslušné sys-
témy manažérstva. Zavedenie ISM je prostriedkom na to, aby organizácia minimalizovala
riziká v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce, a tak sa vyhla zbytočným finanč-
ným stratám v dôsledku nedostatočnej kvality, resp. pokút v oblasti OŽP a BOZP. Požia-
davky na ISM v súlade s vyššie uvedenými normami sú uvedené v kapitolách 4 až 10. V prí-
lohe sú uvedené vzory zdokumentovaných informácií v súlade s STN EN ISO 9001: 2016,
STN EN ISO 14001: 2016 a STN OHASA 18001: 2009.

Knižná publikácia je určená ako vysokoškolská učebnica pre študentov všetkých typov vy-
sokých škôl a pre manažmenty a pracovníkov organizácií v sektore priemyslu a služieb pre
zavedenie, implementáciu, zdokonalenie, audit a certifikáciu ISM.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
3  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A URČENIE KOMPETENCIÍ (ZODPOVEDNOSTI) PRACOVNÍKOV

3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
A  URČENIE  KOMPETENCIÍ
(ZODPOVEDNOSTI) PRACOVNÍKOV

Na obr. 3.1 je uvedený príklad organizačnej štruktúry výrobnej organizácie. Aj keď nové ak­
tuálne platné normy nepožadujú funkciu predstaviteľa manažérstva pre ISM, odporúčame
ju ponechať z hľadiska efektívnej koordinácie procesov ISM.

RIADITEĽ

PM-ISM

Ekonomický úsek Úsek prípravy Výrobný úsek
(Vedúci) (Vedúci) (Vedúci)

Personalista Rozpočtár Vedúci výroby
Ekonóm Časový Majstri
plánovač
BOZP Interní a externí
Ekológ realizátori
Nákupca
Metrológ

Obr. 3.1  Schéma organizačnej štruktúry výrobnej organizácie

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
3  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A URČENIE KOMPETENCIÍ (ZODPOVEDNOSTI) PRACOVNÍKOV

3.1 Určenie kompetencií pracovníkov
organizácie pri aplikácii ISM

Kompetencie (právomoci a zodpovednosti) všetkých pracovníkov odporúčame uviesť do
internej smernice IS-ISM- 01 Organizačný poriadok a do pracovných náplní zamestnancov,
ktoré sú súčasťou pracovných zmlúv.

Za určenie kompetencií jednotlivých pracovníkov zodpovedá riaditeľ.

Kompetencie pracovníkov sú písomne zdokumentované a každý pracovník podpisom de-
klaruje, že bol s nimi oboznámený a bude ich uplatňovať v praxi.

Kompetencie súvisiace s riadením a zabezpečovaním ISM sú uvedené v procedúrach k jed-
notlivým procesom ISM v zmysle STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO
45001: 2019.

Povinnosťou všetkých riadiacich pracovníkov organizácie je vytvárať také pracovné pod-
mienky svojim podriadeným, aby podávali bezchybný pracovný výkon a  kvalitou svojej
práce splnili ciele vychádzajúce z politiky ISM.

Kvalitná práca a samokontrola je zodpovednosťou každého pracovníka organizácie. Každý
pracovník má povinnosť poukázať na nedostatky v oblasti kvality, environmentu a BOZP,
aby sa urýchlene odstránili a viackrát v organizácii nevyskytli. Každý pracovník má právo-
moc požadovať od svojich nadriadených také podmienky na prácu, aby mohol kvalitu svo-
jej práce garantovať.

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PM-ISM) je priamo podriadený svojmu riaditeľovi
a má kľúčovú zodpovednosť pri vytváraní podmienok na zabezpečovanie efektívnosti ISM.

3.2 Štruktúra ISM

Na obr. 3.2 je znázornená štruktúra kľúčových procesov ISM, ktoré by mali byť aplikované
v  organizácii v  zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN ISO 45001: 2019.

