The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by do.tang, 2022-05-05 04:37:26

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ชั้นเรียนวิชาชีพ

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

สรุปผลการดำเนนิ งาน

โครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชุมชน พฒั นาอาชีพระยะส้ัน
การศกึ ษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการออกแบบผลติ ภัณฑจ์ ากผักตบชวา

จำนวน 5๐ ชว่ั โมง
ระหว่างวนั ท่ี 17 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมทู่ ี่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมอื งพะเยา จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลบา้ นต๊ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมืองพะเยา
สำนักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวดั พะเยา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของสำนักงาน กศน. เป็นการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มจี ติ สำนึกต่อความรบั ผิดชอบต่อตนเอง ผอู้ ่ืน และสงั คม จึงควรมกี ารประเมินผลการศึกษาอาชีพเพื่อการ
มงี านทำ การสรปุ ผลการดำเนินงานการจัดการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง โครงการศูนย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชน พัฒนาอาชพี ระยะสั้น
การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ตำบลบ้านต๊ำ กศน. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถนำมาเป็นบทเรียนและพัฒนาการจัด
การศึกษาอาชีพ ของสำนกั งาน กศน.ต่อไปอย่างเป็นรปู ธรรมและมีคุณภาพ

กศน.ตำบลบ้านต๊ำ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะบ่งบอกถึงการบรรลุผลสำเร็จของการจดั การศึกษาต่อเนื่อง โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชั่วโมง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามทกุ ทา่ นไว้ ณ โอกาสนี้

กศน. ตำบลบา้ นต๊ำ

สารบญั หน้า

เรือ่ ง ก

คำนำ 1
สารบัญ 3
บทท่ี 1 บทนำ 8
บทที่ 2 วธิ ีดำเนินการและเอกสารที่เกีย่ วขอ้ ง 10
บทท่ี 3 ผลการประเมิน 18
บทที่ 4 สรปุ ผลการประเมิน
บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้ เสนอแนะ
ภาคผนวก
คณะผูจ้ ัดทำ

บทท่ี 1
บทนำ

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและ
สง่ เสรมิ ความเข้มแขง็ ใหแ้ ก่เศรษฐกจิ ชมุ ชน กระทรวงศกึ ษาธิการ จงึ ไดก้ ำหนดยุทธศาสตร์ 2563 ภายใต้กรอบเวลา
2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” และได้กำหนดภารกิจว่าจะพัฒนายกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขดี ความสามารถใหป้ ระชาชน ได้มอี าชีพทส่ี ามารถสรา้ งรายได้ทม่ี ่ังค่ังและม่นั คง เพ่ือเป็นบคุ ลากรท่ีมี
วินัยเปี่ยมไปด้วยคณุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกความรบั ผดิ ชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคมโดยคำนึงถงึ ศักยภาพและ
บรบิ ทรอบๆ ตวั ผเู้ รียน พัฒนาและยกระดับองค์ความร้แู ละกระบวนการเรียนการสอนให้ทดั เทยี มอารยประเทศด้วย
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ
ศักยภาพในการทำงานให้บุคลากรไทยแข่งขันได้ในระดับสากลภายใต้ศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมอิ ากาศศักยภาพของภูมปิ ระเทศและทำเลท่ตี ้ัง
ของแต่ละพ้นื ทศี่ กั ยภาพของศิลปะวฒั นธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของแตล่ ะพน้ื ทแ่ี ละศักยภาพของทรพั ยากรมนุษย์
ในแต่ละพืน้ ท่ี นอกจากน้นั ยงั ได้กำหนดหลักสูตรออกเปน็ 5 กลมุ่ อาชีพ ได้แก่

1. กลุม่ หลกั สูตรใหมด่ า้ นเกษตรกรรม
2. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้านอุตสาหกรรม
3. กลมุ่ หลกั สูตรใหมด่ า้ นพาณชิ ยกรรม
4. กล่มุ หลกั สตู รใหมด่ ้านความคิดสรา้ งสรรค์
5. กลมุ่ หลักสตู รใหมด่ า้ นอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง
สำนักงาน กศน. จึงได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายได้และมีงานทำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค
อาเซยี นและระดบั สากลโดยจัดศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชนทั่วประเทศ ซงึ่ การดำเนนิ การดงั กลา่ วจะทำการจัดการศึกษาของ
ประเทศและของสำนักงาน กศน.เป็นการจัดการศกึ ษาตลอดชีวิต ในรูปแบบใหม่ที่สร้างความม่ันคงให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติ และจะทำใหก้ ารจัดการศกึ ษาของประเทศเป็นการจัดการศึกษาตลอดชวี ิตอยา่ งแทจ้ ริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพะเยา ได้จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
วชิ าชีพ (31 ช่วั โมงขึ้นไป) วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชัว่ โมง ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 1
ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ฝึกกลุ่มอาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จำนวน 32 ชั่วโมง โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
คือ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่สนใจสมัครเข้าเรียนการศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชั่วโมง
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
ชมุ ชนและสังคม

วัตถุประสงค์ของการประเมนิ
เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการจดั การศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงข้ึน

ไป) หลักสูตรวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชั่วโมง ของประชาชนตำบลบ้านต๊ำ กศน.
อำเภอเมืองพะเยา

ขอบเขตของการประเมิน
1. ด้านหลักสูตรเนื้อหา เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและ
เนื้อหา มีสื่อประกอบการเรียนรู้ วิทยากรผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน มีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย โดนเน้นที่การปฏิบัติจริง รวมทั้งความพึงพอใจของผู้เรียน เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคญั
ของการจัดการศกึ ษา คือ

1.1 ความร้คู วามเข้าใจ
1.2 ปฏบิ ตั ิได้ นำไปใช้ได้
1.3 ความพึงพอใจ

2. ดา้ นระยะเวลา
เวลาท่ที ำการประเมนิ วนั ท่ี 1 เดือน กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 7 เดอื น กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น.

