The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์ให้ปัง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by seksanrung0088, 2021-11-08 02:05:04

หลักสูตรผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์ให้ปัง

หลักสูตรผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์ให้ปัง

แบบรายงานผลการอบรมรายงานผลการอบรมหลกั สตู รผลติ สื่อวีดิโอออนไลนใ์ ห้ปงั ด้วย
Line Application (AR, Avatar)

ระหวา่ งวันท่ี 28 สงิ หาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 (จำนวน 3 ช่ัวโมง)
ปีการศกึ ษา 2564

*******************************************************************************************

1. หลกั สตู ร
ชือ่ หลักสตู รภาษาไทย หลักสตู รผลติ สือ่ วีดโิ อออนไลน์ใหป้ ังด้วย
Line Application (AR, Avatar)
ระหว่างวนั ที่ 28 สงิ หาคม ถึง 31 ตลุ าคม 2564 เรียนรู้รวมเปน็ เวลาจำนวน 3 ชว่ั โมง
เรียนรจู้ าก https://trainflix.com/

2. ความรคู้ วามสามารถ ประสบการณ์ ทกั ษะ หรืออ่ืนๆ ทไี่ ดร้ บั ในการอบรมนำมาเพอ่ื พฒั นางานของ
หนว่ ยงาน ดังนี้
วันอังคาร ท่ี 7 สิงหาคม 2564
ไลน์ หมายถึง แอปพลเิ คชนั สำ หรบั การสนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรปู แบบตา่ งๆ เช่น สมารท์ โฟน
คอมพิวเตอรแ์ ละแทบ็ เล็ต (Tablet) ผใู้ ช้สามารถสอ่ื สารดว้ ยการพมิ พ์ข้อความจากอปุ กรณ์การสือ่ สารเคร่อื ง
หนงึ่ ไปสอู่ ีกเครื่องหนึง่ ไลน์ได้รบั การพฒั นาให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใชง้ านของผใู้ ชห้ ลายๆ
ด้าน จุดเด่นท่ที ำ ให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชนั สำ หรบั การสนทนารูปแบบอน่ื ๆ คือ รปู แบบของ“สติก
เกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และความรสู้ กึ ของผูใ้ ชท้ ่หี ลากหลาย เชน่ สตกิ เกอร์แสดงความรสู้ กึ ข้ันพนื้ ฐาน
สติกเกอร์ตามเทศกาลและวันสำคญั สตกิ เกอรข์ องตราสินคา้ ตา่ งๆ และสตกิ เกอรก์ ารต์ นู ท่ีมีชื่อเสยี ง เป็นต้น
อยา่ งไรกต็ าม ไลน์ยงั คงเปน็ แอปพลเิ คชันใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนทีเ่ พง่ิ เปดิ ให้บรกิ ารตัง้ แตป่ ี 2554เป็น
ต้นมา ถงึ แมว้ ่าจะมีจำ นวนสมาชิกสูงและเตบิ โตข้ึนอยา่ งตอ่ เน่อื ง แตม่ อิ าจเปน็ ตวั ช้วี ัดทแี่ นน่ อนเสมอไปว่า
ความนยิ มของสมาชิกจะไมล่ ดลง ทงั้ นีเ้ พราะไลนม์ ีทั้งข้อดีและขอ้ จำกัดเหมอื นแอปพลเิ คชนั ทัว่ ไปที่ต้องการ
การพัฒนาให้สอดคล้องกบั พฤติกรรมของผูใ้ ช้ ซึง่ บทความฉบบั นีไ้ ดอ้ ธิบายถึงจดุ กำ เนิดของไลน์ การเชื่อมตอ่
ของไลน์กบั สมาชกิ อื่น และลักษณะของไลน์ รวมถงึ บทวเิ คราะห์ข้อดีและขอ้ จำ กัดของแอปพลเิ คชันไลน์
เพื่อให้สมาชิกไลนส์ ามารถใชป้ ระโยชน์จากแอปพลเิ คชนั ได้อยา่ งเหมาะสม และหลีกเหลี่ยงขอ้ จำกัดท่อี าจจะ
เกดิ ขนึ้ ขณะใช้งานกำเนดิ ไลนไ์ ลน์ได้รบั การพัฒนาข้นึ ครง้ั แรกเมอื่ ปี 2554 ณประเทศญ่ปี ่นุ โดยบรษิ ัท NHN
Japan ซึง่ เป็นบรษิ ัทท่ใี หบ้ ริการอนิ เทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นขอ้ มูล (Search Engine) ไดร้ ่วมมือกบั
บรษิ ทั Naver Japan Corporationและบริษทั livedoor ร่วมกนั พัฒนาขนึ้ โดยปรับปรุงรปู แบบ
การใชง้ านทีห่ ลากหลายเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใชอ้ ยา่ ง ต่อเน่ืองคำวา่ ไลน์ เกดิ ข้ึนหลังจากท่ปี ระเทศญ่ปี ุ่น
เกดิ แผน่ ดิน ไหวครัง้ ใหญใ่ นประเทศ เม่ือปี 2554 มีช่ือว่า Tohoku Earthquake เหตกุ ารณ์ดงั กล่าวน้นั ทำ ให้
ระบบการติดตอ่ สื่อสารของประเทศญ่ีปุ่นเปน็ อัมพาต ขาดการตดิ ต่อสื่อสารภาคพ้ืนดนิ ประชาชนในประเทศ