V organizácii je potrebné uplatniť procesný prístup ISM, ktorý umožňuje:
a) pochopenie a dôslednosť v plnení požiadaviek v oblasti kvality, environmentu a BOZP;
b) zvažovanie pridanej hodnoty procesov;
c) dosahovanie efektívnej výkonnosti procesov v oblasti kvality, environmentu a BOZP;

strana 2 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
3  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A URČENIE KOMPETENCIÍ (ZODPOVEDNOSTI) PRACOVNÍKOV

d) zlepšovanie procesov v  oblasti kvality, environmentu a  BOZP založené na hodnotení
údajov a informácií.

Obr. 3.2  Zobrazenie štruktúry procesov ISM

Obrázok 3.3 schematicky zobrazuje akýkoľvek proces a ukazuje vzájomné väzby jeho prv-
kov. Pre riadenie sú nevyhnutné kontrolné body monitorovania a merania špecifické v kaž-
dom procese a budú sa v závislosti od príslušných rizík meniť.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 3

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
3  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A URČENIE KOMPETENCIÍ (ZODPOVEDNOSTI) PRACOVNÍKOV

začiatočný konečný
bod bod

Zdroje Vstupy Činnosti Výstupy Príjemcovia
vstupov výstupov
HMOTNÉ, HMOTNÉ,
PREDCHÁDZAJÚCE NASLEDUJÚCE
PROCESY, ENERGIE, ENERGIE, PROCESY,
napr. INFORMÁCIE, INFORMÁCIE, napr. zákaznícke
poskytovateľov napr. vo forme napr. vo forme (interné alebo
(interných alebo materiálov, produktu, externé),
externých), iných
zákazníkov, zdrojov, služby, zainteresovaných
iných relevantných požiadaviek rozhodnutia strán
zainteresovaných
strán

Vhodné riadiace činnosti
a kontrolné body na
monitorovanie
a meranie výkonnosti

Obr. 3.3  Schematické zobrazenie prvkov jednotlivého procesu

Demingov cyklus PDCA (Plánuj-Urob-Kontroluj-Konaj) je aplikovaný na všetky procesy a na
integrovaný systém manažérstva ako celok. Obrázok 3.2 ukazuje, ako sa kapitoly 4 až 10
tejto publikácie a ISM zoskupujú vo vzťahu k cyklu PDCA.

V ďalších kapitolách publikácie sú analyzované požiadavky 4. až 10. kapitoly noriem STN EN
ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019 s uvedením vzorov zdoku-
mentovaných informácií súvisiacich s danou kapitolou.

strana 4 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

4 SÚVISLOSTI ORGANIZÁCIE

4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí . . . . . . . . . . . 1
4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných

strán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.3 Určenie predmetu ISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.4 ISM a jeho procesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

5 VODCOVSTVO

5 VODCOVSTVO

Vrcholový manažment organizácie nesie zodpovednosť za ISM a musí byť do tohto sys-
tému priamo zapojený. Normy STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO
45001: 2019 zdôrazňujú vodcovstvo – líderstvo a jeho význam v protiklade so stavom, keď
manažment len riadi a deleguje úlohy. Aktuálne vydanie týchto noriem nepozná pojem
predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, environment alebo BOZP. Vrcholový manažment
môže poveriť niektorú osobu alebo viacero osôb zodpovednosťou a právomocami ohľa-
dom zavedenia a udržiavania ISM, existujú však požiadavky, ktoré delegovať nemôže. ISM
prestáva byť záležitosťou jedného útvaru, teraz je previazaný s celkovým životom organi­
zácie.