3. ดา้ นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การประเมินครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
(31 ชั่วโมงขึน้ ไป) วชิ าการออกแบบผลติ ภณั ฑจ์ ากผกั ตบชวา จำนวน 32 ช่วั โมง ทัง้ หมด 12 คน

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ผลจากการประเมินครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาแบบช้ัน

เรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชั่วโมง ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้ งกบั มาตรฐาน การศกึ ษาระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ในมาตรฐานที่ 3

บทที่ 2
วิธีดำเนนิ การและเอกสารทเ่ี กี่ยวขอ้ ง

วธิ ีดำเนินการ

1. สำรวจความตอ้ งการและจัดทำแผน
2. รับสมัครกลุม่ เปา้ หมาย

- อบรมให้ความรูว้ ทิ ยากร แต่งตัง้ วิทยากร
- รว่ มกนั จดั ทำหลักสตู รและจดั ตงั้ กล่มุ อาชีพ
3. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องเพอื่ ดำเนนิ การ
4. ประสานงานหนว่ ยงานท่ีเกีย่ วข้องในดา้ น สถานที่ วทิ ยากร วัสดุอปุ กรณ์ในการฝึกอบรม
5. ดำเนนิ การจดั กจิ กรรม นเิ ทศติดตามผล สรุปผลและรายงานผลการจดั กิจกรรม

ด้านการใชจ้ ่ายงบประมาณ
1. แหล่งสนบั สนนุ แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
หลักสูตร 32 ชวั่ โมง

วิธกี ารดำเนนิ งาน สถานทด่ี ำเนินการ เป้า ผเู้ ข้าร่วม ระยะเวลา วิทยากร งบ
หมาย โครงการ ดำเนนิ การ ประมาณ
ท่ี กิจกรรม/โครงการ บา้ นเลขท่ี 88 12 12 นางตุลา
หมู่ที่ 1 วนั ท่ี 1-7 ยวงขา้ ว 6,670
1 โครงการจัดการศึกษา กุมภาพนั ธ์ บาท
ตอ่ เนอ่ื ง รูปแบบช้นั ตำบลบ้านตำ๊ 2565
เรียนวิชาชพี หลกั สตู ร อำเภอเมืองพะเยา
วิชาการออกแบบ
ผลติ ภณั ฑจ์ าก จงั หวดั พะเยา
ผกั ตบชวา

รวมทง้ั ส้นิ 12 12 6,670

รายละเอยี ดการจัดกจิ กรรม
หลักสูตร วิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา

1. การจดั กจิ กรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคณะครู กศน.ตำบลบ้านต๊ำ และวิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา มีการจัดการเรียนรู้อาชีพ ให้แก่ประชาชนที่ว่างงานหรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว และ
ต้องการเรียนรู้เพื่อต่อยอดอาชีพเดิมให้ดีขึ้น ทำให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ี
วา่ งงาน และตอ้ งการเข้าส่อู าชีพใหม่ หรือประชาชนทม่ี อี าชีพอยแู่ ล้ว ต้องการตอ่ ยอดอาชพี เดิม

วิธีการ การส่งเสริมความรู้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นให้ชุมชนมีอาชีพตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
ของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำใน
5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ในโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หลักสูตร 32 ชั่วโมง เป็นศูนย์กลางในการฝึกพัฒนาสาธิตและสรา้ งอาชีพของผู้เรียนและ
ชมุ ชนรวมท้ังเปน็ ทีจ่ ดั เกบ็ แสดงจำหนา่ ยและกระจายสินคา้ และบริการของชุมชนอยา่ งเปน็ ระบบครบวงจร สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สำหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ด้านอาชีพ

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามคำแนะนำและขัน้ ตอนแนะนำกลุ่มอาชีพ อธิบายวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการกล่มุ
การฝึกอบรมอาชีพความสำคัญของการประกอบอาชีพความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพจากผู้รู้ ผู้ประกอบการในชุมชนโดยมีวิทยากรเป็นผู้ควบคุม ให้คำแนะนำในการให้ความรู้ในขั้นตอนตลอดจน
อำนวยความสะดวกและเปน็ ผปู้ ระสานงานให้กบั ทางสมาชกิ กล่มุ

หลกั สูตรตอ่ เน่อื ง

หลกั สูตรอาชีพวิชาการออกแบบผลิตภณั ฑ์ผกั ตบชวา จำนวน 32 ช่วั โมง
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมอื งพะเยา



ความเป็นมา
การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ภายในกรอบเวลา ๒ ปี ที่พัฒนา ๕ ศักยภาพ
ของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน” เพื่อแข่งขันได้
ในเวทีโลก “ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ มุ่ง
พฒั นาคนไทยให้ไดร้ บั การศกึ ษา เพือ่ พัฒนาอาชีพและการมีงานทำอยา่ งมีคุณภาพ ทัว่ ถงึ และเทา่ เทียมกนั ประชาชน
มีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานทำอย่างยั่งยืนมีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล ซง่ึ จะเปน็ การจดั การศึกษาตลอดชวี ิตในรูปแบบใหมท่ ่ีสรา้ งความม่ันคงใหแ้ ก่ประชาชนและประเทศชาติ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา จึงเป็นวิชาด้านหัตถกรรม ที่สามารถนำไปการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
หารายได้เลี้ยงครอบครัว และมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีส่ มาชิกในครอบครัวจะต้องช่วยเหลือกันหาอาชีพเสริม เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนของตนเอง และถือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนอ์ ีกดว้ ย

หลักการของหลักสตู ร
การจัดการศกึ ษาอาชีพเพื่อการมงี านทำ มหี ลักการดงั น้ี
๑. เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ด้าน

การจัดการและบริการ โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชน และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่

