The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการอบคุรุพัฒ 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chhomjit2, 2020-09-14 11:59:17

รายงานการอบคุรุพัฒ 63

รายงานการอบคุรุพัฒ 63

รายงานผล

นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร
ตาแหน่งครู ชานาญการ

วิทยาลยั เทคนคิ อบุ ลราชธานี สถาบนั การอาชีวศกึ ษาภาคตะวนั ออกเฉยี ง 4
สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ แผนกสามญั สัมพันธ์ วทิ ยาลยั เทคนิคอุบลราชธานี .

ที่ วันที่ 9 กันยายน 2563 .

เรื่อง รายงานผลการอบรมตามหลักเกณฑ์และวธิ ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .

สายการสอน ว.22/ /2560 .

________________________________________________________________________________

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนคิ อุบลราชธานี

ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร ตาแหน่งครูชานาญการ ได้ลงทะเบียนเข้าอบรม
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ว.22/2560 โดยใช้
หลักสูตรการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง รายช่ือ
หลักสูตรประจาปงี บประมาณ 2563 ดังแนบข้าพเจ้าได้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาตแิ ละการปรบั ตัวรับการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศรหสั หลกั สูตร 62037 รวมเป็นเวลา 20 ชวั่ โมง

ในการนี้ การอบรมโครงการดังกล่าวได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาวชญานนั ทน์ หอมจิตร)
ตาแหนง่ ครู ชานาญการ

วิทยาลยั เทคนิคอบุ ลราชธานี

ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...................................................
(นายนยิ ม แสงวงศ์)

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการวิทยาลยั เทคนคิ อบุ ลราชธานี

แบบรายงานผลการฝึกอบรมตามหลกั เกณฑ์และวิธกี ารพฒั นาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
สายการสอน 2/2560 โดยใช้หลักเกณฑ์หลักสูตรการพัฒนาตามทกี่ .ค.ศ.กาหนดตามประกาศสานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษาเร่ืองรายช่ือหลักสตู รการพัฒนาประจาปีงบประมาณ 2563
………………………………………………………………………………………………………………………….

การฝึกอบรมตามโครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบดา้ นในโรงเรียนโดยความรว่ มมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธกิ ารมูลนธิ ศิ ุภนิมติ แหง่ ประเทศไทยและ Save the children มีวตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ลดความ
เส่ยี งภัยพิบตั ิในสถานศกึ ษาครแู ละนกั เรยี นมีความสามารถในการเรยี นรูเ้ ร่ืองความเสย่ี งภัยของตนเอง
โดยเฉพาะภายในพ้นื ทสี่ ามารถหามาตรการและวิธกี ารท่ีเหมาะสมตลอดจนสามารถดแู ลโครงสรา้ งและกลไก
พ้ืนฐานให้ปลอดภัยเพ่ือลดผลกระทบจากภยั พบิ ัตนิ ั้นๆและหาประสบการณภ์ ัยพบิ ตั ิจากธรรมชาตกิ ็สามารถก็
สามารถพนื้ ท่ีตัวได้แนวทางและทรพั ยากรที่มีในระยะเวลาทเ่ี หมาะสมจากการฝึกอบรมสรุปผลไดด้ ังนี้

1.ขั้นตอนการเขา้ อบรม
- ประเมินผลจากการวัดค่าพ้ืนฐาน Business ดา้ น Safe school ก่อนเริ่มให้ผู้เรยี นทพี่ ิจารณา
คะแนน Business ของสถานศกึ ษา เพ่ือประเมินสถานการณ์ความเกีย่ วกบั สถานศึกษา
- ลงทะเบยี นเข้าห้องเรยี นออนไลนเ์ ร่มิ ต้นลงทะเบียนพร้อมศกึ ษาไดท้ นั ทกี ารเรยี นโดยให้ผเู้ รยี นเร่ิม
ศึกษาคือระบบทลี ะหวั ขอ้ โดยสามารถเข้าเรยี นเรยี นเรียนต่อเน่อื งเม่อื ไหรก่ ็ได้ผา่ นทางหน้าเว็บไซต์
- ทาแบบทดสอบก่อนเรยี นหลงั จากน้นั ผเู้ รียนสามารถประเมินความรู้ครง้ั ก่อนและหลังเรยี นของ
ตวั เองว่ามคี วามเขา้ ใจเก่ยี วกับความเสย่ี งของภัยพบิ ตั ิอยใู่ นระดบั ใด
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมสื่อความร้แู ละแนวทางการจัดการลดความเสี่ยงภยั พิบตั แิ ต่
สถานศึกษาบุคลากรในโรงเรียนเจา้ หนา้ ทปี่ ระชาชนในชุมชนรวมท้ังใหค้ วามรู้แกเ่ ด็กเพื่อสร้างความรู้และ
ทกั ษะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ