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Na základe požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO
45001: 2019 vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a záväzok s uznaním ISM:
a) prijatím zodpovedania sa za efektívnosť ISM,
b) zabezpečením vypracovania politiky a cieľov kvality, environmentu a BOZP pre ISM

a ich kompatibilitu so súvislosťami a strategickým smerovaním organizácie,
c) zabezpečením integrácie požiadaviek ISM do podnikateľských procesov organizácie,
d) presadzovaním používania procesného prístupu a uvažovania založeného na riziku,
e) zabezpečením dostupnosti potrebných zdrojov pre ISM,
f ) komunikovaním dôležitosti efektívneho manažérstva kvality a zhody ISM s požiadav-

kami,
g) zabezpečením dosiahnutia zamýšľaných výsledkov vlastného ISM,
h) zapojením, usmerňovaním a podporou osôb, aby prispievali k efektívnosti ISM,
i) presadzovaním zlepšovania procesov a ISM,
j) podporou ďalších relevantných manažérskych rolí na preukázanie aplikácie vlast-

ného vodcovstva do ich oblasti zodpovednosti.

Vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a záväzok s rešpektovaním zamerania
sa na zákazníka tým, že zabezpečí:
a) určenie, pochopenie a trvalé plnenie požiadaviek zákazníka a aplikovateľných požia-

daviek, predpisov a regulačných požiadaviek,
b) aby sa určili a zvládali riziká a príležitosti (kvalita, environment, BOZP), ktoré môžu

vplývať na zhodu produktov, služieb a na schopnosť zveľaďovať spokojnosť zákaz-
níka,
c) aby sa udržiavalo zameranie sa na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

5 VODCOVSTVO

5.2 Politika kvality, environmentu a BOZP

Normy STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019 špecifikujú
požiadavky týkajúce sa politiky kvality, environemtu a BOZP (príklad politiky ISM – pozri
obr. 5.1).

Vypracovanie, implementácia a udržiavanie politiky ISM je povinnosťou vrcholového
manažmentu organizácie.

Politika ISM musí spĺňať tieto charakteristiky:
a) je vhodná na účel, pre súvislosti organizácie a jej strategické smerovanie,
b) poskytuje rámec na nastavenie cieľov kvality, environmentu a BOZP,
c) obsahuje záväzok na splnenie aplikovateľných požiadaviek,
d) obsahuje záväzok na trvalé zlepšovanie ISM.

Politika ISM musí byť dostupná a udržiavaná ako zdokumentovaná informácia. Zároveň
musí byť v organizácii komunikovaná, pochopená, aplikovaná a ak treba, dostupná zainte-
resovaným stranám. Vrcholový manažment organizácie je zodpovedný za vypracovanie,
implementovanie a udržiavanie politiky ISM.

Vrcholový manažment organizácie je zodpovedný aj za vypracovanie stratégie manažér-
stva a zlepšovania ISM. Príklad takejto stratégie je uvedený na obr. 5.2.

strana 2 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

6 PLÁNOVANIE

6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí . . . . . . . . . 1

6.1.1 Opatrenia v oblasti environmentu . . . . . . . . . . . . . . . 5
6.1.2 Opatrenia v oblasti BOZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.2 Ciele kvality, environmentu a BOZP a plánovanie
ich dosiahnutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.3 Plánovanie zmien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

6 PLÁNOVANIE

6 PLÁNOVANIE

Táto kapitola analyzuje a vysvetľuje požiadavky uvedené v kapitolách 6 noriem STN EN ISO
9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019. Šiesta kapitola týchto noriem
s názvom Plánovanie sa zameriava na zvládanie rizík a príležitostí, ciele kvality, ako aj na
plánovanie zmien v organizácii.

Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP (ISM) je nevyhnutné pláno-
vať. Plánovanie zahŕňa nastavenie cieľov, ako aj zvládanie možných rizík a príležitostí. V pro-
cese plánovania sa vychádza z požiadaviek zainteresovaných strán a strategického smero-
vania organizácie, so zohľadnením všetkých relevantných súvislostí organizácie, pričom
treba primerane zvážiť možné dosahy rizík a  príležitostí v  oblasti kvality, environmentu
a BOZP.

Hlavným zmyslom plánovania ISM je dosiahnutie zamýšľaných výsledkov a tiež jeho ne-
ustále zdokonaľovanie.