ตอ้ งใชบ้ ริการโทรศพั ท์สาธารณะท่ีถูกตดิ ตัง้ โปรแกรมอตั โนมัติไวใ้ ห้สามารถใช้ได้เมื่อเกิดเหตกุ ารณ์ภัยพบิ ัตทิ ่ไี ม่
คาดฝัน ประชาชนจำ นวนมาก ตอ้ งเขา้ แถวเพือ่ รอรบั การบริการ จึงเป็นทีม่ าของคำ ว่า ไลน์ ซึ่งแปลวา่ การเขา้
แถว

ลักษณะและบทบาทของไลน์
ไลนม์ ลี ักษณะเฉพาะท่ีสร้างความแตกตา่ งอย่างเด่นชัดจากแอปพลิเคชนั ตระกูลสนทนาอื่นๆ และเป็น

ชอ่ งทางการสอ่ื สารท่ีผ้บู รโิ ภคเลือกเปน็ สมาชิก โดยสามารถสรุปลักษณะเฉพาะต่างๆ ของไลน์ที่ทำ ให้ผู้บริโภค
เลอื กเป็นสมาชิกได้ดงั นี้

1) เป็ น การ ส่ื อ สาร 2 ทาง ( Tw o-w a y Communication) ไลนเ์ ปน็ การสอื่ สารโดยตรงจากผสู้ ง่
สารไปยังผู้รบั สาร โดยผู้สง่ สารสามารถสง่ ข้อความ รูปภาพเอกสาร หรอื ขอ้ มูลข่าวสารตามวตั ถุประสงค์ของผู้
ส่งสารเพ่อื กอ่ ใหเ้ กิดการรับรู้ และพฤติกรรมทผี่ ้สู ่งสารตอ้ งการ เช่นการสนทนากบั เพือ่ น การส่งรปู ภาพ การสง่
ข้อมลู เกย่ี วกบั การสง่ เสริมการขายของสินค้าเพ่ือการตลาด เปน็ ตน้ อีกทง้ั ผู้รบั สารยังสามารถแสดงปฏิกริ ยิ า
ตอบกลบั (Feedback)โดยตรงไดท้ นั ทีทำ ให้ผู้สง่ สารสามารถวัดผลของการสือ่ สารได้ทันที
2) สามารถสร้างกลุ่มการส่ือสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมือ่ ผู้ใชต้ อ้ งการพ้นื ทีส่ ำ
หรับสมาชกิ ทค่ี ้นุ เคยกันโดยเฉพาะ ผู้ใชส้ ามารถตั้งค่าการใชง้ านของไลนด์ ว้ ยวิธีการสรา้ งกลมุ่ เฉพาะในแวดวง
สนทนาทม่ี ีความเกยี่ วขอ้ งกันระหวา่ งบคุ คลหลายบคุ คลให้สามารถเชอ่ื มตอ่ และสอ่ื สารกนั ภายในกลุ่ม เช่น
กลมุ่ เพ่อื นในระดับอดุ มศึกษากลุ่มครอบครัว กลุ่มเพอ่ื นทีท่ ำ งาน เปน็ ต้น ซ่งึ เมอ่ื สมาชกิ ภายในกลุ่มคนใดคน
หนึ่งส่งสารออกไป จะถงึ ผู้รบั สารที่เป็นสมาชกิ ในกลมุ่ ได้ทุกคน ซงึ่ มักเป็นเรือ่ งทีส่ มาชิกภายในกลุ่มล้วนมี
ประสบการณ์ร่วมกนั ทำ ให้สามารถส่อื สารโตต้ อบกันภายใต้หวั ข้อท่ีสมาชกิ ภายในกลมุ่ เข้าใจร่วมกันได้