๒. มุ่งพฒั นาคนไทยให้ไดร้ ับการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชพี และการมีงานทำอย่างมีคณุ ภาพทวั่ ถึงและเท่าเทียม
กนั สามารถสรา้ งรายได้ท่ีม่ันคง และเปน็ บุคคลทีม่ วี ินัยเป่ียมไปดว้ ยคุณธรรม จรยิ ธรรม มจี ติ สำนกึ ความรับผดิ ชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสงั คม

๓. ส่งเสริมใหม้ ีความร่วมมอื ในการดำเนนิ งานรว่ มกับภาคีเครือข่าย
๔. ส่งเสรมิ ให้มีการเทยี บโอนความรแู้ ละประสบการณเ์ ขา้ สู่หลกั สูตรการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน
๕. เนน้ การปฏบิ ตั จิ รงิ เพื่อให้ผ้เู รียนเกดิ ความรู้ ความเขา้ ใจ และสามารถนำไปประกอบอาชพี ให้เกิดรายได้
ท่มี ัน่ คง ม่ังค่งั และย่ังยืน

จุดมง่ หมาย
1. สามารถเข้าใจในวิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑผ์ ักตบชวา
2. มีทกั ษะในการวิชาการออกแบบผลติ ภัณฑผ์ ักตบชวาและนำเปน็ ความรู้ในการสร้างอาชีพได้
3. มเี จตคตทิ ดี่ แี ละภูมิใจในงานอาชพี ท่ีทำอยู่ได้

กลุ่มเปา้ หมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ตำบลบา้ นตำ๊ อำเภอเมอื งพะเยา จังหวัดพะเยา
๑. ผ้ทู ่ีไม่มีอาชพี
๒. ผู้ทมี่ อี าชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโควิด – 19
4. ผู้ทมี่ ีบตั รสวัสดกิ ารของรัฐ

ระยะเวลา
วันท่ี 1 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาเรยี น รวม 32 ชัว่ โมง
ภาคทฤษฎี 8 ชว่ั โมง
ภาคปฏิบตั ิ 24 ช่วั โมง

โครงสรา้ งหลักสตู ร จำนวน 5 ชว่ั โมง
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ จำนวน 25 ช่วั โมง
2. ทักษะการประกอบอาชีพ จำนวน 2 ชว่ั โมง
3. การบริหารจดั การในการประกอบอาชีพ รวม 32 ชั่วโมง

รายละเอยี ดโครงสรา้ งหลักสูตรการออกแบบผลติ ภัณฑผ์ ักตบชวา
จำนวน 32 ช่ัวโมง รายละเอยี ดดังน้ี

ท่ี เรือ่ ง จุดประสงค์ เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ จำนวนชวั่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

๑ ชอ่ งทางการ ๑.เพอื่ ให้ผเู้ รียนรู้ 1.ศักยภาพของข้อมูล ๑.การวเิ คราะห์ศักยภาพของข้อมูล 2 3

ประกอบอาชีพ ความหมายและประโยชน์ ตนเอง ชมุ ชน สังคม ตนเอง ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมและ

1 กมุ ภาพันธ์ ของผกั ตบชวา สง่ิ แวดลอ้ มและขอบขา่ ยใน ขอบข่ายในงานอาชีพการออกแบบ

2565 งานอาชีพ ผลติ ภณั ฑผ์ กั ตบชวา

เวลา 09.00. ๒.การประกอบอาชพี การ 2.ความเป็นไปได้ในการประกอบ

– 15.00น. ออกแบบผลิตภณั ฑ์ อาชพี การออกแบบผลติ ภณั ฑ์

ผกั ตบชวา ผักตบชวา

๓.ทิศทางการประกอบ 3.ทศิ ทางการประกอบอาชพี การ

อาชพี ออกแบบผลติ ภณั ฑผ์ ักตบชวา

๔.การตดั สินใจเลือกรูปแบบ 4.การตัดสนิ ใจเลอื กรูปแบบวิธกี าร

วิธกี ารประกอบอาชีพตาม ประกอบอาชีพตามความต้องการ

ความต้องการของผเู้ รยี น ของผเู้ รยี น การเป็นเจ้าของกิจการ

การเป็นเจ้าของกิจการ หรือ หรอื การรับจ้าง

การรบั จา้ ง

2 ทักษะการ อธิบายความรเู้ บ้ืองตน้ 1.หลกั การพื้นฐานในการ 1.วสั ดุ อปุ กรณท์ ่ีจำเป็นต้องใชใ้ น 5 20
อาชีพการออกแบบผลติ ภณั ฑ์
ประกอบอาชีพ เกยี่ วกับการออกแบบ ประกอบอาชีพการ ผกั ตบชวา
2.การออกแบบลวดลายการ
2-6 ผลติ ภัณฑ์ผักตบชวา ออกแบบผลติ ภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
3.การสรา้ งผลติ ภัณฑ์ผกั ตบชวาใน
กมุ ภาพันธ์ 2.อธิบายการคัดเลือก ผักตบชวา รปู แบบต่างๆ
- แผ่นรองโตะ๊
2565 ขนาดของเส้นผักตบชวา 2.การออกแบบลวดลาย - แผ่นรองจาน

เวลา 09.00. ได้ การออกแบบผลิตภณั ฑ์

– 15.00น. 3.สามารถเลือก ผกั ตบชวา

เครอื่ งมอื วสั ดุอุปกรณ์ใน 3.การสร้างผลงาน/ชน้ิ งาน

การออกแบบผลติ ภัณฑ์ จากผักตบชวา

ผักตบชวา

3.สามารถออกแบบ

ผลติ ภัณฑ์/เขียนแบบ

ผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา

ได้

4.สามารถสรา้ งผลงาน/

ชิ้นงานได้

ที่ เร่อื ง จุดประสงค์ เนอ้ื หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ จำนวนชว่ั โมง
ทฤษฎี ปฏบิ ัติ
3. การบริหาร ๑. สามารถบรหิ าร ๑.การบรหิ ารจัดการผลติ ๑. การบรรยาย
จัดการอาชีพ จัดการผลิตสินค้าได้ ๒.การกำหนดมาตรฐาน 2. แลกเปลยี่ นเรยี นรู้ 11
และการตลาด ๒. สามารถกำหนด ชนิ้ งานและการควบคุม ๓. ฝึกปฏิบตั จิ ริง
7 กมุ ภาพันธ์ มาตรฐานช้ินงานและ คุณภาพผลผลิต 8 24
2565 การควบคมุ คณุ ภาพ ๓.คณุ ธรรมในการ
เวลา 09.00. ผลผลิต ประกอบอาชีพ
– 11.00น. ๓. มคี ุณธรรมในการ 4.หลักการจดั การตลาด
ประกอบอาชีพ 5.การทำบญั ชีรายรับ-
4. การคา้ ออนไลน์ รายจา่ ย
๖.การส่งเสริมการขาย
และช่องทางการจัด
จำหน่ายและการค้า
ออนไลน์