6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí

Dianie okolo nás sa vyznačuje neistotou a tá sa dotýka aj života organizácie. Z neistoty vy-
plývajú riziká, ktoré môžu mať vplyv na dosahované výsledky. Zapracovanie rizík je neod-
deliteľnou súčasťou ISM. V praxi to znamená dostať do procesov organizácie aj plány B, C,...
zaručujúce plynulý beh procesov aj v prípade nepredvídateľnej udalosti. Riziká zvykneme
vnímať najmä v negatívnom kontexte, v skutočnosti však dosah rizík, ako si povieme ne-
skôr, nemusí byť vždy nepriaznivý.

Mať odladené riziká a ostávať pritom v zabehnutých koľajach nestačí k úspechu organizá-
cie. Okolo nás sa neustále vyskytujú aj tisíce príležitostí. Ich objavenie a využitie nie je au-
tomatické, je to aktívna cieľavedomá činnosť.

Všetky systémové normy STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001:
2019 sa zaoberajú rizikami aj príležitosťami (pozri obr. 6.1 ZI-D6.01 Riziká a príležitosti). Za-
definujme si, čo jednotlivé pojmy znamenajú.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

LOGO ZI-ISM-D6.01 Riziká a príležitosti 6 PLÁNOVANIE
organizácie Strana: 1/2
Vydanie: A Revízia: 0

riziká a PRÍLEŽITOSTI
Rok:

1. Identifikácia rizík a príležitostí

Riziká pre organizáciu
1
2
3
4
5
6

Príležitosti pre organizáciu
1
2
3
4
5
6
7

strana 2 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

7 PODPORA

7 PODPORA

Táto kapitola analyzuje a vysvetľuje požiadavky uvedené v kapitolách 7 noriem STN EN ISO
9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019. Siedma kapitola týchto noriem
s názvom Podpora sa zaoberá efektívnym manažérstvom zdrojov (pracovníci, infraštruk-
túra, poznatky organizácie) a riadením zdokumentovaných informácií.

7.1 Zdroje

Zdroje predstavujú to, čím organizácia disponuje na vypracovanie, implementáciu, udržia-
vanie a trvalé zlepšovanie ISM. Na tento účel musí organizácia určiť potrebu zdrojov a po-
skytnúť ich.

Zdroje môžeme rozdeliť podľa pôvodu na:
a) interné zdroje – zdroje v rámci organizácie,
b) externé zdroje – zdroje vo vlastníctve inej organizácie alebo osoby.

V organizácii rozoznávame nasledovné typy zdrojov:
a) pracovníci,
b) infraštruktúra,
c) prostredie,
d) zdroje monitorovania a merania,
e) poznatky organizácie.

K infraštruktúre organizácie patria:
„„ budovy a pridružené vybavenie,
„„ zariadenia vrátane hardvéru a softvéru,
„„ zdroje dopravy,
„„ informačné a komunikačné technológie.

Organizácia musí určiť, poskytnúť a  udržiavať prostredie nevyhnutné na prevádzku jej
procesov a na dosiahnutie zhody produktov a služieb. Pri vytváraní vhodného prostredia sa
zohľadňujú nasledovné faktory:
„„ spoločenské (nediskriminácia, ticho, nekonfliktnosť),
„„ psychologické (zníženie stresu, prevencia syndrómu vyhorenia, emočná stabilita),
„„ fyzikálne (teplota, horúčava, vlhkosť, osvetlenie, prúdenie vzduchu, hygiena, hluk).

Pracovníci predstavujú najcennejší kapitál organizácie. Preto by mala organizácia vyna-
ložiť úsilie aj nad rámec požadovanej nevyhnutnosti, aby svojim zamestnancom zabezpe-

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 1

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

7 PODPORA

čila také podmienky, ktoré zaručia ich dlhodobú spokojnosť, možnosť sebarealizácie a oce-
nenie ich vlastnej práce (nielen v  podobe vyplatenej mzdy). Výsledkom týchto snáh
s veľkou pravdepodobnosťou bude zvýšenie lojality, stotožnenie sa pracovníkov s organi-
záciou, zníženie fluktuácie a vytvorenie efektívnejších tímov.

