The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by parochienieuws.barrier, 2018-12-10 12:02:12

Parochienieuws nr 25 10 december 2018

Het nieuws van de Barrier

PAROCHIENIEUWS

EDITORIAAL Nr 25 10 december 2018

Bij ons gaan mensen na een lange Herschikking vieringen
carrière met pensioen. Vraag me niet

waar het woord vandaan komt want In de annalen van onze parochie vin-

naar de etymologie heb ik nooit ge- den we in het jaar 1955 volgende zin

zocht. Daar had ik nooit tijd voor. Se- terug: ‘ Na E.H. De Ridder zal E.P.

dert enkele jaren heb ik wel ervaren Coenen Jozef van Lommel-Centrum

wat “op pensioen zijn” betekent. In zorgen voor de

wezen is het, naar tijdinvulling, ge- derde mis ’s zondags en na dezes be-

woon een verderzetten van je actieve noeming bij het bisdom zullen de Pa-

loopbaan. Misschien gaat alles wel ters van het H. Sacrament van Lom-

iets rustiger maar je dagen zijn nog mel Kattenbos bijspringen.’

altijd even gevuld als vroeger. Ieder- Dat betekent dat er in die tijd op zon-
een gaat er van uit dat je, eenmaal dag nog 3 missen doorgingen, en wel
met pensioen, tijd op overschot hebt. om 07u00, 08u30 en 10u00. Elke
Een terechte redenering, alleen gaat weekdag was er ook een mis en elke
ze niet meer op als iedereen er zo zondagnamiddag was er het ‘lof’.
over denkt. Het oude spreekwoord
zegt: je kan geen twee heren dienen. In de loop der jaren zijn de uren van
Als gepensioneerde moet je dikwijls de missen op zondag wel nog eens af
meer dan twee heren dienen. Je kin- en toe gewijzigd , die van de weekda-
deren gaan er van uit dat je opvang gen gingen ooit afwisselend ’s mor-
verzorgt, klusjes klaart, vlug iets kan gens en ’s avonds door. (Afhankelijk
ophalen in de winkel … Maar ook het van het seizoen of de vakantie)

verenigingsleven claimt je en ook de Vanaf 1968 besliste men dat de gelo-
vige gemeenschap ook de zondags-
buren of andere familieleden. Je
moet al een serieuze agenda bijhou- plicht kon vervullen op zaterdagavond.
den om aan alle wensen tegemoet te Zo kwam er vanaf dan nog een week-
komen. Gelukkig schiet er af en toe endviering bij, in het begin om 19u00,
wat tijd over om rustig te gaan fietsen later om 18u30.

of wandelen. Tijd voor jezelf, want dat Lees verder op blz 4
is wat je van je pensioen verwachtte.

En nu is 't tijd voor koffie.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 15 december : Derde zondag van de advent.
18.30 u. Eucharistieviering in Heide-Heuvel.

Zondag 16 december
10.00 u. Eucharistieviering in Kolonie.

Donderdag 20 december
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.

Zaterdag 22 december : Vierde zondag van de advent.
18.30 u. Gesticht jaargetijde voor Juul Stessens en Maria Emmers
Mis voor de overleden leden en bestuursleden van de KWB
n.a.v. het 65-jarig bestaan
Lektor: Rina Maes

Zondag 23 december
10.00 u. Eucharistieviering in Lutlommel

Maandag 24 december
20.00 u. Kerstviering in Heide-Heuvel

Dinsdag 25 december
10.00 u. Eucharistieviering.
Lektor: Erik Maes.

Donderdag 26 december
09.00 u. Eucharistieviering met aanbidding.

Priesters:
De parochie Barrier maakt deel uit van de federatie
Lommel-Oost. (Heide-Heuvel, Lutlommel, Kolonie en Barrier).
Contactpersoon Barrier :
Elly Emmers-Jansen : GSM 0472 62 45 42
Rina Maes : GSM 0474 26 50 18
Wie contact wil met een van de parochiepriesters kan bellen naar:
E.H. Giel Poets, Onderwijsstraat 48 (Lommel); tel. 011/ 54 09 67

Gebed bij het Evangelie

23 december 2018 – 4de zondag van de Advent (jaar C)
(Lucas 1, 39-45)
God,
Dank u om het getuigenis van Maria.
Spontaan ging ze op weg
om haar zwangere nicht Elisabet te helpen.
Haar vertrouwen in U was zo groot
dat ze bereid was Jezus ter wereld te brengen
en tot vervulling te laten komen
wat haar namens U aangekondigd werd.
Zo is Maria een voorbeeld voor ons
van geloof, vertrouwen en dienstbaarheid.
Laat me meer gelijken op Maria.
Haar aanwezigheid bracht grote vreugde
want toen ze bij Elisabet aankwam,
sprong het kind op in Elisabets schoot.
Ook voor ons is Maria bron van vreugde.
Laat Kerstmis in de harten van vele mensen
blijdschap, hoop en vrede brengen.
Amen.
(Met Hem op weg)