3) สามารถเลอื กกลุม่ เปา้ หมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง หลงั จากท่ผี ู้ส่งสารมขี อ้ มูลเกย่ี วกับพฤติกรรมของ
กลุม่ ผรู้ ับสารเป้าหมายหลกั และลักษณะของสารท่ีกล่มุ เป้าหมายสนใจ ผสู้ ง่ สารสามารถสง่ ข้อมูลขา่ วสาร
เหลา่ น้ันไปยังผู้รบั สารไดต้ รงใจตามทผี่ ู้รบั สารตอ้ งการ ซ่ึงในปจั จบุ ันมหี ลายองคก์ รนำ คุณสมบัติในการสอ่ื สาร
ของไลน์มาประยุกต์ใชก้ บั การสื่อสารทางการตลาด ด้วยวิธีการใหผ้ ู้ใช้สามารถดาวนโ์ หลดสตกิ เกอรข์ องตรา
สนิ คา้ น้นั ไปใชไ้ ด้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยมเี งอ่ื นไขการตอบรับความเป็นเพอื่ นระหวา่ งเจา้ ของตราสินคา้ กัผู้
ใชง้ าน ซ่งึ จะทำ ใหเ้ จ้าของตราสินค้าสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบั สินค้าและบริการตา่ งๆ มายงั ผ้กู ลุ่ม
ลกู คา้ ที่เป็นเปา้ หมายหลกั โดยตรง (ภาพที่ 3) โดยสามารถระบุตราสินค้า (Brand) ขอ้ ความจูงใจ การสง่ เสรมิ
การขาย และการโฆษณาต่างๆ ได

4) สามารถสือ่ สารได้ตลอดเวลา (Anytime) ผสู้ ่งสารสามารถส่อื สารไปยังผ้รู ับสารได้ตลอดเวลา โดย
ไม่จำกดั ช่วงเวลาและระยะเวลาในการส่ือสาร โดยสามารถสง่ สารรปู แบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ คลิปวิดโี อ
และสติกเกอร์ ไปยงั ผู้รับสารไดห้ ากยังมีการเช่อื มตอ่ เครือขา่ ยสัญญาณอินเทอรเ์ น็ต และคู่ส่อื สารยงั คงมี
สถานะเป็นเพื่อนกนั

5) สามารถส่งรปู แบบสารไดห้ ลากหลาย (Multi-media) ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่งสารที่มีรูปแบบ
หลากหลายแตกต่างกัน โดยผสู้ ง่ สารสามารถเลือกสรรสารให้เหมาะสมกบั รปู แบบ และกลุ่มเปา้ หมายในการ
ส่อื สารได้ เช่น ขอ้ ความรปู ภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงคเ์ พอ่ื เชอื่ มต่อเว็บไซต์จากภายนอก แอปพลเิ คชัน โลโก้
(Logo) คลิปวิดโี อ รายการสนิ ค้า สตกิ เกอร์ ตราสินค้า และขอ้ ความเสียง เป็นตน้ (ภาพท่ี 4)