Ak dáva organizácia pracovníkom niečo navyše, môže očakávať, že niečo navyše od nich aj
dostane. Budú pracovať kvalitnejšie, s väčším nadšením a prichádzať s vlastnými nápadmi
na zlepšenie procesov.

Zdroje monitorovania a  merania zahŕňajú jednak technické zariadenia, ale takisto aj
osoby vykonávajúce činnosť monitorovania a merania alebo súvisiace činnosti.

Zariadenia na monitorovanie a meranie musia byť vhodné na špecifikovaný druh realizo-
vaných činností monitorovania a merania. Musia sa v takomto stave trvalo udržiavať. Ako
dôkaz vhodnosti zdrojov na monitorovanie a meranie je organizácia povinná uchovať
zdokumentované informácie (pozri obr. 7.1 ZI-ISM-Z7.01 Evidencia zariadení na monitoro-
vanie a meranie).

Ak je požiadavka na sledovateľnosť merania, potom meracie zariadenie musí byť:
„„ kalibrované, verifikované,
„„ identifikované s cieľom určiť kalibračný stav,
„„ chránené proti prestaveniu, poškodeniu alebo zlému zaobchádzaniu.

V prípade, že organizácia používa vlastný merací etalón, použitý základ na kalibráciu alebo
verifikáciu musí byť uchovaný ako zdokumentované informácie (pozri obr. 7.2:
ZI-ISM-Z7.02 Vlastný etalón na kalibráciu meracích zariadení).

Ak platnosť výsledkov predchádzajúcich meraní má nepriaznivý vplyv a meradlo sa našlo
poškodené v platnom kalibračnom stave alebo pri používaní, organizácia musí prijať, ak
treba, vhodné opatrenie.

strana 2 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

7 PODPORA

7.5.4 Dokumentácia ISM v organizácii

Dokumentácia ISM zahŕňa všetky povinné zdokumentované informácie v zmysle noriem
STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019, ako aj ďalšie zdoku-
mentované informácie, ktoré organizácia určí ako vhodné a potrebné pre efektívnu imple-
mentáciu ISM, umiestnené na vhodných nosičoch (papierová forma, elektronický nosič).
Organizácia nemá vyššie uvedenými normami predpísanú štruktúru dokumentácie ISM. Tú
si manažment organizácie zvolí sám, v závislosti od veľkosti a charakteru organizácie.

Štruktúra dokumentácie ISM môže vyzerať nasledovne:

1. Príručka ISM – podľa aktuálnych noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001:
2016 a STN ISO 45001: 2019 nie je povinná. Je však vhodná ako základný, súhrnný do-
kument ISM, ktorý obsahuje informácie o organizácii, jej produktoch či službách, pred-
mete ISM a napĺňaní požiadaviek jednotlivých kapitol systémových noriem. Obsahuje
základný text popisujúci dianie v organizácii a implementáciu ISM s odvolaniami na os-
tatné zdokumentované informácie.

2. Špecifické zdokumentované informácie
Zahŕňajú udržiavané a uchovávané zdokumentované informácie požadované normami
STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN ISO 45001: 2019 (ako aj ďalšie po-
trebné zdokumentované informácie určené organizáciou), ktoré je vhodnejšie viesť ako
samostatné dokumenty. Pre ľahšiu orientáciou odporúčame označiť tieto ZI podľa zod-
povedajúceho čísla kapitoly noriem (pozri tab. 7.2).

3. Procedúry k procesom ISM – dokumenty, ktoré detailne vyjadrujú cieľ a rozsah aktivít
najmä v procese realizácie produktov (služieb) a špecifikujú, ako majú byť správne usku-
točnené. Procedúry poskytujú informácie typu:„kto“ je zodpovedný za„čo“;„ako“,„kedy“
a „kde“ musí byť práca vykonaná;„ktoré“ materiály, zariadenia, prístroje a „aké“ špeciálne
procesy a dokumenty musia byť použité a „ako“ to všetko je manažované.