ส่อื การเรียนรู้
- ของจรงิ
- ใบงาน
- ศึกษาดงู าน

การวัดและประเมนิ ผล
1. การประเมนิ ความรภู้ าคทฤษฎีระหวา่ งเรียนและจบหลกั สูตร
2. การประเมนิ ผลงานระหวา่ งเรียนจากการปฏบิ ตั ิ ไดผ้ ลงานที่มคี ุณภาพสามารถสรา้ งรายได้
และจบหลักสตู ร

เกณฑก์ ารจบหลกั สูตร
1. มเี วลาเรยี น ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ๘๐
2. มผี ลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๖๐

เอกสารหลกั ฐานการศกึ ษา
1. หลักฐานการประเมินผล

แนวทางการนำผลการเรยี นเช่ือมโยงกบั หลกั สูตรอืน่
- บูรณาการรว่ มหมวดวิชาพัฒนาอาชพี ในทกุ ระดบั การศกึ ษา

หลกั สูตรวิชาชพี
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ส่วนราขการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนอ้ื หา จำนวนชัว่ โมง

ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ รวม

ชอ่ งทางการประกอบอาชพี 1.ศักยภาพของข้อมูลตนเอง ชมุ ชน สังคม

๑.เพือ่ ให้ผู้เรียนรคู้ วามหมายและ ส่งิ แวดล้อมและขอบขา่ ยในงานอาชีพ

ประโยชนข์ องผักตบชวา ๒.การประกอบอาชพี การออกแบบผลิตภณั ฑ์ผกั ตบชวา

๓.ทิศทางการประกอบอาชีพ 2 35

๔.การตดั สนิ ใจเลอื กรูปแบบวิธกี ารประกอบอาชพี

ตามความต้องการของผู้เรยี น การเป็นเจา้ ของกิจการ

หรือการรบั จา้ ง

ทักษะการประกอบอาชีพ 1.หลกั การพน้ื ฐานในการประกอบอาชีพการ

1.อธิบายความรู้เบ้อื งต้นเกยี่ วกบั การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ออกแบบผลติ ภัณฑผ์ ักตบชวา 2.การออกแบบลวดลายการออกแบบผลิตภณั ฑ์

2.อธิบายการคดั เลือกขนาดของเส้น ผักตบชวา

ผักตบชวาได้ 3.การสรา้ งผลงาน/ชน้ิ งานจากผกั ตบชวา 5 20 25

3.สามารถเลอื กเคร่ืองมอื วัสดุอปุ กรณ์ใน - แผ่นรองโต๊ะ

การออกแบบผลติ ภัณฑผ์ กั ตบชวา - แผน่ รองจาน

3.สามารถออกแบบผลติ ภัณฑ/์ เขยี น

แบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวาได้

4.สามารถสร้างผลงาน/ช้นิ งานได้

การบรหิ ารจัดการอาชีพและการตลาด ๑.การบรหิ ารจดั การผลติ

และการค้าออนไลน์ ๒.การกำหนดมาตรฐานชน้ิ งานและการควบคุม

๑.สามารถบริหารจดั การผลติ สนิ ค้าได้ คณุ ภาพผลผลิต

๒.สามารถกำหนดมาตรฐานชิน้ งานและ ๓.คณุ ธรรมในการประกอบอาชพี 1 12

การควบคุมคุณภาพผลผลิต 4.หลกั การจัดการตลาด

๓.มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 5.การทำบัญชีรายรบั -รายจา่ ย

๖.การสง่ เสริมการขายและชอ่ งทางการจัดจำหน่าย

การคา้ ออนไลน์

รวม 8 24 32

ขอรบั รองว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึ ษา

ลงชื่อ

(นางวันวสิ าข์ งามเมือง)

ครู กศน.ตำบลบา้ นตำ๊

อนุมตั ิ

ลงชื่อ
(นางจารณุ ี แก้วประภา)

ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

บทท่ี 3
ผลการประเมิน
ตอนท่ี 1 ข้อมลู ทั่วไปของผ้ตู อบแบบสอบถามจากผ้เู ขา้ รับการอบรม จำนวนทง้ั สนิ้ 12 คน

ตารางที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ

ชาย - -

หญิง 12 100

รวม 12 100

จากตารางที่ 1 พบวา่ ผู้เข้ารบั การอบรมสว่ นใหญ่ เปน็ เพศหญิง 12 คน คดิ เป็นร้อยละ 100 คน

ของจำนวนผูเ้ ข้ารบั การอบรม

ตารางที่ 2 ผเู้ ขา้ รับการอบรม จำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน ร้อยละ

ตำ่ กว่า 15 ปี - -

15-39 ปี - -

40-49 ปี - -

40-59 ปี -

60 ปีขนึ้ ไป 12 100

รวม 12 100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารบั การอบรมส่วนใหญ่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เขา้

รับการอบรม

ตารางท่ี 3 ผู้เข้ารบั การอบรม จำแนกตามอาชีพ

อาชพี จำนวน รอ้ ยละ

รับจ้าง - -

ค้าขาย - -

เกษตรกรรม 12 100

อืน่ ๆ (แมบ่ ้าน) - -

รวม 12 100

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผเู้ ขา้ รบั การอบรมทงั้ หมด มอี าชีพเกษตรกรรม คิดเปน็ รอ้ ยละ 100 ของจำนวนผู้

เขา้ รบั การอบรม

ตอนท่ี 2 แบบประเมนิ ความพึงพอใจของผ้เู รยี นผู้รับบริการผู้ประเมนิ ได้แก่ ผ้เู ข้าร่วมโครงการทกุ คน

ตารางที่ 4 ดา้ นความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม กศน.