ข้นั ตอนในการสรา้ งสือ่ มัลตมิ ีเดยี

ในการสร้างสอ่ื มัลตมิ เี ดยี จะเร่ิมตน้ ด้วย

1.การกำหนดหัวเร่อื ง
2.เป้าหมาย
3.วตั ถปุ ระสงค์
4.กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
5.การวิเคราะห์ (Analysis)
6.การออกแบบ (Design)
7.การพัฒนา (Development)
8.การสรา้ ง (Implementation)
9.การประเมินผล (Evaluation)
10.นำออกเผยแพร่ (Publication)

ซง่ึ การสรา้ งสื่อมลั ตมิ เี ดีย ทก่ี ล่าวมาน้ี จะเหน็ ได้ว่า การจัดทำส่ือมลั ตมิ ีเดยี น้เี ป็นเรอ่ื งทงี่ า่ ยมากๆ ซ่ึง
หมายความวา่ ใครๆ ทมี่ ีความร้ทู างคอมพิวเตอรก์ ็สามารถจะสรา้ งสือ่ มัลตมิ เี ดียได้ ในทีน่ จ้ี ะกำหนดขัน้ ตอนการ
สรา้ งสือ่ มัลติมีเดยี โดยละเอียด ท้งั หมด 7 ขั้นตอน เพ่อื สะดวกกบั ผเู้ ริม่ ตน้ ท่ีสนใจในการสร้างสือ่ มัลติมีเดีย (สกุ
รี รอดโพธ์ทอง 2538 : 25-33) ดงั นี้

1. ขัน้ การเตรียม (Preparation)
- กำหนดเปา้ หมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives) ต้องทราบวา่

ศกึ ษาในเรื่องใดและลักษณะใด เราจะตอ้ งทราบพ้ืนฐานของผูเ้ รียนที่เปน็ กลุม่ เป้าหมายเสยี กอ่ น เพราะความรู้
พื้นฐานของผเู้ รยี นมอี ิทธพิ ลต่อเปา้ หมายและวัตถุประสงคข์ องการเรยี น

- รวบรวมข้อมูล (Collect Resources) หมายถึง การเตรยี มพรอ้ มทางดา้ นของเอกสาร
สนเทศ (Information) ทง้ั หมดทีเ่ กี่ยวข้อง

- เน้ือหา (Meterials) ไดแ้ ก่ ตำรา หนงั สือ เอกสารทางวิชาการ หนงั สอื อ้างองิ สไลดภ์ าพ
ต่างๆ แบบสรา้ งสถานการณ์จำลอง

- การพัฒนาและออกแบบบทเรียน (Instructional Development) คอื หนังสือการ
ออกแบบบทเรียน กระดาษวาดสตอรบี่ อรด์ สอื่ สำหรบั การทำกราฟิก โปรแกรมประมวลผลคำ เปน็ ตน้

- สือ่ ในการนำเสนอบทเรียน (Instructional Development System) ได้แก่ การนำเอา
คอมพิวเตอร์ส่อื ตา่ งๆ มาใชง้ าน

- เรียนร้เู น้อื หา (Learn Content) เช่น การสมั ภาษณ์ผู้เชยี่ วชาญ การอ่านหนงั สอื หรอื
เอกสารอื่นๆ ทเ่ี ก่ยี วกับเนอ้ื หาบทเรยี น ถ้าไมม่ ีการเรยี นรเู้ น้อื หาเสียกอ่ นก็ไม่สามารถออกแบบบทเรียนทมี่ ี
ประสทิ ธิภาพได้

- สร้างความคิด (Generate Ideas) คอื การระดมสมองนัน่ เอง การระดมสมองหมายถึง
การกระต้นุ ให้เกดิ การใช้ความคดิ สรา้ งสรรค์เพื่อใหไ้ ดข้ ้อคิดเห็นต่างๆ เปน็ จำนวนมาก