Basisschool - BALU - Lutlommel

Balu presenteert i.s.m de ouderraad “Winterevent”
op zaterdag, 15 december van 16.00 u. tot 22.00 u.
Omgeving school en Hanekap Lutlommel
Après - skiplein met foodtrucks en drank
Kindermarkt – avondmarkt - Kinderanimatie
Hanestube (hanekap) met optredens van oa Dyadic, jeugdkoor Lokomotion, Rust-
ling Cane
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis

Vervolg van blz 1

In 1990 werd de federatie Lommel-Oost opgericht. Daardoor kwam er
ook een herschikking van de vieringen in onze vier parochies. Er ging in
elke parochie één viering door op zaterdagavond en één op zondagmor-
gen. De uren werden zodanig gepland dat een priester twee vieringen
kon doen. Omdat er toch ook ergens een vroegmis moest blijven op zon-
dag ging die door in de Barrier.
Na een tijdje viel de vroegmis op zondag weg, en mede door het dalend
aantal kerkgangers en het minder aantal priesters werd
vorig jaar het aantal vieringen nog eens gesaneerd.
Helaas, onze kerken blijven verder leeglopen en ook het aantal priesters
gaat in dalende lijn. Daarom werd er geopteerd om
Pastorale eenheden op te richten en om een federatiekerk aan te dui-
den.
Voor onze federatie is er gekozen voor de kerk van Heide-Heuvel, waar
nog elk weekend een viering zal doorgaan. In de andere
kerken zullen er ook nog vieringen worden verzorgd, maar minder dan
voorheen. Als de plannen definitief zijn brengen we jullie zeker op de
hoogte.

AANDACHT
NIEUW E-MAILADRES

We willen onze trouwe lezers ervan op de hoogte brengen dat het e-mailadres van
het Parochienieuws vanaf 1/1/2019 zal veranderen.
Het nieuwe adres is: [email protected].
Als je dus iets wil sturen naar het parochienieuws gelieve het nieuwe adres te ge-
bruiken. Pas dit nu reeds aan in je adresboek!
Het oude e-mailadres: [email protected] zal kort na nieuwjaar
niet meer in gebruik zijn.

Samen voor een kwaliteitsvol onderwijs

De campagne van Welzijnszorg vertrekt vanuit het geloof dat iedereen het beste
wil voor de toekomst van onze kinderen en jongeren. Elke ouder is fier als zijn kind
het goed doet. Mensen in armoede dromen er van dat hun kinderen het beter zul-
len hebben als zijzelf. Ook scholen en leerkrachten willen niets liever als vaststel-
len dat hun (oud)leerlingen het goed doen, dat ze succes hebben in wat ze ook
doen. Een samenleving en een beleid kunnen weinig beter en efficiënter doen dan
investeren in kinderen en jongeren. Het rendement daarvan is reuzegroot.
Armoede mag je leven niet bepalen, al zeker niet op jonge leeftijd. De realiteit van-
daag is anders. Armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie. Samen
moeten we werk maken van gelijke kansen. Daarvoor moeten we aanvaarden dat
we leerlingen ongelijk zullen moeten ondersteunen, want niet iedereen komt gelijk
aan de start. Vanuit die insteek kunnen we oplossingen vinden om al onze leer-
lingen sterker te maken en samen voor een kwaliteitsvol onderwijs te gaan en een
toekomst zonder armoede.

Oproep campagne WZZ 2018

Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we
veel talent verloren gaan. Geef kinderen uit kansarme gezinnen een eerlijke kans.
Steun Samen Tegen Armoede in de strijd tegen deze vorm van uitsluiting. In het
weekend van 15-16 december is er een omhaling in de kerk.
WZZ rechtstreeks steunen kan op IBAN: BE21 0000 0000 0303 / BIC: BPOTBE-
B1. Je krijgt automatisch een fiscaal attest v
anaf 40€.

Mens zijn, een goed mens zijn,

dat is het enige belangrijke in het leven

(Phil Bosmans)Samen voor een warm Lommel

Een vriend, een goede fee, een steun, een toeverlaat,… allemaal synonie-
men voor onze peters en meters.
Peters en Meters zijn vrijwilligers die een deel van hun tijd willen doorbren-
gen bij een kind/gezin/oudere die weinig of geen sociaal netwerk heeft en
dus bijgevolg erg eenzaam is.
De vrijwilligers gaan regelmatig op bezoek bij hen, zij drinken dan samen
een kopje koffie en wisselen verhalen uit.
Het is zo eenvoudig als het klinkt maar toch is het voor sommige ontzettend
moeilijk en complex om zo een steun in hun eigen
omgeving te vinden.
In dit project geef je iets wat niet te koop is : jouw tijd en jouw aandacht.
In oktober vierde het project zijn éénjarig bestaan samen met alle gezinnen,
ouderen en vrijwilligers. Ondertussen zijn er al 13 ouderen en 25 kinderen
die een peter of meter hebben en daarnaast staan er nog tal van kinderen en
ouderen op de wachtlijst.
Het peter/meter project is dan ook dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers
met een klein beetje tijd en een groot hart. Maar we zijn ook op zoek naar
vrijwilligers die ons willen ondersteunen
tijdens bijeenkomsten van de vrijwilligers, mee vormingen willen organiseren
voor onze peters en meters, samen met ons een
familiefeest willen organiseren voor deze nieuwe families, etc. kortom naar
heel wat helpende handen.
Wil je graag meer informatie, wil je graag vrijwilliger worden of ken je iemand
die wel een maatje kan gebruiken ?
Neem dan contact op door een mail te sturen naar :
[email protected].