ด้านกระบวนการจัดกจิ กรรมและความพึงพอใจของผูเ้ รียน/ผรู้ ับบรกิ าร

ระดับการประเมนิ

ท่ี รายการ ดีมาก ดี ปาน พอ ปรับ
5 4 กลาง ใช้ ปรุง
1
32

หลักสูตร

1 กิจกรรมทจี่ ดั สอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของหลักสูตร 12 -

2 เนอ้ื หาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริการ 12 -

3 การจัดกจิ กรรมสง่ เสรมิ ให้ผูร้ ับบรกิ ารสามารถคดิ เปน็ ทำเป็นแกป้ ัญหาเป็น 12 -

4 ผู้รบั บริการมสี ว่ นรว่ มในการแสดงความคดิ เห็นต่อการจดั ทำหลกั สตู ร 12 -

การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

5 จัดกจิ กรรมสอดคล้องกับผเู้ รยี น 12 -

6 จัดกจิ กรรมเปน็ ไปตามลำดบั ข้ันตอน 12 -

7 จัดกิจกรรมเรยี งลำดับจากงา่ ยไปหายาก 12 -

8 กจิ กรรมสง่ เสริมให้ผเู้ รยี นมคี วามรูค้ วามเข้าใจหรอื มีทกั ษะตามจุดประสงค์ 12 -

ของหลักสตู ร

การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

9 มกี ารวดั และประเมินผลตามจุดประสงค์ของหลักสตู ร 12 -

10 นำผลการประเมินมาปรับปรงุ การจัดกจิ กรรมและปรับหลักสูตร 12 -

สอื่ และวัสดอุ ุปกรณ์

11 สื่อและวัสดอุ ุปกรณ์มีความทันสมัย 12 -

12 ส่อื และวัสดอุ ุปกรณ์มจี ำนวนเพยี งพอกับผูเ้ รยี น - 12

13 มสี ่ือและวัสดุอุปกรณส์ อดคล้องกับขน้ั ตอนการจดั กิจกรรม 12 -

14 มีแหล่งเรยี นรตู้ อบสนองต่อการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 12 -

15 แหล่งเรยี นรู้มบี รรยากาศที่เอื้อต่อการเรยี นรู้ 12 -

ผลท่ไี ด้รับจากการเรียนรู้หรอื การเขา้ รว่ มกจิ กรรม

16 ได้รบั ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชพี 12 -

17 มคี วามม่นั ใจในการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 12 -

18 มคี วามมน่ั ใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจำวัน 12 -

19 มีความเช่ือมั่นต่อความสามารถในสถานศึกษาของ กศน.ในการจัดกจิ กรรม 12 -

20 มีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรอื เข้าร่วมกจิ กรรม 12 -

ความพงึ พอใจต่อการใหบ้ รกิ าร

21 เจา้ หน้าทีใ่ หบ้ ริการดว้ ยความเต็มใจ 12 -

22 สถานศึกษามขี ั้นตอนการบริการท่รี วดเรว็ 12 -

23 เจา้ หน้าท่ีชแ้ี จงรายละเอยี ดข้อมลู ตา่ งๆ ชดั เจน 12 -

24 เจ้าหน้าทตี่ ดิ ต่อประสานงานจนไดร้ ับผลเป็นท่พี อใจ 12 -

บทที่ 4
สรุปผลการประเมนิ

จากตารางที่ 1 พบวา่

ดา้ นหลกั สูตร

ผลการประเมนิ จากการสุม่ ตวั อย่างกลุ่มเปา้ หมายผเู้ ข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน สรปุ ไดด้ ังน้ี

ด้านหลกั สูตร

1. จัดกจิ กรรมสอดคล้องกบั ผู้เรียน

ระดบั ดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดับปรับปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ในระดับดี

มาก มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับผู้เรียน จัดกิจกรรมเป็นไปตามลำดับ

ข้นั ตอน โดยเรียงจากง่ายไปหายาก

2. เน้ือหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริการ

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับปรบั ปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า มีการชี้แจง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจดั กจิ กรรมมีความสอดคล้องกบั ผู้เรยี น จัดกจิ กรรมเปน็ ไปตามลำดับขั้นตอน โดยเรียง

จากงา่ ยไปหายาก

3. การจดั กจิ กรรมสง่ เสริมให้ผรู้ บั บริการสามารถคดิ เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คดิ เป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า มีการชี้แจง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับผู้เรียน จัดกิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยเรียง

จากงา่ ยไปหายาก

4. ผู้รบั บริการมีสว่ นรว่ มในการแสดงความคิดเหน็ ต่อการจัดทำหลักสตู ร

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดบั ปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า มีการชี้แจง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดกจิ กรรมมคี วามสอดคล้องกับผู้เรียนจดั กิจกรรมเปน็ ไปตามลำดบั ขั้นตอน โดยเรียงจาก

งา่ ยไปหายาก

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้

5. จดั กจิ กรรมสอดคล้องกับผู้เรยี น

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดับปรบั ปรงุ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า มีการชี้แจง

วัตถปุ ระสงค์ของหลักสูตร การจัดกจิ กรรมมีความสอดคล้องกบั ผูเ้ รยี น จดั กจิ กรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยเรียง

จากง่ายไปหายาก

6. จัดกจิ กรรมเปน็ ไปตามลำดบั ข้นั ตอน

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คดิ เป็นร้อยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