4. Interné smernice organizácie – dokumenty, ktoré si organizácie tvoria pre vlastnú po-
trebu ako užitočný nástroj riadenia organizácie v súlade s efektívnou implementáciou
ISM. Príkladom interných smerníc je organizačný poriadok (štruktúra organizácie a uve-
dené zodpovednosti a právomoci jednotlivých pracovníkov), registratúrny poriadok (po-
stup pre registráciu a archiváciu dokumentov organizácie v zmysle platných zákonov)
alebo reklamačný poriadok (postup na riešenie reklamácií).

5. Plány kvality produktov vrátane kontrolných a skúšobných plánov
Plán kvality je dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia pou-
žiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom projektovaní, pri konkrétnom produkte,
v procese alebo v zmluve.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 19

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

7 PODPORA

V kontrolnom a skúšobnom pláne sú prehľadne uvedené všetky potrebné vstupné,
medzioperačné a výstupné kontroly a skúšky, ktoré treba v priebehu prípravy a výroby
vykonať. Väčšina kritérií kvality sa opiera o platné technické normy, ale požiadavky na
kvalitu produktu budú stále častejšie špecifikované zákazníkom. Kontrolný a skúšobný
plán je najdôležitejším záznamom o  zabezpečovaní kvality produktu. V súčasnosti je
možné kontrolné a skúšobné plány vypracovať a viesť v elektronickej forme.

6. Technologické predpisy, resp. pracovné postupy na produkty/služby – vhodné
najmä pre výrobné organizácie, opisujú postup procesu výroby alebo služby v zmysle
platných technických noriem. Ich obsah je podobný ako v prípade procedúr, navyše
uvádzajú informácie týkajúce sa bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci (BOZP)
a ochrany životného prostredia (OŽP).

Štruktúru dokumentov, ich pôsobnosť v rámci organizácie a tiež používateľov vymenova-
ných súčastí dokumentácie ISM zobrazuje nasledujúca tabuľka 7.3.

Tab. 7.3  Prehľad základnej štruktúry dokumentácie ISM

Dokument Štruktúra Pôsobnosť Používatelia
Príručka ISM A. Politika a organizačné celá Interní:
organizácia 1. manažment
zabezpečenie ISM
1. Profil a politika ISM organizácie organizácie
2. Zameranie a predmet ISM 2. vedúci úsekov
3. Zásady vypracovania dokumentu
4. Organizačná štruktúra Externí:
podľa potreby
organizácie a určenie
kompetencií pracovníkov
B. Procesy ISM
4. Súvislosti organizácie
5. Vodcovstvo
6. Plánovanie
7. Podpora
8. Prevádzka
9. Hodnotenie výkonnosti
10. Zlepšovanie
C. Zoznam procedúr a súvisiace
zdokumentované informácie
D. Použité skratky
Samostatné prílohy:
1. Prehľad zmien a revízií
2. Rozdeľovník dokumentu

strana 20 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

8 PREVÁDZKA

LOGO ZI-ISM-Z8.01 Preskúmanie požiadaviek zákazníka
organizácie
Vydanie: A Revízia: 0 Strana: 1/1

preskúmanie požiadaviek zákazníka

č. /rok

Objednávka č.:
Objednávaný produkt:

1 Preskúmanie požiadaviek zákazníka
1.1 Požiadavky špecifikované zákazníkom na produkt, dodávku a činnosti po dodávke:

1.2 Požiadavky neurčené zákazníkom, ale nevyhnutné na špecifikované alebo predpo-
kladané použitie:

1.3 Požiadavky špecifikované organizáciou:

1.4 Požiadavky predpisov a regulačné požiadavky:

1.5 Požiadavky zmluvy rozdielne oproti predtým formulovaným požiadavkám:

2 Splnenie požiadaviek zákazníka
2.1 Potvrdenie splnenia požiadaviek zákazníka v rámci objednávky:

Miesto, dátum:
........................................................
podpis zodpovednej osoby