2. เน้ือหาหลกั สูตรฝึกอบรมความรู้ท่ไี ดร้ บั จากการอบรมมีดังน้ี
- สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรยี นความปลอดภยั รอบด้านในโรงเรยี นซง่ึ อยู่ภายใต้
นโยบายและการปฏิบัตกิ ารด้านการศึกษามีความสอดคลอ้ งกับการบริหารจดั การภัยพิบัติในระดบั ประเทศ
ภมู ิภาคจังหวัดและระดับพื้นทร่ี วมทั้งโรงเรียนกรอบแนวคิดความปลอดภยั รอบดา้ นในโรงเรียนประกอบดว้ ย 3
ได้แก่
- เสาหลักที่ 1 ส่ิงอานวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัยผู้มบี ทบาทหลกั บคุ ลากรหน่วยงานด้าน
การศึกษาและการวางแผนสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้างบคุ ลากรโรงเรียนและสมาชกิ ชมุ ชนท่ีมบี ทบาทใน
การตัดสินใจดา้ นการเลือกสถานที่ตงั้ โรงเรยี นที่ปลอดภัยการออกแบบการก่อสร้างและการดแู ลรกั ษาใน
โรงเรยี นรวมถึงการเข้าถึงอาคารสถานท่ีและสงิ่ อานวยความสะดวกได้อยา่ งปลอดภัยสม่าเสมอ
- เสาหลักท่ี 2 การบริหารจัดการภัยพิบัตใิ นโรงเรียนผู้มีบทบาทหลักผบู้ ริหารภาคการศกึ ษาท้งั ใน
ระดบั ประเทศและระดบั จังหวัดรวมท้งั ชุมชนโรงเรยี นในพนื้ ที่ซง่ึ รวมงานกับหน่วยงานดา้ นการบรหิ ารการ
จัดการภัยพิบตั ิท่ีเกย่ี วข้องในแตล่ ะพ้นื ท่ีระดับโรงเรียนไดแ้ ก่บุคลากรในโรงเรยี นนักเรียนและผปู้ กครองท่ีมสี ่วน
การดูแลรกั ษาสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนทปี่ ลอดภัยตวั อยา่ งกจิ กรรมเช่นเชน่ การประเมนิ และการลด
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอ้ มสาธารณูปโภคและความเสย่ี งท่ีไม่ใช่โครงสร้างโดยการพัฒนาศักยภาพในการรบั มือ
ภยั พิบัตแิ ละวางแผนการศึกษาอยา่ งต่อเนอ่ื ง
- เสาหลกั ท่ี 3 การศึกษาดา้ นการลดความเสีย่ งและการรับรู้ปรับตวั จากภัยพิบัตผิ ู้มีบทบาทหลกั
ผู้จดั ทาหลกั สูตรและส่ือการเรียนคณติ ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ผู้อบรมครูครูกลมุ่ เยาวชนผู้นาในการจดั การใน

กจิ กรรมเยาวชนและนักเรียนทีจ่ ะรว่ มมือเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใหก้ ับวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย
และมีความสามารถในการปรับตวั และพื้นและฟน้ื ทต่ี ับจากภัยพิบัติ