สรปุ กจิ กรรมทีจ่ ดั สอดคล้องกบั วัตถปุ ระสงค์ของหลกั สูตรเนอื้ หาของหลักสตู รตรงกบั ความตอ้ งการของผู้รบั บริการ

อยใู่ นระดบั ดมี าก จำนวน 12 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงว่าหลกั สูตรการจดั กจิ กรรมการ

เรียนรู้ มคี วามสอดคล้องกบั ความตอ้ งการของผู้เรยี น

7. จดั กจิ กรรมเรียงลำดบั จากงา่ ยไปหายาก

ระดบั ดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

สรุป ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า มีการชี้แจง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับผู้เรียน จัดกิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยเรียง

จากง่ายไปหายาก

8. กจิ กรรมสง่ เสรมิ ให้ผ้เู รียนมคี วามรู้ความเข้าใจหรือมีทักษะตามจุดประสงคข์ องหลกั สูตร

ระดบั ดมี าก จำนวน 12 คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดบั ปรับปรุง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

สรุป ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จำนวน 1 2 คน

คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตรจึงส่งผลให้

ผู้รบั บรกิ ารเกดิ ความพึงพอใจเปน็ อย่างดี

ดา้ นการวดั และประเมินผล

9. มีการวดั และประเมนิ ผลตามจุดประสงคข์ องหลักสูตร

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

ระดบั ปรบั ปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

สรุป ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดี

มาก มีการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและปรับ

หลักสูตรและมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกร่วมกันมีการติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

หลงั จากเข้าร่วมกจิ กรรมของผ้จู ัด

10. นำผลการประเมนิ มาปรบั ปรงุ การจดั กิจกรรมและปรบั หลักสูตร

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับปรับปรงุ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

สรุป ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดี

มาก มีการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและปรับ

หลักสูตรและมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกร่วมกันมีการติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

หลงั จากเขา้ ร่วมกจิ กรรมของผู้จัด

ด้านสือ่ และวัสดุอุปกรณ์

11. สือ่ และวสั ดอุ ุปกรณ์มีความทนั สมยั

ระดบั ดมี าก จำนวน 12 คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปรับปรงุ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

สรุป ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ในระดับดี

มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รวมท้งั แหลง่ เรยี นรู้มีบรรยากาศทีเ่ อ้อื ต่อการเรยี นรู้

12. สื่อและวสั ดุอุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอกบั ผเู้ รยี น

ระดบั ดมี าก จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ดี จำนวน 12 คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปรับปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

สรุป ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับดี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก มีส่ือ

และวสั ดุอุปกรณ์สอดคล้องกับข้ันตอนการจดั กิจกรรม มแี หล่งเรียนรู้ท่ตี อบสนองต่อการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้รวมท้ัง

แหล่งเรยี นรู้มบี รรยากาศที่เออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้

13. มสี อ่ื และวสั ดุอปุ กรณส์ อดคลอ้ งกับขน้ั ตอนการจัดกจิ กรรม

ระดบั ดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดบั ปรับปรุง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

สรุป ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับดมี าก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก มี

สื่อและวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รวมทง้ั แหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศที่เออ้ื ต่อการเรียนรู้

14. มีแหลง่ เรียนรู้ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดับปรับปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

สรปุ ดา้ นสอ่ื และวสั ดุอปุ กรณ์ อยู่ในระดับดีมากจำนวน 12 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดบั ดีมาก มีส่ือ

และวสั ดุอปุ กรณ์สอดคล้องกบั ข้ันตอนการจัดกจิ กรรม มีแหลง่ เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการจดั กิจกรรมการเรียนรู้รวมท้ัง

แหลง่ เรียนรมู้ บี รรยากาศทเ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้

15. แหล่งเรียนรมู้ บี รรยากาศท่เี อ้ือตอ่ การเรียนรู้

ระดบั ดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปรบั ปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

สรุป ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์อยูใ่ นระดับดมี าก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก มี

สื่อและวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รวมทงั้ แหล่งเรยี นรมู้ ีบรรยากาศทีเ่ อ้ือต่อการเรยี นรู้

ดา้ นผลทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นร้หู รือการเข้ารว่ มกิจกรรม

16. ได้รับความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชพี

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

สรุป ดา้ นผลที่ได้รับจากการเรียนร้หู รอื การเข้ารว่ มกิจกรรม อยใู่ นระดบั ดมี าก จำนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100

แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมได้รับ

ความรู้และทกั ษะด้านการประกอบอาชีพมีความม่ันใจในการนำความรู้ท่ีไดไ้ ปประกอบอาชพี มีความมั่นใจในการนำ

ความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกจิ กรรมทีจ่ ดั สามารถส่งผลดีตอ่ การพฒั นา คนสังคม และชุมชน มี

ความเช่อื ม่นั ต่อความสามารถในสถานศกึ ษาของ กศน.

17. มคี วามม่ันใจในการนำความรู้ท่ไี ด้ไปประกอบอาชพี

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเป็นรอ้ ยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

สรุป ด้านผลท่ีได้รบั จากการเรียนรู้หรือการเข้ารว่ มกิจกรรม อย่ใู นระดบั ดมี าก จำนวน 12 คน ท่สี ดุ คิดเป็นร้อยละ

100 แสดงว่าอยู่ในระดับดีมาก ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม

ได้รับความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพมีความมั่นใจใน

การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกิจกรรมที่จัดสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนา คนสังคม และ

ชุมชน

18. มีความมนั่ ใจในการนำความร้ไู ปประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจำวนั

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปรับปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

สรุป ด้านผลที่ได้รับจากการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

แสดงว่าอยู่ในระดับดีมาก ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมได้รับ

ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำควา มรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกิจกรรมที่จัดสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนา คนสังคม และชุมชน มี

ความเชอื่ มน่ั ต่อความสามารถในสถานศึกษาของ กศน.