Samana vakanties 2019

Iedereen heeft recht op vakantie, ook personen met een beperking of chronische
ziekte.
Samana heeft een uitgebreid aanbod van aangepaste vakanties. In binnen- en bui-
tenland, in groep of individueel. In Limburg kan je deelnemen aan 45 vakanties ver-
deeld over het jaar, waarvan bestemmingen aan de Belgische kust, Nederland,
Duitsland, Frankrijk en verdere reizen naar o.a. Spanje, Denemarken…
Wil je meer weten of een vakantie met Samana iets voor jou is kom dan vrijblijvend
naar het vakantie-infomoment op zaterdag 19/01 tussen 9 en 12 uur in het CM-
kantoor van Overpelt Oude Markt 20.
Je wordt er ontvangen door onze vakantieconsulenten bij een hapje en drankje.
Of wil je thuis meer vernemen over vakantie met Samana dan kan je contact opne-
men met; Maja Dekkers 011 54 26 22.
Gsm 0494 32 37 29
Wil je de brochure van Samana-vakanties ontvangen?
Bel voor een gratis exemplaar naar 011 28 02 50

of stuur een email naar: [email protected]

AGENDA

12 dec: bestuursvergadering - 20.00 u - zaal boven
08 dec : kerststal zetten
06 jan : Klotsenbossentocht - 09 u-15 u - zaal

13 dec : winkeldag in Maastricht
19 dec : kerstfeest
07 jan : bestuursvergadering - 20 u - kleine zaal
09 jan: Alles-Kan-café - 20 u - kleine zaal

.

14 dec : Kerstmarkt
17 dec : personeelsvergadering - leraarslokaal - 16 u

31 dec: Bestuursvergadering 17u00 Kleine zaal

Ruilclub 05 jan : ruildag - 10u tot 16u - grote zaal

Parochieteam 10 dec : parochieteam - 19u30 - ten huize van

09 dec : Kerstontmoeting - zaal
10 dec : vergadering buurtwerking - 19u30

Voetbalkalender

15 dec KWB - Stort B 14u30
Stort B - Vet CSC Barrier 16u
14u30
22 dec Sparta B - KWB 14u30
Hoek VV - Stort B

Citaat

Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier
een andere keer bereik ik precies datzelfde in 5 minuten

Herman Finkers (Nederlands cabaretier )

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN: Centraal oproepnummer: 011 55 55 55.
TANDARTSEN: Centraal oproepnummer: 090 33 99 69.
ZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG: tel. 011 82 60 00

www.mznl.be

APOTHEEK : Wachtdienstregeling - 09u00 tot 22u00.

Deze lijst is onder voorbehoud
De apotheker van dienst wordt geafficheerd aan de Lommelse
apotheken en op www.apotheek.be.
Centraal nummer : 078-05 17 33 22u - 9u) - zonaal tarief.

11 dec Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
12 dec Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
13 dec Ap Govers, Luikersteenweg 431, tel 011 64 48 20
14 dec Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
15-16 dec Ap De Voorzorg, Kerkstraat 26, 011 51 41 61
17 dec Ap Sevens, Molsekiezel 227, tel 011 54 04 61
18 dec Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
19 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
20 dec Ap Dams, Lutlommel 69, 011 54 49 36
21 dec Ap Vreys, Kerkstraat 42 tel: 011 54 42 01
22-23 dec Ap Heide-Heuvel, Heide 123, tel 52 54 93
24 dec Ap Verdonck, Kerkstraat 72, tel 011 54 42 39
25 dec Ap De Niel, Leuken 111, tel 011 64 10 98

RODE KRUIS – Verhuur van rolstoelen, krukken, ziekenhuisbedden, enz.: lom-

mel.rodekruis.be of GSM 0488 70 63 74 voor afspraak.
(Niet ‘s nachts of op feestdagen.)

Parochienieuws:

Parochiaal secretariaat

Open op dinsdag van 10 tot 11.30u en van 13.30 u tot 15.00 u.
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat enkel open in de
voormiddag. Welkom! Adres: Leuken 93 Contact: 0472 62 45 42

Reserveren parochiezaal:

Lucienne Craeghs - Vanseggelen, Schoolstraat 125, tel. 011 64 71 61

Publicaties & reacties: Binnen uiterlijk: 18 december 2018.
De redactie: is te bereiken op : [email protected]


Click to View FlipBook Version