The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Busdee St, 2022-05-08 05:00:09

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร

week05

ศ ท 0 3 0 1 ก า ร เ ข้ า ใ จ ดิ จิ ทั ล

เครื่ องมือท่ีใช้ ในการสื่ อสาร

Hardware

COMPUTER ?

อปุ กรณช์ นิดหนึง่ ทท่ี ำงำนด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ สำมำรถเกบ็ และจำ
ขอ้ มูลรวมถงึ ชุดคำส่งั ในกำรทำงำนไดท้ ำใหส้ ำมำรถทำงำนได้โดยอตั โนมตั ิ
ด้วยอัตราความเร็วทสี่ ูงมาก ใชเ้ พื่อประโยชนใ์ นการคานวณหรือทางานตา่ ง
ๆ ได้เกือบทุกชนดิ ทุกประเภทและแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบตา่ ง ๆได้
อยา่ งรวดเร็วถูกตอ้ ง คอมพวิ เตอรม์ าจากรากศพั ท์ภาษาลาตนิ ว่า
Computare

อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์

เคร่ืองมือทใ่ี ชใ้ นการส่อื สาร

เคร่ืองมือทใ่ี ชใ้ นการส่อื สาร

เคร่ืองมือทใ่ี ชใ้ นการส่อื สาร

เคร่ืองมือทใ่ี ชใ้ นการส่อื สารThank You


Click to View FlipBook Version