19. มีความเช่อื ม่ันตอ่ ความสามารถในสถานศึกษาของ กศน. ในการจัดกิจกรรม

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คดิ เป็นร้อยละ 100

ระดบั ดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปรบั ปรงุ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

สรุป ด้านผลที่ได้รับจากการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ

100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม

ได้รับความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพมีความมั่นใจใน

การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกิจกรรมที่จัดสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนา คนสังคม และ

ชมุ ชน มคี วามเช่อื มั่นต่อความสามารถในสถานศกึ ษาของ กศน.

20. ในการจดั กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

ระดบั ปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดับปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

สรุป ดา้ นผลที่ได้รับจากการเรยี นรหู้ รือการเข้าร่วมกิจกรรมอย่ใู นระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมได้รับ

ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพมคี วามม่ันใจในการนำความรู้ที่ไดไ้ ปประกอบอาชพี มีความมั่นใจในการนำ

ความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกจิ กรรมที่จัดสามารถส่งผลดตี ่อการพฒั นา คนสังคม และชุมชน มี

ความเช่ือมน่ั ตอ่ ความสามารถในสถานศึกษาของ กศน.

ดา้ นความพึงพอใจต่อการให้บริการ

21. เจา้ หน้าทใี่ หบ้ รกิ ารด้วยความเตม็ ใจ

ระดบั ดมี าก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปรับปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

สรุป ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ใน

ระดับดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสถานศึกษามีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่ชี้แจง

รายละเอียดข้อมูลต่างๆชัดเจนเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจนได้รับผลเป็นที่พอใจกิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้

ประโยชนไ์ ดจ้ รงิ และกิจกรรมทจี่ ัดสามารถสง่ ผลดีตอ่ การพฒั นาคนสังคมและชมุ ชน

22. สถานศกึ ษามีขนั้ ตอนการบริการทีร่ วดเรว็

ระดับดีมาก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นรอ้ ยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดบั ปรบั ปรุง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

สรุป ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ใน

ระดับดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสถานศึกษามีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่ชี้แจง

รายละเอียดข้อมูลต่างๆชัดเจนเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจนได้รับผลเป็นที่พอใจกิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้

ประโยชนไ์ ดจ้ รงิ และกิจกรรมทจ่ี ัดสามารถส่งผลดตี อ่ การพฒั นาคนสังคมและชมุ ชน

23. เจ้าหนา้ ทช่ี ้ีแจงรายละเอียดข้อมลู ต่างๆ ชดั เจน

ระดบั ดมี าก จำนวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คดิ เป็นร้อยละ -

ระดบั พอใช้ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ระดับปรับปรงุ จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

สรุป ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ใน

ระดับดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสถานศึกษามีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่ชี้แจง

รายละเอียดข้อมูลต่างๆชัดเจนเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจนได้รับผล เป็นที่พอใจกิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริงและกจิ กรรมทจ่ี ดั สามารถส่งผลดีตอ่ การพฒั นาคนสงั คมและชมุ ชน

24. เจ้าหนา้ ที่ตดิ ต่อประสานงานจนได้รบั ผลเปน็ ท่ีพอใจ

ระดับดมี าก จำนวน 12 คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดับดี จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดับปานกลาง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ ร้อยละ -

ระดับพอใช้ จำนวน - คะแนน คดิ เปน็ ร้อยละ -

ระดบั ปรับปรุง จำนวน - คะแนน คิดเปน็ รอ้ ยละ -

สรุป ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ใน

ระดับดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสถานศึกษามีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่ชี้แจง

รายละเอียดข้อมูลต่างๆชัดเจนเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจนได้รับผลเป็นที่พอใจกิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้

ประโยชนไ์ ด้จรงิ และกจิ กรรมทจ่ี ดั สามารถส่งผลดีตอ่ การพัฒนาคนสังคมและชุมชน

จากตอนที่ 3 ดา้ นการนำความรู้ทไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ( คน )

ข้อท่ี รายการ -

๑ ไมไ่ ดใ้ ชป้ ระโยชน์อะไร 12
๒ ไดน้ ำไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง -
-
- ใช้ในการดำรงชวี ติ ประจำวัน
- ใช้ในการถา่ ยทอดความรู้ใหค้ นในครอบครวั
- ใชเ้ ป็นพื้นฐานการเรียนรตู้ ่อเนือ่ ง

ตอนที่ 3 ดา้ นการนำความรู้ทไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์
ทา่ นได้นำความรูท้ ี่ไดร้ บั จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใชป้ ระโยชน์ในการพฒั นาตนเองหรือไมอ่ ยา่ งไร

- ได้นำไปใชป้ ระโยชนใ์ นเรอื่ งขยันอดทน ซื่อสตั ยแ์ ละมีความรับผิดชอบตอ่ หนา้ ที่
- ใชใ้ นการดำรงชีวิตประจำวนั เช่น การสรา้ งรายได้ การใช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์ ในการทำอาชีพเสริม
- ใชใ้ นการถ่ายทอดความรูใ้ หผ้ ู้ที่ต้องการศึกษา
- ใช้เป็นพน้ื ฐานการเรยี นร้ตู ่อเนอ่ื งเช่นพฒั นาทักษะในด้านต่างๆ ของตนเองและสมาชกิ กลมุ่

ความคดิ เห็นเพม่ิ เตมิ
1. ส่ิงดีๆ / ความประทับใจดๆี ทไี่ ดร้ ับจากการไดเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรม กศน.
- ขอบคุณ กศน. อำเภอเมืองพะเยาและ กศน. ตำบลบา้ นตำ๊ ท่ีจัดให้มกี ารอบรมฝึกอาชีพ ให้
ประชาชนมีอาชพี เสรมิ และมีรายไดห้ ลายช่องทาง สามารถนำความรูท้ ่ีไดร้ ับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวนั ไดจ้ ริง
2. ปัญหาอปุ สรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจดั กจิ กรรม กศน.
- อยากให้ กศน. มีการจัดฝึกอบรมวิชาชพี โครงการจดั การศึกษาต่อเน่ือง รปู แบบกลมุ่ สนใจต่อเน่ือง
ไปเร่ือย ๆ เพ่ือสรา้ งโอกาสในการฝึกทักษะการเรียนดา้ นอาชพี และเป็นการพฒั นาการเรยี นรทู้ ่ี
ต่อเนอ่ื ง