3.รูปแบบการอบรมการบรรยายโดยโดยโดยใช้e-learning

4.ประโยชน์ที่ได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม
- ต่อตนเองไดแ้ กไ่ ด้รบั ผดิ อยบู่ าทไดร้ ับความรคู้ วามเข้าใจในการจดั ทาแผนการปอ้ งกนั ภัยพบิ ตั ิใน
โรงเรยี นถกู ต้องตามหลักการสามารถนาความรู้และข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการทางานมโี อกาสได้
สรา้ งสัมพนั ธภาพทด่ี ีกบั บคุ ลากรในกลุ่มเดียวกัน
- ต่อหน่วยงานสถานศึกษาได้แกว่ ทิ ยาลัยไดป้ รบั แผนปอ้ งกันภัยพิบัติในโรงเรียนไปในทศิ ทางท่ีถูกต้อง
ครแู ละบคุ ลากรภายในสถานศึกษาสามารถวางแผนการทางานในปกี ารศึกษาตอ่ ไปนาความรูท้ ่ไี ด้จากการอบรม
ขยายผลใหค้ วามรู้กบั ครูภายในวทิ ยาลยั เก่ียวกับการจัดทาแผนการปอ้ งกันภัยพบิ ตั ิ

5. แนวทางในการนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินกจิ กรรมในครั้งนไี้ ปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แกห่ น่วยงาน

- นาผลการอบรมมาขยายให้กบั ครใู นวิทยาลยั หรือผู้ที่มคี วามสนใจเก่ยี วกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึ ษารูปแบบใหม่

- นาผลการอบรมมาปรับขอ้ มูลในแผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปีแผนยทุ ธศาสตร์
- สรุปผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษาใหม้ ีความสอดคลอ้ งและสมบูรณ์มากย่ิงขึน้ ภายในการปอ้ งกัน
ภยั พิบตั ใิ นสถานศกึ ษา
- จดั ทาแผนในการเรียนรู้ความเสยี่ งภัยพิบัติต่อโดยเฉพาะพื้นทีส่ ามารถวางแผนวางมาตรการวธิ กี าร
ปฏบิ ัตทิ ่เี หมาะสมตลอดจนสามารถดแู ลรักษาโครงสรา้ งและกลไกพนื้ ฐานใหต้ อ่ ไปเพ่ือลดผลกระทบธรรมชาติ
นน้ั ๆและหากประสบภยั พบิ ัติจากธรรมชาติก็สามารถฟ้ืนตัวได้ไปในแนวทางที่เหมาะสมและทรพั ยากรท่มี ีใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตัวบง่ ชเี้ พ่ือเพอื่ วัดระดับความสาเรจ็

6.ความคิดเห็น
- การอบรมครงั้ นี้มปี ระโยชน์มากสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จรงิ อีกท้ังยังสามารถถ่ายทอด
ความรใู้ หแ้ กบ่ ุคลากรในหนว่ ยงานได้
- วทิ ยากร (ระบบ E-learning) มคี วามรูป้ ระสบการณ์และทักษะในการถา่ ยทอดอยา่ งดีย่งิ ทาให้ผูเ้ ข้า
อบรมมีความรคู้ วามเข้าใจและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอบรม
- ระยะเวลาในการฝึกอบรมสามารถเข้าอบรมไดต้ ลอดเวลาและทุกสถานทเ่ี นื่องจากเป็นระบบ E-
learning
- ตาราเอกสารประกอบการอบรมมีมาตรฐานสามารถใช้ศึกษาคน้ ควา้ และนาไปอา้ งองิ อีกทั้งเอกสาร
ประกอบการบรรยายด้วยคอมพวิ เตอร์มีครบถว้ น

(นางสาวชญานนั ทน์ หอมจิตร)
ตาแหนง่ ครู ชานาญการ

วทิ ยาลยั เทคนิคอุบลราชธานี

ภาคผนวก

1. เกียรติบัตรรับรองการผา่ นการอบรมหลักสตู ร
2. ตัวอย่างหลักสูตรอบรม
3. ประกาศ เร่ืองการรับรองหลักสูตร

เกียรติบัตรรับรอง
การผา่ นการอบรมหลักสตู รตวั อย่างหลักสตู รอบรม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Friends
Next Book
Kindle (online PDF) On the Edge: Leadership Lessons from Mount Everest and Other Extreme Environments for android