Obr. 8.1  Formulár zdokumentovanej informácie
ZI-ISM-Z8.01 Preskúmanie požiadaviek zákazníka

strana 4 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

8 PREVÁDZKA

Obr. 8.2  Schéma hlavných komponentov návrhu a vývoja produktov a služieb

8.3.1 Plánovanie návrhu a vývoja

Návrh a vývoj produktov a služieb je organizácia povinná plánovať. S týmto cieľom zvažuje
najmä nasledovné náležitosti:
„„ požadované etapy procesu,
„„ verifikáciu a validáciu návrhu vývoja,
„„ zodpovednosti a právomoci zúčastnených osôb,
„„ zdroje pre návrh a vývoj (interné, externé),
„„ prípadné zúčastnenie sa zákazníkov a používateľov v procese návrhu a vývoja.

V potrebnom rozsahu organizácia vypracuje zdokumentované informácie na preukáza-
nie splnenia požiadaviek na návrh a vývoj (pozri obr. 8.3).

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 5

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

8 PREVÁDZKA

LOGO ZI-ISM-Z8.02 Návrh a vývoj – plánovanie
organizácie
Vydanie: A Revízia: 0 Strana: 1/1

návrh a vývoj – plánovanie

č. /rok

Navrhovaný produkt:

1. Etapy procesu návrhu a vývoja:

2. Požadované činnosti verifikácie a validácie:

3. Zodpovednosť a právomoci osôb zúčastnených v procese návrhu a vývoja:

4. Interné a externé zdroje potrebné pre návrh a vývoj:

5. Riadenie rozhraní medzi jednotlivcami a skupinami zúčastnenými na procese návrhu
a vývoja:

6. Účasť zákazníkov a používateľov v procese návrhu a vývoja:

7. Požiadavky na následné poskytovanie produktov a služieb:

8. Úroveň očakávaného riadenia zákazníkom a inými zainteresovanými stranami v procese
návrhu a vývoja:

Miesto, dátum:
........................................................
podpis zodpovednej osoby

Obr. 8.3  Formulár zdokumentovanej informácie
ZI-ISM-Z8.02 Návrh a vývoj – plánovanie

strana 6 © Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019

INTEGrOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

8 PREVÁDZKA

8.3.2 Vstupy do návrhu a vývoja

Vstupy do procesu návrhu a vývoja produktov a služieb zahŕňajú:
„„ požiadavky na funkčnosť a výkonnosť,
„„ informácie z predchádzajúcich činností podobného návrhu a vývoja,
„„ predpisy, zákony, normy, zaužívané postupy,
„„ možné následky zlyhaní.

Vstupy musia byť vyhovujúce na účely návrhu a  vývoja a  zároveň kompletné a  jed-
noznačné.

Organizácia musí uchovávať zdokumentované informácie (záznamy) o vstupoch do ná-
vrhu a vývoja (pozri obr. 8.4).

8.3.3 Riadiace činnosti návrhu a vývoja

Pri riadení návrhu a vývoja je organizácia povinná:
„„ definovať výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť,
„„ vykonať preskúmanie s cieľom posúdiť, či výsledky návrhu a vývoja sú schopné dosiah-

nuť splnenie požiadaviek,
„„ vykonať verifikáciu – tá zabezpečuje, že výstupy z návrhu a vývoja splnili vstupné po-

žiadavky,
„„ vykonať validáciu – zabezpečenie, aby výsledné produkty a služby splnili požiadavky na

ne kladené,
„„ prijať nevyhnutné opatrenia na zistené problémy v priebehu preskúmaní, verifikácie

alebo validácie,
„„ uchovávať zdokumentované informácie týkajúce sa riadiacich činností návrhu a vý-

voja (pozri obr. 8.5).

Preskúmania návrhu a vývoja, verifikácia a validácia sa môžu podľa vhodných okolností vy-
konávať samostatne alebo v kombinácii.

© Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava, 2019 strana 7


Click to View FlipBook Version