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การประเมินโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการ
ออกแบบผลิตภณั ฑ์จากผักตบชวา หลกั สตู ร 32 ชวั่ โมง ณ บ้านเลขท่ี 88 หมทู่ ี่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดโดย
กศน.ตำบลบา้ นต๊ำ ซ่ึงการประเมินผลสรปุ เมอ่ื ส้นิ สดุ โครงการ (Summative Evaluation) สรปุ ผลการประเมนิ ดังนี้

ผ้เู ขา้ รบั การอบรม เปน็ เพศหญิง 12 คน คดิ เป็นร้อยละ 100
ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ จาก 12 คน อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าส่วน
ใหญ่ผสู้ ูงอายุ มีความสนใจในกิจกรรมการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา
ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ จาก 12 คน มีอาชีพเกษตรกรรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
100 อยใู่ นระดบั ดีมาก แสดงว่าหลักสตู รการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ มคี วามสอดคล้องกบั วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท ำหลักสูตรตลอดจน
สามารถสง่ เสรมิ ใหผ้ รู้ บั บรกิ ารคิดเป็น ทำเป็น แก้ปญั หาเปน็
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ในระดับดีมากมีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับผู้เรียน จัดกิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
โดยเรยี งจากงา่ ยไปหายาก
ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก มีการวัด
และประเมนิ ผลตามจดุ ประสงคข์ องหลกั สูตรนำผลการประเมนิ มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและปรับหลักสูตรและมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกร่วมกันมีการติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
ของผจู้ ัด
ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก มีสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแหล่ง
เรยี นรู้มบี รรยากาศทเี่ อื้อตอ่ การเรียนรู้
ด้านผลที่ได้รบั จากการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า
อยใู่ นระดบั ดีมาก ในการจดั กิจกรรมมคี วามพึงพอใจต่อการรับบริการหรือเข้ารว่ มกจิ กรรมกิจกรรมได้รับความรู้และ
ทักษะด้านการประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพมีความมั่นใจในการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและกิจกรรมที่จัดสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนา คนสังคม และชุมชน มีความ
เช่ือมน่ั ตอ่ ความสามารถในสถานศกึ ษาของ กศน.
ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าอยู่ในระดับดีมาก
เจา้ หนา้ ทีใ่ ห้บริการดว้ ยความเตม็ ใจสถานศึกษามีขนั้ ตอนการบรกิ ารท่ีรวดเรว็ เจ้าหน้าท่ชี ้ีแจงรายละเอยี ดข้อมูลต่างๆ
ชัดเจนเจา้ หนา้ ทีต่ ิดต่อประสานงานจนได้รับผลเป็นท่ีพอใจกิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทกั ษะและประสบการณท์ ่ีไดร้ ับสามารถนำไปใชป้ ระโยชนไ์ ดจ้ ริงและกจิ กรรมที่จัด
สามารถส่งผลดตี อ่ การพฒั นา คนสังคม และชมุ ชน

แนวทางการดำเนนิ งานคร้ังต่อไป
ดา้ นครูผสู้ อน/วทิ ยากรผู้จดั กิจกรรมการเรียนรู้
- ควรจัดกิจกรรมกระบวนการที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อสร้างบรรยายในการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม
- การชีแ้ จงข้อตกลงและเงื่อนไขตา่ งๆ ระหว่างการอบรมใหช้ ัดเจนมากย่งิ ข้นึ ดา้ นจดั สิง่ อำนวยความ
สะดวกแกผ่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรม
- มี สื่อ อปุ กรณ์ ท่ีเออื้ ประโยชนแ์ ละสนบั สนุนการเรียนรูข้ องผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมเพิ่มมากขึ้น
- การอำนวยความสะดวกในดา้ นอาคารและสถานที่

ผู้จัดทำ

ทป่ี รกึ ษา

นางจารณุ ี แกว้ ประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสงั ข์ ครผู ชู้ ่วย
นางสาวเมธาพร ฝอยทอง บรรณารกั ษ์ชำนาญการ

คณะทำงาน / รวบรวมข้อมูล ครอู าสาสมัครฯ
ครู กศน.ตำบล
นางสาวรินทรภ์ ศา ชัยวร
นางวันวิสาข์ งามเมือง

เรียบเรียง / จดั พิมพ์ ครู กศน.ตำบล
นางวนั วิสาข์ งามเมือง

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสน้ั
รปู แบบชั้นเรยี นวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงข้นึ ไป) วิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชัว่ โมง

ระหวา่ งวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 1 ตำบลบา้ นตำ๊ อำเภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา

ภาพกิจกรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสน้ั
รปู แบบชั้นเรยี นวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงข้นึ ไป) วิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชัว่ โมง

ระหวา่ งวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 1 ตำบลบา้ นตำ๊ อำเภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา

ภาพกิจกรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสน้ั
รปู แบบชั้นเรยี นวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงข้นึ ไป) วิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชัว่ โมง

ระหวา่ งวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 1 ตำบลบา้ นต๊ำ อำเภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา

ภาพกิจกรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสน้ั
รปู แบบชั้นเรยี นวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงข้นึ ไป) วิชาการออกแบบผลติ ภณั ฑ์จากผักตบชวา จำนวน 32 ชัว่ โมง

ระหวา่ งวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ บา้ นเลขท่ี 88 หมู่ท่ี 1 ตำบลบา้ นต๊ำ อำเภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ชุดที่ ๓ วิจารณญาณ
Next Book
ระบบไฟฟ้ารถยนต์