2. ข้นั ตอนการออกแบบบทเรยี น (Design Instruction) ขน้ั ตอนการออกแบบบทเรียน
เป็นขน้ั ตอนท่ีสำคญั ที่สุดขน้ั หน่ึงในการกำหนดว่าบทเรยี นจะออกมามีลักษณะใด

- ทอนความคิด (Elimination of Ideas)
- วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis)
- ออกแบบบทเรียนข้ันแรก (Preliminary Lesson Description)
- ประเมินและแกไ้ ขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)

3. ขน้ั ตอนการเขยี นผงั งาน (Flowchart Lesson) เปน็ การนำเสนอลำดับข้นั โครงสรา้ งของ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ผงั งานทำหน้าที่เสนอข้อมูลเกย่ี วกับโปรแกรม เชน่ อะไรจะเกดิ ขึ้นเม่อื ผเู้ รยี นตอบ
คำถามผิด หรือเมอื่ ไหร่จะมกี ารจบบทเรียน และการเขียนผังงานข้ึนอยกู่ บั ประเภทของบทเรียนดว้ ย

4. ขัน้ ตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด (Create Storyboard) เป็นข้นั ตอนการเตรียมการนำเสนอขอ้ ความ ภาพ
รวมท้งั สอ่ื ในรูปแบบมัลตมิ ีเดยี ตา่ งๆ ลงบนกระดาษเพอ่ื ให้การนำเสนอขอ้ ความและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้
เปน็ ไปอยา่ งเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอรต์ ่อไป

5. ขั้นตอนการสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program Lesson) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงสตอร่บี อร์ด
ให้กลายเปน็ คอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน สว่ นนจี้ ะตอ้ งคำนงึ ถึงฮารด์ แวร์ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่
ตอ้ งการสร้าง โปรแกรมเมอร์และงบประมาณ

6. ขั้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) เอกสารประกอบ
บทเรยี นอาจแบง่ ออกได้เปน็ 4 ประเภท คือ คู่มอื การใชข้ องผเู้ รียน คู่มอื การใช้ของผู้สอน ค่มู ือสำหรบั
แก้ปัญหาเทคนิคตา่ งๆ และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทวั่ ๆ ไป ผ้เู รยี นและผู้สอนย่อมมีความตอ้ งการแตกต่างกนั
คมู่ ือจงึ ไม่เหมอื นกัน คู่มอื การแก้ปญั หาก็จำเป็นหากการตดิ ตงั้ มีความสลบั ซับซอ้ นมาก

7. ขั้นตอนการประเมนิ ผลและแก้ไขบทเรยี น (Evaluate and Revise) บทเรยี นและเอกสารประกอบ
ทัง้ หมดควรท่ีจะไดร้ ับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการทำงานของบทเรยี น ในส่วนของการนำเสนอนัน้
ควรจะทำการประเมินกค็ อื ผูท้ ่มี ีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนในการประเมนิ การทำงานของบทเรยี น
นั้น ผูอ้ อกแบบควรทจี่ ะสงั เกตพฤติกรรมของผูเ้ รยี นหลังจากท่ีได้ทำการเรียนจากคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอนนน้ั ๆ
แลว้ โดยผู้ทีเ่ รยี นจะตอ้ งมาจากผู้เรยี นในกลมุ่ เปา้ หมาย ขน้ั ตอนนี้อาจจะครอบคลุมถงึ การทดสอบนำรอ่ งการ
ประเมินผลจากผู้เช่ยี วชาญได้ ในการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้นผูอ้ อกแบบควรท่จี ะสงั เกตพฤตกิ รรม
ของผเู้ รียนหลังจากที่ไดท้ ำการเรยี น จากคอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอนน้นั ๆ แลว้ โดยผู้ที่เรียนจะต้องมาจากผเู้ รียนใน
กลุม่ เป้าหมาย ขนั้ ตอนน้ีอาจจะครอบคลมุ ถึงการทดสอบนำรอ่ งการประเมินผลจากผูเ้ ชยี่ วชาญได้

ภาคผนวก ก

วฒุ ิบตั รผ่านการอบรมภาคผนวก ข

เนื้อหาการอบรม


Click to View FlipBook Version